+ All Categories
Home > Documents > Ohlédnutí za rokem 2014 • Střednědobý výhled – 2016–2020 ... · 1995 2000 2005 2010...

Ohlédnutí za rokem 2014 • Střednědobý výhled – 2016–2020 ... · 1995 2000 2005 2010...

Date post: 21-Oct-2019
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 16 /16
Výhled české ekonomiky na rok 2015 • Ohlédnutí za rokem 2014 • Krátkodobá prognóza – 2015 • Střednědobý výhled – 2016–2020 Mírný optimismus Výhled české ekonomiky na rok 2015
Transcript
Page 1: Ohlédnutí za rokem 2014 • Střednědobý výhled – 2016–2020 ... · 1995 2000 2005 2010 2015 2020 prognóza • Ohlédnutí za rokem 2014 • Krátkodobá prognóza – 2015

Výhled české ekonomiky na rok 2015

•Ohlédnutízarokem2014

•Krátkodobáprognóza–2015

•Střednědobývýhled–2016–2020

Mírný optimismus

Výhledčeskéekonomikyna rok2015

Page 2: Ohlédnutí za rokem 2014 • Střednědobý výhled – 2016–2020 ... · 1995 2000 2005 2010 2015 2020 prognóza • Ohlédnutí za rokem 2014 • Krátkodobá prognóza – 2015

2

•Ohlédnutízarokem2014

•Krátkodobáprognóza–2015

•Střednědobývýhled–2016–2020

Výhledčeskéekonomikyna rok2015 Podvourecesíchkrátceposoběpřineslrok2014zlepšenívětšiny

parametrůčeskéekonomiky.RůstHDPzrychlil,nezaměstnanostklesla,mzdyzačalyopětrůst.Díkyslabšímukurzukorunybylaodvrácenadeflace.Evidentníjetakézlepšenínáladydomácnostía firem,spotřebnívýdajedomácnostíi firemníinvesticerostoua představujíhlavnízdrojrůstuHDP.V neposlednířaděk příznivémuvývojiekonomikypřispělyfiskálnía měnovápolitika.

Globální ekonomikaVnějšíekonomicképrostředílzev roce2014charakterizovatjakopříznivé.Eurozónasevymanilaz recesea jejíHDPseletospravděpodobnězvýšío 0,8procentapopoklesuo 0,4procentav roce2013.Z pohledučeskéekonomikyjedůležité,žemezizdravějšía rychlejirostoucíčásteurozónypatřízemě,kteréjsouhlavnímiobchodnímipartneryČeskérepubliky,tj.Německoa Slovensko.Nicméněv průběhurokuseoptimismusohledněvývojeněmeckéekonomikya dalšíchzemíeurozónyviditelněsnížil.

USAbysimělyudržetrůstekonomikyo 2,2procenta.Mírnězpomalilosvouexpanzičínskéhospodářství,poloňskémrůstuo 7,7procentabyseletostamníHDPmělozvýšito 7,4procenta.

CelkembyglobálníekonomikaletosmělapodleodhaduMezinárodníhoměnovéhofonduzrychlittemporůstuna 2,6procentaz 2,5procentav roce2013.

HDPPokračujícíoživeníjenejvhodnějšístručnácharakteristikapročeskouekonomikuv roce2014.RůstHDPnejspíšemírněpřesáhlhranici2procent.K růstuHDPpřispělyvšechnysložkypoptávky,dominantnívlivovšemměladomácípoptávka,tj.spotřebnívýdajedomácnostía investičníaktivitafirem.

Podporyseekonomicedostalotakézestranyhospodářsképolitiky.Počtyřechletechnegativníhopůsobenípřispělafiskálnípolitikapozitivnímimpulsem.MěnovápolitikaČNBsemuselana konciroku2013obrátitk nestandardnícestěuvolněníměnovýchpodmínekformouoslabeníkurzukorunyintervencemina devizovémtrhu.I topřispělok pozitivnímuvývojičeskéekonomikyv roce2014.

Zaměstnanost a mzdyZlepšeníekonomickésituacesepromítlona trhuprácetvorbounovýchpracovníchmísta poklesemnezaměstnanosti.Zatímcov roce2013úřadyprácenabízelyprůměrně39tisícvolnýchpracovníchmíst,v roce2014tojižbylo48tisícvolnýchmíst.MíranezaměstnanostipodleúdajůČSÚkleslaze7procentv roce2013na letošních6,1procenta.

Zlepšilasetakémzdovásituace.Poloňskéstagnaciprůměrnénominálnímzdy(resp.reálnémpoklesuo 1,4procenta)byseletosmzdymělyzvýšito 2,4procenta(reálněo 2,1procenta).

Ohlédnutízarokem2014

Page 3: Ohlédnutí za rokem 2014 • Střednědobý výhled – 2016–2020 ... · 1995 2000 2005 2010 2015 2020 prognóza • Ohlédnutí za rokem 2014 • Krátkodobá prognóza – 2015

3

Vnější nerovnováhaRůstzahraničnípoptávkypomohlkezvýšenívývozuo 12,4procenta,oživenídomácípoptávkysepromítlodozvýšenídovozuo 10,9procenta.Přebytekobchodníbilance(v národnímpojetí)s díkytomuzvýšína letosočekávaných160miliardkorunz loňských107miliard.

Díkytomubymělběžnýúčetplatebníbilancepoprvéodroku1993dosáhnoutkladnébilance.

InflaceInflacezůstávánízkái přeszlepšeníekonomickésituace,růstmezda oslabeníkurzukorunypointervenciČNBna devizovémtrhuv listopadu2013.K nízkéinflacipřispělpoklescenelektřiny,zrušeníregulačníhopoplatkuzapobytv nemocnicičineopakovánírůstusazebDPH.V závěrurokusedoinflaceprostřednictvímnižšíchcenpohonnýchhmotpromítltaképoklescenropyna světovýchtrzích.Zpětněseukazuje,žebezoslabeníkurzukorunybyindexspotřebitelskýchcensklouzldodeflace.Poklescenovšempokračujeve výrobnímsektoru.Cenyprůmyslovýchvýrobcůa cenyzemědělskýchvýrobcůjsounižšínežv roce2013.

Průměrnáinflaceve spotřebitelskýchcenáchbymělav letošnímrocečinitpouhých0,4procentapo1,4procentechv roce2013.

Měnová politikaMěnovápolitikazůstáváuvolněná,jejíparametrysevšakletosneměnily.V průběhurokuovšemČNBpozměnilaokamžikočekávanéhoukončeníkurzovéhozávazku,v němžsezavazujeudržovatkurznad27korunamizaeuro.Původněseočekávalkonecv průběhuroku2015.Nynípočítás prvnípolovinouroku2016.

Fiskální politikaČtyřletéúsilívládyo konsolidaciveřejnýchfinancívedlov roce2013kesníženíschodkuvládníhosektoruna 1,3procentaHDP.Letošnímírnéuvolněnífiskálnípolitikybymělodeficitzvýšitna 1,4procentaHDP.

Dluhvládníhosektorubyvšakpřestomělklesnoutna 43,7procentaHDPz loňských45,7procentaHDP,a todíkysníženíhotovostníchrezervpozavedenínovéhosystémujejichřízenív rámcistátníchinstitucí.

•Ohlédnutízarokem2014

•Krátkodobáprognóza–2015

•Střednědobývýhled–2016–2020

Výhledčeskéekonomikyna rok2015

Page 4: Ohlédnutí za rokem 2014 • Střednědobý výhled – 2016–2020 ... · 1995 2000 2005 2010 2015 2020 prognóza • Ohlédnutí za rokem 2014 • Krátkodobá prognóza – 2015

4

•Ohlédnutízarokem2014

•Krátkodobáprognóza–2015

•Střednědobývýhled–2016–2020

Výhledčeskéekonomikyna rok2015 Externí podmínky

Vzhledemk charakteručeskéekonomiky,vysokýa stálerostoucípodílvývozuna HDP,představujeočekávanývývojv zahraničíklíčovývstupdoprognózydomácíhoekonomickéhovývoje.Nejvýraznějiovlivňujevývojčeskéekonomikyeurozóna.Dozemíplatícícheuremsměřuje62procentz celkovéhovývozuz Českérepubliky.KorelacemeziHDPČeskérepublikya eurozónyzaposledníchdesetletdosahuje90procent.Korelacemeziindexynákupníchmanažerůdokonce95procent.

Optimismusohlednědalšíhovývojeeurozónysicedojistémíryvychladl,stálesevšakočekávápokračovánímírnéhorůstuHDP.PrůměrnýodhadpodlevýsledkušetřeníagenturyBloombergpočítás růstemo 1,2procenta.I nadálebyměloplatit,žerychlejibymělyrůstzemě,kteréjsoudůležitéz pohleduzahraničníhoobchoduČeskérepubliky.PrůměrnýodhadzvýšeníHDPproNěmeckočiní1,4procenta,v případěSlovenskadokonce2,8procenta.

HDP: vyspělé země (meziroční změna)

Krátkodobáprognóza–2015

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015

prognóza

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

prognóza

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

2012 2013 2014 2015

prognóza

-6%

-4%

-2%

0%

2%

2000 2005 2010 2015

prognóza

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

2012 2013 2014 2015

prognóza

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

2012 2013 2014 2015

prognóza

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

2000 2005 2010 2015

prognóza

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1995 2000 2005 2010 2015 2020

prognóza

Zdroj:národnístatistickéúřady,Bloomberg,Deloitte

USA VelkáBritánie eurozóna Japonsko

Page 5: Ohlédnutí za rokem 2014 • Střednědobý výhled – 2016–2020 ... · 1995 2000 2005 2010 2015 2020 prognóza • Ohlédnutí za rokem 2014 • Krátkodobá prognóza – 2015

5

Solidnídynamikubysimělyudržettakédalšízeměstředoevropskéhoregionu.Polskujepředpovídánrůstekonomikyo 3,2procenta,Maďarskuo 2,5procenta.

KlíčovouzemíprovývojglobálníekonomikyjsouUSA,kdesepředpokládázrychleníhospodářskéhorůstuna 3,0procenta.Důležitourolive světovéekonomicehrajítakézeměskupinyBRIC.V případěBrazílieseočekávámírnézlepšenísituace,nicméněrůstbymělčinitpouzeanemické1,0procento.RuskobypodtíhouekonomickýchsankcíuvalenýchEvropskouuniía USAmělorůstpouzeo 0,5procenta.Indiezůstávádynamickouekonomikous předpokládanýmrůstemo 6,4procenta.Čínasicezvolnítemporůstu,nicméněrůstHDPo 6,8jev globálnímměřítkustálevysokouhodnotou.

GlobálníekonomikajakocelekbyzejménadíkyrychlejšímurůstuhospodářstvíUSAmělazrychlittemporůstuna 3,2procenta.

Z pohledučeskéekonomikyjeklíčovýmrizikemvývojv eurozóně,kdedlouhodobétemporůstuněkterýchzemívýraznězpomaliloa přiabsencistrukturálníchreforemmůžedáleklesat.V případěeurozónyjedálerizikemdeflacea jejínegativnídopady.

Případnáeskalacesituacena Ukrajiněa Ruskua uvalenídalšíchekonomickýchsankcípředstavujedalšírizikoproekonomickývývoj.Sankceuvalenéna Ruskozpětnědopadajína eurozónu,a tedyi Českourepubliku.

Naopakpozitivněbymohlyglobálníekonomickývývojovlivnitnízkécenyenergetickýchkomodit.V průběhuroku2014cenaropyBrentkleslaze105USD/barelna začátkulednana 63USD/barelv poloviněprosince.Poklescenropyo 10USD/barelbypřitommohlopodpořitrůstglobálníekonomikyo 0,10-0,15procentníhobodu.

•Ohlédnutízarokem2014

•Krátkodobáprognóza–2015

•Střednědobývýhled–2016–2020

Výhledčeskéekonomikyna rok2015

Page 6: Ohlédnutí za rokem 2014 • Střednědobý výhled – 2016–2020 ... · 1995 2000 2005 2010 2015 2020 prognóza • Ohlédnutí za rokem 2014 • Krátkodobá prognóza – 2015

6

Minimální zrychlení růstu HDPK růstuHDPbymělyv roce2015přispětvšechnysložkyz pohleduužitíHDP.Díkytomubytemporůstumělomírnězrychlitna 2,3procenta.

Klíčovýpříspěvekpřinesezvýšeníspotřebydomácnostípodporovanéklesajícínezaměstnanostía akceleracírůstureálnýchmezd.Míraúspordomácnostísepoaverzik utráceníběhemrecesejižsnížilaa patrněnebudedálevýraznějiklesat.Spotřebitelsképůjčkytakénebudoustimulovatspotřebu,jejichcelkovýobjemstálezvolnaklesá.Spotřebnívýdajedomácnostíbysemělyreálnězvýšito 2,3procenta.

Firemníinvesticebymělastimulovatfinančnísituaceve firemnímsektorua uzavíránímezeryvýstupu,tj.vyššívyužitíexistujícíchvýrobníchkapacit.Podporoujsoui nízkéúrokovésazbya zmírněníúvěrovýchstandardůbank.Vyššíobjemveřejnýchprostředků,zestátníhorozpočtua fondůEU,bymělsměřovatdoinvesticv oblastiinfrastruktury.Hrubátvorbafixníhokapitálusev příštímrocezvýšío 3,3procenta.

Čistýexportbyměltěžitz oslabeníkurzukoruny.Vlivtohotofaktorusestálenepromítlv plnévýši,a tokvůlitomu,žefirmyčastopoužívajífinančnía přirozenézajištěníprotikurzovýmrizikům,kterézpomalujepromítánívlivuzměndevizovéhokurzuna reálnývývojvývozua celéekonomiky.Příspěvekčistéhoexportuk růstuHDPbymělv roce2015dosáhnout0,2procentníhobodu.

HDP: příspěvky k meziročnímu růstu

Zdroj:ČSÚ,Deloitte

čistýexport

spotřebadomácností

změnazásob investice spotřebavlády

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015

prognóza

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

prognóza

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

2012 2013 2014 2015

prognóza

-6%

-4%

-2%

0%

2%

2000 2005 2010 2015

prognóza

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

2012 2013 2014 2015

prognóza

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

2012 2013 2014 2015

prognóza

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

2000 2005 2010 2015

prognóza

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1995 2000 2005 2010 2015 2020

prognóza

•Ohlédnutízarokem2014

•Krátkodobáprognóza–2015

•Střednědobývýhled–2016–2020

Výhledčeskéekonomikyna rok2015

Page 7: Ohlédnutí za rokem 2014 • Střednědobý výhled – 2016–2020 ... · 1995 2000 2005 2010 2015 2020 prognóza • Ohlédnutí za rokem 2014 • Krátkodobá prognóza – 2015

7

Dlouhodoběudržitelnétemporůstu(tj.růstpotenciálníhoproduktu)bymělov roce2015dosahovat1,8procenta.Díkytomu,žeaktuálnírůstekonomikybudeo něcorychlejší,mělobyv druhépoloviněroku2015dojítk uzavřenímezeryvýstupu,tedyrozdílumezidlouhodobýmneinflačnímvýkonemekonomikya skutečnýmHDP.

V relacik průměruEUbysemělHDPna osobupřepočtenýpodleparitykupnísilyzvýšitz 81procentv roce2014na 82,5procentav roce2015.Českárepublikabytakmělapředstihnoutna čeležebříčkustředoevropskýchzemíSlovinsko.Tosicev roce2013dosahovalo83procentprůměruEU,nicméněv letech2014a 2015porostepomalejinežČeskárepublikaa v roce2015bySlovinskomělodosahovat82,3procentaprůměruEU.Dalšízemív regionálnímžebříčkubudev roce2015Slovenskona úrovni74procentprůměruEU.Maďarskobymělodosahovat68procentprůměruEU,Polsko67procent.

Snížení nezaměstnanosti a růst mezdZ pohledutrhuprácebuderůstekonomikypřílišpomalýna to,abyvedlk výraznějšímusníženínezaměstnanosti.Celkovázaměstnanostsezvýšítéměřna 5milionůosob,míranezaměstnanosti(podlemetodologieČSÚ)klesnena 5,8procentaz 6,1procentav roce2014.Průměrnýpodílnezaměstnanýchna obyvatelstvu(počítanýpodlemetodologieMPSV)sesnížína 7,0procentze7,7procentav roce2014.Ačkolisesituacena trhuprácedálezlepší,k předkrizovýmhodnotámbudoumítzákladníukazateletrhuprácestálerelativnědaleko.V roce2008dosahovalamíranezaměstnanosti4,4procenta,podílnezaměstnanýchna obyvatelstvučinil4,1procenta.

Nezaměstnanost

Stoupajícíprodukcea rostoucípoptávkapoprácibymělavéstk rychlejšímurůstumezd.Nicméněnízkáinflacebymělatlumitinflačníočekávánípřimzdovýchvyjednáváních.Průměrnáhrubáměsíčnímzdasev roce2015zvýšío 2,9procentana 26 450korun.Reálnézvýšeníprůměrnémzdybyměločinit2,4procenta.

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015

prognóza

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

prognóza

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

2012 2013 2014 2015

prognóza

-6%

-4%

-2%

0%

2%

2000 2005 2010 2015

prognóza

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

2012 2013 2014 2015

prognóza

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

2012 2013 2014 2015

prognóza

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

2000 2005 2010 2015

prognóza

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1995 2000 2005 2010 2015 2020

prognóza

Zdroj:ČSÚ,MPSV,Deloitte

míranezaměstnanosti podílnezaměstnanýchna obyvatelstvu

•Ohlédnutízarokem2014

•Krátkodobáprognóza–2015

•Střednědobývýhled–2016–2020

Výhledčeskéekonomikyna rok2015

Page 8: Ohlédnutí za rokem 2014 • Střednědobý výhled – 2016–2020 ... · 1995 2000 2005 2010 2015 2020 prognóza • Ohlédnutí za rokem 2014 • Krátkodobá prognóza – 2015

8

Další zvýšení přebytku zahraničního obchoduVnějšíekonomickérelaceovlivnízejménadvafaktory.Vývojekonomickésituacev zahraničía dopadyoslabeníkurzukoruny.Efektivnízahraničnípoptávka(kteráberev potazváhyjednotlivýchzemíve vývozuz ČR)bysemělav příštímrocezvýšito 1,6procenta.OslabeníkurzukorunypointervenciČNBv listopadu2013sebudepromítatdozahraničníhoobchodui v roce2015.Reálnédopadytotižpozdržujevyužívánífinančníhoi přirozenéhozajišťovánífiremprotipohybůmdevizovýchkurzů.Vývozzbožíz Českérepublikybydíkyoběmafaktorůmmělv příštímrocestoupnouto 9-10procent.Pokračujícírůstdomácípoptávkybymělzvýšitdovozzbožízhrubao 8procent.Výsledkemjezvýšenípřebytkuobchodníbilance(v národnímpojetí)na 200-220miliardkorunze160miliardkorunočekávanýchv roce2014.

V roce2014bymělačeskáekonomikapoprvéodroku1993dosáhnoutpřebytkuběžnéhoúčtuplatebníbilance,kterýjeklíčovýmukazatelemvnějšíekonomickénerovnováhy.V roce2015byseměltentopřebytekzvýšitna 50miliardkorun,tj.1,1procentaHDP.

Běžný účet platební bilance (% HDP)

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015

prognóza

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

prognóza

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

2012 2013 2014 2015

prognóza

-6%

-4%

-2%

0%

2%

2000 2005 2010 2015

prognóza

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

2012 2013 2014 2015

prognóza

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

2012 2013 2014 2015

prognóza

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

2000 2005 2010 2015

prognóza

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1995 2000 2005 2010 2015 2020

prognóza

Zdroj:ČNB,Deloitte

běžnýúčet

•Ohlédnutízarokem2014

•Krátkodobáprognóza–2015

•Střednědobývýhled–2016–2020

Výhledčeskéekonomikyna rok2015

Page 9: Ohlédnutí za rokem 2014 • Střednědobý výhled – 2016–2020 ... · 1995 2000 2005 2010 2015 2020 prognóza • Ohlédnutí za rokem 2014 • Krátkodobá prognóza – 2015

9

Pokračování nízké inflaceNavzdorypokračujícímurůstuekonomikyzůstaneinflacenízká.V roce2015byprůměrnáinflaceve spotřebitelskýchcenáchmělčinit0,5procenta.

Jádrováinflace(korigovanáinflacebezpohonnýchhmot)bymělasetrvatna podobnéúrovnijakov roce2014a mělybyčinitna 0,5procenta.Jádrovouinflacipodporujeuzavíránímezeryvýstupua slabšíkurzkoruny.

Nicméněcelkovývývojindexuspotřebitelskýchcenovlivní(směremdolů)takézavedenítřetí,sníženésazbyDPHproknihy,lékya kojeneckouvýživu,dalšípoklescenelektřinyprodomácnostia předpokládanýpoklescenpotravin.

Rizikeminflačníhovývojejecenovásituacev eurozóně,kderelativněpomalýhospodářskýrůstspolus poklesemcenkomoditenergetickýcha zemědělskýchkomoditna trzíchzvyšujerizikodeflace.

Inflace

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015

prognóza

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

prognóza

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

2012 2013 2014 2015

prognóza

-6%

-4%

-2%

0%

2%

2000 2005 2010 2015

prognóza

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

2012 2013 2014 2015

prognóza

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

2012 2013 2014 2015

prognóza

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

2000 2005 2010 2015

prognóza

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1995 2000 2005 2010 2015 2020

prognóza

Zdroj:ČSÚ,ČNB,Deloitte

jádrováinflace CPI

•Ohlédnutízarokem2014

•Krátkodobáprognóza–2015

•Střednědobývýhled–2016–2020

Výhledčeskéekonomikyna rok2015

Page 10: Ohlédnutí za rokem 2014 • Střednědobý výhled – 2016–2020 ... · 1995 2000 2005 2010 2015 2020 prognóza • Ohlédnutí za rokem 2014 • Krátkodobá prognóza – 2015

10

Na měnové frontě klidJednoduchýscénářlzev příštímroceočekávatu měnovépolitiky.Pravděpodobněnedojdekezměněžádnéhodůležitéhoparametru.

Kurzovýzávazek,v němžseČNBzavazujeudržovatkurzkorunvůčieurunadhodnotou27,0,budev platnosticelýrok.Zaprvé,samaČNBdeklaruje,žepřestanepoužívatkurzjakonástrojměnovépolitikynejspíšeažv roce2016.Zadruhé,modelreakčnífunkcesestavenýproČNBindikujepotřebupoužitíslabšíhokurzuk dosaženížádoucíúrovněměnovýchpodmínekpřizákladníúrokovésazběČNBna „technickénule“(0,05procenta).

S úrokovýmisazbamijetoještějednodušší.Jeznačněnepravděpodobné,žebyČNBzměnilasvéměnově-politickéúrokovésazbyv dobětrváníkurzovéhozávazku.Z tohologickyvyplývá,žev roce2015zůstanouúrokovésazbybezezměny.

V případěsazebna peněžnímtrhua sazebúrokovýchswapůčivýnosůdluhopisůbudeovšemdůležitývývojočekávání,kdyv roce2016ČNBopustíkurzovýzávazeka začnezvyšovatúrokovésazby.Tržníúrokovésazbybytajjižv příštímrocepřípadněměnovápolitikamohlapohnout.

Hlavní úrokové sazby centrálních bank

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015

prognóza

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

prognóza

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

2012 2013 2014 2015

prognóza

-6%

-4%

-2%

0%

2%

2000 2005 2010 2015

prognóza

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

2012 2013 2014 2015

prognóza

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

2012 2013 2014 2015

prognóza

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

2000 2005 2010 2015

prognóza

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1995 2000 2005 2010 2015 2020

prognóza

Zdroj:ČNB,ECB,Fed,Deloitte

ČNB FedECB

•Ohlédnutízarokem2014

•Krátkodobáprognóza–2015

•Střednědobývýhled–2016–2020

Výhledčeskéekonomikyna rok2015

Page 11: Ohlédnutí za rokem 2014 • Střednědobý výhled – 2016–2020 ... · 1995 2000 2005 2010 2015 2020 prognóza • Ohlédnutí za rokem 2014 • Krátkodobá prognóza – 2015

11

Fiskální uvolněníVládapředložiladoPoslaneckésněmovnynávrhstátníhorozpočtuna rok2015s následujícímiparametry:příjmy1 118,5miliardkorun,výdaje1 218,5miliardya rozdíl,tedydeficitpřesně100miliard.

Celkovýdeficitvládníhosektoruv širšímslovasmyslubysemělv příštímroceprohloubitna 2,5procentaHDPz letosočekávanéhoschodku1,4procentaHDP.Ve vývojiveřejnýchrozpočtůsenegativněprojevílegislativnízměnypřipravenéna příštírok.Jdezejménao zavedení10procentnísazbydaněz přidanéhodnotyna léky,knihya dětskouvýživu,cožpovedekesníženívybranýchdanízhrubao 3,3miliardykorunna úrovnicelkovýchveřejnýchfinancí,resp.2,4miliardyv samotnémstátnímrozpočtu.Rozpočetzatížítakédalšípřijatáopatření,zejménazvýšeníslevyna danina druhéa dalšídítěnebonávratk původnímuvalorizačnímuschématupenzí.

Vzhledemk očekávanémurůstuekonomikysecyklickyočištěnéhoprimárníhorozpočtovéhosaldo(nezahrnujenákladyna dluhovouslužbu)zhoršío 1,5procentaHDP,cožpředstavujefiskálníimpuls,kterýbymělzrychlitrůstekonomikyzhrubao 0,5procentníhobodu.

Veřejné finance (% HDP)

Schodekvládníhosektoru2,5procentaseukazujejakopřílišvysokýz pohleduanalýzydlouhodobéfiskálníudržitelnosti.Pokudbysemělveřejnýdluhv poměruk HDPstabilizovatna současnéúrovni(44procentHDP),nemělbyschodekv příštímrocepřesáhnout1,3procentaHDP.Bylobytedyžádoucí,abysedeficitveřejnýchfinancíalespoňstabilizovalna úrovnilet2013a 2014(1,3,resp.1,4procentaHDP).Zvýšenídeficituna 2,5procentaHDPvracídluhv poměruk HDPna rostoucídráhua částečněnegujefiskálníkonsolidaciv předchozíchletech.

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015

prognóza

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

prognóza

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

2012 2013 2014 2015

prognóza

-6%

-4%

-2%

0%

2%

2000 2005 2010 2015

prognóza

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

2012 2013 2014 2015

prognóza

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

2012 2013 2014 2015

prognóza

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

2000 2005 2010 2015

prognóza

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1995 2000 2005 2010 2015 2020

prognóza

Zdroj:MinisterstvofinancíČR,Deloitte

cyklickyočištěnéprimárnísaldosaldovládníhosektoru

•Ohlédnutízarokem2014

•Krátkodobáprognóza–2015

•Střednědobývýhled–2016–2020

Výhledčeskéekonomikyna rok2015

Page 12: Ohlédnutí za rokem 2014 • Střednědobý výhled – 2016–2020 ... · 1995 2000 2005 2010 2015 2020 prognóza • Ohlédnutí za rokem 2014 • Krátkodobá prognóza – 2015

12

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Reálná ekonomikaHDP(meziročnírůst)míranezaměstnanosti(ČSÚ)

2,17,3

2,06,7

-0,77,0

-0,77,0

2,26,1

2,35,8

CenyCPI(průměr)PPI(průměr)

1,51,3

1,95,5

3,32,1

1,40,8

0,4-0,4

0,50,3

Vnější nerovnováhaběžnýúčetplatebníbilance(%HDP)zahraničnídluh(%HDP)

-3,644,7

-2,146,7

-1,648,2

-1,454,2

0,3-

1,1-

Veřejné financesaldovládníhosektoru(%HDP)dluhvládníhosektoru(%HDP)

-4,438,2

-2,941,0

-4,045,5

-1,345,7

-1,443,8

-2,542,9

Úrokové sazbyCNB2Trepo(konecroku)3MPRIBOR(konecroku)

0,751,22

0,751,17

0,050,50

0,050,38

0,050,34

0,050,35

Devizové kurzyCZK/EUR(konecroku)CZK/USD(konecroku)

25,2918,75

25,8019,94

25,1419,06

27,4319,89

27,6021,95

27,5023,05

Česká republika: Základní ekonomická data & prognózy

•Ohlédnutízarokem2014

•Krátkodobáprognóza–2015

•Střednědobývýhled–2016–2020

Výhledčeskéekonomikyna rok2015

Page 13: Ohlédnutí za rokem 2014 • Střednědobý výhled – 2016–2020 ... · 1995 2000 2005 2010 2015 2020 prognóza • Ohlédnutí za rokem 2014 • Krátkodobá prognóza – 2015

13

Výhledčeskéekonomikyna rok2015

•Ohlédnutízarokem2014

•Krátkodobáprognóza–2015

•Střednědobývýhled–2016–2020

Globální ekonomika v letech 2016-2020Mnohéekonomikyrostoupoposledníglobálnífinančníkrizipomalejšímtempem.Z různýchpříčin.Některézeměprocházívýraznoufiskálníkonsolidací,v jinýchbrzdíekonomickývývojzměnyve finančnímsektorureagujícína novéregulatornípožadavkyi vlastníměřítkařízenírizika,jindejdeo korekcidlouhodoběneudržitelnéhoekonomickéhomodelustrukturálnímizměnami.

V situaci,kteréseříká„novýnormál“,lzeočekávat,žev letech2016-2020globálníekonomikaporostetempem3,3-3,4procentaročně.Prosrovnánív letech2010-2014rostlaprůměrnětempem3,7procentaročně,stejnějakov předchozímdesetiletí.

Eurozónabymělabýtnejpomalejirostoucívyspělouekonomickouoblastís průměrnýmrůstem1,0procento,přičemžNěmeckoporosteprůměrnýmtempem1,5procenta,Francie1,1procentaa třetínejvětšíekonomikaeurozóna,Itálie,tempempouhých0,6procenta.MezistředoevropskýmizeměmibysinejvětšídynamikumělyudržetPolskoa Slovenskos růstemHDPzhruba3procentaročně.

USAbymělyv průměrurůsto 2,8procentaročně.Japonskoporosteo 1,0procentaročně.Čínasicezvolnaztrácísvoudynamiku,nicméněv druhépolovinětohotodesetiletíbystálemělarůstprůměrnýmtempem6,7procenta.

Střednědobývýhled–2016-2020

Page 14: Ohlédnutí za rokem 2014 • Střednědobý výhled – 2016–2020 ... · 1995 2000 2005 2010 2015 2020 prognóza • Ohlédnutí za rokem 2014 • Krátkodobá prognóza – 2015

14

Výhledčeskéekonomikyna rok2015

•Ohlédnutízarokem2014

•Krátkodobáprognóza–2015

•Střednědobývýhled–2016–2020

Základní parametry české ekonomiky v letech 2016-2020Průměrnétemporůstučeskéekonomikybyv druhépolovinětétodekádymělodosahovat1,7procenta.Ve světlehistorickévýkonnostičeskéekonomikysetomůžezdátjakonízkéčíslo,nicméněnutnéjevzítv potazočekávanýexternívývoj.Pokudporosteněmeckéekonomikaprůměrněpouzeo 1,5procenta,limitujetodoznačnémírytaképrostorprorůstčeskéhohospodářství.

HDP per capita (EU-28=100%; přepočteno podle parity kupní síly)

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015

prognóza

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

prognóza

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

2012 2013 2014 2015

prognóza

-6%

-4%

-2%

0%

2%

2000 2005 2010 2015

prognóza

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

2012 2013 2014 2015

prognóza

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

2012 2013 2014 2015

prognóza

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

2000 2005 2010 2015

prognóza

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1995 2000 2005 2010 2015 2020

prognóza

Zdroj:Eurostat,Deloitte

ČRSlovensko Maďarsko Polsko

Page 15: Ohlédnutí za rokem 2014 • Střednědobý výhled – 2016–2020 ... · 1995 2000 2005 2010 2015 2020 prognóza • Ohlédnutí za rokem 2014 • Krátkodobá prognóza – 2015

15

Výhledčeskéekonomikyna rok2015

•Ohlédnutízarokem2014

•Krátkodobáprognóza–2015

•Střednědobývýhled–2016–2020

Uvedenétemporůstuekonomikypovedek pozvolnékonvergencik průměruEU-28,cosetýčeHDPna osobupřepočtenéhopodleparitykupnísíly.V roce2013dosahovalaČeskárepublika81procentprůměrnéúrovněEU.V roce2020bysemohlapohybovatna úrovni86procentprůměruEU.Konvergencetedyzůstanerelativněpomalá.V posledních15letechseČeskárepublikapřibližovalaprůměruEUtempem0,3procentníhoboduročně.Znatelněpomalejinežostatnístředoevropskéekonomiky.

Míranezaměstnanosti(podlemetodologieČSÚ)byv průměruměladosahovat5,8procenta.Celkováprůměrnázaměstnanostbymělačinit4,97milionuosob,zapředpokladuzvolnaklesajícípopulacev produktivnímvěku.Průměrnámzdasebudezvyšovato 4,0procentanominálně,resp.2,0procentav reálnémvyjádření.

Vývozbymělrůstv průměru8procentnímtempem,dovozo 8,3procentaročně.Přebytekzahraničníhoobchodutakzůstanevysokýa v průměrusebudepohybovatnad200miliardamikorunročně.Předevšímdíkyvysokémupřebytkuzahraničníhoobchodubudeve druhépolovinědekádykladnésaldoběžnéhoúčtuplatebníbilance.Průměrnébymělodosahovat0,8procentaHDP.

Inflaceve spotřebitelskýchcenáchbymělav letech2016-2020kolísatkoleminflačníhocílecentrálníbankya v průměrubudečinit2,0procenta.Stejněbytomumělobýtu indexucenprůmyslovýchvýrobců.

Vzhledemk poměrněnízkémurůstuekonomikya inflacivýraznějisenevzdalujícíinflačnímucílibudeměnovápolitikav druhépolovinětohotodesetiletíumírněná.V roce2016siceskončíkurzovýzávazeka nejspíšedojdek prvnímuzvýšeníúrokovýchsazeb,ČNBalenebudemusetbýtnijakagresivní.V průměrubyv letech2016-2020hlavnídvoutýdenníreposazbaČNBmělačinit1,0procento.

KurzkorunysepoukončeníkurzovéhozávazkuČNBvrátík postupnémureálnémuzhodnocování.Temporeálnéapreciacebudeovšempozvolné,v průměrubymělov druhépolovinětétodekádyčinitpouze0,5procenta.Vzhledemk nízkéinflaciv eurozóně,byvětšinureálnéhoposílenímělzajistitrozdílve vývojicen.Zhodnocenínominálníhokurzubudetedyjenmírné.V roce2020bysemělkurzkorunypohybovatmezi26-27korunamizaeuro.

Fiskálnípolitikaseodhadujepoměrněobtížně,protožerozpočtovározhodnutívládysebudouodvíjetpředevšímodvýsledkůparlamentníchvoleb.Zapředpokladu,žebysevýznamnějineměnilydaňovésazbya vývojklíčovýchrozpočtovýchvýdajů,mělbyseschodekvládníhosektorupohybovatv průměrumezi2,0-2,5procentyHDP.Přitomtokurzufiskálnípolitikybysedluhvládníhosektorupostupnězvyšovala v roce2020dosáhl47procentHDP.

Page 16: Ohlédnutí za rokem 2014 • Střednědobý výhled – 2016–2020 ... · 1995 2000 2005 2010 2015 2020 prognóza • Ohlédnutí za rokem 2014 • Krátkodobá prognóza – 2015

DeloitteoznačujejednučivícespolečnostíDeloitteToucheTohmatsuLimited,britsképrivátníspolečnostis ručenímomezenýmzárukou(„DTTL“),jejíchčlenskýchfirema jejichspřízněnýchsubjektů.SpolečnostDTTLa každáz jejíchčlenskýchfirempředstavujesamostatnýa nezávislýprávnísubjekt.SpolečnostDTTL(rovněžoznačovanájako„DeloitteGlobal“)službyklientůmneposkytuje.PodrobnýpopisprávnístrukturyspolečnostiDeloitteToucheTohmatsuLimiteda jejíchčlenskýchfiremjeuvedenna adresewww.deloitte.com/cz/onas.

SpolečnostDeloitteposkytujeslužbyv oblastiauditu,daní,poradenstvía finančníhoa právníhoporadenstvíklientůmv celéřaděodvětvíveřejnéhoa soukroméhosektoru.Díkyglobálněpropojenésítičlenskýchfiremve vícenež150zemícha teritoriíchmáspolečnostDeloittesvětovémožnostia poskytujesvýmklientůmvysocekvalitníslužbyv oblastech,ve kterýchklientiřešísvénejkomplexnějšípodnikatelskévýzvy.Přibližně200 000odborníkůusilujeo to,abysespolečnostDeloittestalastandardemnejvyššíkvality.

©2014DeloitteČeskárepublika

Kontakty

David Marek +420246 042 464 [email protected]

DeloitteAdvisorys.r.o.NileHouseKarolinská654/218600Praha8-KarlínČeskárepublikaTel.:+420246042500Fax:+420246042555

•Ohlédnutízarokem2014

•Krátkodobáprognóza–2015

•Střednědobývýhled–2016–2020

Výhledčeskéekonomikyna rok2015


Recommended