+ All Categories
Home > Documents > Ohlédnutí Jak třídíme odpad? za rokem 2008 Oprava poutního ... · Ohlédnutí za rokem 2008...

Ohlédnutí Jak třídíme odpad? za rokem 2008 Oprava poutního ... · Ohlédnutí za rokem 2008...

Date post: 21-Oct-2019
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
8
Vážení a milí Jindřichováci, máme před sebou letošní poslední číslo Jindřichovických lis- tů. Když Vám píši tyto řádky, leží všude oko- lo časná, ale vydatná sněhová pokrývka a fouká mrazivý vítr. I přestože vím, že ta- kové počasí v dnešní době dlouho nevydrží, napomáhá tento ob- raz ubírání se v duchu k období Vánoc. Času, kdy naši předkové zpomalovali ve svém každoden- ním snažení, kdy se obraceli do svého nit- ra, kdy brzká tma svolávala celé rodiny do vyhřáté setnice a učila je odpouštění a vzá- jemné toleranci. Vánoce bývaly též obdobím štědrosti, kterou si blízcí lidé projevovali drobnými dárečky, často zhotovenými vlast- níma rukama. Přiznám se Vám, že je mi tako- vá představa Vánoc rok od roku příjemnější a představuje opak toho, co všichni zažívá- me. Všude spousta světel, reklamy, umělé hmoty, halasného vyhrávání překroucených koled, nabídek typu „kup teď, zaplať za rok“, stresu, nenávisti, závisti a povrchnosti. A tak jsem jako starosta i jako člověk šťast- ný, když vidím snahy jednotlivců i spolků o to, nepodléhat šílenství moderní doby a naopak se aktivně zapojovat do tematických činnos- tí. Jenom do Nového roku je naplánováno nejméně deset tematických akcí, na které jsme všichni zváni. Obec pomáhá, kde může, mimo jiné i opětovným vydáváním Jindřicho- vických listů a zkvalitňováním internetové prezentace. Rok 2008 nebyl jednoduchým rokem. Pro- věřoval soukromé i profesní vztahy, zasáhl nevratně ekonomiku, zvrátil poměry sil v po- litice, oddělovala se zrna od plev. Příští rok bude lepší pro ty, kteří se neuzavřeli poznání z roku letošního, a bude naopak těžší pro ty, kteří se brání poznání a přebíjí ho halasným konzumním harašením. Chci na tomto místě poděkovat všem, kteří se v letošním roce konstruktivním způ- sobem podíleli na utváření společenského ži- vota v obci a všem, kteří pracovali na rozvoji obce. Chci popřát Vám všem klidné, šťastné, usmířené a štědré prožití vánočního období a přechodu do nového roku.Vše dobré v pod- zimním čase Vám přeje Váš starosta. Petr Pávek Informace z úřadu • Ohlédnutí za rokem 2008 ...... 1 • Jak třídíme odpad? ...... 1 • Oprava poutního křížku ...... 1 • Rozsvícení vánočního stromu ...... 2 • Pokračování projektu MA21 ...... 3 Škola • Škola ...... 3 • Advent s Turisťáčkem ...... 3 Společenská rubrika ...... 4 Sport • Rok 2008 na „Umělce“ ...... 5 • FK Sokol Jindřichovice ...... 6 Spolky • Myslivecké sdružení Kukačka ...... 4 • Sbor dobrovolných hasičů ...... 4 • Dokončení žijícího skanzenu ...... 5 Podnikatelé • Farma Lukava ...... 6 Historie • Historie jindřichovické školy ...... 7 Akce • Prosinec 2008 ...... 8 • Duo Pradiso ...... 8 Děti dětem ...... 8 Platba za svoz odpadu ...... 8 Ohlédnutí za rokem 2008 Blíží se nový rok a stejně jako většina z vás i já hodnotím rok uplynulý. Psát o tom, že opět utekl nějak rychle, je téměř zbytečné. Události v soukromých životech se míchají s událostmi pracovními, krom svých starostí žijeme starost- mi i radostmi našich blízkých, přátel i zbytku našeho světa. Pojďme se tedy na chvíli zastavit a zhodnoťme spolu uplynulý rok z pohledu věcí veřejných, obecních a tedy našich společných. Bude to zamyšlení trochu delší než obvykle, ale rok má 12 měsíců a v nich se toho v Jindřichovi- cích událo docela dost. Začátky roku bývají ve znamení příprav na venkovní sezónu, připravu- jeme rozpočet obce, přijímáme nabídky na pro- vedení různých stavebních prací a úprav. Osob- ně si myslím, že jich v roce 2008 málo nebylo. Výstavba nízkonákladových rodinných dom. Tuto akci jsme byli nuceni vzít do vlastní režie. Pokud bychom totiž zadali stavbu jedno- mu dodavateli (což by jinak bylo příjemně té- měř bez práce), pohybovala by se cena řádově o 500 tis až 1 mil. více u každého domu. Dali jsme se tedy do toho sami. Po provedeném vý- běrovém řízení stavbu realizujeme s několika menšími firmami a první čtyři domy by měly být do konce roku hotovy. Na ně máme i podepsá- ny smlouvy s novými zájemci. Přibudou nám tedy nové „děti obce“, noví sousedé a věřím, že i noví přátelé. Oprava vytápění ve škole. Každým rokem se snažíme vylepšit stav objektu naší školy. Je- nom heslovitě za poslední roky: 2005 – montáž nového osvětlení ve školních třídách, 2006 – střecha + setkávací aula v podkroví, 2007 - nová podlaha v tělocvičně (za významné finanční po- Jak třídíme odpad? Obec Jindřichovice pod Smrkem je zapo- jena do systému zpětného odběru odpadů firmy Ekonom. Na základě sběru separátů je nám pak refundována určitá částka, která je odvislá od toho, jaké množství surovin je ode- vzdáno (plasty, papír, sklo). Za první tři čtvrt- letí letošního roku takto obec získala částku 28.684,50 Kč. Takto získané finanční prostřed- ky budou použity na zkvalitnění života v obci na základě doporučení občanů vzešlých z an- kety v rámci projektu „Máme vizi“. Otto Novotný Oprava poutního křížku Možná jste všimli několika opravených poutních křížku v obci. První najdeme v za- hradě DD Albert, další je naproti Resselově vile a třetí poblíž elektráren. Z jara pak dojde řada na pomníček v zatáčce u Mazurků. Na Resselově vile byla rovněž obnovena původní pamětní deska. A kdo že má tyto rekonstrukce na svědomí? Pan Dietmar Fuchs, kterému patří poděkování. Pan Fuchs je nápomoc nejen ra- dou, ale i činem, když je to potřebné. Otto Novotný 1 ...pokračování na další stráně.
Transcript

Vážení a milí Jindřichováci,máme před sebou

letošní poslední číslo Jindřichovických lis-tů. Když Vám píši tyto řádky, leží všude oko-lo časná, ale vydatná sněhová pokrývka a fouká mrazivý vítr. I přestože vím, že ta-kové počasí v dnešní době dlouho nevydrží, napomáhá tento ob-raz ubírání se v duchu k období Vánoc.

Času, kdy naši předkové zpomalovali ve svém každoden-ním snažení, kdy se obraceli do svého nit-ra, kdy brzká tma svolávala celé rodiny do vyhřáté setnice a učila je odpouštění a vzá-jemné toleranci. Vánoce bývaly též obdobím štědrosti, kterou si blízcí lidé projevovali drobnými dárečky, často zhotovenými vlast-níma rukama. Přiznám se Vám, že je mi tako-vá představa Vánoc rok od roku příjemnější a představuje opak toho, co všichni zažívá-me. Všude spousta světel, reklamy, umělé hmoty, halasného vyhrávání překroucených koled, nabídek typu „kup teď, zaplať za rok“, stresu, nenávisti, závisti a povrchnosti.

A tak jsem jako starosta i jako člověk šťast-ný, když vidím snahy jednotlivců i spolků o to, nepodléhat šílenství moderní doby a naopak se aktivně zapojovat do tematických činnos-tí. Jenom do Nového roku je naplánováno nejméně deset tematických akcí, na které jsme všichni zváni. Obec pomáhá, kde může, mimo jiné i opětovným vydáváním Jindřicho-vických listů a zkvalitňováním internetové prezentace.

Rok 2008 nebyl jednoduchým rokem. Pro-věřoval soukromé i profesní vztahy, zasáhl nevratně ekonomiku, zvrátil poměry sil v po-litice, oddělovala se zrna od plev. Příští rok bude lepší pro ty, kteří se neuzavřeli poznání z roku letošního, a bude naopak těžší pro ty, kteří se brání poznání a přebíjí ho halasným konzumním harašením.

Chci na tomto místě poděkovat všem, kteří se v letošním roce konstruktivním způ-sobem podíleli na utváření společenského ži-vota v obci a všem, kteří pracovali na rozvoji obce. Chci popřát Vám všem klidné, šťastné, usmířené a štědré prožití vánočního období a přechodu do nového roku.Vše dobré v pod-zimním čase Vám přeje Váš starosta.

Petr Pávek

Informace z úřadu • Ohlédnutí za rokem 2008 ...... 1• Jak třídíme odpad? ...... 1• Oprava poutního křížku ...... 1• Rozsvícení vánočního stromu ...... 2• Pokračování projektu MA21 ...... 3Škola • Škola ...... 3• Advent s Turisťáčkem ...... 3Společenská rubrika ...... 4Sport• Rok 2008 na „Umělce“ ...... 5• FK Sokol Jindřichovice ...... 6

Spolky • Myslivecké sdružení Kukačka ...... 4• Sbor dobrovolných hasičů ...... 4• Dokončení žijícího skanzenu ...... 5Podnikatelé • Farma Lukava ...... 6Historie • Historie jindřichovické školy ...... 7Akce • Prosinec 2008 ...... 8• Duo Pradiso ...... 8Děti dětem ...... 8Platba za svoz odpadu ...... 8

Ohlédnutí za rokem 2008

Blíží se nový rok a stejně jako většina z vás i já hodnotím rok uplynulý. Psát o tom, že opět utekl nějak rychle, je téměř zbytečné. Události v soukromých životech se míchají s událostmi pracovními, krom svých starostí žijeme starost-mi i radostmi našich blízkých, přátel i zbytku našeho světa. Pojďme se tedy na chvíli zastavit a zhodnoťme spolu uplynulý rok z pohledu věcí veřejných, obecních a tedy našich společných. Bude to zamyšlení trochu delší než obvykle, ale rok má 12 měsíců a v nich se toho v Jindřichovi-cích událo docela dost. Začátky roku bývají ve znamení příprav na venkovní sezónu, připravu-jeme rozpočet obce, přijímáme nabídky na pro-vedení různých stavebních prací a úprav. Osob-ně si myslím, že jich v roce 2008 málo nebylo.

Výstavba nízkonákladových rodinných domů�. Tuto akci jsme byli nuceni vzít do vlastní režie. Pokud bychom totiž zadali stavbu jedno-mu dodavateli (což by jinak bylo příjemně té-měř bez práce), pohybovala by se cena řádově o 500 tis až 1 mil. více u každého domu. Dali jsme se tedy do toho sami. Po provedeném vý-běrovém řízení stavbu realizujeme s několika menšími firmami a první čtyři domy by měly být do konce roku hotovy. Na ně máme i podepsá-ny smlouvy s novými zájemci. Přibudou nám tedy nové „děti obce“, noví sousedé a věřím, že i noví přátelé.

Oprava vytápění ve škole. Každým rokem se snažíme vylepšit stav objektu naší školy. Je-nom heslovitě za poslední roky: 2005 – montáž nového osvětlení ve školních třídách, 2006 – střecha + setkávací aula v podkroví, 2007 - nová podlaha v tělocvičně (za významné finanční po-

Jak třídíme odpad?Obec Jindřichovice pod Smrkem je zapo-

jena do systému zpětného odběru odpadů firmy Ekonom. Na základě sběru separátů je nám pak refundována určitá částka, která je odvislá od toho, jaké množství surovin je ode-vzdáno (plasty, papír, sklo). Za první tři čtvrt-letí letošního roku takto obec získala částku 28.684,50 Kč. Takto získané finanční prostřed-ky budou použity na zkvalitnění života v obci na základě doporučení občanů vzešlých z an-kety v rámci projektu „Máme vizi“.

Otto Novotný

Oprava poutního křížkuMožná jste všimli několika opravených

poutních křížku v obci. První najdeme v za-hradě DD Albert, další je naproti Resselově vile a třetí poblíž elektráren. Z jara pak dojde řada na pomníček v zatáčce u Mazurků. Na Resselově vile byla rovněž obnovena původní pamětní deska. A kdo že má tyto rekonstrukce na svědomí? Pan Dietmar Fuchs, kterému patří poděkování. Pan Fuchs je nápomoc nejen ra-dou, ale i činem, když je to potřebné.

Otto Novotný

• 1 •

...pokračování na další stráně.

moci manželů Mlynarčík – Kudláčková), no a le-tošní rok jsme se pustili do rekonstrukce topení. Ta nakonec spočívala v demontáži všech 81 re-gulačních a většinou nefunkčních ventilů, osa-zení nových ventilů s termoregulačními hla-vicemi a montáží stejného počtu regulačních ventilů na zpátečce všech radiátorů. Současně bylo vyřešeno i vytápění v podstřešní aule. Zde při zřízení této místnosti v r. 2006 nebylo v da-nou chvíli možné provést rozvod teplovodního topení z naší kotelny, neboť expanzní nádoba umístěná na půdě obecního úřadu byla níže než aula. Nyní byla tato situace vyřešena mon-táží 2 expanzomatů a 4 radiátorů a místnost je už klasicky vytápěna z kotelny místo přímoto-py. Na tuto akci jsme po zpracování projektu a podání žádosti obdrželi z Libereckého kraje dotaci ve výši 140 000 Kč.

Rekonstrukce dvou místností v prosto-rách knihovny. O smyslu této akce, si myslím, je zbytečné hovořit. V obci chybí alternativa toho, co v nouzi zajišťuje klubovna na hřišti. Tedy místo, kde by se mohli v nekuřáckém prostředí potkávat u kávy maminky s dětmi, návštěvníci Jindřichovic nebo ti, kteří si chtějí v příjemném prostředí oslavit významné výro-čí či narozeniny. Tato akce se nám lehce vlekla, neboť nebyla v tomto roce prioritní. Celková cena díla se bude pohybovat kolem 200 000 Kč. Věřím, že to byla a bude dobrá investice.

Akce cesty. V letošním roce zastupitelstvo obce schválilo investici do opravy obecních cest ve výši 250 000 Kč. Věřte mi, že rozhod-nout, kde se bude oprava cest realizovat, je nezáviděníhodné. Na obecních cestách je dluh minulosti neúprosně znát a každý je přesvěd-čený, že zrovna cesta před jeho domem potře-buje opravit. Letos jsme se rozhodli investovat polovinu do opravy tzv. tryskováním a druhou polovinu z oněch 250 000 do opravy penetrací na dvou úsecích cesty od bytovek k nádraží ČD a cesty kolem Šafaříků. Jakkoliv vím, že takto by bylo potřeba opravit téměř všechny cesty, tyto úseky patřily mezi nejvíc rozbité.

Akce potok. V letošním roce byla koruno-vána tříletá snaha o provedení oprav koryta Jindřichovického potoka. Není to sice akce, kte-rou bychom prováděli vlastními silami, ale bez potřebné koordinace a spolupráce s obcí by byla těžko uskutečnitelná. Koryto potoka bylo na několika úsecích vybagrováno, na několika místech byla opravena zeď. U Bečanů, kde se zpravidla nejčastěji potok vyléval do zahrady, byl zvednut břeh o jednu řadu kostek a tento úsek byl taktéž vybagrován.

Samoobsluha. Tato společnost dělala správcům věcí obecních vrásky od samého počátku vzniku. Byl to horký brambor, který šel od volebního období k volebnímu období a ačkoliv jsme všichni cítili, že udržovat při ži-votě problémovou společnost, je nestandardní stav, vnímali jsme i historický požadavek větši-ny jindřichovických o zachování samoobsluhy. Na malé vesnici ale takovouto společnost, se všemi zákonnými nároky zaměstnanců na stra-ně jedné a kupní silou obce na straně druhé, je problematické udržet. Dodržovat hodinový fond pracovní doby při dovolených, nemocech a podobně znamená mít vždy o zaměstnance

navíc. S tím souvisejí odvody zdravotního a so-ciálního pojištění, daně a tyto položky se nedají ošulit. Bylo jasné, že cesta by byla obchod pro-najmout do odpovědných soukromých rukou, kde provozovatel nekouká na hodiny strávené v práci a pomáhají rodinní příslušníci a podob-ně. Ale jak se k tomuto stavu dopracovat? Řada z nás pamatuje různá období fungování samo-obsluhy, ale pokaždé jsme měli obavu, zda ten následující nájemce samoobsluhu udrží. Kde je jistota, že provedeme-li radikální řez, bude to k lepšímu? Situace se nakonec vyřešila tím, že došlo k totálnímu krachu provozovny. Na zástupcích obce bylo pak rozhodnout, co dál. V každém případě se nám podařilo nastavit mechanizmus, kterým se nám podaří dostat zpět finance, které za dobu fungování společ-nosti obec do s. r. o. vložila půjčkami v různých podobách. Podařilo se nám obchod prona-jmout, věřím, že zdatným obchodníkům, kteří služby v obci nejen zachovají, ale i zlepší.

To byla pouze hlavní témata, která nás tento rok slušně zaměstnávala. Zkuste si jenom okra-jově představit, co za tím vším může stát. Od různých objednávek, účetních operací, úvěrů, až po shánění levnějšího, ale stále kvalitního materiálu, průběžná kontrola kvality prací. Do toho samozřejmě patří organizace každoden-ních prací, výroba štěpky do kotelny, údržba veřejného osvětlení, prostranství, nebo organi-zace různých společenských a kulturních akcí. Zde okrajově vyjmenuji pouze ty významnější: Jindřichovický ples, Čarodějnice s živou hudbou a ohňostrojem. Jindřichovické dny, Vítání občán-ků, představení J. Duška, Ivety Duškové a spol. Příjemnými zážitky byly i koncerty nových Jin-dřichovičáků Melanie Sabel a Štěpána Matějky.

Pokud se majetku obce týká, i ten se nám rozrostl. V dražbě jsme získali objekt s pozem-ky bývalé truhlárny a po letitých peripetiích se podařilo uzavřít s Libereckým krajem smlouvu o bezúplatném převodu pozemků nad Šafaří-kovými ( bývalá kovárna státního statku). Stále se snažíme odkoupit od Českých drah objekt bývalé výtopny na nádraží spolu s adekvátním pozemkem.

A co v příštím roce? Prioritou rozhodně bude dotáhnout do konce výstavbu nízko-nákladových ekologických domů se vším, co k tomu patří, včetně prodeje domů a splacení téměř 15ti mil. úvěru. Budeme pokračovat na projektu všeobecně známém jako Univerzitní centrum. Věřte, že i nám, kteří na něm průběž-ně pracujeme (zde je největší tíha samozřejmě na starostovi), připadá doba přípravy jeho rea-lizace neuvěřitelně dlouhá. A to jsme uprostřed dění a víme, že krok za krokem odstraňujeme jednotlivé překážky, které nás dělí od financí, které bychom na tuto akci mohli získat. Ne-chceme se ale této příležitosti vzdávat, neboť pokud bychom měli jenom budovy, kterých se projekt týká, rekonstruovat z vlastních zdrojů, byl by to nekonečný příběh. Jsme toho názo-ru, že je naše povinnost tuto cestu zkusit a tuto šanci nevzdávat i přes časté skeptické poznám-ky, které pochopitelně slýcháme. Budeme sa-mozřejmě dál hledat cesty, jak zajistit náhradu za sál ke konání plesů a zábav, protože ten nám velmi chybí a jeho absence nám všem velmi

komplikuje pořádání veřejných akcí. Dále bude-me pokračovat v opravě cest, budeme se snažit vyřešit problém zarostlého rybníka a další akce budeme plánovat podle toho, jak na tom bu-deme s financemi. Pokud těch se týká, letošní rok byl, podle mého názoru, asi nejúspěšnější od porevoluční doby. Významnou měrou se o to zasloužil výsledek větrných elektráren, kte-ré dodaly v čistém výdělku (po odečtení úvěru, úroků a dalších nákladů) zhruba 1,6 miliónu korun. To jsou prostředky, které bychom nikdy v obci neměli. Na co jsme je z části použili, to jsem již popsal. Důležité je, že obec je finanč-ně zdravá, má rezervu na horší časy a má tedy všechny předpoklady se dál rozvíjet.

Mohl bych psát dál a dál, protože je opravdu o čem, ale nechci, aby Jindřichovické listy byly jen o mém příspěvku. Co však ještě nesmím opo-menout, je poděkování všem těm, kteří neváhali obci pomoci, když bylo třeba. Například drobný-mi opravami, úpravami veřejného prostranství nebo pomocí při organizování veřejných akcí pro nás pro všechny. Jmenovat nebudu, protože jich není málo, ne vždy o veřejné poděkování stojí a taky bych nerad na někoho zapomněl.

Závěrem bych rád všem do nového roku popřál jen to nejlepší, zdraví vám i vašim blíz-kým a v neposlední řadě možnost a schopnost se občas zastavit a rozhlédnout se kolem sebe jiným pohledem, než tím, který je nám často ze všech stran předkládán a vnucován. Život nejsou jen tragické zprávy podobné těm v ko-merčních televizích, ale i každodenní přítom-nost lidí, které máme rádi, kteří nám pomáhají a stojí při nás, když nám není zrovna akorát. Život jsou i přátelé, se kterými si vypomůže-me, když je třeba. Budeme-li mít takové lidi ve svém okolí, není to špatné – buďme i my přá-telé našeho okolí. Neživme v sobě křivdy sku-tečné nebo domnělé, ale hledejme společnou řeč a dobrou náladu, protože starostmi jsme všichni „obdarováváni“ v přirozeném běhu ži-vota. Čerpejme sílu ze šťastných chvil, protože ty nám pomáhají překonávat chvíle těžké. Přeji vám šťastný a klidný rok 2009.

Pavel Novotnýmístostarosta

• 2 •

...pokračování ze strany 1.

Rozsvícení vánočního stromuNa 1. adventní neděli 30. listopadu jsme spo-lečně, v opravdu pře-kvapivém počtu, roz- svítili vánoční strom. Za zpívání koled a vá-nočních písní strávili přítomní příjemnou chvilku v parku u školy. Děkujeme všem, kte-ří přišli mezi sousedy a známé a společně vy-kročili vstříc blížícím se vánočním svátkům.

Pavel Novotnýmístostarosta

Pokračování projektu MA 21

Milí spoluobčané,v srpnovém vydání Jindřichovických listů

jsme se zmiňovali o možnosti naší obce při-pojit se k projektu „S Krakonošem u počítače“. Tento projekt slouží ke zvýšení kvalifikace pro-střednictvím kurzů pořádaných přímo v mís-tě bydliště. V průběhu letních prázdnin jsme vám doručovali dotazník, ze kterého vyplynu-lo, ve kterých oblastech byste se rádi zdokona-lili či rekvalifikovali. V současné době však na projekt nejsou dostatečné finanční prostřed-ky, proto budeme s výsledky ankety pracovat v rámci našeho obecního projektu MA 21.

Dotazník vyplnilo pouze 25 responden-tů. Z jejich odpovědí vyplynulo, že většina z nich neklade důraz na získání celostátně platného certifikátu, ale na kvalitu získaných dovedností. V oblasti jazykové výuky byl největší zájem o výuku angličtiny a němčiny. Mezi počítačovými dovednostmi je nejvý-raznější zájem o základy práce s počítačem a používání programů Microsoft Office, dále o grafické programy a tvorbu webových strá-nek. Největším přínosem by bezesporu byly kurzy základů podnikání a vedení účetnictví. Vítán by byl kurs svařování, kursy osobního rozvoje, stavby pecí a tradiční tesařiny. V říj-nu jsme zájemcům vyšli vstříc uspořádáním dvou přednášek o permakultuře – další pri-oritní téma vzešlé z dotazníku.

Během listopadu jste obdrželi další dotaz-ník, tentokrát v rámci projektu MA 21 „Máme vizi“ na zkvalitnění života v obci. Děkuji všem, kteří jej vyplnili a odevzdali. Během prosince budou výsledky zpracovány a následně zve-řejněny v únorových Jindřichovických listech a na webových stránkách www.jindrichovice.cz. Vaše názory poslouží obci ke stanovení prioritních oblastí rozvoje.

Máte-li jakékoli další podněty a návrhy, kte-ré bychom mohli v rámci projektu realizovat, pokud chcete i Vy přispět do příštího únorové-ho vydání Jindřichovických listů nebo svůj pří-spěvek zveřejnit na webových stránkách obce, obraťte se, prosím, na mě osobně (v knihovně) nebo prostřednictvím e-mailu.

Co nejpokojnější konec roku 2008 a šťast-né vykročení do roku nového vám přeje

Zuzana Svěrčinová, knihovnice a koordinátorka projektu

[email protected]

Advent s Turisťáčkem Brzký příchod adventu jsme oslavili

v sobotu 22. listopadu výrobou adventních věnců. Příjemnou atmosféru snad vystihne fotografie, jenom bychom chtěli připome-nout, že kromě pravidelných úterních schů-zek jsou naše akce určeny široké veřejnosti. Jste opravdu srdečně zváni.

Dovolte nám na tomto místě připome-nout význam adventu:

Advent (z lat. adventus příchod) je začát-kem liturgického roku a přípravou na Váno-

ce. Počátky adventu sahají do 7. století. Ad-ventní doba byla původně dobou postní.

V teologickém smyslu se advent vyzna-čuje dvojím očekáváním – slavnosti naroze-ní Ježíše Krista a jeho druhého příchodu na konci času.

Advent začíná na 1. neděli adventní (letos 30. listopadu), konec adventu pak představuje západ slunce Štědrého veče-ra. Všechny adventní dny mají liturgickou barvu fialovou, pouze 3. neděle adventní růžovou.

V západní tradici je advent také dobou

zklidnění, které odpovídalo životnímu stylu našich předků, přizpůsobenému dlouhým prosincovým nocím. Advent provází ad-ventní věnec ozdobený čtyřmi svícemi, kte-ré odpovídají počtu adventních nedělí, děti obvykle otevírají adventní kalendář.

Česká hudební tradice se vyznačuje vý-jimečným počtem a kvalitou adventních písní, které se zpívaly zvláště při jitřních mariánských mších zvaných roráty.

Zuzana SvěrčinováZdroj: Wikipedia, www.wikipedia.czr

• 3 •

Příjemný den,

jistě už se nedočkavě ptáte, jakéže pěkné akce na naší škole proběhly. Začněme tedy pěkně po pořádku.

Úvodem připomínám, že škola má celoroč-ní projekt „Pravěk“. Koncem září jsme tedy při-vítali prvňáčky do tlupy. Projektový den začínal tzv. komunitním kruhem, kde jsme si povídali o tom, co vše o pravěku víme. Dalšími činnost-mi byly hry po škole a plnění úkolů na „pra-věkých“ stanovištích (pravěká móda, střelba z luku, archeologické hledání vykopávek…). Tento den jsme zakončili vzájemným obdaro-váváním talismany.

Dalším vítaným zpestřením výuky souvi-sející s pravěkem byla návštěva odborníka na pravěk z mladoboleslaveckého muzea Petra Zítky (tímto znovu moc děkujeme jemu i zpro-středkovateli kontaktu p. Vlkovi). Přivezl ze své sbírky ukázat mnoho zajímavých předmětů a nejen že předvedl z tehdejších dovedností např. techniky řezání, lovu, zábavy a výroby předmětů, ale tyto nám nechal vlastnoručně vyzkoušet, což je pro poznatky dětí vždy nej-lepší.

Výletem do ZOO Žitava (Zittau) jsme si pří-jemně zkrátili den bez elektrického proudu. Návštěva to byla poučná a samozřejmě také zábavná.

Pod hlavičkou školy se konaly také akce „Slavnost sv. Martina“ a „Mezinárodní snídaně“. Zde však patří hlavní zásluha panu Kupperovi a klobouk je nutno obrazně smeknout přede-vším před Karlou Salabovou, která perfektně připravila nebývale povedenou svatomartin-skou oslavu.

Nejčerstvějším zážitkem je potom „lov ma-muta“. Po ranním povídání a zpívání nás čeka-lo rozdělení do skupin a následné stopování mamuta s hledáním jeho indicií. Tak člověk

například zjistil, do čeho všeho mohl v pravěku také šlápnoutJ A pozor! Děti si mohly vybrat, zda mamuta uloví nebo se ho pokusí, tak jako v „Malém princi“ ochočit (za výpomoc v nouzi díky Janě Chválové). Můžete si oddychnout. Naše mírumilovné děti zvolily druhou varian-tu a tím ušetřily unikátní exemplář tohoto již tak dost „ohroženého“ druhu. Zakončení bylo vskutku stylové. Pravěká hostina s plnou pará-dou. Bubny a zpěv zněly celými Jindřichovice-mi a hlasité mlaskání svědčilo o nepochybném umění našich kuchařek. Nevím, zda jsme dodr-želi všechny hygienické předpisy, proto pššt, raději to nikde neříkejte. Zato vím, že celý pro-gram děti potěšil a těší se i na další, o kterém se jistě zase dozvíte.

Rádi bychom Vás také seznámili s činností školních kroužků. Na prvním místě bychom měli zmínit mimořádně aktivní Turisťáček ve-dený Zuzkou Svěrčinovou a Mirkou Kolačnou. Jeho činnost je velmi pestrá, ale spojujícím motivem je příroda a výlety do okolí. Novým kroužkem je v tomto školním roce kroužek hu-dební pod vedením Jany Chválové. Zaměřuje se na spontánnost a prožitek z produkova-né hudby. Ostatní kroužky vedou zaměstnanci školy. Sportovní máme dva. Jeden spíše klasic-ký, druhý se více zaměřuje na netradiční sporty (ringo, baseboal, ping-pong…). Zájem je také o tvořivou dílnu a hudebně – dramatický krou-žek, jejichž náplň je zřejmá již ze samotného názvu. Další novinkou je možnost nepovinné výuky anglického jazyka zábavnou formou. Cizí jazyk, a to německý, se mohou učit už i děti v mateřské škole. Tam dochází 1x týdně také logopedka kvůli nápravám řeči. Na jakémkoli z kroužků rádi přivítáme nové zájemce.

Více informací o kroužcích i akcích školy najdete také na www.jindrichovice.cz/cs/web/skola-a-skolka

Standa Trykar

• 4 •

Dne 17. 10. 2008 v 5.35 hod. nám přibyl nový občánek František Kopecký. Celé rodině přejeme hodně štěstí a zdraví.

V této rubrice můžete i vy poblahopřát svým blízkým z Jindřichovic k významnému jubileu, přivítat na svět nové Jindřichovičán-ky nebo vzpomenout na vaše zesnulé, kteří v Jindřichovicích žili. Příspěvky pište na e-mail: [email protected] nebo dodejte do knihovny. Příští vydání Jindřichovických listů vyjde na začátku února.

Z činnosti Mysliveckého sdružení ,,KUKAČKA“ o.s.

Cílem tohoto příspěvku je seznámit veřej-nost s činností myslivců našeho sdružení.

V rámci péče o zvěř jsme v letošním roce založili v honitbě tři políčka s krmnými plo-dinami pro zlepšení kvality pastvy, úživnosti honitby a omezení škod způsobených zvěří. V měsíci říjnu jsme začali se zimním přikrmo-váním zvěře senem a jadrnými krmivy. Dále jsme pro přikrmování zajistili dostatečné množství řepy cukrovky a kukuřičné siláže. Z doplňkových krmiv máme připraveny ža-ludy, kaštany, letninu a krmnou sůl, která je zvěři předkládána celoročně. V zimních mě-sících provedeme přeléčení srnčí zvěře me-dikovanými krmivy proti vnitřním parazitům a střečkovitosti.

U zvěře pernaté je naším cílem obnovení chovu v minulosti běžných druhů – bažanta obecného a koroptve polní. Stavy bažanta obecného se nám postupně daří zvyšovat.

Každoročně vypouštíme do lokalit výskytu divoké populace nakoupené bažantí slepice. Pro přikrmování a udržení bažanta ve stávají-cích lokalitách jsme rozmístili několik zásypů. Výsledky naší práce jsou již patrné v podobě odchovu nové divoké populace v přírod-ních podmínkách. Daří se nám také pozvol-

né zvyšování stavů koroptví. S oběma výše uvedenými druhy této krásné pernaté zvěře se můžete setkat například při procházce po cestách pod Kukačkou.

S péčí o drobnou zvěř (bažant, zajíc, korop-tev, kachna), ale i o srnčata úzce souvisí i od-lov dravé zvěře srstnaté, zejména lišek a psíka mývalovitého (rychle se šířící nepůvodní druh šelmy, původem z východní Asie - viz. foto), který se i v naší honitbě již několik let vyskytu-je. Od počátku letošního roku bylo uloveno 47 ks lišek a 12 ks psíka mývalovitého.

Velkou pozornost věnujeme také lovu prasete divokého. Lovem převážně mladé černé zvěře (sele, lončák) chceme dosáhnout omezení škod způsobených na lesních a pol-ních kulturách. Od počátku roku bylo ulove-no 39 ks černé zvěře.

Tento článek zdaleka nevystihuje veškeré práce v honitbě, je pouze stručným přehle-dem činnosti našeho mysliveckého sdružení.

Jiří Hégr – MS ,,Kukačka“o.s.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ ,, KUKAČKA“ o.s. JINDŘICHOVICE POD SMRKEM

Vážení čtenáři,dovolte mi, abych Vám přiblížil činnost

soutěžního družstva SDH Jindřichovice pod Smrkem v letošním roce. Koncem roku 2007 se podařilo partě členů našeho sboru sestavit soutěžní družstvo, které tak po le-tech stagnace opětovně zápolí v hasičském klání. Samotné soutěžení není jen o sportu, ale plní i funkci bojové přípravy požárních jednotek. Z tohoto pohledu nás těší, že jsou Jindřichovice opět vnímány jako ak-tivní sbor, a to nejen „hasičskou“ veřejností. Toto neuniklo i představitelům obce a za její dobrou prezentaci nám pořídilo samostat-né soutěžní vybavení. Nebudeme tedy již muset na soutěžích používat hadice, proud-nice a další materiál, který je určen k zásahu. O tom, že to členové sboru myslí se sportem vážně, svědčí i fakt, že svépomocí opravili druhou požární stříkačku, která byla dosud nefunkční. Poděkování patří i těm, kteří nám pomáhali s přípravou materiálu a soutěží: Martin Gažo – motorické seřízení stříkač-ky, Oto Novotný st. a Miloš Mach – výroba transportního vozíku, Václav Henzl, Tomáš Sedláček a Horst Krause – bezpečná dopra-va na soutěže.

V průběhu soutěžní sezóny se členové scházeli jednou či dvakrát týdně na tréninku, který probíhal v Unitexu či na fotbalovém hřiš-ti. Zde se piloval nejen požární útok, ale i šta-feta 4 x 100 m. O zápalu členů svědčí i fakt, že se trénink často protáhl i na tři hodiny.

A jak tedy vypadal letošní rok z našeho po-hledu?

datum místo disciplína umístění

19. 4. Horní Řasnice štafeta 1.19. 4. Horní Řasnice požární útok 2.7. 6. Dolní Řasnice požární útok 3.21. 6. Ludvíkov požární útok 2.5. 7. Nové Město noční útok 13.19. 7. Dětřichov požární útok 3.10. 8. Jindřichovice požární útok 3.23. 8. Horní Řasnice požární útok 1.6. 9. Bulovka požární útok 5.13. 9. Raspenava požární útok 19.27. 9. Dolní Řasnice požární útok 5.

Sezóna nám začala 19. dubna v Horní Řas-nici a skončila 27. září v Dolní Řasnici. Zúčast-nili jsme se rovněž dvou specifických soutěží. Tou první byl noční útok v Novém Městě pod Smrkem. Zde se nám sice nedařilo dle našich představ, ale večerní atmosféra v nás zane-chala nezapomenutelný zážitek. Druhou sou-

těží byl tzv. superpohár v Raspenavě, kde jsme z 34 družstev obsadili 19. příčku.

V soutěžích nás reprezentovala následující sestava:

Sací koš – Milan Knapp, Savice – Martin Vondráček, Stroj – Michal Krause, Béčka – Jan Novák, Rozdělovač – František Mazurek, L proud – Karel Skuček, P proud – Ondřej Ku-bík.

V různých alternacích se dále soutěží zú-častnili: Petr Škoda, Tomáš Hroch, Martin Izsóf ml.

Všem členům sboru děkujemeOtto Novotný

SBOR DOBROVOLNýCH HASIČů JINDŘICHOVICE POD SMRKEM

Společnými silami se podařilo dokončitŽijící skanzen

Cestou z Jindřichovic na Frýdlant jste si možná všimli toho, že u skanzenu utichl v posledních měsících intenzivní stavební ruch a že nový podstávkový dům vypadá ho-tově včetně upraveného okolí. Stavbu Žijící-ho skanzenu se skutečně podařilo na konci října dokončit. Nyní už se jen dolaďují různé detaily, které nemají vliv na možnost vyu-žívání celého areálu. Dům již působí zevně i uvnitř idylicky, jak bylo původním zámě-rem. K té idylce však vedla cesta mimořádně neidylická…

Původní termín dokončení měl být už v červnu, ale dodavatelskou firmu provázely finanční potíže, kvůli jiným zakázkám se po-stupně dostala do dluhů a byla na ní dokon-ce vypsána exekuce. Termín dokončení se nám sice podařilo posunout do října, ale stá-le hrozilo nedokončení projektu včas (další posun termínu už nepřicházel v úvahu) a tu-díž vracení mnohamilionové dotace. To by obnášelo likvidaci skanzenu, prodej v exe-kuci, dluhy do konce života…. Jinou velkou firmu, která by zvládla takto historicky věrné stavební práce (navíc na konci sezóny), se nepodařilo najít. A tak jsme čelili i dalšímu vážnému problému – najít dostatek míst-ních řemeslníků a menších firem, kteří by uměli a měli čas na dokončovací práce.

Nelze asi věrně popsat probdělé noci u počítače, dny i noci strávené se zednickou lžící a metrem na stavbě, nekonečnou řadu telefonátů i osobních jednání… Díky tomu jsme si ale uvědomili vděčnost osudu nejen za to, že se vždy z téměř bezvýchodných situ-ací podařilo najít řešení, ale paradoxně i za to,

že tato problematická situace vlastně vznik-la. Jsme teď s projektem mnohem více spjatí, než kdyby to bez problémů v termínu posta-vil externí dodavatel. Je v tom také mnohem větší pokora, dobrá prevence pýchy. Je v tom i velká vděčnost mnoha lidem, kteří nám půj-čili své soukromé peníze s rizikem, že o ně mohou přijít. To platí i o řemeslnících a zá-stupcích firem, kteří nám tu pomáhali. Mno-zí dali přednost naší stavbě namísto svých mnohdy výnosnějších zakázek.

Z druhé strany vzato pak vlastně díky kra-chu dodavatele z daleka tady našli práci mno-zí řemeslníci z místa a blízkého okolí a jejich prostřednictvím stavba přispěla i k určitému ekonomickému oživení regionu.

V neposlední řadě došlo i k mnohem in-tenzivnějším osobním kontaktům s úřední-ky, kteří administrují peníze z EU, a kteří nám v mnohém velmi nadstandardně vyšli vstříc. Bylo velmi příjemné a povzbuzující cítit pod-poru i od nich, cítit, že to nejsou jen úředníci, ale lidé, kteří se ze všech sil snaží pomoci na svět dobré a užitečné věci.

Všechno zlé je pro něco dobré. Projekt přestal být jen „naším“ projektem, ale stal se opravdu věcí veřejnou ve dvojím smyslu - veřejnosti sloužící, jak bylo původně zamýš-leno, ale také z veřejné vůle vzniklou.

Rozsah článku nám nedovoluje zveřej-nit jména všech, kdo nám různými způsoby pomohli. Všem, kdo s tím budou souhlasit, poděkujeme na našich webových stránkách www.lunaria-jindrichovice.cz.

Na závěr dovolte snad ještě pár slov o tom, k čemu vlastně bude nový dům sloužit. Tato

unikátní stavba ukázala, že i v dnešní době lze a stojí za to podstávkové domy, tvořící základ architektonické tradice Euroregionu Nisa, stavět. Památkáři už si okopírovali sta-vební plány a budou je ve společném čes-ko-polsko-německém projektu využívat pro výuku nových řemeslníků. Skanzen (spolu s naučnou stezkou a cyklotrasou) slouží pro

rodiny i školy jako výletní cíl s osvětovým a naučným obsahem. Přes zimu je sice ote-vřeno pouze o víkendech, od dubna však po celý týden. Prostory domu budou dále slou-žit pro pořádání různých workshopů, táborů či víkendovek a také k pořádání kulturních akcí. Před další sezónou chceme uskutečnit kulturní festiválek jakožto slavnostní otevře-ní pro veřejnost, termín ještě zvažujeme, ale rádi Vás prostřednictvím Jindřichovických listů nebo plakátků pozveme.

Zbyněk Vlk a Jana Chválová

Rok 2008 na umělceSezónu 2008 považuji za úspěšnou. Uměl-

ka byla trvale využívána a sportovci zlepšují svůj přístup jednak k areálu a zaznamenávám posun v placení permanentek. Letos se proda-lo 22 lístků pro dospělé a 20 lístků dětských. Ještě se vyskytují určití neplatiči, ale ti by se mohli objevit příští rok v Jindřichovických lis-tech. Takže varování. Pozor na obecní ostudu!

Největším problémem zůstává vracení klí-čů a ztráty balónů.

Doufám, že příští sezóna bude ještě úspěš-nější. Rozhodně je co vylepšovat u pořádání různých turnajů ať už v tenise nebo ve fotbál-ku. Divím se, že se sportovci nechtějí zapotit a pak popít piva. A bohužel pro děti se nenašel nikdo, kdo by takovou akci uspořádal. Dospělí by se měli zamyslet a něco pro své děti zor-ganizovat. Jako dobrý vůdčí typ se ukázal pan

Feri, který sjednotil romskou část, což byla jed-na fáze úspěchu a druhou fází jsou společná utkání s ostatními. Blahopřeji, úspěch.

Peníze získané z permanentek se vydávají na údržbu areálu (klika, zlomená prkna, lanko do sítě, klíče atd.) a za náčiní (hlavně balóny).

Jestliže někdo uspořádá akci pro děti, je možné získat příspěvek na ceny nebo občer-stvení z těchto peněz.

Šárka Hojdarová

• 5 •

FK Sokol Jindřichovice pod Smrkem

Podzim 2008Zde Vám nabízíme kompletní přehled

podzimních zápasů fotbalového klubu na-šeho Sokola, statistiky, zajímavosti, slovo trenéra a předsedy oddílu.

Sezónu jsme zahájili dvěma přípravnými zápasy; v Horní Řasnici výhrou 4-1 a doma při oslavě Jindřichovických dnů remízou s Novým Městem 2-2, kde si za nás zahrál i Martin Abrahám (ze Slávie Praha).

První mistrovský zápas – doma s béčkem Hrádku nám hrubě nevyšel, prohráli jsme 3-6 (branky Hradec Leoš 2, Forman Jakub).

V druhém kole jsme zavítali do Višňové, kde ačkoli jsme třikrát vedli, nakonec jsme si odvezli prohru 5-3 (branky Tauš Martin, Vo-lošín Jiří, Hradec Leoš).

3. kolo – domácí zápas se Stráží B, prohra 0-2 (zaplatili jsme za chyby v obraně a ne-plodný útok).

4. kolo ! první výhra ! a to venku v Osečné 6-4 (branky Vološín Jiří 3, Hradec Leoš 3).

5. kolo doma prohra s Bílým Kostelem 1-2, seriál neproměněných šancí, (branka Vondráček Petr).

6. kolo ,,povinná,, výhra venku na Gasser-visu 2:4 (branky Vološín Jiří 2, Tichý Ondra 2).

7. kolo opět venku, prohra v Nové vsi 3-2, už s posilou Petrem Bulířem, byli jsme lepší, ale góly jsme si dali sami (branky Bulíř Petr, Tichý Ondra).

8. kolo výhra doma s béčkem Českého Dubu 5-1 (branky Bulíř Petr 2, Rezler Jan, Vo-lošín Jiří, Tichý Ondra).

9. kolo důležitá výhra na hřišti Dětřichova 4-1 (branky Přibyl Martin, Bulíř Petr, Hradec Leoš, Zobal Lukáš).

10. kolo doma Ruprechtice a opět výhra 3-0 (branky Vološín Jiří 2, Bulíř Petr).

11. kolo venku v Bulovce prohra 5-1, náš nejhorší podzimní zápas (branka Rezler Jan).

12. kolo vydřená výhra doma nad nebez-pečnou Raspenavou 4-1 (branky Vološín Jiří 2, Bulíř Petr, Tauš Martin).

13. kolo poslední podzimní zápas na hřiš-ti prvního Doubí, prohra 3:1 (branka Tauš Martin – trestný kop z 30 metrů).

Podzim jsme zakončili na 8. místě při skó-re 37:35

Nejlepšími střelci jsou Vološín Jiří s 11 góly, Hradec Leoš 7, Bulíř Petr 6, Tichý Ondra 4 a Tauš Martin 3.

Žlutých karet jsme obdrželi 18 a 1 červe-nou (Hradec Leoš).

Horší je to s ustálenou sestavou, v 13 zá-pasech se vystřídalo neuvěřitelných 23 hrá-čů, jedinými železnými muži, kteří byli na každý zápas je kapitán Vojta Kopecký a Leoš Hradec!

Podzim jsme odehráli s kádrem:Brankaři – Rezler Jan, Hegr Jíři.Obránci – Zobal Lukáš, Andrš Lukáš, Tauš

Martin, Kopecký Vojtěch, Werzner Tomáš, Přibyl Martin, Jakl Jan, Matoušek Milan, Lexa Josef.

Záloha – Tichý Ondřej, Lopuszinsky Mi-chal, Hradec Leoš, Forman Jan, Bulíř Petr, Vondráček Petr.

Útok – Vološín Jiří, Forman Jakub, Krause Michal, Knapp Milan, Forman Petr, Hroch Lu-káš.

Hráči Sokola na hostování : Jiří Šisler - 1. Liga SK Kladno, Obajdin Josef – Arsenal Čes-ká Lípa – Divize B, Banda Josef – Sedmihorky – krajský přebor, Slavík David – Nová Ves - 1A třída, Vojtíšek Štěpán – Rynoltice – B třída a Slavík Petr – Pertoltice III. Třída, Ležovič Pa-trik – Habartice – B třída.

Zajímavost – Při zápase sedmého kola v Nové Vsi za nás hráli exligoví hráči Slova-nu Liberec Pepa Lexa s Petrem Bulířem, kteří mají dohromady odehráno 219 zápasů v 1. Lize. (Lexa 175 zápasů (5 branek), Bulíř 44 zá-pasu (5 branek).

Poděkování – Fanouškům Sokola, kterých mnoho nechodí, ale o to více si jich vážíme

- Honzovi Staščákovi, čerstvému se-dmdesátníkovi – našemu správci a kustodo-vi

- Hospodským Ležovičovým za tep-lé klobásy a občerstvení pro fanoušky

- Obci za podporu- Paní Krausové za voňavé dresy

Slovo trenéra Milana Matouška:Kdybych měl hodnotit podzimní část

okresního přeboru našeho klubu, tak bych začal dost rozpačitě. První tři zápasy o bodu skóre 6:13. Trošku jsme zapracovali na obran-né činnosti a začala se zlepšovat i naše hra směrem dopředu. Máme i dost velké výkyvy. Je to dané také nasazením některých hráčů. Pro klub bylo také pozitivní hostování Petra Bulíře. I díky jeho střelecké potenci se nám dařilo herně a někteří hráči v jeho přítom-nosti herně vyrostli. Po posledním zápase podzimní části máme 18 bodů, a zaujímáme osmou pozici v tabulce okresního přeboru. Když si připomeneme, že již několik let se netrénujeme a jen se scházíme na zápasy, tak je vcelku spokojenost. Připomněl bych také dobré zázemí klubu a práci našeho nes-tora – hospodáře pana Staščáka.

Slovo předsedy Petra Formana:S podzimní sezónou jsem celkem spoko-

jen, jen je mi líto, že jsme neudělali v začátku podzimu více bodů. Mrzí mne prohry doma s Bílým Kostelem a Stráží n.N. a ve Višňové, kde jsme určitě nebyli horším týmem, ale jelikož znám důvody (zranění, neúplná se-stava).

Škoda, že za nás nehrál ani jeden podzim-ní zápas Ernest Hovbel (náš útočník z Dyna-ma Kyjev), který je pracovně mimo region, škoda zranění výborného záložníka Míši Lopuszinského, který si v zápase s Dětřicho-vem způsobil těžký výron kotníku, a nemoci Martina Tauše (zápal plic).

Na druhou stranu jsem rád, že se nám daří zabudovávat do sestavy mladé hráče z Jindřichovic, jako je Míla Knapp, Míša Krau-se, Lukáš Hroch a Jakub Forman.

Výbornou posilou se ukázal Petr Bulíř, kte-rý nám pomohl rozhodovat klíčové zápasy, nejen svými góly, ale i přístupem na hřišti.

Přesto ale děkuji všem fanouškům, funk-cionářům, p. Staščákovi, p. Krausové a hlavně hráčům, kteří o svém volném času a zadar-mo chodí bojovat za čest a slávu fotbalové-ho klubu Sokol Jinřichovice a pomáhají tím k udržení jediné sportovní aktivity v obci.

S pozdravem „sportu zdar“Předseda FK Sokola Petr Forman

Farma LukavaFarma Lukava vznikla v roce 2004, založili jí

dva společníci, a to Ing. Karel Mařík a Ing. Mar-tin Rosenbaum.

Naše farma se zabývá pastevním odcho-vem ovcí plemene Romey Marsh formou ce-loroční pastvy. Základní stádo čítá 200 kusů bahnic (matek) a 4 berany různých krevních linií.

Každoročně farma nabízí jehňata k prodeji a to jak na vypásání zahrad pro místní oby-vatele, tak umíme prodat i jehněčí maso, a to nejen místním obyvatelům. Například část le-tošní produkce jehňat byla zobchodována do Dánska. Dále se zabýváme produkcí chovného

materiálu, jehnic a plemenných beránků, kte-ří jsou zařazováni do chovů po celé republice (Strakonice, Milevsko, Karlovy Vary, Cheb, Pra-ha…). Naše farma se letošním rokem zařadila mezi certifikované ekologické farmy.

Na závěr bych chtěl připomenout, že s pří-chodem podzimu přicházíme s nabídkou do-mácích klobás. Dokonce letošní nabídku roz-šiřujeme o játrovou paštiku z jehněčích jater, uzené skopové kýty (na objednávku), skopové salámy.

Veškeré nabízené uzenářské výrobky lze objednat na telefonu: 723 884 213

Ing. Karel Mařík

• 6 •

Historie jindřichovické školy

V kronice se uvádí, že škola v Jindřichovi-cích byla již v roce 1573. Není uvedeno, kde stála a kde se vyučovalo v pozdějších letech.

Další údaj je z roku 1749, kdy byla posta-vena nová školní budova, která při číslování domů obdržela číslo popisné 82. Byla to bu-dova dřevěná.

Když byla zřízena nová kolatura (kostelní obvod) pro Jindřichovice, Dětřichovec a Srb-skou v roce 1775, byla jako farní budovat ur-čena tato stávající škola. Tehdy byla na školní nadaci (pozemku), darované hrabětem Kriš-tofem Filipem Clam Gallasem z Frýdlantu, postavena školní budova č.p. 104. Tato nová farní škola (rovněž dřevěná) neodpovída-la kolem roku 1820 potřebám a proto bylo v roce 1825 započato se stavbou nové dvou-třídní školy, která byla roku 1826 dokončena. Po přestěhování ze staré školy do nové 19. října 1826 byla stará škola zbořena a nové budově bylo přiděleno opět č.p. 104.

V roce 1827 byla škola navštěvována 237 katolickými dětmi, z nichž bylo 105 chlapců a 132 děvčat, a 57 starokatolickými z farního obvodu. Počet podléhajících povinnému křesťanskému vyučování byl 148 (72 chlap-ců a 76 děvčat).

V roce 1836 měla škola 295 dětí z Jindři-chovic a Dětřichovce. Stále stoupajícímu počtu žáků byla nově postavená škola zase malá. Stavební úpravou se hledělo odstranit nedostatek učebního prostoru. V roce 1876 nechal továrník Felix Heintchel na pozem-ku školní nadace postavit druhu budovu o dvou třídách č.p. 245 (nynější obecní úřad bez 1. patra – viz foto) a předal ji školní na-daci zdarma.

Obě tyto školy, dohromady o čtyřech třídách, již v roce 1893 nepostačovaly. Pro-

to obecní zastupitelstvo muselo přemýšlet o stavbě nové školy. (Až do roku 1877 byla obec Dětřichovec připojena školou k Jindři-chovicím).

Při zasedání obecního výboru 2.1.1894 nabídl továrník Maxmilián Heintchel von Heineg postavení nové školy na vlastní ná-klady, když mu bude prodána stará škola č.p. 104 s celou školní nadací (pozemky, pastvi-ny i les). Hned nato požádalo obecní zastu-pitelstvo c.k. okresní školní radu o povolení prodeje, což bylo schváleno. Maxmilián He-intchel převzal starou školní budovu za 7000 zlatých rakouské měny a školní nadaci také za 7000 zlatých.

Z výtěžku bylo zakoupeno za 3000 zla-tých staré hospodářství se zahradou č.p. 45 náležící uvedenému továrníkovi a toto místo

bylo určeno jako staveniště pro novou ško-lu.

Ještě v roce 1894 byla škola postave-na nákladem přes 100 000 korun rakouské měny a darovací listinou z 1. října 1894 byla obci předána. Tato velká školní budova byla postavena v rekordním čase t.j. od března do října téhož roku.

Dne 1. října 1894 byla také obecním vi-kářem Antonínem Henkem z Hrádku nad Nisou za asistence místního faráře Františ-ka Helzela slavnostně vysvěcena. Přítomni byli kromě dárce c.k. okresní hejtman Fei-ter, školní inspektor Jindřich Wirth, stavitel Vilém Startz z Frýdlantu, který stavbu pro-váděl, obecní zastupitelstvo a místní školní rada s obecním starostou Karlem Bayerem v popředí, místní učitelstvo se školní mláde-ží, místní spolky, jakož i větší část místního obyvatelstva. Stará budova školy byla urče-na jako obecní úřad a jako taková byla v roce 1895 zařízena.

Nová škola měla při otevření pět tříd, avšak již v roce 1896 musela být zařízena k páté třídě pobočná třída ze stávající konfe-renční místnosti.

Stále přibývající počet žáků přiměl zastu-pitelstvo obce, aby na obecním úřadě č.p. 245 přistavělo nové patro. Se schodištěm a stavbou patra bylo započato 21.6.1896 a v roce 1907 byly stavební práce ukončeny (viz foto). Náklady na stavbu činily 41 281 ko-run rakouské měny. Dne 15. září 1907 bylo zahájeno vyučování v novém patře.

Jindřichovická škola měla tehdy 5 tříd s jednu pobočnou třídou k páté třídě a tři provizorní pobočné třídy. Celkem tedy měla 9 tříd. Na počátku školního roku 1910/1911 zde bylo zapsáno 451 žáků, z toho 215 chlap-ců a 236 dívek. Do školy docházeli i žáci ře-meslnické pokračovací školy, nejvíce bylo tkalců.

Z překladu Josefa Měsíčka sepsala Marie Žabková

• 7 •

Jindřichovické listy vydává obec Jindřichovice pod Smrkem • Jindřichovice pod Smrkem 245 • PSČ: 463 66 • Liberecký kraj • tel. 482 360 366 fax: 482 328 074 • www.jindrichovice.cz • mail: [email protected] • sazba a grafická úprava: Petr Bíma, www.bima.cz Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědný Obecní úřad Jindřichovice pod Smrkem a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.

Prosinec 2008 Mikulášská besídka 5. 12. 2008, v 17.00 v aule školy

Zváni jsou všechny děti a rodiče. S sebou dobrou náladu.

Posezení při svíčkách 6. 12. 2008, od 17.00 v jídelně školy

Všichni, kdo si rádi dopřejí dobré jídlo, pití, milou společnost, malý koncert vánoční hudby a následný taneček se skupinou Kamínky, jste srdečně zváni. Akci pořádá o.s. Prosperita ve spolupráci s Pěvákem.

Vánoční ping-pongový turnaj13. 12. 2008, od 14.00 ve škole

Pro příznivce stolního tenisu obec pořádá vánoční turnaj. Bude se soutěžit ve dvou katego-riích do 15ti let a nad 15 let. Pokud se přihlásí dostatečný počet žen, vytvoříme pro ně spe-ciální kategorii. Za startovné 20,- Kč na účastníky čeká malé občerstvení, na vítěze zajímavé ceny. Pálku a míčky pokud možno s sebou.

Koledování po vsi 15. 12. 2008, dopoledne po vsi

Děti ze ZŠ a MŠ společně s učiteli potěší svým zpěvem. Předvánoční vycházku dětem zpří-jemní očekávané pamlsky od místních občanů J

Vánoční besídka 19. 12. 2008, v 17.00 v aule školy

Tradiční akce, na které vystoupí děti z MŠ a ZŠ, Vám zpříjemní předvánoční čas.

Vánoční zpívání v kostele 20. 12. 2008, v 18.00 v kostele

Jindřichovický Pěvák Vás srdečně zve na koncert, kde si zazpíváte známé koledy. Přijďte nás povzbudit v našem snažení a vánočně se nalaďte.

Pů�lnoční mše 24. 12. 2008, v 16.00 v kostele

Milí Ježíšku, prosím, jen ne jako loni!, duo Paradiso, 28. 12. 2008, v 17.00 na školních schodech

Koncert Melanie a Štěpána Matějkových (příčná flétna, kytara), přednes Karla Salabová, vstupné dobrovolné.

Novoroční vycházka na Kukačku 1. 1. 2009, ve 14.00 u školy

Po všem tom vánočním a silvestrovském shonu si s námi odpočiňte na krátkém novoročním výletě. Půjdeme na Kukačku a okolo rybníka zamíříme ke srubu u větrných elektráren, kde bude čekat malé pohoštění.

Duo ParadisoVážení a milí sousedé, jsme mladá hudebnická rodina, která od června tohoto roku bydlí v bývalé faře. Po našem prvním koncertě v rámci Jindřicho-vických dnů se Vám v tomto roce chystá-me zahrát ještě jednou. V našem vánočním programu bychom Vás rádi pozvali na ces-tu Evropou a třemi staletími. Zazní skladby francouzské, německé, italské a samozřejmě české od skladatelů J. S. Bacha, Maura Giu-lianiho a Jindřicha Felda. Zvláštním bodem v programu jsou dopisy malých italských dětí Ježíškovi, sebrané v knize „Milí ježíšku, prosím, jen ne jako loni“. Tato krátká přání nám dospělým vtipně nastíní niterné touhy našich potomků. V čase vánočním se na Vás těšíme!

Melanie a Štěpán Matějkovi

Účinkují: Duo Paradiso Melanie Sabel – flétna Štěpán Matějka - kytara Karla Salabová – přednes

Duo Paradiso Duo složené z flétnistky Melanie Sabel a ky-taristy Štěpána Matějky, působí již od roku 2002. Oba jsou absolventy Vysoké hudební skoly v Rostocku ve třídách Anji Setzkorn-Krause a Prof. Thomase Offermanna. Své in-terpretační umění rozšiřovalo pod vedením špičkových komorních souboru jako např. Verdi Quartet a Ensemble Recherche. Od roku 2005 je duo podporováno nadací Ye-hudi Menuhina „Live Music Now“. Ensemble koncertuje doma i v zahraničí a je hostem mezinárodních hudebních festivalů. Úspě-chy slaví také na mezinárodních soutěžích, v roce 2005 1. cena na mezinárodní soutěži komorní hudby „Karel Ditters z Dittersdorfu“ ve Vidnavě a v roce 2006 1. cena na meziná-rodní soutěži „Luys Milán“ vila de L’Olleria ve Španělsku.

• 8 •

Platba místního poplatku za svoz domovního odpaduUpozorňujeme občany, kteří ještě neuhradili poplatek za svoz domovního odpadu, aby tak neprodleně učinili do konce letošního roku.


Recommended