Home > Documents > OPTA 2014 Ohlédnutí

OPTA 2014 Ohlédnutí

Date post: 05-Jan-2016
Category:
Author: thuyet
View: 26 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
OPTA 2014 Ohlédnutí. Celková výstavní plocha 2.354 m 2 Počet vystavovatelů 103 z toho ze zahraničí 49 Počet značek183 Počet návštěvníků 4.942 z 13 zemí z toho 10 % ze zahraničí 507 nárůst o 52% oproti roku 2013 Struktura návštěvníků :. - PowerPoint PPT Presentation
Embed Size (px)
of 12 /12
1
Transcript
Bez nadpisuPoet vystavovatel 103 z toho ze zahranií 49
Poet znaek 183
Poet návštvník 4.942 z 13 zemí z toho 10 % ze zahranií 507
nárst o 52% oproti roku 2013
Struktura návštvník:
Marketingová rada (výstavní výbor veletrhu) sloená ze zástupc SOO, vystavujících firem a BVV
Nové formy komunikace (e-lettery, Zeen)
TOP OPTA + TOP OPTA ODBORNÉ VEEJNOSTI
Zvýraznné téma „Móda a brýle“
Spojení s veletrhem STYL a KABO
Podpora veletrhu v tištných a elektronických médiích
Atraktivní odborný a doprovodný program
Posílení návštvnosti, vstup zdarma
*
Vydáno 900 kus OPTA klubových karet se stálým vstupem zdarma
225 ks zamstnaneckých karet 2014
Registrace na webu zdarma
Módní pehlídky spolenosti SAFILO
Shuttle bus mezi pavilonem P a B pro návštvníky veletrhu STYL a KABO
Módní pehlídka brýlových obrub pímo v pavilonu P
*
úastnit se veletrhu OPTA v pozici vystavovatel nebo návštvník.
(prosím, vyjádete svj názor na škále jako ve škole, 1- velmi dleitý, 5-
zcela nedleitý)
Dodavatelé - Vystavovatelé veletrhu OPTA
Dodavatelé - Nevystavovatelé veletrhu OPTA
Odbratelé – Návštvníci veletrhu OPTA
Odbratelé – Nenávštvníci veletrhu OPTA
BVV – registrovaní návštvníci posledního roníku veletrhu, unikátní e-maily
SOO – lenové
Provedení przkumu:
Termín przkumu:
627 len SOO
Response przkumu. Metoda dotazování - on-line dotazník
Obesláno
3018
Odpovdi
299
Pozn:
Response
9.91%
Celkový response okolo 10% je výsledek, který cílovou skupinu iní reprezentativní.
Response przkumu. Potenciální vystavovatelé.
- Pro veletrh jsou dleití jak vystavovatelé, tak návštvníci. Jejich preference povaujeme pro rozhodnutí za rovnocenné.
- 16% (50) respondent jsou potenciální vystavovatelé, 84% (249) potenciální návštvníci.
-
píštího roníku veletrhu,
25% ješt není rozhodnuto
. Výsledek pedstavuje velmi vysokou dvru k veletrhu a pedpoklad dobré úasti.
Dleitost termínu pro rozhodnutí je významný parametr pro budoucnost veletrhu.
- Celková dleitost vhodného termínu je
2,60
.
2,14
- Pro potenciální návštvníky je dleitost termínu na hodnot
2,69
, tedy není stejním parametrem. Pouze 15,6% návštvník povauje termín za velmi dleitý.
Preference termínu je nejednoznaná a neposkytuje dostatek podklad pro rozhodnutí.
- Celkov
.
- Tetí nabízený termín 13. - 15.3. preferuje výrazná menšina respondent - 17 %.
Doporuení
S pihlédnutím k nebývale vysoké podpoe veletrhu OPTA doporuuji s oslovenou cílovou skupinou dále komunikovat. Je moné komunikovat zvýraznné téma, doprovodný program, speciální programy pro návštvníky nebo oekávané novinky vystavovatel.
Vzhledem k nejednoznanosti preference termínu a zárove výrazn vyšší dleitosti pro vystavovatele, doporuuji zvolit preferenci podle této cílové skupiny.
Tedy termín 20.3.-22.3.2014.
Veletrh OPTA má šanci vyuít zájmu respondent k posílení atraktivnosti a dleitosti veletrhu pro tento obor.
Výsledky przkumu
Dodavatel - vystavovatel veletrhu OPTA
7
2%
5
2%
Ostatní
47
16%
2. Prosím, specifikujte dleitost termínu pro Vaše rozhodnutí úastnit se vel. OPTA v pozici vystavovatel nebo návštvník.
(prosím, vyjádete svj názor na škále jako ve škole, 1- velmi dleitý, 5- zcela nedleitý)
1 - velmi dleity
2.602006689
3. Který termín veletrhu OPTA 2015 by Vám nejvíce vyhovoval? Vdy se jedná o formát pá – ne.
20.2. – 22.2. 2015 (pvodn plánovaný termín)
121
40%
Ano
222
74%
Ne
3
1%
Nevím
74
25%
Dleitost termínu
Popisky ádk
2
3
2
7
Popisky ádk
Popisky ádk
20.3. – 22.3. 2015
2
2
3
7
Popisky ádk
20.3. – 22.3. 2015
*
Vdy se jedná o formát pá – ne.
Przkum OPTA 2015 termín_2.6.14
Przkum veletrhu OPTA 2015
Dodavatelé - Vystavovatelé veletrhu OPTA
Dodavatelé - Nevystavovatelé veletrhu OPTA
Odbratelé – Návštvníci veletrhu OPTA
Odbratelé – Nenávštvníci veletrhu OPTA
BVV – registrovaní návštvníci posledního roníku veletrhu, unikátní e-maily
SOO – lenové
Provedení przkumu:
Termín przkumu:
627 len SOO
Response przkumu. Metoda dotazování - on-line dotazník
Obesláno
3018
Odpovdi
299
Pozn:
Response
9.91%
Celkový response okolo 10% je výsledek, který cílovou skupinu iní reprezentativní.
Response przkumu. Potenciální vystavovatelé.
- Pro veletrh jsou dleití jak vystavovatelé, tak návštvníci. Jejich preference povaujeme pro rozhodnutí za rovnocenné.
- 16% (50) respondent jsou potenciální vystavovatelé, 84% (249) potenciální návštvníci.
-
píštího roníku veletrhu,
25% ješt není rozhodnuto
. Výsledek pedstavuje velmi vysokou dvru k veletrhu a pedpoklad dobré úasti.
Dleitost termínu pro rozhodnutí je významný parametr pro budoucnost veletrhu.
- Celková dleitost vhodného termínu je
2,60
.
2,14
- Pro potenciální návštvníky je dleitost termínu na hodnot
2,69
, tedy není stejním parametrem. Pouze 15,6% návštvník povauje termín za velmi dleitý.
Preference termínu je nejednoznaná a neposkytuje dostatek podklad pro rozhodnutí.
- Celkov
.
- Tetí nabízený termín 13. - 15.3. preferuje výrazná menšina respondent - 17 %.
Doporuení
S pihlédnutím k nebývale vysoké podpoe veletrhu OPTA doporuuji s oslovenou cílovou skupinou dále komunikovat. Je moné komunikovat zvýraznné téma, doprovodný program, speciální programy pro návštvníky nebo oekávané novinky vystavovatel.
Vzhledem k nejednoznanosti preference termínu a zárove výrazn vyšší dleitosti pro vystavovatele, doporuuji zvolit preferenci podle této cílové skupiny.
Tedy termín 20.3.-22.3.2014.
Veletrh OPTA má šanci vyuít zájmu respondent k posílení atraktivnosti a dleitosti veletrhu pro tento obor.
Výsledky przkumu
Dodavatel - vystavovatel veletrhu OPTA
7
2%
5
2%
Ostatní
47
16%
2. Prosím, specifikujte dleitost termínu pro Vaše rozhodnutí úastnit se vel. OPTA v pozici vystavovatel nebo návštvník.
(prosím, vyjádete svj názor na škále jako ve škole, 1- velmi dleitý, 5- zcela nedleitý)
1 - velmi dleity
2.602006689
3. Který termín veletrhu OPTA 2015 by Vám nejvíce vyhovoval? Vdy se jedná o formát pá – ne.
20.2. – 22.2. 2015 (pvodn plánovaný termín)
121
40%
Ano
222
74%
Ne
3
1%
Nevím
74
25%
Dleitost termínu
Popisky ádk
2
3
2
7
Popisky ádk
Popisky ádk
20.3. – 22.3. 2015
2
2
3
7
Popisky ádk
20.3. – 22.3. 2015
*
OPTA 2015
Cenová politika
Ceny na úrovni 2014 (ceny se za posledních 5 let od r. 2011 nezmnily, s ohledem na roní inflaci se ceny v podstat sniují)
Termín pro podání pihlášky za zvýhodnnou cenu (- 10 %) do 15. 10. 2014 (cenové rozptí od 1 440 do 1 890 K za m2)
Základní cena za m2 od 16. 10. 2014 (cenové rozptí 1 600 a 2 100 K)
V r. 2010 bylo cenové rozptí 1900 K/m2 – 2550 K/m2
Píplatek za volné strany 10, 15, 20 %
Registraní poplatek = 5.000,- K
OPTA Klubová karta 2015/2016 pro leny SOO – vstup zdarma
*
Konání veletrhu - Termín T
T – 2 msíce Poslední termín pro katalog
T – 3 msíce Potvrzení výstavní plochy, upesnní témat odborného programu
T – 4 msíce Jednání o umístní v pavilonu
T – 5 msíc Podání pihlášky za zvýhodnnou cenu
T – 5-7 msíc Akvizice vystavovatel a jednání s nimi
T – 7 msíc Rozeslání náborové dokumentace
T – 8 msíc První informace o OPTA 2015, setkání s vystavovateli nad koncepcí veletrhu
T – 8 msíc Poslední termín pro zveejnní v kalendái
veletrh AUMA
*
Ne 9.00 - 14.00 hod
Zvýraznné téma veletrhu – k diskusi
*
Firemní prezentace
STYLING POINT
AFTERPARTY
VAŠE NOVÉ NÁMTY
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
tel: +420 541 152 836
e-mail: [email protected]
OPTA 2015
13.3. – 15.3. 20155017%
20.3. – 22.3. 201512843%

Recommended