Home >Recruiting & HR >Petr Hovorka - Náboru odzvonilo

Petr Hovorka - Náboru odzvonilo

Date post:30-Jul-2015
Category:
View:310 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

1. Nboru odzvonilo Ako si zska, zapli a udra tch sprvnych ud? Kom je vzah! Petr Hovorka 2. Nboru odzvonilo S klesajcm potem pracujcch v R a nastupujc generac Y se zmn tak zpsob, jakm budou spolenosti do svch ad zskvat zamstnance.Docela asto slym, jak si personalist pej stt se skutenmi partnery byznysu, jak hledaj vznam role "HR Business Partner". Mm pro vs pr tip, jak mete vaemu byznysu vznamn pomoci. A mete zat hned. Bez velkho rozpotu. Pouze s vyhrnutmi rukvy. Zaneme vak pozvolna, pomalu, od slov. 3. Slova mn svt Slova, kter pouvme, ovlivuj nae mylen a nsledn i een, se ktermi pichzme. A jak jsou nejastj slova v personalistice? Nbor, pohovor, lidsk zdroje. Vdy kdy slym slovo nbor, pedstavm si rybe, kter z rybnka plnho kandidt, kandidty vytahuje podbrkem (a vzhledem k jejich mnostv - vze - m problm je dostat na beh). Tak to mon platilo, dokud byl rybnk pln. Za pt let v esk republice bude o 400.000 pracujcch lid mn, to je o celch 10% mn! A to v dob, kdy byznys roste a rmy potebuj zskvat nov zamstnance. 4. Slova mn svt Kdy u se nm poda dostat dobr kandidty na prvn schzku, vedeme s nimi pohovor. Mj posledn pohovor probhl na kobereku v editeln na zkladn kole. Pan editel stl nade mnou a moc "hezky pohovoil". Lidsk zdroje: nevm, jestli si nkdo z ns peje, aby se o nm mluvilo jako o zdroji. Jako o nerostnm bohatsv - a to je jet hezk - rop, kterou mete vytit, spotebovat, recyklovat. Dost nk - pojme se podvat na to, jestli v dnen dob u nen as najt k tmto devnm pojmm opravdov alternativy. 5. nbor 6. pohovor 7. zdroje lidsk 8. Byznys pohn energie V dob prmyslov revoluce bylo mon zskat konkuren vhodu tm, e jste si postavili tovrnu. Dali do n sprvn stroje a potebn poet lid. Pak piel Henry Ford se svou psovou vrobou, specializac profes, a ovldl svt automobil. Za vydlan penze si podil dal tovrny a lep stroje - technologie. Nsledovalo obdob patent a jet ped pr lety jsme hovoili o e znalost. Nyn pichz doba lid. Lid, kte um pouvat znalosti, technologie a patenty a jsou skutenmi hybateli byznysu. O lidech uvauji jako o energii, nikoli o zdrojch. Jako o energii, kterou v naich spolenostech potebujeme. Jak ale takovou "lidskou energii" (kdysi lidsk zdroje) k sob pithnout (kdysi nabrat)? 9. $ tovrny penze patenty znalosti lidi 10. Vztahy hraj prim To se nm to lovilo, kdy byl rybnk pln. Stailo do nj nahodit nborov inzert "spn-mezinrodn-dynamick-hled-poaduje- nabz-polete-CV" a pokat si a nm na pracovnm portlu zmkne dostatek kandidt tlatko "uchzet se". Pak jsme je pozvali na pohovor a vybrali si ty nejlep oldky do na armdy. Po krtkm vcviku jsme mohli vyrazit do boje, na dal ste. 11. Nemn se ale jenom pstup k nboru. I v byznysu (zskvn zkaznk) u dneska tak nepuujeme jako dve. Pechzme od taktiky push k taktice pull - k pitahovn (dve v personalistice nbor, v obchodu akvizice), k budovn vztah. Nepouvme tak asto "cold calls", obchodn prezentace a akn nabdky. Vrazn nm v tom pomh obsah. Uniktn - n vlastn - obsah, kter rad, pomh, inspiruje a taky bav. A a v posledn ad, kter tak informuje. Nemus to bt jenom lnky na blogu, ale tak pednky na konferencch, sdlen na workshopech apod. 12. Dnen doba si d followery, ne oldky. Followery - nsledovnky, kte se s nmi spoj prostednictvm naich mylenek, pstup, vle nco zmnit. A nen k tomu poteba jim slibovat hory doly a modr z nebe.Podvejte se, jak se podailo siru Ernestu Stackletonovi v roce 1912 pithnout 10.000 lid (bohuel jich poteboval pouze 50) pro svou misi na Severn pl. 13. Potebujeme vsledky ne zamstnance Nejde nm pece o to, obsadit volnou idli. Potebujeme lidi, kte s nmi budou spolu-pracovat rdi. Kte se spoj s naim poslnm, budou vit tomu, emu vme my. Kte si spolen s nmi pjdou potit triko, podl se s nmi o to nejlep, co je v nich. O svj talent a nasazen - krev, pot a slzy. Kter prce bude u ns bavit.Simon Sinek, autor bestselleru Zante s pro (kouknte hlavn na jeho legendrn TED talk), k: "spn spolenosti nenajmaj kvalikovan lidi, kter pak motivuj; najmaj motivovan lidi a ty pak inspiruj. Lid bu jsou motivovan, nebo nejsou. Pokud nedte motivovanmu lovku nco, v co by vil, nco vtho ne kol, na kterm m pracovat, brzy se namotivuje k tomu, aby si nael novou prci. A vy se budete muset spokojit s tmi, kte zbydou." zdroj: Simon Sinek, Zante s pro (Jan Melvil, 2013) 14. Pssst! Nikomu to nekejte Dky ad vzkum a studi celkem tume (vdom nekm "vme"), co lid pi vbru svho zamstnavatele chtj. Podle eho se rozhoduj zstupci generace Y, technit ineni, ajci. Dky Danovi Pinkovi, autorovi ady kninch bestseller (v pekladu vylo: pln nov mysl, Idel, 2008;Pohon - Pekvapiv pravda o tom, co ns motivuje!, Anag, 2011;kouknte hlavn na jeho asn TED talk), znme vnitn motivtory lid. Ti vci, kter jsou spolen vem bez ohledu na profesi. Aby ns prce bavila potebujeme:1) smysl - podlet se na nem vtm ne jsme my sami jako jednotlivci,2) mistrovstv - prostor dlat co nejvce to, v em jsme nejlep, protoe potom sbrme uznn, pochvalu a rosteme a3) autonomii - nechceme, aby ns nkdo chytej vodil za ruiku, chceme kol a o krocch k jeho splnn chceme rozhodovat sami. 15. Autonomie Smysl Mistrovstv Bav 16. Holt to bude prce Pes to vechno, co u mon tume, stle petrvv v personalistice trend zkratky. Ale j obvykle, kdy si chci zkrtit njakou cestu, objet zcpu, pijedu pozdji. een, kter se zdaj bt rychl a efektivn, jsou pomal a drah. Mnoho rem blzniv akceleruje - potebuj mt na socilnch stch "karirn proly", a to co nejdv. A tak na Facebooku postuj sam informace o svch bjench CSR projektech, novch kolezch, vbornch vsledcch, jednodue obsah, kter nikdo nelajkuje, nesdl a nekomentuje. Personalist se chod uit, jak vyhledat kandidty s potebnmi znalostmi a prax na Linkedinu a pak jim poslaj inmaily. pln to vidm: pijdu do baru a tam sed krsn holka, a j vythnu smartphone, abych ji pedstavil svj nov prol a ona mi dala svj. Pak utkm na zchod prolustrovat co lajkuje, a jak fotky postuje - mimochodem spoustu selfek, a najednou mm pocit, e to pjde. Opravdu si myslte, e to takhle me fungovat? V sobotu jsem byl na TEDxBrno a bavil se s vedle sedcm mladm ajkem. k mi: "Radji jsem si ten prol na Linkedinu zruil, aby mi ti otravn personalisti dali pokoj.". 17. Velkm buzzwordem je tak work-life-balance. Personalist se kiuj "Jak to tm lidem dme?!", kdy potebujeme od nich nemal vkon. A tak buduj relaxan mstnosti, poizuj jet vce kvtin, zahrnuj do benet mase a tepl jdla na pracoviti po cel den. Ale co to onen work-life-balance vlastn znamen? V mm pekladu to je "jt brzo dom, abych mohl dlat to, co mi dv smysl, co m bav, s lidmi, kte jsou mi blzc a na mst, kter mm rd." Kde je tedy een? Poslednm tmatem v personalistice je pouit Big Data. Pemlme, jak je budeme analyzovat, jak se z nich nachytme, aby nm pomohly dlat nai prci lpe. J mm pro vs pln jin nvrh. Zante s vlastnmi malmi daty! 18. socialni site work-life balance big data 19. Mal data (Small Data)Se sbrem vlastnch malch dat mete zat hned ztra. Mal krok pro personalistu, velk krok pro celou vai rmu. Pipravte se toti na dobu, kdy se nebude nabrat, ale kdy bude ivotn dleit lidi pitahovat. K tomu potebujete bt dobr zamstnavatel a umt se jako takov pedstavit na trhu prce. Kandidti vs chtj poznat jako zamstnavatele ve tech oblastech:1) pro vae spolenost existuje, pro mte sv msto na slunci - co zlepujete, co novho pinte,2) jak jako rma jste, jakou mte remn kulturu - jak mte styl veden lid, monosti vzdlvn, podpory rstu vaich zamstnanc, jak mte nepsan pravidla (it remn hodnoty), jak mte akce a rituly, v jakm prosted pracujete... a3) co zamstnancm nabzte, pro by k vm ml jt nkdo pracovat. 20. Nabdka, kter se neodmt Jak ale pipravit atraktivn nabdku, tedy st co nabzte? Potebujete k tomu ti ingredience, aby vae nabdka byla opravdov, relevantn a jedinen zrove. Prvn ingredienc je povdom o tom, pro u vs vai zamstnanci pracuj, pro si vs vybrali, eho si u vs cen nejvce. Tak jdte za nimi a zeptejte se jich! eknou vm to. Druhou ingredienc je vhled do rozhodovacch kritri kandidt. Potebujete vdt, podle eho se rozhoduj, co je pro n dleit. Vyuijte pleitosti, e k vm kad msc proud destky nebo mon stovky lid na rozhovory o spoluprci (odboka: to je moje nabdka alternativy ke slovu pijmac pohovor) a zeptejte se jich, podle eho se rozhoduj, co je pro n pi vbru zamstnavatele dleit. Tet posledn ingredienc je znalost nabdky konkurence. Sednte si k potai a projete si karirn strnky spolenost, se ktermi si na trhu prce konkurujete - v rmci regionu nebo oboru. Popite si tyto rmy v rovnch co o sob kaj, jak jsou a co nabz. Potom tyto ingredience dejte do velkho hrnce a vate, mchejte, vate tak dlouho, dokud v nich neobjevte (v jejich prniku) vai jedinenou pozici coby zamstnavatele na trhu prce. 21. Co nabz konkurence? Pro u vs pracuj? Co chtj kandidti? Co nabzte? 22. Return On Investment? Vte, bude to stt za to. Udlte skvlou prci. Sami, pouze s vaim HR tmem, bez rozpotu. Budete mnohem vce rozumt svm zamstnancm, kandidtm a konkurenci na trhu prce. Udlte skvlou prci nejen smrem k vaim budoucm zamstnancm - v oblasti pitahovn (nborov komunikaci), ale tak v komunikaci dovnit k vaim stvajcm zamstnancm. I oni toti chtj umt pedstavit svou rmu kamardovi, ct mu, pro by se k vm ml pidat. Kdy vytrvte dostaten dlouho v komunikaci smrem ke kandidtm a v prci uvnit rmy, mon se stanete takovm americkm Zapposem, obdivovanm zamstnavatelem ve Spojench sttech, kter v minulm roce zcela zruil nborov inzerty. Hls se k nim do jejich soukromho rybnku toti tolik lid, e kdy nkoho potebuj, zalov si ve vlastnch vodch. 23. Jdete do toho? Udlejte prvn mal krok. Zmte v slovnk. Protoe nbor, jak jsme jej znali, je mrtev. Budoucnost je o budovn vztah, o pitahovn. Pichz doba lid, kte jsou a budou energi naeho byznysu (ne zdroji), kte jsou partnery, se ktermi veme rozhovor (msto pohovor). Firmy, kter to pochop jako prvn, zskaj nskok a konkurenn vhodu. Zskaj toti sv followery, kte dnes a denn por vojska oldk. Ne se pustte do prce s Big Data, posbrejte svoje vlastn mal data. Dejte lidem smysl, se kterm se mou spojit, eknte jim jac jste a pr

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended