+ All Categories
Home > Documents > Ohlédnutí za rokem 2008 · Po třinácté za sebou jsme přispěli finančně ledečský hasim -...

Ohlédnutí za rokem 2008 · Po třinácté za sebou jsme přispěli finančně ledečský hasim -...

Date post: 28-Jan-2021
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 12 /12
MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK ČÍSLO 1 • ROČNÍK XVIII • LEDEN 2009 • CENA 10,- rokem 2008 pořízená povětšinou z městských financí, někdy též za pomoci kraj- ské či evropské dotace. Tak jako v minulých letech jsme podporovali činnost většiny míst- ních organizací, ať už finančním příspěvkem, pomocí v organizování a propagaci akce, nebo účastí vedení města na těchto akcích, člen- ských schůzích a valných hromadách. Přispěli jsme též stotisícovými částkami na opravy dvou památkově chráněných domů na Husově náměstí a poprvé i římskokatolické farnosti na údržbu církevního majetku. Po třinácté za sebou jsme přispěli finančně ledečským hasi- čům a poprvé též ledečské Policii ČR vybudováním nové služebny. Zasadili jsme se o změnu aktivní zóny záplavového území a umožni- li tím majitelům nemovitostí na nábřeží řeky Sázavy realizovat jejich investiční záměry. Za pomoci institutu veřejně a obecně prospěš- ných prací jsme po celý rok Perlu Posázaví uklízeli, využitím služeb odborných firem se také starali o údržbu zeleně, která nám za větru přichystala spoustu starostí a nepříjemných překvapení. V příštím roce by měl být podíl dotací a kapitálových příjmů vý- razně vyšší, takže budeme moci začít dlouho plánované opravy ulic Nádražní a J. Haška, dokončit demolice objektů u autobusového nádraží ve prospěch marketu BILLA, přispět na rekonstrukci kul- turního sálu na gymnáziu, pořídit nové sídlo pro Technické služby v areálu bývalé SUS v ulici Pod Stínadly a čekat na vyřízení žádosti dotace z EU na plavecký bazén. Mrazivé počasí a sněhová nadílka k lednu vždy patřily. K ob- čanské společnosti by měla patřit slušnost, vstřícnost, otevřenost, poctivost a solidarita. Přeji všem občanům Ledče nad Sázavou, všem svým spolupracovníkům a přátelům, aby se v nastávajícím roce takové společnosti alespoň náznakem ve zdraví dočkali. Stanislav Vrba, starosta města Ohlédnutí za Mrazivým počasím a bohatou sněhovou nadílkou se nám hned v prvních dnech představil nový rok 2009. Bude to třetí rok činnosti současného zastupitelstva města a šestý rok působení vedení města. Jsme tedy v poločase. V uplynulých letech se nám mnohé v našem městě podařilo napravit, o mnohém jsme vás na stránkách těchto novin pravidelně a aktuálně informovali, mnohé je však ještě před námi a našimi následníky. Základním úkolem zastupitelstva města, formulovaným v zákoně o obcích, je „ vytváření podmínek pro roz- voj sociální péče a uspokojování potřeb svých občanů což zna- mená služba občanům. Jak jsme tuto službu vykonávali v uplynu- lém roce 2008, se pokusím zrekapitulovat v následujících řádcích. Rok 2008 byl rokem větrných smrští, padajících stromů a špat- ného fotbalu. Zvládli jsme v něm řadu drobných akcí, odstranili několik letitých restů a dočkali se prvního marketu. Byl to také rok prezidentských a krajských voleb, které poznamenaly celý jeho průběh, rok s osmičkou na konci, který bývá osudový. Pro město Ledeč nad Sázavou byl rokem realizace řady menších akcí. Dětská hřiště na sídlištích a na Mizerově, směrové značení, uvítací a turis- tické tabule po celém městě, opravy místních komunikací novou technologií, vybudování nových chodníků v Hrnčířích a na Kožel- ské ulici, nových povrchů místních komunikací v ulici Ke Křížům a v Habreku, rozšiřování veřejného osvětlení v ulicích Poštov- ní, Koželská, Ke Křížům, Habreku, oprava lávky ke Kovofiniši, opravy nátěrů ocelových konstrukcí a sloupů veřejného osvětlení, opravy sociálních zařízení na poliklinice a v základní škole, poří- zení nové autobusové čekárny v Habreku, projekční příprava akce plavecký bazén a parcel pro výstavbu rodinných domků, dokončení opravy poslední střechy na ledečském hradě a opravy střechy na budově bývalého městského úřadu. To byla ve stručnosti řada akcí
Transcript
 • MĚSTSKÝ MĚSÍČNÍK • ČÍSLO 1 • ROČNÍK XVIII • LEDEN 2009 • CENA 10,- Kč

  rokem 2008 pořízená povětšinou z městských financí, někdy též za pomoci kraj-ské či evropské dotace.

  Tak jako v minulých letech jsme podporovali činnost většiny míst-ních organizací, ať už finančním příspěvkem, pomocí v organizování a propagaci akce, nebo účastí vedení města na těchto akcích, člen-ských schůzích a valných hromadách. Přispěli jsme též stotisícovými částkami na opravy dvou památkově chráněných domů na Husově náměstí a poprvé i římskokatolické farnosti na údržbu církevního majetku. Po třinácté za sebou jsme přispěli finančně ledečským hasi-čům a poprvé též ledečské Policii ČR vybudováním nové služebny. Zasadili jsme se o změnu aktivní zóny záplavového území a umožni-li tím majitelům nemovitostí na nábřeží řeky Sázavy realizovat jejich investiční záměry. Za pomoci institutu veřejně a obecně prospěš-ných prací jsme po celý rok Perlu Posázaví uklízeli, využitím služeb odborných firem se také starali o údržbu zeleně, která nám za větru přichystala spoustu starostí a nepříjemných překvapení.

  V příštím roce by měl být podíl dotací a kapitálových příjmů vý-razně vyšší, takže budeme moci začít dlouho plánované opravy ulic Nádražní a J. Haška, dokončit demolice objektů u autobusového nádraží ve prospěch marketu BILLA, přispět na rekonstrukci kul-turního sálu na gymnáziu, pořídit nové sídlo pro Technické služby v areálu bývalé SUS v ulici Pod Stínadly a čekat na vyřízení žádosti dotace z EU na plavecký bazén.

  Mrazivé počasí a sněhová nadílka k lednu vždy patřily. K ob-čanské společnosti by měla patřit slušnost, vstřícnost, otevřenost, poctivost a solidarita. Přeji všem občanům Ledče nad Sázavou, všem svým spolupracovníkům a přátelům, aby se v nastávajícím roce takové společnosti alespoň náznakem ve zdraví dočkali.

  Stanislav Vrba, starosta města

  Ohlédnutí za Mrazivým počasím a bohatou sněhovou nadílkou se nám hned

  v prvních dnech představil nový rok 2009. Bude to třetí rok činnosti současného zastupitelstva města a šestý rok působení vedení města. Jsme tedy v poločase. V uplynulých letech se nám mnohé v našem městě podařilo napravit, o mnohém jsme vás na stránkách těchto novin pravidelně a aktuálně informovali, mnohé je však ještě před námi a našimi následníky. Základním úkolem zastupitelstva města, formulovaným v zákoně o obcích, je „ vytváření podmínek pro roz-voj sociální péče a uspokojování potřeb svých občanů což zna-mená služba občanům. Jak jsme tuto službu vykonávali v uplynu-lém roce 2008, se pokusím zrekapitulovat v následujících řádcích.

  Rok 2008 byl rokem větrných smrští, padajících stromů a špat-ného fotbalu. Zvládli jsme v něm řadu drobných akcí, odstranili několik letitých restů a dočkali se prvního marketu. Byl to také rok prezidentských a krajských voleb, které poznamenaly celý jeho průběh, rok s osmičkou na konci, který bývá osudový. Pro město Ledeč nad Sázavou byl rokem realizace řady menších akcí. Dětská hřiště na sídlištích a na Mizerově, směrové značení, uvítací a turis-tické tabule po celém městě, opravy místních komunikací novou technologií, vybudování nových chodníků v Hrnčířích a na Kožel-ské ulici, nových povrchů místních komunikací v ulici Ke Křížům a v Habreku, rozšiřování veřejného osvětlení v ulicích Poštov-ní, Koželská, Ke Křížům, Habreku, oprava lávky ke Kovofiniši, opravy nátěrů ocelových konstrukcí a sloupů veřejného osvětlení, opravy sociálních zařízení na poliklinice a v základní škole, poří-zení nové autobusové čekárny v Habreku, projekční příprava akce plavecký bazén a parcel pro výstavbu rodinných domků, dokončení opravy poslední střechy na ledečském hradě a opravy střechy na budově bývalého městského úřadu. To byla ve stručnosti řada akcí

 • ZPRÁVY Z RADNICE USNESENI

  ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 15. prosince 2008

  I. RM schvaluje: - tyto termíny zasedání zastupitelstva města v I.pololetí 2009: 23.02.,

  27.04. a 29.06.2009. - manželům Janu a Miloslavě Staníčkovým prodloužení nájemní

  smlouvy k bytu č. 9 v ul. Čechova 77 v Ledči nad Sázavou, na dobu určitou od 1.1.2009 do 31.3.2009. Rada města Ledeč n.S. schvaluje nájemné sjednané dohodou ve výši 1641,- Kč měsíčně.

  - „Dohodu o úhradě závazku" uzavřenou s Janem a Miloslavou Staníč-kových ze dne 10.12.2008.

  - nájemní smlouvu č. OdMI/84/08-N na pronájem pozemku parc.č. 2351/3 - lesní pozemek o výměře 7.721 m2v kat. území Ledeč nad Sázavou za cenu 2,-Kč/m2/rok manželům Miroslavovi a Lence Ja-nouškovým, Dolní Královice.

  - uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v I. budovy polikliniky v Ledči nad Sázavou, Habrecká 450 paní Aleně Tláskalové, Ledeč nad Sázavou s termínem od 1.1.2009 za 600,- Kč/ m2/rok s možností inflace.

  - zveřejnění záměru pronajmout garáž u čp. 450 v ulici Habrecká v Ledči nad Sázavou.

  - nové znění Organizačního řádu Městského úřadu Ledeč nad Sázavou vč. organizační struktury.

  II. RM stanovuje: - celkový počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Ledeč

  nad Sázavou na 30.

  USNESENI ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou

  konané dne 22. prosince 2008

  III. RM schvaluje: - uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č.

  ll/N-06 ze dne 26.6.2006, ve znění dodatku č. 1 z 9.11.2007 mezi Městem Ledeč nad Sázavou jako pronajímatelem a ČR - Minister-stvem vnitra jako nájemcem, jehož předmětem bude změna na straně nájemce, a to : Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihomo-ravského kraje se sídlem Brno, Kounicova 24.

  - nájem bytu č.l v č.p.473, ul. 5. května v Ledči nad Sázavou panu MUDr. Petru Technikovi, Praha 10 na dobu určitou od 1.1.2009 do 31.12.2009 za měsíční nájemné 6.600,- Kč.

  IV. RM ruší: - svoje usnesení č. 4a.2002/34RM-s z 19.12.2002, kterým delegovala

  na společnost Nemocnice Ledeč - Háj spol. s r.o. právo uzavření ná-jemních smluv na obsazení prostor - byt č. 1 v čp. 473, ul. 5. května v Ledči nad Sázavou.

  USNESENI ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou

  konaného dne 22. prosince 2008

  I. ZM schvaluje: - Smlouvu o vázaném účtu u Reiffeisenbank, a.s. zřízeném spol. BIL-

  LA Reality, s.r.o. pro úhradu kupní ceny 8.792.000,- Kč za první část pozemků a nemovitostí prodávaných Městem Ledeč nad Sázavou pro stavbu marketu BILLA v lokalitě Hrnčíře.

  - záměr prodeje pozemku pare. č. st. 1072 s budovou bez č.p. a části pare. č. 1685//1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou v lokalitě Barborka.

  - uzavření smlouvy „Smlouva č. č.08014716 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ČR". Předmětem smlouvy je přijetí dotace na

  Rok Dotace Kč Dotace Kč

  akci „CZ. 1.02/6.6.00/08.01156 - Monitoring skalních masivů v Led-či nad Sázavou 2008 - 2011". Státní fond životního prostředí ČR bude poskytovat prostředky následujícím způsobem (viz. IV odstavec 8 schvalované smlouvy)

  Vlastní zdroje Kč

  2008 860,40 14.626,80 1.720,80 2009 10.324,80 175.521,60 20.649,60 2010 10.324,80 175.521,60 20.649,60 2011 9.464,40 160.894,80 18,928,80

  -rozhodnutí MŽP ČR ze dne 20.11.2008 pod číslem „CZ.l.02/6.6.00/08.01156 - Monitoring skalních masivů v Ledči nad Sázavou.

  - návrh na rozpočtová opatření č. ZM07_R03 na rok 2008 - snížení dotace od kraje Vysočina na dávky sociální péče a dávky po-

  moci v hmotné nouzi ve výši -1.580.000,-Kč. - přijetí dotace od kraje Vysočina na výdaje na akceschopnost- pohoto-

  vost JPO ve výši 25 100,-Kč. - snížení dotace od úřadu práce na mzdy pracovníků VPP ve výši

  492.700,-Kč. - přijetí neinvestiční dotace od obcí na žáky ve výši 944.600,-Kč. - přijetí dotace od kraje na volby do krajských zastupitelstev ve výši

  139.400,-Kč. - znění návrh změnu závazných ukazatelů rozpočtu dle podkladového

  materiálu ZM-07/2008-16. - hospodaření města od 1.1.2009 na základě rozpočtového provizoria

  do doby schválení rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou na rok 2009. ZM zároveň schvaluje na základě § 13 odst. 2, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů tato pravidla pro hospodaření města od 1.1.2009 do doby schválení roz-počtu na rok 2009:

  Nebudou poskytovány finanční příspěvky na základě rozhodnutí ZM a RM. Nebudou zahajovány žádné nové investiční akce.

  - žádost DDM Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 242 o příspěvek na Klub volného času na setkání u stromečku ve výši 5.000,- Kč. Příspěvek bude hrazen z prostředků starosty.

  - návrh smlouvy o bezplatné výpůjčce budovy čp. 592 včetně pozem-ku parc.č. 598 - výměře 2599 m2 v kat. území Ledeč nad Sázavou s Krajem Vysočina.

  - zadání zprostředkovatelské činnosti za účelem prodeje domu čp. 82 v ulici Na Mizerově v Ledči nad sázavou RK- H Reality Havlíčkův Brod, Humpolecká 1576.

  - smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. Děčín, na majetku Města Ledeč nad Sázavou, spočívající v právu zřizovat a provozovat zařízení distribuční soustavy - přípojky nn pro zahrádky na pozemcích parc.č. PK ZE 286/2 a PK ZE 286/1 v kat. území Habrek.

  - smlouvu o vypořádání pozemků část pozemku parc.č. st. 21 o výměře 14 m2 a část pozemku parc.č. 2297/5 o výměře 3 m2 v kat. území Ledeč nad Sázavou v souvislosti s se stavbou regulace Olešenského potoka s ČR a práva hospodařit určeného správce toku, tj. Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové za cenu 50,- Kč/m2.

  - prodej části pozemku parc.č. 2215/33 (PK 2215/7) v kat. území Le-deč nad Sázavou ing. Markovi Pavelkovi, Praha 9 dle geometrického zaměření na vlastní náklady za cenu 100,- Kč/m2.

  - prodej části pozemku parc.č. 462/1 - trvalý travní porost o výměře do 200 m2 v kat. území Ledeč nad Sázavou paní Janě Chmelové, Praha 4 dle geometrického zaměření na vlastní náklady za cenu 40,- Kč/m2.

  - prodej části pozemku parc.č. 1448/1 o výměře cca 250 m2 a část po-zemku parc.č. 2260 o výměře 200 m2 v kat. území Ledeč nad Sázavou dle geometrického odměření na vlastní náklady Obci Kožlí za cenu 20,- Kč/m2.

  - prodej části pozemku parc.č. 418/1 v kat. území Vrbka cca 200 m2

  paní Ivaně Psohlavcové, Kutná Hora dle geometrického zaměření na vlastní náklady za cenu 60,- Kč/m2.

  2 w f i r f r

 • II. ZM neschvaluje: - žádost panu Milošovi Rázlovi, .Dolní Březinka o prodej části pozem-

  ku parc.č. 418/1 v kat. území Vrbka v rozsahu cca 60 m2.

  III. ZM vydává: - „Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2008 o systému shromažďování,

  sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a sta-vebních odpadů ve městě Ledeč nad Sázavou" a tato vyhláška ruší obecně závaznou vyhlášku č. 4/2001.

  - „Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-ňování komunálních a stavebních odpadů ve městě Ledeč nad Sáza-vou" a tato vyhláška mší obecně závaznou vyhlášku č. 5/2001.

  - Obecně závaznou vyhlášku Města Ledeč nad Sázavou č. 7/2008, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti pří-stupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajiš-tění veřejného pořádku. Tato vyhláška zároveň ruší obecně závaznou vyhlášku Města Ledeč nad Sázavou č. 02/1992.

  IV. ZM jmenuje: - si vyhrazuje právo jmenovat zastupitele města do jednotlivých pracovních

  skupin v rámci KPSS své členy, kteří budou v rámci jednotlivých pracov-ních skupin prezentovat závazná stanoviska Města Ledeč nad Sázavou.

  - na základě svého usnesení č.: 7.2008/lZM-jm) ze dne 22.12.2008 do pracovních skupin v rámci KPSS tyto své členy:

  Do pracovní skupiny „Senioři a osoby s těžkým zdravotním posti-žením nebo sníženými duševními schopnostmi (plně invalidní občané nebo nezaopatřené děti s průkazem ZTP, ZTP/P)"

  Jméno, příjmení: 1. MVDr. Pavel Vrbka 2. Miroslav Kouba 3. Josef Nechvátal

  - do pracovních skupin v rámci KPSS tyto své členy:

  Do pracovní skupiny „Osoby s omezujícím zdravotním postižením nebo sníženými duševními schopnostmi (např. částečně invalidní občané, osoby

  se změněnou pracovní schopností - zdravotně znevýhodněné osoby), oso-by v přechodné krizi, společensky nepřizpůsobiv! občané, minority"

  Jméno, příjmení: 1. PaedDr. Ilona Dokoupilová 2. Mgr. František Trpišovský 3. Karel Šrámek

  - do pracovních skupin v rámci KPSS tyto své členy:

  Do pracovní skupiny „Péče o rodinu, děti a mládež, osoby ohrožené závislostí, nezaměstnaní bez trvalého handicapu"

  Jméno, příjmení: 1. Jan Drápela 2. Otto Vopěnka 3. Ing. Zdeněk Tůma

  - do školské rady při Základní škole Ledeč nad Sázavou jako zástupce zřizovatele tyto členy:

  Stanislav Vrba - starosta města Jaroslav Doležal - místostarosta města MVDr. Pavel Vrbka - člen rady města

  V. ZM ukládá: - finančnímu a kontrolnímu výboru prověřit finanční nákladovost zave-

  dení systému myFENIX a jeho nahrazení systémem FENIX.

  Termín: 30.6.2009 Zodpovídá: předsedové výborů K. Šrámek a ing. J. Drápela

  - odboru samosprávy oslovit zájemce o průmyslovou zónu a zmapovat jejich zájem.

  Termín: 23.2.2009 Zodpovídá: ing. Jan Cepa -ved. OS

  VI. ZM deleguje: - starostu města Stanislava Vrbu jako zástupce města na valných hro-

  madách a.s. Úpravna vody Zelivka konaných v roce 2009. - MVDr. Pavla Vrbku jako zástupce města na valných hromadách

  společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. konaných v roce 2009.

  Slovo hejtmana V l i s topadu l o ň s k é h o roku by la n o v ě z v o l e n ý m zas tu-

  p i t e l s t vem k r a j e Vysoč ina schvá lena n o v á R a d a k ra j e a j á j s e m m ě l tu čest b ý t p o s t a v e n do j e j í h o čela. Velmi si v á ž í m d ů v ě r y občanů , j a k j i p ro jev i l i v e vo lbách , a vzápě t í i na -š ich zas tupi te lů , k teř í m ě pověř i l i v e d e n í m k r a j e v nas t áva -j í c í m č ty ř le tém obdob í .

  K o n e c roku b ý v á j a k o u s i rekapi tu lac í u b ě h l é h o času , z a č á t e k toho n o v é h o zase p rob íhá v e z n a m e n í zamyš l en í n a d t ím, co nás čeká . Já se dnes m u s í m dívat p ř e d e v š í m dop ředu . R a d a k r a j e Vysoč ina j e s ložena v ý h r a d n ě ze za -s tupi te lů z v o l e n ý c h z a Č e s k o u s t ranu soc iá lně d e m o k r a -t i ckou . Tato sku tečnos t n á m n a j e d n é s t raně dává p ros to r p r o u s k u t e č ň o v á n í m y š l e n e k a p ro jek tů , j e ž p o v a ž u j e m e za s p r á v n é a p ro n a š e o b č a n y už i tečné . N a s t raně d ruhé c í t íme s m ý m i k o l e g y i t íhu z o d p o v ě d n o s t i za dalš í rozvo j k ra je .

  M y s l í m , že se náš k r a j vyv í j í c e l k e m s p r á v n ý m s m ě r e m a b ý v a l é radě i p a n u h e j t m a n o v i Mi loš i Vystrč i lovi j s e m za to vys lov i l svů j dík. D o u f á m , že se býva l í čelní p ředs ta -v i te lé k r a j e i v ro l i o p o z i č n í c h zas tup i te lů n e b u d o u u tápě t v m a l i c h e r n ý c h p ů t k á c h a n á m i t k á c h pro t i v š e m u , co b u d e -m e dě la t i j i nak . C h c i věři t , že b u d o u s te jně kons t ruk t ivn í opoz ic í , j a k j s m e se snaži l i bý t v m i n u l é m obdob í my. K r a j Vysoč ina byl v p r ác i s v é h o v r c h o l n é h o o rgánu - zas tup i -t e l s tva - m í s t e m , k d e d o c h á z e l o v p o d s t a t n ý c h v ě c e c h k e k o n c e n s u i za c e n u j i s t ý c h k o m p r o m i s ů . T o m u př i sp íva l i i zas tup i te lé z a soc iá ln í demokrac i i , p ře s tože n e v š e c h n a

  r o z h o d n u t í t ehde j š ího v e d e n í b y l a n á m i př i -j í m á n a b e z v ý h r a d " . N y n í j s m e v j i n ý c h rol ích . D o u f á m , že j e vš ichn i v z á j m u o b č a n ů n a š e h o k r a j e n a k o n e c d ů s t o j n ě z v l á d n e m e .

  N e b u d u t eď š i roce s l ibovat a vypoč í t áva t , co a j a k b u d e m e dělat . U ž s a m o t n ý n á z e v strany, za k te rou j s e m by l zvo len , na -p o v í d á naše priori ty. Sociá ln í cí tění a v z á j e m n á sol idar i ta s i lných se s l abými j s o u p r o nás n a p r v n í m mís tě .

  N e d ě l á m si i luze, že nás v t o m n a d c h á z e j í c í m r o c e čeká p r o c h á z k a r ů ž o v ý m sadem. Př icháze j íc í c e lo svě tová kr ize se nás v š e c h n ě j a k do tkne . J s e m ale p ř e svědčen , že n á m stále zůs t ane dost p ros to ru a m o ž n o s t í p ro dob rý ž ivot , k j e -h o ž kva l i tě m ů ž e m e vš ichn i s v ý m d í l em př ispět . Z a n o v é v e d e n í k r a j e v á m m o h u slíbit, že se b u d e m e p o c t i v ě snaži t udě la t p ro to vše , co b u d e v naš i ch s i lách a m o ž n o s t e c h . D o n o v é h o r o k u 2 0 0 9 p ře j i p e v n é zdrav í a v š e dobré .

  MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina

  i t o C s w é n o v i n y 3

 • z u •w s

  Ledeč nad Sázavou

  Pozvánka na koncert Opět po nějakém čase budou mít ledečští

  milovníci krásné hudby příležitost navštívit koncert mladých hudebnic - zpěvačky Anny Dubnové (posluchačky Konzervatoře P.J.Vej-vanovského v Kroměříži) a klavíristky Lucie Jůzlové (posluchačky JAMU v Brně). Umě-ní těchto nadaných děvčat měli posluchači v Ledči n.S. možnost v minulosti obdivovat už dvakrát a pokaždé odcházeli z koncertu s mimořádnými zážitky. Nenechte si tedy ujít tuto vzácnou příležitost a přijďte na koncert v sobotu 17. ledna 2009 - uskuteční se v sále ZUŠ v přízemí ZŠ Komenského ul. v Ledči nad Sázavou od 15 hod.

  Vstupné dobrovolné.

  Lucie Juzlová Na klavír začala hrát v pěti letech ve tří-

  dě paní učitelky B. Skálové v SZUS Nusel-ská Havlíčkův Brod. Později pokračovala na konzervatoři PJ. Vejvanovského v Kroměříži ve třídě prof. V. Jandové. V průběhu studia se účastnila několika mezinárodních soutěží a na soutěži Pro Bohemia v Ostravě získala 1. místo a cenu pro absolutního vítěze. Nyní je studentkou 2. ročníku JAMU v Brně v klavírní třídě Doc. I. Gajana a vyučuje hru na klavír v ZUS G. Mahlera v Humpolci.

  Anna Dubnová V pěti letech se začala učit hře na klavír

  (p.uč. B. Skálová) a zpěvu (p.uč. D. Hama-ričová) v SZUS Nuselská Havlíčkův Brod. V roce 2007 absolvovala Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži v oboru hra na klavír u prof. V. Jandové. Od roku 2004 studu-je obor operní zpěv u prof. M. Macko na téže konzervatoři a vyučuje zpěv a hru na klavír v SZUS Nuselské. V současné době je členkou Lipnického kvarteta, které vystupuje při slav-nostních příležitostech.

  Srdečně zveme na

  POVÍDUNÍ O GRUZII 22. ledna 2009

  od 18 hodin v obřadní místnosti Městského úřadu

  v Ledči nad Sázavou O své zážitky z této zakavkazské republi-

  ky se s vámi podělí studentky Caritas - VOŠ sociální v Olomouci - Vlasta Badinová, Anna Juráčková a Jana Vondráčková - které pobýva-ly v Gruzii během své tříměsíční praxe a dále jako dobrovolníci v rámci projektu Člověka v tísni v době vypuknutí rusko-gruzínského konfliktu.

  Součástí večera bude ochutnávka tradiční-ho gruzínského jídla.

  Dobrovolné vstupné bude věnováno CEN-TRU PRO OSETINSKÉ UPRCHLÍKY při společnosti Člověk v tísni v Gruzii.

  Ohlédnutí za prosincovými akcemi v ÚSP Ledeč nad Sázavou - HÁJ

  Leden je měsícem bilancování roku předešlého, zaměstnanci z ÚSP Ledeč nad Sázavou - Háj a jejich uživatelé mohou být na svou práci hrdí.

  Celý prosinec byl protkán nejrůznějšími akcemi

  1) 5.12. nás navštívil Mikuláš se svou družinou. Mnozí uživatelé překonali svůj ostych i strach a zpívali a recitovali. A pak byli odměněni drobnými dárky a dobrotami.

  2) 8. 12. se i naši uživatelé zúčastnili 5. ročníku pěvecké soutěže v Karuzošou v Sokolovně. Pan E. Smatár s písní „Okno mé lásky" a pan K. Domkář s písní „Až mě andělé" velmi dobře reprezentovali. Bravo, hoši, byli jste super! (viz článek z prosincového čísla Ledečských novin).

  3) 9. - 10.12. dále svoji šikovnost předvedli veřejnosti svými výrobky, kde se prezentovaly jednotlivé dílny. Zde bychom rádi poděkovali našim drobným dárcům, hlavně pak firmě paní Sedlákové, panu Hánečkovi, firmě Elektro Štěpánek aj.

  11. 12. se uživatelé se svými vychovateli terapií též prezentovali na výstavě „Barevné Váno-ce" v Jihlavě. Tuto akci každým rokem pořádá zřizovatel našeho zařízení KU v Jihlavě.

  Vánoce až do Nového roku se nesly ve svátečním duchu. Rozdávání dárků, vánoční besídka spojená s odměňováním nejšikovnějších a nejpilnějších hochů. Vše bylo zakončeno silvestrov-skou večeří a menším ohňostrojem.

  Jsme na prahu nového roku 2009. Těšíme se na další spolupráci s drobnými dárci, MěU, po-chopení veřejnosti a práci všech zaměstnanců úseků v ÚSP.

  POHLAZENÍ ZA USILOVNOU PRÁCI V plném znění otiskujeme recenzi na publikaci ledečských včelařů, která vyšla ke století orga-

  nizace na sklonku loňského roku. Níže uvedené hodnocení vyšlo v prestižním časopisu Moderní včelař ZIMA 6/2008 (19. 12. 2008, České Budějovice). Tato zpráva bude možná motivací, abyste si publikaci 100 LET VČELAŘSKÉHO SPOLKU V LEDČI NAD SÁZAVOU minimálně pro-listovali - případně zakoupili v ledečském informačním centru.

  Skvělá publikace ke stoletému výročí Víte, jak může parní válec pomoci při včelaření? Viděli jste podpis Emila Zátopka pořízený

  v časných ranních hodinách na včelařském plesu? Kde může mít svůj počátek televizní pořad Výměna manželek? Jak marxistický materialista připustil zázrak a jakou roli v tom hrají včely? Jak pomáhají Hoši od Bobří řeky a 13 bobříků včelařům? Kdy včelařům začala a kdy skončila povinnost dodávek medu? Kolik dostávali včelaři poukázek na cukr? Akce Z v roce 2008?

  Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalšího naleznete v publikaci „100 let včelařského spolku v Ledči nad Sázavou", kterou ke svému kulatému výročí vydali ledečští včelaři letos v září. V bo-haté barevné výpravě nalezneme průřez historií včelařského spolku od jeho založení až po sou-časnost, počínaje faksimilí ustavujícího dokumentu c. k. místodržitelství. Publikace je rozdělena do tematických kapitol, které kromě bohatého obrazového materiálu a současného komentáře obsahují i oddíl „Doložitelná fakta". Z něj na nás z výpisků kronik, úředních záznamů, účetnictví apod. dýchne jak atmosféra doby, tak problémy i úspěchy včelařů, které jsou za uplynulých sto let víceméně stejné.

  Tato publikace svým obsahem i zpracováním výrazně překračuje oblast působení ledečského včelařského spolku a můžeme ji doporučit všem zájemcům o vývoj včelařství v posledních sto letech. Redakční rada v čele s Karlem Mišoňem odvedla vynikající práci.

  -red-

  V novém roce všem pevné zdraví, hodně lásky, porozumění a sluníčka v nás.

  4 1 1 n o v i n y

 • STATISTIKA EVIDENCE OBYVATEL K 1.1. 2009 Počet obyvatel k 1.1.2009 5.604 obyvatel

  Počet obyvatel podle části obce:

  Ledeč nad Sázavou 4890 2426 muži 2464 ženy Horní Ledeč 338 169 muži 169 ženy Habrek 162 80 muži 82 ženy Obrvaň 99 49 muži 50 ženy Souboř 43 22 muži 21 ženy Sychrov 2 1 muži 1 ženy Vrbka 70 30 muži 40 ženy

  Průměrný věk: 43 let Nejstarší občan: 93 let Nejstarší občanka: 96 let

  Nej častější jména: Marie - 332 J i ř í - 200 Jaroslav-171 Josef - 229 Jana - 179 Jan - 150

  Nej častější příjmení: Janák - Janáková 58 Novák - Nováková 49 Prchal - Prchalová 45 Rajdl - Rajdlová 40

  Počet sňatků: 41 Počet rozvodů: 16 Počet úmrtí: 66

  Počet narození: 46 z toho: chlapců - 27, dívek - 19

  Statistické údaje zpracovala: Iveta Kalivodová

  Věkové složení dle částí obce Ledeč nad Sázavou

  do 6 7-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101+ Celkem Ženy 98 235 406 296 347 362 353 245 98 5 0 2464 Muži 100 246 457 334 339 398 298 167 61 3 0 2426

  Horní Ledeč do 6 7-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101+ Celkem

  Ženy 4 29 26 28 24 24 23 7 4 0 0 169 Muži 7 18 30 25 35 21 25 7 0 0 0 169

  Habrek do 6 7-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101+ Celkem

  Ženy 6 8 13 9 14 13 10 5 4 0 0 82 Muži 5 9 17 15 12 14 4 3 0 0 0 80

  Obrvaň do 6 7-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101+ Celkem

  Ženy 5 7 10 4 7 7 4 5 1 0 0 50 Muži 3 3 8 7 11 8 6 3 0 0 0 49

  Souboř do 6 7-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101+ Celkem

  Ženy 0 0 4 0 4 2 4 5 2 0 0 21 Muži 0 0 6 3 4 4 3 2 0 0 0 22

  Sychrov do 6 7-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101+ Celkem

  Ženy 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Muži 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

  Vrbka do 6 7-18 19-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101+ Celkem

  Ženy 5 9 4 6 2 6 4 3 1 0 0 40

  Muži 1 3 1 12 3 4 4 2 0 0 0 30

  Vila čp. 8 Město Ledeč nad Sázavou vyhla-

  šuje záměr prodeje budovy čp. 82 na Mizerově (bývalá ZUŠ) s pozemkem pare. č. 63 a částmi pozemků pare. č. 64 a 88/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou za minimální cenu 1.625.550,- Kč určenou znaleckým posudkem.

  na prodej Nabídky označené nápisem „Vila

  na Mizerově" zasílejte na adre-su Městský úřad, Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou. Vybrán bude ten zájemce, který nabídne nej-vyšší cenu.

  -sv-

  i s w s f e t á w ^ m f 5

 • INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS

  • Nová výsadba u Koželužny Jak jsme vás informovali v prosincovém vydání Ledečských

  novin, provedl správce toku Sázavy s.p. Povodí Vltavy odstra-nění nebezpečného břehového porostu na pravém břehu Sázavy v prostoru mezi Koželužnou a jezem. Proschlé a nahnuté topo-ly, několik vrb a bříz, které při každé větší povodni hrozily pá-dem do koryta řeky, nahradila nová výsadba. Zlikvidovány byly i přitom zbytky původního zábradlí, které bylo zarostlé hluboko v kmenech nebezpečných stromů. Po náhradní výsadbě a úkli-du celého břehu působí takto vyčištěná část pravého břehu řeky Sázavy mnohem vzhledněji a hlavně bezpečněji.

  • Budovu kina již vlastní BILLA Podpisem kupní smlouvy a následným zápisem do katastru

  nemovitostí se majitelem pozemků za autobusovým nádražím a též budovy kina stává BILLA Reality, s.r.o., která dne 5.12. 2008 složila na vázaný účet u Reifaisenbank dohodnutou část-ku 8,8 mil. Kč za první část nemovitostí potřebných ke stavbě marketu BILLA. Druhá (menší) část pozemků v těsném sou-sedství autobusového nádraží, kde BILLA do dvou měsíců od uvedení marketu BILLA do provozu vybuduje autobusovou čekárnu, druhou část parkoviště a osadí zeleň bude vykoupena až po demolicích domů čp. 52 a 53 a geometrickém odměření. Technické služby v novém roce 2009 pokračují s demolicí ob-jektu č.p. 52 a očekávají objednávku za 2,5 mil. Kč od BILLA Reality na demolici budovy kina a začínají zde demontovat mo-vitý majetek.

  Dne 18. 12. 2008 proběhlo v kanceláři starosty jednání se zástupci BILLA Reality, s.r.o. a projekční firmy EKOTEM-PO o dalším postupu při podávání žádosti o stavební povolení a o možném termínu zahájení výstavby v polovině, kterou BIL-LA roku 2009 tak, aby mohla být stavba marketu včetně parko-viště a autobusové čekárny do konce roku 2009 dokončena.

  • Poplatky za odpady v roce 2009 Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou na svém prosin-

  covém zasedání vydalo novou vyhlášku o nakládání s odpady platnou pro rok 2009. Roční poplatek za provoz systému sběru odpadu se pro rok 2009 stanovuje na 492 ,- Kč za osobu s trva-lým pobytem v našem městě. V loňském roce přitom činila taxa poplatku 380,- Kč. Ke zvýšení bylo město nuceno přistoupit po kalkulaci skutečných nákladů za svoz komunálního odpadu v roce 2007, kdy nám svážela odpady firma AVE CZ odpado-vé hospodářství. Ta pokračuje v této činnosti i v letech 2008 a 2009, ovšem již za vyšší cenu, která se promítá již nyní do zvýšeného poplatku pro občany až v roce 2009. Maximální možná výše poplatku daná zákonným předpisem činí v sou-časné době 500,- Kč a zákonodárci zvažují její zvýšení téměř na dvojnásobek, neboť současná pětistovka nestačí na úhra-du nákladů spojených se svozem komunálního odpadu nejen u nás, ale též v dalších městech.

  Ve sledovaném roce 2007, od kterého se určení poplat-ku odvozuje, dosáhly celkové roční náklady na svoz odpadů 4.964.464,- Kč, přičemž z poplatků od občanů byla uhrazena částka 2.671.717,- Kč a z městského rozpočtu byl svoz odpadů dotován částkou 2.292.747,- Kč, t.j 46,2%.

  • Závěrečné vyhodnocení akce uzavřeno V letech 2006-2007 jsme v Ledči nad Sázavou realizovali ve

  dvou etapách akci Zabezpečení nestabilních skalních masivů pod Ledečským hradem a na Septouchově. S 90-tiprocentní do-tací z Ministerstva životního prostředí ČR činily náklady za obě etapy celkem 25 mil. Kč. MŽP ČR nám dopisem ze dne 20. 11. 2008 oznámilo, že:

  1. Příjemce dotace (město Ledeč nad Sázavou) splnil podmín-ky a parametry programu stanovené rozhodnutím o účasti státního rozpočtu i požadavky ZVA podle § 8 Vyhlášky MF č. 40/2001.

  2. Dílo bylo osobně prohlédnuto pracovníky MŽP. 3. Z výše uvedených důvodů končí závěrečné vyhodnocení

  akcí, které se prohlašuje za uzavřené a čerpání dotace za oprávněné. Závazek příjemce dotace, že bude trvale pečovat o dílo vzniklé s podporou státu, zůstává v platnosti. Rovněž MŽP požaduje zasílat informace o pokračujícím monitoringu.

  Monitoring skalních masivů bude po tři roky vykonávat fir-ma IG Atelier za částku 621.180,- Kč, na které se bude město podílet pouze 10 % a zbylých 90% bude hrazeno z dotace pro-střednictví Státního fondu životního prostředí ČR.

  4.

  5.

  • Nová vyhláška o veřejném pořádku Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou na svém prosinco-

  vém zasedání vydalo novou závaznou vyhlášku města č.7/2008 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřej-nosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně ta-nečních zábav a diskoték, a jiných kulturních podniků v rozsa-hu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, která stanovuje:

  1. Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav, plesů a diskoték, lze provozovat pouze v době od 6:00 do 22:00 hodin.

  2. Pořadatel podniku uvedeného v článku 1 je povinen ozná-mit nejméně 15 dnů před jeho konáním Městskému úřadu Ledeč nad Sázavou:

  - jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého po-bytu a adresu bydliště, je-li odlišná od místa trvalého poby-tu pořadatele; je-li pořadatelem právnická osoba, název či obchodní jméno firmy, sídlo firmy a označení osoby, která za tuto právnickou osobu jedná,

  - označení druhu podniku (opakujících se podniků), dobu a místo konání včetně údaje o jeho počátku a ukončení,

  6

 • INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS INFORMAČNÍ SERVIS

  - předpokládaný počet účastníků tohoto podniku, - počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob je-

  jich označení, - údaje o osobě pověřené pořadatelem podniku k osobní spo-

  lupráci s orgány veřejné moci, pokud pořadatel podniku tuto osobu určí,

  - údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má podnik konat,

  - lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání podniku, a způsob tohoto úklidu, jde-li o místa, která nejsou určena a zřízena pro pořádání uvedených podniků,

  - způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpa-dy vzniklými při pořádání akce1*,

  - způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právní-mi předpisy v oblasti požární ochrany

  3. Z ustanovení článku 1 této vyhlášky může na písemnou žá-dost udělit výjimku rada města

  Výjimku lze udělit pouze: a) na pořádání konkrétní akce b) na určité časové období, je-li činnost (akce) pravidelně

  opakována, ne však na dobu přesahující jeden rok. Žadatel o výjimku doloží žádost:

  a) přesným označením činnosti, dobou a místem konání, určením pořadatele, případným uvedením druhu hu-dební produkce a jejím provozovatelem, rozliší, zdaje akce určena dospělým či mladistvým

  b) oprávněním k provozování akce (pokud toto oprávnění vyžaduje zákon)

  c) předpokládaným počtem osob, které se akce zúčastní d) identifikací osoby (osob) odpovědné za zajištění pořa-

  datelské služby - pořadatel musí být přítomen po celou dobu akce

  Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vy-hláška č. 02/2002 o veřejném pořádku ze dne 22. 7. 2002.

  Putování za Betlémskou hvězdou V desetistupňovém mrazu putovali Josef s Marií v sobotu

  3.1. 2009 ledečským náměstím, aby kolem 18. hodiny našli stře-chu nad hlavou v chudičkém betlémském chlévě, kde je očeká-vali pastýři a andělé. Poté, co jeden z andělů ze střechy salaše zvěstoval narození Páně, obdarovali pastýři svatou rodinu svými skromnými dary a zazpívali koledy. V tu dobu již za Betlémskou hvězdou putovali po ledečském náměstí i tři vyšňoření králové na koních, zastavili se u krále Heroda a jejich pouť skončila též u jesliček s Jezulátkem, kde složili svoje královské dary. Tomu

  všemu přihlíželi zvědaví příchozí, kterých se na ledečském ná-městí sešly snad tri stovky. V mrazivém počasí s potěšením uví-tali přítomnost malého stánku s občerstvením v podobě horkého čaje, grogu či svařeného vína, postávali u živého ohně, vzájem-ně si třásli pravicí a přáli si to nej lepší do nového roku. Vlivem mrazu selhávala tentokrát i zvuková technika a vynechávala ob-čas paměť účinkujících. Přesto letošní putování za Betlémskou hvězdou mělo svůj půvab a je vhodné ledečské římskokatolické farnosti poděkovat za pokračování v tradiční akci.

 • W\MÉŤ M DOMU Pivovar

  Dne 31. ledna 2009 tomu bude přesně 60 let, kdy byl ukon-čen provoz ledečského pivovaru, a proto si stručně připomeňme historii této stavby a pivovarského řemesla v Ledči.

  Vzniku panského pivovaru pod hradem předcházela zajímavá událost. Když v roce 1645 hrozilo Ledči drancování ze strany švédského vojska, Adriánu (Hadriánu) z Enkefurtu, majiteli le-dečského panství, se podařilo toto nebezpečí odvrátit. Ve veliteli švédských vojsk poznal svého přítele ze zajetí v Lipsku, tím za-jistil Ledči bezpečí. Za tento čin si Adrián od ledečských měšťa-nů vymínil právo vařit pivo, čímž se začala psát historie nového, nyní již panského pivovaru v Ledči. Pro úplnost je nutno zmí-nit, že původní (měšťanský) pivovar stával v Ledči na náměstí v domě č.p. 62, kde je dnes hodinářství. Ten však neodolal kon-kurenci Adriánova pivova-ru a později zanikl.

  Nový pivovar byl po-staven kolem roku 1646. Bylo pro něj vybráno pří-hodné místo u potoka pod hradem jistě také proto, že tu ze skály vyvěral vy-datný pramen čisté vody. Ostatně tento pramen zásobuje celý objekt bý-valého pivovaru dodnes. O tom, jak pivovar vypa-dal, se dozvídáme téměř o sto let později z „Odha-du panství Ledečského" konaného 21. října 1740. Je zde uvedena budova z kamenného zdiva pokrytá Šindelem, měděná pánev, chladící stoky a kádě, dvě klenuté spilky, nad nimi válečky, níže klenu-té humno s kamenným stokem; nad tím vším sýpky pro slad, světnice a komora pro sládka se šalandou. Dále je zde uvedena dílna na výrobu sudů a podzemní sklep.

  Chmel pro pivovar se pěstoval přímo ve městě a v jeho nej-bližším okolí. V současné literatuře se uvádějí chmelnice v místě dnešní Haškovy ulice a u Koželužny (http://www.pivovary.info/ historie/l/ledec.htm). Přesnou lokalizaci chmelnic lze vyčíst z cí-sařského otisku stabilního katastru precizně zpracovaného v roce 1838. V těchto mapách jsou zaznamenány drobné chmelnice na-proti Septouchovu v prostoru dnešních stavebnin, za benzínkou Adam ve směru na Kamennou Lhotu a U Vápenek (u křižovatky silnic Ledeč - Kamenná Lhota a Kožlí - Bojiště).

  Dle současně prezentovaných informací se vyrobené pivo stá-čelo až do roku 1912 pouze do sudů. Od tohoto roku se mělo začít stáčet též do lahví. Nelze však říci, nakolik je tato informace podlo-žená. Existuje totiž starobylá pivní láhev s vytlačeným skleněným nápisem LEDEČSKÝ PIWOWÁR. S přihlédnutím, k tomu, že „W" se na „V" měnilo v českém pravopise v roce 1849 a stáčení piva do lahví přišlo do Cech někdy v první polovině 19. stol. spo-lečně s průmyslovou revolucí, lze usuzovat, že i tato novinka byla v Ledči vyzkoušena minimálně již v tomto roce.

  Představu o podobě pivovaru krátce před ukončením jeho čin-nosti si lze učinit z „Inventáře pivovaru v Ledči na období 1.1. 1946 - 31. 12. 1951", který velice podrobně popisuje budovy a zařízení pivovaru a jejich stav následovně (stručný výpis). Byt sládka (4 pokoje, kuchyně, spíž, 4 hovníky a lavičníky), chod-

  ba a schodiště, byt podstaršího s místností pro chasu (podlahy v přízemí zachváceny houbou, stěny vlhké), sladová půda, ječná půda, šrotovník (nové vodní kolo z roku 1933 s náhonem), sklep, humno, hvozd, topírna z r. 1917, horda, dvě půdy (varní pánve, varny, míchadla, chladiče), umývárna, bednáma, nová varna z r. 1914, mladinková káď (měděný pivovod z chladiče do spilky přes vjezd do dvora vedoucí), byt účetního, pisárna finanční strá-že, chlévy na vepřový dobytek, konírna, sýpka, kvasírna a pivní sklep, sudy 28hl 4ks, 25hl 4ks, 23hl 5ks, 16hl 18ks. Z pozná-mek inventáře je též zřejmé, že vlastní provoz pivovaru byl vy-baven celkem kvalitně, avšak stavba samotná a ostatní vybavení byly v dosti špatném stavu. Např. o vypínačích osvětlení čteme: „jelikož tyto vůbec chybí, dodnes zapojení dociluje se pouhým

  dotykem částí vedení". Z pozdějších dokumentů se dozvídáme, že v pivo-varu chybí tři sudy o 16 hl a čtyři sudy o lOhl, neboť je „zabrala Rudá armáda pro repatrianty". Z října 1960 se dochoval zápis o plánu demolice sklepů a části pivovaru. V tomto zápisu se uvádí, že sklepe-ní je silně poškozeno a pro vysokou hladinu spodní vody nemůže být využito pro účely skladu.

  Jak již bylo uvedeno v úvodu tohoto článku, poslední várka ledečského

  piva se uskutečnila 31. ledna 1949. Poté byl ledečský pivovar znárodněn.

  Do dnešních dob se kromě vlastního souboru pivovarských bu-dov dochovaly v přízemí krásné renesanční sály zaklenuté křížo-vými klenbami. Tyto klenby jsou neseny několika centrálními pi-líři a ozdobeny hřebínky. Vedle nich lze pozorovat mladší barokní plackové klenby do pasů. V bývalé sýpce je pak zachováno pěkné litinové schodiště, kovové protipožární dveře a několik zajímavých detailů. Jimi jsou především staré datované nápisy na trámech a ná-stěnná malba od neznámého malíře z roku 1913, která vzdává hold pivovarskému řemeslu v Ledči. V pravém dolním rohu je patrný nečitelný nápis, snad rýmovaný veršík o zlatavém moku. Z boku pivovaru pak můžeme vidět část náhonu, který přiváděl vodu na ono vodní kolo, které pohánělo šrotovník. Za pivovarem, při cestě ke zbořené zadní bráně hradu, jsou ve skále drobná dvířka vedoucí do tesaného sklepa. Prostorný sklep se světlíkem byl do skály vylá-mán v místě onoho vydatného pramene. Sklep slouží a sloužil jako podzemní cisterna zadržující vodu z pramene za hrázkou asi 1 m vysokou. Přes tu přepadá voda do zatopené vstupní chodby.

  Pokud máte zájem dozvědět se o pivovaru víc, navštivte plá-novanou výstavu v infocentru.

  Jiří Semerád

  Výstava - Ledečský pivovar (Informační centrum, 19. 1. 09 - 13. 2. 09)

  Výstava k 60. výročí ukončení provozu ledečského pivovaru. Vy-staveny budou dobové fotografie, reklamní předměty, lahve z Ledče i okolních pivovarů, sodovkáren či mlékáren.

  8 t w w f

  http://www.pivovary.info/

 • Závěr roku bývá tradičně spojován s bilancováním i přátelskými setkáními. Jedno takově se uskutečnilo i ve firmě EST v Ledči nad Sázavou, kde se j iž podesáté sešli bývalí pracovníci firmy, aby si prohlédli poslední změny na „svém" pracovišti, po-zdravili se s bývalými kolegy i jej ich následovníky. Atmosféra setkání byla příjemná, opakovaly se známé historky, probíraly se poslední zprávy a došlo i na výměnu dáreč-ků a dostalo se i na pana ředitele, za což také touto cestou děkuje. Všichni se těší na další setkání ve firmě EST.

  Akce „Firma Vysočiny" ukončena. EST + a.s. obsadil pěkné 4. místo. Děkujeme všem, kteří hlasováním podpořili naši firmu.

  OBHÁJENÍ IZO Firma EST v závěru loňského roku obhájila dozorovým auditem IZO - systém říze-

  ní jakosti. Obhájení tohoto auditu je významným firemním počinem pro další obchod-ní vztahy a vnitřní vztahy ve firmě.

  -jV-

  TJ Sokol a Město Ledeč n.S. pořádají v pátek 23. ledna 2009 od 20 hod.

  v sokolovně Ledeč n.S.

  3. SPOLEČENSKÝ PLES. K tanci bude hrát sk. MELODIE, kterou doplní DJ J.Černý s melodiemi 80tých a 90tých let.

  Součástí plesu bude i TOMBOLA.

  V průběhu plesu vystoupí sk. orient, tance „SAFEJA" a sk. se STREET DANCE + půlnoční překvapení.

  Předprodej vstupenek: Studio SALVE-Jana Roulová (naproti poště), INFOCENTRUM Husovo nám. (u Domu dětí).

  VSTUPNÉ: 120,-Kč.

  ZKO - VÝCVIKÁŘI RADÍ: ZAČÍNÁME... „

  ...začínáme uva-žovat, že si pořídí-me PSA. Do rodiny, k dětem, osamělí lidé hledají spo-lečníka, mladí lidé parťáka na výlety -motivace bývá růz-ná. V případě, že už jsme psa v životě měli, víme, do čeho

  jdeme. Ze dalších 10-15 let (=délka psího živo-ta) bude trvat naše plná zodpovědnost za zvíře-cího společníka. A je jisté, že to bude v každém případě náročné v mnoha směrech.

  Ale i tady se dá udělat první chyba: Veškeré problémy začínají ŠPATNOU VOLBOU PLE-MENE!! Je opravdu nutné dobře zvážit, jaký pes se k nám hodí! Větší plemena bývají ná-ročná na prostor a pohyb, malá krátkonohá ple-mena se nehodí na dlouhé pěší výlety, chlupáči trpí v horku, krátkosrstí psi těžko snášejí větší zimu...Je toho hodně, co by mělo vaši volbu ovlivnit. Také jestli FENKU nebo PSA. Každé pohlaví má svá pro a proti, i na to je nutné se včas informovat, když nemáte více zkušeností. Může vám poradit i dobrý chovatel.

  Další dilema: s průkazem původu nebo bez? U čistokrevných plemen se cena štěně-te bez „papírů" pohybuje asi kolem poloviny ceny štěněte s průkazem. Bez PP nelze chodit na výstavy, zúčastňovat se vyšších typů zkou-šek z výkonu a někdy je riziko, že vám ne-solidní chovatel podstrčí štěně, které se jeho fence "přihodilo" neplánovaně.

  Takže pár úplně základních rad: 1) Neshá-nějte CHVÁLU na zvolené plemeno, hledejte o něm všechny POMLUVY! Ty vám řeknou víc a jsou pravdivější... 2) Dobře si spočítejte (nebo se poraďte s odborníky) NAKLADY na poříze-ní, vybavení a hlavně pak držení psa! Předejdete tak finančním problémům. Celoživotní náklady na psa středního plemene se mohou vyšplhat až na 300.000,- (To není překlep, opravdu čtete tři sta tisíc....!) 3) Neexistuje plemeno, které se nemusí cvičit! Tím se nemyslí pouze výcvik na nějaké zkoušky, ale zahrnuje výchovu a nácvik SOUŽITÍ s člověkem, v rodině, ve společnosti lidí vůbec. A to by měla zvládnout i ta nej menší a nejroztomilejší čivava. A veřte, že to není vždy úplně jednoduchá věc. S problémy se setkáváme hodně často a mnohdy zcela zbytečně, jen pro-to, že majitel nezná základy výchovy od prvního dne štěněte v rodině. 4) PES JE VŽDY VIZIT-KOU MAJITELE !

  (S použitím literatury připravila JP. Příště: JDEME PRO ŠTĚNĚ)

  PODĚKOVÁNÍ Základní kynologická organizace děkuje tím-

  to ing. J. Drápelovi a ing. P. Stránskému (zastu-pitelům za SZ) za to, že ze svých zastupitelských odměn ušetřili 5.000Kč a za tyto peníze nám za-koupili křovinořez! Nutně jsme jej potřebovali na údržbu cvičiště psů a částka byla nad naše finanční možnosti. Naše poděkování patří také panu doktoru Vrbkoví. MVDr. Vrbka nám dal hotově 3.000,- na zakoupení klubovny, na kte-rou sháníme peníze. MOC DĚKUJEME!

  Veronika Nechvátalová-Plicková, předsedkyně ZKO

  NOVINY 9

 • Proč je pro nás zajímavé (nejenom anglické) divadlo?

  Během podzi-mu navštívili naši studenti několik divadelních před-

  stavení, včetně jednoho anglického, a tak stojí, myslím, za zmínku, jak se takové divadelní zážitky v rámci výu-ky zužitkují.

  Pro nás angličtináře (i češtináře, atp...) se práce začíná již tak týden či dva předem. Probereme se studen-ty tzv. synopsi, čili zkrácené obsahy děl se všemi významnými scénami i dialogy. Pokusíme se dílo zasadit do kontextu doby, a pohovořit o autoro-vi, přiblížit ho studentům. Tentokrát nebyl náš úkol těžký, jednalo se totiž 0 Oscara Wildea a jeho Obraz Doria-na Graye. Wildeův životní příběh je strhujícím dokladem společenského klimatu 19. století, který dokáže za-ujmout i studenty jinak odtažité.

  Takto vyzbrojeni vydáváme se do Prahy, každý samozřejmě se svou vnitřní představou o díle. A pokaždé je tomu jinak: někdy se jevištní pro-vedení s našimi vizemi více či méně shoduje, jindy nás překvapí svojí ji-nakostí. Stalo se tomu tak i v tomto případě, hlavní postavu totiž k údivu nás všech ztvárnil herec černé pleti. A tak měli naši studenti možnost sly-šet nejen angličtinu rodilých Britů, ale 1 výslovnost, která zněla jinak, pro valnou většinu z nás neznámě. Mohli jsme si tak uvědomit a porovnat ang-ličtinu v ještě jiné verzi výslovnosti, dikce a intonace, a myslím, že to byla zkušenost velmi zajímavá. Celé před-stavení tím pro nás získalo další, až exotický nádech.

  Několik následujících hodin anglič-tiny se potom neslo v diskusním du-chu, a bylo o čem mluvit. Je příjemné sledovat a dozvídat se, co se našim studentům líbí, a co ne, jak jednotlivé postavy a děje vnímají, čemu rozumí, co si z představení odnášejí. A tak si troufám tvrdit, že jedna návštěva diva-dla vydá za několik hodin angličtiny a přinese studentům poznatky a zážit-ky, které by jinak těžko a pracně zís-kávali. Už se tedy těšíme na jaro, kdy, doufáme, pojedeme zase.

  Jana Budinská

  Jak to bylo před osmdesáti lety... Přehled zájmů našeho kolegy pana Jiřího Těšínského je široký, a tak se mu kdesi

  podařilo objevit i školní tabulky a předpisy platné ve školním roce 1930/31 na středních a odborných školách, tedy středoškolských ústavech srovnatelných s tím naším. A čtení je to věru zajímavé, ať už co se týká počtu hodin věnovaných jed-notlivým předmětům, či předpisům k písemným pracím a testování v jednotlivých předmětech. Pro zajímavost některé údaje přepisuji:

  Jak se mělo zkoušet? Cituji, např. jazyk německý, 1. třída: Šest prací školních (písemných zkoušek) od Vánoc do konce školního roku,

  z nich asi polovina diktátů. Látky diktátů buďte těsně spojeny s učivem dobře procvičeným. Vedle diktátů odpovědi na jednoduché otázky připínající se k učivu řádně procvičenému, napsati zpaměti dobře procvičený souvislý článek gramatic-kou obměnou procvičeného článku.

  Anebo: Matematika: Ve všech třídách tři školní práce v každém pololetí. Mimo to malá domácí cvičení s hodiny na hodinu. Připadne li příští hodina vyučovací již na následující den, nechť odpadnou tato cvičení v nižších třídách vždy, ve vyšších tehdy, není-li mezi oběma volné půldne. Podle potřeby cvičení školní s opravou ve škole provedenou.

  A jak to tehdy bylo na středních školách se školným? Za každé pololetí bylo stanoveno 200 korun československých, a k tomu se připočítávaly poplatky za učební pomůcky a na hry, celkem 43 korun ročně prvním rokem, a 23 každým dalším na téže škole.

  Pro srovnání uvádím mzdy některých profesí v témže roce: Velmi dobře finanč-ně ohodnoceni byli v té době úředníci. Roční plat úředníka finanční stráže (tedy dnešního finančního úřadu) činil dle stupně zařazení 9 000 až 39 000 korun. Do vyššího stupně byl úředník zařazen vždy po 3 letech služby. Po 12 letech služby tak pobíral minimálně 30 000 korun za rok. K tomu dále náleželo činovné ve výši 2 100 až 4 200 korun, a to opět dle místa působnosti. Dále úředník dle předešlého textu pobíral výchovné. Jeho roční výše však již činila 1 800 korun zajedno neza-opatřené dítě a 3 000 korun za více nezaopatřených dětí.

  Mnohem nižší mzdy byly v dělnických profesích. Nejnižší mzda, která byla tehdy vyplácena většinou v zemědělství a v domácích a osobních službách (poslu-hovačky), činila necelých 10 korun za den. Měsíčně si tedy pracovník pobírající jakousi obdobu dnešní minimální mzdy vydělal cca 250 Kč (pracovalo se o sobo-tách), roční ekvivalent 3 000 korun. Průměrná měsíční mzda rolníka dosahovala 550 korun - roční tedy 6 600 korun.

  Nej vyšší dělnické platy vykazoval chemický a těžařský průmysl. Platy tam čini-ly až 950 korun za měsíc, 11 400 korun za rok.

  Kolik stály některé z věcí denní, případně občasné potřeby? Mléko (1 litr), chléb, mouka (1 kg) přišly na 2 - 3 koruny. Půllitr piva vyšel na 1,30 korun. Vysavač se dal pořídit za 1 500 korun, osobní automobil za 18 000 korun a například kanape přišlo na necelých 1 000 korun.

  Jab

  Vážení a milí čtenáři, rodiče a děti, dovolujeme si vám všem připome-nout, že během února a první poloviny března 2009 je čas podat přihlášku na střední školy, a to jak pro žáky devá-tých tříd základních škol, tak i pro ty, kteří se rozhodnou přejít na gymnázi-um již po páté třídě ZS. Připomínáme vám tedy obory, které lze studovat na naší střední škole:

  Na Střední odborné škole jsou to obory:

  Studijní: Strojírenství - informační technologie a počítačová grafika

  Informatika v ekonomice A obory učební: Strojní mechanik -

  Zámečník a Nástroj ař

  Na Gymnáziu jsou to tyto studijní obory:

  Obor 7941K81 (prima, sekunda) gym-názium v 81etém studijním cyklu a obor 7941K41 gymnázium ve 41etém studij-ním cyklu.

  Přejeme vám všem šťastnou volbu a těšíme se na shledání s našimi příštími studenty ve školním roce 2009-2010.

  Vedení školy

  10

 • VÁNOČNÍTURNAJ VOLEJBALISTU Kolektiv výborných volejbalistů, hrajících pod hlavičkou Ledeč B, zvítězil ve 43. roční-

  ku Vánočního turnaje v ledečské sportovní hale. Vítězný tým nastoupil v této sestavě: dolní řada zleva - Petr Fiala, Jindřich Tejnecký,

  Luboš Kuchta (bývalý účastník světového okruhu v beachvolejbale.) Horní řada zleva - Jan Čáp (extraliga v beachvolejbale), Ondřej Michálek (hráč extraligy v šestkovém volejbale v Benátkách nad Jizerou), Tomáš Gottwald (hráč extraligy v šestkovém volejbale v Brně), Zdeněk Mandl (extraliga v beachvolejbale), Radim Hanuš (šestkový volejbal Chvaletice).

  Výsledky turnaje: 1. Ledeč B, 2. Okrouhlice, 3. Úsobí A, 4. Úsobí B, 5. Světlá n. S., 6. Chvaletice, 7. Havl. Brod-junioři, 8. Ledeč A-junioři.

  Zpráva o sportovní činnosti v roce 2008 na kur-tech TKL k valné hromadě konané 6,12.2008

  leden 08 - přihlášení klubu do ČTS, přihlášení 4 družstev do soutěží VčOTS, přihlášení celorepublikového turnaje staršího žactva (30. - 31.8. 2008), probíhá fyzická příprava v podobě spinningu

  únor 08 - vytvoření soupisek závodních družstev, kapitánů a jejich zástupců

  březen 08 - odeslání soupisek na ČTS, příprava brigády na úpravu dvorců

  duben 08 - po brigádách se 18.4. začíná hrát na antuce, probíhají první tréninky všech tenistů, 26.4. je první letošní turnaj místních hráčů ve čtyřhře

  květen 08 - začínají první mistrovská utkání, všechny věkové kategorie hrají 1. třídu ob-lastní soutěž východočeského kraje

  - oslavy 30-ti let od prvního začátku hraní na dvorcích, vydán Almanach, osla-vy probíhaly celý víkend, vysoká návštěvnost, spousta doprovodných akcí, na závěr ohňostroj

  červen 08 - pokračují mistrovská utkání a končí s těmito konečnými výsledky: mladší žáci - 3. místo starší žáci - 3. místo dorost - 3. místo dospělí - 4. místo k tomu nám při silném poryvu větru spadla lípa nad tréninkovou zdí, 25. 6. 28.6. - další turnájek ve čtyřhrách pro místní borce

  červenec 08 - tenisové soustředění mladších žáků pod vedením p. Hořejše Petra

  srpen 08 - tenisové soustředění starších žáků pod vedením p. Kroutila Marka 30. - 31. 8. - celorepublikový turnaj staršího žactva, ředitelem p. Hnik Josef, 60% zastoupení našich hráčů, 3. místa ve dvouhrách žákyň, 2. místo ve čtyř-hře žákyň, 3. místo ve čtyřhře žáků

  září 08 - pravidelné tréninky pokračují, všechny věkové kategorie trénují minimálně 2 krát týdně minimálně po hodině 28.9. IX. Ročník „Václavského fiftýnku"

  říjen 08 - 4.10. - třetí, letošní, poslední turnájek místních tenistů ve čtyřhře 5.10. - první turnaj v minitenise přípravky na ledečských kurtech

  listopad 08 - ukončení tréninků na venkovních dvorcích, přechod do tělocvičen a hal - pravidelné tréninky zajištěny 2krát týdně pro všechny věkové, mládežnické

  kategorie Kroutil Marek, 7.12.2008

  KICKBOXTEAM SOKOL V sobotu 13.12.2008 se členové Kick-

  box team Sokol Ledeč n. S., kteří se pravidelně zúčastňují turnajů po celé re-publice, vydali směr Most. Zde se konal další ročník již tradičního Vánočního turnaje v kickboxu.

  Jako první do koloběhu turnaje zasá-hl Miroslav Nejedlý v kategorii - 75 kg lightcontact muži. Mirek v prvním zápase předvedl přesvědčivý výkon a zvítězil 3:0 na body a jelikož mu další soupeř odpadl, čekalo ho semifinále. Soupeř byl výborně připraven, ale postupem kola se Mirek do-stával do tempa a zápas vyrovnal. Po jed-né z výměn však musel být Mirek ošetřen a rozhodčí na doporučení lékaře zápas ra-ději ukončil. Mirek se tedy musel spokojit „pouze" s bronzovou medailí a i přesto, že byl schopen a ochoten v zápase pokračo-vat, nesmíme se na ringové lékaře zlobit, že zápas stopli. Jsou zde proto, aby kick-boxery chránili a navíc snad jako jediní dobře odváděli svoji práci na tomto jinak velmi špatně organizovaném turnaji.

  O další medaili se postaral Tomáš Pr-chal, který v kategorii +71 kg lightcontact junioři obsadil druhé místo. Tomáš si pro-bojoval cestu do finále přes dva soupeře, které předčil ve všech ohledech, přede-vším pak v technice. Finále bylo opět plně v Tomášově režii a razancí svých kopů dokonce dokázal soupeře poslat do počítání. Ovšem toto je v disciplíně light-contact nežádoucí a Tomášovi za to byly odebrány body, díky čemuž prohrál těsně 2:1 na body. Možná je to předzvěst toho, že polokontaktní disciplíny začínají být Tomášovi malé a jako první z ledečské-ho teamu kickboxu přesedlá do kategorie fullcontact.

  Jako poslední se v ringu představil Ivo Vrbka, a to v kategorii -91 kg Lighcon-tact muži. Toto byl první turnaj, kterého se Ivoš zúčastnil a mohl si vše tzv. osahat. A i přesto, že v prvním zápase neprošel přes zkušeného soupeře, zanechal dobrý dojem a získané zkušenosti jistě zúročí v přípravě na další zápasy, které ledečské kickboxery čekají v novém roce.

  Lukáš Válek

  ZAKAZKOVE KREJČOVSTVÍ Renaty Panské nabízí:

  zakázkové šití oděvů opravy a úpravy oděvů výměna zipů brašnářské práce žehlení prádla možnost objednání mimo pracovní dobu

  Na Rámech 909 Ledeč nad Sáz. tel.: 775 106708

  www.renatapanska.cz

  l i

  http://www.renatapanska.cz

 • ZÁPIS pro děti se speciálními vzdělávacími

  a výchovnými potřebami do ZŠ Habrecká v Ledči nad Sázavou se uskuteční v pátek 23. ledna 2009

  v budově školy Habrecká 378.

  VZPOMÍNKA

  Hned na začátku letošního roku - 2. ledna, uplynuly tři smutné roky, kdy nás navždy opustil pan František HOSKOVEC z Bělé. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu prosím spolu s námi tichou vzpomínku.

  Manželka a děti s rodinami

  VOLEJTE CHRUDIMÁKY

  V poslední době se množí stížnosti občanů na rušení televizního signálu, se kterými se obracejí na městský úřad. Podle posledních průzkumů se nejedná o poruchu na šeptouchovském převa-děči. Poruchy pravděpodobně způsobu-jí „rušičky - ufoni", tedy jinak mobilní operátoři. Povinností pracovníků teleko-munikací je změřit toto záření a vyvodit patřičná opatření. Máte-li tedy problé-my s rušením své televize, je ve vašem zájmu i v zájmu obyvatel města, abyste tuto skutečnost nahlásili přímo chrudim-skému pracovišti telekomunikací na čís-

  io- 469 623 006

  KOUPÍM rodinný domek v Ledči nad

  Sázavou. RK nevolat! Kontakt na tel. 775 630 965.

  KOUPÍM LES Formality spojené s převodem hradím!

  Tel.: 777 014 870, 565 396 108 [email protected]

  JE TO BÍDA... ...že se v našem městě našel člověk (ČLO-

  VĚK??), který dokázal ublížit tak krásnému a ušlechtilému zvířeti, jako je LABUŤ !

  Ve čtvrtek 25. 12. 2008 byla na nábřeží za TS nalezena zkrvavená samice labutě. Ani přes okamžitý výjezd pracovníků Stanice ochrany fauny v Pavlově se nepodařila zachránit. Při-volaný MVDr. Vrbka zjistil, že byla do strany hlavy silně uhozena tupým předmětem - zřejmě klackem či kamenem. Měla roztříštěné kosti a udusila se krví vdechnutou do plic....

  Byla to matka šesti mladých labuťat, kte-rá dělají radost všem, kteří mají rádi přírodu. Její smrt je opravdu veliká škoda, protože se-hraný labutí pár, který odchovává mladé, se po úhynu jednoho z partnerů jen těžko znovu dopárovává.

  Mgr. Olga Ruličková, SOF Pavlov

  Poděkování a přání Děkujeme touto cestou celému kolekti-

  vu stacionáře Petrklíč v čele s paní Ivetou Vrbovou, že nás v Pečovatelských domech zvou na různé akce.

  Dne 8. prosince 2008 jsme se zúčastni-li Karuzošou v ledečské sokolovně, kde bylo 38 účinkujících z 10-ti různých míst, ze stacionářů a USP. Velice se nám to líbi-lo, jak to všichni prožívali, ta radost těch účinkujících!

  Také rádi chodíme do stacionáře na me-ditace s hudbou. Tam vidíme, jak to posti-ženým dětem pomáhá, jak je to zklidní i jak to účinkuje na nás starší.

  A to není vše. Pro nás, babičky, při-pravili předvánoční besídku v jejich díl-ničce, kterou mají u nás v DPS. Byla pěkně vyzdobená, děti napekly cukroví a Lucie Slávíčková, Štěpánka Vrbová a Larisa Khachatran (říkají si podle svých jmen LuŠtěLa) nám pěkně zazpívaly ko-ledy a jiné písničky. Paní vedoucí dílnič-ky Míla Zachariášová nám přečetla hez-ký vánoční příběh a zarecitovala. Škoda jen, že ženy ze tří budov pečovatelských domů se zúčastnily tak v malém počtu. Proto celému kolektivu stacionáře i paní Zlatce Tepišovské patří dík a věříme, že budeme i dále spolupracovat.

  Vánoční besídku nám připravily i pečo-vatelky s vedoucí paní Pospíšilovou u nás v klubovně, kde se zúčastnil i pan starosta Vrba, pan Doležal a za svaz důchodců pan malý a pan Kryštof. Děti z mateřské školky nám zazpívaly, no bylo to pěkné a také jim děkujeme.

  A moc vám všem přejeme hezké vánoční svátky, hodně zdraví v novém roce.

  Věra Cechová

  Základní škola Ledeč nad Sázavou Zápis dětí do 1. tříd ZŠ pro školní rok

  2009/2010

  Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2009/2010 Základní školy Ledeč nad Sáza-vou se uskuteční 13. února a 14. února 2009 v budově školy v Komenského ulici.

  V pátek 13. února 2009 bude zápis probíhat v době od 14.00 hodin do 17.00 hodin, v so-botu 14. února 2009 v době od 8.00 hodin do 11.00 hodin.

  Do Základní školy Ledeč nad Sázavou se zapisují děti z Ledče nad Sázavou a z těchto obcí:

  Vrbka, Habrek, Obrvaň, Souboř, Ham-ry, Ostrov, Hradec, Horní Hradec, Kozlov, Olešná, Leština, Sychrov, Sačany, Kříže, Bělá, Jedlá, Dobrá Voda, Chřenovice, Trpi-šovice, Koňkovice, Rejčkov a přilehlé osady, Kouty, Bojiště, Veliká, Vilémovice, Pavlov, Bohumilice, Sechov, Přemilovsko, Hlohov, Prosíčka, Nezdín, Kamenná Lhota.

  K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dí-tětem, které do 31. 8. 2009 dovrší 6 let věku.

  Výjimečně mohou být zapsány i děti mlad-ší. K zápisu je třeba rodný list dítěte a občan-ský průkaz zákonných zástupců dítěte.

  Na I. stupni ZŠ žáci mohou navštěvovat ne-povinný předmět sportovní aktivity, kde se mo-hou věnovat nejoblíbenějším kolektivním spor-tům. Součástí školy je i školní dmžina a školní klub, provoz je ráno od 6.30 hodin a odpoledne do 16.30 hodin. V činnosti ŠD a ŠK je široká nabídka kroužků: atletika, gymnastika, míčo-vé hry, bruslení, turistika, divadelní, taneční a výtvarný kroužek, anglický jazyk a počítače. V průběhu roku se mohou děti také zúčastnit zajímavých výletů například do divadla, do ZOO, do plaveckého bazénu.

  Všichni pedagogičtí pracovníci naší školy se už moc těší na nové žáky.

  Jaroslav Kosprd, ředitel ZŠ

  P R O N Á J E M Automotok lub v Ledči nad Sá-

  z a v o u p r o n a j m e 4 0 m 2 k a n -c e l á ř s k ý c h p ros to r v e s v é m a r e á l u n a T y r š o v ě n á b ř e ž í

  v Ledč i n. S .

  Kontakt: 731 156 922

  É

  OZNÁMENÍ Ordinace praktického lékaře MUDr. Maštáiky bude od ledna 2009

  rozšířena o další novou odpolední

  ordinační dobu: PONDĚLÍ 14-18 hod. - pouze preventivní

  prohlídky!

  Měsíčník Městského úřadu Ledeč nad Sázavou, řídí redakční rada, která si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb LN - příspěvky představují názory a postoje pisatelů, přijímají se do 25. každého měsíce. Adresa: Městský úřad, Husovo nám. 7,584 01 Ledeč nad Sázavou, telefon: 569 729 511, fax: 569 726 684, e-mail: [email protected], http://www.ledecns.cz. Odpovědný redaktor: O. Kubát. Registrováno na OkU Havl. Brod pod značkou 5/R5. Podávání novinových zásilek povoleno, Česká pošta Pardubice, č.j. PP/1-1868/95, 5. 5. 1995. Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o.

  mailto:[email protected]:[email protected]://www.ledecns.cz

Recommended