Home >Documents >Regina Demlov

Regina Demlov

Date post:01-Jan-2016
Category:
View:38 times
Download:4 times
Share this document with a friend
Description:
Mechanismy účinků léků - nespecifické a specifické. Subklasifikace lékových receptorů a vazebných míst. Regina Demlová. Definice: „farmakologie je věda zabývající se interakcí chemické látky (léčiva) s živým organismem“ - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:
 • Mechanismy ink lk - nespecifick a specifick.

  Subklasifikace lkovch receptor a vazebnch mst. Regina Demlov

 • Definice:farmakologie je vda zabvajc se interakc chemick ltky (liva) s ivm organismem

  organismus je systm z hierarchicky uspodanch podsystm (rovn) molekulrn subcelulrn bunn tkn orgny orgnov systmy organismus jako celekorganismuslivofarmakodynamikafarmakokinetika

 • MECHANISMY INKU

  I. inek nespecifick

  Podmnny obecnmi fyzikln-chemickmi vlastnostmi ltky - bez vyhrannch poadavk na chemickou a strukturln konfiguraci liva i recipujc molekulu (nap. tkav ltky rozpustn v tucch -narkza).

  II. inek specifick (zprostedkovan specifickmi clovmi molekulami)

  inek zvis na ovlivnn urit molekuly clovho orgnu molekulou ltky, kter svoj konfigurac recipujcmu mstu odpovd K inku sta nzk koncentrace inn ltky v blzkosti receptoru - koncentrace efektivn. Odpovdajc recipujc msto clovho orgnu = clov struktura inku liv (t zvan receptor).

 • I. Nespecifick, fyzikln-chemick psoben livI.1. Ltky psobc osmotickmi vlastnostmipsob tak ltky samy neprostupujc pes bunn membrny, kter jsou vak prostupn pro voduvoda se pohybuje z msta vce zednho do msta koncentrovanjho roztoku, a to do dosaen osmotick rovnovhypkladem mohou bt salinick projmadla (nap. sran hoenat), nebo osmotick diuretika (nap. mannitol)

 • I. Nespecifick, fyzikln-chemick psoben livI.2. Ltky ovlivujc acidobazickou rovnovhu- Pklad : ltky mnc pH moe (nap. acidifikujc sl chlorid amonn - pi otrav amfetaminy), nebo ltky pouvan k prav systmovch poruch acidobazick rovnovhy (nap. bikarbont sodn u metabolick acidzy, citrt sodn, draseln)

 • I. Nespecifick, fyzikln-chemick psoben livI.3. Ltky psobc oxido - reduknmi vl.- nkter desinficiencia (nap. peroxid vodku) psob jako oxidujc ltka, methylenov mod se pro sv redukujc schopnosti pouv k lb methemoglobinmie, expektorancia typu N-acetylcysteinu psob redukci disulfidickch mstk glykoprotein hlenu ( psob normalizan na sekretov buky a sloen hlenu)

 • I. Nespecifick, fyzikln-chemick psoben livI.4. Adsorbenciatypickm pkladem ltky s velkm povrchem vzajcm (adsorbujcm) jin ltky, toxiny, apod. je adsorpn (ivoin; aktivn) uhli kdy se ltky pouvaj u prjm pomrn asto, jejich innost je problematick, nebyla spolehliv prokzna klinickmi studiemi

 • I. Nespecifick, fyzikln-chemick psoben livI.5. Surfaktanty, detergentiaovlivuj povrchov napt membrn bunk, pouvaj se jako desinficiencia a antiseptika (mdla, benzyldodecinium bromid, carbethopendecinium bromid aj.)psob tak i nkter antibiotika (nap. polymyxiny bazick peptidy psobc jako kationick detergens interaguj s fosfolipidy bunnch membrn)

 • I.Nespecifick, fyzikln-chemick psoben livI.6. Celkov anestetika- podle tzv. lipidn teorie Overtona a Meyera (1899-1901) je psoben celkovch anestetik zaloeno na jejich liposolubilit I.7. Cheltotvorn ltky- vytvej s tkmi kovy rzn stabiln komplexy chelty, m brn vazb kovu s endogennmi ligandy; chelty by mly bt netoxick, mt vysokou rozpustnost ve vod pedpoklad pro rychlou renln exkreci (p. me bt dexrazoxan cyklick analog EDTA podvan souasn s anthracykliny k potlaen kardiotoxicity vazba Fe2+ iont)

 • II. Specifick psoben livchemick vazby uplatujc se pi specifickm psoben liv

  clov struktury specifickho psobenreceptoryiontov kanlyenzymytransportn (penaeov; karirov) systmyjin struktury

 • A. RECEPTORYB. IONTOV KANLC. ENZYMYD. TRANSPORTRYAgonistaAntagonistaPmoTransduknmechanizmyBez inkuEndogenn meditor blokovnIontov kanloteven/zavenEnzymov aktivace/inhibiceModulace iontovho kanluDNA transkripceBloktoryModultoryPrnik blokovnVzrstajc nebo klesajcpravdpodobnost otevenInhibitorFalen substrtProlivoReakce inhibovnaTvorba abnormlnch metabolitTvorba aktivnho livaNormln transportInhibitorFalen substrtTransport blokovnKumulace abnormlnch ltekAgonista/substrt receptoryAntagonista/inhibitorAbnormln produktProlivo(podle Rang and Dale Pharmacology, 2007)

 • II. Specifick psoben liv

  clov struktury specifickho psobenreceptoryiontov kanlyenzymytransportn (penaeov; karirov) systmyjin struktury

 • Molekula inn ltky se ve na molekulu receptoru za vzniku komplexu receptoru s ltkou tzv. farmakon-receptorov komplex.

  st receptoru, kter m vysokou a selektivn afinitu pro molekulu agonisty, je tzv. vazebn msto receptoru.

  Aktivac receptoru vznik signl.

  Signl ovlivuje efektor. Tmto mechanismem vznik INEK.

 • [R] + [A] [RA] efektork+1k-1signlR= receptorA= livoRA= komplex receptoru s livemk+1= konstanta asociacek-1= konstanta disociaceefektory = molekuly, kter penej interakci mezi livem a receptorem do zmn bunn aktivity (nap. adenylylcyklza)

 • Druhy receptor podle struktury a mechanizm astncch se penosu signlu

 • 4 hlavn typy receptor(podle Rang and Dale Pharmacology, 2007)

  Typ 1Receptory spaen s iontovmi kanlyTyp 2Receptory spaen s G-proteinemTyp 3S kinzou spaen receptoryTyp 4Nuklern receptorMstoMembrnaMembrnaMembrnaIntracelulrnEfektorIontov kanlKanl nebo enzymEnzymTranskripce genVazbaPmoG-proteinPmoPes DNAPkladyNikotinov-cholinergn receptor, GABA receptorMuskarinov-cholinergn adrenoreceptoryInzulin, rstov faktor, receptor cytokinuSteroidy, receptory thyroidlnch hormonStrukturaOligomer sloen z podjednotek obklopujcch sted kanlu.Monomer (nkdy i dimer) obsahujc ve sv struktue 7 transmembrnovch heliklnch domn.Jednotliv transmembrnov helikln domna propojen s extracelulrn kinzou.Monomern stavba s oddlenm receptorem a DNA vzajc domnou.

 • Zahrnuty zejmna v rychlm synaptickm penosu. Nkolik typ, nejastji se skldaj ze 4 - 5 podjednotek, s transmembrnovou spirlou okolo centrlnho vodnho kanlu. Vazba a oteven kanlu v milisekundch. Pklady: nikotinov acetylcholinov receptor, GABA-A typ, 5- hydroxytryptamin typ 3 (5-HT 3) receptory.

  Receptory spaen s iontovmi kanly (ionotropn)

 • 4 hlavn typy receptor(podle Rang and Dale Pharmacology, 2007)

  Typ 1Receptory spaen s iontovmi kanlyTyp 2Receptory spaen s G-proteinemTyp 3S kinzou spaen receptoryTyp 4Nuklern receptorMstoMembrnaMembrnaMembrnaIntracelulrnEfektorIontov kanlKanl nebo enzymEnzymTranskripce genVazbaPmoG-proteinPmoPes DNAPkladyNikotinov-cholinergn receptor, GABA receptorMuskarinov-cholinergn adrenoreceptoryInzulin, rstov faktor, receptor cytokinuSteroidy, receptory thyroidlnch hormonStrukturaOligomer sloen z podjednotek obklopujcch sted kanlu.Monomer (nkdy i dimer) obsahujc ve sv struktue 7 transmembrnovch heliklnch domn.Jednotliv transmembrnov helikln domna propojen s extracelulrn kinzou.Monomern stavba s oddlenm receptorem a DNA vzajc domnou.

 • Heptahelikln struktura.

  Jedna intracelulrn smyka je del a interaguje s G-proteinem

  G-protein je membrnov protein se 3 podjednotkami (a b g), a-podjednotka m GTPzovu aktivitu nkolik podtyp typ Gs Gi Go Gq Aktivace efektoru je ukonena, kdy navzan GTP molekula je hydrolyzovna, co umon a-subjednotce rekombinaci s b g.

  Pklady: muskarinov receptor, adrenoceptory, opioidn receptory, cannabinoidn receptory, histaminov a neuropeptidov receptory.

  Receptory spaen s G-proteinem (metabotropn)

 • NeurotransmiterExtracelulrnprostor1 Neobsazen receptor neinteraguje sGs proteinem 2 Obsazen receptor zmn tvar a interaguje s Gs proteinem. Gs protein uvoln GDP a ve GTP.3 a podjednotka Gs proteinu se oddluje a aktivuje adenylylcyklzu.4 Kdy nen neurotransmiter dle ptomn, receptor se vrt ke klidovmu stavu. GTP na a podjednotce je hydrolyzovn na GDP a adenylylcyklza je inaktivovna.ReceptorbgaGDPBunn membrnaGs protein s vzanm GDPNeaktivnadenylylcyklzaCytosolAktivnadenylylcyklzaaaabbbgggGDPGTPGTPGTP GDPcAMP + PPiPiATPRozpoznn chemickch signl membrnovmi receptory spaenmi s G-proteinem spout zven (nebo mn asto snen) aktivity adenylylcyklzy.(podle Lippincotts Pharmacology, 2006)NeaktivnadenylylcyklzaNeaktivnadenylylcyklza

 • Dv hlavn cesty kontrolovny receptory pes G-proteiny. Ob mohou bt aktivovny i inhibovny ligandy dle charakteru receptoru a G-proteinu.

  Adenyltcyklza: ATP cAMP: AC katalyzuje tvorbu intracelulrnho posla - cAMP cAMP aktivuje rzn proteinkinzy, ty kontroluj bunnou funkci tm, e psob fosforylaci rznch enzym, nosi a dalch protein.

  Fosfolipza C: fosfolipidy IP3 a DAG katalyzuje tvorbu 2 intracel. posl (IP3 a DAG) z fosfolipidu membrny IP3 voln cytosol. Ca2+ uvolnnm Ca2+ z intracelul. kompartment zven volnho Ca2+ ada akc (kontrakce, sekrece, aktivace enzymu a hyperpolarizace membrny) DAG aktivuje proteinkinzu C, ta kontroluje adu bunnch funkc fosforylac ady protein. Efektory kontrolovan G-proteiny

 • 4 hlavn typy receptor(podle Rang and Dale Pharmacology, 2007)

  Typ 1Receptory spaen s iontovmi kanlyTyp 2Receptory spaen s G-proteinemTyp 3S kinzou spaen receptoryTyp 4Nuklern receptorMstoMembrnaMembrnaMembrnaIntracelulrnEfektorIontov kanlKanl nebo enzymEnzymTranskripce genVazbaPmoG-proteinPmoPes DNAPkladyNikotinov-cholinergn receptor, GABA receptorMuskarinov-cholinergn adrenoreceptoryInzulin, rstov faktor, receptor cytokinuSteroidy, receptory thyroidlnch hormonStrukturaOligomer sloen z podjednotek obklopujcch sted kanlu.Monomer (nkdy i dimer) obsahujc ve sv struktue 7 transmembrnovch heliklnch domn.Jednotliv transmembrnov helikln domna propojen s extracelulrn kinzou.Monomern stavba s oddlenm receptorem a DNA vzajc domnou.

 • Receptory spaen s kinzou (enzymy)

  Maj cytosolickou enzymovou aktivitu jako integrln soust jejich struktury i funkce. Vazba ligandu na extracelulrn domnu aktivuje i inhibuje tuto cytosolickou enzymovou aktivitu.

  Doba odpovd minuty a hodiny.

  Nejbnj ty s tyrosin kinasovou aktivitou - vazba ligandu aktivuje kinasu fosforylace tyrosinovch zbytk specifickch protein.

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended