Home >Education >Portl CI: prezentace projektu

Portl CI: prezentace projektu

Date post:20-Jun-2015
Category:
View:869 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Závěrečná prezentace projektu z Aplikačního semináře. MZK Brno 23.9.2009
Transcript:
 • 1. Portl Competitive Intelligence www.portalci.cz

2. Realiztoi projektu

 • Bc. Martin ech, DiS.
 • Bc. Kateina Bylokov, DiS.
 • Bc. Gabriela Masakov, DiS.
 • Bc.Alena Sedlkov
 • Bc. Martina Stroupkov

3. Zdvodnn realizace

 • Neexistence ucelenho a pravideln aktualizovanho zdroje informac z oblasti CI v eskm prosted
 • Neexistence jednotnho pstupu k souhrnnm informacm, aktualitmz oblasti CI
 • Obecn nzk povdom o CI v R

4. Cl projektu

 • Vytvoit odborn portl
 • Voln pstupn
 • Zpstupnit informace o aktulnch otzkch a dn v oboru
 • Propojit clov skupiny

5. Clov skupiny

 • Studenti
 • Profesionlov CI
 • Podnikatel

6. Realizace projektu

 • Analza problematiky CI
 • 12/08 - 01/09 obsahov architektura portlu, grafick podoba
 • 01/09 - 03/09 tvorba webovch strnek, pprava pilotnch text
 • 04/09 05/09 naplovn portlu
 • 06/09 konen redaktorsk prava

7. 8. Portl CI

 • www.portalci.cz
 • Redakn systm WordPress
 • Zkuebn provoz 1. erven 2009
 • Oficiln sputn 1. ervenec 2009
 • 3 sekce Student, Profesionl, Podnikatel
 • Aktualizace obsahu

9. Struktura portlu 10. PR aktivity

 • Realizace s ohledem na clov skupiny
 • Studenti Facebook, spoluprce s univerzitami
 • Profesionlov osobn kontakt
 • Podnikatel registrace v oborovch katalozch, databzch apod.

11. Facebook 12. Ukzka registrace v katalozch 13. Ukzka registrace v katalozch 14. Rozpoet projektu

 • 15 000,- K tvorba webovch strnek
 • 5 000,- K webhosting, domna

15. Monitorovac indiktory 1/6

 • 1.Vymezen poet pstup na strnky portlu (100 pstup za msc) splnno
 • erven

16. Monitorovac indiktory 2/6

 • ervenec

17. Monitorovac indiktory 3/6

 • srpen

18. Monitorovac indiktory 4/6

 • 2. Pravideln aktualizace obsahu (min. 1xdo tdne) splnno
 • 3.Stanoven poet zveejnnchodbornch lnk a pspvk (min. 35za rok) splnno
 • 4.Stanoven mnostv poradenskchslueb zatm nerealizovno
 • 5.Bohat architektura portlu sestanovenm potem rubrik (min. 10podstrnek) splnno

19. Monitorovac indiktory 5/6

 • 6.Miteln vsledky spoluprcesubjekt clovch skupin (realizace min.2 participanch projekt) realizacev budoucnu
 • - Ing. Tom Vejlupek prezentaceprojekt CI, zejmna VE Praha
 • - Mgr. Petr mejkal zapojen studentpi aktualizaci portlu
 • - Tovek umsovn nabdek napracovn pleitosti

20. Monitorovac indiktory 6/6

 • 7.Partnersk zapojen v projektu (min. 5partner) zatmnesplnno
 • - Ernst&Young
 • - KISK
 • - Tovek

21. Udritelnost projektu

 • Pravideln aktualizace obsahu
 • Rozvoj spoluprce s odbornky
 • Rozvoj partnerskch vztah
 • Propagan aktivity

22. Spoluprce s Tovek

 • 1) umisovn nabdek na pracovn pleitosti v rmci CI projekt, kam nabzme nae een, anaopak posuzovn nabdek na pracovn pleitosti v oblasti CI v kontextu poteb naich zkaznk.
 • 2) prezentace vsledk rznch projekt CI, kter dlme ve spoluprci se kolami (zejmna VE Praha) a obecn publikovn rznch prezentac alnk, kter v souvislosti s CI vytvme.
 • 3) vyuit PCI k obnoven spoluprce se SCIP.ORG. V souasn dob je esk komunita ve statutu "inactive": http://www.scip.org/content.cfm?itemnumber=2232&navItemNumber=2235. V rmci toho vytvoit seznam lid, kte se v R chtj profilovat v rznch oblastech CI (pokud se stanou leny SCIP, mohou zskat pstup k seznamu jejich len a k dalm zdrojm SCIP). K tomu by jako vzjemn sdlen odkaz (mezi PCI a SCIP mohly slouit strnky SCIP-CZECH.CZ)

23. Nezvisl hodnocen portlu 1/3

 • Mgr.Petr mejkal SWOT analza
 • S
 • - po zniku SCIP je to jedin poin, kter m tendenci byt kontinuln. Ostatn akce jsou vtinou jen jednorzovky
 • - kvalitn a pehledn web, odborn sekce, pehledn design
 • - rychl pehled o dn kolem CI
 • W
 • - stale jet mlo obsahu
 • - nikdo o portlu poradn nev

24. Nezvisl hodnocen portlu 2/3

 • O
 • - s vce autory by byla monost mt vet zbr, lep aktualizace a i vice sekci zpracovanch vice do hloubky
 • - vyut portl jako sjednocujc platformu pro lidi z rznch skupin (ex scip, univerzity...), a u k vyuvn, tak hlavn k publikovni
 • - mapovat a komentovat situaci v R
 • - podlet se na konferencch (pjdete na Inforum?)
 • - pithnout renomovan pispvatele
 • T
 • - ze nebude mt nvaznost (dojdou lidi, penze, ... )
 • - (po)mala aktualizace
 • - mala propagace (jen iv a navtvovan web m cenu dret)

25. Nezvisl hodnocen portlu 3/3

 • Ing.Tom Vejlupek:
 • Projekt "Portl CI" je pro mne osobn velkm zadostiuinnm.
 • O popularizaci tmatu CI jsem se u ns snail od roku 1999 a velmi intenzivn pak v letech 2005-2008, kdy jsem se skupinou dalch vizion (Prof. Zdenk Molnr, Doc.Richard Papk, Ing. Ivan pingl, Ing. Mlan Marek) zaloili SCIP-CZECH, jako afilaci celosvtov organizace Society of Competitive Intelligence Professionals (SCIP).
 • Portl CI je svoj strukturou i formou velmi zdail a vm, e stejn tak se bude vyvjet i jeho obsah s tm, jak bude rst komunita student, kte v oboru CI uct svoj pleitost, komunita profesionl, kte maj v oboru CI co nabdnout, a komunita podnikatel, kte si uvdom nezbytnost profese CI pro svj spch.

26.

 • Dkujeme za pozornost.
Embed Size (px)
Recommended