Home >Documents >Rh©tsk drha (2013)

Rh©tsk drha (2013)

Date post:30-Mar-2016
Category:
View:219 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
Nejkrásnější panoramatické trasy Švýcarska – Ledovcový expres a Bernina Express.
Transcript:
 • Rhtsk drha.MojeSvycarsko.com/rhbNejkrsnj panoramatick trasy vcarska Ledovcov expres aBernina Express.

  www.rhb.ch

  Via

  du

  kt

  La

  nd

  wa

  sse

  r, G

  rau

  b

  nd

  en

 • 2 | Rhtsk drha

  Rhtsk drha.

  Rhtische Bahn AGBahnhofstrasse 25CH-7002 ChurTel.: +41 81 288 61 00Fax: +41 81 288 61 05 railservice@rhb.chwww.rhb.ch

  Rhtsk drha.Dky jedinenm horskm trasm, svtovmu ddictv UNESCO

  aslavnm artiklm, jako je Ledovcov expres aBernina Express, zaruuje

  Rhtsk drha ji vce ne 120 let prvotdn eleznin zitky nap

  trojjazynm Graubndenem. Dobr npady zptn vypadaj vdy jako

  samozejm. Mylenka graubndensk horsk eleznice se ale dodnes

  jev jako okouzlujc andhern. Rhtsk drha toti spojuje krsu krajiny,

  slu techniky aucelen mylenky.

 • Rhtsk drha | 3

  Be

  rnin

  a E

  xpre

  ss p

  roj

  d k

  ole

  m le

  do

  vco

  vc

  h sp

  laz

  Vce ne sto let star eleznin tra pes Albulu aBer-

  ninu je, co se te stavitelstv aveden trasy, vjime-

  nm mistrovskm dlem. Tra je harmonicky zasazena

  do divok prody, avs ek velkolep vlet do pr-

  kopnickch as eleznice. Od ervence 2008 pat

  trat Rhtsk drhy Albula aBernina na seznam sv-

  tovho ddictv UNESCO. Dokonal splynut krajiny

  aeleznice dlouh oblouky, rafinovan stavby, trat

  vlnc se strmmi dolmi. Nejatraktivnj msta na trati

  jsou viadukt Landwasser, toit tunely mezi Bergnem

  aPredou nebo kruhov viadukt uBrusia. Pklad, kter

  thne idnes.

  Svtov ddictv UNESCO mistrovsk dlo elezninho stavitelstv

 • Bernina Express.

  4 | Bernina Express

  Zaijte jeden znejkrsnjch pejezd Alp: Trat Albula aBernina

  spojuj na toit trase abez ozuben sever ajih Evropy. Specilnm po-

  itkem je panoramatick jzda Bernina Expressem okolo ledovc

  dol kpalmm. Nejkrsnj zitek vAlpch: Bernina Express jako

  nejve poloen eleznin tra kiujc Alpy spojuje sever Evropy sji-

  hem. Asice ndhernm zpsobem: Tra zapad zcela harmonicky do

  velkolepho svta hor. 55 tunel, 196 most astoupn a 70 promile

  Od ledovc kpalmm.

 • Bernina Express | 5

  Via

  du

  kt

  Bru

  sio

  na

  tra

  se B

  ern

  ina

  Exp

  ress

  u d

  o T

  ira

  na

  zvld vlak slehkost. V2253 metrech nad moem trn stecha Rht-

  sk drhy Ospizio Bernina. Tady se poitky zprody akulturn zit-

  ky spojuj vjeden, nejkrsnj zitek vAlpch! Tra zThusis do Tira-

  na pat pod svtov ddictv UNESCO. To je znaka.

 • Ledovcov expres.

  6 | Ledovcov expres

  Stoupte a skoro do oblak, panenskou prodou, pes mocn horsk

  toky akolem rozeklanch skalnch stn. Panoramatick jzda

  vLedovcovm expresu vcarskmi Alpami se vm vryje do pamti

  satrakcemi od zatku a do konce. Ve Sv. Moici zdrav svt bohat

  akrsn, vDavosu horsk vzduch av Zermattu nejfotografovanj

  hora, Matterhorn. Mezi nimi cestujete Ledovcovm expresem po

  Graubndenu aRnskou soutskou, vcarskm Grand Canyonem.

  Nejpomalej rychlk svta.

 • Ledovcov expres | 7

  Ze sluchtek se dozvte vechny zajmavosti otto transalpsk trati aby

  vm neula dn podvan.

  Po pastv pro oi nsleduje pastva pro chuov buky pedkrm, hlavn

  chod adezert se podvaj erstv zpalubn kuchyn pmo na vae msto.

  Nebo si objednejte selsk tal samozejm se suenm masem

  Bnderfleisch zregionu. Cesta kpoitku je voln: jdlo pro tlo,

  panoramatick vhledy pro dui. Nechte ns hkat vae smysly.

  Le

  do

  vco

  v e

  xpre

  s

 • 8 | Tipy na vlet

  Tipy na vlet.

  Muzeum pln zitk nov eleznin muzeum Albula.V Bergnu, pmo na trati Albula Rhtsk drhy stoj

  eleznin muzeum Albula. Pomoc upravench mst-

  nost, originlnch expont ajedn zposlednch loko-

  motiv nazvan Krokodl zprostedkovv muzeum

  historick aaktuln aspekty tto nejvelkolepj ze

  vech vcarskch elezninch trat, kter je soust

  svtovho ddictv UNESCO. Na 1 300 m2 nvtvnky

  ek pes 400 expont zvce ne stolet historie.

  Muzeum napluje spousta atrakc: simultor jzdy

  voriginln krokodl kabin strojvdce nech kadho

  dit lokomotivu. Rzn vstavy ukazuj nvtvnkm

  zajmavosti ze svta eleznic ana modelu lze tento

  svt obdivovat vmalm mtku. Tak pro dti je tu pi-

  praven speciln zitkov okruh.

  Arosa Bahn 1 000 vkovch metr za 1 hodinuJzda zan vChuru poklidn

  kolem mstskch hradeb av

  Malteserturm aObertor. Ale brzy je

  sprohldkou msta na kolejch ko-

  nec erven vlak se nhle mn

  vhorskou eleznici. Na pouhch 26

  kilometrech vyplh Arosa Bahn

  o1 000 metr v. Jako voblacch

  vypad pohled zelegantnho via-

  duktu Langwieser. Nechte svmu

  volnmu dni vlzeskm stedisku

  voln prbh: Vyjete si lanovkou

  na Weisshorngipfel adojdte

  khorsk chat Carmenahtte nebo

  na Ochsenalp. Sv horsk

  vzduch vgraubndenskm letovis-

  ku Arosa pohlad nvtvnka na

  tle ina dui.

  Svt snk vlak asanNejprve se vlak vyplh do ve

  pes viadukty atoit tunely. Apak

  se jede zvky 1 800 mn. m.

  zkopce dol: est kilometr dlou-

  h skask sjezd nabz pardn

  zimn radovnky. ZPredy dol

  brzdte uzavenou silnici vedouc

  do prsmyku Albula aprojedete

  minimln tolika zatkami jako

  vlak. Ale plynuleji apodnm sn-

  hem, ve dne iv noci. Skask

  drha je veer osvtlena. Tato z-

  bava je vhodn pro rodiny, spor-

  tovce adobrodruhy. Msto zPredy

  do Bergnu skuj nejvt profci

  do dol po strm skask drze

  zDarluxu do Bergnu. Na Darlux

  se dostanete pohodln sedako-

  vou lanovkou.

  MojeSvycarsko.com

 • Tipy na vlet | 9

  Poitksk vlak dobroty na podn.V kulinskm vlaku okuste na kad zastvce jednu

  specialitu. Panorama Alp atychodov menu si vy-

  chutnte vnaem jezdcm pokuen, Gourminu. Kuli-

  nsk vlak vs poveze zChuru, Davosu nebo Sv. Mo-

  ice od restaurace krestauraci. Ve vybranch

  restauracch vs oekvaj mstn speciality. Carpa-

  ccio, Capuns nebo Pudin da la Nona: ochutnejte roz-

  manitost Graubndenu vemi smysly. Senzan.

  VGourminu vykouzl zkuen kuchai mezi Churem

  aSv. Moicem nebo mezi Landquartem aScuolem

  erstv pipraven pokrmy pro kad mlsn jazek.

  Pedkrm podvme vhradnm mst Domletschg,

  hlavn chod vAlbulatalu adezert vEngadinu nebo na-

  opak. Dopejte si pastvu pro oi: uvnit ivenku.

  Impozantn Rnsk soutskaRuinaulta vGraubndenu je jedna

  znejvelkolepjch anejrozmani-

  tjch krajin vAlpch. Divok

  soutska se strhujc ekou, blmi

  strmmi stnami arozlehlmi lesy.

  Za 10 000 let si Rn mezi Ilanz

  aReichenau prorazil cestu skaln

  horninou. Vznikla soutska, kter

  se prvem pezdv vcarsk

  Grand Canyon. Borovicemi ole-

  movan skaln tvary fascinuj

  cestujc vlakem, p turisty

  iraftae zcelho svta. Prozkou-

  mejte monumentln Rnskou sou-

  tsku mezi Ilanz aReichenau ve

  vlaku.

  Radost zkoupn aeleznice vjednomEngadin Bad Scuol zahrnuje 8 rz-

  nch bazn. Mal, ale hezk jsou

  tak lzn Bad Alvaneu uTiefencas-

  telu. Sjzdenkou Rhtsk drhy Ba-

  de-Kombi se do lzn ponote o20

  procent levnji. Na ploe vce ne

  2000 mekaj vlznch Engadin

  Bad Scuol psobiv vnitn bazny,

  hork vivky, slan koupele amno-

  ho dalho. Ve venkovnm baznu je

  pod engadinskm nebem ctit har-

  monie horskho ovzdu avody

  vivka pod irm nebem m 34

  stup. Bad Alvaneu je zdrojem tvo-

  ivosti aenergie. Lzn napj liv

  pramen sobsahem sry, kter pro-

  pojuje vnitn avenkovn bazn, pru

  asaunu, bublinkov lehtka aviv-

  ky. ZAlvaneu vede Prkopnick

  stezka kimpozantn skaln ploin

  Crap Fur vParku Ela.

 • Krok za krokem kolem eleznice UNESCO BergnPreda.Naun eleznin stezka vede z Predy do Bergnu,

  pmo podl asnho stavebnho dla Rhtsk drhy,

  podl t sti, kter je zaazena mezi pamtky

  UNESCO. Celkov dlka naun stezky je 8 km, v-

  kov rozdl 400 m od tunelu Albula v Pred (nazvan

  tak brna do Engadinu) a do Bergnu. Na vznam-

  nch mstech tto trasy najdete tabule s informacemi

  ke stavb a jednotlivm sekm eleznin trati. Jzdn

  dy vs pak informuj o tom, kdy bude projdt pt

  vlak. Stezka je pstupn od ervna do jna.

  Bahn & Bike na dvou kolech podl zkokolejkyZamstnanci RhB dobe znaj spo-

  jen tr adopravy. Pi znmkch

  navy lze kdykoliv pestoupit na

  vlak. Bahn & Bike otom to je.

  Vci znal svit na kolobce pt

  kilometr zArosy do Litzirti. Jako

  vletu se objevuje vcarsk Grand

  Canyon na elektrokole zThusis

  nebo Ilanz. Nebo se na horskch

  kolech zastnte zvodu ohor-

  skou cenu pes Berninapass

  sportovn vzva.

  Via Albula/Bernina P trasa svtovm ddictvm UNESCO 10 etap dlkovho putovn Via Al-

  bula/Bernina se pizpsob kad-

  mu rozpoloen. Trasa je jedinen

  umstna neustle kiuje elez-

  nin tra zapsanou na seznamu

  svtovho ddictv. Objevovn

  most aviadukt je skoro jako

  dtsk hra. Unaven nohy pe-

  stoup na Rhtskou drhu. Deset

  individuln kombinovatelnch

  etap tvo cestu po 131 kilomet-

  rech svtovho ddictv UNESCO.

  Na n zaijete vysokoalpsk, alp-

  sk asubtropick oblasti vrji p-

  rody pky nebo vlakem, rychle

  nebo pomalu, ze severu na jih

  nebo naopak.

  10 | Tipy na vlet MojeSvycarsko.com

 • Swiss Pass.Pedstavte si, e mete cel vcarsko procestovat

  sjednou jedinou jzdenkou. Swiss Pass je klem kve-

  ejn dopravn sti vcarska. Vlaky, autobusy alod

  jsou piprave

Embed Size (px)
Recommended