+ All Categories
Home > Documents > Ohlédnutí za rokem 2014 • Střednědobý výhled – 2016–2020 ... · 1995 2000 2005 2010...

Ohlédnutí za rokem 2014 • Střednědobý výhled – 2016–2020 ... · 1995 2000 2005 2010...

Date post: 21-Oct-2019
Category:
Author: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 16 /16
Výhled české ekonomiky na rok 2015 • Ohlédnutí za rokem 2014 • Krátkodobá prognóza – 2015 • Střednědobý výhled – 2016–2020 Mírný optimismus Výhled české ekonomiky na rok 2015
Transcript
 • Výhled české ekonomiky na rok 2015

  •Ohlédnutízarokem2014

  •Krátkodobáprognóza–2015

  •Střednědobývýhled–2016–2020

  Mírný optimismus

  Výhledčeskéekonomikyna rok2015

 • 2

  •Ohlédnutízarokem2014

  •Krátkodobáprognóza–2015

  •Střednědobývýhled–2016–2020

  Výhledčeskéekonomikyna rok2015 Podvourecesíchkrátceposoběpřineslrok2014zlepšenívětšiny

  parametrůčeskéekonomiky.RůstHDPzrychlil,nezaměstnanostklesla,mzdyzačalyopětrůst.Díkyslabšímukurzukorunybylaodvrácenadeflace.Evidentníjetakézlepšenínáladydomácnostía firem,spotřebnívýdajedomácnostíi firemníinvesticerostoua představujíhlavnízdrojrůstuHDP.V neposlednířaděk příznivémuvývojiekonomikypřispělyfiskálnía měnovápolitika.

  Globální ekonomikaVnějšíekonomicképrostředílzev roce2014charakterizovatjakopříznivé.Eurozónasevymanilaz recesea jejíHDPseletospravděpodobnězvýšío 0,8procentapopoklesuo 0,4procentav roce2013.Z pohledučeskéekonomikyjedůležité,žemezizdravějšía rychlejirostoucíčásteurozónypatřízemě,kteréjsouhlavnímiobchodnímipartneryČeskérepubliky,tj.Německoa Slovensko.Nicméněv průběhurokuseoptimismusohledněvývojeněmeckéekonomikya dalšíchzemíeurozónyviditelněsnížil.

  USAbysimělyudržetrůstekonomikyo 2,2procenta.Mírnězpomalilosvouexpanzičínskéhospodářství,poloňskémrůstuo 7,7procentabyseletostamníHDPmělozvýšito 7,4procenta.

  CelkembyglobálníekonomikaletosmělapodleodhaduMezinárodníhoměnovéhofonduzrychlittemporůstuna 2,6procentaz 2,5procentav roce2013.

  HDPPokračujícíoživeníjenejvhodnějšístručnácharakteristikapročeskouekonomikuv roce2014.RůstHDPnejspíšemírněpřesáhlhranici2procent.K růstuHDPpřispělyvšechnysložkypoptávky,dominantnívlivovšemměladomácípoptávka,tj.spotřebnívýdajedomácnostía investičníaktivitafirem.

  Podporyseekonomicedostalotakézestranyhospodářsképolitiky.Počtyřechletechnegativníhopůsobenípřispělafiskálnípolitikapozitivnímimpulsem.MěnovápolitikaČNBsemuselana konciroku2013obrátitk nestandardnícestěuvolněníměnovýchpodmínekformouoslabeníkurzukorunyintervencemina devizovémtrhu.I topřispělok pozitivnímuvývojičeskéekonomikyv roce2014.

  Zaměstnanost a mzdyZlepšeníekonomickésituacesepromítlona trhuprácetvorbounovýchpracovníchmísta poklesemnezaměstnanosti.Zatímcov roce2013úřadyprácenabízelyprůměrně39tisícvolnýchpracovníchmíst,v roce2014tojižbylo48tisícvolnýchmíst.MíranezaměstnanostipodleúdajůČSÚkleslaze7procentv roce2013na letošních6,1procenta.

  Zlepšilasetakémzdovásituace.Poloňskéstagnaciprůměrnénominálnímzdy(resp.reálnémpoklesuo 1,4procenta)byseletosmzdymělyzvýšito 2,4procenta(reálněo 2,1procenta).

  Ohlédnutízarokem2014

 • 3

  Vnější nerovnováhaRůstzahraničnípoptávkypomohlkezvýšenívývozuo 12,4procenta,oživenídomácípoptávkysepromítlodozvýšenídovozuo 10,9procenta.Přebytekobchodníbilance(v národnímpojetí)s díkytomuzvýšína letosočekávaných160miliardkorunz loňských107miliard.

  Díkytomubymělběžnýúčetplatebníbilancepoprvéodroku1993dosáhnoutkladnébilance.

  InflaceInflacezůstávánízkái přeszlepšeníekonomickésituace,růstmezda oslabeníkurzukorunypointervenciČNBna devizovémtrhuv listopadu2013.K nízkéinflacipřispělpoklescenelektřiny,zrušeníregulačníhopoplatkuzapobytv nemocnicičineopakovánírůstusazebDPH.V závěrurokusedoinflaceprostřednictvímnižšíchcenpohonnýchhmotpromítltaképoklescenropyna světovýchtrzích.Zpětněseukazuje,žebezoslabeníkurzukorunybyindexspotřebitelskýchcensklouzldodeflace.Poklescenovšempokračujeve výrobnímsektoru.Cenyprůmyslovýchvýrobcůa cenyzemědělskýchvýrobcůjsounižšínežv roce2013.

  Průměrnáinflaceve spotřebitelskýchcenáchbymělav letošnímrocečinitpouhých0,4procentapo1,4procentechv roce2013.

  Měnová politikaMěnovápolitikazůstáváuvolněná,jejíparametrysevšakletosneměnily.V průběhurokuovšemČNBpozměnilaokamžikočekávanéhoukončeníkurzovéhozávazku,v němžsezavazujeudržovatkurznad27korunamizaeuro.Původněseočekávalkonecv průběhuroku2015.Nynípočítás prvnípolovinouroku2016.

  Fiskální politikaČtyřletéúsilívládyo konsolidaciveřejnýchfinancívedlov roce2013kesníženíschodkuvládníhosektoruna 1,3procentaHDP.Letošnímírnéuvolněnífiskálnípolitikybymělodeficitzvýšitna 1,4procentaHDP.

  Dluhvládníhosektorubyvšakpřestomělklesnoutna 43,7procentaHDPz loňských45,7procentaHDP,a todíkysníženíhotovostníchrezervpozavedenínovéhosystémujejichřízenív rámcistátníchinstitucí.

  •Ohlédnutízarokem2014

  •Krátkodobáprognóza–2015

  •Střednědobývýhled–2016–2020

  Výhledčeskéekonomikyna rok2015

 • 4

  •Ohlédnutízarokem2014

  •Krátkodobáprognóza–2015

  •Střednědobývýhled–2016–2020

  Výhledčeskéekonomikyna rok2015 Externí podmínky

  Vzhledemk charakteručeskéekonomiky,vysokýa stálerostoucípodílvývozuna HDP,představujeočekávanývývojv zahraničíklíčovývstupdoprognózydomácíhoekonomickéhovývoje.Nejvýraznějiovlivňujevývojčeskéekonomikyeurozóna.Dozemíplatícícheuremsměřuje62procentz celkovéhovývozuz Českérepubliky.KorelacemeziHDPČeskérepublikya eurozónyzaposledníchdesetletdosahuje90procent.Korelacemeziindexynákupníchmanažerůdokonce95procent.

  Optimismusohlednědalšíhovývojeeurozónysicedojistémíryvychladl,stálesevšakočekávápokračovánímírnéhorůstuHDP.PrůměrnýodhadpodlevýsledkušetřeníagenturyBloombergpočítás růstemo 1,2procenta.I nadálebyměloplatit,žerychlejibymělyrůstzemě,kteréjsoudůležitéz pohleduzahraničníhoobchoduČeskérepubliky.PrůměrnýodhadzvýšeníHDPproNěmeckočiní1,4procenta,v případěSlovenskadokonce2,8procenta.

  HDP: vyspělé země (meziroční změna)

  Krátkodobáprognóza–2015

  -2%

  -1%

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  5%

  2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015

  prognóza

  -3%

  -2%

  -1%

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  2010 2011 2012 2013 2014 2015

  prognóza

  5,0

  6,0

  7,0

  8,0

  9,0

  2012 2013 2014 2015

  prognóza

  -6%

  -4%

  -2%

  0%

  2%

  2000 2005 2010 2015

  prognóza

  -2%

  -1%

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  2012 2013 2014 2015

  prognóza

  0,00

  0,25

  0,50

  0,75

  1,00

  1,25

  2012 2013 2014 2015

  prognóza

  -8%

  -6%

  -4%

  -2%

  0%

  2%

  2000 2005 2010 2015

  prognóza

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  1995 2000 2005 2010 2015 2020

  prognóza

  Zdroj:národnístatistickéúřady,Bloomberg,Deloitte

  USA VelkáBritánie eurozóna Japonsko

 • 5

  Solidnídynamikubysimělyudržettakédalšízeměstředoevropskéhoregionu.Polskujepředpovídánrůstekonomikyo 3,2procenta,Maďarskuo 2,5procenta.

  KlíčovouzemíprovývojglobálníekonomikyjsouUSA,kdesepředpokládázrychleníhospodářskéhorůstuna 3,0procenta.Důležitourolive světovéekonomicehrajítakézeměskupinyBRIC.V případěBrazílieseočekávámírnézlepšenísituace,nicméněrůstbymělčinitpouzeanemické1,0procento.RuskobypodtíhouekonomickýchsankcíuvalenýchEvropskouuniía USAmělorůstpouzeo 0,5procenta.Indiezůstávádynamickouekonomikous předpokládanýmrůstemo 6,4procenta.Čínasicezvolnítemporůstu,nicméněrůstHDPo 6,8jev globálnímměřítkustálevysokouhodnotou.

  GlobálníekonomikajakocelekbyzejménadíkyrychlejšímurůstuhospodářstvíUSAmělazrychlittemporůstuna 3,2procenta.

  Z pohledučeskéekonomikyjeklíčovýmrizikemvývojv eurozóně,kdedlouhodobétemporůstuněkterýchzemívýraznězpomaliloa přiabsencistrukturálníchreforemmůžedáleklesat.V případěeurozónyjedálerizikemdeflacea jejínegativnídopady.

  Případnáeskalacesituacena Ukrajiněa Ruskua uvalenídalšíchekonomickýchsankcípředstavujedalšírizikoproekonomickývývoj.Sankceuvalenéna Ruskozpětnědopadajína eurozónu,a tedyi Českourepubliku.

  Naopakpozitivněbymohlyglobálníekonomickývývojovlivnitnízkécenyenergetickýchkomodit.V průběhuroku2014cenaropyBrentkleslaze105USD/barelna začátkulednana 63USD/barelv poloviněprosince.Poklescenropyo 10USD/barelbypřitommohlopodpořitrůstglobálníekonomikyo 0,10-0,15procentníhobodu.

  •Ohlédnutízarokem2014

  •Krátkodobáprognóza–2015

  •Střednědobývýhled–2016–2020

  Výhledčeskéekonomikyna rok2015

 • 6

  Minimální zrychlení růstu HDPK růstuHDPbymělyv roce2015přispětvšechnysložkyz pohleduužitíHDP.Díkytomubytemporůstumělomírnězrychlitna 2,3procenta.

  Klíčovýpříspěvekpřinesezvýšeníspotřebydomácnostípodporovanéklesajícínezaměstnanostía akceleracírůstureálnýchmezd.Míraúspordomácnostísepoaverzik utráceníběhemrecesejižsnížilaa patrněnebudedálevýraznějiklesat.Spotřebitelsképůjčkytakénebudoustimulovatspotřebu,jejichcelkovýobjemstálezvolnaklesá.Spotřebnívýdajedomácnostíbysemělyreálnězvýšito 2,3procenta.

  Firemníinvesticebymělastimulovatfinančnísituaceve firemnímsektorua uzavíránímezeryvýstupu,tj.vyššívyužitíexistujícíchvýrobníchkapacit.Podporoujsoui nízkéúrokovésazbya zmírněníúvěrovýchstandardůbank.Vyššíobjemveřejnýchprostředků,zestátníhorozpočtua fondůEU,bymělsměřovatdoinvesticv oblastiinfrastruktury.Hrubátvorbafixníhokapitálusev příštímrocezvýšío 3,3procenta.

  Čistýexportbyměltěžitz oslabeníkurzukoruny.Vlivtohotofaktorusestálenepromítlv plnévýši,a tokvůlitomu,žefirmyčastopoužívajífinančnía přirozenézajištěníprotikurzovýmrizikům,kterézpomalujepromítánívlivuzměndevizovéhokurzuna reálnývývojvývozua celéekonomiky.Příspěvekčistéhoexportuk růstuHDPbymělv roce2015dosáhnout0,2procentníhobodu.

  HDP: příspěvky k meziročnímu růstu

  Zdroj:ČSÚ,Deloitte

  čistýexport

  spotřebadomácností

  změnazásob investice spotřebavlády

  -2%

  -1%

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  5%

  2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015

  prognóza

  -3%

  -2%

  -1%

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  2010 2011 2012 2013 2014 2015

  prognóza

  5,0

  6,0

  7,0

  8,0

  9,0

  2012 2013 2014 2015

  prognóza

  -6%

  -4%

  -2%

  0%

  2%

  2000 2005 2010 2015

  prognóza

  -2%

  -1%

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  2012 2013 2014 2015

  prognóza

  0,00

  0,25

  0,50

  0,75

  1,00

  1,25

  2012 2013 2014 2015

  prognóza

  -8%

  -6%

  -4%

  -2%

  0%

  2%

  2000 2005 2010 2015

  prognóza

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  1995 2000 2005 2010 2015 2020

  prognóza

  •Ohlédnutízarokem2014

  •Krátkodobáprognóza–2015

  •Střednědobývýhled–2016–2020

  Výhledčeskéekonomikyna rok2015

 • 7

  Dlouhodoběudržitelnétemporůstu(tj.růstpotenciálníhoproduktu)bymělov roce2015dosahovat1,8procenta.Díkytomu,žeaktuálnírůstekonomikybudeo něcorychlejší,mělobyv druhépoloviněroku2015dojítk uzavřenímezeryvýstupu,tedyrozdílumezidlouhodobýmneinflačnímvýkonemekonomikya skutečnýmHDP.

  V relacik průměruEUbysemělHDPna osobupřepočtenýpodleparitykupnísilyzvýšitz 81procentv roce2014na 82,5procentav roce2015.Českárepublikabytakmělapředstihnoutna čeležebříčkustředoevropskýchzemíSlovinsko.Tosicev roce2013dosahovalo83procentprůměruEU,nicméněv letech2014a 2015porostepomalejinežČeskárepublikaa v roce2015bySlovinskomělodosahovat82,3procentaprůměruEU.Dalšízemív regionálnímžebříčkubudev roce2015Slovenskona úrovni74procentprůměruEU.Maďarskobymělodosahovat68procentprůměruEU,Polsko67procent.

  Snížení nezaměstnanosti a růst mezdZ pohledutrhuprácebuderůstekonomikypřílišpomalýna to,abyvedlk výraznějšímusníženínezaměstnanosti.Celkovázaměstnanostsezvýšítéměřna 5milionůosob,míranezaměstnanosti(podlemetodologieČSÚ)klesnena 5,8procentaz 6,1procentav roce2014.Průměrnýpodílnezaměstnanýchna obyvatelstvu(počítanýpodlemetodologieMPSV)sesnížína 7,0procentze7,7procentav roce2014.Ačkolisesituacena trhuprácedálezlepší,k předkrizovýmhodnotámbudoumítzákladníukazateletrhuprácestálerelativnědaleko.V roce2008dosahovalamíranezaměstnanosti4,4procenta,podílnezaměstnanýchna obyvatelstvučinil4,1procenta.

  Nezaměstnanost

  Stoupajícíprodukcea rostoucípoptávkapoprácibymělavéstk rychlejšímurůstumezd.Nicméněnízkáinflacebymělatlumitinflačníočekávánípřimzdovýchvyjednáváních.Průměrnáhrubáměsíčnímzdasev roce2015zvýšío 2,9procentana 26 450korun.Reálnézvýšeníprůměrnémzdybyměločinit2,4procenta.

  -2%

  -1%

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  5%

  2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015

  prognóza

  -3%

  -2%

  -1%

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  2010 2011 2012 2013 2014 2015

  prognóza

  5,0

  6,0

  7,0

  8,0

  9,0

  2012 2013 2014 2015

  prognóza

  -6%

  -4%

  -2%

  0%

  2%

  2000 2005 2010 2015

  prognóza

  -2%

  -1%

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  2012 2013 2014 2015

  prognóza

  0,00

  0,25

  0,50

  0,75

  1,00

  1,25

  2012 2013 2014 2015

  prognóza

  -8%

  -6%

  -4%

  -2%

  0%

  2%

  2000 2005 2010 2015

  prognóza

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  1995 2000 2005 2010 2015 2020

  prognóza

  Zdroj:ČSÚ,MPSV,Deloitte

  míranezaměstnanosti podílnezaměstnanýchna obyvatelstvu

  •Ohlédnutízarokem2014

  •Krátkodobáprognóza–2015

  •Střednědobývýhled–2016–2020

  Výhledčeskéekonomikyna rok2015

 • 8

  Další zvýšení přebytku zahraničního obchoduVnějšíekonomickérelaceovlivnízejménadvafaktory.Vývojekonomickésituacev zahraničía dopadyoslabeníkurzukoruny.Efektivnízahraničnípoptávka(kteráberev potazváhyjednotlivýchzemíve vývozuz ČR)bysemělav příštímrocezvýšito 1,6procenta.OslabeníkurzukorunypointervenciČNBv listopadu2013sebudepromítatdozahraničníhoobchodui v roce2015.Reálnédopadytotižpozdržujevyužívánífinančníhoi přirozenéhozajišťovánífiremprotipohybůmdevizovýchkurzů.Vývozzbožíz Českérepublikybydíkyoběmafaktorůmmělv příštímrocestoupnouto 9-10procent.Pokračujícírůstdomácípoptávkybymělzvýšitdovozzbožízhrubao 8procent.Výsledkemjezvýšenípřebytkuobchodníbilance(v národnímpojetí)na 200-220miliardkorunze160miliardkorunočekávanýchv roce2014.

  V roce2014bymělačeskáekonomikapoprvéodroku1993dosáhnoutpřebytkuběžnéhoúčtuplatebníbilance,kterýjeklíčovýmukazatelemvnějšíekonomickénerovnováhy.V roce2015byseměltentopřebytekzvýšitna 50miliardkorun,tj.1,1procentaHDP.

  Běžný účet platební bilance (% HDP)

  -2%

  -1%

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  5%

  2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015

  prognóza

  -3%

  -2%

  -1%

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  2010 2011 2012 2013 2014 2015

  prognóza

  5,0

  6,0

  7,0

  8,0

  9,0

  2012 2013 2014 2015

  prognóza

  -6%

  -4%

  -2%

  0%

  2%

  2000 2005 2010 2015

  prognóza

  -2%

  -1%

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  2012 2013 2014 2015

  prognóza

  0,00

  0,25

  0,50

  0,75

  1,00

  1,25

  2012 2013 2014 2015

  prognóza

  -8%

  -6%

  -4%

  -2%

  0%

  2%

  2000 2005 2010 2015

  prognóza

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  1995 2000 2005 2010 2015 2020

  prognóza

  Zdroj:ČNB,Deloitte

  běžnýúčet

  •Ohlédnutízarokem2014

  •Krátkodobáprognóza–2015

  •Střednědobývýhled–2016–2020

  Výhledčeskéekonomikyna rok2015

 • 9

  Pokračování nízké inflaceNavzdorypokračujícímurůstuekonomikyzůstaneinflacenízká.V roce2015byprůměrnáinflaceve spotřebitelskýchcenáchmělčinit0,5procenta.

  Jádrováinflace(korigovanáinflacebezpohonnýchhmot)bymělasetrvatna podobnéúrovnijakov roce2014a mělybyčinitna 0,5procenta.Jádrovouinflacipodporujeuzavíránímezeryvýstupua slabšíkurzkoruny.

  Nicméněcelkovývývojindexuspotřebitelskýchcenovlivní(směremdolů)takézavedenítřetí,sníženésazbyDPHproknihy,lékya kojeneckouvýživu,dalšípoklescenelektřinyprodomácnostia předpokládanýpoklescenpotravin.

  Rizikeminflačníhovývojejecenovásituacev eurozóně,kderelativněpomalýhospodářskýrůstspolus poklesemcenkomoditenergetickýcha zemědělskýchkomoditna trzíchzvyšujerizikodeflace.

  Inflace

  -2%

  -1%

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  5%

  2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015

  prognóza

  -3%

  -2%

  -1%

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  2010 2011 2012 2013 2014 2015

  prognóza

  5,0

  6,0

  7,0

  8,0

  9,0

  2012 2013 2014 2015

  prognóza

  -6%

  -4%

  -2%

  0%

  2%

  2000 2005 2010 2015

  prognóza

  -2%

  -1%

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  2012 2013 2014 2015

  prognóza

  0,00

  0,25

  0,50

  0,75

  1,00

  1,25

  2012 2013 2014 2015

  prognóza

  -8%

  -6%

  -4%

  -2%

  0%

  2%

  2000 2005 2010 2015

  prognóza

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  1995 2000 2005 2010 2015 2020

  prognóza

  Zdroj:ČSÚ,ČNB,Deloitte

  jádrováinflace CPI

  •Ohlédnutízarokem2014

  •Krátkodobáprognóza–2015

  •Střednědobývýhled–2016–2020

  Výhledčeskéekonomikyna rok2015

 • 10

  Na měnové frontě klidJednoduchýscénářlzev příštímroceočekávatu měnovépolitiky.Pravděpodobněnedojdekezměněžádnéhodůležitéhoparametru.

  Kurzovýzávazek,v němžseČNBzavazujeudržovatkurzkorunvůčieurunadhodnotou27,0,budev platnosticelýrok.Zaprvé,samaČNBdeklaruje,žepřestanepoužívatkurzjakonástrojměnovépolitikynejspíšeažv roce2016.Zadruhé,modelreakčnífunkcesestavenýproČNBindikujepotřebupoužitíslabšíhokurzuk dosaženížádoucíúrovněměnovýchpodmínekpřizákladníúrokovésazběČNBna „technickénule“(0,05procenta).

  S úrokovýmisazbamijetoještějednodušší.Jeznačněnepravděpodobné,žebyČNBzměnilasvéměnově-politickéúrokovésazbyv dobětrváníkurzovéhozávazku.Z tohologickyvyplývá,žev roce2015zůstanouúrokovésazbybezezměny.

  V případěsazebna peněžnímtrhua sazebúrokovýchswapůčivýnosůdluhopisůbudeovšemdůležitývývojočekávání,kdyv roce2016ČNBopustíkurzovýzávazeka začnezvyšovatúrokovésazby.Tržníúrokovésazbybytajjižv příštímrocepřípadněměnovápolitikamohlapohnout.

  Hlavní úrokové sazby centrálních bank

  -2%

  -1%

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  5%

  2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015

  prognóza

  -3%

  -2%

  -1%

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  2010 2011 2012 2013 2014 2015

  prognóza

  5,0

  6,0

  7,0

  8,0

  9,0

  2012 2013 2014 2015

  prognóza

  -6%

  -4%

  -2%

  0%

  2%

  2000 2005 2010 2015

  prognóza

  -2%

  -1%

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  2012 2013 2014 2015

  prognóza

  0,00

  0,25

  0,50

  0,75

  1,00

  1,25

  2012 2013 2014 2015

  prognóza

  -8%

  -6%

  -4%

  -2%

  0%

  2%

  2000 2005 2010 2015

  prognóza

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  1995 2000 2005 2010 2015 2020

  prognóza

  Zdroj:ČNB,ECB,Fed,Deloitte

  ČNB FedECB

  •Ohlédnutízarokem2014

  •Krátkodobáprognóza–2015

  •Střednědobývýhled–2016–2020

  Výhledčeskéekonomikyna rok2015

 • 11

  Fiskální uvolněníVládapředložiladoPoslaneckésněmovnynávrhstátníhorozpočtuna rok2015s následujícímiparametry:příjmy1 118,5miliardkorun,výdaje1 218,5miliardya rozdíl,tedydeficitpřesně100miliard.

  Celkovýdeficitvládníhosektoruv širšímslovasmyslubysemělv příštímroceprohloubitna 2,5procentaHDPz letosočekávanéhoschodku1,4procentaHDP.Ve vývojiveřejnýchrozpočtůsenegativněprojevílegislativnízměnypřipravenéna příštírok.Jdezejménao zavedení10procentnísazbydaněz přidanéhodnotyna léky,knihya dětskouvýživu,cožpovedekesníženívybranýchdanízhrubao 3,3miliardykorunna úrovnicelkovýchveřejnýchfinancí,resp.2,4miliardyv samotnémstátnímrozpočtu.Rozpočetzatížítakédalšípřijatáopatření,zejménazvýšeníslevyna danina druhéa dalšídítěnebonávratk původnímuvalorizačnímuschématupenzí.

  Vzhledemk očekávanémurůstuekonomikysecyklickyočištěnéhoprimárníhorozpočtovéhosaldo(nezahrnujenákladyna dluhovouslužbu)zhoršío 1,5procentaHDP,cožpředstavujefiskálníimpuls,kterýbymělzrychlitrůstekonomikyzhrubao 0,5procentníhobodu.

  Veřejné finance (% HDP)

  Schodekvládníhosektoru2,5procentaseukazujejakopřílišvysokýz pohleduanalýzydlouhodobéfiskálníudržitelnosti.Pokudbysemělveřejnýdluhv poměruk HDPstabilizovatna současnéúrovni(44procentHDP),nemělbyschodekv příštímrocepřesáhnout1,3procentaHDP.Bylobytedyžádoucí,abysedeficitveřejnýchfinancíalespoňstabilizovalna úrovnilet2013a 2014(1,3,resp.1,4procentaHDP).Zvýšenídeficituna 2,5procentaHDPvracídluhv poměruk HDPna rostoucídráhua částečněnegujefiskálníkonsolidaciv předchozíchletech.

  -2%

  -1%

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  5%

  2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015

  prognóza

  -3%

  -2%

  -1%

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  2010 2011 2012 2013 2014 2015

  prognóza

  5,0

  6,0

  7,0

  8,0

  9,0

  2012 2013 2014 2015

  prognóza

  -6%

  -4%

  -2%

  0%

  2%

  2000 2005 2010 2015

  prognóza

  -2%

  -1%

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  2012 2013 2014 2015

  prognóza

  0,00

  0,25

  0,50

  0,75

  1,00

  1,25

  2012 2013 2014 2015

  prognóza

  -8%

  -6%

  -4%

  -2%

  0%

  2%

  2000 2005 2010 2015

  prognóza

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  1995 2000 2005 2010 2015 2020

  prognóza

  Zdroj:MinisterstvofinancíČR,Deloitte

  cyklickyočištěnéprimárnísaldosaldovládníhosektoru

  •Ohlédnutízarokem2014

  •Krátkodobáprognóza–2015

  •Střednědobývýhled–2016–2020

  Výhledčeskéekonomikyna rok2015

 • 12

  2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Reálná ekonomikaHDP(meziročnírůst)míranezaměstnanosti(ČSÚ)

  2,17,3

  2,06,7

  -0,77,0

  -0,77,0

  2,26,1

  2,35,8

  CenyCPI(průměr)PPI(průměr)

  1,51,3

  1,95,5

  3,32,1

  1,40,8

  0,4-0,4

  0,50,3

  Vnější nerovnováhaběžnýúčetplatebníbilance(%HDP)zahraničnídluh(%HDP)

  -3,644,7

  -2,146,7

  -1,648,2

  -1,454,2

  0,3-

  1,1-

  Veřejné financesaldovládníhosektoru(%HDP)dluhvládníhosektoru(%HDP)

  -4,438,2

  -2,941,0

  -4,045,5

  -1,345,7

  -1,443,8

  -2,542,9

  Úrokové sazbyCNB2Trepo(konecroku)3MPRIBOR(konecroku)

  0,751,22

  0,751,17

  0,050,50

  0,050,38

  0,050,34

  0,050,35

  Devizové kurzyCZK/EUR(konecroku)CZK/USD(konecroku)

  25,2918,75

  25,8019,94

  25,1419,06

  27,4319,89

  27,6021,95

  27,5023,05

  Česká republika: Základní ekonomická data & prognózy

  •Ohlédnutízarokem2014

  •Krátkodobáprognóza–2015

  •Střednědobývýhled–2016–2020

  Výhledčeskéekonomikyna rok2015

 • 13

  Výhledčeskéekonomikyna rok2015

  •Ohlédnutízarokem2014

  •Krátkodobáprognóza–2015

  •Střednědobývýhled–2016–2020

  Globální ekonomika v letech 2016-2020Mnohéekonomikyrostoupoposledníglobálnífinančníkrizipomalejšímtempem.Z různýchpříčin.Některézeměprocházívýraznoufiskálníkonsolidací,v jinýchbrzdíekonomickývývojzměnyve finančnímsektorureagujícína novéregulatornípožadavkyi vlastníměřítkařízenírizika,jindejdeo korekcidlouhodoběneudržitelnéhoekonomickéhomodelustrukturálnímizměnami.

  V situaci,kteréseříká„novýnormál“,lzeočekávat,žev letech2016-2020globálníekonomikaporostetempem3,3-3,4procentaročně.Prosrovnánív letech2010-2014rostlaprůměrnětempem3,7procentaročně,stejnějakov předchozímdesetiletí.

  Eurozónabymělabýtnejpomalejirostoucívyspělouekonomickouoblastís průměrnýmrůstem1,0procento,přičemžNěmeckoporosteprůměrnýmtempem1,5procenta,Francie1,1procentaa třetínejvětšíekonomikaeurozóna,Itálie,tempempouhých0,6procenta.MezistředoevropskýmizeměmibysinejvětšídynamikumělyudržetPolskoa Slovenskos růstemHDPzhruba3procentaročně.

  USAbymělyv průměrurůsto 2,8procentaročně.Japonskoporosteo 1,0procentaročně.Čínasicezvolnaztrácísvoudynamiku,nicméněv druhépolovinětohotodesetiletíbystálemělarůstprůměrnýmtempem6,7procenta.

  Střednědobývýhled–2016-2020

 • 14

  Výhledčeskéekonomikyna rok2015

  •Ohlédnutízarokem2014

  •Krátkodobáprognóza–2015

  •Střednědobývýhled–2016–2020

  Základní parametry české ekonomiky v letech 2016-2020Průměrnétemporůstučeskéekonomikybyv druhépolovinětétodekádymělodosahovat1,7procenta.Ve světlehistorickévýkonnostičeskéekonomikysetomůžezdátjakonízkéčíslo,nicméněnutnéjevzítv potazočekávanýexternívývoj.Pokudporosteněmeckéekonomikaprůměrněpouzeo 1,5procenta,limitujetodoznačnémírytaképrostorprorůstčeskéhohospodářství.

  HDP per capita (EU-28=100%; přepočteno podle parity kupní síly)

  -2%

  -1%

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  5%

  2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015

  prognóza

  -3%

  -2%

  -1%

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  2010 2011 2012 2013 2014 2015

  prognóza

  5,0

  6,0

  7,0

  8,0

  9,0

  2012 2013 2014 2015

  prognóza

  -6%

  -4%

  -2%

  0%

  2%

  2000 2005 2010 2015

  prognóza

  -2%

  -1%

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  2012 2013 2014 2015

  prognóza

  0,00

  0,25

  0,50

  0,75

  1,00

  1,25

  2012 2013 2014 2015

  prognóza

  -8%

  -6%

  -4%

  -2%

  0%

  2%

  2000 2005 2010 2015

  prognóza

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  1995 2000 2005 2010 2015 2020

  prognóza

  Zdroj:Eurostat,Deloitte

  ČRSlovensko Maďarsko Polsko

 • 15

  Výhledčeskéekonomikyna rok2015

  •Ohlédnutízarokem2014

  •Krátkodobáprognóza–2015

  •Střednědobývýhled–2016–2020

  Uvedenétemporůstuekonomikypovedek pozvolnékonvergencik průměruEU-28,cosetýčeHDPna osobupřepočtenéhopodleparitykupnísíly.V roce2013dosahovalaČeskárepublika81procentprůměrnéúrovněEU.V roce2020bysemohlapohybovatna úrovni86procentprůměruEU.Konvergencetedyzůstanerelativněpomalá.V posledních15letechseČeskárepublikapřibližovalaprůměruEUtempem0,3procentníhoboduročně.Znatelněpomalejinežostatnístředoevropskéekonomiky.

  Míranezaměstnanosti(podlemetodologieČSÚ)byv průměruměladosahovat5,8procenta.Celkováprůměrnázaměstnanostbymělačinit4,97milionuosob,zapředpokladuzvolnaklesajícípopulacev produktivnímvěku.Průměrnámzdasebudezvyšovato 4,0procentanominálně,resp.2,0procentav reálnémvyjádření.

  Vývozbymělrůstv průměru8procentnímtempem,dovozo 8,3procentaročně.Přebytekzahraničníhoobchodutakzůstanevysokýa v průměrusebudepohybovatnad200miliardamikorunročně.Předevšímdíkyvysokémupřebytkuzahraničníhoobchodubudeve druhépolovinědekádykladnésaldoběžnéhoúčtuplatebníbilance.Průměrnébymělodosahovat0,8procentaHDP.

  Inflaceve spotřebitelskýchcenáchbymělav letech2016-2020kolísatkoleminflačníhocílecentrálníbankya v průměrubudečinit2,0procenta.Stejněbytomumělobýtu indexucenprůmyslovýchvýrobců.

  Vzhledemk poměrněnízkémurůstuekonomikya inflacivýraznějisenevzdalujícíinflačnímucílibudeměnovápolitikav druhépolovinětohotodesetiletíumírněná.V roce2016siceskončíkurzovýzávazeka nejspíšedojdek prvnímuzvýšeníúrokovýchsazeb,ČNBalenebudemusetbýtnijakagresivní.V průměrubyv letech2016-2020hlavnídvoutýdenníreposazbaČNBmělačinit1,0procento.

  KurzkorunysepoukončeníkurzovéhozávazkuČNBvrátík postupnémureálnémuzhodnocování.Temporeálnéapreciacebudeovšempozvolné,v průměrubymělov druhépolovinětétodekádyčinitpouze0,5procenta.Vzhledemk nízkéinflaciv eurozóně,byvětšinureálnéhoposílenímělzajistitrozdílve vývojicen.Zhodnocenínominálníhokurzubudetedyjenmírné.V roce2020bysemělkurzkorunypohybovatmezi26-27korunamizaeuro.

  Fiskálnípolitikaseodhadujepoměrněobtížně,protožerozpočtovározhodnutívládysebudouodvíjetpředevšímodvýsledkůparlamentníchvoleb.Zapředpokladu,žebysevýznamnějineměnilydaňovésazbya vývojklíčovýchrozpočtovýchvýdajů,mělbyseschodekvládníhosektorupohybovatv průměrumezi2,0-2,5procentyHDP.Přitomtokurzufiskálnípolitikybysedluhvládníhosektorupostupnězvyšovala v roce2020dosáhl47procentHDP.

 • DeloitteoznačujejednučivícespolečnostíDeloitteToucheTohmatsuLimited,britsképrivátníspolečnostis ručenímomezenýmzárukou(„DTTL“),jejíchčlenskýchfirema jejichspřízněnýchsubjektů.SpolečnostDTTLa každáz jejíchčlenskýchfirempředstavujesamostatnýa nezávislýprávnísubjekt.SpolečnostDTTL(rovněžoznačovanájako„DeloitteGlobal“)službyklientůmneposkytuje.PodrobnýpopisprávnístrukturyspolečnostiDeloitteToucheTohmatsuLimiteda jejíchčlenskýchfiremjeuvedenna adresewww.deloitte.com/cz/onas.

  SpolečnostDeloitteposkytujeslužbyv oblastiauditu,daní,poradenstvía finančníhoa právníhoporadenstvíklientůmv celéřaděodvětvíveřejnéhoa soukroméhosektoru.Díkyglobálněpropojenésítičlenskýchfiremve vícenež150zemícha teritoriíchmáspolečnostDeloittesvětovémožnostia poskytujesvýmklientůmvysocekvalitníslužbyv oblastech,ve kterýchklientiřešísvénejkomplexnějšípodnikatelskévýzvy.Přibližně200 000odborníkůusilujeo to,abysespolečnostDeloittestalastandardemnejvyššíkvality.

  ©2014DeloitteČeskárepublika

  Kontakty

  David Marek +420246 042 464 [email protected]

  DeloitteAdvisorys.r.o.NileHouseKarolinská654/218600Praha8-KarlínČeskárepublikaTel.:+420246042500Fax:+420246042555

  •Ohlédnutízarokem2014

  •Krátkodobáprognóza–2015

  •Střednědobývýhled–2016–2020

  Výhledčeskéekonomikyna rok2015

  Tlačítko 1: Stranka 1: Off

  Tlačítko 2: Stranka 1: Off

  Tlačítko 3: Stranka 2: OffStranka 3: Stranka 4: Stranka 5: Stranka 6: Stranka 7: Stranka 8: Stranka 9: Stranka 10: Stranka 11: Stranka 12: Stranka 13: Stranka 14: Stranka 15:

  Tlačítko 4: Stranka 2: OffStranka 3: Stranka 4: Stranka 5: Stranka 6: Stranka 7: Stranka 8: Stranka 9: Stranka 10: Stranka 11: Stranka 12: Stranka 13: Stranka 14: Stranka 15:

  Tlačítko 5: Stranka 2: OffStranka 3: Stranka 4: Stranka 5: Stranka 6: Stranka 7: Stranka 8: Stranka 9: Stranka 10: Stranka 11: Stranka 12: Stranka 13: Stranka 14: Stranka 15:

  Tlačítko 6: Stranka 16: Off

  Tlačítko 7: Stranka 16: Off


Recommended