+ All Categories
Home > Documents > Produkt Information Automotive Produktové informace...

Produkt Information Automotive Produktové informace...

Date post: 05-Sep-2018
Category:
Author: dangque
View: 215 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 40 /40
Produkt Information Automotive Produktové informace Brzdové systémy pro osobní vozy
Transcript
 • Produkt Information AutomotiveProduktov informaceBrzdov systmy pro osobn vozy

 • ObsahPIA Brzdov systmy pro osobn vozy

  2 Obsah

  4 - 5 Bosch: v brzdovch systmech celosvtov . 1

  6 - 7 Ve z jednoho zdroje: Bosch, dodavatel systm

  8 - 9 Nekompromisn v kvalit

  10 - 11 Kompletn brzdov program Bosch

  12 - 13 Ovldac stroj

  14 - 15 Penosov stroj

  16 - 23 Kotouov brzdy: Veobecn, brzdov kotoue, brzdov obloen a brzdov tmeny

  24 - 27 Bubnov brzdy: Veobecn, brzdov bubny, brzdov elisti,brzdov vleky, soupravy bubnovch brzd

  28 - 35 Elektronick systmy bezpenosti vozidla: ABS, ASR a ESP

  36 - 37 Diagnostika Bosch: Know-how pro profesionly

  38 - 39 Dal vzdlvn: Ve, co mus znt obchod a servisy

  Strnky

 • Produkt Information Automotive, zkrcen PIA, probrzdov systmy osobnch voz je doplkem st-vajcch informac o brzdch Bosch. Shrnuje nejdle-itj fakta a podv aktuln, rychl pehled bodza bodem. Je v nm k dispozici jednotn argumen-tace vztahujc se na vechny brzdov systmy a jejich komponenty. PIA krom toho obsahuje infor-mace o technickch funkcch, zkaznickm servisu a celkov kompetenci firmy Bosch v oblasti brzd.

  Inovace, tradiceV oboru automobil je jmno Bosch znm na celmsvt dky ukzkov technice, nejvy kvalit a spo-lehlivosti. Prv v oblasti brzd je Bosch prkopnkemv modern technice bezpenosti vozidel. Od prvnchpodtlakovch posilova brzd v roce 1927 pesukzkov protiblokovac systmy a k elektronickmsystm bezpenosti vozidel nejnovj generace:Bosch vytv rozhodujc impulsy od prototypu a k sriov vrob. Ve spoluprci s pednmi vrobcivozidel Bosch vyvj a vyrb jednotliv komponenty a cel brzdov systmy. Tyto zkuenosti a vysoknroky na kvalitu stejnou jako u originln vbavyproud kompletn do oblasti trhu s autopsluen-stvm. Proto Bosch nabz program produkt, kterpesvduje vynikajc kvalitou, spolehlivost,vysokm pokrytm trhu a profesionln podporouobchodu a servisu.

  3

 • Vc dvry:Vrobci vozidel spolhaj na Bosch

  4 Bosch: v brzdovch systmech celosvtov . 1

 • Bosch: v brzdovch systmech celosvtov . 1Vtina znmch vrobc vozidel se v zleitostioriginln vbavy spolh na kompetenci firmyBosch. Vrobn program produkt pitom sah od jednotlivch komponent a ke kompletnmbrzdovm systmm. Kotouov brzdy a bubnov brzdy Posilovae brzd a hlavn brzdov vlce Elektronick systmy bezpenosti jzdy:

  ABS, ASR a ESP Snmae

  Brzdy jsou BoschMnoh, co v oblasti brzd uruje nejnovj stavtechniky, pochz od firmy Bosch. Dky pesvdivminovacm Bosch rozhodujcm zpsobem ovlivnil vvojautomobil (nap. ABS, ASR, ESP). V obchodn

  Bosch pedn vrobcebrzdovch systm ve svt: zk spoluprce s vrobci vozidel Kompletn originln vbava od komponent

  a po sladn systmy Inovace pro pokrok u automobil Mezinrodn vvojov a vrobn sdruen

  v 17 zemch

  oblasti podvozkovch systm je nap. rozpracovnatechnika brzd ztka. V zk spoluprci s vrobcivozidel od plnovn a vzkumu pes vvoj a produkci a k zkaznickmu servisu.

  Vvoj a vroba na celm svtV mezinrodnm vzkumnm sdruen vyvj a produkuje celkem 18 000 zamstnanc v 17 ze-mch kompletn program produkt pro aktivnbezpenost vozidla. Pitom bez vjimky plat jed-notn standardy pro vrobu a kvalitu produkce. Jen tak me Bosch zaruit dodvku produkt ve stl a vysok kvalit.

  Bosch ve svt

  Vvoj/Aplikace

  Vroba

  Joint Ventures

  USA

  Mexiko

  Brazlie

  Portugalskopanlsko

  Francie

  Nmecko

  vdsko

  Polsko

  Indie

  Thajsko

  Austrlie

  Japonsko

  Korea

  Turecko

  Itlien

  na

  5

 • Kde je Bosch, tam je zaruena systmov technologie

  6 Vechno z jednoho zdroje: Bosch, dodavatel systm

 • Kompletn nabdka v kvalit originln vbavyV obchodn oblasti trhu s autopsluenstvm platvysok mtka kvality, stejn jako u originln vbavy.Ve svm irokm a aktulnm programu nabz Boschvce ne 10 000 rznch druh zbo pro obchod a servis: Spotebn dly Hydraulick vrobky Komponenty pro opravu elektronickch brzdovch

  systm Speciln nad

  Rozshl podpora pro servisyElektronick bezpenostn systmy vozidel, nap.elektronick program stability vozidla ESP, nezvyujjen bezpenost pi jzd, ale tak sloitost brzdovchsystm. Opravy brzdovch systm se tak stvajpodstatn nronjmi. Bosch podporuje servisydodvkou potebnho diagnostickho softwaru a zkuebn techniky. Elektronick servisn informaceESI a systmov tester KTS zjednoduuj opravukonvennch brzdovch systm.

  Stle na nejnovjm stupni vvoje technikyStejn tak prvotdn jako produkty samotn je taknabdka kolen firmy Bosch k efektivnm a bezpe-nm opravm brzdovch systm. Profesionlnveden a prakticky orientovan servisn koleninformuj pracovnky servis o aktulnm stavu vvojetechniky. Technick hork linka pomh pi nalha-vch problmech. Databze znalost online npov-dy Bosch v kterkoli dob poskytuje podporu pidiagnostice nejastji se vyskytujcch problm.

  Kompletn program pro obchod a servis: Kvalita originln vbavy Pes 10 000 produkt Diagnostick software a zkuebn technika Servisn kolen Technick hork linka a databze znalost

  7

 • Nai nejvt konkurencinachzme ve vlastnm dom

  8 Nekompromisn v kvalit

 • Bezpenost nezn kompromisydn pochyby: Brzdov systm je pro bezpenostvozidla rozhodujc. Je vyadovna kvalita bezkompromis, aby se na jeho funkci mohl idi vdyna 100 % spolehnout. Je vak vyadovn taknejvy komfort brzdn: Dobr vlastnosti z hlediska odezvy Monost pesnho dvkovn, dn ruiv zvuky Konstantn inek

  Vyvinuto pro extrmn zatenZaten, ktermu jsou brzdov systmy vystaveny,jsou obrovsk. Jsou trvale vystaveny povtrnostnmvlivm jako je vlhkost, psoben soli, prachu a ne-istot. Pedevm vak na brzdy psob znan sly,protoe vkon brzd je vrazn vy ne vkon mo-toru.

  Testovno v extrmnch podmnkchJi ve fzi vvoje testuje Bosch vechny komponentybrzdovho systmu v nejtvrdch podmnkch. Potjsou prototypy zamontovny do vozidla, pro kterjsou ureny. Na zkuebnch drahch na celm svtbrzdov systmy prokazuj sv schopnosti na vechmyslitelnch vozovkch a v nejrznjch klimatickchpodmnkch.

  Vvoj a testovn na celm svtV technickch stediscch jsou k dispozici rozshlprostedky pro vvoj a testovn komponent systm.V ppad poteby mohou vrobci vozidel vyuvatvzkumn a vvojov vybaven, technickou pomoc a rovn kvalifikovanou podporu na mst.Technick stediska firmy Bosch jsou v mstechAbstatt (Nmecko), Drancy (Francie), Yokosuka(Japonsko), South Bend a Farmington Hills (USA).Vce ne 2 400 zamstnanc se u firmy Boschcelosvtov zabv vhradn vzkumem a vvojembrzd.

  Podmnky jako v normlnm provozu, jen jsou tvrdVe zkuebnch stediscch Bosch mohou bt v krtkdob provedeny rozshl testovac programy.Napklad v Boxbergu na zkuebnm ternu o rozloze49 ha. Nebo tak ve Vaitoudden (vdsko), kde jsouna 550 ha testovny nov produkty a technologie zaextrmnch podmnek na snhu a ledu.

  Vysok mtka tak v otzce kvalitya bezpenosti: Testovac a zkuebn centra na celm svt Vysok intern standardy kvality Nejtvrd testy ped uvolnnm sriov vroby Testy zaten za extrmnch podmnek

  9

 • 10 Kompletn brzdov program Bosch

  koly a poadavkyBrzdov systm mus vozidlo komfortnm zpsobem,s jistotou a z kad rychlosti zabrzdit. Aktivnsystmy bezpenosti vozidla (ABS, ASR, ESP)stabilizuj vozidlo v kritickch situacch. Pro brzdovsystm a tak pro jeho jednotliv komponenty plat

  rozshl mezinrodn pedpisy. Jsou vyadovnyvzjemn nezvisl systmy provozn brzdy a parko-vac brzdy. Provozn brzda mus mst dva samostatnbrzdov okruhy, aby v nouzovm ppad mohla btbrzdna alespo dv kola, kter nejsou na stejnstran.

  Konstrukn dly brzdovho systmu

  Ovldac stroj:Spoutn a regulace brzdnho inku. Sla nohypsob prostednictvm pedlu na posilova brzd.Hlavn brzdov vlec pevd zeslenou ovldac sluna hydraulick tlak.

  Penosov stroj:Penos brzdnho tlaku pes brzdov potrub a brzdov hadice prostednictvm brzdov kapaliny.

  Brzdy kol:Pitlauj brzdov obloen k brzdovmu kotoui nebobrzdovmu bubnu.

  Elektronick systmy bezpenosti vozidla:Podpora idie v kritickch situacch. ABS zabraujeblokovn kol pi brzdn. ASR zabrauje proten kolpi akceleraci a rozjdn. ESP rozpoznv hrozcnestabilitu a bezpen udruje vozidlo ve stop.

  Ovldac strojPenosov strojBrzdy kolElektronick systmybezpenosti jzdy ABS, ASR, ESP

  Brzdov systm se skld znsledujcch konstruknch skupin:

  Od A a do Z:Brzdy Bosch na prvn pohled

 • Posilova brzd Regultor brzdn sly

  Psluenstv pro brzdovobloen kotouovch brzd

  Varovn kontakty Brzdov tmen/Vmnnbrzdov tmen

  Sada pro opravy, brzdovtmen

  Brzdov bubny elisti bubnov brzdy Brzdov vleek kola

  Brzdov hadice

  Hlavn vlec Brzdov kapalina

  Brzdov lano Brzdov kotoue Obloen pro kotouovbrzdy

  Snma otek kola Snma hlu natoenvolantu

  Snma zrychlen

  Souprava brzdovch elistKit Pro

  Souprava brzdovch elistKit Super Pro

  dic jednotkaHydraulick jednotka s pdavnou dic jednotkou

  Psluenstv pro brzdovobloen bubnovch brzd

  11

  Snma pomru sten

 • 12 Ovldac stroj

  Hlavn brzdov vlec: Pln brzdn sla dlouhodobHlavn brzdov vlec pevd slu na brzdovm pedlu na hydraulickoubrzdnou slu. Takzvan tandemov hlavn brzdov vlec vytv hydraulicktlak pro dva samostatn brzdov okruhy.

  Hlavn brzdov vlce Bosch jsou z litiny nebo hlinku. Nron technolo-gick postupy a rovn psn kontroly zajiuj vysok standard kvality.zce stanoven vrobn tolerance jsou pitom zrukou optimln funkce a tsnosti. Pouvan materily vysok kvality, nap. pro tsnn neboeloxovan hlink pro psty zabrauj pedasnmu vpadku nebo nets-nosti hydrauliky. Optimalizovan plochy vlc minimalizuj otr tlakovchmanet a prodluuj tak ivotnost.

  1

  3

  2

  4

  Tleso

  Pruiny

  Pst

  Manety

  1

  2

  3

  4

  Tandemov hlavn vlec

  idi zpravidla zn jen ovldac strojsvch brzd: Selpnut brzdovho pedlua sla idie psob pevodem pes pkuna hlavn brzdov vlec. Zde semechanick sla pevd na hydraulicktlak.

  Nzk vynaloen sla, velk inek:Ovldac stroj

 • Regultor brzdn sly:Rozdlovn brzdn sly v zvi-slosti na zatenZejmna u vozidel s vtm lonmobjemem je eln pouit regul-tor brzdn sly. Jsou umstny v oblasti zadn npravy a reaguj v zvislosti na zaten. To zname-n, e podle hmotnosti nkladu jezen brzdn tlak u zadnch kol.Tm se zabrn blokovn zadnchkol a sn se nebezpe smyku.

  Omezova brzdn sly: Brzdnsla je dokonale regulovnaOmezovae brzdn sly stejnjako regultory brzdn sly - zabra-uj, aby na zadn npravu psobilmaximln brzdn tlak. Omezujbrzdn tlak u zadnch kol, pokudby byl pekroen stanoven tlak.

  Omezovae brzdn sly jsouzpravidla montovny pmo nahlavn brzdov vlec. U elektro-nickch brzdovch systm je jiintegrovno elektronick rozdlo-vn brzdn sly EBV. Omezujbrzdn tlak u zadnch kol, pokudby byl pekroen stanoven tlak.

  Posilova brzd: Jemndvkovn, siln zbrPosilova brzd zesiluje slu pi se-lpnut pedlu idiem. Tm sesla, kterou mus idi vynaloit pibrzdn, podstatn sn. Brzdovsystmy pro osobn vozidla majvtinou podtlakov posilovabrzd.

  Ten vyuv podtlak, kter se u z-ehovch motor vytv v sacmpotrub pi sn, a u vzntovchmotor pomoc podtlakovho er-padla.

  Kdy je rozdlovn brzdn slydleitPi brzdn se tit psobenhmotnosti dynamicky pemisujedopedu. Zadn kola se odlehuj.V dsledku toho m vozidlo sklonk nestabilit. To plat pedevmpro vozidla s pohonem pednchkol a diagonlnm uspodnmbrzdovch okruh. Proto mus btbrzdn tlak u zadn npravyomezovn.

  Vozidla, u nich se vrazn mnstatick rozdlen hmotnosti v d-sledku potu cestujcch anebonkladu, vyaduj regultor brzdnsly zvisl na zaten.

  13

  Spolehlivost v dsledku vyladnho systmu: Materily vysok jakosti Psn kontroly kvality Dlouh ivotnost inn penos brzdn sly

 • Takto se k brzdm dostane sprvn tlak:Penosov stroj

  14 Penosov stroj

  Brzdov potrub: Konstantnveliina pi penosu brzdn slyBrzdov veden jsou tuh trubkovveden, uloen pod karosri.Podle oblasti pouit se li tva-rem, dlkou, prmrem a techni-kou pipojen. Plastov povlak jechrn proti korozi.

  Brzdov hadice: Prunbezpenost Brzdov hadice tvo prunpropojen mezi brzdovm potru-bm a brzdami kol. Slou k peno-su hydraulickho tlaku k vlcmkol a k brzdovm tmenm. Jejichkonstrukci tvo nkolik vrstevuml prye s tkaninovou vlokou.Podle oblasti pouit se li pr-mrem a technikou pipojen.

  Brzdov hadice podlhaj piroze-nmu opoteben a nav materi-lu, a proto mus bt pi kadprohldce zkontrolovny a v ppa-d pokozen vymnny.

  Brzdov lano: DodatenbezpenostKrom provozn brzdy je pro osob-n vozidla pedepsna nezvislparkovac brzda. Tato v ppadvpadku umouje nouzov brz-dn.

  Brzdn inek se pomoc pkyrun brzdy pen na brzdy zad-nch kol. Penos probh zpravidlaprostednictvm brzdovho lana.

  Automatick parkovac brzdaAPB: Komfort v cenNovm vvojovm stupnm je au-tomatick parkovac brzda APB.Tuto lze aktivovat zcela jednodue stisknutm tlatka. Poskytujeidii vt bezpenost a vtkomfort. Podle proveden brzdo-vho systmu se dodvaj rznvarianty.

  Hydraulick tlak vytvoen v hlavnmbrzdovm vlci se pen brzdovmpotrubm a brzdovmi hadicemi k brzdm kol. Penosov mdium tvobrzdov kapalina.

 • Brzdov kapalina: Pro maximlnbezpenostBrzdov kapalina pen brzdntlak k brzdm kol. Brzdov kapalinyBosch obsahuj vysoce jakostn p-sady pro ochranu proti korozi a promazn. To zaruuje dlouhou ivot-nost a funkn bezpenost vechbrzdovch systm.

  Brzdov kapalina veobecn je hy-groskopick, to znamen, e pohlcu-je vzdunou vlhkost. Obsah vody m znan vliv na bod varu brzdovkapaliny. Dleitou kvalitativn cha-rakteristikou jsou proto nsledujcdva body varu: Such bod varu sevztahuje na novou brzdovou kapa-linu, ni mokr bod varu nakapalinu, v n je pohlcen uritpodl (normovan) vody udvan v procentech hmotnosti. Pi brzdnse brzdov kapalina v brzdovch v-lekch a brzdovch tmenech silnzahv. Pi teplotch nad bodemvaru se tvo bubliny pry, z tohoto

  dvodu se brzdn tlak nemepln penet. To me vst a k plnmu selhn brzd. Proto semus brzdov kapalina kadoro-n, avak nejdle jednou za dvaroky, vymovat.

  Brzdov kapaliny Bosch:Pouitelnost v irm rozsahuteplotBrzdov kapaliny Bosch jsou po-uiteln v irokm rozsahu teplot,spluj poadavky vrobc vozidela pekrauj souasn poadavkymezinrodnch standard, nap.FMVSS (Federal Motor VehicleSafety Standard), kter je analo-gick DOT (Department of Trans-portation).

  Dleit pro systmy ABS: Nzk viskozitaU brzdovch systm s ABS musbt tlak rychle vytvoen a optrychle redukovn. Pedpoklademk tomu je co mono nejniviskozita.

  Varianty pro hydraulick brzdovsystmy:DOT 3ast u starch vozidel, nelzemsit nebo nahrazovat brzdovmikapalinami DOT 4.DOT 4Maximln bezpenost dky vyso-kmu bodu varu.DOT 4 superJet vt bezpenost pi vyso-kch teplotch, del intervalyvmny.DOT 4 HPIdeln pro vozidla s elektronic-kmi brzdovmi systmy dky jejnzk viskozit.DOT 5.1Jako DOT 4 HP, avak s jetdelmi intervaly vmny.

  Pro brzdov systmy s minerlnmhydraulickm olejem nabz Boschspeciln hydraulick olej: LHMPlus.

  Brzdov kapalina / Typ Such bod varu Mokr bod varu Viskozita

  Bosch DOT-Standard Bosch DOT-Standard BoschDOT 3 225 C 205 C 142 C 140 C 1500 mm2/sDOT 4 265 C 230 C 165 C 155 C 1800 mm2/sDOT 4 Super 280 C 230 C 180 C 155 C 1800 mm2/sDOT 4 HP 265 C 230 C 170 C 155 C 700 mm2/sDOT 5.1 Super 265 C 260 C 185 C 180 C 900 mm2/s

  15

  Vysoko nad normou brzdov kapalina Bosch: Ped poadovan normy Nejvy bezpenost proti tvorb bublin pry Konstantn penos, optimln viskozita Vysoce jakostn psady pro ochranu proti korozi

  a mazn

 • 16 Kotouov brzdy

  Kotouov brzdy Bosch: bezpen a spolehlivKotouov brzdy Bosch dodruj, co slbily. A to ve skutenm slovasmyslu. Konec konc je cel systm pi brzdn asto vystaven extrmnmzatenm. Napklad vkon brzd pi plnm zabrzdn odpovd a tyn-sobku vkonu motoru. Mezi obloenm a brzdovm kotouem v tom ppa-d me bt teplota a 750 C. Je to obrovsk tepeln a mechanicknamhn, kter me trvale snet jen nejvy kvalita.

  Bosch jako dodavatel kompletnchbrzdovch systm pesn navzjemslauje vechny komponenty kotouo-vch brzd z hlediska komfortu, hluku a opoteben.

  Ukzkov bezpenost Kotouov brzdy Bosch

 • Kompaktn tmen s brzdovmkotouem a obloenm kotouovbrzdy

  Brzdov obloen

  Brzdov tmen

  Pst

  Brzdov kapalina

  Drk brzdovho tmenu

  Brzdov kotou

  1

  2

  3

  5

  6

  11

  5

  4

  3

  2

  6

  4

  17

  Kotouov brzda: JednoduchprincipKonstrukce a funkce kotouovchbrzd je v podstat velmi jednodu-ch: Brzdov kotoue jsou namon-tovny na nbojch kol a bhemjzdy se ot spolu s nimi.

  V brzdovm tmenu je hydraulicktlak pevdn na mechanickou slupomoc jednoho nebo vce pst.Ty pitlauj brzdov obloen k brzdovmu kotoui. Pitom vzni-k ten, kter zpomaluje kolo.

  Kotouov brzdy se skldaj z tchto prvk: Brzdov kotou pevn spojen

  s kolem Drk brzdy k upevnn brzdo-

  vho tmenu Brzdov tmen Brzdov obloen

  Dokonale vzjemn sladno:Komponenty brzdBosch vyvj a vyrb kotouovbrzdy. Brzdov kotoue, drkbrzdy a brzdov obloen jsoudokonale vzjemn pizpsobenya pesn odpovdaj poadavkmdanho modelu vozidla. Takto lzezajistit optimln vkon z tchtohledisek: Brzdn inek ivotnost Komfort brzdn

  Vechny komponenty kotouovch brzd z jednohozdroje: Kvalita originln vbavy Maximln komfort Nepatrn opoteben Vysok pokryt trhu

 • 18 Kotouov brzdy, brzdov kotoue

  Kompetence dky zkuenostemBrzdov kotoue jsou pi sebekrat jzd vystaveny obrovskmu zaten. ProtoBosch v otzkch kvality nezn dn kompromisy. Nejlepm dkazem toho je:Vtina znmch vrobc vozidel se v originln vbav spolh na brzdovkotoue Bosch. Ve svch provozech v Nmecku, Brazlii, Turecku, Indii a USAvyrb podnik kolem 30 milion brzdovch kotou za rok a pat tak k jejichpednm vrobcm.

  Kvalita zan u materiluKnow-how pi vbru sprvnch materil a postup zpracovn je pro kvalitubrzdovch kotou rozhodujc. Jako vrobce litiny disponuje Bosch v otzkchmaterilu rozshlou kompetenc.

  V kompletnm programu Bosch existujbrzdov kotoue tm pro vechny vozyv Evrop, a to v kvalit originln vbavy.

  Kvalita materilu:Brzdov kotoue Bosch

 • Vnitn chlazen: Studen brzd lpeBrzdov kotoue pro brzdovsystmy s vysokm vkonem majvtinou vnitn vzduchov chlaze-n. Mezi obma brzdnmi plocha-mi le prchoz dut prostoryopaten vtracmi lopatkami.Lopatky jsou uspodny tak, abypi jzd vped dochzelo k prou-dn vzduchu dutmi prostorami.Pitom se odvd teplo. Brzdnplochy jsou pdavn chlazenyzevnit. Takto zstv brzdninek trvale zachovn.

  Vmna pouze v prechBrzdov kotoue se opotebov-vaj a je nutno je vymovat vdy v prech, jakmile je nkter z nichopoteben pod minimln povole-nou tlouku. K tomu zpravidladojde pi druh nebo tet vmnbrzdovho obloen.

  Brzdov kotoue typu High-CarbonNroky na komfort se neustlezvyuj. Proto Bosch ji nkolik letnabz rozshl program brzdo-vch kotou typu High-Carbon.Ty jsou vyrbny z vysoce kvalitned litiny s vysokm obsahemuhlku a vykazuj podstatn lepodvod tepla. Tm se sniuje teplot-n spd a tepeln deformace.Vsledek: Brzdn bez kubn Lep zpomalen Del ivotnost Vysok pevnost

  Bez kubn a pskn se lzeobejtPinou poruch jako jsou kubnnebo pskn jsou zpravidla nerov-nomrnosti povrchu brzdovchkotou nebo bon hzen kotou-e.

  Svou roli zde me sehrt takvle loisek kol, zaven kol a do-konce pevodov prvky zen.Odborn oprava a pouit kvalita-tivn jakostnch nhradnch dltyto poruchy odstran.

  Ocelov odlitek:Dokonal materil, dokonalzpracovnBrzdov kotoue Bosch jsou vyr-bny z ocelolitiny, protoe tentomateril vykazuje homogennstrukturu bez pms vzduchu(tzv. lunkr) a ptomnosti pnut.K tomu je teba optimln vbrslitiny pro jednotliv aplikace.

  Aby se dle zlepily vlastnostibrzdovho kotoue a odolnostproti opoteben, jsou v mnohappadech pouvny vysocelegovan ocelolitiny. Soustavntesty na zkuebnch stanicch s dynamometrem ve vvojovchstediscch Bosch zaruuj stloua vysokou kvalitu.

  dn tolerance k tolerancmDva funkn rozmry jsou prokvalitu a tm i vkon a komfortbrzdovho kotoue rozhodujc: Bon hzen, tzn. rovnobnost

  techo prstence s dosedac plo-chou

  Rovnomrn tlouka kotoue, tj. rovnobnost ploch techo prstence

  Dky zkuenostem s opracovnmlitiny vykazuj brzdov kotoueBosch minimln tolerance.

  19

  Kvalita jako vsledek zkuenost a kompetence: 30 milion vyrobench brzdovch kotou ron Kompetence dky rozshlmu know-how v oblasti

  materilu Minimln vrobn tolerance Vysok tepeln vodivost Pesn pizpsoben kad aplikaci Vysok mechanick a tepeln stabilita

 • Kdo m monost volby,brzd lpePro originln vbavu vozidla vyvi-nul Bosch pro kad model opti-mln obloen. V zvislosti nabrzdovm systmu, vkonu moto-ru a poadovan charakteristicebrzd lze z vce ne 170 sms proobloen zvolit tu sprvnou sms.Pro optimln kompromis mezikoeficientem ten, komfortem aopotebenm vyvinul Boschobloen pro kotouov brzdy,kter podstoupilo rozshlzkouky na dynamometru zkueb-n stanice a ve vozidlech. Tentorozshl know-how pro originlnvbavu vyuv Bosch tak proobchodn programy.

  20 Kotouov brzdy, brzdov kotoue

  Spluj nron kritria kvality a bezpenosti pro originln vbavu:Brzdov obloen Bosch.

  1 Tec materil:Brzdov obloen sezpravidla skld z 15 a20 vchozch materil:Sms pro obloen jeindividuln namchnapro kad jednotlivvozidlo a zaruuje dosa-en krtk brzdn drhya nejvyho komfortu.Dleit pitom je: Abyse doshlo co nejlepchvsledk, mus bt zohlednny vlastnostimaterilu brzdovhokotoue.

  2 Vloen deska:Odpovd za komfort a bezpenost a ovlivujestlaitelnost a rovnhlunost brzdn.

  3 Lepidlo:Zajiuje spojen mezikovovou oprnou deskoua tecm materilem.Mus vykazovat poteb-nou pevnost ve smyku a zajiovat, e ani piextrmnch podmnkchse tec materil neuvol-n z kovov oprn desky.

  4 Kovov oprn deska:Plat pro ni dodrenzkch toleranc, aby sezajistila bezpen funkcev souinnosti s brzdovmtmenem a brzdovmpstem. K zabrnn koro-ze je opatena vysocejakostnm, ekologickmlakem.

  5 Tlumic materil:Ke zlepen komfortujsou nkter brzdovobloen opatena tlu-mic (antirezonann)vrstvou. K tomu jsou(podle fyziklnchvlastnost) pouvnypryov hmoty, plastynebo kovov destiky(podloky).

  3

  2

  4 5

  1

  Sms je rozhodujc:Kvalitn brzdov obloen Bosch

 • Na souinitel ten tak dojdeVkon brzd je zvisl na pevnostive smyku, stlaitelnosti a pede-vm na stabilit souinitele ten.Pokud ubv, me se brzdndrha vrazn prodlouit. Protomus souinitel ten po celoudobu ivotnosti leet uvnit defi-novanch mez. Bosch jej testujepodle souasnho prmyslovhostandardu na zkuebn stanici s dynamometrem.

  Brzdn s komfortemTak komfort je dleitmfaktorem, kterm se vyznaujdobr brzdy: Dobr vlastnosti z hlediska

  odezvy Rovnomrn pocit na pedlu Minimln vibrace dn ruiv zvukyOsvden brzdov obloenBosch s vhodnou sms pro oblo-en a sekundrnmi opatenmispecifickmi pro vozidlo.

  Dlouh ivotnost zaruenaBrzdov obloen se opotebov-vaj tenm. Opoteben je primr-n ureno podmnkami pouit a stylem jzdy Bosch simulujestandardizovan chovn pi jzda kontroluje poadovan hodnoty.Rozhodujc pro brzdov obloenBosch: vysok stlost koeficientuten pi nzkm opoteben.

  U ady vozidel jsou dnes pouv-ny indiktory opoteben: Pokud je obloen opotebovno na mini-mln povolenou tlouku, je idiupozornn na nutnost vmnyobloen.

  Zkosen a odvodovac drkaPro nkter aplikace jsou tecobloen zkosena, aby se doshlolepho chovn pi zbhu. Kezlepen reakce na mokr vozovceje ada brzdovch obloen, v z-vislosti na smsi a typu vozidla,opatena odvodovac drkou.

  Vdy mnit: PruinyPruiny slou k odtlaen brzdo-vho obloen. Zajiuj voln chodkola po uvolnn brzdy a takoptimln opoteben. Pruiny jsousiln namhny a jejich materilse unavuje. Je teba je vymnit pikad vmn obloen.

  Pro porovnn:Smrnice ECE-R 90 a kvalitativnpoadavky BoschMtkem kvality ECE-R 90 jeevropsk smrnice pro mtka pischvalovn brzdovch obloenkotouovch brzd a elist bubno-vch brzd. Brzdov obloenBosch daleko ped zkonnnormy.

  Bezpenost

  (brzdn vkon) ECE-R 90 Bosch

  Stedn souinitel ten

  Souinitel ten za tepla

  Zvislost na rychlosti

  Statick souinitel ten

  Brzdn drha (AMS-Test)

  Testy za vysok teploty

  Sjdn svah

  Hodnota za studena

  Citlivost na vlhkost

  Konstanta souinitele ten

  Fyzikln zkouky ECE-R 90 Bosch

  Stlaitelnost

  Pevnost ve smyku

  Tepeln vodivost

  Test koroze

  Odolnost laku

  Nadouvn obloen

  ivotnost ECE-R 90 Bosch

  Obloen

  Brzdov kotou

  Komfort ECE-R 90 Bosch

  Zkouka hluku

  kubn pi vysok rychlosti

  Pskn

  Pocit na pedlu

  Smrnice ECE-R 90 a kvalitativn poadavky Bosch

  slo typovho schvlen podle ECE R90

  90R 01240/491E1

  1 2 31 2 3

  1

  2

  3

  Oznaen zem, v n bylo schvlen udleno

  Typ schvlen

  slo pidlen ady

  21

  Lep ne zkonn normy: Krtk doba zbhu Vysok stlost souinitele ten Vysok odolnost proti otru Nepatrn stlaitelnost Brzdy bez hluku a vibrac

 • 22 Kotouov brzda, brzdov tmen

  Nejastj proveden: Plovouc tmenBrzdov tmen pevd hydraulick tlak a vytv ptlanou slu pitlaujc brzdo-v obloen k brzdovmu kotoui. Pouvaj se pevn tmeny, tmeny s plovoucmrmem a dnes ve vtin ppad jednopstov plovouc tmeny. V pohyblivuloenm tlese tmenu pitlauje pst vnitn brzdov obloen pmo k brzdov-mu kotoui. Tm vyvolan sla reakce posouv tmen ve vodicch epech a nep-mo pitahuje tak vnj brzdov obloen k brzdovmu kotoui (viz tak obr. nastran 17). Na zadn nprav se v ppad pouit kotouov brzdy montujevtinou plovouc tmen s integrovanou parkovac brzdou.

  Brzdov tmen s integrovanou parkovac brzdou

  Ovldn run brzdy

  Tleso brzdovhotmenu z hlinku

  Seizovac jednotka prorun ovldn

  Pst

  Tsnn pstu

  Prachov maneta

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  2

  4 6

  5

  1

  3

  Brzdov tmen pevd hydraulick tlak a vytv ptlanou slu pitlaujcbrzdov obloen k brzdovmu kotoui.

  Dokonal tlak po dlouhou dobu:Brzdov tmeny od firmy Bosch

 • Nulov pesazen (Zero-Offset):Budoucnost kotouovch brzdBosch vyvj a vyrb brzdovtmeny pro originln vbavu a protrh s nhradnmi dly. Jako origi-nln vbava jsou mezi jinm po-uvny tak brzdov tmeny adyZOH (Zero Offset Harmonized).Tm se nejen prodlou ivotnostbrzd, ale zlep se tak chovn postrnce kmitn a hlunosti. Roz-hodujc pitom jsou tak pruinyobloen vyvinut a patentovanfirmou Bosch.

  Bosch-eXchange: Vasn oprava brzdivotnost dleitch dl a komponent je v dsledku technickho pokrokupodstatn zvena. Vt opravy jsou nutn teprve u starch vozidel. Prvv tchto situacch majitel vozidel hledaj cenov pijatelnou a hodnotnoualternativu pro vmnu za nov dl. Ideln een: Vmnn systm brzdo-vch tmen Bosch.

  Profesionln opracovan a takdobr jako novOriginln servisn vmna Boschzaruuje prvotdn kvalitu: Po de-monti a oitn jednotlivchkomponent jsou vymnny vech-ny opotebiteln dly. Komplexntest funkce zaruuje bezvadnoufunkci. K tomu se pouvaj stejnsystmy pro zajitn jakosti, zku-ebn stanice a zkuebn hodnotyjako u originln vbavy. Navc pla-t stejn zruky jako na nov zbo.

  Vmnn brzdov tmeny prokadou poptvku Vozidla jsou stle star. Kromtoho se kotouov brzdy stle vcepouvaj tak na zadn nprav.Tm se spoteba vmnnchbrzdovch tmen v nsledujcchletech dle zv. Aby se vyhovlotmto poadavkm, nabz Boschvmnn brzdov tmeny. Celkovvrobn program tvo kolem 750typ, co pedstavuje pokryt trhuna cca 90 procent.

  23

  Vysoce kvalitn a cenov vhodn vmnnbrzdov tmeny prostednictvm systmu Bosch-eXchange: Originln servisn vmna Bosch Zruka jako na nov zbo Jednoduch a komfortn systm vracen Komplexn program s cca 90 % pokrytm trhu

 • 24 Komponenty bubnov brzdy

  Provozn a parkovac brzdaBubnov brzdy jsou pouvny pedevm u mench osobnch voz na zadn n-prav ve vtin ppad v proveden jako bubnov brzdy Simplex. Vytvejbrzdnou slu na vnitnm povrchu brzdovho bubnu. Brzdov vleky pitlaujbrzdov elisti k brzdovmu bubnu. Zaazenm brzdovho lana a pky run brzdyje mono bubnovou brzdu vyut tak jako parkovac brzdu.

  Brzdov elisti

  Brzdov vleek

  Pka run brzdy

  Samostavn jednotka

  Brzdov lano

  Pruiny

  Brzdov buben

  1

  2

  3456

  7 4

  5

  6

  7

  1 32

  Klasika pro mal osobn vozy:Bubnov brzdy Bosch

 • Brzdov systm Drum-in-Hat:Dva v jednomSystm Drum-in-Hat je modernjkombinace kotouov brzdy a bubnov brzdy pro zadn npra-vu. lohy jsou rozdleny takto:Kotouov brzda pln funkciprovozn brzdy, bubnov brzdafunkci parkovac brzdy.

  Automatick nastavovnBubnov brzdy pi provozu podl-haj opoteben v dsledku ten.Proto mus bt vle mezi brzdo-vmi elistmi a bubnem seizo-vna. Jen tak je zachovn brzdnvkon pi stle stejn drze ped-lu. U bubnovch brzd Bosch dkysamostavn jednotce probh se-izovn automaticky.

  elisti bubnov brzdy: TestovanbezpenostBrzdov elisti bubnov brzdy,stejn jako obloen kotouovbrzdy, pat k nejvce namhanmdlm brzdovho systmu. Skl-daj se z drku obloen a z oblo-en bubnov brzdy. Obloen jenalepeno pmo na drku.

  Obloen se opotebovvaj ot-rem. K tomu pistupuje pirozenproces strnut. V dsledku vel-kch teplotnch vkyv medochzet k tvorb trhlin a vylamo-vn. Proto mus bt v rmci pro-hldek pravideln kontrolovny.Z bezpenostnch dvod by semly elisti bubnovch brzd a p-sluenstv kadch 5 let vymnit.

  Brzdov bubny Bosch:Dlouhodob spolehlivostBrzdov bubny jsou pevn spoje-ny s koly a bhem jzdy se otspolu s nimi. Jsou vyrobeny z oce-li nebo litiny, a proto, stejn jakobrzdov kotoue, podlhaj piro-zenmu opoteben. Mus bt vy-mnny, kdy se tlouka stnyzmen pod minimln rozmrnebo se vyskytnou trhliny.

  25

  Pesn sladn vech komponent bubnovch brzd: Vysok stlost souinitele ten Vysok rozmrov pesnost Dlouh ivotnost Vysok spolehlivost Materily vysok jakosti

 • 26 Komponenty bubnov brzdy

  Brzdov vleek s CRCI

  Brzdov vleek: Dlouho bezpen brzditBrzdov vleky penej brzdn tlak vytvoen v hlavnm vlci na brzdov elisti.U specilnch konstrukc se v brzdovm vleku nachz tak omezova brzdnhotlaku (CRCI).

  Brzdov vleky jsou z litiny nebo hlinku. Vysoce jakostn materily a zk vrobntolerance zajiuj dlouhou ivotnost. Tlakov a prachov manety z vysocejakostnho materilu zaruuj optimln funkci a tsnost. Tm se zabrn vniknneistot, vzduchu a vlhkosti.

  Brzdov vleek mus bt vymnn, pokud jsou vadn prachov manety nebo sevyskytne netsnost. Jinak se me brzdov kapalina dostat na obloen a negativnovlivnit innost brzdy.

  Prachov maneta

  Tsnn pstu

  Pst

  Odvzduovac roub

  Tsnn pstu

  Pst

  Prachov maneta

  1

  2

  3

  45

  6

  7

  1 3

  75

  2

  6

  4

  Jednoduch vmna: Kompletn soupravabubnovch brzd pro profesionly

 • Vechno kompletn:Souprava bubnovch brzd Boschelisti bubnovch brzd a brzdov vleky maj po-dobnou ivotnost. Avak tak ostatn psluenstvpodlh opoteben v dsledku pouvn. ProtoBosch doporuuje souasnou vmnu vech dl.

  Se soupravami bubnovch brzd Bosch to jde docelasnadno. Jedna souprava obsahuje vechny dly, kterjsou nutn k oprav u jedn npravy. Dly se tudnemus objednvat jednotliv, ale jsou dostupn podjedinm objednacm slem.

  Soupravy bubnovch brzd spluj a pekrauj poa-davky smrnice ECE-R 90. Vyznauj se vysokoustabilitou souinitele ten, velkou pevnost a dlou-hou ivotnost. Optimln sladn vech jednotlivchkomponent zaruuje komfortn brzdn pi vechrychlostech a maximln bezpenost od samhopotku.

  Souprava Bosch-Kit Pro se skld z tchto dl Dva brzdov vleky Dv sady brzdovch elist Upevovac dly

  Souprava Bosch-Kit Super Pro se skld z tchto dl Dva brzdov vleky Dv sady brzdovch elist Samostavn jednotka Upevovac dly

  U soupravy Bosch-Kit Super Pro jsou veker jed-notliv komponenty pedmontovny. To zkracuje asy monte o dalch cca 50 %.

  27

  Jednoduch a snadn oprava s pouitm soupravbubnovch brzd: Jedin objednac slo pro vechny dly Jednoduch skladovn Dokonale vzjemn sladn jednotliv komponenty Souprava Kit Super Pro:

  Dal spora asu dky kompletn pedmonti

 • Elektronick bezpenostn systmy zasahuj v ppadech, kdyje nutn zabrnit nehod nebo vcnm kodm. Dky ABS,ASR a ESP je Bosch jednm z prkopnk v oblasti aktivnbezpenosti vozidla. Na potku jako zvltn psluenstvosobnch voz nejvy tdy se elektronick systmy bezpe-nosti vozidla postupn staly standardem u ady novch vozi-del a to tak u ni stedn tdy.

  28 Elektronick systmy bezpenosti vozidla

  Bezpenost od firmy Bosch:Elektronick systmy bezpenosti vozidla

 • ABS a ASR: Prvn krokV roce 1978 Bosch jako prvn vrobce na svt uvedlna trh elektronicky zen protiblokovac systm(ABS) schopn velkosriov vroby. Zlepovn syst-mu a roziovn funkce tvoily tit vvoje v nsle-dujcch letech. V souasn dob aktuln generaceABS 8 byla uvedena v roce 2001. Na zklad ABSBosch vyvinul prvn protiprokluzovou regulaci (ASR)pro sriov vyrbn osobn vozy a v roce 1987uvedl na trh.

  ESP: Logick vvojRozshl vzkumn prce u firmy Bosch vedly v roce1995 k cli: Na trh se dostal elektronick programstabilizace jzdy ESP. ESP rozpoznv hrozc ne-stabilitu vozidla a bleskurychle reaguje, take vozidlozstv pro idie lpe ovladateln a nedostv sedo smyku.

  ada produkt ESP: Vce bezpenosti, vce komfortuDky soustavnmu vvoji Bosch rozpracovv elektro-nick program stability ESP do ady produkt s mo-dulrnm hardwarem a mnostvm softwarovch funk-c. ESP ztka pispv k tomu, aby se dle sniovalpoet nehod. Krom toho je umonno komfortn,dynamick a suvernn chovn vozidla za jzdy.

  Inovace od prvnch hodin a do dneka: Bosch je vynlezce a prkopnk v oblastielektronickch systm bezpenosti vozidla.

  CAPS: Modulrn bezpenost:Bosch v rmci CAPS (Combined Active & PassiveSafety) s ESP jako zkladem propojil do st dvenezvisl systmy ve vozidle pispvajc k bezpenostia komfortu. Takto vznikly nov bezpenostn funkcepro zabrnn nehodm nebo snen zvanostinehod. Propojen do st v rmci CAPS: Aktivn bezpenost (nap. ESP) Pasivn bezpenost (nap. zen airbagu) Asistent idie (nap. Adaptive Cruise Control ACC) Komunikace s vozidlem (nap. navigan systm)

  PSS: Dal krok do budoucnosti Vhledov funkce CAPS (Predictive Safety Systems)vznikaj jako dsledek spolenho psoben radarovsensoriky ACC a rovn systm aktivn bezpenostijako nap. ESP. Za to byl Bosch v rove 2005vyznamenn cenou za inovaci lut andl ADAC.Bosch se na vvoji PSS podl ve tech stadich een:Predictive Brake Assist (PBA) rozpozn kritickdopravn situace, nepatrn pibl brzdov obloenke kotoum a piprav systm na ppadn nouzovbrzdn. Druh stupe, Predictive Collision Warning,roziuje PBA a varuje ped nehodou v dsledkunajet. Predictive Emergency Brake je tetm stupnm,kter me navc v ppad nevyhnuteln kolizeautomaticky spustit nouzov brzdn. Oba prvn vvojov stupn jsou ji dostupn na trhu.

  29

  Bosch prkopnk v oblasti elektronickchsystm bezpenosti vozidla: Vedouc ve svt dky inovacm, kter nastavuj

  mtko kvality Komplexn know-how dky vlastnmu vzkumu

  a vvoji zk spoluprce s vrobci vozidel

 • Protiblokovac systm (ABS): Brzdn a zen Za kritickch jzdnch pomr, nap na vlhk nebohladk vozovce nebo v dsledku leknut idie, mepi brzdn dojt k zablokovn kol. Tm se vozidlostv neovladateln. Protiblokovac systm (ABS)rozpozn vas nchylnost k blokovn u jednohonebo vce kol a clen sn brzdn tlak. Pitom sepostar o to, aby idi sm byl pi plnm zabrzdnschopen vyhnout se pekce a bezpen a rychlezabrzdit vozidlo nebo je zastavit.

  Pesn zjitno:Elektronika reaguje jet dve, ne se nkter kolozablokuje.Inteligentn systmov een jako jsou ABS a ASRzskvaj potebn informace prostednictvm snma-. Bosch vyvinul a vyrb tyto snmae pro spolehli-v a pesn zjiovn vech mench veliin, kterelektronick dic systmy vyaduj. U kadho zety kol je snma oten kola, kter zjiuje stavoten kola a pedv informace elektronick dicjednotce. Pokud m nkter kolo sklon k blokovn,ABS zashne: Hydraulick jednotka reguluje brzdntlak tak, aby se kolo nikdy zcela nezastavilo. Kdy sekolo opt zane otet, je brzdn tlak opt zven.

  30 ABS a ASR

  Rozjdn na jednostrann hladkm stoupn bez ASR: 1. idi se rozjd. Kola se protej. 2. Kola nemohou penet hnac slu na vozovku.3. Vozidlo se dostv do nekontrolovanho smyku.

  3

  2

  1

  Souasn proti blokovn a proten:Protiblokovac systm ABSa protiprokluzov regulace ASR

 • 1 2

  Protiprokluzov regulace ASR: Modern technikabezpen pen slu na vozovku. Pi rozjdn a zrychlovn zabrauje ASR protenhnacch kola pomoc pslunho zsahu do vkonu

  motoru a ppadn s pouitm zsahu brzdy naprotejc se kolo. Tm se doshne lep trakce(dopedn tah) a tak zven bezpenost jzdy.

  31

  2

  2

  2

  2

  1

  Sousti ABS: Jejich individuln sladn prokad jednotliv typ vozidlazaruuje jejich dokonalousouhru.1 Hydraulick jednotka

  s pdavnou dic jednotkou 2 Snmae otek kol

  Automaticky bezpenji na silnici: ABS dn blokovn kol, dokonce ani pi plnm

  zabrzdn. Vozidlo stle zstv iditeln a ovladateln.ASR Optimln penos maximln hnac sly. Stabilita a ovladatelnost p rozjdn nebo

  akceleraci.

 • 32 ESP

  Pomoc clenho brzdn kadho jednotlivho kola dESP vozidlo v poadovanm smru a zvyuje stabilitustopy ve vech situacch pi jzd. Souasn ESPzlepuje brzdnou drhu v zatkch a na jednostrannhladkch vozovkch.

  ESP: Systm, kter me zachraovat ivotNa kad jedouc vozidlo psob podln a bon sly.idi me vozidlo bezpen vst jen tehdy, pokudje na pneumatikch dostaten rezerva pn sly.Pokud vak tato poklesne pod uritou mru, nenmon udret vozidlo ve stop. ESP zabraujeprokluzu ji v zrodku a tm vyluuje jednu z hlav-nch pin zvanch a smrtelnch nehod. SoustiESP jsou: Hydraulick jednotka s pdavnou dic jednotkou Snma otek kola Snma hlu rejdu Snmae sten a pnho zrychlen

  Aktivn pro snen potu nehod:Elektronick program stability ESP

 • Regulan technika pin bezpenost navc.Sloit regulan technika ESP vyaduje vkonnousensoriku a elektroniku. Z hlu zen systm rozpoz-nv poadovan smr jzdy. Snmae otek navech kolech m rychlosti kol. Centrln soustsystmu je snma pomru sten, kter zjiujekad pohyb vozidla kolem jeho svisl osy.

  Studie ukazuj: ESP zachrauje ivot Podle jedn nmeck studie je kolem jedn tvrtinynehod se zvanm zrannm osob zpsobenosmykem. 60 % vech smrtelnch nehod jsou bonnrazy, kter byly vyvolny smykem (Zdroj: GDV,stedn svaz nmeckho pojiovnictv, 1998).

  V poslednch letech v mnoha zemch v rmci vdec-kch studi vrobci automobil, pojiovny a sttninstituce zkoumaly innost systmu ESP. Vsledekbyl jednoznan: Poet zvanch a smrtelnchnehod bylo mono snit pomoc ESP zhruba napolovinu.

  ESP zvyuje aktivn bezpenost ve vech jzdnch situacch. Studie rznch vrobc vozidel a mezinrodnch dopravnchad ukazuj, e mra nehod byla pouitm systmu ESPvrazn snena.

  33

  ESP bezpenost ve vech jzdnch situacch: Vrazn pokles potu nehod, pedevm

  u tkch nehod Podpora pi vyhbn ped pekkou Pomoc pi mncch se vlastnostech vozovky. Psob pi nesprvnm odhadu prbhu vozovky,

  nap. v zkch zatkch.

 • 34 Dal vvoj ESP

  Pi pokraujcm vvoji Bosch rozpracovv elektronickprogram stability ESP do modulrn ady produkt,take tyto budou jet individulnjmi a mohou vyhovtspecifickm poadavkm jednotlivch typ vozidel.

  Dal generace:ESPplus, ESPpremiuma pdavn funkce

 • ESPplus: Zlepen stabilita a komfortESPplus nabz rozen bezpenostn funkce.Hydraulika vkonn, tich, s dlouhou ivotnost a dic jednotka s vym vkonem. Dva modern,analogov zen nzkotlak regulan ventilyumouj regulovat hydraulick tlak jet pesnji nedve, a tm citlivji brzdit. Takto mohou bt realizo-vny pdavn funkce pi nzkm brzdnm tlaku, a to nap. osuovn brzdovch bubn (Break DiscWiping), pedplovn brzd (Electronic Brake Prefill)nebo asistent pro vyjdn svahu (Hill Hold Control).

  ESPpremium: Hbitost zamen na stabilitu a komfortSystm ESPpremium je dimenzovn pro vysokpoadavky zejmna z hlediska hbitosti a poadavksportovn jzdy. Umouje realizaci pdavnch funkc, kter vyadujzlepenou dynamiku zvyovn brzdnho tlaku, nap.automatick nouzov brzda.

  Vvoj ady produkt ESP dle pokraujeJednu adu pdavnch funkc ji Bosch realizoval,dal budou nsledovat. Tyto funkce zvyuj bezpe-nost jzdy a umouj idii zat jejich pzniv vliv nakomfort a dynamiku jzdy. Spolen s vrobci vozidelvyvj Bosch tak een specifick pro uritouznaku. Dky individuln kombinaci funkc lze vozidlmdodat urit charakteristick vlastnosti.

  Pdavn funkce: Jet vce monost u ESP ada produkt ESP nabz mnostv funkc pro vtkomfort, bezpenost a individualitu jzd. Ty lze rozlenit do esti skupin: Brzdov asistent: Pizpsoben brzdnho tlaku a tla-

  ku posilovae brzdnho inku na stav jzdy a syst-mu. Nap. osuovn brzdovch bubn (Brake DiskWiping).

  Podpora stability jzdy: Modulace brzdnho tlaku pisklonu k nestabilit. Nap. zsah proti pevrcen(Roll Over Mitigation)

  Regulace klidovho stavu a rychlosti: Podpora pizastaven a rozjdn. Nap. asistent pro vyjdnsvahu (Hill Hold Control).

  Sledovn okol: Pizpsoben regulace ESP doprav-n situaci s pouitm dat o okol vozidla. Nap. auto-matick pedplovn brzd (Automatic Brake Prefill).

  Speciln regulace pohonu: Podpora iditelnosti/trakce pomoc specilnho rozdlovn hnacho a brzdnho momentu na kola. Nap. aktivn regulacecentrlnho diferencilu (Dynamic Center CouplingTorque Control).

  Sledovn/Informace: Vyuit sensoriky ESP k zsk-vn informac. Nap. sledovn tlaku pneumatik (TireInflation Monitoring System).

  35

  ESP revoluce pro vt bezpenost jzdy: Soustavn vvoj ady produkt zk kooperace s vrobci vozidel umouje pouit

  funkc specifickch pro dan model. ESPplus nabz celou adu pdavnch funkc pro

  vt komfort, bezpenost a individualitu. ESPpremium pro vysok poadavky

  z hlediska hbitosti a sportovn jzdy.

 • 36 Diagnostika Bosch

  Speciln pro brzdov systmy: ESI[tronic]-C k diagnostice vetn

  vyhledvn zvad ESI[tronic]-M s informacemi o mechanick

  sti a brzdovch systmech

  Ve od jednoho dodavatele:

  Diagnostika Bosch Nhradn dly Bosch

  Efektivn servis budoucnostipro osobn vozy

  Software ESI[tronic] Obchodn produkty

  Testovac vybaven Technick produkty

  Servisn kolen Opravrensk sady

  Technick hork linka Vmnn systm

  Ve co se tk brzdovch systm od jednoho dodavateleSystmy komplexn propojen do st ve vozidlechvyaduj od servis stle kvalifikovanj diagnostikua rozshl know-how pi opravch. Prv u brzdo-vch systm se v poslednch letech mechanick sta elektronika vyvinuly do jedn spolen jednotky.Diagnostika Bosch proto nabz servism rozshlsystmov znalosti a komplexn zkuebn techniku z jednoho zdroje. Modern vkonn diagnostickpstroje, technick kolen, hork linka podporujservisy pi vech opravch brzdovch systm.

  Software ESI[tronic]-C pro diagnostiku a servis

  ESI je zkratkou pro Electronic Service Informationa oznauje software tkajc se servisnch prac.K nim pat: Vyhledvn zvad u systmu drba Nvody pro opravy

  Na mru pro servisSoftware ESI je dsledn pizpsoben poadavkmservis a pracuje v rmci bnho operanho syst-mu Windows.Dky jednoduchmu ovldn, snadn-mu pstupu a jednotn systematice pro vechnyznaky je systm ESI uivatelsky pvtivm informa-nm nstrojem. Rozshl pokryt znaek vozidel a rovn soustavn aktualizace jsou pitom samo-zejmost. Softwarov balky maj modulrn skladbu specialista pro brzdy si tud me zcela clenpedplatit pslun Druhy informac.

  Know-how pro profesionly:Software ESI a zkuebn technika Bosch

 • Dokonale padnou: Speciln nadK drb a opravm brzdovch systm jsou kromstandardnho nad potebn tak speciln nad.Tato jsou doporuena v nvodech pro opravy a mohoubt z vt sti zskny pmo u firmy Bosch.

  KTS: Tak vypad moderndiagnostika dnesU modernch vozidel jsou zazenbrzdovch systm vtinou ze-na a sledovna elektronicky. Prcespojen s drbou a opravami lzeasto provdt tak s vyuitmdiagnostickch pstroj. To plat u jednotlivch model vozidel takpro vmnu brzdov kapaliny nebobrzdovho obloen. Software prodiagnostiku a opravy ESI[tronic] jeoptimln pizpsoben srii KTS a poskytuje extrmn vysokpokryt znaek vozidel a systm.

  Jednoduch testovn: Jeden PCstaJako zkladn prostedek stabn servisn PC. Po instalacisoftwaru ESI[tronic] mohou bt vespojen se zkladnm pstrojemKTS 520 provdny vechny prcena brzdovch systmech.

  Zkuebn technika: Profesionlndiagnostika pro vechny brzdovsystmy

  K vyhledvn zvad a diagnosticebrzdovch systm a elektronic-kch systm bezpenosti vozidlanabz Bosch irokou paletu zku-ebnch pstroj. Takto lze nap-klad spolehliv kontrolovat ABSnebo ASR a snadno a rychlerozpoznvat zvady. Dky velknabdce zkuebnch stanic proosobn pp. nkladn vozy a rov-n potebnho psluenstvnajde kad servis een svhospecifickho a individulnho pro-blmu. Modulrn skladba vechkomponent zaruuje vysokou bez-penost investice.

  Zkuebn brzdov stanice Bosch:Rychle a spolehliv k vsledkuElektronick mic technika mo-dernch zkuebnch stanic Boschpodv spolehliv a pesn infor-mace o vech dleitch parame-trech brzd. Na modern zkuebnstanici BSA lze provdt vekeroupotebnou diagnostiku. Tato zahr-nuje men tchto veliin: Valiv ten Odchylky kruhovitosti (ovalita) Brzdn sla

  37

  Zkuebn technika, odborn znalosti a sluby z jednoho zdroje: Modulrn, soustavn aktualizovan

  software ESI Vkonn diagnostick pstroje pro jakkoli

  poadavky Modern stanice pro zkouen brzd s vysokou

  jistotou nvratnosti investice

 • 38 Dal vzdlvn

  Budoucnost servisn innosti se rozvj cestou odjednoduchho obchodu s nhradnmi dly k diagnosticesystm propojench v sti a clen vmn jakostnchkomponent. Profesionln servisn kolen Boschoptimlnm zpsobem pipravuj servisy na tyto vzvy.kolen Bosch pedv servism rozshl teoretick i praktick znalosti a zajiuje odbornou kompetenciservisu.

  Nskok dky znalostem: Servisn kolen,technick hork linka a databze znalost

 • Servisn kolen

  Nabdka kolen zahrnuje kurzy pro brzdov systmyBosch i jinch vrobc.kolic stediska Bosch na celm svt disponujznanmi servisnmi zkuenostmi a kladou draz naspojen teorie s prax.Praktick vuka probh na rznch vozidlech v modernch servisnch stediscch.Nabzme i individuln kolen pmo u zkaznka,nap. kurzy pro velkoobchody.

  Nov kolic stedisko pro eskou republiku a Slovensko bylo oteveno v roce 2006 v Praze.

  Elektronick npovda: een problm kliknutmmyiV kteroukoli dobu maj servisy pstup k databziznalost online npovdy Bosch prostednictvm stextranet. Dky seznamu vech problmovch ppadza posledn lta maj servisy k dispozici nstroj proefektivn pomoc pi een problm se servisem ne-bo opravami. Tmata, kter zde nejsou uloena, mo-hou bt vydna jako dotaz sluby "Trouble-Ticket".Specialist Bosch problm vysvtl a neprodlenpodaj odpov.

  Pi zavoln: Profesionln znalosti

  Pokud ji nepomohlo nic jinho, pome zavoln:Technick hork linka s tmatem brzdy je k dispoziciservism a obchodu. Pi vech dotazech tkajcch seservisu a oprav pomhaj zkuen specialist v rozsa-hu daleko pekrvajcm uritou znaku. To uet asa zajist kompetentn, ekonomicky vhodnou pomoczkaznkm.

  ern na blm: lut ada seit a katalogyBosch nabz informan materil pro podporu pro-dejc a technik. Jen v oblasti brzdovch systmjsou nap. tyi tituly "lut ady". Krom toho jsou k dispozici aktuln katalogy.

  39

  Zprostedkovn znalost v teorii a praxi: Modern stediska pro kolen na celm svt Aktuln, rozshl program kolen Kdykoli dostupn online databze Technick hork linka s expertn pomoc Podrobn informan tiskoviny

 • Dal informace k tmatu brzdovch systm:

  KatalogyBrzdov hydraulika 1 987 720 411Kotouov a bubnov brzdy 1 987 720 412Kotouov a bubnov brzdy ilustran 1 987 720 413Kit Pro, Kit Super Pro 1 987 720 414Speciln nad 1 987 720 417

  lut ada: Konvenn a elektronick brzdov systmy 1 987 722 023Systmy stabilizace vozidla 1 987 722 026Bezpenostn a komfortn systmy 1 987 722 037Adaptivn regulace rychlosti jzdy ACC 1 987 722 034Bezpenostn systmy vozidla, 2. vydnTechnick pruka pro motorov vozidla, 25. vydn

  Zmny vyhrazeny.

  Distribuce:Robert Bosch odbytov s.r.o.Pod Viovkou 1661/35140 00 Praha 4+420 261 300 414www.bosch.cz/aawww.bosch.sk/aa

  Kompetence Bosch pro obchod a servis:

  Rozshl program vroby produkt se 26 produktovmi adami s vce ne 10 000 dly

  Vysok pokryt trhu (v Evrop pes 95 %)

  Spolehliv produkty s vysokmi poadavky na kvalitu, stejn jako u originln vbavy

  Individuln pizpsoben a testovan een pro kad vozidlo

  Komponenty brzd Bosch ped zkonn normy

  Vyzkouen bezpenost dky nkladnmu zkuebnmu testovn v oblasti opotebitelnch dl brzd

  Dokonal kompetence od vzkumu a vvoje a po aplikaci, vrobu a servis

  Fundovan odborn podpora servisu dky diagnostice BoschZkuebn technika, odborn znalosti a sluby z jednoho zdroje

  Komplexn podpora prodeje pro obchod s rozshlmi technickmi informacemi a komunikanmi prostedky


Recommended