Home >Documents >Publikace o projektu Šance Montessori

Publikace o projektu Šance Montessori

Date post:27-Mar-2016
Category:
View:215 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Description:
O projektu Šance Montessori
Transcript:
 • Publikace o projektu

 • ObsahObsah1. vod.................................................................................................................32. Montessori pedagogika ................................................................................. 4

  Vznik Montessori pedagogiky ....................................................................................................................................................................... 4Montessori pedagogika dnes ........................................................................................................................................................................ 4Montessori pedagogika ve vztahu k vku dtte ................................................................................................................................................................................. 4Zsady pro prci s dtmi...............................................................................................................................................................................5Osobnost pedagoga .....................................................................................................................................................................................5

  3. Projekt ance .................................................................................................. 6vodn informace o programu ance ...........................................................................................................................................................7Pravidla a principy pro prci s dtmi v programu ance...............................................................................................................................7Obsah lekc .................................................................................................................................................................................................. 8Struktura lekce ..............................................................................................................................................................................................9Co by jet mli vdt rodie ...................................................................................................................................................................... 10Posun dt v prbhu kurzu .........................................................................................................................................................................11

  4. Dti a rodie v projektu ................................................................................ 13Co kaj rodie ............................................................................................................................................................................................13Kazuistiky ....................................................................................................................................................................................................13Ukzka zprvy z testovn .......................................................................................................................................................................... 15

  5. Pilotn organizace ..........................................................................................16Seznam organizac, kde se projekt realizoval............................................................................................................................................. 16Charakteristika vybranch organizac ......................................................................................................................................................... 17

  6. Zvr ...............................................................................................................187. Montessori pedagogika v R .......................................................................19Aktivity Spolenosti Montessori .....................................................................20

  1

 • 1. vod1. vodPojmenovn Montessori kolka nebo kola ji nen v naem eskm prosted zcela neznm: v sou-asn dob maj pvlastek s prvky Montessori nebo pedagogika Montessori stovky zazen v R, pedevm tch, kter pracuj s pedkolnmi dtmi matesk a rodinn centra a kluby, matesk koly; tak vak destky kol se tdami kolk pevn na 1. stupni. Pesto si ne kad doke pedstavit, co se pod tmto pojmem vlastn skrv.

  Prce s dtmi podle systmu Montessori pedstavuje modern perspektivu

  vzdlvn lidsk osobnosti.

  3

 • Vznik Montessori pedagogikyPedagogick systm je nazvn po sv autorce Dr. Marii Montessori, kter v prvn polovin 20. stolet pracovala na vvoji svho systmu vzdlvn. Zpsob prce s dtmi, vzdlvac prosted a teorie pro vzdlvn pedagog vych-zej z jejho vdeckho pozorovn a studi vvojovch poteb dt. Popsala poteby pro podporu a vyuit pirozenho potencilu dtte tak, aby optimln uen a vzdlvn dt pineslo prospch lidsk spolenosti v odpovdnm jednn jednotlivc pro toleranci a vzjemn respekt, mrovou bu-doucnost a uvdoml pstup k ivotnmu prosted. Dr. Montessori pvodn pracovala s dtmi s mentlnm postie-nm, tyto poznatky pozdji aplikovala i na zdrav dti. Pro sv tdy vyvjela nov prosted a neobvykl uebn materil a po-zorovala, e dti prokazovaly vt pochopen, zvldaly sloitj koly, ne pvodn pedpokldala, a dosahovaly lepch vzd-lvacch vsledk. V italskm Casa dei Bambini (Dm dt) mly pedkoln dti odlin dovednosti a znalosti ne ostatn estilet dti a program pro prvn stupe koly byl tedy vytvoen pro dti, kter u etly a psaly, kter vdly, jak dodrovat postupy a rozhodovat se o tom, co udlat dl, a kter umly komuniko-vat s ostatnmi dtmi ve skupin. Pipravila prax velmi dobe testovan kurikulum pro matematiku, hudbu, umn, gramatiku, prodn vdy a historii pro dti ve vku od t do dvancti let. Montessori svoji teorii a praktick pstupy propracovala tak pro dal vkov obdob. Souasn vdeck poznatky z oblasti psychologie, neurologie a pedagogiky potvrzuj jej tehdej objevy a zkuenosti. koly podle Montessori programu vznikaly nejdve v rznch zemch Evropy, dle v Indii, ve Spojench sttech. Dnes jsou se svm jednotnm systmem velmi vyhledvan a oblben rodii dt po celm svt.

  Montessori pedagogika dnesPedagogick systm Montessori je ucelen systm pro vchovu a vzdlvn dt od narozen do dosplosti. Respektuje piroze-n poteby dt v danm vku. Pro kad obdob v rozmez esti let jsou popsny vvojov poteby dtte. Uspokojenm tchto poteb vedeme dt k radosti z uen a objevovn, posilovn jeho sebevdom a osobn spokojenosti.

  Montessori systm zahrnuje popisy k pprav vhodnho pro-sted s aktivitami, materily a pomckami a ukazuje, jak je pre-zentovat dtti efektivnm zpsobem prce. Materily a pomc-ky s promylenmi didaktickmi postupy pomhaj pipravit pro dt innost s vhodnou obtnost, v rmci voln prce umouj dtti pracovat vlastnm tempem a samostatn, vedou dt ke zvdavosti, sebeovldn pi prci podle instrukc a schopnosti samo si zkontrolovat vlastn prci. Formy prce umouj dtti pracovat samostatn a neruen, ale tak podporuj sociln dovednosti a komunikaci mezi dtmi.

  Velk pozornost je v Montessori pedagogice vnovna ped-kolnmu vku, kdy se dt vekerou svoj innost pipravuje na celoivotn zpsob uen a dalho vzdlvn. Prosted a aktivi-ty pro prci dtte jsou pipraveny tak, aby clen a systematicky podporovaly rozvoj smyslovho vnmn, rozvoj dovednost potebnch pro psan, ten a potn a vnmn souvislost mezi novmi informacemi.

  Montessori pedagogika ve vztahu k vku dtteMontessori pedagogick systm vychz z vvojovch poteb dt, kter jsou pro optimln vzdlvn odlin pro 4 vkov obdob: 06 let, 612 let, 1218 a 1824 let.

  06 letV prvnch esti letech ivota dt absorbuje ve, co se kolem nho nachz dt si vytv svoji vlastn jedinenou osobnost. Ji prosted pro miminka a batolata m sv pravidla a speciln vcvik prvodc pro prci s dtmi do t let. Praktick innosti a smyslov podnty pomhaj dtem k samostatnosti a porozu-mn prosted kolem nich.

  Matesk koly jsou ureny dtem od t do esti let. Najdeme zde funkn kuchyky, kde se dti mohou vnovat stejnm innostem jako doma u maminky. Pi praktickch innostech se dt u postarat se o sebe a sv prosted. Msto obvyklch hraek je v policch speciln materil rozdlen do 4 oblast:

  1. Cvien praktickho ivota podporuje koordinaci a kontro-lu pohybu a samostatnost v kadodennm ivot.

  2. Smyslov vchova rozvj a tb smyslov vjemy, pomoc nich dt objevuje a zkoum prosted kolem sebe

  3. Jazykov vchova podporuje rozvoj ei, slovn zsoby, komu-nikace. Vede dt k rozvoji dovednost pro psan a vychz z jejich pirozenho zjmu o ten.

  4. Matematika navazuje na zkuenosti se smyslovm materilem pro konkrtn vyjden mnostv a zkladnch poetnch operac. Matematick materil umouje vechna sla mt v ruce a osa-hat, potkat, vidt.

  Vechny oblasti jsou doplnny o roziujc aktivity k tematickm okruhm pro zprostedkovn a utdn dalch informac o svt pomoc praktickch innost, vlastnho proitku a materi-lu se smyslovmi podnty (hudba, prodovda, zempis, lidsk spoleenstv rodina, povoln, innosti lid a umn).

  Dti si bhem doby na volnou prci vybraj aktivity v policch, pracuj kad na jin zvolen innosti, uitelky jim pomhaj s vbrem a ukazuj, jak na to. Velk draz je kladen na komu-nikaci s dtmi, svobod pohybu a podpoe vlastn aktivity.

  Dleit jsou ast prezentace lekce, kdy prvodci ukazuj dtem, jak se s materily pracuje. Tyto lekce jsou sestaveny tak, aby mly co nejvt efekt pro uen dtte.

  612 letVe kolnm prosted na 1. stupni dti pokrauj ve svch samo-statnch objevech. Zde ji nalezneme pojem Kosmick vchova, kter propojuje vechny oblasti koln vuky. V rmci tematic-kch projekt pracuj dti s informacemi z jednotlivch obor ve vzjemnch souvislostech, pracuj se symboly a pesnm pojmenovnm, td informace do kategori. Jazyk a matematika jsou cesty k poznvn informac.

  4

  2. Montessori pedagogika2. Montessori pedagogika

 • Zsady pro prci s dt