Home >Documents >Ohlédnutí za ME chlapců do 8 let ( Riga – 20.08. 29.08.2018) · Ohlédnutí za ME chlapců do...

Ohlédnutí za ME chlapců do 8 let ( Riga – 20.08. 29.08.2018) · Ohlédnutí za ME chlapců do...

Date post:09-Nov-2018
Category:
View:212 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Ohldnut za ME chlapc do 8 let ( Riga 20.08. 29.08.2018) 1.st

  Po t , co jsem si zahrl 3 Openy , bylo nutno se podvat na ppravu Vojty na nadchzejc ME v Rize.

  Postup Vojty z MR byl pro m radostnm pekvapenm , neekal jsem to. Bylo poteba se s tmto

  popasovat a Vojtu na turnaj vyzbrojit . Dosud jsme se ped przdninami schzeli 1x tdn , v ptek ,

  a to nemohlo samozejm stait. Tak Vojta ml v ervenci dovolenou s rodii , tak jsme nasadili

  intenzivn trnink zatkem srpna , stylem Po + St + P. Z Vojtovch parti , kter sehrl v Teplicch a

  Klatovech , se daly vypozorovat slabiny Vojtovy hry. Zamili jsme se na zahjen , trochu koncovky a

  taktiku. Cestu do Rigy a pobyt popisuje otec Vojty Honza Gorej. Krtk analzy jsou moje.

  Nedle, 19. 8. 2018

  ME pro ns zan na hlavnm ndra v Dn, odkud vyrme ve 14:30 vlakem s pestupem v st

  nad Labem do Prahy hl. n., odkud pokraujeme autobusem D na letit Praha Ruzy.

  Na letit pijdme v 17:20 a na odletov tabuli hledme n let do Rigy.

 • Po odbaven zavazadel, pasov a dkladn osobn prohldce pichzme k letitnmu autobusu, kter

  ns zav k letadlu smr Riga.

  Pro Vojtu se jedn o prvn let v ivot, take kdy pijdme k naemu stroji Bombardier Dhc-8, je to

  zitek.

 • Z Prahy startujeme cca v 19:50 a do Rigy piltme cca ve 22:40 mstnho asu (v Lotysku je o 1

  hodinu vce). Po ekn na zavazadla se dostvme do autobusu poadatele, kter rozv vpravy ze

  vech evropskch zem po nkolika hotelech v Rize. esk vprav byl pidlen hotel Rixwell Elefant,

  kam se dostvme o plnoci. I kdy jsme doma trnovali pozdn nstupy do postele a v nedli ml

  Vojta neomezen as na dopoledn probuzen, stejn ihned po ulehnut usn. A jet dlouho do noci

  jsem vybaloval velijak me, karty, love nezlob se aj. dleit vci, kter jsem musel na cestu

  pibalit

 • Pondl, 20. 8. 2018

  V pondl na sndani dostvme od vedoucho na vpravy, GM Marka Voke, reprezentan dres.

  Pan Vok vyr dopoledne na technicko - organizan poradu, kde se dozvd, e nikdo z doprovodu

  (rodie ani treni), nebudou mt pi partich monost vstupu do hracho slu, pouze treni mohou

  po 2 hodinch hry navtvit sl na 5 min.

  Ve 12:45 vyrme z hotelu autobusem do veletrnho palce Kipsala, kde se turnaj hraje.

  Po pjezdu k hracmu komplexu se s Vojtou vydvme na prochzku, jeliko jsme jet nasyceni

  vydatnou sndan (Vojta spal do 10:30 a sndal v 11 hod.),

 • a podle netradin dopravn znaky tume, e se blme na nbe.

  Prochzkou jsme se dostali na nbe eky Daugavy, kde obdivujeme finsk zmosk kolos Tallink

 • a tak mnostv plachetnic na pozad Rigy.

  Po prochzce se vydvme zpt k palci Kipsala, kde ns ek obd a nsledn 1. kolo zanajc

  v 15:00 mstnho asu.

 • Do hracho slu jsme vputni v 14:30 a nen se co divit rozhodm, e rodie ani treni k hrm

  nesm. To by se nedalo uhldat.

 • V 1. kole ekal na Vojtu domc Stanislavs Haustovs

  (1) Haustovs,Stanislav - Gorej,Vojtech (1353) [B30] ME Rida U08 (1.14), 20.08.2018 1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 e6 4.De2 a6

  XHGFEDCBAY 1R+-mK-vLNtR! 2zPPzPQzPPzPP" 3-+N+-+-+# 4+-+P+-+-$ 5-+-+-zpL+% 6+-+p+n+p& 7pzpp+p+p+' 8trnvlkwql+r( xhgfedcbay 5.Sc4 ?? zatenick chyba b5 6.Sd3 c4 7.Sxc4 bxc4 +- 8.Dxc4 Sb7 9.d3 d5 10.Da4 Dd7 11.exd5 exd5 12.Df4 Sd6 13.De3+

  XHGFEDCBAY 1R+-mK-vLNtR! 2zPPzP-+PzPP" 3-+NwQP+-+# 4+-+-+-+-$ 5-+-+p+-+% 6+-+-vln+p& 7pzpp+q+l+' 8trn+k+-+r( xhgfedcbay De7 [13...Jge7 14.00 00 -+] 14.Dxe7+ Jgxe7 15.00 Kd7 16.Sg5 f6 17.Se3 Vhe8 18.Ve1 Jf5 19.Sd2 Vxe1+ 20.Sxe1 Jcd4 21.Jxd4 Jxd4 22.Sc3 Jxc2

 • 23.b3

  XHGFEDCBAY 1-mK-+-+NtR! 2zPPzP-+n+P" 3-+-+PvLP+# 4+-+-+-+-$ 5-+-+p+-+% 6+-zp-vl-+p& 7pzp-+k+l+' 8+-+-+-+r( xhgfedcbay Ve8 [stejn el plnilo 23...Vc8 24.g3 Jxa1 -+] 24.h3 Jxa1 25.g3 d4 26.Sxa1 Ve1+ 27.Kh2

  XHGFEDCBAY 1-+-tr-+NvL! 2mK-zP-+-+P" 3PzP-+P+P+# 4+-+-zp-+-$ 5-+-+-+-+% 6+-zp-vl-+p& 7pzp-+k+l+' 8+-+-+-+-( xhgfedcbay Vh1# 01

  Vojta dohrl cca v 15:45 a po analze partie s GM Vokem odjdme autobusem do hotelu v 16:30.

  Autobusy od haly odjdj pomrn asto a s dopravou nemme dn problmy.

 • Po pjezdu na hotel si jdeme zahrt s Vojtou jet fotblek. Na pokoji nafukuji m (z dvodu spory

  msta v zavazadlech jsem vechny dopravovan balony musel vyfouknout) a mezi lotyskmi panelky

  si dlme fotbalov hit.

  Po vkopu se k nm pidvaj mstn kluci. Beru si mladho Oskara (uprosted), Vojta hraje se starm

  Robertem (vpravo; Robert um rusky - j tak mm prvn monost oprit znalosti rutiny z vejky a

  pout ji v praxi). S Oskarem prohrvme 10:9 a odchzme s Vojtou do hotelu.

  U veee se setkvme s GM Vokem a hodnotme dnen den. Na pn Vojty dostvme sadu

  diagram a Vojta jet veer v posteli zan eit. Po 6 lokch jdeme spt

 • ter, 21. 8. 2018

  Pi rann hygien zjiuji problm s odtokem kanalizace ve spre (ne e bychom se v pondl nemyli,

  ale tentokrte jdeme do sprchy v tandemu, take kanalizace nem as si odpoinout a 20minutov

  sprchovn nm dl ze sprchovho koutu bazn, co Vojtovi nevad a m z toho legraci, zatm co j

  vytrm koupelnu). Na sndani nastupujeme v 9 h.

  V 10:00 Vojtovi zan pedzpasov trnink u GM Voke. Vojta se dozvd, na jeho soupee nejsou

  v internetov databzi parti dn zznamy, take dochz k procviovn rznch zahjen a

  k rozboru vyeench loek, kter Vojta dostal jako pokojov kol.

  V ase Vojtova trninku reklamuji hltnost kanalizan soustavy na recepci, jeliko se nm vedle

  sprchovho koutu hromad vodou i umyvadlo. Za chvli mm monost znovu procviit rutinu v praxi,

  jeliko k nm na pokoj pichz specialista hotelov drby s francouzkem v ruce, odn spe do

  tanench, a v lakrkch. Po 10minutovm boji se odpad umyvadla zd bt opraven, o sprchovm

  koutu se dozvdm, e toto jest zpsobeno patnm vyspdovnm podlahy a e odtokov trubka je

  v podku (co m troku udivuje, jeliko se tak dozvdm, e dn chemick itn odpad

  v hotelu nepouvaj). S tmto vysvtlenm mi nezbv ne se spokojit a pokoum se smit s tm, e

  dal dny budu muset regulovat nstupy do sprchy (a zanm si vybavovat rzn ryvky z m

  oblben knky Rusk tden od F. R. echa).

  Ve 13:30 odjdme autobusem do veletrnho palce na obd a na zpas.

  Po pchodu do hracho slu ek na kadho achistu pjemn pekvapen okolda. Po dohod

  s Vojtou ji zabavuji na lep asy, jeliko bych dnen veer nerad trvil pranm nrodnho dresu od

  okoldy v umyvadle, by opravenm.

  Na Vojtka dnes ek soupe ze zem, kde ztra znamen vera. Mlik jmnem Prokhor Moskvinov.

  Do mho odchodu z hracho slu se vak soupe nedostavil, take jsem stihl Vojtu zvnit u

  achovnice samotnho v dobr nlad, doufajc, e mal rusek nestihl autobus a ek ns po 15

  minutch dal bod.

 • Tak se samozejm nestalo a cca v 16:30 se od Vojty dozvdm o prvnm plbodu. Pro mne zklamn,

  jeliko kdy jindy, kdy ne 21. srpna oplatit za na rodinu ruskou invazi a troku tak napodobit nae

  hokejisty z devtaedestho nebo Bru potkovou z olympidy 2008. Ale Vojtovi je historie

  umk, tak to dali kluci za plichtu

  (2) Gorej,Vojtech (1353) - Moskvinov,Prochor (1165) [C50] ME Rida U08 (2.11), 21.08.2018 [User,Windows] 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Jf6 4.d3 Sc5 5.Jc3 h6 6.00 00 7.Se3 d6 8.h3 Se6 9.Dd2 Kh7 10.Sxc5 dxc5 11.Sb5 Jd4

  XABCDEFGHY 8r+-wq-tr-+( 7zppzp-+pzpk' 6-+-+lsn-zp& 5+Lzp-zp-+-% 4-+-snP+-+$ 3+-sNP+N+P# 2PzPPwQ-zPP+" 1tR-+-+RmK-! xabcdefghy 12.Jxd4 [pro si Vojta pce nevzal , si po partii nepamatoval,opravdu zadne nebezpeci od cerneho nehrozi. 12.Jxe5 Dd6 13.f4 +/=] 12...cxd4 13.Je2 c6 14.Sa4 Jh5 15.f4 Jxf4 16.Jxf4 exf4 17.Dxf4 Da5

 • 18.Sb3

  XABCDEFGHY 8r+-+-tr-+( 7zpp+-+pzpk' 6-+p+l+-zp& 5wq-+-+-+-% 4-+-zpPwQ-+$ 3+L+P+-+P# 2PzPP+-+P+" 1tR-+-+RmK-! xabcdefghy g5? tah opravdu velmi oslabuje pole f6 19.Df2 [slo bud 19.Dd6 Vad8 20.De7 De5 21.Sxe6 Dxe6 22.Dxb7; nebo 19.Df6 a nejde 19...Vad8 20.Sxe6 pro 20...fxe6 21.De7++-] 19...De5 20.Vae1 [stle nepjemn pro ernho bylo 20.Df6 nap. 20...Dxf6 21.Vxf6 Kg7 22.Vaf1 pak teba pochod krlem na g4 s hrozbou h4 apod] 20...b5 21.De2 a5 22.Sxe6 fxe6 23.Vxf8 Vxf8 24.Vf1 Vxf1+

  XABCDEFGHY 8-+-+-+-+( 7+-+-+-+k' 6-+p+p+-zp& 5zpp+-wq-zp-% 4-+-zpP+-+$ 3+-+P+-+P# 2PzPP+Q+P+" 1+-+-+rmK-! xabcdefghy 25.Kxf1 [25.Dxf1 Df4 26.De1=] 25...Df4+ 26.Df3 Dxf3+ 27.gxf3 Kg6 28.Kf2 e5 29.c3 c5 30.cxd4

  XABCDEFGHY 8-+-+-+-+( 7+-+-+-+-' 6-+-+-+kzp& 5zppzp-zp-zp-% 4-+-zPP+-+$ 3+-+P+P+P# 2PzP-+-mK-+" 1+-+-+-+-! xabcdefghy cxd4 [pr to mohl Vojta prohrt , moc mi nen jasn , jak by to Vojta prohrl , nap 30...exd4 31.b3 Kf6 (31...c4 32.dxc4 bxc4 33.bxc4) 32.Kg3 Ke5 33.Kf2 Kf4 34.Ke2 h5 35.Kf2 h4 36.Ke2 kvuli volsku e4 si ern moc vyskakovat neme. Nic tam nevidim. ek ns dkladn analza v hospdce ] 31.a3

 • a4= 32.Kg2 Kf6 33.Kf2 Ke6 34.Kg3 Kf6 35.Kg4 Kg6 36.Kg3 Kh5 37.Kh2 Kh4 38.Kg2 h5 39.Kh2 g4 40.hxg4 hxg4 41.fxg4 Kxg4 42.Kg2 Kg5 43.Kg3 Kh5

  XABCDEFGHY 8-+-+-+-+( 7+-+-+-+-' 6-+-+-+-+& 5+p+-zp-+k% 4p+-zpP+-+$ 3zP-+P+-mK-# 2-zP-+-+-+" 1+-+-+-+-! xabcdefghy 44.Kh3 1/2

  Po pjezdu na hotel bereme poprv do akce molitanov mek a hrajeme hzenou a fotbal na

  hotelov chodb.

  Veer Vojta usn se zvenou teplotou 37,1 C. J jdu spt s mylnou pedstavou, e rno to bude

  dobr

  Steda, 22. 8. 2018

  M probuzen zan od Vojty telegramem do postele, e dnes se k nm nasthovaly stevn

  problmy a e dneska bude vechno jinak, ne jak jsem chtl. V koupeln zan bt runo a j jsem

  moc rd, e mi to vera drb vysvtlil, e ucpan kanalizace ve spre je vlastn v podku

  Vojtkovi zdravotn komplikace poznamenvaj dal dva dny. Jak se pozdji dozvdm od tatnka

  tpna Hrbka, nm podobnm trpla cel dtsk st na vpravy na loskm MS v Brazlii, take

  pan Hrbek je dobe vybaven medikamenty, stejn jako pan Soukov, a od obou pijmm s dky

  pomoc ve form zapjen lk.

  Vojta vynechv sndani a nastupuje k individulnmu trninku v 9:00 a ve 12:00 s tm, e bude

  trnovat vdy pouze 30 minut, jeliko vera pi cel hodin Vojta ztrcel koncentraci. Vojtv trnink

  znovu komplikuj zdravotn problmy, stejn tak jako i odjezd k zpasu a samotnou pedzpasovou

  ppravu v hracm sle.

  Bhem Vojtova dopolednho trninku navtvuji mstn lkrnu, kde zjiuji, e pan lkrnice nezn

  Endiaron, kter mi na dlku doporuuje Zdenk Janda. Vytahuji z kapsy telefon, abych lkrnici

  pesvdil o opaku, a pitom zjiuji, e mi lotysk Google nachz obrzky lku s eskm popisem...

  Dl se nehdm a pijmm produkty mstn farmacie. Vedle toho zjiuji, e moje rutina ze strojrny

  je uplatniteln i v medicn.

 • Protoe nakonec Vojta z polednho trninku nic neml, dv mu trenr rady jet ped samotnm

  utknm.

  V 15:00 zan 3. kolo a ns ek rakousk Philip Rosol. Pichzme k achovnici na as a komisai mi

  nedvaj anci oba aktry vyfotografovat. Psnost mus bt

  Cca v 16:00 zskvme prvn nulu a po analze s trenrem spchme na hotel regenerovat.

  (3) Rosol,Philip - Gorej,Vojtech (1353) [D00] ME Rida U08 (3.10), 22.08.2018 1.d4 d5 2.Sf4 Jc6 3.e3 Sf5 4.c3 Jf6 5.Jd2 e6 6.Jgf3 Sd6 7.Sg3 00 8.Je5 Sxe5 9.dxe5

  XHGFEDCBAY 1R+LmKQ+-tR! 2zPPzP-sN-zPP" 3-vL-zP-zP-+# 4+-+-+-+-$ 5-+lzPp+-+% 6+-snp+n+-& 7pzpp+-zppzp' 8+ktr-wq-+r( xhgfedcbay Je4 [co by ekl soupe na variantu 9...Jg4 10.Jf3 Se4 =/+] 10.Jxe4 dxe4 11.Se2 Dxd1+ [11...De7 12.Db3 Vab8=] 12.Vxd1 Vad8 13.00 Vxd1 14.Vxd1 Vd8 15.f3 Vxd1+

 • 16.Sxd1

  XHGFEDCBAY 1-mK-+L+-+! 2zPP+-+-zPP" 3-vLPzP-zP-+# 4+-+p+-+-$ 5-+lzP-+-+% 6+-+p+n+-& 7pzpp+-zppzp' 8+k+-+-+-( xhgfedcbay Kf8 [pohodnou pozici by ml Vojta po 16...exf3 17.Sxf3 Sb1=] 17.fxe4 Sxe4 18.Sf3 Sxf3 [18...Sd5 19.b3=] 19.gxf3 Ja5 20.b3

  XHGFEDCBAY 1-mK-+-+-+! 2zP-+-+-+P" 3-vLPzP-zPP+# 4+-+-+-+-$ 5-+-zP-+-sn% 6+-+p+-+-& 7pzpp+-zppzp' 8+-mk-+-+-( xhgfedcbay b6 [20...c5 21.e4 Ke8=] 21.Kf2 Ke7 22.f4 c5 23.Kf3

  XHGFEDCBAY 1-+-+-+-+! 2zP-+-+-+P" 3-vLKzP-zPP+# 4+-zP-+-+-$ 5-+-zP-zp-sn% 6+-+p+-zp-& 7pzppmk-+-zp' 8+-+-+-+-( xhgfedcbay h5 [ztrta asu , krle na g4 se neteba obvat , lep bylo 23...Kd7 24.Ke4 b5 =] 24.Ke4 Jc6 25.Sh4+ Kd7 26.f5 exf5+

 • 27.Kxf5

  XHGFEDCBAY 1-+-+-+-+! 2zP-+-+-+P" 3-+-zP-zPP+# 4vL-+-+-+-$ 5p+KzP-zp-+% 6+-+-+nzp-& 7-zpp+k+-zp' 8+-+-+-+-( xhgfedcbay g6+?? [velk chyba , zbyten ach prohrv. Z trenrsk laviky bylo slyet , e po 27...Je7+ by Vojta byl vyhran. Velmistr ano , je otzka ,zda-li Vojta Po nvrhu motoru 28.Sxe7 Kxe7 29.h4 g6+ 30.Ke4 Ke6 31.c4 je to =/+] 28.Kf6

  XHGFEDCBAY 1-+-+-+-+! 2zP-+-+-+P" 3-+-zP-zPP+# 4vL-+-+-+-$ 5p+-zP-zp-+% 6+pmK-+nzp-& 7-+p+k+-zp' 8+-+-+-+-( xhgfedcbay Ke8 [najt 28...Jd8 29.e6+ Jxe6 30.Kxf7 g5 je tk 31.Sf2 c4 +/= s hratelnou pozic ] 29.e6 +- samozejm Jd8 30.exf7+ Jxf7 31.Kxg6 Je5+ 32.Kxh5 Jd3 33.Sg3 Jc1 34.Sb8 b5 35.Sxa7 Jxa2 36.Sxc5 Jxc3 37.Kg6 Kd7

  XHGFEDCBAY 1-+-+-+-+! 2zP-+-+-+-" 3-+-zP-snP+# 4+-+-+-+-$ 5-+-+-vLp+% 6+K+-+-+-& 7-+-+k+-+' 8+-+-+-+-( xhgfedcbay 38.h4 Kc6 39.Sd4 Je2 40.h5 Jxd4 41.exd4 Kd5 42.h6 Kxd4 43.h7 Kc3 44.b4 Kxb4 45.h8D Ka3 46.Da1+ Kb3 47.Db1+ Kc4 48.Kf5 b4 49.Ke4 b3 50.Db2 10

  Cca v 16:00 zskvme prvn nulu a po analze s trenrem spchme na hotel regenerovat.

 • tvrtek, 23. 8. 2018

  Vojtv zdravotn handicap m posl i dnes samotnho na sndani a Vojta nastupuje v 9:00 na

  trninkovou jednotku ke GM Vokovi. Na dnenho soupee opt nejsou dn zznamy v databzi,

  take co se od Vojty z mal sti dozvdm, procviovala se zase rzn zahjen a loky. To sam se

  opakuje ve 12:00 hod. Po dopolednm trninku si Vojta pivedl na pokoj holku Denisku

  Bartekovou. Natst jsou jet ve vku, kdy jim ptomnost rodi nevad, take zstvm a pozoruji

  a zvidm jim jejich dtsk hry a starosti. Hled se mek na hzenDo hracho slu pijdme ve

  14:30. Dnes ns ek ve tvrtm kole dal Filip, tentokrt z Portugalska Gustavo Castro Filipe.

  Klukm poizuji snmek a spchm pry. Po mm odchodu Dostv Vojta od Gustava na pamtku

  malink odznek a pro mne je to inspirace, m se vybavit pro pt, pokud bychom se zase nkam

  probojovali.

  Po neuvitelnch 3,5 hodinch pichz Vojtk se ziskem plbodu. Je to pro nho nejdle sehran

  partie. Tko odhadovat, kolik asu strvil u achovnice a kolik prochzkami po sle, ale zan si

  zvykat na pomalej tempo a dletrvajc partie, ne je plhodinov rapid.

  (4) Gorej,Vojtech (1353) - Castro,Gustavo Filipe (1114) [C54] 15.Sxe6 Vxe6

  XABCDEFGHY 8r+-+-+k+( 7zppzp-+pzpp' 6-snn+rwq-+& 5+-+-+-+-% 4-+-zP-+-+$ 3+-+-+NsN-# 2PzP-wQ-zPPzP" 1tR-+-tR-mK-! xabcdefghy 16.Vxe6 [mlo pijt drazn 16.d5 s velkou vhodou , nap. Vxe1+ (16...Vd8 17.Jh5 Df5 18.Vxe6 fxe6 19.Dc3 Dxh5 20.dxc6+/-) 17.Vxe1 Je7 18.d6 cxd6 19.Je4 +/-] 16...Dxe6 17.b3 Dd6 18.h3 Ve8 19.Ve1 Vxe1+ 20.Dxe1

 • De7

  XABCDEFGHY 8-+-+-+k+( 7zppzp-wqpzpp' 6-snn+-+-+& 5+-+-+-+-% 4-+-zP-+-+$ 3+P+-+NsNP# 2P+-+-zPP+" 1+-+-wQ-mK-! xabcdefghy 21.Dxe7 [otzka: mnit , nemnit 21.Dd2 Jd5 22.Jf5 De4 23.Dg5 g6 24.Je3=] 21...Jxe7 22.Je4 Jbd5 23.Kf1 Kf8 24.g3 f6 25.Ke1 Ke8 26.Kd2 Kd7

  XABCDEFGHY 8-+-+-+-+( 7zppzpksn-zpp' 6-+-+-zp-+& 5+-+n+-+-% 4-+-zPN+-+$ 3+P+-+NzPP# 2P+-mK-zP-+" 1+-+-+-+-! xabcdefghy 27.Jc3 [27.Jc5+] 27...Kc6 28.Jxd5 Jxd5 29.a3 Kb5 30.Kd3 c6 31.Jd2 a5 32.Jc4

  XABCDEFGHY 8-+-+-+-+( 7+p+-+-zpp' 6-+p+-zp-+& 5+k+n+-+-% 4p+NzP-+-+$ 3zPP+K+-zPP# 2-+-+-zP-+" 1+-+-+-+-! xabcdefghy a4 33.b4 [pro si nevzt pce po 33.Jd6+ Ka6 34.bxa4 b6 35.Kc4+/-] 33...Ka6 34.Je3 Jxe3 35.fxe3 Kb6

 • 36.e4 Kc7

  XABCDEFGHY 8-+-+-+-+( 7+pmk-+-zpp' 6-+p+-zp-+& 5+-+-+-+-% 4pzP-zPP+-+$ 3zP-+K+-zPP# 2-+-+-+-+" 1+-+-+-+-! xabcdefghy 37.e5 [po 37.Kc4 by ml Vojta zejm vyhranou pozici Kd6 (37...Kb6 38.g4) 38.b5 Kd7 39.Kb4 +- slab pec ..a4 se projevuje v mnoha variantch] 37...fxe5 38.dxe5 Kd7 39.Kd4 b6 40.h4 g6 41.g4 h6 42.h5 g5 43.Kc4 Ke6 44.Kd4

  XABCDEFGHY 8-+-+-+-+( 7+-+-+-+-' 6-zpp+k+-zp& 5+-+-zP-zpP% 4pzP-mK-+P+$ 3zP-+-+-+-# 2-+-+-+-+" 1+-+-+-+-! xabcdefghy Kd7 [te mohl vyhrt ern na tma vzdlen voln pec 44...c5+ 45.bxc5 bxc5+ 46.Kxc5 Kxe5 47.Kb4 Kf4 48.Kxa4 Kxg4 49.Kb5 Kf5 50.a4 (50.Kc4 Ke5 51.Kd3 Kd5 52.Ke3 Kc4 53.Ke4 Kb3 54.Kf5 Kxa3 55.Kg6 g4 56.Kxh6 g3 57.Kh7 g2 58.Kh8 g1D 59.h6 Dc5 60.Kg7 Dg5+ 61.Kh7 Kb4) 50...Ke6 51.Kc6 g4 52.a5 g3 53.a6 g2 54.a7 g1D 55.a8D Dh1+] 45.Kd3 Ke7 46.Kc4 Ke6 47.Kd4 Kd7 48.Ke3 Ke7 49.Kf3 Kd7 50.Ke4 Ke6 51.Kd4 Kd7 52.Kc3 Ke6 53.Kd4 Kd7 54.Kd3 Ke7 1/2

  Na zpten cest idi autobusu zapomn odboit k hotelu. Zprvu se domnvm, e se jedn o

  njak dopravn trik a e se k hotelu dostaneme jinou cestou. Kdy nabvm dojmu, e se vracme ke

  sportovnmu palci, jdu za idiem s dotazem, pro nm nezajel k hotelu na zastvku. Dozvdm se,

  e na to zapomnl, resp. e se domnval, e kdy se nikdo nezved, tak e asi ani nikdo nechce

  vystupovat. Vysazujeme skupinku koleg-achist kdesi v Rize a vracme se k hotelu, kde ji

  zastavujeme. Po pchodu do lobby se ptm na recepci, co je novho s opravou kanalizace. Nsledn

  vysvtluji, co to je hydroxid sodn a co doke v kanalizanm adu v kombinaci s horkou vodou.

  Dostvm pslib, e ztra dojde k chemickmu itn.

  Veer se Vojtovi vrac chu k jdlu a dv si brambory s vepovm masem.

 • Ptek, 24. 8. 2018

  Od rna se zd, e Vojtka opustily zdravotn trable a Vojta absolvuje bez starost oba dopoledn

  trninky. Rovn cesta k utkn je bezproblmov.

  Do hracho slu se dnes dostvme s dostatenou asovou rezervou, take si jdeme zblzka

  prohldnout vyven nrodn vlajky zastnnch stt a hledme tu na.

  Pak u Vojta used k hrac desce, kde ho dnes ek Tudor-Mihai Cruceru-Uceanu z Rumunska. Kluk

  je to pkn, ale Vojtkovi km, a ho dneska vyklepne.

 • Jeliko mne dnes sud nevyhnj, poizuji jet jeden snmek chlapc v pozad s hracm slem a

  odchzm ekat do sousedc haly pro jednotliv realizan tmy.

  (5) Cruceru-Uceanu Tudor,Mihail (1257) - Gorej,Vojtech (1353) [B33] 1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 d6 6.Se3 e5 7.Jdb5 a6 8.Ja3 b5 9.Jd5 Vb8 10.Sd3

  XHGFEDCBAY 1R+-mKQ+-tR! 2zPPzP-+PzPP" 3-+-vLL+-sN# 4+-+P+-+-$ 5-+-zpN+p+% 6+-sn-zpn+p& 7pzpp+-+-+' 8tr-vlkwqltr-( xhgfedcbay Se6 [10...Jxd5 11.exd5 Je7 12.c4 bxc4 =] 11.Sg5 Se7 12.Jxf6+ Sxf6 13.Sxf6 Dxf6 14.c3

  XHGFEDCBAY 1R+-mKQ+-tR! 2zPPzP-+-zPP" 3-+-+LzP-sN# 4+-+P+-+-$ 5-+-zp-+p+% 6+-wqlzpn+p& 7pzpp+-+-+' 8tr-+k+-tr-( xhgfedcbay Dg6 [lep byla 14...00 15.00 Vfd8 16.Jc2 d5 17.exd5 Sxd5=/+ s hrozbou ..e4] 15.00 h5 16.Se2 Sh3 [16...Vd8] 17.Sf3 h4 18.Kh1 Sd7

 • 19.h3

  XHGFEDCBAY 1K+R+Q+-tR! 2+PzP-+-zPP" 3P+L+-zP-sN# 4zp-+P+-+-$ 5-+-zp-+p+% 6+q+-zpn+p& 7-zpp+l+-+' 8tr-+k+-tr-( xhgfedcbay Df6 [opt 19...00 s dalm ..Vfd8] 20.Jc2 g5? velk oslaben pol f5+d5 , kter vede k prohe 21.Je3 Je7 22.c4

  XHGFEDCBAY 1K+R+Q+-tR! 2+PzP-+-zPP" 3P+LsN-+-+# 4zp-+P+P+-$ 5-zp-zp-+p+% 6+-wq-zp-+p& 7-+psnl+-+' 8tr-+k+-tr-( xhgfedcbay Kf8 [hrateln bylo 22...bxc4 23.Jxc4 00 24.b3 Sb5] 23.c5 Jc8 [stle se nic nedlo po 23...Vd8 nap. 24.cxd6 Jc6 25.Sg4 Jd4 +/=] 24.Vc1 Kg7 25.Jd5 Dg6

  XHGFEDCBAY 1K+R+QtR-+! 2+PzP-+-zPP" 3P+L+-+-+# 4zp-+P+-+-$ 5-zp-zpNzPp+% 6+q+-zp-+p& 7-mkp+l+-+' 8tr-+-+ntr-( xhgfedcbay 26.Je3 [nepjemn bylo 26.c6 Se6 27.c7 Vb7 28.Ve1+-] 26...Se8

 • 27.cxd6

  XHGFEDCBAY 1K+R+QtR-+! 2+PzP-+-zPP" 3P+LsN-+-+# 4zp-+P+-+-$ 5-zp-zp-+p+% 6+q+-zP-+p& 7-mkp+-+-+' 8tr-+l+ntr-( xhgfedcbay Dxd6 [nutn bylo 27...Sd7 28.Sg4 je to patn , ale hraje se; nejde 27...Jxd6 28.Dxd6 Dxd6 29.Jf5+] 28.Jf5+ 10

  Zapsal: Jan Gorej

  Riga, 25. 8. 2018

  Analzy : Zdenk Janda (25.08.2018)

of 24/24
Ohlédnutí za ME chlapců do 8 let ( Riga – 20.08. 29.08.2018) 1.část Po té , co jsem si zahrál 3 Openy , bylo nutno se podívat na přípravu Vojty na nadcházející ME v Rize. Postup Vojty z MR byl pro mě radostným překvapením , nečekal jsem to. Bylo potřeba se s tímto popasovat a Vojtu na turnaj vyzbrojit . Dosud jsme se před prázdninami scházeli 1x týdně , v pátek , a to nemohlo samozřejmě stačit. Také Vojta měl v červenci dovolenou s rodiči , tak jsme nasadili intenzivní trénink začátkem srpna , stylem Po + St + Pá. Z Vojtových partií , které sehrál v Teplicích a Klatovech , se daly vypozorovat slabiny Vojtovy hry. Zaměřili jsme se na zahájení , trochu koncovky a taktiku. Cestu do Rigy a pobyt popisuje otec Vojty Honza Gorej. Krátké analýzy jsou moje. Neděle, 19. 8. 2018 ME pro nás začíná na hlavním nádraží v Děčíně, odkud vyrážíme ve 14:30 vlakem s přestupem v Ústí nad Labem do Prahy hl. n., odkud pokračujeme autobusem ČD na letiště Praha Ruzyň. Na letiště přijíždíme v 17:20 a na odletové tabuli hledáme náš let do Rigy.
Embed Size (px)
Recommended