Home >Travel >Poskolak19

Poskolak19

Date post:10-Dec-2014
Category:
View:1,581 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
 
Transcript:
  • 1. OBSAH SLA Tabulka hodnocen a pehled pololet Hodnocen ronk jejich tdnmi uiteli Strnky cti Lyask vcvik Exkurze do elektrren - Pozvnky koln vlet 1. a 2. stupn Informace k pijmakm - Plesodravci V POLOLET KOLNHO ROKU 2006 / 2007 Hodnocen a klasifikace k za 1.pololet: Ronk 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. CLK Prosplo s 5 11 5 1 0 3 1 3 3 32 vyznamennm Prosplo 4 2 4 5 12 7 13 11 18 76 Neprosplo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prmrn 1,13 1,36 1,60 1,82 2,10 2,02 2,13 2,09 2,07 X prospch Prmr zamekanch 25,3 17,2 15,8 39,8 27,8 40,4 29,6 40,0 31,1 X hodin Pochval tdnho 0 1 0 0 0 0 4 0 0 5 uitele Pochval editele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 koly Napomenut 0 0 3 2 0 0 6 0 3 14 tdnho uitele Dtek tdnho 0 0 0 0 2 0 3 0 2 7 uitele Dtek editele 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 koly
  • 2. Pololet zmn 1.pololet tohoto kolnho roku bylo jednoznan asem zmn (doufme, e jich u bylo dost a do konce roku dn nepijde). Od zatku z na pracovit nov nastoupili Marie Kaiserov z Moravskch Budjovic a Ji Niesyt z Police. Prvn udlost, kter zamchala se sloenm sboru byly komunln volby. Od 7.listopadu (prakticky ze dne na den) odeel na vkon uvolnn veejn funkce do Jemnice Pavol Btor. Ji pedtm vstoupila do pracovn neschopnosti Dana Rikov; nejprve na tden, pak dal a dal a nakonec z toho byla pracovn neschopnost v du vce msc. Za p.Btora nastoupil od 1.prosince Mgr.Lubomr Trnka ze koly v Jemnici (kam se zase vracel bval jemnick starosta) a od 11.prosince zastupuje za p.Rikovou Mgr.Vra Havlkov z Jemnice. Z 10 uitel ve kole jsou tak vlastn v tomto roce 4 nov, co je tm polovina sboru. Obdobn situace je i v matesk kole. K 31.prosinci z organizanch dvod, vyvolanch poklesem potu dt odela uitelka Dana Likov. I ta vak ped odchodem byla nkolik tdn v pracovn neschopnosti a tak msto n od prosince zastupovala a od 1.ledna na polovin vazek ve kolce u pan Veronika Pospilov, kter ji psobila v zkladn kole v obdob od dubna do ervna 2006. Vzhledem k tomu, e se dost o ukonen pracovnho pomru od poloviny ledna se na editelstv obrtila i pan Olga Tlet, tak byly vypsny nabdky na pracovn msta uklzeky ve kolce, pracovnice provozu, kter zabezpeuje vdej stravy ve kolce doplnn o pomocn kuchysk prce v hospodsk innosti. Ke dni uzaven o tato msta projevilo zjem celkem 7 zjemky, z toho 4 z Police, 1 z Kostnk, 1 z Jiratic a 1 z Bakovic. Po pohovorech s nkolika vytypovanmi zjemkynmi byla na toto msto vybrna pan Nadda Kivanov z Kostnk. Tet zmnou ve kolce pak je, e od poloviny ledna byla (prozatm) na dobu do konce ervna 2007 zzena funkce asistentky pedagoga pro zdravotn postien dt. Touto asistentkou se stala pan Boena Vesel z Police Jestli tedy dojde i dal avizovan zmn, spovajc v odchodu vedouc uitelky M do dchodu k 30.ervnu, tak kolektiv pracovnk Z a M Police dozn v obdob 12 msc 8 personlnch zmn. Milou zmnou pak byl prstek novch k. V prbhu pololet pily 2 dti do zkladn koly (ob do druhho ronku) a 3 dti do matesk koly. V souasnosti je tedy do zkladn koly zapsno 108 k a do matesk koly 18 dt. Karel Tobolka, editel koly Z Obanskho sdruen Obansk sdruen pracuje pi kole ji 10 let. Za tu dobu vykonalo mnoho dobr prce, jej vsledky jsou pedevm finann a vracej finance zpt dtem. V letonm roce byly zkladn body schvleny a po plenrnm zasedn, pedevm v souvislosti s dohady o podn plesu, jeho konn nakonec vbor Obanskho sdruen schvlil a kter bude v ptek 16.nora. ci i jejich rodie mohou v tomto roce potat s pspvky na koln vlety (ve bude urena podle vsledku plesu a karnevalu) a s uhrazenm odmnovho vletu, kter bude pro nejaktivnj ky, bude jednodenn a na zklad pn rodi bude do Prahy. Naopak na tboen na Klskov mln v letonm roce Obansk sdruen pispvat nebude. U tboen navc dochz v souvislosti s termnem vletu 2.stupn k posunu a pokud se bude konat, tak to bude ji o vkendu 1.-3.ervna V zvru roku pak budou opt zajiovn nkup seit pro pt rok. Zapsal Karel Tobolka
  • 3. Hodnocen ronk jejich tdnmi uiteli Po pedagogick rad jsem podat tdn uitele o strun hodnocen stavu v jednotlivch roncch na koly. Tato hodnocen byla svzna jedinou podmnkou, e se v nich neobjev dn jmna. Pesto, pokud si nsledujc dky budete st, tak zjistte, ve vtin ronk a td je mnoho spolench problm. Slab nebo dn domc pprava, vysok sebevdom, mal snaha situaci zlepit a skoro v kad td skupinka k, se ktermi je tk e. 9.ronk Je to nejpoetnj tda na na kole. M 11 chlapc a 10 dvek. Je to prmrn tda. Ti kyn prosply s vyznamennm, u sedmi k se na vysvden objevili jedna a sedm tyek. Celkov prospch se oproti minulmu roku mrn zlepil. Dvata jsou klidn a ochotn ke spoluprci. Chovn chlapc ve vtin ppadech je v podku. Dobrou povst tdy vak kaz mal skupinka chlapc, kte svm chovnm ru prbh hodiny. Jsou drz, vulgrn, mluv ani jsou tzni, vykikuj, o pestvkch vyvolvaj potyky. Mon si ani neuvdomuj, e jejich chovn vad ji samotnm spolukm a nejenom vyuujcm. Vtinou chlapci v devtm ronku se ji chovaj takzvan rozumn, doufm, e i nai chlapci se nad sebou zamysl a budou se chovat v druhm pololet lpe. Byly udleny dv dtky editele koly a jedna dtka tdnho uitele za nevhodn chovn. Hlavnm kolem na tdy je dobe si zvolit stedn kolu a spn vykonat pijmac zkouky. Mgr.Lenka Tobolkov, tdn uitelka 9.tdy 8.ronk Velkm problmem k 8. ronku je velk pasivita a nechu dlat nco navc. Proto se budeme snait v ptm pololet tuto pasivitu pekonat. Dle se nm nepodailo udret studijn vsledky, dv tetiny k tdy se ve srovnn s koncem minulho kolnho roku zhorilo. Musme na studijnch vsledcch pracovat, protoe tyto znmky se p na pihlky ke studiu. Aby se prospch zlepil, je teba kadodenn pprava na vyuovn, co znamen napsat domc koly, projt si uivo z minul hodiny, spotat si pklady z matematiky, nachystat si seity a uebnice podle rozvrhu na dal den. V dalm pololet se budeme postupn pipravovat k vbru povoln. V nejbli dob pipravujeme tdn televizn vysln. Mgr.Monika Pokorn, tdn uitelka 8.ronku 7.ronk Pokud mm hodnotit ky 7.tdy tak musm ct, e situace ve td nen vbec jednoduch. Dosaen vsledky ve td jsou prmrn. km pevn chyb pravideln domc pprava do koly a nroky k sob samm. Vtina k m vysok sebevdom, ale se svmi dosaenmi vsledky jsou spokojeni. Nabdky konzultac a monosti opravy znmek vyuvaj velmi mlo. Ve td se zan vce odmlouvat a mt ke vemu pipomnky. Do innosti ve kole se zapojuje stle stejn skupina k. Pochvalu si zaslou ti ci, kte zaali nacviovat vystoupen na karneval a i pes pote maj snahu toto vystoupen dothnout ke zdrnmu konci. Dagmar Vaov, zastupujc tdn uitelka 7.tdy
  • 4. 6.ronk V est td je deset k, pt chlapc a pt dvek. Pechod z prvnho stupn na druh tda zvldla vcelku dobe. Je to prmrn tda. Ti kyn prosply s vyznamennm, ale ve td jsou i tyi ci s 1 a 2 tykami. Je poteba se strany k zintenzivnit kadodenn ppravu na vyuovn. V druhm pololet se zan probrat nov uivo a kon opakovn z ptho ronku. Zvanj problmy s chovnm ci zatm nemaj ( sta domluva). Rezervy na tdy jsou v pravideln pprav na vyuovn, ale tak v asovm plnn drobnch kol ( pineste, udlejte nstnku, uklite). Mgr.Lenka Tobolkov, tdn uitelka 6.tdy 3.-5.ronk Od zatku kolnho roku 2006 / 2007 jsem se stal tdnm uitelem 3., 4. a 5. ronku. Vte mi, e to nen lehk prce. 3. ronk je velice ikovn, bystr, ale lidov eeno ukecan. Skuten musm ci, e prce v tto td je na jednu stranu poitek chyt ci, aktivn. Na druhou stranu obrazn eeno za trest. Nkte ci pusu nezavou, natst na n plat napomenut nebo psn pohled. Bohuel ne na vechny. 4. tda je pln jin. Pouze 6 k, kad jin, 3 chlapci a 3 dvky. Pes mal poet k jsou zde velk rozdly ve schopnostech, znalostech a dovednostech. Snam se tyto rozdly smazat a naopak je i podporovat. 5. tda je kapitola sama pro sebe. Z dvancti k je tk vyzvednout nejlepho nebo naopak oernit nejhorho. Tda je poznamenna chovnm 2 3 chlapc, ke kterm se bohuel posledn dobou pidvaj i nkter dvky. Ve vzdlvac oblasti musm ci, e prce k je velmi rzn od chytrch npad a po naprost nepochopen. Jist by vem prosplo vnovat vce sil pprav do koly, zejmna v anglickm jazyce. Mgr.Ji Julina, tdn uitel 3.-5.ronku 1.-2.ronk 1.ronk m 9 k, 6 chlapc a 3 dvky. Z celkovho potu prosplo s vyznamennm 5 k, 4 prospli. ci zvldaj uivo pedepsan osnovami. Da se nm ve ten, psan, potn i vchovch. Tda je aktivn a pracuje v pimenm pracovnm tempu. V chovn se neprojevily vt kzesk pestupky. 5 k navtvuje nepovinn pedmt nboenstv, jin pracuj ve vtvarnm a rybskm krouku. Svoje sly m se starmi spoluky v krouku movch her. Nkte pro stle slab vslovnost navtvuj logopedii. 2.ronk m 13 k, 9 chlapc a 4 dvky. S vyznamennm prosplo 11 k, 2 prospli. Se tdou se pracuje dobe, dti se zapojuj do vech innost a forem prce. Pi vyuovn j