Home > Documents > PROPAN - BUTAN - hlizagas.cz · ČSN Taé ád a SO\Q\ – PURYR]Qí SUaida TPG SNOadáí SUde a...

PROPAN - BUTAN - hlizagas.cz · ČSN Taé ád a SO\Q\ – PURYR]Qí SUaida TPG SNOadáí SUde a...

Date post: 27-May-2019
Category:
Author: truongduong
View: 214 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 12 /12
BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana: 1 Revidovaná verze: 0 Datum: 28.8. 2013 Nahrazuje:0/0/0 PROPAN - BUTAN 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor vroku Ochodní název Propan - butan Č. BL 2 Registrace č. Nepodléhá registraci Použití Topn plyn pro vytápění vrou teplé užitkové vody, vaření a technologické ohřevy Nedoporučená použití Pro dchání Identifikace firmy František Hlíza U Ryníčku 204 370 07 Roudné Telefonní číslo pro naléhavé situace 774486788385343 2. Identifikace neezpečnosti Klasifikace látky neo směsi Třída a kategorie neezpečnosti nařízení EU 1272/2008 (CLP) Fyzikální ezpečnost Plyn pod tlakem - Zchlazen zkapalněn plyn - Varování (H281) Klasifikace EC 67/548 nebo EC 1999/45 Podle Nařízení (ES) č . 1272/2008 (CLP) e vroek klasifikován ako neezpečn. Hořlavé plyny kat. 1 (Flam. Gas 1) H220 GHS 02 neezpečí
Transcript

BEZPENOSTN LIST

Strana: 1

Revidovan verze: 0

Datum: 28.8. 2013

Nahrazuje:0/0/0

PROPAN - BUTAN

1. Identifikace ltky/smsi a spolenosti/podniku

Identifiktor v ro ku

O chodn nzev Propan - butan

. BL 2

Registrace . Nepodlh registraci

Pouit Topn plyn pro vytpn v ro u tepl uitkov vody,

vaen a technologick ohevy

Nedoporuen pouit Pro d chn

Identifikace firmy Frantiek Hlza

U Ry nku 204

370 07 Roudn

Telefonn slo pro nalhav situace 774486788385343

2. Identifikace ne ezpenosti

Klasifikace ltky ne o smsi

Tda a kategorie ne ezpenosti

nazen EU 1272/2008 (CLP)

Fyzikln ezpenost Plyn pod tlakem - Zchlazen zkapalnn plyn -

Varovn (H281)

Klasifikace EC 67/548 nebo EC 1999/45 Podle Nazen (ES) . 1272/2008 (CLP) e

v ro ek klasifikovn ako ne ezpen .

Holav plyny kat. 1 (Flam. Gas 1) H220 GHS 02

ne ezpe

Prvky oznaen

Nlepky podle nazen EU 1272/2008 (CLP)

V stran sym oly

Hlzagas, Na Dlouh louce 1620/1. 370 05 esk Budjovice, tel: +420 385 342 686. +420 774 486 788

BEZPENOSTN LIST

Strana: 2

Revidovan verze: 0

Datum: 28.8. 2013

Nahrazuje: 0/0/0

PROPAN - BUTAN

2. Identifikace ne ezpenosti (pokraovn)

Signln slovo Ne ezpe

Stardantn vta o ne ezpenosti R12

Pokyn pro ezpen zachzen / skladovn Chra te ped teplem iskrami oteven m

plamenem hork mi povrchy. - Zkaz kouen.

Por unika cho plynu: Nehaste nelze-li nik

ezpen zastavit. Odstra te vechny zdro e

zaplen mete-li tak uinit ez rizika. / Skladujte

na do e v tranm mst . Chra te ped

slunenm zenm.

Nlepky podleEC 67/548 ne o EC 1999/45

Symbol/symboly

R-vta/R-vty Extrmn holav .

S-vta/S-vty Uchovve te mimo dosah dt o al na do e

vtranm mst a mimo dosah zdro zaplen

Zkaz kouen

Jin rizika

Jin rizika Styk s kapalinou zpso u e omrzliny. Me vyvolat

narkotick inky s pznaky ako olest hlavy

zvrat nevolnost.

Hlzagas, Na Dlouh louce 1620/1. 370 05 esk Budjovice, tel: +420 385 342 686. +420 774 486 788

BEZPENOSTN LIST

Strana: 3

Revidovan verze: 0

Datum: 28.8. 2013

Nahrazuje: 0/0/0

PROPAN - BUTAN

3. Sloen / informace o slokch

Nzev ltaky Obsah

Letn / zimn sms . CAS . EC Klasifikace

Propan 30% / 55% 74-98-6 200-827-9 F+

Butan 60% / 40% 106-97-8 203-448-7 F+

C2 a C5

uhlovodky 10% / 5% ---------------- ----------------- F+

4. Pokyny pro prvn pomoc

Nad chn Penst na erstv vzduch udrovat v teple a klidu, nenechat bez

dozoru.

Pi zasaen ke Pi zasaen ke kapalinou odstranit potsnnou st odvu a

postien msto opatrnoplachovat pitnou studenou vodou. Zasaen

msto pekr t sterilnm materilem a za istit lkask oeten.

Pizasaen o Vyplachovat mrn m proudem vlan pitn vody po do u minimln 15

minut (i pod vky) ihned za istit lkaskou pomoc.

Pouit Nen povaovno za mon zpso expozice.

5. Opaten pro haen poru

Zvltn rizika Propan e extrmn holav ltka. Uvolnn kapalina

pechz velmi rychle do plynnho stavu tvo se velk

mnostv chladn mlhy. Plyn i mlha sou t ne vzduch

a se daleko do okol tvo se vzduchem v unou

sms. Uvolnn plyn me vytsnit vzduch z mstnosti a

me do t k zaduen. Zaplen e mon pso enm

hork ch povrch iskrou (i iskra elektrostatick elektiny)

ne o oteven m plamenem. Pi zaplen mohou plameny

lehat na velk vzdlenosti. Pi hoen vznika oxid

uhliit a uhelnat . Pso enm ohn me do t k explozi

tlakov ndo y.

Hlzagas, Na Dlouh louce 1620/1. 370 05 esk Budjovice, tel: +420 385 342 686. +420 774 486 788

BEZPENOSTN LIST

Strana: 4

Revidovan verze: 0

Datum: 28.8. 2013

Nahrazuje: 0/0/0

PROPAN - BUTAN

5. Opaten pro haen (pokraovn)

Hasiva

Vhodn hasc prostedky Stedn pna hasc prky vodn mlha tt n vodn

proudy oxid uhliit ; pi porech

zkapalnnho plynu pouvat pednostn stedn pnu.

Pokyny pro hasie Zsahov ednotky vystaven kou i ne o parm mus t

vy aveny prost edky pro ochranu o a d chacch cest. Pi

zsahu v uzaven ch prostorch e nutno pout izolan

d chac pstro . Tvoc se chladn mlhy sret ttn m

vodnm proudem ne o vodn mlhou. Pi poru v okol

tlakov ch ndo vystaven ch inkm poru ndo y

evakuovat nebo chladit vodou z chrnn pozice.

6. Opaten v ppad nhodnho niku

Oso n opaten Uzavt ne ezpenou znu s

ohledem na smr vtru. Vechny nezastnn oso y

vykzat z msta niku. V danm prostoru vylouit

vechny zpaln zdro e za rnit vzniku statick

elektiny zastavit stro e vypnout motory vozidel.

Zastavit unikn ltky do okol pokud e to technicky

mon a ez rizika pro zasahu cho. Oso y kter

provd zsah se ma podle monosti chrnit vodn

clonou. Za rnit pmmu kontaktu s ltkou. Pi vtm

niku v o yt. a prmysl. o lastech varovat

obyvatelstvo.

Opaten na ochranu ivotnho prosted Za rnit dalmu niku. Uvdomit pslun orgny.

Metody itn Za istte dostaten vtrn!

Hlzagas, Na Dlouh louce 1620/1. 370 05 esk Budjovice, tel: +420 385 342 686. +420 774 486 788

BEZPENOSTN LIST

Strana: 5

Revidovan verze: 0

Datum: 28.8. 2013

Nahrazuje: 0/0/0

PROPAN - BUTAN

7. Zachzen a skladovn

Manipulace Dodrovat veker ezpenostn pedpisy pro prci se zkapalnn mi plyny.

Vyvarovat se pmho kontaktu se zkapalnn m plynem. Pouvat oso n

ochrann pomcky. V danm prostoru vylouit veker mon zdro e vzncen.

Skladovn Dodrovat veker ezpenostn pedpisy pro skladovn plyn a

zkapalnn ch plyn. Stlaen plyn v ocelov ch lahvch skladovat v such ch

chladn ch, dobe ventilovan ch prostorch s vylouenm pso en pmho

slunenho svtla, mimo dosah zdroj tepla a zdroj vzncen. Teplota ocelov

lhve y nemla nikdy pestoupit 50 C. V dosahu y nemly t holav

spaliteln ne o hoen podporu c materily. Ventilan systm a elektrick

instalace mus t v pslunm proveden.

8. Omezovn expozice / oso n ochrann prostedky

Omezovn expozice D t na tsnost zazen se zkapalnn m plynem.

Limitn hodnoty expozice Propan: NPK-P: 1 800 mg/m3 (MAK, TWA)

Butan: NPK-P: 1 900 mg/m3 (TWA), 2 400 mg/m3

(MAK)

9. Fyzikln a chemick vlastnosti

Fyzikln stav pi 20 C Plyn

Barva Bez arv

Zpach Typick po odorantu nep emn

Molekulov hmotnost 32

Bod tn [C] -183 C

Bod varu [C] -42 (propan) a -0 5C ( utan) - podle sloen

Holavost Extrmn holav

Tlak par [10C] 0 15 a 0 65 Mpa

Relativn hustota plyn (vzduch=1) 1,56

Hlzagas, Na Dlouh louce 1620/1. 370 05 esk Budjovice, tel: +420 385 342 686. +420 774 486 788

BEZPENOSTN LIST Strana: 6

Revidovan verze: 0

Datum: 28.8. 2013

Nahrazuje: 0/0/0

PROPAN - BUTAN

9. Fyzikln a chemick vlastnosti (pokraovn)

Relativn hustota kapalina (voda=1) 507 3 a 584 06 kg/m3 pi 15 C

Rozpustnost ve vod [mg/l]

Dal da e

V hevnost Kapaln fze: 46,34 MJ/kg

Plynn fze: 93,57 MJ/m3

Spaln teplo Kapaln fze: 50,43 MJ/kg

Plynn fze: 101,82 MJ/m3

Teplotn tda T1

Tda poru C

10. Stlost a reaktivita

Ne ezpen produkty rozkladu Za normlnch podmnek dn p i ho en za nedostatku

vzduchu monost vzniku oxidu uhelnatho.

Chemick sta ilita Pi pedepsanm zpso u skladovn a pouit e v ro ek

sta iln.

Reaktivita Za normlnch podmnek nehroz. Mimo dn m e

reagovat s dusi nany chloristany chlrem a oxidanty.

Monost ne ezpen ch reakc K ne ezpe n m reakcm nedochz.

Podmnky kter m e te a za rnit Pi manipulaci s v ro kem e pote a za rnit vytvoen

v un. koncentrace ptomnosti zdro vzncen a styku s

oteven m ohnm.

Nesluiteln materily Dusinany chlr oxidanty.

Hlzagas, Na Dlouh louce 1620/1. 370 05 esk Budjovice, tel: +420 385 342 686. +420 774 486 788

BEZPENOSTN LIST

Strana: 7

Revidovan verze: 0

Datum: 28.8. 2013

Nahrazuje: 0/0/0

PROPAN - BUTAN

11. Toxikologick informace

Akutn toxicita V koncentraci 1 - 2 lze propan- utan d chat del

do u ez ak koli nsledk. Koncentrace 2 - 10 %

mohou po del expozici vyvolat olesti hlavy maltnost

lehk ommen. Prce v koncentraci 1 000 ppm = 1 800

mg/m3 se pokld za ezpenou.

Su chronick chronick toxicita Ne sou znmy inky pi dlouhodo m pso en.

Mutagenita v zroden ch u kch O sah utadienu e ni ne 0 1 proto nen v ro ek

klasifikovn ako mutagenn.

Karcinogenita O sah utadienu e ni ne 0 1 proto nen v ro ek

klasifikovn ako mutagenn.

Toxicita pro reprodukci Nepedpokld se.

Toxicita pro specifick clov orgny -

ednorzov

Ne sou dostupn data.

Toxicita pro specifick clov orgny -

opakovan

Su chronick inhala n toxicita (90 dn potkan) NOAEL

4489 ppm

Su akutn dermln toxicita (28 dn potkan) NOAEL

11,8 mg/kg

12. Ekologick informace

Toxicita Netoxick tda ne ezpenosti pro vodu WGK = 0.

Perzistence a rozloitelnost Nepedpokld se. Za normlnch podmnek se

nerozkld.

Bioakumulan potencil Nen znm.

Mo ilita v pd Nepedpokld se. Uvolnn ropn plyn se rychle odpa.

V sledky posouzen TBT a vPvB Nestanoveny

Jin nepzniv inky Odpa en plyn e t ne vzduch a me pronikat do

podzemnch prostor kanl achet apod.

Hlzagas, Na Dlouh louce 1620/1. 370 05 esk Budjovice, tel: +420 385 342 686. +420 774 486 788

BEZPENOSTN LIST

Strana: 8

Revidovan verze: 0

Datum: 28.8. 2013

Nahrazuje: 0/0/0

PROPAN - BUTAN

13. Pokyny pro odstra ovn

Zpso y odstra ovn ltky ne o smsi Vratn o al - tlakov ndo a p edat distri utorovi.

Zpso y odstra ovn o alu Vratn o al - znovuplniteln ocelov ne o kompozitov

lhev.

Platn prvn prava Zkon .185/2001 S . o odpadech v platnm znn v.

souvise cch pedpis .

14. Informace pro pepravu

Po menovn a oznaen podle evropsk dohody o peprav ne ezpenho z o RID/ADR v

platnm znn

slo OSN 1965

Pslun nzev OSN pro zsilku Uhlovodky plynn sms zkapalnn . n. (sms B)

Tda/tdy ne ezpenosti pro pepravu 2

Klasifikan kd: 2F

Identifikan slo ne ezpenosti: 23

Bezpenostn znaka: 2.1 + 13

O alov skupina nen

Ne ezpenost pro ivotn prosted ne

Zvltn ezpenostn opaten pro uivatele Pepravn kategorie: 2

Omezen mnostv (LQ): LQ0

Hromadn peprava podle plohy II

MARPOL 73/78 a pedpisu IBC

Nen ureno k hromadn doprav podle tchto

pedpis

Hlzagas, Na Dlouh louce 1620/1. 370 05 esk Budjovice, tel: +420 385 342 686. +420 774 486 788

BEZPENOSTN LIST

Strana: 9

Revidovan verze: 0

Datum: 28.8. 2013

Nahrazuje: 0/0/0

PROPAN - BUTAN

15. Informace o pedpisech

Nazen t ka c se ezpenosti zdrav a ivotnho prosted/specifick prvn pedpisy t ka c

se ltky ne o smsi

Zkon . 356/2003 S . ve znn zkona . 434/2005 S . o chemick ch ltkch a chemick ch

ppravcch a o zmn nkter ch zkon

Zkon . 111/1994 S . Silnin doprava v platnm znn vetn souvise cch pedpis a

nazen (ADR)

Zkon . 266/94 S . Zkon o drahch v platnm znn vetn souvise cch pedpis a nazen

(RID)

Nazen vldy . 361/2007 S . kter m se stanov podmnky ochrany zdrav pi prci v platnm

znn

Nazen Evropskho parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006 o registraci hodnocen povolovn a

omezovn chemick ch ltek o zzen Evropsk agentury pro chemick ltky (REACH)

Nazen komise (EU) . 453/2010 kter m se mn nazen Evropskho parlamentu a Rady (ES)

. 1907/2006 o registraci hodnocen povolovn a omezovn chemick ch ltek (REACH)

Nazen ES . 1272/2008 o klasifikaci oznaovn a alen ltek a sms (CLP)

Pedpisy pro provoz

SN 078304 Tlakov ndo y na plyny Provozn pravidla

TPG 200 00 Skladovn prode a doprava tlakov ch ndo s LPG

SN 386462 Zso ovn plynem LPG Tlakov stanice rozvod a pouit

TPG 402 01 Tlakov stanice rozvod a doprava LPG

TPG 301 01 Plnrny p pravny zkue ny a opravny tlakov ch ndo k doprav LPG

TPG 304 01 erpac stanice propan- utanu pro motorov vozidla

SN EN 1439 Pepr. vratn ocel.sva. lahve k peprav LPG Zkouky ped v pr hu a po

naplnn

SN EN 1440 Dtto Periodick zkouky

SN EN 12817 12818 12819 12820 Kontroly a revize zso nk na LPG

Posouzen chemick ezpenosti Ne ylo zpracovno

Hlzagas, Na Dlouh louce 1620/1. 370 05 esk Budjovice, tel: +420 385 342 686. +420 774 486 788

BEZPENOSTN LIST

Strana: 10

Revidovan verze: 0

Datum: 28.8. 2013

Nahrazuje: 0/0/0

PROPAN - BUTAN

16. Dal informace

Standartn vty o ne ezpenosti H220 Extrmn holav plyn

Pokyny pro ezpen zachzen

Prevence P210 Chra te ped teplem iskrami oteven m

plamenem hork mi povrchy - Zkaz kouen

Reakce P377 Por unika cho plynu: Nehaste nelze-li

nik ezpen zastavit.

P381 Odstra te vechny zdro e zaplen

mete-li tak uinit ez rizika.

Skladovn P410+403 Chra te ped slunenm zenm.

Skladu te na do e vtranm mst.

Informace o zmnch Revize yla provedena na zklad platnosti

Nazen komise (EU) . 453/2010 od 1.12.2010

a na zklad platnosti Dohody ADR a du RID

od 1.1.2011.

da e o saen v tomto ezpenostnm list se t ka pouze uvedenho v ro ku a odpovda

naim souasn m znalostem a zkuenostem. Za sprvn zachzen s v ro kem podle platn

legislativy odpovd uivatel.

Hlzagas, Na Dlouh louce 1620/1. 370 05 esk Budjovice, tel: +420 385 342 686. +420 774 486 788


Recommended