+ All Categories
Home > Documents > roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008...

roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008...

Date post: 24-Mar-2021
Category:
Upload: others
View: 11 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 228 /228
Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008
Transcript
Page 1: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

Min

iste

rstv

o ob

rany

Čes

ké r

epub

liky

roČe

nk a 2

008

Ministerstvo obrany České republiky

roČenk a 2008ROČE

NKA

200

8

Page 2: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení
Page 3: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

Ministerstvo obrany České republiky

roČenka 2008

praha 2009

Page 4: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

Ministerstvo obrany České republiky – PIC MOISBN 978-80-7278-495-0

Praha 2009

Page 5: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

3

MINISTERSTVO OBRANY ČR

ÚvoDeMRok 2008 byl nejen rokem oslav 90. výročí vzniku Československa, kde příslušníci Armády ČR pre-

zentovali své schopnosti na „Přehlídce“, ale byl zejména rokem klíčovým pro úspěšný vstup do celé transformace. I přes snížené finanční zdroje pokračovala Armáda České republiky v souladu s vládou ČR přijatým dokumentem „Transformace resortu MO ČR“ v realizaci druhého kroku reformy ozbro-jených sil České republiky a zahájila plnění úkolů k dosažení cílových struktur a počtů osob u rozho-dujících útvarů a jednotek Armády České republiky.

V průběhu roku byly přerozděleny působnosti Armády ČR jak na strategické, tak operační i taktic-ké úrovni a v této souvislosti došlo i k úpravě struktur operačních velitelství. K naplnění stanovených politicko-vojenských ambicí a z důvodu posílení podílu nasaditelných sil pokračovala transformace záchranných praporů a byla rovněž zahájena výstavba lehkých motorizovaných praporů a ženijních útvarů. Armáda České republiky těmito realizovanými změnami neztratila svou schopnost poskytovat podporu Integrovanému záchrannému systému ČR a Policii ČR, což prokázala při řadě cvičení, zejmé-na pak při cvičení Zóna 2008. Těmito kroky tak byly ukončeny stěžejní změny v procesu optimalizace struktur velení a jednotek.

V roce 2008 pokračovala obměna, doplňování a příprava profesionálního sboru útvarů a zařízení Armády České republiky. Prvořadá pozornost byla soustředěna na jednotky a útvary vyčleněné pro brigádní úkolová uskupení a ostatní útvary a zařízení společných sil.

Do služebního poměru vojáka z povolání bylo přijato 1 049 nových profesionálů z přímého ná-boru, studium vojenských škol ukončilo 169 absolventů a studentů.

Z organizačních důvodů bylo v roce 2008 propuštěno 382 vojáků z povolání a 805 občanských zaměstnanců.

V roce 2008 pokračoval výcvik vojsk v souladu s dvouletým systémem přípravy a pohotovosti. Tento systém, který byl zaveden v roce 2005 a vyplýval především z potřeby připravit k nasazení do operací ve stanovených termínech brigádní úkolová uskupení se sice v přípravě osvědčil, ale v praxi se ukázaly i některé jeho nevýhody, na které bylo nutné reagovat. Proto byly v roce 2008 zahájeny práce na vytvoření nového systému přípravy vojsk Armády České republiky, který bude zahrnovat přípravu všech jednotek, útvarů a zařízení AČR, bude pro všechny druhy činností (bojové i nebojové) a zároveň umožní naplnění deklarovaných politicko-vojenských ambicí, zabezpečí zvy-šování a prohlubování dosažených operačních schopností, bude schopen reagovat na řadu faktorů, jež ovlivňují proces přípravy, jako jsou plánovaná přezbrojení, přecvičení na novou techniku a zbra-ňové systémy, rovněž na aktuální stav finančních, lidských a materiálních zdrojů a v neposlední řadě na nutnost regenerace sil a obnovu schopností jednotek. Jednotky Armády ČR zahájily přípravu podle nového systému od 1. ledna 2009.

Příslušníci Armády České republiky se v roce 2008 zúčastnili celkem 107 cvičení a společných vý-cviků se zahraničními partnery. Z tohoto počtu se 84 cvičení uskutečnilo mimo území České republiky a 23 cvičení na území ČR. V zahraničí tak cvičilo v roce 2008 celkem 1 306 českých vojáků a na našem území 1 105 příslušníků zahraničních armád. Účast jednotek a štábů Armády ČR na plánovaných cvi-čeních vychází z našeho členství v NATO a EU a je naplněním základních požadavků řídících orgánů NATO v dosažení nezbytné míry jejich interoperability s jednotkami dalších členských států při plnění společných úkolů.

V rámci modernizace pozemních sil pokračoval proces přezbrojení Armády České republiky střed-ními nákladními automobily. Armáda ČR do konce roku 2008 převzala od společnosti TATRA, a.s., celkem 381 nových vozidel, včetně logistického zabezpečení. V roce 2008 se pokračovalo v řešení projektu „Přezbrojení Armády ČR kolovým obrněným transportérem“. Pořízení nových obrněných transportérů je prioritním projektem modernizace pozemních sil a svým rozsahem i finanční nároč-ností jedním z nejdůležitějších strategických projektů vyzbrojování Armády ČR vůbec. Jejich pořízením

Page 6: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

4

ROČENkA 2008

bude dosaženo zvýšení schopností vedení bojové činnosti jednotkami Armády ČR v soudobém ope-račním prostředí.

U vzdušných sil byly v souladu s programem „Zabezpeční operačního nasazení nadzvukových letounů“ nakoupeny řízené střely A-A AIM-120C-5 AMRAAM i s logistickou podporou pro letoun JAS-39 Gripen k zabezpečení plnění úkolů v rámci NATINADS (Integrovaný systém PVO NATO). Následně proběhly vojskové zkoušky a tento zbraňový systém byl zaveden do používání v Armádě České republiky. U protiletadlového raketového vojska byl dokončen projekt elektromagnetická ko-existence v rámci modernizace protiletadlových raketových kompletů 2K 12 KUB v souladu s Evrop-skou kmitočtovou tabulkou.

V souladu s přijatou „Transformací resortu Ministerstva obrany ČR“ pokračovala Armáda ČR v pl-nění organizačních, mobilizačních a dislokačních změn. V roce 2008 bylo vytvořeno 12 vojenských útvarů a zařízení, reorganizováno 71 a zrušeno 21 vojenských útvarů a zařízení. Nejzásadnější změ-nou v rámci revize struktury společných sil byla transformace záchranných praporů.

U vzdušných sil byla reorganizována 25. protiletadlová raketová brigáda.V rámci organizačních změn u Velitelství sil podpory a výcviku bylo v roce 2008 do podřízenosti

náčelníka Generálního štábu AČR převedeno Ředitelství personální podpory a do podřízenosti velite-le společných sil Ředitelství výcviku a doktrín. U přímo podřízených vojenských útvarů a zařízení Veli-telství sil podpory a výcviku byla reorganizována 34. základna komunikačních a informačních systémů, která byla zároveň převedena do podřízenosti sekce komunikačních a informačních systémů MO.

U Ředitelství logistické a zdravotnické podpory bylo nově vytvořeno Spádové vojenské zdra-votnické zařízení Hradec Králové. Zrušeno bylo 5 posádkových ošetřoven a sklady nadpočetného majetku Červinka a Olomouc. Velitelství sil podpory a výcviku a Ředitelství logistické a zdravotnické podpory byly k 31. prosinci 2008 zrušeny a k 1. lednu 2009 bylo nově vytvořeno Velitelství podpory.

Z užívání Armády ČR bylo v průběhu roku 2008 vyřazeno 17 kasárenských areálů nebo jejich částí, včetně pozemků, 23 stavebních objektů s pozemky, 5 výcvikových a školicích zařízení nebo jejich částí, 5 cvičišť, 1 střelnice, dále pozemky beze staveb, některé předválečné hraniční pevnostní objekty a bytové jednotky.

V oblasti komunikace patřilo k prioritám resortu MO další prohlubování pozitivních vztahů mezi veřejností a resortem Ministerstva obrany i uvnitř Armády České republiky. Důraz byl kladen na za-jištění aktivní nabídky informací sdělovacím prostředkům, poskytování informačního servisu médiím a na včasné poskytování informací v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Nej-důležitějšími tématy komunikace bylo působení jednotek Armády České republiky v zahraničí, růst úrovně profesionality příslušníků a jednotek a modernizace armády. Dalšími tématy, které stály v po-předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení AČR v provinčním rekonstrukčním týmu v Lógaru, po celý rok se resort Ministerstva obrany spolu s Úřadem vlády a Ministerstvem zahraničních věcí věnoval komunikaci o jednáních s americkou stranou o možném umístění radarové stanice protiraketové obrany na území ČR. Kromě toho se resort MO věnoval dvěma důležitým událostem. První významnou událostí byl summit NATO v Bukurešti v dubnu 2008 a druhou byly oslavy 90. výročí vzniku samostatného československého státu v druhé polovině roku 2008, jež vyvrcholily slavnostní přehlídkou 28. října 2008 v Praze.

Rok 2008 byl úspěšný i pro armádní sportovní reprezentaci, která byla prioritně zaměřena na účast armádních sportovců na Hrách XXIX. olympiády 2008 v Pekingu. Do celkového zisku olympijských medailí pro Českou republiku přispěli armádní sportovci dvěma zlatými a dvěma stříbrnými medaile-mi. Na vrcholných mezinárodních soutěžích získali armádní sportovci 56 medailí (14 zlatých, 24 stříbr-ných a 18 bronzových). Za rok 2008 si do svých statistik Armádní sportovní centrum DUKLA připsalo 145 mistrů České republiky. Na zisku medailí ze světových soutěží se podílelo 46 sportovců seniorské a juniorské kategorie, z toho 33 instruktorů sportu-vojáků z povolání a občanských zaměstnanců, 6 externistů a 7 příslušníků sportovních družstev juniorů. V říjnu 2008 oslavilo ASC DUKLA významné výročí – 60. výročí vzniku armádního vrcholového sportu.

Page 7: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

5

MINISTERSTVO OBRANY ČR

preZiDent republikyvÁClav klaus

aktivity preZiDenta republiky (oblast obrany a arMÁDy)

7. ledna 2008− předal na Pražském hradě genpor. Tomáši Sedláčkovi Zlatou

plaketu prezidenta republiky při příležitosti jeho 90. narozenin.

19. února 2008− diskutoval s ministryní obrany Vlastou Parkanovou o tématech souvisejících s její

nadcházející cestou do USA. Hovořili rovněž o koordinaci aktivit prezidenta a vrch-ního velitele ozbrojených sil a Ministerstva obrany v průběhu „osmičkového“ roku a konzultovali návrhy na obsazení místa náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky.

5. března 2008 − jmenoval generálporučíka Ing. Františka Hrabala náčelníkem Vojenské kanceláře

prezidenta republiky.

18. března 2008 − zaslal soustrastný dopis paní Soně Štěrbové, manželce praporčíka Milana Štěrby,

který zahynul při plnění bojového úkolu v Afghánistánu.

28. března 2008− přijal předsedu vlády ČR Mirka Topolánka, místopředsedu vlády ČR pro evropské

záležitosti Alexandra Vondru, ministryni obrany Vlastu Parkanovou a náměstka mi-nistra zahraničních věcí Tomáše Pojara. Během diskuse detailně projednali pozici České republiky a dohodli se na společné prezentaci našich postojů během zasedání summitu NATO v Bukurešti.

8. května 2008 − zúčastnil se pietního aktu na náměstí Pod Emauzy při příležitosti státního svátku

České republiky.

JeDnÁnÍ, usnesenÍ a roZhoDnutÍ preZiDenta republiky a vlÁDy České republiky o resortu obrany v roCe 2008

Page 8: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

6

ROČENkA 2008

− jmenoval brigádního generála Ing. Františka Maleninského do hodnosti generálma-jora, brigádního generála Ing. Ondreje Páleníka do hodnosti generálmajora a plu-kovníka gšt. Ing. Jaroslava Kociána do hodnosti brigádního generála.

28. července 2008 − jmenoval brigádního generála prof. Ing. Rudolfa Urbana, CSc., rektorem Univerzity

obrany Brno.

5. srpna 2008 − podepsal zákon ze 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o vá-

lečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů.

10. srpna 2008 − zaslal blahopřání členovi ASC Dukla Davidu Kosteleckému k zisku zlaté medaile

ve sportovní střelbě na letních olympijských hrách v čínském Pekingu.

15. srpna 2008 − zaslal blahopřání členům ASC Dukla − deblkanoistům Jaroslavu Volfovi a Ondřeji

Štěpánkovi k zisku stříbrné medaile ve vodním slalomu na letních olympijských hrách v čínském Pekingu.

16. srpna 2008 − zaslal blahopřání členu ASC Dukla

Ondřeji Synkovi k zisku stříbrné medaile ve skifu na letních olym-pijských hrách v čínském Pekingu.

21. srpna 2008 − zaslal blahopřání člence ASC Dukla

Barboře Špotákové k zisku zlaté medaile v hodu oštěpem na let-ních olympijských hrách v čínském Pekingu.

28. října 2008 − zúčastnil se pietního aktu na ná-

městí Pod Emauzy,− zúčastnil se slavnostní přísahy

vojáků Armády České republiky na Hradčanském náměstí v Praze,

Page 9: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

7

MINISTERSTVO OBRANY ČR

− jmenoval brigádního generála Ing. Josefa Bečváře do hodnosti generálmajora, do hodnosti brigádního generála jmenoval plukovníka gšt. Ing. Aleše Opatu a plu-kovníka gšt. Ing. Miroslava Žižku,

− zúčastnil se vojenské přehlídky v Praze-Dejvicích, propůjčil Řád bílého lva vojenské skupiny plukovníku Jiřímu Zenáhlíkovi za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vy-nikající bojovou činnost.

14. listopadu 2008 − jmenoval generálporučíka Ing. Tomáše Sedláčka do hodnosti armádního generála

a plukovníka in memoriam Josefa Brykse do hodnosti brigádního generála in me-moriam.

5. prosince 2008− zúčastnil se slavnostního nástupu Hradní stráže u příležitosti 90. výročí jejího vzniku

a slavnostně dekoroval bojový prapor Hradní stráže svou stuhou,− otevřel stálou expozici Hradní stráže v Prašné věži na Pražském hradě „Od knížecí

družiny k Hradní stráži prezidenta“.

Page 10: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

8

ROČENkA 2008

vlÁDa České republiky

vlÁDa na svÝCh sChŮZÍCh(vybranÁ JeDnÁnÍ k probleMatiCe obrany)proJeDnala a pŘiJala usnesenÍ (vzala na vědomí)

9. ledna 2008− k informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se za-

hraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2008.

23. ledna 2008− k úpravě výše služného vojáků v základní nebo náhradní službě a vojáků v záloze

povolaných na vojenské cvičení.

30. ledna 2008− k informaci o kontrolním závěru NKÚ z kontrolní akce č. 07/03 „Hospodaření stát-

ního podniku LOM“,− k návrhu dalšího postupu ve vztahu k projektu „Přezbrojení Armády České republiky

obrněnými transportéry“.

25. února 2008− k informaci o vojenských cvičeních jednotek AČR se zahraničními partnery na území

České republiky i mimo ně za období červenec–prosinec 2007.

10. března 2008− k informaci o kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce

č. 06/38 „Hospodaření státního podniku Vojenské lesy a statky ČR“.

2. dubna 2008− k informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes

území České republiky ve 2. pololetí 2007,− k úpravě výše příplatku v amerických dolarech vojákům v zahraniční misi.

9. dubna 2008− k návrhu na jmenování do generálských hodností.

14. května 2008− k informaci o dalším postupu realizace projektu „Přezbrojení AČR obrněnými trans-

portéry“.

Page 11: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

9

MINISTERSTVO OBRANY ČR

21. května 2008− ke Zprávě o stavu vyjednávání České republiky v projektu „NATO Strategic Airlift

Capability“.

28. května 2008− k bezúplatnému převodu některého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit

Ministerstvo obrany, do vlastnictví územních samosprávných celků,− k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech,

ve znění pozdějších předpisů.

2. června 2008− k 2. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky

se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2008,− k informaci o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních ope-

racích v roce 2007.

27. června 2008− k informaci o aktivaci mezinárodní vojenské organizace NATO „Point Chemical, Bio-

logical, Radiological and Nuclear Defence Centre of Excellence“ ve Vyškově,− k informaci o zabezpečení oslav 90. výročí vzniku samostatného československého

státu Ministerstvem obrany,− k žádosti rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany v roce 2008.

9. července 2008− k informaci o soutěžním dialogu projektu PPP v Ústřední vojenské nemocnici.

21. července 2008− k informaci o „Dlouhodobé vizi resortu Ministerstva obrany“,− k informaci o „Vojenské strategii České republiky“.

20. srpna 2008− o vyhodnocení opatření přijatých k nápravě nedostatků uvedených v Kontrolním zá-

věru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/03 „Hospodaření státního podniku LOM Praha“ a výdaje Ministerstva obrany na realizaci zakázek zadaných státnímu podniku.

Page 12: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

10

ROČENkA 2008

3. září 2008− k žádosti rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 307 − Ministerstvo obrany v roce 2008,

− k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

− k návrhu na propůjčení a udělení státních vyznamenání České republiky − Řádu bílého lva IV. třídy vojenské skupiny a medaile Za hrdinství.

17. září 2008− o bezúplatném převodu některého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit

Ministerstvo obrany, do vlastnictví územních samosprávných celků.

1. října 2008 − k informaci o působení sil a prostředků AČR v zahraničních operacích v roce 2009− k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou USA o spolupráci v oblasti proti-

raketové obrany.

20. října 2008.− o 3. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České repu-

bliky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2008.

3. listopadu 2008− o schválení výše účasti státního rozpočtu ČR na financování Programu rozpočtové

kapitoly Ministerstva obrany ve výši 5,641 mld. Kč a parametry Programu uvedené v části III materiálu čj. 1653/08.

19. listopadu 2008− o schválení nařízení vlády o povolání vojáků AČR k plnění úkolů Policie ČR během

předsednictví EU.

16. prosince 2008− k bezúplatnému převodu některého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit

Ministerstvo obrany, do vlastnictví územních samosprávných celků,− ke koncepci obranného aplikovaného výzkumu a vývoje,− k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České

republiky, ve znění pozdějších předpisů,− k návrhu na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes

území ČR v roce 2009,

Page 13: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

11

MINISTERSTVO OBRANY ČR

− o bezúplatném převodu bytů, s nimiž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, do vlastnictví územních samosprávných celků,

− o schválení úpravy náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání.

− vzala na vědomí Zprávu o stavu vyjednávání ČR v projektu „NATO Strategic Airlift Capability“.

Page 14: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

12

ROČENkA 2008

MinistrynĚ obrany České republikyJuDr. vlasta parkanovÁ

Osobní údajeDatum narození: 21. listopadu 1951Místo narození: PrahaNárodnost: českáRodinný stav: vdaná

Vzdělání1970 gymnázium Tábor1970–1975 Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha1988 rigorózní řízení PF UK, Praha, udělen titul JUDr.

Praxe1975–1990 podnikový právník, různé zemědělské organizace1989 spoluzakladatelka Občanského fóra, Tábor1990–1992 poslankyně Federálního shromáždění, členka Branného a bezpeč-

nostního výboru, Mandátového a imunitního výboru, členka komise pro dohled nad odsunem sovětských vojsk

1992–1997 ředitelka odborů na MZV ČR a MV ČR1997–1998 ministryně spravedlnosti ČR1998 poslankyně za KDU-ČSL, po parlamentních volbách v roce 2006

předsedkyně poslaneckého klubu KDU-ČSL1998–2002 místopředsedkyně Výboru pro obranu a bezpečnost2002–2004 předsedkyně české delegace při parlamentním shromáždění NATO2003–2006 předsedkyně Ústavněprávního výboru2006 místopředsedkyně Výboru pro obranu, místopředsedkyně Ústavně-

-právního výboru9. ledna 2007 jmenována do funkce ministryně obrany ČR

Ministerstvo obranyČeské republiky

Page 15: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

13

MINISTERSTVO OBRANY ČR

nÁČelnÍk GenerÁlnÍho ŠtÁbu arMÁDy České republikygenerálporučík ing. vlastiMil piCek

Osobní údajeDatum narození: 25. října 1956Místo narození: TurnovNárodnost: česká Rodinný stav: ženatý

Vzdělání1975 ukončení Vojenské střední odborné školy

v Novém Mestě nad Váhom 1976–1981 Vojenská akademie v Brně 1978–1982 interní studium, Vojenská akademie v Brně 1982–1983 interní studium vojenského zpravodajství 1993 postgraduální studium na Českém vysokém učení technickém

v Praze 1997 Vyšší akademický kurz Generálního štábu na Vojenské akademii

v Brně

Praxe1975–1978 starší rádiový mechanik 1983–1986 zástupce velitele praporu pro technické věci 1986–1989 starší důstojník velitelství PVOS 1989–1993 náčelník skupiny velitelství letectva a PVOS 1993–1994 náčelník spojovacího vojska velitelství 4. sboru PVO 1994–1995 náčelník oddělení odboru spojovacího vojska GŠ AČR 1995–1996 zástupce náčelníka spojovacího vojska GŠ AČR 1996–1997 náčelník spojovacího vojska GŠ AČR 1997–2000 náčelník odboru operačně-taktických systémů velení a řízení

GŠ AČR 2000–2001 náčelník sekce velení a řízení GŠ – náčelník spojovacího vojska AČR 2001–2003 náčelník sekce velení a řízení GŠ AČR – bezpečnostní ředitel Minis-

terstva obrany 14. 3. 2001 jmenován do hodnosti brigádního generála od 1. 5. 2003 náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky 8. 5. 2003 jmenován do hodnosti generálmajora 8. 5. 2006 jmenován do hodnosti generálporučíka 1. 3. 2007 jmenován do funkce náčelníka Generálního štábu Armády České re-

publiky

Page 16: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

14

ROČENkA 2008

Kabinet ministryně obrany

Ministryně obrany

Inspekce ministryně

obrany

Odbor interního

auditu MO

Odbor bezpeč-

nosti MO

První náměstek ministryně

obrany

Náměstek ministryně

obrany – ředitel

Kanceláře MO

Ředitel Vojenského

zpravodajství

Náměstek ministryně obrany pro vyzbrojo-

vání

Náměstek ministryně

obrany

Sekce obranné politiky

a strategie MO

Sekce ekonomic-

ká MO

Sekce personální

MO

Sekce správy

majetku MO

Kancelář MO

Sekce vyzbrojo-vání MO

orGaniZaČnÍ struktura Ministerstva obrany Čr (k 31. 12. 2008)

Page 17: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

15

MINISTERSTVO OBRANY ČR

V čele Generálního štábu Armády České republiky (dále jen AČR) stojí náčelník Gene-rálního štábu AČR (dále jen NGŠ AČR).

V rámci organizačních, mobilizačních a dislokačních změn byly v roce 2008 u MO a GŠ AČR (k 31. prosinci) reorganizovány:

Kancelář NGŠ, sekce rozvoje druhů sil – operační sekce MO, sekce podpory MO a pře-jmenována na sekci logistiky MO, sekce komunikačních a informačních systémů MO.

vytvořeny: Inspektorát NGŠ, odbor vojenského zdravotnictví MO.

Ministryně obrany

Náčelník Generálního štábu AČR

Velení AČR

Kancelář náčelníka

Generálního štábu

Odbor vojskového průzkumu

a elektronic-kého boje

MO

Odbor vojenského zdravotnic-

tví MO

Inspektorát náčelníka

Generálního štábu

Společné operační centrum

MO

Sekce rozvoje

druhů sil – operační sekce MO

Sekce plánování

sil MO

Sekce logistiky

MO

Sekce komunikač-

ních a in-formačních

systémů MO

Odbor vojenského letectví MO

orGaniZaČnÍ struktura GenerÁlnÍho ŠtÁbu aČr (k 31. 12. 2008)

Page 18: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

16

ROČENkA 2008

hlavnÍ oDbornÍ FunkCionÁŘi resortu Ministerstva obrany Čr

Ředitel Kabinetu ministryně obrany (Kabmi)neobsazenoMgr. Martin MOULIS od 1. 11. 2008

První náměstek ministryně obrany (1. NMO)MUDr. Martin BARTÁK

Ředitel Kanceláře 1. NMOpodplukovník Ing. Pavel BULANTIng. Aleš KLEPEK od 1. 9. 2008

Zástupce 1. NMO – ředitel sekce ekonomické MO (SE MO)Ing. Tomáš PERUTKA

Zástupce ředitele SE MOneobsazeno

Zástupce ředitele sekce – ředitel odboru rozpočtu SE MOIng. Miloš KOVÁČ

Zástupce ředitele sekce – ředitel odboru financování a účetnictví SE MOIng. Ivo DOHNAL

Ředitel sekce obranné politiky a strategie MO (SOPS MO)Ing. Ivan DVOŘÁK, MSc.

Zástupce ředitele SOPS MOIng. Radomír JAHODA, MSc.

Náměstek ministryně obrany (NMO)Ing. František PADĚLEK

Ředitel Kanceláře NMO Ing. Vít ŠEVČÍK

Ředitel sekce správy majetku MO (SSM MO)Ing. Jiří KRÁL, MBA

Page 19: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

17

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Zástupce ředitele sekce – ředitel odboru správy majetku a akviziční politiky SSM MOJUDr. Jan BULVAS

Ředitel sekce – personální ředitel MOIng. Milan GOL

Zástupce ředitele sekce personální MO (SP MO)JUDr. Zdeněk ĎURÍČEK

Zástupce ředitele sekce – ředitel odboru personálního SP MOplukovník gšt. Ing. Jindřich DĚDÁKIng. Stanislav SIMBARTL od 1. 4. 2008

Zástupce ředitele sekce – ředitel odboru platové politiky a sociálních věcí SP MOIng. Petr VANČURA

Náměstek ministryně obrany – ředitel Kanceláře Ministerstva obrany JUDr. Radek ŠMERDA, Ph.D.

Zástupce náměstka ministryně obrany – ředitel Kanceláře Ministerstva obranyIng. Bohumil HAASE

Ředitel Kanceláře NMO – ředitele Kanceláře Ministerstva obranyIng. Jan SOUČEK

Ředitel odboru komunikačních strategií Kanceláře Ministerstva obranyMgr. Andrej ČÍRTEK

Ředitel odboru legislativního a právního Kanceláře Ministerstva obranyJUDr. Rostislav DUCHOŇJUDr. František VAVERA, Ph.D. od 1. 9. 2008

Náměstek ministryně obrany pro vyzbrojování (NMO – V)Ing. Jaroslav KOPŘIVA

Ředitel Kanceláře NMO – VIng. Miloslav VYPLAŠIL

Ředitel sekce vyzbrojování MO (SV MO)Mgr. Jiří STANĚK – pověřen řízením SV MO

Page 20: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

18

ROČENkA 2008

Zástupce ředitele sekce – ředitel odboru řízení programů, výzkumu a vývoje SV MOIng. Milan BAJTOŠ

Zástupce ředitele sekce – ředitel odboru infrastruktury a NSIP SV MOIng. Libor BARÁK

Zástupce ředitele sekce – ředitel odboru pořizování strategických zakázek SV MOMgr. Jiří STANĚK

Ředitelka odboru interního auditu MO (OIA MO)JUDr. Alena NETOLICKÁ

Ředitel Inspekce ministryně obrany (IMO)brigádní generál Ing. Čestmír TESAŘÍKplukovník gšt. Ing. Vladimír LOŽEK od 1. 10. 2008

Zástupce ředitele IMOIng. Jozef FEDORKO

Bezpečnostní ředitel MO – ředitel odboru bezpečnosti MOMgr. Michal MAZEL

Ředitel Vojenského zpravodajství (VZ)generálmajor Ing. Ondrej PÁLENÍK

Náčelník Vojenské policie (VP)generálmajor Ing. Oldřich KUBÁT

Ředitel Kanceláře NGŠplukovník Ing. Milan ŠEINER

První zástupce NGŠgenerálporučík Ing. Jaroslav KOLKUSgenerálmajor Ing. Josef PROKŠ od 1. 5. 2008

Zástupce NGŠ – náčelník štábugenerálporučík Ing. František HRABALgenerálmajor Ing. Josef BEČVÁŘ od 1. 4. 2008

Page 21: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

19

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Zástupce NGŠ – inspektor AČR brigádní generál Ing. Čestmír TESAŘÍK od 1. 10. 2008

Zástupce NGŠ – ředitel Společného operačního centra MO (SOC MO)generálmajor Ing. Josef PROKŠbrigádní generál Ing. Miroslav BÁLINT od 1. 5. 2008plukovník gšt. Ing. Jaroslav KANKIA (pověřen) od 1. 12. 2008

Ředitel sekce plánování sil MO (SPS MO)neobsazenobrigádní generál Ing. Jiří BALOUN, MSc., Ph.D. od 13. 6. 2008

Ředitel sekce rozvoje druhů sil – operační sekce MO (SRDS – OS MO)brigádní generál Ing. Josef BEČVÁŘbrigádní generál Ing. Aleš OPATA od 1. 4. 2008

Ředitel sekce podpory MO (SPod MO) do 30. 6. 2008brigádní generál Ing. Libor KREJCAR

Ředitel sekce logistiky MO (SLog MO) od 1. 7. 2008brigádní generál Ing. Libor KREJCAR

Ředitel sekce komunikačních a informačních systémů MO (SKIS MO)plukovník gšt. Ing. Jan KAŠE

Ředitel odboru vojenského letectví MO (OVL MO)plukovník gšt. Ing. Josef OTTAplukovník gšt. Ing. Petr BROUČEK od 1. 8. 2008

Ředitel odboru vojskového průzkumu a EB MO (OVP EB MO)plukovník gšt. Ing. Miroslav ŽIŽKAplukovník gšt. Ing. Ladislav JOUKL od 1. 5. 2008

Náčelník vojenské zdravotnické službyŘeditel odboru vojenského zdravotnictví MO (OVZ MO) od 1. 7. 2008plukovník MUDr. Pavel ZBOŘIL

Ředitel Ředitelství zahraničních aktivit (ŘeZA)plukovník gšt. Ing. Stanislav KREJČÍ

Page 22: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

20

ROČENkA 2008

Velitel společných sil (SpS)generálmajor Ing. Jiří HALAŠKA, Ph.D. do 31. 12. 2008

Velitel sil podpory a výcviku (SPodV)*generálmajor Ing. František MALENINSKÝneobsazeno od 1. 7. 2008brigádní generál Ing. Jaroslav KOCIÁN od 1. 8. 2008

Hlavní kaplan AČRpodplukovník Mgr. Jan KOZLER

Hlavní praporčík AČRnadpraporčík Miroslav ŠVADLENA

Náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky (VKPR)neobsazenogenerálporučík Ing. František HRABAL od 5. 3. 2008

Velitel Hradní stráže VKPRplukovník Ing. Radim STUDENÝ

Velitel Posádkového velitelství Prahaplukovník Ing. Jan ČERNÍKplukovník gšt. Ing. Pavel KANTOR od 1. 7. 2008

* Poznámka: od 1. 1. 2009 Velitelství podpory

Page 23: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

21

MINISTERSTVO OBRANY ČR

V roce 2008 pokračovala Armáda České republiky v souladu s vládou přijatým doku-mentem „Transformace resortu MO ČR“ v realizaci druhého kroku Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky. Zdokonalovala připravenost svazků a útvarů po-zemních a vzdušných sil, vyčleněných prvků logistické a zdravotnické podpory k plně-ní úkolů a to jak na teritoriu ČR, tak i mimo ně. Pokračovala v procesu přezbrojování na novou výzbroj, techniku a materiál. V souladu s požadavky NATO probíhala výstavba dalších nasaditelných sil v rámci Aliance, EU a OSN.

Rok 2008 byl rozhodující pro úspěšný vstup do celé transformace a vytvoření základ-ních předpokladů pro naplnění všech jejích úkolů i přesto, že byly plněny v prostředí sní-žených finančních zdrojů na minimální úroveň od počátku realizace reformy (v poměru k hrubému domácímu produktu ČR).

Kromě těchto úkolů Armáda ČR plnila úspěšně úkoly v zahraničních operacích a misích.

vÝstavba arMÁDy ČrArmáda České republiky v roce 2008 prošla výraznými organizačními změnami. Důleži-

tým mezníkem bylo zahájení výstavby nově vytvářených motorizovaných a ženijních útvarů, průzkumných jednotek a transformace záchranných praporů. Realizací těchto změn se napl-nil jeden z cílů transformace – posílení podílu nasaditelných sil k naplnění stanovených po-liticko-vojenských ambicí České republiky při zachování schopnosti Armády ČR poskytovat podporu Integrovanému záchrannému systému ČR a Policii ČR.

Těžiště zásadních organizačních změn bylo položeno do roku 2008, kdy bylo plánová-no v rámci sekcí a samostatných odborů GŠ Armády ČR, jejich přímo podřízených útvarů a zařízení a vojenských útvarů a zařízení Armády ČR, vytvořit 15 a zrušit 21 mírových útvarů a zařízení.

V průběhu roku byly přerozděleny působnosti Armády ČR na strategické, operační i taktické úrovni velení a následně byla v závěru roku provedena úprava struktur operač-ních velitelství.

GenerÁlnÍ ŠtÁb aČrV průběhu roku 2008 byly ve strukturách organizačních prvků MO v podřízenosti NGŠ

AČR provedeny některé zásadní změny.S cílem zlepšit systém vojenského zdravotnictví v rámci resortu obrany byla k 1. červen-

ci 2008 provedena reorganizace sekce podpory MO, v rámci které vznikly dva samostatné subjekty – odbor vojenského zdravotnictví MO a sekce logistiky MO.

transForMaCe resortu Ministerstva obrany

Page 24: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

22

ROČENkA 2008

K 1. říjnu 2008 byl nově vytvořen v podřízenosti náčelníka Generálního štábu Armády České republiky Inspektorát NGŠ v čele se zástupcem náčelníka Generálního štábu – inspektorem AČR.

pŘÍMo poDŘÍZené voJenské Útvary a ZaŘÍZenÍ GŠ aČrV první polovině roku 2008 došlo k nejdůležitějším změnám u přímo podřízených vo-

jenských útvarů a zařízení GŠ AČR. Ředitelství personální podpory Praha bylo převedeno z podřízenosti velitele sil podpory a výcviku do podřízenosti náčelníka Generálního štábu AČR. Do podřízenosti tohoto ředitelství byly současně převedeny Vojenský umělecký sou-bor ONDRÁŠ a Ústav jazykové přípravy Vyškov.

K 1. červenci 2008 byl reorganizován Úřad finanční správy AČR, Agentura rozvoje informatiky a Posádkové velitelství Praha, ve kterém byla zrušena Posádková hudba Praha. Dále bylo k 1. 8. 2008 reorganizováno Zahraniční pracoviště Mons. K 30. září 2008 byly zrušeny 6. spojovací středisko a Výzkumné spojovací středisko 080. K termí-nu 1. říjnu 2008 byla převedena 34. základna komunikačních a informačních systémů z podřízenosti sil podpory a výcviku do podřízenosti sekce komunikačních a informač-ních systémů MO. K tomuto datu byly vytvořeny 35. a 36. centrum podpory KIS a Úřad kontroly hospodaření s majetkem. Současně bylo reorganizováno Posádkové velitel- ství Praha. Ústřední vojenský zdravotní ústav byl převeden z podřízenosti sil podpory a výcviku do podřízenosti odboru vojenského zdravotnictví MO. AVIS byl k 1. 10. 2008 reorganizován na odbor Prezentační a informační centrum MO (PIC MO) a zařazen do struktury Úřadu provozu a služeb MO.

K 1. lednu 2009 byla provedena reorganizace Úřadu finanční správy AČR, Ředitelství personální podpory a Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu.

Útvary a zařízení Velitelství sil podpory a výcviku, mimo útvary a zařízení logistické a zdravotnické podpory a krajská vojenská velitelství, byly postupně v průběhu roku 2008 převedeny do podřízenosti jiných organizačních celků. Na bázi zrušeného Velitelství sil podpory a výcviku a Ředitelství logistické a zdravotnické podpory bylo k efektivnějšímu plnění úkolů logistické a zdravotnické podpory nově vytvořeno Velitelství podpory. V pod-řízenosti Velitelství společných sil bylo nově vytvořeno Velitelství výcviku – Vojenská aka-demie. Vojenské hudby Hradec Králové, Tábor, Olomouc a Ústřední hudba AČR byly ke konci roku 2008 převedeny z podřízenosti velitele sil podpory a výcviku do podřízenosti velitele Posádkového velitelství Praha.

DislokaCeV roce 2008 byly zrušeny 3 posádky (Červenka, Kutná Hora, Roudnice nad Labem)

a redukováno bylo 7 míst dislokace (posádky České Budějovice, Ostrava, Štěpánov a vo-jenský újezd Hradiště byly převedeny do kategorie samostatné dislokační místo, posádka

Page 25: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

23

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Hlučín byla převedena do kategorie dislokační místo a dislokační místa Příbram a Sedloňov byly převedeny do kategorie místo technické podpory).

Po provedení plánovaných organizačních a dislokačních opatření v roce 2008 dosáhl resort obrany v oblasti dislokace požadovaného stavu v souladu s Koncepcí výstavby pro-fesionální Armády ČR a Transformací resortu MO ČR.

K 31. prosinci 2008 byly ozbrojené síly dislokovány v 27 posádkách, 20 samostatných dislokačních místech a 42 dislokačních místech. Do cílového stavu budou uvolněny dislo-kační místa Krnčice-Nové Sýrovice (2009−2010), Planá u Českých Budějovic (2009) a Pot-štát (2010). Bez upřesnění termínu je plánováno vytvoření dislokačního místa Jeneč.

Opouštění a redukce míst dislokace bude probíhat v návaznosti na plánované změny v průběhu realizace další etapy transformace resortu MO. Resort MO v cílovém stavu počítá s 27 posádkami a 60 dislokačními místy.

systéM velenÍ a ŘÍZenÍStávající systém velení a řízení umožňuje silám a prostředkům AČR dosahovat požado-

vaných operačních schopností a velet jim v celém spektru operací v souladu s politicko- -vojenskými ambicemi ČR. V roce 2008 pokračovala optimalizace řídících struktur resortu zaměřená na kvalitnější provázanost centrálních mírových řídících a velitelských struktur AČR s bojovými prvky.

V roce 2008 byla provedena úprava struktur a působností obou operačně-taktických velitelství a k 1. lednu 2009 jejich transformace na operační velitelství.

pŘÍprava voJsk, vÝCvik Zkušenosti z realizace dvouletého systému výcviku a pohotovosti ukazují, že stanovené

cíle v oblasti výcviku vojsk se daří dosahovat. Systém vychází z požadavku nasazení brigád-ního uskupení v operaci (misi) a je zaměřen zejména na přípravu mechanizovaného vojska. Vzhledem k novým požadavkům a potřebám na přípravu vojsk a provedené analýzy účin-nosti dvouletého cyklu přípravy a pohotovosti vojsk bylo velením AČR přijato rozhodnutí o rozpracování a zavedení nového systému přípravy vojsk, jehož základním principem je řízení přípravy cílovou metodou, jako trvalého procesu zvyšování schopností vojsk.

Výcvik pozemních sil, směřující ke sladění úsilí bojových jednotek a jednotek bojového zabezpečení, probíhal v organických jednotkách. Kladem bylo maximální využití simulační a trenažérové techniky a dodržení posloupnosti výcviku. Jeho část byla zaměřena na čin-nosti související s plněním úkolů v zahraničních operacích.

Výcvik vzdušných sil byl zaměřen zejména na plnění úkolů NATINADS, národního posilového systému protivzdušné obrany ČR a na plnění úkolů předsunutých leteckých návodčích. Výcvik vrtulníkového letectva byl zaměřen na přípravu létajícího i pozemního personálu pro operační nasazení v rámci mise ISAF.

Page 26: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

24

ROČENkA 2008

hlavnÍ Úkoly v roCe 2009Česká republika v první polovině roku 2009 předsedá Radě EU. Priority našeho před-

sednictví jsou v oblasti obrany zaměřeny na rozvoj schopností EU, unijní operace, vztahy se strategickými partnery a NATO. Během předsednictví bude resort obrany pořádat něko-lik akcí. Za nejvýznamnější akce resortu na území České republiky, na kterých se AČR bude podílet, lze považovat především neformální zasedání ministrů obrany členských zemí EU a výjezdní zasedání Vojenského výboru EU. Další zaměstnání budou provedena i na niž-ších, pracovních úrovních. Lze rovněž očekávat, že se AČR bude podílet na zabezpečení vojenských částí programů jiných resortů.

Z hlediska další realizace reformy je rok 2009 především rokem stabilizace dosažených organizačních struktur a personálu po provedených stěžejních organizačních změnách v roce 2008. Na AČR budou kladeny značné nároky na zabezpečení úkolů v zahranič-ních operacích a misích. Bude pokračovat příprava nově vytvářených útvarů a jednotek se zaměřením na dosažení připravenosti 44. a 74. lehkého motorizovaného praporu, 152. a 153. ženijního praporu a samostatných záchranných rot Olomouc a Rakovník. AČR bude rovněž pokračovat v přezbrojování na novou výzbroj, techniku a materiál.

reforma v roce 2009

Zabezpečit splnění úkolů a požadavků na AČR v souvislosti s předsednictvím ČR Radě Evropské unie.

Zabezpečit plánovanou účast sil a prostředků AČR v zahraničních operacích a mi-sích, včetně čtyřměsíční ochrany vzdušného prostoru nad pobaltskými státy, v souladu s usneseními vlády ČR a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Pokračovat ve zvyšování podílu nasaditelných jednotek, zvyšování vojenských schop-ností sil a prostředků AČR vyčleňovaných v příštích letech do sil rychlé reakce NATO a bojového uskupení EU. Dokončit výstavbu a přípravu úkolového uskupení pro Ev-ropskou unii a zabezpečit jeho certifikaci.

Udržovat a podle možností i zvyšovat kvalitu života vojáků. Zabezpečit stabilizaci personálu na funkcích. Dosáhnout sladění organizačních struktur a požadovaných počtů osob AČR. Pokračovat ve výstavbě a rozvoji míst dislokace AČR s důrazem na dokončení výstavby

základen vzdušných sil. Pozornost věnovat přípravě další výstavby základen pozem-ních sil.

Page 27: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

25

MINISTERSTVO OBRANY ČR

vyZbroJovÁnÍ arMÁDy České republiky

Vyzbrojování ozbrojených sil ČR je souhrn procesů, jejichž prostřednictvím se realizuje systém vyzbrojování ozbrojených sil ČR potřebnými materiálními zdroji (zbraněmi, zbraňo-vými systémy, vojenskou technikou, materiálem a technologiemi strategického charakte-ru), které zajistí splnění předpokládaných úkolů tak, aby v rámci dostupných zdrojů mohlo být dosaženo stanovených operačních schopností pro obranu ČR v rámci EU a NATO. Jedná se o realizaci procesu akvizice po celou dobu životního cyklu majetku. Řízení ži-votního cyklu systémů (SLCM) představuje integrovaný a nákladově efektivní přístup, jak obranné schopnosti zajišťovat, a zahrnuje vyjádření potřeby, marketing, projektové řízení, výzkum a vývoj, zkoušky, výrobu, standardizaci, ověřování jakosti, kodifikaci, predikci po-třeby finančních prostředků, nabývání, řízení uzavřených kontraktů, logistickou podporu a další činnosti, postupy a svázané zdroje nutné k zajištění majetku, služby nebo jakéhokoli systému potřebného k zajištění obrany státu a plnění úkolů Ministerstva obrany ČR v rámci alianční obrany a evropské bezpečnosti.

V posledních letech dochází v rámci vyspělých armád, zejména členských států Aliance, k transformaci sil a vojenských schopností v souladu s politickými cíli NATO a priorita-mi definovanými Souhrnnou politickou směrnicí a na základě zkušeností z expedičních operací. Zajištění moderních, interoperabiliních, flexibilních a udržitelných sil v operacích v souladu se závazky vůči EU a NATO je součástí vojensko-politických ambicí České re-publiky. V oblasti vyzbrojování to znamená implementovat současné trendy do národního prostředí, sledovat a harmonizovat národní požadavky a procesy v souladu s požadav-ky EU a NATO, prohloubit kooperaci na poli výzkumu a vývoje, akvizice a výroby a aktivně vyhledávat a používat možné cesty spolupráce a zapojení do společných vyzbrojovacích programů s účastí subjektů českého obranného a bezpečnostního průmyslu, jakými jsou např. alianční programy AGS a NAEW&C (AWACS). Jednou z dalších cest spolupráce je aktivní účast v procesu vytváření integrovanějšího Evropského trhu s obrannými zařízení-mi (EDEM) v souladu s Rozhodnutím řídícího výboru Evropské obranné agentury (EDA) č. 2005/09 ze dne 21. listopadu 2005 a v souladu s usnesením vlády č. 639 ze dne 24. května 2006. Při implementaci mezivládního režimu EDA se bude sekce vyzbrojová-ní Ministerstva obrany (SV MO) aktivně podílet na tvorbě a zavádění Kodexu chování v offsetech. Zároveň bude aktivně ovlivňovat tvorbu evropské legislativy v oblasti poři-zování zbraní a zbraňových systémů a v mezinárodním obchodu s vojenským materiálem. Další klíčovou aktivitou, na které se ČR bude ve spolupráci s EDA podílet, je vytváření Evropské obranné technologické a průmyslové základny (EDTIB) implementací Strategie DTIB. Hlavním krokem bude definování klíčových schopností obranné průmyslové základ-ny, ochrana práv duševního vlastnictví a podpora malých a středních podniků (Small and Medium Enterprises – SMEs). SV MO se bude rovněž podílet na rozvíjení a implementaci Strategie EDA pro kooperaci ve vyzbrojování. V oblasti výzkumu a vývoje SV MO klade

Page 28: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

26

ROČENkA 2008

důraz na návratnost národních prostředků, vložených do společného programu výzkumu a vývoje (JIP – Joint Investment Programme – Force Protection) aktivní spoluprací s čes-kým obranným a bezpečnostním průmyslem a také uplatňováním vlivu v řídícím výboru programu, zejména v oblasti monitoringu.

hlavnÍ sMĚry vyZbroJovÁnÍ vytvÁŘeJÍCÍ pŘeDpoklaDy pro DosaŽenÍ poŽaDovanÝCh operaČnÍCh sChopnostÍ Jsou:

promyšlený dlouhodobý rozvoj vyzbrojování v návaznosti na plánování obrany s provázáním na efektivní využití předpokládaných finančních zdrojů, zajištění zá-kladních úkolů ozbrojených sil ČR vojenským materiálem a službami v požadova-ném čase, ve stanoveném zdrojovém rámci, s výkonem a kvalitou zvyšující bojový potenciál ozbrojených sil ČR,

posuzování nově pořizovaného vojenského materiálu a služeb z hlediska celého životního cyklu, prioritní rozvoj specializace AČR v oblastech chemické a biologické ochrany a zvýšení přepravních schopností Aliance cestou transportních vrtulníků řady MIL, a to jak při výzkumu a vývoji, tak v rámci projektového řízení, nákupu a implementace nového vojenského materiálu a služeb, implementace standardů NATO v oblasti vyzbrojování nezbytných pro dosažení požadovaných operačních schopností a zajištění interoperability, spolupráce s partnery v EU a NATO na spo-lečných projektech vedoucích k podpoře společné bezpečnosti,

aktivní podpora projektů v rámci EU při vytváření integrovanějšího Evropského trhu s obrannými zařízeními, vytváření podmínek pro realizaci společných mezi-národních projektů v oblasti vyzbrojování a jejich aktivní podpora se zaměřením na rozvoj specializací AČR. Rozvoj spolupráce v rámci skupiny států V-4 s cílem ko-ordinovaného postupu při realizaci projektů především v oblastech PVO, OPZHN, „Voják 21. století“ a strategické přepravy,

zvyšování operačních schopností AČR s důrazem na efektivní podíl při plnění spo-jeneckých závazků rozvíjením spolupráce s USA v oblasti vyzbrojování, vytváření podmínek pro společné projekty v rámci programů pomoci (FMF – Foreign Mi-litary Financing, FMS – Foreign Military Sales a CSF – Coalition Solidarity Fond) a s využitím současných i připravovaných dvoustranných dohod s USA, zabez- pečení národních projektů v rámci programu bezpečnostních investic NATO (NSIP –NATO Security Investment Programme),

podpora a rozvíjení neziskového obchodování na úrovni vláda–vláda, využití mož-ností nepřímého financování rozvoje AČR (například outsourcing, rozvíjení partnerství veřejného a soukromého sektoru PPP – Public and Private Partnership), partnerská spolupráce s průmyslem a využití jeho kapacit ve všech fázích životního cyklu poři-zovaného vojenského materiálu nebo služeb, minimalizace implementačních rizik při pořizování vojenského materiálu, naplňování kolektivních ukazatelů EDA.

Page 29: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

27

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Mezinárodní spolupráce je v současnosti považována za jedinou cestu umožňující dosáhnout ČR z hlediska technického a finančního požadovaných operačních schopností a zapojení českého obranného a bezpečnostního průmyslu do procesu restrukturalizace evropského obranného průmyslu. Harmonizace potřeb pro zajištění obrany na národní a mezinárodní úrovni zvyšuje míru bezpečnosti, mezinárodní prestiž, schopnosti obrany, míru interoperability a podporuje hospodářský růst.

K zabezpečení realizace projektů vyzbrojování v plánovaném rozsahu a termínech vzrůstá v rámci systému vyzbrojování potřeba vzájemné spolupráce a součinnosti všech řídících složek resortu MO (SV MO, SOPS MO, SRDS – OS MO, SPS MO, SPers MO, SKIS MO, SLog MO, SE MO, SSM MO). Efektivnost v systému vyzbrojování lze zabez-pečit pouze úzkým propojením systému vyzbrojování se systémem plánování obrany, sys-témem logistické podpory a obrannou průmyslovou základnou. Podmínkou efektivnosti, v souladu se zásadami řízení životního cyklu systému vyzbrojování, je dosažení konsenzu při optimalizaci procesů a organizačních struktur resortu MO, které svými vazbami v re-sortním, národním a mezinárodním prostředí a svými funkcemi zabezpečují realizaci všech potřebných procesů vedoucích k dosažení požadovaných operačních schopností.

Předpokladem optimalizace je využití moderních softwarových a modelovacích nástro-jů podporovaných mezinárodními standardy a postupy – standardy ISO/IEC 10303/AP239 PLCS, Mil Std. 1388, Def. Stan. 00-60 včetně standardu AECMA S1000D pro tvorbu tech-nické dokumentace. Implementace těchto moderních principů a informačních technologií umožní jak urychlení zpracování informací, tak přesnější a exaktnější vstupy pro realizaci aktivit a rozhodnutí v jednotlivých fázích.

Klíčovým organizačním celkem pro přípravu, řízení a realizaci strategických projektů vyzbrojování v resortu MO je sekce vyzbrojování MO. Koordinuje rozvoj výzkumu, vý-voje a obranných technologií a harmonizaci vyzbrojování s EU a NATO. Významná je i její úloha při řízení projektů infrastruktury a NSIP. Sekce vyzbrojování MO je rozhodujícím akvizičním centrem pro nákup strategických komodit v této oblasti.

orGaniZaČnÍ struktura sekCe vyZbroJovÁnÍ Mo (k 31. 12. 2008)

Sekce vyzbrojování

Oddělení vnitřní správy

Odbor řízení

programů, výzkumu a vývoje

Odbor řízení

vyzbrojování

Odbor programů

vzdušných sil

Odbor programů

pozemních sil a logistiky

Odbor infrastruktury

a NSIP

Odbor pořizování

strategických zakázek

Page 30: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

28

ROČENkA 2008

pŘehleD vÝZnaMnÝCh proJektŮ vyZbroJovÁnÍ v oblasteCh Movitého MaJetku, vĚDy a vÝZkuMu, neMovité inFrastruktury a nsip v roCe 2008

plnĚnÍ proJektŮ v oblasti Movitého MaJetku

Projekty vyzbrojování Celkové náklady (mil. Kč)

Realizace v roce 2008 (mil. Kč)

Přezbrojení AČR automobily terénními středními 2 654,131 1 806,048

Modernizace PLRK – elektromagnetická koexistence 273,876 196,327

Víceúčelové obrněné vozidlo IVECO 499,892 469,831

Lehké obrněné vozidlo DINGO 2 499,869 499,869

Modernizace vrtulníkového letectva 618,282 4 500,000

Operačně-taktické systémy velení a řízení 6 500,000 776,046

Provozování stacionární vojenské spojovací sítě ICT MO 800,221 800,221

Průřezový informační systém MO (PRIS MO) 1,500 0

Výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémů 299,575 299,575

Transportní síť II 470,000 0

pŘeZbroJenÍ aČr autoMobily terénnÍMi stŘeDnÍMiPotřeba pořídit nové automobily vyplynula z koncepce výstavby profesionální armády

v roce 2003. Současný automobilový park tvoří v této kategorii fyzicky a morálně opo-třebené nákladní automobily PV3S, ZIL a URAL. Cílem je zvýšit schopnosti armády k pl-nění úkolů jak v národních, tak v aliančních podmínkách. Nový typ středního terénního automobilu musí svou konstrukcí a užitnými parametry odpovídat specifickým potřebám armády, současným vývojovým trendům, platné legislativě a dalším požadavkům resortu, a to s perspektivou třiceti a více let.

Zakázku resort MO realizuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných za-kázkách, oslovením společnosti TATRA, a. s., Kopřivnice. Jedná se o zakázku na materiál pro zajištění obrany státu, kterou zákon o veřejných zakázkách vyjímá ze svého režimu.

Vzhledem k plnění úkolů bez ohledu na klimatické pásmo, prostor operačního nasaze-ní včetně rizikových zón, kde mohou být osádky vystaveny i přímému ozbrojenému útoku, je kabina vozidla chráněna v některých částech pancéřováním a je vybavena lafetovaným univerzálním kulometem.

Page 31: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

29

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Podle kupní smlouvy pořídí Armáda ČR v letech 2007–2009 celkem 556 kusů typu TATRA T 810. Součástí kontraktu je i souběžné pořízení všech potřebných prostředků učeb-ně-výcvikové základny a prostředků logistické podpory. Automobily budou používány k zabezpečení přepravy osob a nákladu souvisejícího se zabezpečením zahraničních misí, s bojovou činností, nasazením k ochraně obyvatelstva při ohrožení státu, při přírodních a průmyslových katastrofách a haváriích a při výcviku.

V roce 2008 bylo dodáno 381 kusů vozidel, z toho 7 kusů s plně pancéřovanou kabi-nou, na rok 2009 je plánována dodávka celkem 175 kusů vozidel.

proJekt „MoDerniZaCe plrk – elektroMaGnetiCkÁ koeXistenCe“Cílem projektu byla modernizace protiletadlového raketového komplexu 2K12 KUB

(kódové označení NATO SA-6 GAINFUL). Provedením této modernizace získala AČR protiletadlové raketové prostředky středního dosahu předurčené k zabezpečení pozemní protivzdušné obrany v souladu se standardy NATO a Mezinárodní kmitočtovou tabulkou ECA, doplněné o možnost připojení ke stávajícímu automatizovanému systému velení a ří-zení (ASVŘP RACCOS) dle standardů NATO.

Provedením modernizace 4 komplexů stávajícího PLRK 2K12 KUB dle platných norem STANAG a ČOS 051625 byly v oblasti operační technické kompatibility s protiletadlovými raketovými jednotkami armád států NATO splněny požadavky na zajištění bezpečnosti vlastního letectva, kompatibility se zbraňovými systémy států NATO a podmínky pro pro-voz radiolokační techniky v rámci přidělených frekvenčních pásem v souladu s Mezinárod-ní kmitočtovou tabulkou ECA.

Modernizací bylo také dosaženo podstatné zlepšení TTD techniky a tím i značného zefektivnění účinnosti těchto stávajících prostředků pozemní protivzdušné obrany, které jsou zavedeny ve výzbroji AČR.

Realizace projektu byla rozložena na 2 etapy, které probíhaly v letech 2007–2008,1. etapa byla úspěšně ukončena k 28. listopadu 2007 a 2. etapa dne 26. listopadu 2008. Součástí do-dávky bylo ze strany zhotovitele také dodání imitátoru vzdušné situace a sady náhradních dílů a zabezpečení školení a výcviku osádek a instruktorů pro provoz a obsluhu modernizovaných PLRK 2K12 KUB (SURN CZ). Dodávaná modernizovaná technika SURN CZ je již zavedena do užívání u organizačních celků resortu MO a tabulkově patří VÚ 4312 Strakonice.

vÍCeÚČelové obrnĚné voZiDlo iveCo Víceúčelové obrněné vozidlo IVECO je určeno k zabezpečení sil a prostředků v zahra-

ničních operacích s důrazem na podmínky provozu v Afghánistánu.Robustní a vysoce mobilní vojenské vozidlo je vybaveno dálkově ovládanou, plně

stabilizovanou zbraňovou stanicí PROTECTOR M151 A2 s možností alternativní lafetace těžkého kulometu ráže 12,7 mm, lehkého kulometu ráže 7,62 mm a granátometu ráže 40 mm, určené k plnění náročných vojenských operací ve vozidle i mimo vozidlo. Produkt je schopen plnit celou řadu úkolů vyžadujících odlišné druhy přístupu a ochrany, vést

Page 32: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

30

ROČENkA 2008

bojovou činnost proti živé síle a lehce obrněným cílům účinnou střelbou za klidu i za jízdy s velmi vysokou přesností.

Vozidlo se znakem náprav 4x4 a stálým pohonem všech kol se vyznačuje vysokou mo-bilitou, vysokou balistickou ochranou osádky a zaručuje odpovídající pracovní a životní podmínky čtyřčlenné osádky pro pobyt a plnění taktických a operačních úkolů v meziná-rodních operacích a misích.

V zadní části, za prostorem osádky, je zakrytá nákladová plošina pro převoz materiálu. Vozidlo umožňuje připojení přívěsu do hmotnosti 4 200 kg (nouzově až 7 100 kg). Agre-gáty a skupiny umístěné pod čarou ponoru jsou vodotěsné nebo vodovzdorné.

Je vybaveno kompletním interkomunikačním zařízením umožňujícím spojení uvnitř vo-zidla i mimo ně. Vozidlo je připraveno pro variabilní montáž radiostanicemi umožňujícími spojení osádky mezi vozidly i se základnou prostřednictvím satelitního, KV a VKV spojení a satelitní navigací.

Pro eliminování účinků RCIED je vozidlo uzpůsobeno pro montáž rušiče. V daném případě pro montáž rušiče WBS 2500.

V roce 2008 bylo dodáno 15 kusů vozidel. V roce 2009 bude realizace smlouvy pokračo-vat dodávkou provozní a opravárenské dokumentace a dílenských a diagnostických zařízení.

lehké obrnĚné voZiDlo DinGo 2 Lehké obrněné vozidlo DINGO 2 na kolovém podvozku (dále jen LOV) je nově po-

řizované LOV pro plnění úkolů přepravy osob – příslušníků jednotek AČR, nasazených v zahraničních operacích nebo jiných chráněných osob v doprovodu, se zřetelem na zku-šenosti z činnosti na specifickém teritoriu v Afghánistánu a Iráku.

Vozidlo je určeno k plnění přepravních úkolů družstva nebo přepravu zájmových osob v podmínkách rizikových pro ochranu živé síly, s vysokou pravděpodobností vedení náh-lých útoků ze zálohy a v podmínkách používání nástražných výbušných systémů.

LOV je kolové obrněné vozidlo, se znakem náprav 4x4 (Vojenské bojové vozidlo – kolový bojový prostředek – VBV-KBP), s variabilním pohonem všech kol, s nestabili- zovanou, externě lafetovanou zbraňovou stanicí, vybavenou kulometem ráže 7,62 mm MG3 A1T, určené pro převoz šestičlenné osádky.

Základem vozidla je podvozek UNIMOG U5000, upravený společností Daimler- -Chrysler tak, aby vyhovoval požadavkům kladených na provoz LOV. V zadní části, za bez-pečnostní buňkou, je zakrytá nákladová plošina určená pro převoz materiálu. Vozidlo umožňuje připojení přívěsu do hmotnosti 5 400 kg (přívěsy s oky, jejichž průměr v řezu materiálu oka je max. 38 mm).

Vozidlo splňuje požadavky na balistickou ochranu osádky dle STANAG 4569 ANNEX A LEVEL 3 a dle STANAG 4569 ANNEX B LEVEL 4a a 3b. Životně důležité části techniky, pro zachování mobility vozidla, jsou chráněny na úrovni LEVEL 1.

Je vybaveno kompletním interkomunikačním zařízením umožňujícím spojení uvnitř vozidla i mimo vozidlo. Vozidlo je připraveno pro variabilní montáž radiostanicemi umož-

Page 33: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

31

MINISTERSTVO OBRANY ČR

ňujícími spojení osádky mezi vozidly i se základnou prostřednictvím satelitního, KV a VKV spojení a satelitní navigací.

Pro eliminování účinků RCIED je vozidlo uzpůsobeno pro montáž rušiče. V daném případě pro montáž rušiče WBS 2500. Smlouva na pořízení byla podepsána na dodávku 15 kusů vozidel v roce 2008. Vozidla byla v témže roce dodána.

MoDerniZaCe vrtulnÍkového leteCtvaHlavním cílem programu v roce 2008 bylo zabezpečit přípravu a vybavení vrtulníků

Mi-171Š pro plnění úkolů v zahraničních misích včetně mise ISAF. Plnění tohoto cíle bylo za-hájeno modernizací 5 kusů vrtulníků v LOM Praha, s.p., a dodatečným vyčleněním finančních zdrojů k nákupu 8 kusů záchranných vest a přileb pro palubní střelce, 30 kusů leteckých přileb a kyslíkového vybavení pro posádky vrtulníků včetně 20 kusů brýlí nočního vidění. Současně byl řešen i požadavek na nákup 6 kusů kulometů ráže 12,7 mm včetně jeho zástavby na pa-lubu vrtulníků, nákup 18 kusů kulometů ráže 7,62 mm a nákup kontrolně-měřicí techniky a speciálního nářadí. Vzhledem ke složitosti plnění cíle bude modernizace prvních 5 kusů vrtulníků Mi-171Š dokončena začátkem roku 2009 a následně bude realizován nákup výše uvedených komodit. Přípravu vrtulníků Mi-171Š do zahraničních misí podstatně ovlivňuje požadavek na zástavbu systému utajené komunikace, který bude realizován v první polovině roku 2009. Koncem roku 2008 byla ukončena zástavba barometrických výškoměrů do vrtul-níků Mi-24/35 a dokončen nákup záchranných vest pro palubní střelce.

obnova letaDlového parku DopravnÍho leteCtvaNa základě usnesení vlády ČR ze dne 13. dubna 2005 k Návrhu na obnovu letadlo-

vého parku dopravního letectva AČR byl v průběhu roku 2008 zahájen akviziční proces taktických transportních letounů.

Základním zámyslem je pořídit 4 letouny, včetně doplňkového operačního vybavení a nezbytného logistického vybavení, schopných taktické přepravy nákladů, techniky, ma-teriálu, bojových jednotek a osob, provádění vzdušných výsadků a zdravotnického odsunu osob. Pořízením letounů budou naplněny závazky v oblasti plnění úkolů přepravy na vy-žádání a MEDEVAC.

Oproti původnímu záměru budou letouny pořízeny v letech 2009–2011.Zavedení nově pořízených letounů do užívání letectvem AČR a zahájení provozu budou

předcházet vojskové zkoušky letounů a jejich vybavení, včetně nezbytného zaškolení le-teckého a pozemního personálu v obsluze letounů a prostředků pozemního zabezpečení.

operaČnĚ-taktiCké systéMy velenÍ a ŘÍZenÍCílem programu, jehož realizace byla zahájena v roce 2005, je vybudování integrova-

ného systému velení a řízení společných sil. Operačně-taktický systém velení a řízení pozemních sil je postupně budován tak, aby

zajišťoval velitelům a štábům na stupni brigáda, prapor a rota komplexní informační pod-

Page 34: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

32

ROČENkA 2008

poru při přípravě a vedení bojové činnosti, a to samostatně, v rámci úkolového uskupení nebo v rámci působení v koaličních misích.

V rámci projektu operačně-taktického sytému velení a řízení vzdušných sil je zajišťován sběr, zpracování a distribuce informace o vzdušné situaci do systémů velení vzdušných sil, řízení palby protivzdušné obrany a do mobilních komunikačních platforem jednotek pozemní protivzdušné obrany. Zároveň jsou pořizovány prostředky identifikace vlastní – cizí (IFF). Integrace informační podpory je prováděna zaváděním moderních technologií s respektováním doporučení a standardů NATO. Tím jsou vytvářeny předpoklady k za-bezpečení úspěšné návaznosti národních systémů na páteřní projekty NATO a k dosažení požadované připravenosti a schopnosti.

V rámci programu je AČR vybavována moderními prostředky geografické a hydrome-teorologické služby. Na rozhodující projekty programu již byly zahájeny dodávky nebo byly uzavřeny smlouvy. Do konce roku 2008 bylo do AČR dodáno více než 100 nových a mo-dernizováno dalších několik desítek různých spojovacích provozoven a velitelsko-štábních vozidel, byly zavedeny nové automatizované geografické systémy, modernizovaný systém řízení palby protivzdušné obrany včetně centrálního dohledu a multilink data translátoru, do AČR byly dodány stovky nových radiostanic, více než 75 kryptografických prostředků a implementováno několik desítek nových aplikací programového vybavení pro stovky účastníků. Systémy jsou certifikovány pro práci s utajovanými informacemi.

koMunikaČnÍ a inForMaČnÍ systéMy Mo (kis Mo)Programy 107 020 a 207 070, jejichž obsahem je rozvíjet, modernizovat a provozovat

KIS MO, v roce 2008 v rámci jednotlivých akcí naplňovaly úkoly a cíle, které byly správcem průřezové oblasti KIS AČR stanoveny a požadovány k zabezpečení provozu, modernizace a rozvoje oblasti informačních technologií používaných a provozovaných v AČR. Jednalo se o tyto hlavní úkoly: Provozování stacionární vojenské spojovací sítě ICT MO

Stacionární vojenská spojovací síť zajišťuje všem organizačním celkům resortu MO komplexní informační podporu v době míru i krizových situací, včetně zabezpečení zahraničních vojenských misí AČR. Mezi stěžejní úkoly, které byly stanoveny pro roky 2008–2011 je zabezpečení smluvních dodávek pozáručních servisů pro jednotlivé systémy SVSS, dodávek hlasových a datových telekomunikačních služeb a poštovních služeb pro organizační celky resortu MO.Cílem akcí, jejichž realizace byla zahájena v roce 2008, je zabezpečení provozu staci-onární vojenské spojovací sítě resortu MO, tj. pořízení požadovaného majetku, jako např. měřicí přístroje, klimatizační jednotky, výpočetní technika, koncová komunikační zařízení a související zařízení, testovací a antivirové pracoviště, náhradní díly, drobný materiál pro provoz a údržbu a provozní materiál, programové (softwarové) produkty pro zabezpečení provozu SVSS a služeb, revize a kalibrace měřicích přístrojů, zařízení a digitálních vah, školení a vzdělávání technického personálu, montáže vnějších sla-

Page 35: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

33

MINISTERSTVO OBRANY ČR

boproudých rozvodů, opravy a údržba motorgenerátorů, kabelových sítí, mobilních telefonů, uzlů rádiového přístupu, výpočetní techniky, systému InfoLive, výplatních strojů NEOPOST, šifrátorů BULK a systému CRONOS, zabezpečení provozu, podpo-ry, oprav a údržby mikrovlnné sítě Tempo a jejích podsystémů a vojenské spojovací sítě Alcatel a jejích podsystémů, telekomunikační hlasové a datové služby, poštovní služby pro organizační celky resortu MO.

Výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémůVýstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémů resortu MO obsahuje výstavbu a provozování informačních systémů MO, dostavbu komunikační infrastruktury MO. K zabezpečení hlavních cílů a úkolů v oblasti výstavby a provozo-vání komunikačních a informačních systémů MO byly v roce 2008 provedeny tyto nezbytné nákupy:– nákup služeb systémové podpory k zabezpečení provozu pro všechny IS. Systémová

podpora zabezpečení provozu je zaměřena na zajištění úkonů potřebných pro bez-poruchový rutinní provoz všech IS, hotline dodavatelů a řešení havarijních situací;

– nákup služeb v oblasti školení pro vybrané specialisty zabezpečující provoz jednotli-vých FAS a školení pro koncové uživatele na komerční SW a APV;

– nákup licencí softwarových produktů na komerční bázi včetně speciálního aplikační-ho programového vybavení (APV), které je vyvíjeno a dodáváno specializovanými dodavatelskými firmami a slouží k dalšímu rozvoji jednotlivých informačních systémů resortu MO;

– nákup pozáručního servisu výpočetní techniky a oprav ICT technologií, dále oprav (včetně profylaktických kontrol a revizí) záložních zdrojů, napájení a příslušenství;

– nákup technologií pro zabezpečení požadované reprodukce ICT technologií re-sortu MO. Jedná se zejména o nákup serverů, stolních, přenosných i speciálních počítačů, nákup periferních zařízení, náhradních dílů a spotřebního provozního materiálu.

Průřezový informační systém MO (PRIS MO)Finanční prostředky určené k realizaci projektu PRIS MO byly na základě rozhodnutí správce průřezové oblasti KIS AČR použity v rámci jiných akcí programu 207 070 a část prostředků byla použita k realizaci projektu „Poradenské služby PRIS MO“, jehož cílem je zpracování zadávací a smluvní dokumentace pro výběr budoucího systémového integrátora realizace projektu PRIS MO, který bude realizován resortem Ministerstva obrany v letech 2010–2014.

Transportní síť IIProjekt „Transportní síť II.“ je zařazen do programu 107 010 – Rozvoj komunikač-ních a informačních systémů, jehož cílem je výstavba transportní sítě jako první fáze modernizace komunikační infrastruktury resortu MO vedoucí k postupnému zasazení perspektivní, výkonné a spolehlivé telekomunikační technologie zajišťující novou úro-veň a kvalitu zejména datových služeb, včetně spolehlivosti a bezpečnosti celé komu-

Page 36: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

34

ROČENkA 2008

nikační infrastruktury s ohledem na snížení počtů osob zabezpečujících komunikační infrastrukturu.Transportní síť je určena k přenosu informací i z nových zdrojů, jako jsou rozličné senzory, radary, videokamery, automatické zbraňové systémy, monitorovací terminály a další zařízení směrem ke štábním systémům pro podporu velení a řízení, s přísluš-ným stupněm zabezpečení a ochrany utajovaných dat. Umožňuje komunikační posun směrem k rychlým datovým přenosům, umožňuje do budoucna zavést hlasové službu (VoIP) s odpovídajícím servisním zabezpečením (QoS) a dosáhnout vyšší propustnosti a efektivnosti přenosu dat využívaných ve stávajících a budoucích zbraňových systé-mech. Současně musí zabezpečit komunikaci v rámci koaliční součinnosti členských států NATO a komunikaci v rámci státní správy.Výstavbou transportní sítě bude zabezpečeno spojení do všech posádek a dislokačních míst AČR na bázi mikrovlnné technologie SDH a vytvoření synchronního přenosového prostředí s vysokou přenosovou kapacitou n x 155 Mb/s, včetně nutných stavebních prací a proškolení personálu.Na realizaci projektu jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 470 mil. Kč.

plnĚnÍ proJektŮ v oblasti neMovité inFrastruktury a nsip v roCe 2008

Projekty infrastruktury Celkové náklady (mil. Kč)

Realizace v roce 2008 (mil. Kč)

Letecká základna Čáslav 4 311,873 176,540

Letecká základna Náměšť nad Oslavou 2 344,094 397,296

Rekonstrukce objektů integrovaného MO 1 183,000 204,585

Základna pozemních sil Jince 1 600,983 140,518

Základna pozemních sil Bechyně 881,521 66,569

Základna pozemních sil Žatec 524,237 0

Rekonstrukce a výstavba základny opravovaného materiálu Štěpánov 1 175,730 138,314

Výstavba infrastruktury pro přijetí reakčních sil NATO (CP 2A 0022) 3 172,464 262,346

Zapojení ČR do NATINADS (CP 5A 0044) 1 087,599 51,913

Zapojení vzdušných sil AČR do systému velení a řízení vzdušných sil NATO – ACCS (CP 5A 0109) 2 175,247 179,318

leteCkÁ ZÁklaDna ČÁslavCílem projektu je modernizace infrastruktury základny taktického letectva v souladu

s platnou legislativou ČR, technickými normami národními i normami Severoatlantické aliance, splňující minimální vojenské požadavky (MMR) NATO a umožňující plnění úkolů

Page 37: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

35

MINISTERSTVO OBRANY ČR

NATINADS a HOST NATION SUPPORT (HNS). Modernizace zahrnuje změny vyvolané za-vedením nového nadzvukového letounu do výzbroje AČR a zvýšení objektové bezpečnosti.

V roce 2008 bylo proinvestováno celkem 176,540 mil. Kč a byly dokončeny projekty „Výstavba systémů komplexního zabezpečení 2. část“, „Výstavba nových úkrytů letounů“, „Sklad munice Červený Vrch“ a „Výstavba multiskladu“. Tím byla ukončena I. etapa výstavby LZ Čáslav.

leteCkÁ ZÁklaDna nÁMĚŠŤ naD oslavouCílem projektu je modernizace infrastruktury základny v souladu s platnou legislati-

vou ČR, technickými normami národními i normami NATO, vytvoření odpovídajícího záze-mí pro kvalitní plnění úkolů personálu základny, bezproblémové nasazení národní letecké techniky, a to jak v době míru, tak ve válečném stavu, přemístění jedné letky z 23. základny vrtulníkového letectva Přerov a umožnění nasazení letecké techniky a jednotek Aliance.

V roce 2008 bylo proinvestováno celkem 397,296 mil. Kč. Tím byla ukončena I. etapa výstavby LZ Náměšť nad Oslavou.

rekonstrukCe obJektŮ inteGrovaného MoRealizace projektu „Praha – Rekonstrukce objektů MO, 1. část“ byla zahájena v únoru

2006. Generálním zhotovitelem je firma HOCHTIEF CZ, a.s. Za rok 2008 bylo proinves-továno 204,585 mil. Kč.

V listopadu 2008 byla dokončena rekonstrukce Domu armády Praha a objekt byl pře-dán do užívání VLRZ Praha. Taktéž byla dokončena spojovací chodba mezi objekty GŠ AČR a DAP v délce 41 m. V prosinci 2008 byly obnoveny přerušené práce na objektech GŠ AČR s předpokladem jejich dokončení v roce 2010.

ZÁklaDna poZeMnÍCh sil JinCeCílem projektu je modernizace infrastruktury posádky pro dislokaci dělostřelecké brigá-

dy, vytvoření adekvátních podmínek pro výcvik profesionálních vojsk a plnění stanovených úkolů. Modernizace zahrnuje rekonstrukce stávajících budov a výstavbu nových objektů včetně inženýrských sítí. Celkové náklady v letech 2003 až 2008 činily 470,837 mil. Kč.

V roce 2008 bylo proinvestováno celkem 140,518 mil. Kč, byla dokončena výstavba telefonních ústředen a páteřních rozvodů inženýrských sítí s blokovou kotelnou.

ZÁklaDna poZeMnÍCh sil beChynĚCílem projektu je rekonstrukce stávajících objektů pro potřeby velitelství ženijního

praporu a ženijní brigády a dostavba nových prostorů pro uložení techniky, včetně tech-nického zázemí (TOV, PHM, stálý park techniky). Celkové náklady vložené v letech 2003 až 2008 do nemovité infrastruktury činily 257,491 mil. Kč.

V roce 2008 bylo proinvestováno celkem 66,569 mil. Kč a byla dokončena rekonstruk-ce objektu určeného pro činnost příslušníků praporu.

Page 38: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

36

ROČENkA 2008

ZÁklaDna poZeMnÍCh sil ŽateCCílem projektu je vytvořit rekonstrukcí stávajících a dostavbou nových objektů základní

podmínky pro dislokaci útvarů 4. brigády rychlého nasazení. Celkově proinvestované ná-klady v letech 2003 až 2008 dosáhly výše 91,609 mil. Kč.

V roce 2008 nebyly rekonstrukce nemovité infrastruktury či jejich výstavba realizovány.

rekonstrukCe a vÝstavba ZÁklaDny opravovaného MateriÁlu ŠtĚpÁnovCílem projektu je vystavět nebo zrekonstruovat nemovitou infrastrukturu stávajícího

areálu kasáren ve Štěpánově u Olomouce. Generel výstavby zpracovaný v roce 2004 stanovil optimální rozvoj základny v souladu s novými požadavky na provádění oprav a uskladnění opravovaného materiálu pro potřeby celé AČR. Celkové náklady na výstavbu a rekonstrukci dle generelu jsou ve výši 1 175,730 mil. Kč.

Dosavadní náklady na výstavbu činí 343,189 mil. Kč. V roce 2008 bylo proinvestováno celkem 138,314 mil. Kč.

Pokračovala výstavba centrálního skladu, rekonstrukce hal a energetického kabelo-vodu. V červenci 2008 proběhla kolaudace těchto objektů. Dále byla zahájena výstavba ekologického skladu a terminálového překladiště.

vÝstavba inFrastruktury pro pŘiJetÍ reakČnÍCh sil nato (Cp 2a 0022)CP (Capability Package) obsahuje 30 projektů zaměřených na dobudování LZ Čáslav

a LZ Náměšť nad Oslavou dle aliančních požadavků a standardů, které umožní přijetí a operační nasazení vyčleněných vzdušných sil NATO na těchto základnách. Dále za-hrnuje výstavbu požadované skladovací kapacity leteckých a automobilních pohonných hmot.

Realizace prvního projektu byla zahájena v roce 2001 a ke konci roku 2008 byly dokončeny veškeré projekty pro LZ Čáslav i LZ Náměšť nad Oslavou, mimo projekty stanovišť testování motorů. V roce 2008 byl rovněž dokončen sklad leteckých pohon- ných hmot pro LZ Náměšť nad Oslavou v Heřmanově Městci a sklad automobilních pohonných hmot v Roudnici nad Labem. Celkově bylo v roce 2008 proinvestováno 262,346 mil. Kč.

V roce 2009 je plánována výstavba stanoviště testování motorů na LZ Čáslav a zahájení projektové přípravy produktovodního propojení skladu pohonných hmot Správy státních hmotných rezerv v Heřmanově Městci a LZ Čáslav.

ZapoJenÍ Čr Do natinaDs (Cp 5a 0035)CP zahrnuje 8 základních projektů zaměřených na dosažení minimálních vojenských

požadavků pro zapojení vzdušných sil do Integrovaného systému protivzdušné obrany NATO (NATINADS).

V rámci projektu „Spojení zem–vzduch–zem“ bylo ukončeno mezinárodní výběro-vé řízení na dodávku rádiového systému pro zabezpečení elektronickému rušení odol-

Page 39: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

37

MINISTERSTVO OBRANY ČR

né a utajené hlasové komunikace mezi místem velení vzdušných sil a aliančními letouny. Smlouva byla podepsána 15. 6. 2009.

Pro projekt „CRC/SAM Interface“ byly prostřednictvím agentury NC3A pořízeny linkové a hlasové šifrátory pro komunikační rozhraní mezi místem velení VzS a prostředky PVO.

S agenturou NAMSA byla v rámci projektu „Komunikační rozhraní na AWACS“ uza-vřena dohoda na pořízení zařízení MIDS-LVT pro datovou a hlasovou komunikaci mezi místem velení vzdušných sil a prostředky NAEW. Souběžně bylo s českým dodavatelem řešeno zpracování bezpečnostní dokumentace projektu.

V roce 2008 bylo v rámci CP 5A0035 proinvestováno celkem 8,042 mil. Kč z finančních prostředků NATO.

vÝstavba pÁteŘnÍCh raDarŮ (Cp 5a 0044)Cílovým stavem CP je pořízení dvou páteřních radarů PVO na stanovištích Nepolisy

a Sokolnice.Radar na stanovišti Nepolisy je po všech továrních a instalačních zkouškách v závěreč-

né fázi testování, kde se bude mj. sledovat v nepřetržitém provozu spolehlivost a provo-zuschopnost zařízení. Ve vztahu k budově a samotnému stanovišti Nepolisy zbývá provést závěrečné kolaudační řízení.

Na stanovišti Sokolnice byla dokončena výstavba radarové věže a finální úprava okol-ního terénu. Vlastní radarová technologie prošla úspěšně továrními testy u výrobce, byla provedena její instalace do radarové věže a proběhly instalační testy. Stavební úřad vydal povolení k provozu technologie před kolaudací.

Celkově bylo v rámci CP 5A 0044 v roce 2008 proinvestováno 51,913 mil. Kč. Do-končení projektu a předání obou radarů k plnému operačnímu nasazení se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2010.

ZapoJenÍ vZDuŠnÝCh sil aČr Do systéMu velenÍ a ŘÍZenÍ vZDuŠnÝCh silnato – aCCs (Cp 5a 0109)

CP byl schválen Severoatlantickou radou 6. května 2005 v celkovém plánovaném ob-jemu pro 5 projektů ve výši 1,259 229 mld. Kč. V roce 2007 byl rozšířen o projekt „Re-konstrukce místa velení vzdušných sil Stará Boleslav“ (původně v CP 5A 0035) s celkovými náklady 916, 018 mil. Kč. Tento projekt byl v roce 2008 dokončen.

Pro stěžejní projekt „ARS Stará Boleslav“ byla ve spolupráci s agenturou NACMA v několika kolech posouzena nabídka dodávek konsorcia ACSI a proběhla vyjednávání o ceně. Jednání byla v prosinci 2008 uzavřena. Byla zpracována a převzata studie pro místo velení a řízení typu WOC. V rámci projektu „ACCS – technologie KIS, LZ vzduš-ných sil“ byla realizována dodávka dvou souprav D SQOC leteckých základen vzdušných sil v souladu s aliančním programem ACCS, s určením pro LZ Náměšť a zVrL Přerov pro misi v Afghánistánu.

Celkově bylo v roce 2008 proinvestováno v rámci CP 5A 0109 179,318 mil. Kč.

Page 40: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

38

ROČENkA 2008

proGraMy vÝZkuMu a vÝvoJeCílem výzkumu a vývoje je získání vyšších schopností, nových poznatků a zabezpečení

výzbroje AČR novými systémy s kvalitativně vyššími vlastnostmi. Vytvořená struktura před-stavuje otevřený systém pro uplatňování požadavků složek velení a řízení AČR.

proGraM 907 950 – proFesionaliZaCe arMÁDy České republikyHlavní projekty programuVÝBUCH – Ochrana logistických a bojových vozidel proti výbuchuCílem projektu je výzkum a návrh systému přídavného pancéřování (systému pancéřo-vání) pro umístění před základní konstrukcí (pancíř logistických nebo bojových vozidel jako ochrany osádky proti tlakovým minám, případně improvizovaným náložím a tento systém pancéřování ověřit balistickými testy a testy na demonstrátoru vycházejících ze speciálního logistického zodolněného vozidla (TATRA – vojenská verze, Land Rover Defender). Výsledné řešení zajistí:– přežití osádky malého zodolněného logistického vozidla (představitel Land Rover

Defender 110/130 při napadení vozidla výbuchem definovaným úrovní 1 (LEVEL 1) dle STANAG 4569 bez podstatných zranění;

– přežití osádky středního zodolněného logistického vozidla (představitel TATRA 4x4) při napadení vozidla výbuchem definovaným úrovní 2 (Level 2) dle STANAG 4569 bez podstatných zranění.

KSSR – Výzkum kombinované metody určování polohy a výšky cíleCílem projektu je provést výzkum metod určování polohy letounu senzory s využitím synchronizované sekundární rádiolokace, ověřit metody a algoritmy simulací. Výsledky bude možné využít jako podklad pro návrh vysoce přesného navigačního systému a pro zvýšení stupně automatizace řízení civilního i vojenského letového provozu.DEMIN – Dálková detekce minových políHlavním cílem projektu je na základě popisu vlastností charakteristických materiálů používaných při výrobě min, analyzovat vhodné metody řešení detekce min, založené na vyhledávání nehomogenit vyvolaných těmito materiály. Poté s využitím počítačo-vého modelování (např. v programovém systému MATLAB) určit metody nejvhod-nější a aplikovaným výzkumem v laboratorních podmínkách získat data pro stanovení požadavků a výchozích podkladů pro fázi budoucího vývoje detektoru minových polí použitelného v praktických podmínkách.

proGraM 907 960 – reForMa oZbroJenÝCh sil České republikyHlavní projekty programuASkD-V – Mobilní dílenský prostředek pro opravy výzbrojeCílem projektu je vyvinout mobilní dílenský prostředek pro údržbu a opravy výzbroje k provádění údržby a běžných oprav výzbroje používané vojenské techniky včetně nově zavedené a zaváděné při činnosti vojsk v polních podmínkách a v zahraničních misích.

Page 41: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

39

MINISTERSTVO OBRANY ČR

AM 50/70 – Automobil mostní AM 50 (70 tun)Cílem projektu je vyvinout „Automobil mostní AM 50 (70 tun)“, který je určen k vy-tvoření soupravy čtyř identických automobilů mostních se schopností zřídit mechani-zovaný most na pevných podpěrách o celkové délce 44 metrů k zabezpečení přeprav tankové a automobilní vojenské techniky přes suché i mokré překážky s maximální hloubkou překážky do 6 metrů. Prostředek je určen k činnosti vojsk v polních pod-mínkách a v zahraničních misích. Prostředek musí zabezpečit přepravu techniky dle STANAG 2021 v zatěžovací třídě MLC 70.OTS PS-PLV – Automatizovaný systém velení a řízení protiletadlového vojska integrovaný v rámci ASVVŘ/BVISHlavním cílem tohoto projektu obranného vývoje je zajištění funkčnosti automatizo-vaného systému velení a řízení protiletadlového vojska (ASVŘ/PLV) jako integrální součásti operačně-taktického systému velení a řízení pozemních sil (OTS VŘ PozS) s příslušnými výstupními produkty a propojením ASVŘ/PLV s ostatními podsystémy velení a řízení OTS VŘ PozS a rozhraními pro součinnostní prvky OTS VŘ VzS. To bude zahrnovat detailní analýzu a návrh systému, vytvoření funkčních vzorů, kterými se ověří funkčnost návrhu a vytvoří předpoklady pro vlastní realizaci systému.OTS PS-CHV – Účelově zaměřený podsystém chemického vojska, součást všeo-becných podsystémů OTS VŘ PozSHlavním cílem daného projektu obranného vývoje je zajištění funkčnosti automatizova-ného systému vševojskového velení a řízení/NBC (ASVŘ/V-NBC) a bojového vozidlové-ho informačního systému/NBC (BVIS/V-NBC) chemického vojska jako integrální součásti operačně- taktického systému velení a řízení pozemních sil (OTS VŘ PozS) AČR s pří-slušnými výstupními produkty a propojením těchto podsystémů s ostatními podsystémy velení a řízení OTS VŘ PozS. To bude zahrnovat detailní analýzu a návrh systému, vytvo-ření funkčního vzoru s prvním a druhým přírůstkem aplikačního programového vybavení, kterým se ověří funkčnost návrhu a vytvoří předpoklady pro vlastní realizaci systému.

proGraM 907 970 – sChopnosti – DosaŽenÍ DeklarovanÝCh alianČnÍCh poŽaDavkŮHlavní projekty programuAKTIVNÍ OCHRANA – Výzkum systému aktivní balistické ochrany vojenské technikyCílem projektu je teoretický výzkum systémů aktivní ochrany vojenské obrněné tech-niky a experimentální ověření jejich schopností zničit anebo podstatně snížit účinky prostředků ohrožujících obrněnou techniku (podkaliberní projektily a střely s kumula- tivní hlavicí). Řešený systém bude detekovat, zneškodňovat nebo podstatně snižovat účinky PT prostředků ohrožujících těžkou obrněnou bojovou techniku. Systém bude řešit i ochranu lehce pancéřovaných vozidel (se základní balistickou ochranou dle STANAG 4569, stupeň ochrany 3) před RPG střelami. PT prostředky rozumíme projek-

Page 42: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

40

ROČENkA 2008

tily působící kinetickou energií (KE), jako jsou podkaliberní projektily (APFSDS), a dále střely s kumulativní hlavicí (CE), např. RPG-7 či PTŘS. Součástí projektu je experimen-tální ověření účinnosti navrženého řešení.OCHRABUD – Ochrana dočasných vojenských objektů budovaných a využíva-ných jednotkami AČRVýzkumný projekt je zaměřen na návrh ochranného systému, který zvýší ochranu do-časných vojenských objektů a výrazně zvýší schopnosti přežití posádky v podmínkách bojového nasazení. Ochranný systém bude navržen s využitím účinných materiálů a technologií v souladu s trendy rozvoje ve světě. Cílem navrhovaného projektu je na základě numerické simulace a experimentálního testování navrhnout vhodné mate-riálové systémy, technologie, konstrukce a prostředky ochrany dočasných vojenských objektů proti účinku výbuchu konvenční munice a improvizovaných výbušných systé-mů (IED).SOD – Stand-off detectorCílem projektu je výzkum možností dálkové detekce elektronických součástí pou-žívaných v konstrukci nástražných výbušných zařízení. Výsledek bude využit jako podkladový materiál pro další vývoj, ověření a případné operační použití přístrojů k bezkontaktní detekci dálkově ovládaných výbušných zařízení. Prostředek musí být schopen rozpoznat elektronický systém ve výbušných zařízeních na vzdálenost mi-nimálně 5 metrů a musí být použitelný i z jedoucích vozidel. Většina těchto nekon-taktních roznětných systémů obsahuje elektronické polovodičové prvky umožňující například dálkové odpálení nebo mnohonásobné uvedení do pohotovostního stavu včetně jeho opakovaného zrušení.

proGraM 907 980 – roZvoJ DosaŽenÝCh operaČnÍCh sChopnostÍ oZbroJenÝCh sil České republikyHlavní projekty programuNANOBIO – Nanotechnologie pro imunosenzorovou detekci bioaerosolůCílem výzkumného projektu v oblasti ochrany proti biologickým zbraním je: vybrat vhodné kultury z rodu Bacillus, optimalizovat jejich uchování a vybrat nejvhodněj-ší komerčně dostupné protilátky; studovat, charakterizovat a modifikovat různé druhy a struktury materiálů vhodných pro elektrochemické imunosensory, zlepšit průběh imunostanovení, zvýšit reprodukovatelnost a vylepšit možnosti regenera-ce, kriticky posoudit různé metody přípravy vrstev, imobilizace, regenerace; vybrat nejvhodnější metody k detekci a identifikaci simulantů nebo bojových biologických látek.MENTAL – Management znalostí NEC AČRCílem projektu je zpracovat rozbor znalostních přístupů a ontologických jazyků, posou-dit jejich vhodnost pro využití v AČR; zhodnotit stav řešení bezpečnosti v Network Ena-bled Capability (NEC) AČR, formalizovat strategii NEC AČR a vypracovat pojmovou

Page 43: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

41

MINISTERSTVO OBRANY ČR

encyklopedii NEC, navrhnout metodiku tvorby znalostních systémů v AČR, vypracovat ontologie OTS VŘ a bezpečnosti NEC, vypracovat návrh znalostního systému ve sprá-vě NEC AČR a provést jeho realizaci.OPTOELEKTRON – Stabilizovaná vzdušná platforma s optoelektronickými sen-zory zabezpečující průzkum jednotlivcům a odloučeným jednotkámCílem projektu je návrh a realizace funkčního vzoru stabilizované vzdušné platformy, umožňující provádění vzdušného průzkumu optoelektronickými čidly ve dne a v noci v poloautomatickém nebo automatickém režimu letu a uskutečnění pozemních a le-tových zkoušek. Při řešení projektu musí být hlavní cíl kladen na zabezpečení užitných parametrů srovnatelných se zahraniční konkurencí a dodržení kritéria minimálních po-řizovacích a provozních nákladů.

proGraM 907 990 – poDpora DosaŽenÝCh operaČnÍCh sChopnostÍ oZbroJenÝCh sil České republikyHlavní projekty programuMKPV – Mobilní kontrolní pracoviště vstupuHlavním úkolem projektu je vývoj a výroba prototypu mobilního kontrolního praco-viště vstupu sestávajícího z: – vozidla se skříňovou karoserií a integrovaným bezpečnostním systémem pro kontro-

lu osob, zavazadel a příslušenstvím pro ostatní typy kontrol; – kontejneru ISO 1C s vestavěným bezpečnostním systémem pro kontrolu osob, zava-

zadel a příslušenstvím pro ostatní typy kontrol. V závěrečné fázi dojde k provedení spojených podnikových a kontrolních zkoušek, schvalovacích zkoušek a vojskových zkoušek s prototypem MKPV a následně zpra-cování průvodní a uživatelské dokumentace včetně návrhu na zavedení do užívání v resortu MO.SGEOB – Mobilní souprava geografického zabezpečení brigádníCílem projektu je vyvinout a do používání v resortu MO zavést novou „Mobilní sou-pravu geografického zabezpečení brigádní SGEOB“ určenou k informačnímu zabezpe-čení vojsk vojensko-geografickými daty a dalšími podklady pro vyhodnocení zájmové-ho prostoru.KPCO – Kontejnerové pracoviště centrální ochrany základen a objektů MO ČRZákladním cílem projektu je s využitím již zavedených a odzkoušených prostředků vyvi-nout zodolněné kontejnerové pracoviště centrální ochrany základen a objektů (KPCO) postavené na bázi pracoviště integrujícího subsystémy SOM a pult centrální ochrany umožňující obsluhu obrazových senzorů blízké ostrahy a perimetrického ochranného systému RSS. Pracoviště bude určeno prioritně pro nasazení v zahraničních misích AČR se zvýšenou mírou rizika.

Page 44: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

42

ROČENkA 2008

SPECMIP – Speciální informační systém pro zabezpečení interoperability OTS VŘ PozS AČR dle MIPHlavním cílem daného projektu je zajištění implementace funkčního prototypu MIP interoperability pro efektivní účast sil AČR v mnohonárodních operacích. Zajištění po-žadované interoperability představuje úplný vývoj prototypu specializovaného systému SPEC/MIP, který zabezpečí pro OTS VŘ PozS důležité operační schopnosti interopera-bility MIP a povede k zahájení operačního testování a hodnocení shody se specifikace-mi MIP. Cílem je rovněž rozšíření funkčnosti OTS VŘ PozS a provedení úprav softwaru OTS VŘ PozS k umožnění rozšířeného využívání dat při zajišťování součinnosti. Součástí prací bude testování prototypového řešení dle specifikací MIP. Bude též provedena analýza a návrh rozšíření funkcionality OTS VŘ PozS na místa velení operačního stupně velení a řízení AČR, především z pohledu plánování, zabezpečování a řízení útvarů a jednotek AČR v mnohonárodních úkolových uskupeních (ÚU) při plnění operačních úkolů v misích. Návrh je ověřen implementací a testováním prototypu APV pro mise.

Page 45: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

43

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letounů je až do současné doby nej-větším realizovaným projektem Armády České republiky. Za komplexní realizaci projektu odpovídá odbor řízení projektu nadzvukového letounu (OŘPNL) v podřízenosti prvního náměstka MO. Řízení projektu zahrnuje zajišťování kontroly plnění podmínek kontraktu, přípravu a realizaci navazujících smluvních vztahů k zavedení a provozování zbraňových systémů, uplatňování požadavků logistického zabezpečení provozu letounů a výcviku po-zemního i létajícího personálu a spolupráce při jejich realizaci a v neposlední řadě zajišťo-vání pravidelného monitoringu programu průmyslové spolupráce.

V rámci smluvního vztahu se Švédským královstvím o pronájmu nadzvukových letounů JAS-39 Gripen byla 14. června 2008 uzavřena Smlouva o programu průmyslové spolu-práce se švédskou společností Gripen International – offsetová smlouva. K zajištění řízení programu ustanovily obě smluvní strany jednotlivé stupně řízení – Joint Steering Commit-tee, Joint Reference Committee a National Programme Office (NPO), kterým je na české straně OŘPNL. Obsahem nájemního vztahu v rozsahu 20 mld. Kč je vedle samotného pronájmu 14 letounů JAS-39 Gripen (z toho 2 letouny dvoumístné) také zajištění dodávek a zabezpečení provozu systémů podpory a poskytnutí souvisejících služeb. V souvislosti s projektem pronájmu nadzvukových letounů JAS-39 Gripen byly Švédským královstvím poskytnuty České republice bezplatně výsledky švédského obranného výzkumu a vývoje v celkové hodnotě 450 mil. Kč. Letouny JAS-39 Gripen byly 1. července 2005 začleně-ny do Integrovaného systému protivzdušné obrany NATO (NATINADS). Do konce roku 2008 uskutečnily letouny Gripen celkem 7 010 letů s celkovým náletem 6 600 letových hodin, z toho v rámci systému NATINADS 3 490 letů / 3 690 letových hodin. Do současné doby bylo vycvičeno 69 příslušníků pozemního personálu a 25 pilotů. Z hlediska použití letounů v systému NATINADS jsou letouny vyzbrojeny řízenými střelami krátkého dosahu AIM-9M Sidewinder s infračervenou naváděcí soustavou a palubním kanonem Mauser BK-27. Z důvodu zvýšení bojové účinnosti jsou letouny od roku 2009 vyzbrojeny zbra-ňovým systémem řízených střel AIM-120 C-5 AMRAAM, které umožňují působit proti vzdušným cílům bez jejich přímé viditelnosti. V současné době je důležitým úkolem pro-jektu výstavba a příprava kontingentu vzdušných sil AČR k zabezpečení ochrany vzdušného prostoru pobaltských států (Air Policing) v rámci operace NATO, v souladu s usnesením vlády č. 1094/2007. OŘPNL řeší v součinnosti se švédskou stranou podmínky nasazení le-tounů Gripen v zahraničí a jejich působení z letecké základny v Litvě. Pro zajištění logistické podpory v místě nasazení uzavře OŘPNL se švédskou stranou během roku 2009 smluvní vztah. Nedílnou součástí projektu nadzvukového letounu je realizace souvisejícího offse-tového programu v hodnotě 25,5 mld. Kč, přičemž Ministerstvo obrany zodpovídá za jeho

proJekt pronÁJMu naDZvukovÝCh letounŮ Jas-39 Gripen

Page 46: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

44

ROČENkA 2008

pravidelný monitoring. V offsetovém programu Gripen je registrováno 43 offsetových transakcí a je splněno více než 50 % offsetového závazku. Financování pořízení a pro-vozování letounů je realizováno prostřednictvím Informačního systému programového financování (ISPROFIN), č. programu 207860 – „Pořízení a zabezpečení provozu nadzvu-kových letadel“, který byl Ministerstvem financí schválen na období 2004–2015, v celkové hodnotě 23,5 mld. Kč. Uvedená hodnota zahrnuje kromě vlastních nákladů na pronájem letounů po dobu 10 let rovněž náklady na smluvní zajištění logistické podpory a výcvi-ku, srážkovou daň z příjmu, náklady na provoz, náklady na pořízení zbraňového systému AMRAAM, munice do palubního kanónu, munice klamných cílů a ostatní výdaje souvi-sející s implementací letounů do výzbroje Armády ČR. Smluvní splátky jsou zahraničnímu partnerovi hrazeny od roku 2005 vždy jednou ročně, do konce roku 2008 bylo uhrazeno za pronájem letounů 7,347 mld. Kč.

V souladu s podmínkami sjednanými smluvním vztahem bude pronájem letounů ukončen v roce 2015. K zajištění kontinuity a schopnosti ochrany vzdušného prostoru České republiky vlastními nadzvukovými letouny zahájilo Ministerstvo obrany ČR v roce 2009 jednání se zahraničními partnery k nalezení optimální varianty pořízení a provozování nadzvukových letounů po roce 2015.

Page 47: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

45

MINISTERSTVO OBRANY ČR

V roce 2008 byly zpracovány následující právní předpisy v působnosti Ministerstva obrany, které jsou v různých stadiích legislativního procesu:

Nařízení vlády č. 39/2008 Sb., kterým se upravuje výše služného vojáků v zálo-ze povolaných na vojenské cvičeníObsahem nařízení vlády je změna částek služného, ke které dochází v souvislosti s vývojem spotřebitelských cen v České republice. Dosavadní částky služného byly v platnosti od 1. února 2002, a to na základě nařízení vlády č. 39/2002 Sb., kterým se upravuje výše služného vojáků v základní nebo náhradní službě a vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení.Na základě zákonného zmocnění obsaženého v ustanovení § 83 odst. 1 záko-na č. 220/1999 Sb., lze částky služného upravit nařízením vlády. Vzhledem k tomu, že index spotřebitelských cen vzrostl od března 2002 do srpna 2007 o 11,5 %, byly naplněny zákonem stanovené podmínky pro úpravu částek služného.Služné se tímto nařízením zvyšuje v průměru o 10 %. Touto úpravou se předpoklá-dalo zvýšení potřeby finančních prostředků, při plánovaných počtech vojáků v zálo-ze povolaných na vojenské cvičení, o 120 tis. Kč měsíčně, tj. v celoročním vyjádření cca 1,44 mil. Kč.

Vyhláška č. 69/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstroj-ních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 456/2002 Sb.Tato novela zpřesňuje některá ustanovení pro poskytování bezplatného stravování při výkonu zvláštních činností pro vojáka připravujícího se k výkonu služby ve služebním zařazení výkonného letce nebo vyslaného k výkonu služby v zahraniční operaci a způ-sob vyplácení náhrady v penězích za používání občanského oděvu. Vyhláška dále upravuje postavení vojáka připravujícího se k výkonu služby ve slu-žebním zařazení výkonného letce v závislosti na systému jeho výcviku. Jednoznačně upřednostňuje poskytování bezplatného stravování před poskytováním bezplatného stravování na vrub stravného podle ustanovení § 73 a § 81 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.

Vyhláška č. 70/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 191/2005 Sb., o zdravotním postižení vylučujícím přijetí do domova péče o válečné veterány, úhradě ná-kladů za pobyt v domově péče o válečné veterány a případech, kdy se úhrada nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány nepožaduje

brannÁ leGislativa v roCe 2008

Page 48: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

46

ROČENkA 2008

Novela vyhlášky č. 191/2005 Sb., o zdravotním postižení vylučujícím přijetí do domova péče o válečné veterány, úhradě nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterá-ny a případech, kdy se úhrada nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány nepožaduje, byla zpracována v důsledku potřeby řešit stanovení maximální výše úhra-dy nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány a při pobytu mimo domov vlastní úpravou poté, co byly zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zrušeny prováděcí vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí, na jejichž ustanovení shora citovaná vyhláška odkazovala. Přestože zrušené vyhlášky byly nahrazeny vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, dosavadní praxe ukázala, že pro účely stanovení výše úhrady nákladů na jednu osobu je nezbytné dosavadní právní úpravu zjednodušit a přizpůsobit ji k případným změnám v růstu nákladů za pobyt v domově.

Vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojen-ských středních školPůvodní vyhláška č. 269/1999 Sb., o rozsahu, výši a způsobu poskytování naturálních náležitostí a peněžních náležitostí žákům vojenských středních škol, kteří nejsou vojáky v činné službě a kteří se soustavně studiem připravují k výkonu služby vojáka z povolá-ní, byla vydána za právního stavu, který kromě jiného odrážel právní úpravu obsaženou v zákoně č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřa-dech (branný zákon), a v zákoně č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon). Upravovala naturální a peněžní náležitosti žáků vojenských středních škol. Naturální náležitosti byly poskytovány ve formě náležitostí proviantních, výstroj-ních, přepravních náležitostí a ve formě ubytování. Peněžní náležitosti žáků vojenských středních škol pak představovalo kapesné. Zrušením zákona č. 218/1999 Sb., branný zákon, a jeho nahrazením zákonem č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), a zrušením zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), a jeho nahrazením zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), došlo k tak podstatným změnám práv-ního stavu, že změna právní úpravy je nezbytná. Vzhledem k rozsahu změn bylo nutné přistoupit k vydání zcela nové vyhlášky.Tato nová vyhláška odráží zrušení základní a náhradní vojenské služby a změnu po-stavení a úkolů středního vojenského školství v současné Armádě České republiky. Vojenské střední školy jsou v duchu školského zákona součástí vzdělávací soustavy České republiky. Jejich hlavním úkolem je však příprava uchazečů o službu vojáka z povolání. Vojenské střední školy tedy musí poskytovat vzdělání srovnatelné se vzděláním do-sažitelným na kterékoli jiné střední škole v České republice a navíc své absolventy dostatečně připravit na výkon služby vojáka z povolání. Již v průběhu svého studia

Page 49: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

47

MINISTERSTVO OBRANY ČR

se žáci v souladu se schváleným rámcovým programem seznamují se základními do-vednostmi, které mohou uplatnit jako uchazeči o službu vojáka z povolání. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby existovala zvláštní úprava poskytování naturálních a peněž-ních náležitostí žákům těchto škol.Žáci vojenských středních škol se účastní celé řady akcí, v jejichž rámci reprezentují nejen svoji školu, ale i celý rezort Ministerstva obrany. Záměrem Ministerstva obrany je nadále propagovat nejen vojenské školství, ale i vojenské povolání na veřejnosti nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Nařízení vlády č. 131/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění nařízení vlády č. 336/2007 Sb.Ustanovení § 12 nařízení vlády upravuje výši příplatku v amerických dolarech vo-jákovi, který je vyslán v rámci jednotky mnohonárodních sil mimo území České re-publiky. Původně byla výše příplatku stanovena v rozpětí 700 až 4 000 USD. Nová právní úprava reaguje na tu skutečnost, že se výrazně změnil charakter zahranič-ních operací, do kterých jsou jednotky Armády České republiky vysílány, a rovněž tak i podmínky, za kterých v zahraničí působí. Na rozdíl od předchozího nasazení především v operacích na podporu a udržení míru, v záchranných a humanitárních akcích, jsou tyto jednotky nasazovány do zahraničních operací, u nichž je ke splnění úkolu v prostoru operace v souladu s mandátem příslušné operace nezbytné zapo-jení vojáků do bojové činnosti, tedy za použití zbraní a bojové techniky. Tím dochází k výraznému zvýšení rizika ohrožení života nebo zdraví těchto příslušníků jednotek Armády České republiky. S ohledem na stále se zhoršující bezpečnostní situaci v prostorech operací, ve kterých některé jednotky Armády České republiky působí a především budou působit, a při zvážení zvyšujícího se rizika ohrožení života nebo zdraví vojáků v bojových zahranič-ních operacích byla novelou nařízení vlády upravena možnost poskytovat předmětný příplatek až ve dvaapůlnásobné výši.

Vyhláška č. 203/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění pozdějších předpisůVyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje vojá-kovi z povolání stravné za každý den služební cesty a při odvelení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. Tímto právním předpisem byl do 31. prosince 2006 § 5 odst. 1 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů, a od 1. ledna 2007 je jím § 176 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

Page 50: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

48

ROČENkA 2008

pozdějších předpisů. Stravné náležející vojákům z povolání při služební cestě a odvele-ní bylo naposledy upraveno vyhláškou Ministerstva obrany č. 445/2005 Sb., a to ke dni 1. prosince 2005. Podle údajů Českého statistického úřadu inflace v České republice vzrostla v roce 2006 o 2,53 % a v roce 2007 o 2,83 %, tj. v úhrnu o 5,36 %. Vyhláška v souladu s § 73 odst. 1 zákona č. 221/1999 Sb. zvyšuje částky stravného cca o 5 %, a to v rámci platných rozpětí sazeb stravného upravených v § 176 zákoníku práce.

Zákon č. 260/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském zá-chranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-ších předpisůDnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. ledna 2009) se převádí systemizovaná místa určená pro vojáky z povolání z vojenského záchranného útvaru Armády České republi-ky, který je určen rozhodnutím vlády, na Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen Hasičský záchranný sbor).Vojákovi z povolání zařazenému na systemizovaném místě, které je převáděno podle bodu 1, zaniká dnem účinnosti tohoto zákona služební poměr vojáka z povolání a vzni-ká služební poměr příslušníka Hasičského záchranného sboru. Zánik služebního pomě-ru vojáka z povolání a vznik služebního poměru příslušníka Hasičského záchranného sboru nastává za podmínky, že voják z povolání s touto změnou vysloví souhlas a svým podpisem stvrdí text služebního slibu příslušníka bezpečnostního sboru. Zánik služeb-ního poměru podle tohoto zákona má stejné důsledky jako zánik služebního poměru vojáka z povolání propuštěním podle § 19 odst. 1 písm. e) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.Příslušníkovi uvedenému v odstavci 2, který bude ustanoven na služební místo, pro které splňuje stanovený stupeň vzdělání, vznikne služební poměr příslušníka Hasičského záchranného sboru na dobu neurčitou a bude jmenován do služební hodnosti stanove-né pro toto služební místo. Příslušníka uvedeného v odstavci 2 lze ustanovit na služební místo, pro které nesplňuje stanovený stupeň vzdělání, a jmenovat do služební hodnosti stanovené pro toto služební místo, nejdéle však na dobu 6 let, jestliže nesplňuje vyso-koškolské vzdělání v magisterském studijním programu, nejdéle na 4 roky, jestliže ne-splňuje vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, nebo nejdéle na 5 let, jestliže nesplňuje střední vzdělání s maturitní zkouškou. Tento příslušník se stává příslušníkem ve služebním poměru na dobu určitou v délce odpovídající době ustanovení na služební místo podle věty předchozí.Řízení ve věcech služebního poměru vojáků z povolání uvedených v odstavci 2, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.Dnem účinnosti tohoto zákona přechází majetek, který sloužil k plnění úkolů vojen-ského záchranného útvaru Armády České republiky, uvedeného v bodu 1, z Minister-

Page 51: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

49

MINISTERSTVO OBRANY ČR

stva obrany na záchranný útvar Hasičského záchranného sboru. Z Ministerstva obrany na Ministerstvo vnitra se převádí odpovídající část prostředků státního rozpočtu vyna-kládaných na tento vojenský záchranný útvar.

Zákon č. 308/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných vete-ránech, ve znění pozdějších předpisůHlavním cílem této novely bylo vytvoření chybějícího právního základu pro jmenování válečných veteránů, kterým zanikla branná povinnost z důvodu dosažení věku stano-veného branným zákonem, a také ze zdravotních důvodů na základě pravomocného rozhodnutí vydaného v přezkumném řízení, do vyšších vojenských hodností. Jmeno-vání do vyšších vojenských hodností je výrazem nejen jednoho z největších ocenění a uznání zásluh, ale současně je i morálním ohodnocením činnosti válečných veterá-nů touto společností. Současně bylo nezbytné do zákona zapracovat dosavadní praxi Ministerstva obrany v zabezpečování slavnostních a pietních akcí s účastí válečných veteránů (např. poskytnutím vojenské hudby, vojenské čestné jednotky a dopravy vo-zidly ozbrojených sil), které je hrazeno z prostředků rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany.Novelou zákona se dále pojem „armáda“ užitý v textu zákona č. 170/2002 Sb. nahradil pojmem „ozbrojené síly“. Dle platných právních předpisů totiž není vyloučeno, aby službu v zahraniční misi konali i jednotliví příslušníci Hradní stráže, popř. Vojenské kanceláře prezidenta republiky, tedy dalších součástí ozbrojených sil České republiky (viz § 3 odst. 2 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky). Tito vojáci se po dobu služby v zahraniční misi nestávají příslušníky AČR, jsou pouze k pří-slušnému vysílanému kontingentu AČR dočasně odveleni. Účelem zavedení širšího pojmu „ozbrojené síly“ je především to, aby bylo dosaženo právní čistoty v souvislosti se zakotvením možnosti vydávat osvědčení válečného vete-rána (se všemi právy z tohoto plynoucími) i příslušníkům ostatních složek ozbrojených sil České republiky, včetně Vojenské policie a Vojenského zpravodajství. Na druhé stra-ně byly vytvořeny zákonné překážky pro vydání osvědčení těm osobám, které se sice v době 2. světové války zapojily do národního boje za národní osvobození, avšak podle § 1 odst. 3 zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, nenabyly vlastnosti účastníků národního boje za osvobození, například svojí službou v nepřátelské armádě. Překážkou pro vydaní osvědčení válečného veterána je i cizí státní příslušnost v době rozhodné pro jeho vydání nebo spáchání trestného činu nebo jednání v průběhu vá-lečného konfliktu nebo mírové mise, pro které došlo k jeho propuštění ze služebního poměru vojáka z povolání nebo příslušníka policie. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo obrany vede evidenci válečných veteránů, která obsahuje osobní údaje, bylo nutné s odkazem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, tuto skutečnost též zapracovat do zákona.

Page 52: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

50

ROČENkA 2008

V souvislosti s provozováním domovů péče o válečné veterány stanovuje novela záko-na o válečných veteránech striktnější požadavky pro přijímání novodobých válečných veteránů do těchto domovů. Domovy péče o válečné veterány by se neměly stát „azylem“ pro válečné veterány, kteří nepřistupují k řešení své případné problematické životní situace (ztráta příjmu, resp. zaměstnání, rozpad rodiny, ztráta bydlení apod.) s náležitou odpovědností a spoléhají na využití pro ně velmi výhodných možností po-skytovaných Ministerstvem obrany.

Vyhláška č. 334/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstroj-ních a přepravních náležitostí a o zabezpečení ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 335/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění vyhlášky č. 458/2002 Sb.

Vyhláška č. 336/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 279/1999 Sb., kterou se stanoví kategorie vojenského leteckého personálu, jejich kvalifikace a rozsah odborných znalostí a vzor průkazu vojenského letec-kého personálu

Vyhláška č. 337/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 282/1999 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti vojenského leteckého per-sonáluDůvodem novelizace všech čtyř výše uvedených vyhlášek byla skutečnost, že činnosti k zajištění bezpečného a plynulého leteckého provozu, do kterých se navrhuje zařadit i úkoly palubního střelce, mohou, na základě ustanovení § 1 odst. 2, § 18 odst. 3 a § 23 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyko-návat pouze osoby, které jsou bezúhonné, odborně a zdravotně způsobilé, a které mají platný průkaz způsobilosti k výkonu příslušné činnosti. Proto bylo nutné ve vyhlášce č. 279/1999 Sb. vytvořit novou kategorii výkonných vojenských letců – palubních střel-ců a dále upravit pro tuto kategorii posuzování jejich zdravotní způsobilosti, výsluhové náležitosti a náležitosti bezplatného stravování. Předpokladem nasazení vrtulníkových jednotek do mise ISAF v Afghánistánu je schválení Parlamentem České republiky podle článku 43 Ústavy ČR. Příslušný návrh na vyslání jednotky bude předložen vládě České republiky a Parlamentu České republiky v závěru roku 2008. Všechny shora citované

Page 53: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

51

MINISTERSTVO OBRANY ČR

vyhlášky tak vytvářejí právní stav, který umožní vyslat vrtulníky Armády České republiky spolu s odpovídající posádkou i do jiných misí ve prospěch NATO nebo EU, případně jiných mezinárodních misí.

Vyhláška č. 367/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění pozdějších předpisůNovela vyhlášky aktualizuje ztěžující vlivy, které mají svými účinky za následek ztíže-né pracovní prostředí. Ty jsou nově vymezeny v § 10 nařízení vlády č. 565/2006 Sb. Současně, s ohledem na praktické aplikační problémy, novela vyhlášky upřesňuje tu skutečnost, že ve vyjmenovaných služebních zařazeních musí trvale převládat (tedy představovat minimálně 50 % pracovního času) předmětná riziková činnost, neboť službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti není takové služební zařazení, kde se rizikové činnosti vyskytují ojediněle a nahodile.Z dosavadních služebních zařazení, která jsou při splnění dalších podmínek službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, se vypouští pouze služba v jed-notce okamžité reakce nebo v jednotce rychlého nasazení, neboť tato služba je již postavena jako běžný druh služby a není zařazena pro účely zvláštních příplatků podle ustanovení § 11 odst. 5 nařízení vlády č. 565/2006 Sb. v činnostech spojených s ochra-nou zájmů státu, při kterých může dojít s ohledem na zvýšené riziko k ohrožení života nebo zdraví vojáka, popř. k jiným závažným rizikům. Službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti je nadále pouze služba ve vyjmenovaných služeb-ních zařazeních po dobu, po kterou voják pobíral za tuto činnost zvláštní příplatek. Touto podmínkou je zajištěno, aby službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti nebyla doba, kdy voják z nějakých důvodů nekonal službu podle svého služebního zařazení v předmětném riziku. Vzhledem k tomu, že voják má nárok pouze na jeden, nejvýhodnější zvláštní příplatek, stanovuje se, na základě zhodnocení prak-tických poznatků, aby nárok na zvýšený zápočet doby služby existoval, i když voják příslušný příplatek z důvodu pobírání jiného, vyššího příplatku, nepobíral.

Vyhláška č. 425/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí ně-která ustanovení školského zákonaNovela vyhlášky byla zpracována v návaznosti na zákon č. 243/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 4. července 2008. Tímto zákonem došlo k podstatným změnám v úpravě přijíma-cího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Page 54: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

52

ROČENkA 2008

Pro oblast vojenských středních škol bylo dosud přijímací řízení upraveno ustanovení-mi § 23 až 27 shora citované vyhlášky č. 220/2007 Sb. Povinnost Ministerstva obra-ny upravovat oblast vzdělávání ve vojenských středních a vyšších odborných školách a školských zařízení v těch případech, kdy je jinak k právní úpravě zmocněno Minis-terstvo školství, mládeže a tělovýchovy, je zakotvena v ustanovení § 172 odst. 5 škol-ského zákona. Z tohoto důvodu byla dosavadní úprava přijímacího řízení ke vzdělávání ve vojenských středních školách provedena výše uvedenou vyhláškou.Novelou školského zákona bylo umožněno podávat více přihlášek již v prvním kole přijímacího řízení, novým způsobem byly upraveny termíny pro zveřejnění jednotných kritérií a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů, termíny pro zasílání pozvánek k přijímací zkoušce atd. Většina těchto otázek byla dosud upravena pouze podzákon-nou právní úpravou. Podstatnou změnou je zavedení zápisového lístku, v němž ucha-zeč potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, do níž byl rozhodnutím ředitele školy přijat. Na tyto změny je nutné reagovat i v podzákonné úpravě, neboť nečinností by se tato právní úprava dostala do rozporu se zákonem. Změna dosavadní právní úpravy byla tedy nutná.Zároveň bylo nutné reagovat na změny právních předpisů v oblasti úpravy vyššího odborného vzdělávání. Více než roční zkušenost z realizace ustanovení vyhlášky pro-kázala, že nejnižší počet žáků ve vyšší odborné škole a ve studijní skupině je vzhledem k možnostem vysílání perspektivních uchazečů z řad příslušníků ozbrojených sil poměr-ně vysoký, a proto byl snížen.

Nařízení vlády č. 448/2008 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschop-nosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků)Na základě zmocnění v § 71 odst. 3 zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a § 127 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, dochází k úpravě valori-zace průměrného výdělku pro účely výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě.Obdobné zmocnění obsahuje zákoník práce v § 390 odst. 2 a občanský zákoník v § 447 odst. 4, na základě kterého vláda může, vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně, upravit podmínky, výši a způsob náhrady příslušející zaměstnancům po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem (úrazem) nebo nemocí z povolání; to se vztahuje i na náhradu nákladů na výživu pozůstalých.

Page 55: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

53

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Vzhledem k tomu, že obě výše uvedená zmocnění mají obecnou povahu, bylo v roce 2005 vydáno usnesení vlády č. 302, kterým bylo uloženo zpracovávat a předkládat vládě v dalších obdobích návrhy nařízení vlády tak, aby ke zvýšení náhrad docházelo ve stejné výši a ve stejných termínech jako u procentní výměry důchodů podle zákona o důchodovém pojištění.Nařízením vlády č. 363/2008 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2009, bude od 1. ledna 2009 zvýšena procentní výměra důchodů v průměru o 4,4 %. V souladu s výše uvedeným usne-sením vlády proto Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhlo, aby o stejné procento a od stejného data byly zvýšeny náhrady za ztrátu na výdělku i náhrady nákladů na vý-živu pozůstalých podle pracovněprávních i občanskoprávních předpisů. Jelikož vojáci z povolání jsou nyní odměňováni podle srovnatelné právní úpravy jako zaměstnanci zaměstnavatele, kterým je Česká republika, jevilo se účelné valorizovat průměrný vý-dělek i u vojáků z povolání, a to ve stejné výši. Vznikne-li nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti po 31. prosinci 2008, není důvodné nově vypočtený průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku valorizovat.Provedením podrobné analýzy bylo zjištěno, že se valorizace podle tohoto nařízení vlády bude v současné době týkat 20 případů.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisůNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon), byl vládě v roce 2008 předlo-žen v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2008 k realizaci „Transformace resortu Ministerstva obrany“ schválené usnesením vlády ze dne 22. října 2007 č. 1194 (dále jen Transformace) a postupného naplňování cílů Koncepce výstavby profesionál-ní Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky, přepracované na změněný zdrojový rámec (dále jen Koncepce).Zákon v současné podobě nevyhovuje potřebám a cílům Koncepce a Transformace, proto Ministerstvo obrany připravilo předkládanou novelu zákona.Změna zákona je vyvolána především potřebou rozšířit možnost využívání vojenského materiálu právnickými osobami zřízenými nebo založenými ministerstvem při plnění úkolů pro zakladatele nebo zřizovatele a jeho dalšího využívání pro naplnění cílů jejich založení nebo zřízení, tj. plnění úkolů při zajišťování obrany státu v rozsahu určeném zakladatelem nebo zřizovatelem a další hospodářské využívání majetku státu za účelem zisku. Nejtypičtějším příkladem je výcvik vojenského leteckého personálu armády, který byl svěřen Centru leteckého výcviku LOM Praha, státní podnik. Navrhovaným rozšířením využívání vojenského materiálu dojde k využití volné kapacity zejména státních pod-niků v působnosti ministerstva pro uspokojení poptávky, např. Policie České republiky pro výcvik pilotů a cizích ozbrojených sil a bezpečnostních sborů.

Page 56: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

54

ROČENkA 2008

Neméně podstatným důvodem předložení navrhovaného zákona je nutnost právní úpravy procesních postupů ministerstva při schvalovaní technické způsobilosti vojen-ské letecké techniky. Cílem je uceleným způsobem stanovit závazné procesní postupy se současným odstraněním interpretačních nedostatků v aplikační praxi v oblasti schva-lování technické způsobilosti vojenské letecké techniky a evidence vojenských letadel v návaznosti na právní úpravu provedenou zákonem o civilním letectví.Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana jejích demokra-tických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je základní – ústavní – povinností státu. Vláda jako vrcholný orgán výkonné moci odpovídá za zajišťování obrany státu a přísluší jí rozhodovat o základních koncepčních otázkách majících vztah k zajišťování obrany státu. Ministerstvo jako ústřední správní úřad zpracovává obran-né a strategické koncepce a koordinuje plánovací aktivity, které souvisejí s obranou státu. Zpracovává i další koncepční materiály, popřípadě koordinuje jejich zpracová-vání, pokud to vyžadují aktuální potřeby obrany státu a plní další úkoly při zabezpe-čování obrany České republiky a řízení armády. Naplňování již vládou schválených koncepčních materiálů vyžaduje provedení právní úpravy v této oblasti, a to ve formě navrhovaného zákona.V dané oblasti nejde o zcela novou právní úpravu, ale o snahu uceleným a jednoznač-ným způsobem stanovit procesní postupy ministerstva v oblasti schvalování technické způsobilosti vojenské letecké techniky a evidence vojenských letadel se současným vymezením vazeb, práv a povinností zainteresovaných subjektů. Výše uvedené postu-py jsou za současného stavu vykonávány s využitím ne zcela dokonalé právní úpravy provedené zákonem o civilním letectví a tímto zákonem. Vývoj letecké techniky, a tím i vývoj vojenské letecké techniky, klade nové požadavky na ověřování letecké způsobi-losti, na ověřování technické a provozní způsobilosti vojenských pozemních leteckých zařízení, a též na bezpečnost leteckého provozu jako celku. Ověřování a schvalování technické způsobilosti vojenské letecké techniky na základě zákonných předpokladů v konečném důsledku ovlivňuje bezpečnost v širším kontextu. Nebude-li tato proble-matika upravena zákonem, může v budoucnu docházet ke zpochybňování legitimity postupu ministerstva, a tím i k nedostatečnému vyvození právní odpovědnosti v přípa-dě jakékoliv kolize při provozování vojenské letecké techniky.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pra-covní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisůNávrh novely, který z velké části reflektuje nejen vývoj v právním řádu od doby nabytí účinnosti zákona o vojácích z povolání, ale i interpretační problémy, které vznikaly v posledních letech při aplikaci zákona, obsahuje zejména právní úpravu následujících institutů.

Page 57: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

55

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Přijetí do služebního poměru a jeho ukončení. Podle dosavadní právní úpravy má nárok na výsluhové náležitosti i voják, který spáchal úmyslný trestný čin, podal si žádost o propuštění a z tohoto důvodu mu zanikl služební poměr před pravomocným odsou-zením, neboť nárok na výsluhové náležitosti je svázán s důvodem zániku služebního poměru. Nově se proto stanovuje, že voják, jehož služební poměr zanikne v době, kdy je proti němu vedeno trestní řízení pro trestný čin spáchaný úmyslně a následně je za něj odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, propuštěním na základě podané žádosti, nebude mít na výsluhové náležitosti nárok. Podáním žádosti o propuš-tění se voják vyhýbá důsledkům, které by mělo ukončení trestního řízení v době trvání služebního poměru, kdy uvedené odsouzení má za následek automatické propuštění ze služebního poměru bez nároku na výsluhové náležitosti. Vzhledem k tomu, že podle návrhu nebude mít dotčený voják do ukončení trestního řízení na výsluhové náležitosti nárok, v rámci zásady hospodárnosti se řízení o žádosti vojáka o dávky bude zahajovat až na základě pravomocného rozhodnutí soudu. Současně se obdobně jako u dávek důchodového pojištění speciálně upravuje přechod nároku na dávky a vstup pozůsta-lých do řízení, zemřel-li voják před skončením trestního řízení a nebyl tak odsouzen.Stanovení nových hodnostních sborů a hodností. Současná hodnostní struktura profesionálních ozbrojených sil je naprosto nevyhovující, neboť vojáci, kteří jsou slu-žebně zařazeni na nejnižších systemizovaných místech, mají hodnost rotný. Od ukon-čení povinnosti výkonu základní služby se nepodařilo do zákona o vojácích z povolání začlenit hodnostní sbor poddůstojníků. V činné službě byly poddůstojnické hodnosti používány pouze u vojáků v základní nebo náhradní službě. Navrhovaná právní úpra-va narovnává anomálii vůči obvyklé struktuře aliančních i jiných armád a umožňuje stanovit přehlednou skladbu personálu. Nová hodnostní struktura svým složením lépe odpovídá tradici vojenských hodností používaných od vzniku naší armády. Hodnostní struktura vychází z normy STANAG 2116 a je typově slučitelná s hodnostní strukturou ozbrojených sil států NATO. Z výše uvedených důvodů se navrhuje stanovit následující hodnostní sbory a hodnosti:– hodnostní sbor mužstvo s hodnostmi vojín a svobodník;– hodnostní sbor poddůstojníci s hodnostmi desátník, četař a rotný;– hodnostní sbor praporčíci s hodnostmi rotmistr, nadrotmistr, praporčík, nadpraporčík

a štábní praporčík;– hodnostní sbor nižší důstojníci s hodnostmi poručík, nadporučík a kapitán;– hodnostní sbor vyšší důstojníci s hodnostmi major, podplukovník a plukovník;– hodnostní sbor generálové s hodnostmi brigádní generál, generálmajor, generálpo-

ručík a armádní generál.Pro vojáky, kteří se připravují k výkonu služby studiem nebo výcvikem, s výjimkou stu-dentů doktorského studijního programu, se navrhuje stanovit hodnostní sbor čekatelů s těmito hodnostmi:– vojín – po dobu konání výcviku;

Page 58: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

56

ROČENkA 2008

– svobodník, desátník a četař – po dobu studia ve vojenské vyšší odborné škole a bez-prostředně navazujícího výcviku;

– svobodník, desátník a četař – po dobu studia ve vojenské vysoké škole v bakalář-ském studijním programu a bezprostředně navazujícího výcviku;

– svobodník, desátník, četař, rotný, rotmistr a nadrotmistr – po dobu studia ve vojen-ské vysoké škole v magisterském studijním programu.

Zvláštní dispozice. Zavedení tohoto institutu sjednotí podmínky pro příslušníky zpra-vodajských služeb sloužících podle zákona o vojácích z povolání s podmínkami pro příslušníky zpravodajských služeb sloužících podle zákona o služebním poměru přísluš-níků bezpečnostních sborů. Tato navrhovaná úprava bude pouze dočasnou úpravou, a to do doby přijetí nového zákona o zpravodajských službách, kterou vláda připravuje. Navrhovaným opatření se usnadní provádění bezpečnostního řízení Vojenským zpra-vodajstvím u některých jeho příslušníků, zlepší se možnosti při náboru vhodných osob a plnění zákonem definovaných úkolů.Zvláštnosti průběhu služby v zahraničí, při nepřetržitém vojenském nasazení na území České republiky a úprava intenzivního a nepřetržitého vojenského výcviku. V návrhu novely se vymezuje pojem zahraniční operace, který vychází z usta-novení § 10 zákona č. 219/1999 Sb. Zavádí a definuje se pojem kontingent, stanovují se práva a povinnosti jeho velitele. Tato úprava vychází z potřeby upravit specifika služ-by v podmínkách, které mohou nastat v průběhu služby vojáků v zahraničí. Stanovuje se omezení práv vojáka na udělení řádné dovolené a služebního volna, a to opětovně s ohledem na splnění úkolů zahraniční operace. Zakotvuje se právo velitele kontin-gentu vzhledem ke specifikům průběhu služby vojáka v zahraničí odchýlit se od právní úpravy celkové základní týdenní doby služby, doby služby konané nad základní týdenní dobu služby, doby volna a doby přestávek ve službě. Protikorupční opatření. Na základě usnesení vlády ze dne 19. února 1999 č. 125 je navrhováno do zákona doplnit tzv. protikorupční opatření. Navrhované znění je obdobné jako v zákoně č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), a sice, že voják je povinen zdržet se jednání, které může vést ke střetu zájmů služby se zájmy osobními, zejména nezneužívat ve prospěch vlastní nebo jiných osob informace nabyté v souvislosti s výkonem služby a v souvislosti s vý-konem služby nepřijímat neoprávněné dary nebo jiné výhody.Mimořádná rehabilitace. Současná právní úprava preventivní rehabilitace je směro-vána k vojákům, kteří již slouží alespoň deset let, nebo dosáhli zákonem stanoveného věku. Rovněž se posuzuje eventualita služby v závislosti na služebním zařazení. Tento nový institut bude umožňovat rehabilitaci rovněž vojákům, kteří shora uvedené pod-mínky nesplňují. Podle této nové právní úpravy tedy může být vojákovi, který konal službu v zahraniční operaci po dobu nejméně 90 dnů vcelku, poskytnuta mimořádná rehabilitace v trvání 14 kalendářních dnů v kalendářním roce k upevnění zdravotního

Page 59: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

57

MINISTERSTVO OBRANY ČR

stavu. Mimořádná rehabilitace se poskytne na žádost vojáka tak, aby byla zahájena nej-později do 30 kalendářních dnů ode dne návratu ze zahraniční operace. Při souběhu mimořádné rehabilitace a nároku na preventivní rehabilitaci v témže kalendářním roce se navrhuje poskytnout vojákovi pouze preventivní rehabilitaci.Řízení ve věcech služebního poměru. Po přijetí nového správního řádu a nabytí účinnosti zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů je současná právní úprava nedostatečná a přináší problémy v aplikační praxi. V navrhované právní úpravě je nově upraveno zastupování účastníka řízení a doručování, které ve stávají-cí právní úpravě zcela absentovalo. Současně byly doplněny některé instituty, které souvisejí s procesními úkony v průběhu řízení ve věcech služebního poměru. Nově se navrhuje upravit řízení o odnětí vojenské hodnosti jako zvláštní řízení. K zabezpe-čení právní jistoty vojáka se navrhuje zavedení subjektivní a objektivní lhůty k uplat-nění tohoto institutu. Rovněž byla upravena pasáž týkající se přezkoumání rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že právní předpis, který upravoval postup při řešení žádostí nebo stížností byl zrušen a v současné době se tato oblast řídí u vojáků z povolání pouze Základním řádem ozbrojených sil České republiky, navrhuje se upravit zákonem mini-málně základní zásady.Zvýšení částek jednorázového mimořádného odškodnění pozůstalých. Účelem jednorázového mimořádného odškodnění pozůstalých je ohodnocení zvláštních rizik při výkonu služby. Dosavadní právní úprava výrazně zvýhodňovala pozůstalého man-žela a pozůstalé děti s nárokem na sirotčí důchod z důchodového pojištění po ze-mřelém oproti rodičům a ostatním osobám, které byly odkázány na vojáka výživou. Navrhuje se proto jednorázové mimořádné odškodnění pozůstalých u této kategorie osob přiměřeně zvýšit s tím, že obdobně jako u pozůstalého manžela a pozůstalého dítěte se výše odvozuje od konkrétní rizikové činnosti, při které voják zemřel, a výše odškodnění při vzniku plné invalidity v důsledku této činnosti.

Page 60: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

58

ROČENkA 2008

MeZinÁroDnÍ sMlouvy sJeDnané v GesCi Mo Čr v roCe 2008 Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany

Spojených států amerických o výměně informací v oblasti výzkumu a vývoje, podepsaná v Praze dne 22. února 2008

Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o právním po-stavení ozbrojených sil Spojených států přítomných na území České republiky, podepsaná v Londýně dne 19. září 2008

Dodatek č. 1 k Dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Minister-stvem obrany Slovenské republiky o rozdělení a využívání dokumentů vznik-lých před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky, podepsaný v Praze dne 11. září 2008 a v Bratislavě dne 25. září 2008

Doplněk k Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Minister-stvem obrany Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání a výcviku vojáků z povolání a občanských zaměstnanců resortu obrany, podepsaný v Praze dne 11. září 2008 a v Bratislavě dne 25. září 2008

Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obra-ny Bulharské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie, podepsaný v Praze dne 22. října 2008

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o spolupráci v oblasti protiraketové obrany, podepsaná v Praze dne 31. října 2008

Úmluva o kazetové munici, podepsaná v Oslu dne 3. prosince 2008

ZahraniČnÍ vZtahy a aktivity

Page 61: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

59

MINISTERSTVO OBRANY ČR

obrannÁ politika a MeZinÁroDnÍ spoluprÁCe v rÁMCi nato, eu, osn a obse

Resort MO se podílí na realizaci bezpečnostní a obranné politiky České republiky především prostřednictvím účasti na činnosti a prosazováním zájmů ČR v rámci NATO, EU, OSN a OBSE. V průběhu roku 2008 naplňoval resort MO politiku stanovenou v Bezpečnostní strategii ČR (2003) a nové Vojenské strategii ČR (2008), které jsou nej-důležitějšími dokumenty udávajícími směr bezpečnostní a obranné politiky státu. Vedle činnosti v rámci Severoatlantické aliance a Evropské unie se pokračovalo ve dvou vý-znamných aktivitách zahájených v roce 2007, a to v předsednictví v rámci Visegrádské skupiny a jednání se Spojenými státy americkými o možném umístění radarové stanice systému protiraketové obrany USA v České republice. V polovině roku 2008 byla také vládou schválena nová Vojenská strategie ČR.

voJenskÁ strateGie Čr Novou Vojenskou strategii ČR schválila vláda 23. července 2008 (usnesení č. 907).

Vojenská strategie jednoznačně konstatuje, že hrozbám bude Česká republika schopna efektivně předcházet a čelit pouze na základě mezinárodní spolupráce, přičemž se bude důsledně uplatňovat kolektivní způsob zajišťování obrany ČR v rámci NATO. Jako druhý nosný prvek strategie je zdůrazněna nezbytnost účasti ozbrojených sil ČR v zahranič-ních vojenských operacích s cílem předcházet bezpečnostním hrozbám a minimalizovat možnost jejich přenosu na území ČR. V tomto duchu jsou nově upraveny i politicko- -vojenské ambice ČR. Výše uvedené představuje základní východisko pro další rozvoj ozbrojených sil, které směřují mj. ke zvýšení schopnosti jejich nasaditelnosti v operacích mimo území ČR. Vojenská strategie rovněž klade větší důraz na mezinárodní spolupráci při výstavbě ozbrojených sil, například v oblasti sdílení schopností, vědy a výzkumu, vyzbrojování apod.

Na stejných principech jako aktualizovaná Vojenská strategie České republiky staví i Dlouhodobá vize resortu Ministerstva obrany, kterou vláda vzala na vědomí také 23. čer-vence 2008 (usnesení č. 908). Dlouhodobá vize byla zpracována poprvé a stala se vý-chozím dokumentem stanovujícím směr a priority pro další etapy transformace resortu MO s cílem dalšího rozvoje jeho schopnosti efektivně realizovat obrannou politiku České republiky v horizontu příštích dvaceti let.

pŘeDseDniCtvÍ Čr v rÁMCi viseGrÁDské skupinyČeská republika převzala 1. července 2007 od Slovenské republiky roční předsednictví

Visegrádské skupiny (V4).

Page 62: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

60

ROČENkA 2008

Hlavní cíle spolupráce V4 v oblasti obrany ČR v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 11. června 2007 č. 663 o Programu českého předsednictví Visegrádské sku-piny (červenec 2007 až červen 2008) Pokračovat v naplňování cílů stanovených slovenským předsednictvím:

− vytvořit z V4 dynamické fórum v rámci Evropské unie;− nastavit konzultační mechanismy tak, aby se nacházely společné styčné body a zájmy

a následně se slaďovaly jednotlivé přístupy;− napomáhat informovanosti veřejnosti o aktivitách a činnosti zemí V4;− podporovat společné názory a postupy zemí V4 na fórech EU a NATO.

Pokračovat ve zvaní vrcholných představitelů MO Ukrajiny k jednáním MO a NGŠ států V4.

Prakticky podporovat reformní a integrační snahy Ukrajiny a zemí západního Balkánu. Pokračovat v úzké spolupráci při výměně zkušeností z nasazení sil v zahraničních ope-

racích, reformy ozbrojených sil a modernizace materiálu, techniky a výzbroje na zákla-dě zkušeností z mezinárodních misí.

Pokračovat v diskusi o možnosti vytvoření společné EU Battle Group V4.Ve dnech 29. února až 1. března 2008 se uskutečnilo jednání náčelníků generálních

štábů zemí V4 za účasti NGŠ OS Ukrajiny. Přípravou setkání ministerstev obrany zemí V4 se zabývalo jednání politických ředitelů ministrů obrany ČR, SR, Maďarska a Polska, které se uskutečnilo 15. dubna 2008. Ministři obrany zemí V4 se setkali 25. dubna 2008 v Praze, za přítomnosti ukrajinského ministra obrany. Ministři vedle výměny názorů na bezpeč-nostně politickou situaci ve světě a diskuze o možnostech vzájemné spolupráce podtrhli vůli dále napomáhat k užšímu sepětí Ukrajiny a Gruzie s euroatlantickými strukturami. Na úrovni sekcí vyzbrojování ministerstev obrany zemí V4 se v roce 2008 několikrát usku-tečnila expertní jednání v oblastech protivzdušné obrany, biologické ochrany a projektu „Voják 21. století“.

pŘehleD uDÁlostÍ souviseJÍCiCh s MoŽnÝM uMÍstĚnÍM raDarové staniCe systéMu protiraketové obrany usa v Čr

Spojené státy americké již několik let budují obranu proti balistickým střelám, které považují za jednu z největších hrozeb příštího desetiletí. USA na protiraketovou obranu nahlíží jako na mezinárodní projekt, který má chránit i jejich spojence, a v této souvislosti usilují o rozšíření již stávajícího systému o tzv. evropský pilíř, který by byl schopen chránit před raketami dlouhého doletu i evropské spojence. O umístění části tohoto evropského pilíře – radarové stanice – v České republice byla vedena jednání. V návaznosti na tech-nické konzultace, které probíhaly mezi ČR a USA v souvislosti s možným zapojením ČR do programu protiraketové obrany USA od roku 2004, byla počátkem roku 2007 zahájena oficiální jednání obou stran. Tato jednání jsou v souladu s ustanoveními Bezpečnostní

Page 63: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

61

MINISTERSTVO OBRANY ČR

strategie ČR (2003). O průběhu jednání a dalších relevantních aktivitách je průběžně in-formován Parlament ČR a jeho věcně příslušné výbory. Hlavní události podle jednotlivých oblastí lze shrnout do následujícího.

oFiCiÁlnÍ JeDnÁnÍ MeZi Čr a usa Od počátku roku 2008 pokračovala jednání o možném umístění radarové stanice

systému protiraketové obrany na českém území. Koncem března 2008 byla dojednána „Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zřízení ra-darové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice“, která stanovuje podmínky umístění a provozu eventuální radarové stanice. Na základě této dohody mohli ministři zahraničních věcí ČR a USA na summitu NATO 3. dubna 2008 oficiálně deklarovat ukončení vyjednávání smlouvy a připravenost podepsat smlouvu po proběhnutí nezbytných formálních právních procedur. K vlastnímu podpisu doho-dy došlo 8. července 2008 v Praze. Za Českou republiku podpis pod dohodu připojil ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg a za USA ministryně zahraničí Condo-leezza Riceová. Vyjednávání smlouvy bylo v gesci Ministerstva zahraničních věcí v sou-činnosti s Ministerstvem obrany a dalších resortů.

Vyjednávání „Dohody mezi ČR a USA o právním postavení ozbrojených sil USA přítomných na území ČR“ (tzv. bilaterální SOFA) se protáhlo až do září 2008, nicméně byl nalezen kompromis pro obě strany. Dohodu slavnostně podepsala ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová a její americký protějšek Robert Gates v Londýně během neformál-ní schůzky ministrů obrany zemí NATO dne 19. září 2008. Zodpovědnost za vyjednávání smlouvy bylo na straně Ministerstva obrany v součinnosti s dalšími resorty, především Ministerstvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem financí.

Koncem října 2008 byly obě smlouvy odeslány do Parlamentu ČR k ratifikačnímu pro-cesu. Senát schválil obě dohody 27. listopadu 2008. Poslanecká sněmovna začala sice obě smlouvy projednávat v říjnu 2008, avšak přerušila jejich první čtení a jeho pokračování bylo odloženo na rok 2009. Obě smlouvy jsou veřejnými dokumenty a byly umístěny na webo-vé stránky příslušných gestorských ministerstev.

V souvislosti se zapojením České republiky do projektu protiraketové obrany uzavřely ČR a USA také další smlouvy. V průběhu roku 2008 byla projednávána a 31. října 2008 podepsána Dohoda mezi vládou ČR a vládou USA o spolupráci v oblasti protiraketové obrany (tzv. Rámcová dohoda). Pokud smlouva vstoupí v platnost, bude představovat zá-klad pro uzavírání dalších specifických dohod, např. v oblasti vědecké spolupráce a může mimo jiné usnadnit českým firmám přístup k vládním zakázkám USA.

S jednáními o umístění prvku protiraketového systému USA na území ČR souvisí také na-vazování kontaktů mezi českým a americkým obranným sektorem. Ve dnech 16. a 17. ledna 2008 uspořádalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR společně s Agenturou pro protiraketovou obranu (MDA) v prostorách Černínského paláce „Seminář“ k zapojení českého průmyslu, vědy a výzkumu do budování systémů protiraketové obrany (US – Czech Republic BMD Industry,

Page 64: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

62

ROČENkA 2008

Research and Business Seminar). Na české straně seminář spoluorganizovalo vedle Minister-stva zahraničních věcí i Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo obrany, CzechTrade, Akademie věd ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Asociace obranného průmyslu.

Účelem semináře bylo otevřít možnosti pro spolupráci mezi českými a americkými subjekty v oblasti výzkumu, vývoje a průmyslové výroby, a to nejen v rámci systémů proti-raketové obrany. Seminář umožnil navázání kontaktů a následné rozvíjení partnerství mezi jednotlivými firmami a výzkumnými institucemi, pro které může být vzájemná spolupráce přínosná. Seminář za účasti představitelů MDA, zástupců čtyř nejvýznamnějších společnos-tí zapojených do budování systémů protiraketové obrany (Raytheon, Boeing, Lockheed Martin a Northrop Grumman) a dalších amerických firem poskytl české vládě, průmys-lu a vědeckým institucím počáteční seznámení s obranným průmyslem USA zapojeným v americkém systému protiraketové balistické obrany (BMDS).

aktivity ve vZtahu k voJenskéMu ÚJeZDu brDyPodle mandátu, který dala vláda ČR Ministerstvu obrany v únoru 2004 k pokračování

technických konzultací mezi USA a Českou republikou, a v souladu s obsahem odpovědi České republiky na diplomatickou nótu USA ze dne 28. března 2007 se uskutečnilo v roce 2008 několik technických konzultací mezi expertními týmy ČR a USA. Na tato jednání navazovaly průzkumy navržené lokality pro případné umístění radarové stanice, kterou je kóta 718 ve vojenském újezdu Brdy. Tyto technické expertní konzultace se týkaly podoby a možností provozu případné radarové stanice, mimo jiné se jednalo o otázky hranice radarové stanice, problematiky životního prostředí, napojení na infrastrukturu, otázky elek-tromagnetické koexistence, problematiku letových zón a různé možnosti ochrany stanice. Vyjasnění části těchto otázek bylo nezbytné jak pro finalizaci některých článků Hlavní do-hody, tak bilaterální SOFA. Výstupy z dalších oblastí jednání poslouží jako podklady pro vypracování implementačních dohod. Technické konzultace probíhaly ve formě osobních jednání expertních týmů nebo prostřednictvím videokonferencí.

nÁvŠtĚvy pŘeDstavitelŮ usa v ČrVe dnech 15.–18. ledna 2008 pobývala v České republice delegace MDA vedená

jejím ředitelem generálem Henry Oberingem, který zde slavnostně otevřel seminář k vědecko-výzkumné a průmyslové spolupráci v oblasti protiraketové obrany konaný na MZV ČR. V rámci své návštěvy se generál Henry Obering setkal se zástupci Parlamentu České republiky, předsedou vlády, ministrem zahraničních věcí, ministryní obrany a zúčast-nil se rovněž zasedání Bezpečnostní rady státu. V průběhu návštěvy přednesl poslancům a senátorům i expertům příslušných ministerstev a zástupcům bezpečnostní komunity řadu prezentací o vývoji hrozeb a vývoji systému protiraketové obrany.

Ve dnech 29. až 31. ledna a 6. a 7. února 2008 pobýval v České republice zástupce ředitele MDA generál Patrick O’Reilly (od 21. listopadu 2008 nahradil generála Henryho Oberinga ve funkci ředitele agentury), který se v rámci svých návštěv zúčastnil semináře

Page 65: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

63

MINISTERSTVO OBRANY ČR

k protiraketové obraně pořádaného Úřadem vlády a think-tankem Prague Security Studies Institue a jednal i se starosty z brdských obcí.

Českou republiku navštívila 8. července 2008 ministryně zahraničí USA Condoleezza Riceová v doprovodu náměstka ministryně pro kontrolu zbrojení a mezinárodní bezpeč-nosti Johna Rooda, náměstka pro evropské a euroasijské záležitosti Daniela Frieda a ředi-tele Agentury pro raketovou obranu (MDA) generála Henryho Oberinga. Hlavním cílem návštěvy byl podpis „Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zří-zení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice“. Na téma protiraketové obrany jednala ministryně zahraničních věcí USA s předsedou vlády ČR Mir-kem Topolánkem, ministrem zahraničních věcí ČR Karlem Schwarzenbergem a se zástupci politických stran České republiky.

Dne 21. října 2008 jednal v ČR náměstek ministra obrany USA Eric Edelman s mís-topředsedou vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandrem Vondrou, zástupci Minister-stva obrany ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR na téma budoucnost protiraketové obrany.

Dne 31. října 2008 Českou republiku opět navštívil odstupující ředitel MDA generál Henry Obering a během svých rozhovorů mimo jiné podepsal výše uvedenou Dohodu mezi vládou ČR a vládou USA o spolupráci v oblasti protiraketové obrany.

nÁvŠtĚvy pŘeDstavitelŮ Čr v usaVe dnech 25. až 29. února 2008 se ministryně obrany Vlasta Parkanová ČR spolu s prv-

ním náměstkem ministryně obrany Martinem Bartákem zúčastnili návštěvy předsedy vlády ČR Mirka Topolánka ve Washingtonu.

Ve dnech 16. až 21. července 2008 uskutečnila ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová pracovní cestu do USA.

Ve dnech 3. až 6. září 2008 se první náměstek ministryně obrany Martin Barták zú-častnil úvodního kola konzultací v rámci strategického dialogu mezi USA a ČR, jenž byl iniciován v souvislosti se zvyšující se spoluprací ČR a USA v oblasti protiraketové obrany v průběhu únorové návštěvy předsedy vlády Mirka Topolánka ve Washingtonu. Toto první jednání delegací Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva obrany na úrovni prvních náměstků MZV ČR Tomáše Pojara a MO ČR Martina Bartáka se mimo jiné za-měřilo na obrannou a bezpečnostní spolupráci (podpora vědy a výzkumu, modernizace české armády či energetická bezpečnost v kontextu širšího středoevropského regionu, perspektiva aliančních operací, oblasti napětí ve světě apod.). V rámci dialogu si obě země budou na bilaterální úrovni vyměňovat poznatky a informace nejen o budouc-nosti systému protiraketové obrany, ale i obecné informace k bezpečnostním otázkám. Tento kvalitativně nový stupeň dialogu vedou Spojené státy americké pouze s úzkým okruhem spojenců.

Ve Washingtonu proběhlo 3. září 2008 na základě zvýšeného kontaktu obou zemí jednání mezi prvním náměstkem ministryně obrany ČR Martinem Bartákem a náměstkem

Page 66: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

64

ROČENkA 2008

ministra obrany USA E. Edelmanem. Strany se dohodly na vydání společné Deklarace o strategické spolupráci. Deklarace předpokládá vznik „Skupiny na vysoké úrovni“ pro řešení otázek obrany (High Level Defence Group), jež se bude pravidelně scházet v rámci strategických záležitostí. Podobnou formu spolupráce na strategické úrovni mají USA uza-vřenu, stejně jako v případě strategického dialogu, pouze s nejrespektovanějšími spojenci. Deklarace vymezuje tři základní oblasti spolupráce: politicko-vojenská spolupráce, výměna informací, výzkum a vývoj v obranném průmyslu.

Tyto oblasti sahají od podpory Armády ČR při vojenských operacích v zahraničí, zvý-šení výcvikových a studijních aktivit, konzultace k důležitým iniciativám projednávaným v NATO, přes otázky protiraketové obrany, výměnu zpravodajských informací, až po mož-nost společných investic v oblasti obranných technologií.

inForMovÁnÍ veŘeJnostiMinisterstvo obrany připravilo technickou informační brožuru o případné radarové

stanici, která se podrobněji věnuje účelu, funkci a technickým parametrům radaru. Dále popisuje podobu radarové stanice a všímá si také dopadů jejího případného provozu na zdraví obyvatel. Brožura byla počátkem jara 2008 distribuována mezi dotčené instituce státní správy a samosprávy, zastupitelské úřady a další instituce. Veškeré dostupné informa-ce byly zároveň umisťovány na internetové stránky resortu MO.

Zástupci resortu MO se pravidelně a poměrně intenzivně účastnili diskusí s občany a zástupci místních samospráv a poskytovali rozhovory pro média.

orGaniZaCe severoatlantiCké sMlouvy (nato)Severoatlantická aliance je stěžejní bezpečnostní organizací euro-

atlantického společenství. Je postavena na principu kolektivní obrany, v poslední době však na sebe stále více přebírá politicko-vojenské závaz-ky v širším regionu, kde se angažuje v řadě vojenských operací. Rostoucí angažovanost NATO v těchto operacích je spolu s komplexním transformačním procesem Aliance odpovědí na změněné bezpečnostní prostředí, vyznačující se globální povahou. Česká republika proto vnímá Alianci, spolu s jejím rozměrem transatlantické vazby, jako primárního garanta své bezpečnosti a obrany.

Rok 2008 se vyznačoval především přípravou dubnového summitu NATO v Bukurešti, rozpracováním jeho úkolů a současně přípravou summitu, který proběhl ve francouzském Štrasburku a německém Kehlu (duben 2009). Alianci zásadně poznamenal konflikt mezi Ruskem a Gruzií (srpen 2008), který si vynutil zvláštní zasedání ministrů zahraničních věcí aliančních zemí, a vyvolal potřebu vzniku speciální platformy pro vztahy s Gruzií.

Cílem resortu Ministerstva obrany ve vztahu k NATO bylo přispět k plnohodnotnému zapojení ČR do všech klíčových oblastí činnosti Aliance: obranné transformace NATO,

Page 67: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

65

MINISTERSTVO OBRANY ČR

operací pod vedením NATO a rozvoje vztahů NATO s partnerskými a kontaktními zeměmi a mezinárodními organizacemi.

obrannÁ transForMaCe natoObranná transformace NATO je proces směřující k budování adekvátních vojenských

schopností podle potřeb nového bezpečnostního prostředí. Jako taková tvoří spolu s po-litickou dimenzí transformace (partnerské vztahy NATO a rozšiřování Aliance) nedílnou součást celkového transformačního úsilí, které Aliance nastartovala na summitu v Praze v roce 2002.

Základním dokumentem alianční transformace je Souhrnná politická směrnice NATO (Comprehensive Political Guidance – CPG), kterou na rižském summitu v roce 2006 schvá-lili nejvyšší představitelé aliančních států. Česká republika vystupuje při diskusích o trans-formačních otázkách velmi aktivně a podporuje co nejkomplexnější přípravu Aliance na působení ve změněném globálním prostředí.

Zásadní postavení v této oblasti zaujímají Síly rychlé reakce NATO (NATO Response Force – NRF), které ČR vnímá nejen jako velmi cenný pohotovostní nástroj k řešení ne-nadálých bezpečnostních krizí, ale současně i jako svojí povahou zcela výjimečný katalyzá-tor transformace vojenských schopností jednotlivých členských států i Aliance jako celku. Události roku 2008 ještě více zdůraznily potřebu existence takovýchto sil, a proto probíhaly rozsáhlé diskuse o způsobech, jak dále zlepšit jejich fungování. Česká republika i v roce 2008 pro potřeby NRF vyčleňovala své síly; kvalitativně i kvantitativně nejvýznamnějším příspěvkem byla baterie přenosných protiletadlových střel v počtu do 200 osob vyčleněná do jedenácté rotace NRF ve druhé polovině roku 2008. Bylo rozhodnuto, že v případě použití NRF v roce 2008 by bylo nasazení sil České republiky v této operaci financováno mimorozpočtovou kapitolu resortu Ministerstva obrany.

Rok 2008 byl ve znamení prací na reformě základních aliančních procesů i struktur, jež by měly být implementovány v roce 2009. Zásadní změny tak čekají systém obranného plá-nování NATO a v návaznosti na něj i velitelských struktur i fungování výborů v aliančním ústředí. Po jejich provedení bude Aliance schopna flexibilněji a efektivněji reagovat na ne-nadálé situace i přizpůsobit se dlouhodobým trendům. Česká republika se těchto iniciativ aktivně účastní a podporuje vybudování co nejefektivnějších aliančních struktur.

Je ovšem i mnoho dalších podstatných témat, jejichž rozpracování je pro NATO ne-zbytné. Jde například o roli Aliance v oblasti energetické bezpečnosti. Summit v Bukurešti schválil možné působení Aliance v této oblasti a zadal úkol rozpracovat možnosti spoluprá-ce s dalšími významnými mezinárodními organizacemi, jež mají významnou roli v oblasti energetické bezpečnosti. Obrana před kybernetickými útoky (cyber defence) je praktic-kou odpovědí NATO na útok tohoto typu v Estonsku na jaře 2007. Bukurešťský summit rozhodl, že v této oblasti bude Aliance působit především jako svorník národních inicia-tiv. Tzv. Komplexní přístup (Comprehensive Approach) je zásadní pro koordinaci aktivit světového společenství v konfliktních oblastech. Jeho účelem je posílit spolupráci NATO

Page 68: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

66

ROČENkA 2008

s dalšími aktéry, kteří v prostoru aliančních operací působí v oblasti postkonfliktní obnovy státu (jedná se o mezinárodní organizace i nevládní subjekty). V průběhu roku 2008 byla přijata Deklarace o vztazích NATO a OSN. Trvale se pak pracuje na prohloubení vztahů s EU, OBSE i dalšími aktéry. Na rozpracovávání všech těchto témat se ČR aktivně podílí a uvědomuje si jejich klíčový význam.

Na istanbulském summitu v roce 2004 přijala Aliance závazky k využitelnosti sil, které požadovaly, aby každý členský stát měl nejméně 40 % národních sil nasaditelných do ali-ančních operací a 8 % nasazených. Ukázalo se, že 40% podíl nasaditelných sil je nedosta-tečný a v roce 2008 došlo k jeho navýšení na 50 %. ČR tento požadavek podpořila a bude jej dodržovat. V roce2007 se objevila také otázka nasaditelnosti aliančních vrtulníkových sil, která byla dále rozpracována v průběhu roku 2008 a nyní začíná nést své první pozitivní výsledky. V této oblasti se Česká republika aktivně angažuje s přihlédnutím k poměrně vysokému počtu vrtulníků, kterými Armáda ČR disponuje.

protiraketovÁ obrana natoNa bukurešťském summitu (duben 2008), na němž bylo opětovně konstatováno,

že pokračující šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů představuje pro Alianci po-tenciální hrozbu a protiraketová obrana je jedním z nástrojů, jak tomuto ohrožení čelit. Pří-padný evropský pilíř protiraketové obrany USA byl uznán za podstatný příspěvek k ochra-ně Spojenců před střelami dlouhého doletu a bylo zahájeno hledání vhodného způsobu jeho propojení s možnou budoucí teritoriální protiraketovou obranou NATO. Summit pak zadal příslušným aliančním orgánům za úkol vypracovat varianty komplexní architektury protiraketové obrany, která by zajišťovala pokrytí členských států NATO. Návrh těchto variant bude předložen v průběhu příštího summitu NATO v roce 2009, přičemž nedílnou součástí každé z nich bude i evropský pilíř protiraketové obrany USA. To bylo potvrzeno také v závěrečném komuniké schůzky ministrů zahraničních věcí NATO, které se usku-tečnilo 2. a 3. prosince 2008. Další postup v projektu protiraketové obraně NATO bude záviset na rozhodnutí výročního summitu NATO v roce 2009.

K pozitivnímu vývoji, který v roce 2008 nabralo téma protiraketové obrany v NATO, přispěla nemalým dílem intenzivní diplomacie České republiky a výsledkem bylo i úspěšné zakončení dvoustranných jednání se Spojenými státy americkými.

operaCe poD veDenÍM nato Hlavní prioritou vojenského působení Aliance zůstává nadále Afghánistán, kde pod ve-

dením NATO působí Mezinárodní bezpečnostní podpůrné síly (International Security As-sistance Force – ISAF). Významný nástroj ISAF, jehož hlavním cílem je podpora afghánské vlády při obnově země, představují provinční rekonstrukční týmy (Provincial Reconstruc-tion Teams – PRT). Jedná se o uskupení obsahující vojenský prvek k zajištění bezpečnosti a civilní specialisty na plánování a realizaci rozvojových projektů, spolupracující s nevládní-mi organizacemi a místním obyvatelstvem.

Page 69: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

67

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Česká republika působila v roce 2008 v rámci ISAF v několika rolích i lokalitách. Vý-znamným krokem bylo zřízení v březnu 2008 českého PRT v provincii Lógar na východě Afghánistánu. Česká republika se tak plně zapojila do obnovy a rekonstrukce Afghánistá-nu. Na mezinárodním letišti v Kábulu působil kontingent Armády ČR, složený z několika částí. Sloužila zde polní nemocnice v Roli 2E. Lehká chemická a průzkumná jednotka plnila roli ČR vedoucí země v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení. V souvislosti s darem 12 vrtulníků pro Afghánskou národní armádu, ze kterých bylo do konce roku 2008 dodáno 9, byl na letišti zřízen operační styčný a poradní tým zaměřený na výcvik leteckého a technického personálu afghánského letectva. Skupina pro speciální operace Vojenské policie působila do června 2008 na jihu Afghánistánu v provincii Helmand a následně byla přesunuta do provincie Lógar k podpoře českého PRT. V rámci Regionálního velitel-ství-Jih poskytovala Armáda ČR od července 2008 asistenci úkolovému uskupení na jihu Afghánistánu pod vedením Nizozemska. Od května 2008 působil v operaci Trvalá svoboda kontingent 601. skupiny speciálních sil, určený k plnění úkolů speciálních operací.

Stabilizace situace na západním Balkáně, zejména v Kosovu, je oblastí dlouhodobého zájmu NATO. Rok 2008 přinesl zásadní vývoj v otázce statutu Kosova. V únoru tamní parlament vyhlásil nezávislé Kosovo, které k 31. prosinci 2008 uznalo 53 zemí, z toho 22 členů NATO a stejný počet zemí EU. Alianční jednotky KFOR (Kosovo Force) zde hrají zásadní roli v udržování stabilní bezpečnostní situace. Západní Balkán je také jednou z prio-ritních oblastí české zahraniční a bezpečnostní politiky. Kontingent Armády ČR v KFOR byl nejpočetnějším vojenským kontingentem České republiky v zahraničí. V Kosovu v silách KFOR působilo v roce 2008 do 550 příslušníků AČR v rámci mnohonárodního úkolového uskupení Střed (Multinational Task Force – Centre – ).

Severoatlantická aliance je na základě rozhodnutí summitu v Istanbulu (2004) zapojena do stabilizace bezpečnostní situace Iráku prostřednictvím Výcvikové mise NATO v Iráku (NATO Training Mission-Iraq – NTM-I), jejímž cílem je výcvik nově vznikajících iráckých bezpečnostních sil. ČR v roce 2008 znovu podpořila působení NATO v Irácké republice vysláním instruktorů do NTM-I. V rámci mnohonárodních sil působil na jihu Iráku do červ-na kontingent AČR, který se podílel na ostraze britské základny na letišti v Basře. V období od července do prosince 2008 pak působil v Iráku kontingent do 20 specialistů pro výcvik instruktorů irácké armády pro tanky T-72 a bojová vozidla pěchoty BVP-1.

roZvoJ vZtahŮ nato NATO v roce 2008 pokračovalo v prohlubování již vytvořených vztahů se státy spolu-

pracujícími v rámci partnerských formátů a rozvíjelo vztahy s tzv. kontaktními zeměmi. Jde o země, které sdílejí stejné hodnoty, často dokonce přispívají svými silami nebo finančními prostředky do operací pod vedením NATO, avšak nejsou členy Aliance ani jejích partner-ských formátů.

Summit v Bukurešti přinesl pozvánku k členství pro dvě z aspirujících zemí – Albánii a Chorvatsko. Třetí z nich – bývalé jugoslávské republice Makedonii – byla přislíbena

Page 70: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

68

ROČENkA 2008

možnost vstupu v případě, že dořeší spory s Řeckem v otázce svého ústavního názvu. Angažovanost v oblasti západního Balkánu podpořila Aliance ještě nabídkou účasti na In-tenzifikovaném dialogu (Infensified Dialogue) Bosně a Hercegovině a Černé Hoře, včetně otevřené cesty k Intenzifikovanému dialogu pro Srbsko. Resort MO se podílel na začleňo-vání jednotlivých zemí oblasti západního Balkánu do euroatlantických struktur především předáváním zkušeností s reformou ozbrojených sil a zkušeností s vlastní integrací do těchto struktur.

Také Česká republika se v roce 2008 zapojila do programu Partnerství pro mír (Partner-ship for Peace – PfP), který má za úkol podporovat partnerské státy v provádění reforem ozbrojených sil a pomáhá při zvyšování vojenských schopností partnerů a jejich interope-rability se silami NATO. Česká republika s mnoha partnery také spolupracovala v aliančních operacích v Afghánistánu i Kosovu. Na summitu se zapojila do činnosti PfP Malta, která se tak stala 24. partnerskou zemí.

Severoatlantická aliance spolupracuje s Ruskem prostřednictvím Rady NATO – Rusko (NATO – Russia Council – NRC). V této oblasti je činnost zaměřena především na proble-matiku boje proti mezinárodnímu terorismu a šíření zbraní hromadného ničení, zvyšování interoperability a protiraketovou obranu bojiště. Činnost NRC byla ovšem zásadně utlu-mena po gruzínském konfliktu, který vyvolal značnou kritiku ruského postupu ze strany Aliance.

Základnou vztahů Severoatlantické aliance a Ukrajiny je Komise NATO – Ukrajina (NATO – Ukraine Commission – NUC). Jedním z témat bukurešťského summitu bylo prohloubení vztahů s Ukrajinou. Akční plán členství Ukrajině udělen nebyl, významným krokem pro integrační snahy této země však bylo její označení za možného budoucího člena Aliance.

Česká republika se prostřednictvím nevládních organizací aktivně angažuje v progra-mu, jehož účelem je poskytnutí expertní podpory s cílem dosáhnout většího zapojení ukrajinské občanské společnosti do obranných a bezpečnostních otázek země. Program funguje na základě dohody ministrů obrany zemí NATO a Ukrajiny z roku 2006. V Dně-propetrovsku bylo 10. června 2008 otevřeno Euroatlantické informační centrum, jehož provozovatelem je občanské sdružení JAGELLO 2000 a místní (ukrajinské) neziskové or-ganizace.

Významným krokem v roce 2008 bylo ustavení Komise NATO – Gruzie (NATO – Ge-orgia Commission, NGC). Alianci k tomuto kroku vedlo rozhodnutí summitu v Bukurešti, který Gruzii stejně jako Ukrajinu označil za možného budoucího člena. Především gruzín-ský konflikt zdůraznil potřebu spolupráce na reformách a podporu rekonstrukce v této partnerské zemi.

NATO pokračovalo v prohlubování spolupráce se zeměmi středomořské oblasti v rámci Středomořského dialogu NATO (Mediterranean Dialogue – MeD). Severoatlan-tická aliance se snaží především posílit praktickou dimenzi této spolupráce. Velvyslanectví České republiky v Izraeli plnilo v letech 2005–2008 funkci kontaktního velvyslanectví

Page 71: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

69

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Severoatlantické aliance. V rámci kontaktního velvyslanectví působí rovněž pracovník re-sortu Ministerstva obrany.

Česká republika podporuje také Iniciativu NATO pro spolupráci v oblasti výcviku a vzdělá-vání (NATO Training Cooperation Initiative – NTCI), jejíž vznik byl schválen na rižském summi-tu v roce 2006. NTCI je koncipována k prohloubení dosavadní praktické spolupráce se zeměmi širšího Středního východu, zapojenými do MeD a Istanbulské iniciativy spolupráce (Istanbul Cooperation Initiative – ICI). Dále pokračuje úsilí o rozšiřování prvků spolupráce v této oblasti. Česká republika je v rámci této iniciativy otevřena multilaterální i bilaterální spolupráci.

evropskÁ unie (eu)Evropská unie je uznávaným a často vyhledávaným aktérem

na mezinárodní scéně mimo jiné také proto, že již téměř deset let Evropská bezpečnostní a obranná politika (EBOP), působí jako operační složka společné zahraniční a bezpečnostní politiky.

V roce 2008 zahájila EU v rámci EBOP v Čadu a ve Středoafrické republice dosud největší samostatnou vojenskou operaci (pokud jde o počet příslušníků) a v prosinci 2008 v pořadí již svou šestou vojenskou operaci a první námořní operaci, která probíhá u so-málského pobřeží.

Rok 2008, a především pak jeho druhá polovina za francouzského předsednictví v Radě Evropské unie, se vyznačoval úsilím EBOP dále rozvíjet. V prosinci 2008 Evropská rada schválila zprávu Generálního tajemníka EU a vysokého představitele pro otázky společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SG/HR) J. Solany o provádění Evropské bezpečnostní strategie z roku 2003. Koncem roku také Rada EU formálně schválila zahájení celé řady nových projektů ke zlepšování schopností EU v oblasti vzdušné přepravy sil, rozmisťování sil a námořního a vesmírného sledování.

V roce 2008 zůstal přístup České republiky k rozvoji EBOP nezměněn a i nadále vychá-zí ze zásady komplementarity rozvoje EBOP s příslušnými iniciativami v rámci NATO.

lisabonskÁ sMlouvaLisabonská smlouva byla slavnostně podepsána dne 13. prosince 2007. Bezprostředně

poté byl zahájen proces ratifikace smlouvy, který do června 2008 probíhal v mnoha zemích téměř bez problémů. Tento stav významně narušilo irské odmítnutí dokumentu v červno-vém referendu.

Irská vláda hledala možné řešení situace a další postup. Na prosincovém zasedání Evropské rady se šéfové států a vlád Evropské unie dohodli na zárukách pro Irsko, které by v zemi měly usnadnit přijetí Lisabonské smlouvy.

Nové hlasování o Lisabonské smlouvě by se v Irsku mělo uskutečnit do jmenování nové Evropské komise, tj. v září nebo v říjnu 2009. Kromě Irska a České republiky není ratifikační proces doposud ukončen v Německu (posuzován Ústavním soudem) a v Polsku (nebyl podepsán prezidentem).

Page 72: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

70

ROČENkA 2008

evropskÁ beZpeČnostnÍ situaCeV prosinci 2007 Evropská rada vyzvala SG/HR J. Solanu, aby při plném zapojení Ev-

ropské komise a v úzké spolupráci s členskými státy posoudil provádění Evropské bezpeč-nostní strategie s cílem předložit na zasedání Evropské rady v prosinci 2008 návrhy, jak provádění zlepšit a jak tuto strategii případně doplnit.

Na prosincovém zasedání Evropské rady předložil J. Solana Zprávu o provádění Ev-ropské bezpečnostní strategie – Zajišťování bezpečnosti v měnícím se světě. Předložený dokument nenahrazuje Evropskou bezpečnostní strategii z roku 2003, jenom ji aktualizuje a zmiňuje nové hrozby jako např. energetická bezpečnost, globální oteplování, finanční krize, zbraně hromadného ničení, terorismus, dopady globalizace atd. Jako problémové oblasti uvádí Balkán, Blízký východ, Afriku, Asii – konkrétně Írán a Afghánistán.

posÍlenÍ plÁnovaCÍCh struktur voJenského ŠtÁbu euVojenský štáb EU během roku 2008 realizoval návrhy SG/HR J. Solany zaměřené

na mírné posílení plánovacích struktur, na zvýšení odbornosti personálu a na zefektivnění své organizační struktury.

voJenské operaCe eu

V roce 2008 v reakci na vývoj mezinárodní bezpečnostní situace došlo k zahájení dvou vojenských operací EU – EUFOR TCHAD/RCA na území Čadu a Středoafrické republiky a operace ATALANTA v pobřežních vodách Somálska.

V lednu 2008 na základě rezoluce RB OSN č. 1778 (2007) zahájily působení mise OSN (MINURCAT) a EU (EUFOR Tchad/RCA), které usilují o stabilizaci situace a upevnění de-mokratických hodnot v Čadu, SAR a tím nepřímo i v Súdánu. V misi EUFOR TCHAD/RCA působí přibližně 3 400 osob. ČR přispívá do této mise 2 štábními důstojníky na velitelských stupních v Mont Valérien (Francie) a v Abéché (Čad).

V prosinci 2008 byla zahájena nová vojenská námořní operace ATALANTA, jejímž cílem je ochrana somálských pobřežních vod před piráty a ozbrojenými přepadeními zejména lodí, které dopravují humanitární pomoc somálským vysídlencům. Operace je plánována na období jednoho roku.

Nadále pokračovala také operace ALTHEA v Bosně a Hercegovině. Tato operace je součástí dlouhodobé strategie EU, která směřuje k celkovému demokratickému vývoji v zemi s cílem připravit zemi na možné členství v EU. Česká republika v červnu 2008 ofici-álně ukončila své mnohaleté působení v této operaci.

sÍly ryChlé reakCe eu – boJovÁ uskupenÍ eu battleGroupsČeská republika se na vytváření bojových uskupení EU podílí velmi významným způ-

sobem a také v roce 2008 pokračovaly práce na přípravě společného česko-slovenského bojového uskupení EU určeného pro pohotovost ve druhé polovině roku 2009, ve kterém Česká republika vystupuje v roli tzv. vedoucí země.

Page 73: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

71

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Po dokončení rámcové struktury českého příspěvku, jehož základem je praporní úko-lové uskupení, které Česká republika deklarovala od konce roku 2008 pro plné spektrum operací NATO, tj. od operací na udržení míru až po operace vysoké intenzity, došlo v roce 2008 k naplňování personálního záměru obsazování tabulkových pozic na všech požado-vaných stupních (operační velitelství, velitelství sil, prvky podpory v podřízenosti velitelství sil a v neposlední řadě i samotné praporní úkolové uskupení).

Počátkem roku 2008 byla zahájena příprava bojového uskupení v celkové délce 18 měsíců, která probíhá v souladu se zpracovaným Plánem přípravy a je rozdělena do dvou etap – národní etapa (leden 2008 – duben 2009) a mezinárodní etapa přípravy (duben–červen 2009).

V oblasti přípravy sil došlo také k podrobnému plánování certifikačního velitelsko- -štábního cvičení s částečným vyvedením vojsk COLLECTIVE SHIELD 2009, konané v ter-mínu 23. března – 3. dubna 2009 představovat vrchol národní etapy přípravy.

Kromě uvedeného společného česko-slovenského bojového uskupení EU by další významný příspěvek měla představovat naše účast ve společném bojovém uskupení pro pohotovost ve druhé polovině roku 2012 se SRN v roli tzv. vedoucí země. Dalšími účastníky tohoto projektu budou Rakousko, Chorvatsko, FYROM a svoji účast zvažuje také Irsko. Na pravidelné koordinační konferenci bojových uskupení EU, která se usku-tečnila v Bruselu dne 24. dubna 2008, byla tato nabídka prezentována jako tzv. počá-teční nabídka.

evropskÁ obrannÁ aGentura (eDa)Nejdůležitějším projektem EDA se stala implementace Plánu rozvoje schopností (CDP)

schváleného Řídícím výborem ředitelů pro schopnosti 8. července 2008. Tento plán je jedním ze čtyř hlavních strategických dokumentů EDA (spolu s již přijatou Strategií evrop-ské obranné technologické a průmyslové základy [EDTIB], Evropskou strategií vyzbrojo- vání [EAS] a ke schválení připravenou strategií Evropského obranného výzkumu a tech-nologií [EDRT]).

Smyslem CDP je pomoci členským státům rozvinout své národní plány a programy tak, aby mohly vyvážit vojenské síly s cíli a zdroji a následně mohly identifikovat priority rozvoje svých ozbrojených sil a podle nich redukovat předpokládaná operační, technická a finanční rizika. EDA má ambici, aby se CDP stal hnací silou pro další rozvoj obranných schopností EU.

V závislosti na přijetí CDP bylo současně schváleno 12 specifických oblastí, které mají být v EDA (za spolupráce s EUMC, EUMS a koordinace s NATO) dále rozpracová-ny na konkrétní projekty. Mezi tyto oblasti patří counter MANPADS, Computer network operations, prostředky proti zaminování pobřeží, komplexní přístup – vojenské implikace, kulturní a jazykový výcvik ve vojenském zpravodajství, architektura ISTAR, zdravotnická podpora, OPZHN, logistická podpora třetích stran, counter IED, zvýšení dostupnosti vrtul-níků a Network enabled capability.

Page 74: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

72

ROČENkA 2008

V rámci posilování EDTIB pokračovala EDA v rozvoji Evropského trhu s obranným zařízením (EDEM) s cílem zvýšit soutěž a transparentnost zejména implementací nově při-jatého Kodexu chování o offsetech; identifikací klíčových průmyslových schopností, které mají být v Evropě zachovány a dále rozvíjeny, přičemž prvotní oblastí zájmu jsou budoucí letecké systémy (FAS); implementací konkrétních opatření na podporu malých a středních podniků (SMEs); a ve spolupráci s Evropskou komisí posouzením návrhů vzešlých z konfe-rence k EDTIB uskutečněné v rámci francouzského předsednictví.

vZtahy eu – nato Přes deklaraci strategického partnerství nedošlo ve vztazích EU – NATO v praktické rovi-

ně k žádnému posunu. Do situace ve vztazích EU – NATO se zásadně promítl stav přístupo-vých jednání EU s Tureckem a odmítnutí turecké žádosti o účast v projektech EDA v důsled-ku neuzavřené bezpečnostní dohody s EU. Reciproční uzavření bezpečnostních dohod pro Kypr a Maltu s NATO a pro Turecko s EU ztroskotalo na neústupnosti obou stran.

Praktická spolupráce EU-NATO zůstává proto nadále zablokována, a to jak v oblasti rozvoje schopností, tak i v operacích. V případě rozvoje schopností lze za fungující fórum označit pouze Skupinu EU-NATO ke schopnostem (EU-NATO Capability Group). Vzá-jemná spolupráce se však omezuje pouze na výměnu informací bez jakékoliv pravomoci rozhodovat.

Na politické úrovni vznikl obecně podporovaný záměr utvořit neformální skupinu na vysoké úrovni pro koordinaci EU-NATO při zvládání krizí.

Příkladem velmi dobré a vzájemně prospěšné spolupráce obou organizací na operač-ní úrovni nadále zůstává operace ALTHEA v Bosně a Hercegovině, která působí podle tzv. dohody Berlín plus.

pŘÍprava na vÝkon FunkCe pŘeDseDniCtvÍ České republiky v raDĚ euVelmi významný úkol v roce 2008 představovala pro resort MO příprava na historicky

první předsednictví České republiky v Radě EU v první polovině roku 2009. Resort Ministerstva obrany bude během předsednictví přímo odpovědný nejen

za předsednictví ve čtyřech pracovních skupinách, ale bude zodpovědné i za přípravu a průběh 11 akcí na území České republiky, z nichž nejvýznamnější bude neformální zase-dání ministrů obrany členských zemí EU. Z dalších významných akcí se jedná o neformální zasedání ředitelů pro obrannou politiku ministerstev obrany členských zemí EU, výjezdní zasedání Vojenského výboru EU, či Konferenci ke vzdělávání ve vyzbrojování.

V průběhu roku 2008 probíhaly intenzivní přípravy cílů a obsahové náplně předsed-nictví ČR, jejichž konečným výsledkem je Pracovní program českého předsednictví v Radě EU s mottem „Evropa bez bariér“.

V oblasti Evropské bezpečnostní a obranné politiky byly pro resort Ministerstva obra-ny stanoveny následující tři prioritní oblasti: rozvoj schopností EU, vojenské operace EU a vztahy s partnery se zaměřením na NATO.

Page 75: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

73

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Nepochybně klíčovou roli pro úspěšné splnění úkolů spojených s přípravou a výko-nem funkce předsednictví představuje kvalitní personální zajištění. Do Centrálního registru zaměstnanců Národního programu vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech k zajiš-tění předsednictví České republiky v Radě EU bylo zařazeno celkem 48 pracovníků Minis-terstva obrany ČR.

V neposlední řadě se resort Ministerstva obrany na předsednictví připravoval i v ob-lasti finančního zajištění. V červnu 2008 vláda České republiky schválila objem finančních prostředků, který bude pro finanční zajištění příprav předsednictví v roce 2009 vyčleněn pro resort Ministerstva obrany v kapitole „Všeobecná pokladní správa“ (4,1 mil. Kč) a sou-časně objem finančních prostředků, který pro stejný účel vyčlení ve své rozpočtové kapito-le na rok 2009 resort Ministerstva obrany (12,4 mil. Kč).

orGaniZaCe spoJenÝCh nÁroDŮ (osn) V roce 2008 pokračoval resort Ministerstva obrany ve vy-

čleňování sil a prostředků do Systému pohotovostních ujednání OSN (United Nations Stand-by Arrangements System – UNSAS). UNSAS je pohotovostní systém OSN, uzavřený na základě jed-notlivých dohod mezi sekretariátem OSN a členskými zeměmi na principu jejich dobrovolných závazků, umožňující rychlé a efektivní nasazení sil a prostředků k posí- lení stávajících mírových operací OSN nebo nasazení do nových mírových operací. Pro rok 2008 byly vyčleněny síly a prostředky Armády ČR v operacích UNSAS mimo území České republiky v celkovém počtu do 50 osob s tím, že o vyslání do kon- krétní mírové operace UNSAS by rozhodla vláda a Parlament České republiky na zákla-dě požadavku OSN. Do konce roku 2008 nedošlo k žádnému nasazení vyčleněných sil a prostředků. Česká republika si též ponechala i nadále statut pozorovatelského státu v rámci brigády rychlého nasazení OSN SHIRBRIG (Multinational Stand-by High Readi-ness Brigade For United Nations Operations), která spadá do širšího rámce UNSAS.

Resort Ministerstva obrany se v rámci agendy OSN podílel na plnění úkolů vyplý-vajících pro Českou republiku z Úmluvy o zákazu chemických zbraní (Organization for Prohibition of Chemical Weapons – CWC), Úmluvy o zákazu biologických a toxinových zbraní (Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons and on Their Destruction – BTWC), Úmluvy o zákazu některých konvenčních zbraní (Certain Conventional Weapons – CCW), Ottawské úmluvy (Ottawa Convention – OC), procesu přípravy nové meziná-rodní smlouvy „Úmluva o kazetové munici“ zakazující kazetovou munici (Convention on Cluster Munitions – CCM), kterou ČR podepsala 3. prosince 2008 v Oslo, a dále problematiky ručních a lehkých zbraní (RLZ).

Page 76: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

74

ROČENkA 2008

orGaniZaCe pro beZpeČnost a spoluprÁCi v evropĚ (obse) Resort Ministerstva obrany se podílel na plnění úkolů vyplývajících pro Českou re-

publiku z mezinárodních smluv a dohod uzavřených v rámci OBSE. V oblasti kontro-ly zbrojení a odzbrojení a mezinárodních kontrolních režimů z hlediska implementace opatření k budování důvěry a bezpečnosti se jednalo zejména o plnění úkolů plynou-cích ze Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (Treaty on Conventional Armed Forces in Europe – S-KOS), Smlouvy o otevřeném nebi (Treaty on Open Skies – S-ON), Vídeňského dokumentu 1999 (Vienna Document 1999 – VD-99) a Daytonské mírové dohody o bývalé Jugoslávii (The General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina) a dalších smluv.

MeZinÁroDnÍ kontrolnÍ reŽiMyResort Ministerstva obrany se taktéž v rámci agendy mezinárodních kontrolních re-

žimů podílel na plnění úkolů vyplývajících pro Českou republiku z Kontrolního režimu raketových technologií (Missile Technology Control Regime – MTCR), Haagského ko-dexu chování proti šíření balistických řízených střel (Hague Code of Conduct – HCOC), Australské skupiny (Australia Group – AG) a Wassenaarského ujednání (Wassenaar Ar-rangement).

Page 77: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

75

MINISTERSTVO OBRANY ČR

plnĚnÍ ZÁvaZkŮ Čr plynouCÍCh Z MeZinÁroDnÍCh sMluv

Resort Ministerstva obrany jako garant plnění závazků České republi-ky plynoucích z mezinárodních smluv a dokumentů v oblasti kontroly od-zbrojení a opatření pro posílení důvěry a bezpečnosti pokračoval v roce 2008 v plnění úkolů plynoucích ze Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (S-KOS), Vídeňského dokumentu 1999 (VD-99), Smlouvy o otevřeném nebi (S-ON), Úmluvy o zákazu chemických zbraní (ÚZCHZ), Daytonské mírové dohody a dalších me-zinárodních dokumentů.

Trvalé úsilí o stabilnější mezinárodní vztahy a rozvoj opatření k posílení důvěry je sou-částí bezpečnostní politiky států NATO. Aktivní podíl organizačních složek Ministerstva obrany na realizaci společné politiky NATO v oblasti uvedených dokumentů je součástí naplňování konkrétních aliančních závazků České republiky.

Hlavním cílem těchto smluv a dokumentů, které jsou pokládány za pilíře bezpeč-nosti na našem kontinentu, je minimalizace hrozby nenadálé vojenské konfrontace, zabránění vojenským konfliktům, zvýšení stability a bezpečnosti snížením počtů kon-venčních zbraní. Toho je dosahováno pravidelnou výměnou podrobných informací o bezpečnostní politice států, strategii, rozpočtech, organizační struktuře ozbrojených sil, počtech osob a výzbroje, rozmístění bojových jednotek, plánech rozvoje ozbroje-ných sil a předáváním informací o jejich aktivitách. Součástí vojensko-bezpečnostních mezinárodních dokumentů je uplatňování širokého spektra kontrolních mechanismů k dodržování závazků, především však kontrola skutečného stavu jednotek ozbroje-ných sil přímo v místě působení.

Důsledné a pravidelné ověřování plnění mezinárodních závazků všemi státy přispělo v posledních letech významnou měrou ke stabilizaci bezpečnostní situace v Evropě, což vytvořilo vhodné podmínky pro transformaci, reorganizaci, reformu a snížení počtů oz-brojených sil většiny států s cílem jejich přizpůsobení na obranu a působení proti novým hrozbám současnosti.

plnĚnÍ MeZinÁroDnÍCh oDZbroJovaCÍCh sMluvGestorem resortu Ministerstva obrany pro realizaci mezinárodních závazků České re-

publiky v oblasti budování důvěry a bezpečnosti, kontroly odzbrojení a dalších závazných mezinárodních právních aktů je odbor kontroly odzbrojení Ředitelství zahraničních aktivit (OKO ŘeZA).

V roce 2008 zabezpečoval OKO ŘeZA zejména plnění S-KOS, VD-99 a S-ON. Plnil rovněž důležitou roli při kontrole výzbroje a techniky omezované S-KOS a vyřazo-vané v souvislosti s reformou ozbrojených sil. Příslušníci OKO ŘeZA v roce 2008 dohlí-želi a zkontrolovali rozřezání (likvidaci) 105 kusů výzbroje a bojové techniky omezované S-KOS a zkontrolovali 1 274 kusů výzbroje a techniky sledované S-KOS u soukromých

Page 78: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

76

ROČENkA 2008

držitelů. Za zmínku stojí skutečnost, že za posledních deset let bylo v Evropě zlikvidováno pod přísnou kontrolou inspekčních týmů více než 70 000 kusů tanků, bojových obrněných vozidel, dělostřeleckých zbraní, bojových letounů a úderných vrtulníků. Armády snížily počty osob o více než 2 miliony osob.

Součástí plnění mezinárodních dokumentů je výměna informací o ozbrojených si-lách a ověřování správnosti těchto informací. Účastnické státy smluv si vzájemně jednou za rok předávají souhrnné informace o organizační struktuře a činnosti svých ozbroje-ných sil na vlastním území i v zahraničí. V průběhu roku jsou tyto informace průběžně aktualizovány diplomatickými nótami předávanými všem účastnickým zemím komunikač-ním systémem OBSE a jinými diplomatickými kanály. V průběhu roku 2008 OKO ŘeZA připravil a odeslal 4 souhrnné informace o ozbrojených silách a 149 diplomatických nót, přijal a vyhodnotil 4 398 diplomatických nót s vojensko-bezpečnostním obsahem od ji-ných států.

Škála způsobů ověřování předaných informací je široká a jednotlivé metody se vzá-jemně doplňují. Každý účastnický stát má právo provádět inspekce jednotek v posádkách, kontroly vybraných prostorů a zařízení a pozorovací lety nad územím ostatních účastníků. Státy mají povinnost pravidelně zvát představitele ostatních signatářů smluv na návštěvy svých leteckých základen a výcvikových zařízení. Na velká vojenská cvičení a ukázky nově zaváděné výzbroje a techniky jsou zváni pozorovatelé ze všech dalších 55 členských států OBSE. Zprávy o výsledcích inspekcí jsou k dispozici všem účastnickým státům. Ověřování skutečného stavu přímo v terénu spolu s předávanými informacemi o ozbrojených silách umožňují věrohodně posoudit situaci, stav a možnosti armád jednotlivých států, znemož-ňují nenadálé napadení a významně přispívají k budování důvěry, předvídatelnosti a stabi-lity v mezinárodních vztazích.

plnĚnÍ sMlouvy o konvenČnÍCh oZbroJenÝCh silÁCh v evropĚV roce 2008 byla podle S-KOS provedena Českou republikou jedna inspekce k ově-

ření správnosti a úplnosti předávaných informací (Bělorusko). Druhá plánovaná inspekce byla odmítnuta ze strany inspektovaného státu (Ruská federace). Na inspekcích se kromě zaměstnanců MO podíleli také inspektoři z dalších států NATO. Nepřijetí inspekce Ruskou federací bylo řešeno na jednáních Společné konzultativní skupiny států S-KOS ve Vídni. Čeští inspektoři se naopak účastnili řady inspekcí objektů kontroly nebo snižování výzbro-je jako členové inspekčních týmů členských států Aliance. Při inspekcích nebylo zjištěno ze strany inspektovaných států zásadní porušení ustanovení S-KOS.

V roce 2008 nebyla na území ČR provedena žádná inspekce. V souladu s Protokolem o výměně informací S-KOS byla zpracována a dne 15. prosin-

ce 2008 předána ostatním účastnickým státům souhrnná Roční výměnná informace o oz-brojených silách České republiky.

V březnu 2008 zorganizoval OKO ŘeZA cvičnou inspekci deklarovaného místa ZZ Ran-čířov. Inspekce se zúčastnilo také 11 inspektorů zemí NATO. V lednu byla provedena

Page 79: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

77

MINISTERSTVO OBRANY ČR

každoroční soustředěná příprava velitelů objektů kontroly a deklarovaných míst. Na zá-kladě jejích výsledků následovala v průběhu roku kontrola připravenosti útvarů na přijetí zahraničních inspekcí a spojená s poskytnutím pomoci.

K plnění zákona 310/2006 Sb, o nakládání s věcmi využitelnými k obranným a bezpeč-nostním účelům, proběhlo na Policejním prezidiu jednání o provádění společných kontrol a byla provedena první společná kontrola.

Inspekce vedené Českou republikouInspektovaný stát Termín Objekt kontroly Místo

Bělorusko 8.–11. 4. 2008 977. základna dělostřelecké techniky Staňkovo

Inspekce provedené na území České republikyInspektující stát Termín Objekt kontroly Místo

ČR/NATO – cvičná 9.–15. 3. 2008 Zásobovací základna Rančířov

Page 80: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

78

ROČENkA 2008

plnĚnÍ vÍDeŇského DokuMentu 1999V průběhu roku byly aktivity zaměřeny na ověření správnosti informací poskytovaných

členskými státy OBSE, které nejsou účastnickými státy S-KOS. Česká republika realizovala jednu inspekci (Kyrgyzstán) a jednu ověřovací návštěvu (Moldávie) podle VD-99.

Na území ČR provedly státy OBSE jednu ověřovací návštěvu (Ruská federace) a tři inspek-ce (Bělorusko, Ruská federace a Ukrajina). Kvóta České republiky tak byla plně vyčerpána.

Zaměstnanci resortu MO se zúčastnili tří návštěv leteckých základen, vojenských zaří-zení a ukázek nové výzbroje ve státech OBSE.

Veškeré aktivity podle VD-99 proběhly v duchu vzájemného porozumění a otevřenos-ti a přispěly k dalšímu posílení důvěry a bezpečnosti mezi účastnickými státy OBSE.

V souladu se závazky České republiky vyplývajícími z VD-99 byly na OKO ŘeZA zpra-covány a diplomatickými kanály předány účastnickým státům OBSE oficiální dokumenty: Roční výměna vojenských informací, Globální výměnná informace o ozbrojených silách České republiky a Roční výměnná informace o obranném plánování České republiky.

Ověřovací návštěvy na území ČRTermín akce Název akce/účastníci

7.–9. 4. 2008 Ověřovací návštěva Ruské federace u 13. dělostřelecké brigády v Jincích a v Pardubicích

Inspekce stanovené oblasti na území ČRTermín akce Název akce/účastníci

24.–26. 6. 2008 Inspekční tým Ukrajiny provedl inspekci na území ČR (Stará Boleslav, Žatec, VVP Hradiště, Čáslav, Tábor, VVP Boletce, VVP Brdy)

15.–17. 7. 2008 Inspekční tým Běloruska provedl inspekci na území ČR (Stará Boleslav, Žatec, VVP Hradiště, Čáslav, Bechyně, VVP Brdy)

6.–8. 8. 2008 Inspekční tým Ruské federace provedl inspekci na území ČR (Olomouc, Přáslavice, VVP Libavá, Přerov, Vyškov, VVP Březina, Náměšť nad Oslavou)

Inspekce stanovené oblasti provedené ČR na území ostatních států OBSETermín akce Název akce/účastníci

12.–16. 5 . 2008 Inspekční tým ČR provedl inspekci území Kyrgyzstánu (jižně od Biškeku)

Ověřovací návštěvy provedené ČR na území ostatních států OBSETermín akce Název akce/účastníci

1.–3. 4. 2008 Inspekční tým ČR provedl ověřovací návštěvu 1. motostřelecké brigády v Balti (Moldávie)

Page 81: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

79

MINISTERSTVO OBRANY ČR

plnĚnÍ sMlouvy o otevŘenéM nebiČeská republika je podle S-ON povinna přijmout na svém území až čtyři pozorova-

cí lety ročně. V červnu provedla Ukrajina pozorovací let nad územím České republiky a na přelomu července a srpna Ruská federace. Oba lety se uskutečnily s použitím speci-álních letounů An-30B z letiště otevřeného nebe v Pardubicích.

Česká republika provedla dva pozorovací lety v zahraničí. Vzhledem k tomu, že Česká republika nevlastní pozorovací letoun, byl jeden let organizován společně se Španělskem, které poskytlo letoun C-130 HERCULES s kontejnerem POD vybaveným kamerami, a druhý s USA s americkým speciálem OC-135B. Vyvolání a duplikace speciálních letec-kých filmů byly zabezpečeny experty České republiky, Španělska a USA ve fotolaboratořích Armády ČR v Pardubicích.

Příslušníci OKO ŘeZA provedli 8 kontrol krytů čidel tranzitujících pozorovacích letounů na letišti v Pardubicích. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky.

OKO ŘeZA organizoval pravidelnou odbornou přípravu pro nový personál vzdušných sil, který se pak v průběhu roku 2008 podílel na plnění úkolů S-ON.

Pozorovací lety v zahraničíTermín akce Název akce/účastníci

7.–11. 7. 2008 Společný pozorovací let ČR a Španělska nad územím Ukrajiny

20.–28. 9. 2008 Společný pozorovací let ČR a USA nad územím Ruské federace

Page 82: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

80

ROČENkA 2008

Pozorovací lety nad územím ČR

Termín akce Název akce/účastníci

23.–27. 6. 2008 Pozorovací mise Ukrajiny nad územím ČR

28. 7. – 1. 8. 2008 Pozorovací mise Ruské federace nad územím ČR

plnĚnÍ ÚMluvy o ZÁkaZu CheMiCkÝCh ZbranÍ

Přestože ozbrojené síly České republiky žádné chemické zbraně nevlastní, mezinárodní režim se vztahuje na některé jejich objekty. Příslušníci OKO ŘeZA v součinnosti se spe-cialisty Státního úřadu pro jadernou bezpečnost provedli periodickou kontrolu a poskytli metodickou pomoc k připravenosti dotčených objektů k přijetí mezinárodní inspekce Or-ganizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Kontrola byla zaměřena i na nakládání se stanovenými látkami.

Požadované údaje o výskytu sledovaných látek v objektech resortu MO byly zpraco-vány a předány.

DalŠÍ Úkoly ve voJensko-beZpeČnostnÍ oblasti poDle poŽaDavkŮ MZv a obse

Jako příspěvek České republiky ke stabilizaci bezpečnostní situace na Balkáně se pří-slušníci OKO ŘeZA podíleli podle požadavků OBSE na kontrole realizace opatření Dayton-ské mírové dohody jako asistenti při vzájemných inspekcích států bývalé Jugoslávie.

Úkoly podle požadavků OBSE a MZVTermín akce Název akce/účastníci

5.–9. 5. 2008 Příslušník OKO ŘeZA byl asistentem doprovodného týmu Černé hory při inspekci Chorvatska

19.–23. 5. 2008 Příslušník OKO ŘeZA byl asistentem doprovodného týmu Srbska při inspekci Bosny a Hercegoviny

16.–20. 6. 2008 Příslušník OKO ŘeZA byl asistentem inspekčního týmu Černé Hory při inspekci Bosny a Hercegoviny

22.–26. 9. 2008 Příslušník OKO ŘeZA byl asistentem inspekčního týmu Chorvatska při inspekci Bosny a Hercegoviny

Dalším z úkolů OKO ŘeZA bylo monitorování odsunu vojenské techniky, výzbroje a zásob munice Ruské federace z Moldávie. Podle koordinovaného plánu NATO byly připraveny k nasazení dva týmy českých inspektorů ke kontrole likvidace přebytečné mu-nice, nakládání muničních vlaků v Moldávii a následné kontrole vykládání na území Ruské federace.

Page 83: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

81

MINISTERSTVO OBRANY ČR

ZapoJenÍ arMÁDy Čr v MeZinÁroDnÍCh voJenskÝCh strukturÁCh, ZahraniČnÍCh operaCÍCh a poZorovatelskÝCh MisÍCh

V souladu s usnesením vlády České republiky (č. 1179 ze dne 22. října 2007, č. 398 ze dne 9. dubna 2008), schválením Parlamentu ČR (Poslanecká sněmovna PČR č. 552 ze dne 5. prosince 2007, č. 776 ze dne 30. dubna 2008, Senát PČR č. 245 ze dne 5. prosince 2007, č. 383 ze dne 24. dubna 2008), politicko-vojenskými ambicemi ČR a přijatými závazky působila Armáda ČR v šesti zahraničních operacích na území Kosova, Bosny a Hercegoviny, v Afghánistánu, Iráku a v operaci Evropské unie v Čadské republice a ve Středoafrické republice (EUFOR TCHAD/RCA).

operaCe Joint enterprise (kFor) kosovoDo operace Joint Enterprise byla Česká republika zapojena v roce 2008

kontingentem Armády ČR KFOR v celkovém počtu do 403 osob. Hlavními prvky kontingentu Armády ČR byly mechanizovaná rota a národní podpůrný prvek. V operaci postupně působily 12. a 13. kontingent AČR KFOR. Základ 12. kontingentu tvořil 72. mechanizovaný prapor (ze sestavy 7. mechani-zované brigády) a 13. kontingent tvořený 132. smíšeným dělostřeleckým oddílem (ze sestavy 13. dělostřelecké brigády). Armáda ČR měla své zastoupení také na velitelství KFOR, na velitelství mnohonárodního úkolového uskupení Střed – MNTF-C a v mnohonárodních jednotkách MNTF-C.

Kontingent Armády ČR byl dislokován na základnách v prostorech Šajkovac a Lipljan. Prostor odpovědnosti kontingentu Armády ČR KFOR má rozlohu více než 750 km2, délka monitorované administrativní hranice Kosova se Srbskem činí 85 km. K hlavním úkolům mechanizované roty patřilo střežení a monitorování administrativní kosovsko-srbské hra-nice, zajištění bezpečnosti na hranici, ochrana menšin a kulturních památek v prostoru odpovědnosti proti hrozbě útoků radikálních a extremistických skupin a obnova důvěry mezi etnickými skupinami. Příslušníci kontingentu dbali na bezpečnost v přiděleném pro-

Page 84: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

82

ROČENkA 2008

storu odpovědnosti včetně vytváření podmínek pro obnovu mírového soužití kosovských Srbů a Albánců. Poskytovali pomoc humanitárním organizacím v jejich aktivitách a podpo-rovali činnost příslušníků mise OSN na území Kosova (UNMIK). K dlouhodobým úkolům kontingentu patří monitorování činnosti KPC (Kosovský ochranný sbor) a účast na jeho transformaci a výcviku. Průběžně byl prováděn pravidelný společný výcvik s ostatními jed-notkami v rámci MNTF-C.

Důležitým prvkem kontingentu je i LMT (Liaison Monitoring Team – Styčný monitoro-vací tým) umístěný v Podujevu, který působí jako styčný prvek mezi silami KFOR a občany a představiteli místní samosprávy, a zároveň slouží ke zjišťování nálad obyvatelstva.

Kontingent je předán do operační podřízenosti velitele KFOR bez národních omezení.

Příslušníci Armády ČR působili v MNTF-C společně s kontingenty Finska, Švédska, Irska, Slovenské republiky a Lotyšska.

Kromě toho vyčleňovala Armáda České republiky ve prospěch MNTF-C záložní rotu v počtu 116 osob, která byla v pohotovosti (Č + 5 dnů) na území České republiky. Záložní rota, jejíž základ tvořili příslušníci 7. mechanizované brigády (od ledna do července 2008) a přísluš-níci 132. smíšeného dělostřeleckého oddílu (od července 2008 do ledna 2009), plnila na žá-dost velitele MNTF-C úkoly v prostoru nasazení v období od 6. února. do 18. března 2008, od 18. května do 30. června 2008 a od 13. září do 15. října 2008.

Funkci velitele 12. kontingentu vykonával pplk. Ing. Jiří David, velitelem mechanizo-vané roty byl ustanoven kpt. Bc. Petr Janáček, velitelem záložní roty kpt. Ing. Ivo Dvořák. Funkci velitele 13. kontingentu vykonával podplukovník Ing. Jiří Roček, ve velitelské funkci mechanizované roty se vystřídali kpt. Bc. Michal Šustr a kpt. Ing. Leoš Hlaváček, velitelem záložní roty byl kpt. Ing. Vlastimil Urban.

operaCe althea (euFor) bosna a herCeGovinaV roce 2008 byla Česká republika zastoupena v operaci EU Althea

kontingentem Armády ČR EUFOR v celkovém počtu 4 osob, který působil na velitelství mise EUFOR v Sarajevu.

Kontingent ukončil svou činnost v operaci 30. června 2008 a byl odsunut zpět do České republiky.

Funkci velitele kontingentu vykonával pplk. Ing. Petr Voborný.

MnF-i a ntM-i irÁkČeská republika byla zapojena v první polovině roku 2008 do operace

koaličních sil na území Iráku kontingentem AČR MNF-I v celkovém počtu do 100 osob. Dislokována byla na COB (Contingency Operating Base) na letišti v Basře.

K hlavním úkolům kontingentu Armády ČR patřilo střežení a ochrana dvou vstupních bran (Delta a Ritz) do prostoru základny.

Page 85: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

83

MINISTERSTVO OBRANY ČR

V druhé polovině roku došlo ke snížení počtů kontingentu na 17 osob a k jeho přemís-tění na základnu v Taji, která se nachází 30 km severozápadně od Bagdádu. Čtrnáct vojáků kontingentu působilo od července 2008 ve výcvikovém středisku irácké armády v Taji, kde zabezpečovali odborné poradenstí a pomoc při výuce a výcviku iráckých osádek tanků T-72 a bojových vozidel pěchoty BVP-1.

Součástí obou kontingentů byli příslušníci Armády ČR, kteří se zapojili do plnění úkolů v rámci Výcvikové mise NATO v Iráku (NTM-I) s dislokací v Bagdádu. V NTM-I plnili úkoly 3 příslušníci Armády ČR (od ledna do října 2008), 30. října 2008 se počet navýšil na 4 příslušníky Armády České re-publiky. Hlavním úkolem NTM-I je výcvik vybraných skupin velitelského sboru (důstojní-ci strategické a operační úrovně velení), pomoc při výstavbě vojenské akademie, Centra výcviku, vzdělávání a doktrín (TEDC) a podpora při budování a výstavbě bezpečnostních struktur v Iráku. V druhé polovině roku 2008 se vojáci soustředili především na kontrolní a poradenskou činnost.

Funkci velitele kontingentu vykonával mjr. Ing. Jiří Hrazdil a od července do prosince 2008 působil ve funkci velitele mjr. Ing. František Grmela.

Mise isaF aFGhÁnistÁnDo mise ISAF (International Security Assistance Force) na území Af-

ghánistánu byla Česká republika zapojena v roce 2008 čtyřmi kontingenty v celkovém počtu do 405 osob.

První kontingent v celkovém počtu do 107 osob byl tvořen polní nemocnicí a lehkou chemickou jednotkou a působil na mezinárodním letišti v Kábulu. Úkolem polní nemocni-ce bylo v průběhu bojové činnosti koaličních jednotek působících v sestavě ISAF (i mimo ni) poskytovat odbornou lékařskou pomoc raněným, popáleným a nemocným. Mimo to sloužila i ke krátkodobé hospitalizaci raněných a nemocných a v součinnosti s humanitár-ními organizacemi v rámci volné kapacity částečně poskytovala pomoc místnímu obyva-telstvu.

Úkolem chemické jednotky bylo provádění CBRN průzkumu a odběr vzorků včet-ně jejich transportu ke zpracování v mobilní laboratoři. Chemická jednotka vyhodnoco-vala výsledky radiační a chemické situace, spolupracovala s orgány místní samosprávy při

Page 86: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

84

ROČENkA 2008

varování vojsk a prováděla dekontaminaci osob jednotky v síle čety. Součástí kontingentu byli i příslušníci Armády ČR, kteří plnili úkoly hydrometeorologického zabezpečení a řízení letového provozu. V srpnu byl kontingent doplněn o Aviation OMLT, který zabezpečoval výcvik příslušníků vzdušných sil ANA na vrtulnících Mi-17 darovaných Afghánistánu Čes-kou republikou. V listopadu 2008 ukončil kontingent svou činnost a v prosinci byl odsunut zpět do České republiky.

Funkci velitele kontingentu (rotace po čtyřech měsících) vykonávali postupně pplk. MUDr. Marek Kocvrlich (do dubna 2008), plk. MUDr. Mojmír Mrva (od dubna do srpna 2008), mjr. MUDr. Martin Benda (od srpna do prosince 2008).

Druhý kontingent Armády ČR v celkovém počtu do 200 osob byl dislokován na zá-kladně Shank u města Pol-e Alam a působil jako součást provinčního rekonstrukčního týmu v Lógaru. K hlavním úkolům kontingentu patřilo zabezpečení dialogu s guvernéry provincie a jednotlivých distriktů, vybudování důvěry u místních autorit a snížení rizika vzniku konfliktu. Dalším úkolem kontingentu bylo monitorovat a vyhodnocovat situaci, provádět poradenskou činnost v politických, sociálních a bezpečnostních souvislostech v těsné součinnosti s UNAMA, vedoucími národy SSR (Security Sector Reform – reforma bezpečnostních sil), v souladu s bilaterálními programy. Cílem bylo poskytování podpory Provinčnímu koordinačnímu centru (PKC) při zřízení styčných prvků, pomoc mezinárodní komunitě v procesu reformy, posílení civilní administrativy, včetně komunikace mezi vlád-ními prvky a civilními agenturami a v neposlední řadě v případě žádosti a možností kon-tingentu všestranně podporovat humanitární a rekonstrukční aktivity. Důležitým úkolem bylo rovněž zviditelnění kontingentu v provincii Lógar při monitorování a vyhodnocování vojenské a civilní situace.

Funkci velitele kontingentu vykonával plk. gšt. Ing. Ivo Střecha (od února 2008), v srpnu 2008 byl do tého funkce ustanoven pplk. Ing. Pavel Lipka.

Třetí kontingent byl tvořen skupinou speciálních operací Vojenské policie (SOG VP) v počtu do 35 osob, který působil do srpna 2008 na území provincie Helmand. Po reor-ganizaci a redislokaci kontingentu a ukončení změn byl kontingent SOG VP v celkovém počtu 23 osob dislokován v září 2008 na základnu Shank (provincie Lógar). V listopadu 2008 ukončil kontingent svou činnost a v souladu s rozhodnutím vlády České republiky byl koncem února 2009 odsunut zpět do České republiky.

Úkolem kontingentu bylo provádění operace k zabezpečení vnitřní bezpečnosti Af-ghánistánu s přidělenými jednotkami afghánské armády (ANA), podílet se na jejich vý-cviku, pomáhat při výstavbě a při zasazování vycvičených jednotek a podporovat výcvik jednotek afghánské policie (ANP) formou metodických zaměstnání a společných patrol při plnění speciálních úkolů v boji proti ozbrojeným skupinám nebo při ochraně osob. Zvláštní důraz se kladl na operace vedoucí k záchraně rukojmích v nepřátelském prostředí, na bez-pečnostní operace proti nelegálním ozbrojeným skupinám, pachatelům násilné trestné činnosti a na ochranu určených osob v rizikovém prostředí.

Page 87: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

85

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Čtvrtou kontingentem působícím v provincii Uruzgán (od července 2008) byla jed-notka Armády České republiky, jejíž příslušníci v celkovém počtu 63 osob byli dislokováni na základně v Deh Rawod a plnili úkoly spojené s ostrahou a ochranou základny nizozem-ského PRT.

operaCe euFor tChaD/rCa ČaD/stŘeDoaFriCkÁ republikaArmáda České republiky se do operace zapojila jedním příslušníkem AČR, který působil

na operačním velitelství (EU OHQ) v Mont Valérien ve Francii, druhý byl připraven k pl-nění stanovených úkolů na velitelství sil (EU FHQ) ve městě N'djamena a v Čadu.

operaCe enDurinG FreeDoM aFGhÁnistÁnČeská republika byla od srpna 2008 zapojena do protiteroristické operace Enduring

Freedom v Afghánistánu prostřednictvím kontingentu speciálních sil Armády České repub-liky v celkovém počtu 99 osob. Z letiště Kandahár byli příslušníci kontingentu přesunuti na předsunuté základny k plnění stanovených úkolů. Základem kontingentu byly tři odřa-dy speciálního určení. K hlavním úkolům kontingentu patřilo zejména získávání informací o důležitých cílech, vyhledávání a lokalizace vybraných objektů zvláštní důležitosti a prová-dění úderných akcí malého rozsahu.

Činnost kontingentu speciálních sil Armády České republiky byla velením operace velmi vysoce hodnocena.

Funkci velitele kontingentu vykonával plk. Ing. Milan Kovanda.

poZorovatelské MiseVojenští pozorovatelé AČR působili v roce 2008 v šesti mírových misích

OSN. Celkově se ve funkcích vojenských pozorovatelů vystřídalo 15 osob.

Mise OSN Stát Poč et osob

UNOMIG Gruzie 5

MONUC Demokratická republika Kongo 3

UNMEE Etiopie/Eritrea 2

UNMIK Kosovo 1

UNMIL Libérie 3

UNAMA Afghánistán 1

Page 88: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

86

ROČENkA 2008

personÁlnÍ oblastV roce 2008 pokračovala obměna, doplňování a příprava profesionálního sboru útvarů

a zařízení AČR. Prvořadá pozornost byla soustředěna na jednotky a útvary vyčleněné pro brigádní úkolová uskupení a ostatní útvary a zařízení společných sil. Do služebního pomě-ru vojáka z povolání bylo přijato 1 049 nových profesionálů z přímého náboru a studium vojenských škol ukončilo 169 absolventů a studentů. Z organizačních důvodů bylo propuš-těno 382 vojáků z povolání a 805 občanských zaměstnanců.

hlavnÍ konCepČnÍ a ŘÍDÍCÍ DokuMenty v oblasti personalistikyprÁvnÍ pŘeDpisy v roCe 2008

Rozhodujícím dokumentem v této oblasti je návrh zákona, kterým se navrhuje změ-nit zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování novely zákona č. 221/1999 Sb. a v návaznosti na ni i zákona č. 143/1992 Sb. bylo uloženo úkolovým listem ministryně obrany č. 1097/2008-8764 ze dne 24. července 2008.

Návrh novely, který z velké části reflektuje nejen na vývoj v právním řádu od doby na-bytí účinnosti zákona o vojácích z povolání, ale i na interpretační problémy, které vznikaly v posledních letech při aplikaci zákona, obsahuje zejména změnu nebo zcela novou právní úpravu následujících institutů: Přijetí do služebního poměru a jeho ukončení. Omezuje se možnost přijetí do slu-

žebního poměru občanů, kteří podporují hnutí nebo sympatizují s hnutími, která smě-řují k potlačování práv a svobod člověka, nebo hlásají zejména národnostní či rasovou zášť. Zamezuje se tomu, aby voják, proti kterému je vedeno trestní stíhání pro spáchání úmyslného trestného činu, mohl odejít ze služebního poměru s nárokem na výsluhové náležitosti.

Stanovení nových hodnostních sborů a hodností. Zavádí se nový systém vojen-ských hodností, který se vrací k tradičním vojenským hodnostem (zejména poddůstoj-nický sbor) a je kompatibilní s hodnostními systémy armád ostatních států NATO.

Zvláštní dispozice. Zavedení tohoto institutu sjednotí podmínky pro příslušníky zpra-vodajských služeb sloužících podle zákona o vojácích z povolání s podmínkami pro příslušníky zpravodajských služeb sloužících podle zákona o služebním poměru přísluš-níků bezpečnostních sborů.

Zvláštnosti průběhu služby v zahraničí, při nepřetržitém vojenském nasazení na území České republiky a úprava intenzivního a nepřetržitého vojenského

personalistika a vZDĚlÁvÁnÍ v resortu Ministerstva obrany Čr

Page 89: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

87

MINISTERSTVO OBRANY ČR

výcviku. Zavádí se a definují se uvedené pojmy. Vychází se z potřeby upravit specifika služby v podmínkách, které mohou nastat zejména v průběhu služby vojáků v zahra-ničí.

Protikorupční opatření. Na základě usnesení vlády je do návrhu novely doplněno tzv. protikorupční opatření.

Mimořádná rehabilitace. Tento nový institut se bude týkat vojáků, kteří konali službu v zahraniční operaci.

Řízení ve věcech služebního poměru. Po přijetí nového správního řádu a nabytí účinnosti zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů je současná právní úprava nedostatečná a přináší problémy v aplikační praxi. Tato pasáž je zcela přepracována.

Zvýšení částek jednorázového mimořádného odškodnění pozůstalých. Účelem úpravy tohoto institutu je nutnost zvýšit ohodnocení zvláštních rizik při výkonu služby, zejména v zahraničí.

Hodnostní příplatek. Se zavedením nového hodnostního systému je nutné i stanovit pro jednotlivé hodnosti nové hodnostní příplatky v zákonu č. 143/1992 Sb. Návrh no-vely byl projednán ve vnitroresortním a v meziresortním připomínkovém řízení a dne 30. prosince 2008 byl předán k projednání vládě ČR.

internÍ norMativnÍ akty v roCe 2008 V roce 2008 byla zpracováno nebo novelizováno několik interních normativních aktů.

Jedná se zejména o tyto nejdůležitější interní normativní akty: ( RMO č. 9/2008 – Zvláštnosti průběhu služby vojáků z povolání při jejich přípravě pro

výkon služby a rekvalifikaci. RMO č. 19/2008 – Zásady výstavby a systemizace organizačních struktur v resortu

Ministerstva obrany. RMO č. 20/2008 – Jmenování občanských zaměstnanců na vedoucí pracovní místa

v resortu Ministerstva obrany. RMO č. 22/2008 – Provedení zákona o střetu zájmů. RMO č. 23/2008 – Působnost služebních orgánů v personální práci. Rozkaz zrušil

a nahradil RMO č. 33/2002 Věstníku MO. RMO č. 27/2008 – Personální evidence vojáků z povolání a občanských zaměst-

nanců. RMO č. 41/2008 – Zřízení Personální rady. RMO č. 43/2008 – Poskytování příspěvku na stravování, lázeňskou péči a rekreační

pobyty válečným veteránům-důchodcům z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany. RMO č. 49/2008 – Jmenování válečných veteránů do vyšších vojenských hodností. RMO č. 52/2008 – Vysílání občanských zaměstnanců k plnění úkolů v civilních misích

Evropské unie nebo jiných mezinárodních vládních organizacích. RMO č. 56/2008 – Zřízení Pamětního odznaku NATO 1999–2009.

Page 90: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

88

ROČENkA 2008

NVMO č. 8/2008 – Průměrný výdělek (plat) vojáků z povolání a průměrný měsíční hrubý plat vojáků z povolání, kteří před zánikem služebního poměru konali službu v zahraničí.

NVMO č. 21/2008 – Povinnosti a odpovědnost při provozování Informačního systé-mu o službě a personálu.

NVMO č. 30/2008 – Postup při vracení odstupného v organizační složce státu Minis-terstva obrany.

Předpis Zákl-3 – Základní ustanovení o průběhu základní služby, náhradní služby, vo-jenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze. Předpis byl zrušen a nahrazen dřívějším Předpisem Zákl-3.Kromě toho byly vydány dva doplňky RMO č. 36/2002 Věstníku MO – Průběh služby

vojáků z povolání a doplněk předpisu Zákl-3 a nový Pracovní řád, který nabyl účinnosti dne 1. prosince 2008.

personÁlnÍ obsaZenost MÍst v resortu obrany, sloŽenÍ hoDnostnÍho sboru (k 31. 12. 2008)

přehled o vývoji skutečných počtů osob v resortu Mo v letech 2004 až 2008

Rok

Gene

rálo

Vyš

šídů

stoj

níci

Nižš

ídů

stoj

níci

Prap

orčíc

i

Rotm

istři

Čeka

telé

důst

ojní

ci

Osta

tní s

tude

nti v

oj. š

kol

ve S

P

Disp

ozice

Vojá

ciz p

ovol

ání

Obč

anšt

íza

měs

tnan

ci

Celk

emre

sort

MO

2004 32 2 865 4 157 6 339 6 879 1281 592 22 145 17 288 39 433

2005 32 2 679 4 111 6 641 7 834 843 490 480 23 110 14 971 38 081

2006 32 2 674 4 162 6 834 8 977 612 337 601 24 229 13 358 37 587

2007 26 2 589 4 022 7 206 8 619 626 571 676 24 334 11 946 36 280

2008 25 2464 3795 7363 8486 701 640 629 24 103 10 575 34 678

Zdroj dat: Informační systém o službě a personálu k 13. 1. 2009

Poznámka:1. Počty osob bez zakryté části Vojenského zpravodajství.

Page 91: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

89

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Vývoj skutečných počtů vojáků z povolání a občanských zaměstnanců rezortu MOv letech 2004 až 2008

Vývoj poměru hodnostních sborů vojáků z povolání

vojáci z povolání občanští zaměstnanci celkem rezort MO

vojáci z povolání občanští zaměstnanci

Vysvětlivky: 1. Počty osob bez zakryté části Vojenského zpravodajství Zdroj dat: Informační systém o službě a personálu k 13. 1. 2009

Page 92: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

90

ROČENkA 2008

Úb

ytek

vo

jáků

z p

ovo

lán

í v r

oce

200

8

Dův

ody

záni

ku sl

užeb

ního

pom

ěru

v je

dnot

livýc

h m

ěsící

chzá

kon

č. 2

21/1

999

Sb.

§ 18

§ 18

§ 19

§ 18

§ 18

§ 19

§ 18

§ 19

§ 19

§ 19

§ 19

§ 19

§ 18

§ 18

ca

1kj

j1

bh

1 c

1 c

1 e

1 h

1 ge

e

odnětím hodnosti

uplynutím stanovené doby

podáním žádosti o propuštění ze služebního poměru

zrušením ve zkušební době písemným oznámením vojáka

zrušením ve zkušební době služebním orgánem

splněním podmínky nároku na starobní důchod podle zvláštního právního předpisu

z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti na základě rozhodnutí přezkumné komise

z důvodu ztráty způsobilosti vykonávat službu v dosavadním služebním zařazení ze zdravotních důvodů

z důvodu nezpůsobilosti (dle zvláštních právních předpisů) pro další výkon služby v dosavadním služebním zařazení a není pro něho jiné služební zařazení

v důsledku organizačních změn není pro něho jiné služební zařazení

nezpůsobilostí pro další výkon služby podle závěrů služebního hodnocení

na základě pravomocného odsouzení pro trestný čin, kdy setrvání ve sl. poměru by ohrozilo vážnost ozbrojených sil

úmrtím vojáka při výkonu služby

úmrtím vojáka při výkonu služby

led

en14

274

22

493,

08

ún

or

123

268

21

162

3,90

bře

zen

2748

71

33

190

5,66

du

ben

117

3719

17

11

185

5,35

květ

en21

341

29

11

21

724,

53

červ

en53

354

15

116

115

7,24

červ

enec

3319

52

51

11

674,

22

srp

en39

274

418

294

5,92

září

150

522

16

413

83

135

722

,47

říje

n1

2525

375

92

210

66,

97

listo

pad

7121

75

26

11

111

57,

24

pro

sin

ec4

126

345

53

199

137

723

,73

CEL

KEM

759

938

578

203

712

1338

93

83

81

589

100,

00

%0,

4437

,70

24,2

34,

911,

260,

194,

470,

130,

8224

,48

0,19

0,50

0,19

0,50

100,

00*

Pozn

ámka

: Poč

ty o

sob

bez

zakr

yté

část

i Voj

ensk

ého

zpra

voda

jstv

í.

Z

droj

dat

: Inf

orm

ační

sys

tém

o s

lužb

ě a

pers

onál

u

Page 93: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

91

MINISTERSTVO OBRANY ČR

přírůstek vojáků z povolání v roce 2008

Zdroje vzniku služebního poměru x jednotlivé měsícezákon č. 221/1999 Sb.

ze zálohy do vojsk

ze zálohy do vojsk (býva-

lý voják z povolání)

ze (bez) základní přípravy do vojsk

ze základní přípravy do vojsk

(absolvent vojenské

střední školy)

ze základní přípravy

do vojenské školy

(absolvent vojenské

střední školy)

ze základní přípravy

do vojenské školy

(absolvent civilní střední

školy)

leden 7 3 10 3,88únor 4 4 0,34březen 1 2 3 0,25duben 61 1 161 233 18,93květen 4 4 0,34červenčervenec 69 7 115 17 208 0,41srpen 3 1 22 254 280 23,77září 3 3 0,25říjen 129 23 281 2 435 36,93listopad 5 1 6 0,51prosinec 2 2 0,17CELKEM 283 42 558 17 24 254 1 178 100,00

% 24,02 2,59 47,37 1,44 2,04 21,56 100,00 *Poznámka: Počty osob bez zakryté části Vojenského zpravodajství. Zdroj dat: Informační systém o službě a personálu

hodnostní složení vojáků z povolání resortu Mo v roce 2008

proc

entu

ální p

odíl n

a celk

ovýc

h poč

tech

vo

jáků z

povo

lání

Poznámka: 1. Počty osob bez zakryté části Vojenského zpravodajství. Zdroj dat: Informační systém o službě a personálu k 13. 1. 2009hodnost

Page 94: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

92

ROČENkA 2008

vĚkovÁ struktura voJÁkŮ Z povolÁnÍ resortu Mo v roCe 2008Věková struktura VZP

nad 50 let 2,49 %

40 – 49 let 34,65 %

19 – 29 let 18,11 %

30 – 39 let 44,75 %

Nižší důstojníci

Praporčíci Rotmistři

Zdroj dat: Informační systém o službě a personálu k 13. 1. 2009Poznámky: 1. Počty osob bez zakryté části Vojenského zpravodajství.

2. Čekatelé – praporčíci započtení do hodnostního sboru rotmistrů.3. Čekatelé – důstojníci započtení do hodnostního sboru praporčíků.

Vyšší důstojníci a generálové

30 – 39 let 23,60 %

nad 50 let 15,76 %

40 – 49 let 60,64 %

nad 50 let 1,06 %

40 – 49 let 19,79 %

19 – 29 let 29,90 %

30 – 39 let 49,25 %

30 – 39 let 50,23 %

19 – 29 let 32,09 %

nad 50 let 1,13%

nad 50 let 0,70 %

40 – 49 let 7,06 %

19 – 29 let 48,65 %

30 – 39 let 43,59 %

40 – 49 let 16,55 %

Page 95: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

93

MINISTERSTVO OBRANY ČR

nÁbor voJenskÝCh proFesionÁlŮ v roCe 2008Rekrutační cíl pro přímý nábor k útvarům a zařízením AČR byl v roce 2008 stanoven na 1 150

osob. K útvarům a zařízením AČR bylo celkově vybráno 890 osob, z toho 119 žen, což je 77,4 % rekrutačního cíle pro přímý nábor. Věkový průměr přijatých uchazečů byl 25,9 let.

Úroveň dosaženého vzdělání nově přijatých vojáků v kategorii rotmistrovského sboru: vysokoškolské vzdělání 7,3 %vyšší odborné vzdělání 1,6 %úplné střední vzdělání 55,8 %střední vzdělání 35,3 %

Přijatí uchazeči podle hodnostních sborů:důstojníci 58 z toho žen: 12praporčíci 88 z toho žen: 43rotmistři 744 z toho žen: 64

rekvaliFikaCe

Přijato žádostí o umožnění rekvalifikace v roce 2008 479Nerealizováno (storno, neposkytnuto apod.) 96Celkem realizováno 383Příprava k podnikání 138Profesní rekvalifikace pro zaměstnance (ekonom. obory) 32Rozšíření kvalifikace ve znalosti výpočetní techniky 82 Profesní rekvalifikace pro dělnická a technická povolání 131

Příprava k podnikání

Profesní rekvalifikace (ekonom)

Rozšíření kvalifikace ve výpočetní technice

Profesní rekvalifikace pro dělnická a technická povolání

Page 96: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

94

ROČENkA 2008

vZDĚlÁvÁnÍ v resortu Mo Čr

V roce 2008 se plnily úkoly transformace vojenského školství stanovené v Koncepci vzdělávání personálu MO, výstavby a rozvoje vojenského školství na období 2006–2011 a v jejím doplňku pro oblast jazykové přípravy. Ve vojenských školách pokračovala příprava personálu resortu MO ke splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů se zaměřením na zvýšení kvality vzdělávání ve všech akreditovaných studijních a vzdělávacích progra-mech a kariérních kurzech realizovaných ve vojenských školách podle požadavků a potřeb resortu MO.

Zrušením Vojenské konzervatoře v Roudnici nad Labem dnem 31. srpna 2008 byla dokončena cílová struktura vojenského školství stanovená Koncepcí výstavby AČR a mobi-lizace ozbrojených sil ČR z roku 2003. V současné době zabezpečují vzdělávání a přípravu personálu resortu MO Univerzita obrany (UO), Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO v Moravské Třebové (VSŠ a VOŠ MO). Profesní odbornou přípravu realizuje resortní škola – Velitelství výcviku – Vojenská akademie ve Vyškově.

VOJENSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY VOJENSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY

VOJENSKÁ RESORTNÍ ZAŘÍZENÍ

Univerzita obrany (Brno)

Fakulta ekonomiky a managementu

Fakulta vojenských technologií

Fakulta vojenského zdravotnictví (Hradec Králové)

Ústav strategických studií*

Ústav operačně-taktických studií*

Ústav OPZHN (Vyškov)

Vojenský obor UK FTVS (Praha)**

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO

v Moravské Třebové

Vojenská konzervatoř v Roudnici nad Labem***

Školicí a vzdělávací středisko MO v Komorním Hrádku

* sloučeny k 1. 9. 2008; počínaje akademickým rokem 2008/2009 pracoviště přejmenováno na Ústav strategických a obranných studií

** přejmenován k 1. 9. 2008 na Vojenský obor při FTVS UK*** zrušena k 31. 8. 2008

organizační struktura vojenských školVojenské školy v podřízenosti sekce personální MO

Akademický/školní rok 2007/2008

Page 97: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

95

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Prezident republiky Václav Klaus jmenoval 28. července 2008 na zámku v Lánech bri-gádního generála prof. Ing. Rudolfa Urbana, CSc., rektorem Univerzity obrany. K 1. září 2008 byla provedena reorganizace Univerzity obrany vytvořením Ústavu strategických a obranných studií (sloučením Ústavu operačně-taktických studií a Ústavu strategických studií) a zároveň vzniklo Centrum tělesné výchovy a sportu. Kromě strukturálních změn na Univerzitě obrany došlo k reformě studijních programů. Již 50 % absolventů baka-lářských studijních programů pokračovalo v navazujícím magisterském studiu. Veškeré rozvojové kroky v přípravě důstojníků vycházely z požadavků resortu, platné legislativy a interních normativních aktů.

Všechny vzdělávací aktivity Univerzity obrany, včetně novelizovaných akreditovaných studijních programů, odpovídají potřebám resortu Ministerstva obrany, Integrovaného zá-chranného systému ČR, platným zákonům a zvyklostem ČR, ale i doporučením EU, OECD a dalších mezinárodních organizací. Absolvování studijních programů Univerzity obrany zaručuje vojákům vzdělání, které je srovnatelné se vzděláním získaným na civilních školách, a s potřebnou mobilitou v ČR a EU.

Univerzita obrany získala na období 2008/2009 –2013/2014 označení Standard Erasmus University Charter, které jí umožňuje vysílat studenty k absolvování části studia do zahraničí.

Page 98: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

96

ROČENkA 2008

K 1. září 2008 došlo k přejmenování Vojenského oboru Univerzity Karlovy Fakulty tělesné výchovy a sportu na Vojenský obor při Fakultě tělesné výchovy a sportu Uni-verzity Karlovy. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO v Moravské Třebové zaznamenala pokrok ve zkvalitnění odborné přípravy žáků, což se projevilo přijetím 45 % absolventů ke studiu na Univerzitu obrany. Ostatní absolventi byli zařazeni na systemizo-vaná místa v hodnostním sboru praporčíků. Na základě požadavku resortu Ministerstva obrany škola registrovala vzdělávací program „Mechanik-elektronik“ a ve školním roce 2009/2010 zahájí jeho studium.

V souladu s příslušnými usneseními vlády ČR pokračovala v roce 2008 jazyková, od-borná a institucionální příprava vybraných zaměstnanců zařazených do Centrálního regist-ru pro výkon předsednictví ČR v Radě EU (za MO se přípravy zúčastnilo 51 osob).

V roce 2008 se nadále rozvíjely vztahy se strategickými spojenci, zejména se státy Vi-segrádské skupiny, a dalšími zeměmi v okruhu koordinace přípravy vojenských profesioná-lů. Výměna zkušeností v oblasti realizace opatření celoživotního vzdělávání proběhla mezi zástupci resortu Ministerstva obrany ČR a zástupci resortu Ministerstva obrany SR s cílem rozvíjet vzájemnou spolupráci při vzdělávání vojáků z povolání a občanských zaměstnanců.

Vojenské školy se prezentovaly na vojenské přehlídce v Praze 28. října 2008. Univer-zita obrany do sestavy pěších jednotek vyčlenila velení, bojový prapor Univerzity obrany, dva celky po 80 studentech, nosiče vlajek Evropské unie a pořadatelskou službu na hlavní tribuny v celkovém počtu 263 osob. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO vyčlenila další celek z žáků a žákyň školy.

Počty absolventů vojenských vysokých škol v akademickém roce 2007/2008

ŠKOLA

Prezenční studium Kombinované studium Prez + KombS

Baka

lářs

ké –

voj

.

Mag

ister

ské

– vo

j.

Dokt

orsk

é –

voj.

Civi

lní s

tudi

um

CELK

EM

Baka

lářs

ké –

voj

.

Mag

ister

ské

– vo

j.

Dokt

orsk

é –

voj.

Civi

lní s

tudi

um

CELK

EM

CELK

EM

UNIVERZITA OBRANY

Fakulta ekonomiky a managementu 72 4 3 21 100 9 19 4 17 49 149 45

Fakulta vojenských technologií 88 8 6 1 103 0 0 9 1 10 113 15

Fakulta vojenského zdravotnictví 1 21 0 0 22 0 0 7 4 11 33 15

Celkem Univerzita obrany 161 33 9 22 225 9 19 20 22 70 295 75

Vojenský obor při FTVS UK 0 5 0 0 5 0 9 0 0 9 14 0

Celkem absolventů 161 38 9 22 230 9 28 20 22 79 309 75

Page 99: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

97

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Počty maturantů vojenské střední školy ve školním roce 2007/2008

ŠKOLA

Prezenční studium Kombinované studium Prez+ KombS

4leté studium

z toho žen

3leté studium

z toho žen CELKEM

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO v Moravské Třebové

52 16 13 2 83

JaZykové vZDĚlÁvÁnÍ v resortu MoV roce 2008 bylo jazykové vzdělávání v resortu Ministerstva obrany systematicky po-

skytováno vojákům z povolání a občanským zaměstnancům, žákům a studentům vojen-ských škol s cílem dosáhnout úrovně jazykové způsobilosti v angličtině nebo jiném cizím jazyce požadované pro výkon služebních nebo pracovních činností na vybraných systemi-zovaných místech.

Jazykové vzdělávání se uskutečňovalo v organizačních celcích resortu Ministerstva obrany, a to zejména v resortních jazykových vzdělávacích zařízeních: v Ústavu jazyko-vé přípravy ve Vyškově, ve Školicím a vzdělávacím středisku MO v Komorním Hrádku a ve vojenských školách. Jazykové vzdělávání se uskutečňuje také formou nákupu služeb od vzdělávacích zařízení v České republice a v zahraničí. Resortní vzdělávací kapacita byla přednostně využívána pro jazykové vzdělávání:

– personálu vysílaného do struktur NATO, EU a do jiných mezinárodních organizací a na velitelství mnohonárodních operací vedených NATO;

– personálu nasaditelných sil vyčleňovaných pro NATO v souladu s požadavky stano-venými v cíli výstavby sil E 0356 – Jazyková způsobilost nasaditelných sil;

– vybraných zaměstnanců správních úřadů MO;– žáků a studentů vojenských škol.

rok 2008K 30. listopadu 2008 pracovalo v resortu Ministerstva obrany 11 050 držitelů osvědče-

ní o složení jazykové zkoušky podle STANAG 6001 z anglického jazyka. Přehled jazykových znalostí zaměstnanců resortu MO v anglickém jazyce v roce 2008 je uveden v následující tabulce.

ROK SLP 1 SLP 2 SLP 3 SLP 4 CELKEM

2008 5 740 4 105 1 188 17 11 050

Page 100: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

98

ROČENkA 2008

Osvědčení o složení jazykové zkoušky podle STANAG 6001 z ostatních cizích jazyků získalo 1 111 osob z německého jazyka, 400 z francouzského jazyka a 502 z ruského ja-zyka. Podrobnější přehled znalostí hlavních cizích jazyků podle STANAG 6001 v resortu Ministerstva obrany je uveden v následující tabulce.

JAZYKDOSAŽENÁ ÚROVEŇ

SLP 1 SLP 2 SLP 3 SLP 4 CELKEM

ANGLIČTINA 5 740 4 105 1 188 17 11 050

FRANCOUZŠTINA 175 169 56 0 400

NĚMČINA 703 333 64 10 1 111

RUŠTINA 298 180 24 0 502

ŠPANĚLŠTINA 21 14 6 1 42

MAĎARŠTINA 1 54 17 0 72

POLŠTINA 3 25 21 0 49

ITALŠTINA 5 9 0 0 14

SRBŠTINA 2 18 0 0 20

ARABŠTINA 12 2 0 0 14

RUMUNŠTINA 0 1 0 0 1

ALBÁNŠTINA 14 21 0 0 35

PERŠTINA 8 0 0 0 8

ČÍNŠTINA 1 0 0 0 1

pŘehleD JaZykovÝCh kurZŮ a poČet posluChaČŮ

V roce 2008 zřídilo Ředitelství personální podpory v souladu s RMO číslo 1/2007 celkem 136 kurzů cizích jazyků, do kterých bylo vysláno 1 943 osob. Z tohoto počtu bylo do anglických 115 kurzů vysláno celkem 1 788 osob. Rozdělení kurzů podle jejich typu a počtu posluchačů je uveden v následující tabulce.

Page 101: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

99

MINISTERSTVO OBRANY ČR

ANGLICKÝ JAZYK

TYP KURZU POČET KURZŮ POČET POSLUCHAČŮ

Integrovaný 22 438

Intenzivní 40 699

Kombinovaný 7 81

Zdokonalovací 23 378

Kurz pro praporčíky 2 12

Letecká frazeologie 4 40

Kurz do struktur NATO 6 33

Vojenská odborná terminologie 7 67

Technická angličtina + základy 4 40

CELKEM 115 1 788

OSTATNÍ CIZÍ JAZYKY

TYP KURZU POČET KURZŮ POČET POSLUCHAČŮ

FRANCOUZŠTINA 16 118

NĚMČINA 3 24

RUŠTINA 1 6

ARABŠTINA 1 7

CELKEM 21 155

Page 102: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

100

ROČENkA 2008

hlavnÍ oDbornÍ FunkCionÁŘi voJenského ŠkolstvÍRektor − velitel Univerzity obranybrigádní generál prof. Ing. Rudolf URBAN, CSc., dr. h. c.

Zástupce rektora − veliteleplukovník prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D.

Prorektor pro studijní a pedagogickou činnostprof. RNDr. Zdeněk ZEMÁNEK, CSc.

Prorektor pro vědeckou činnostdoc. Ing. Jan KOHOUT do 31. 8. 2008plk. doc. Ing. Martin MACKO, CSc. od 1. 9. 2008

Kvestorplukovník Ing. Jiří DUREC

Děkan Fakulty ekonomiky a managementuplukovník Ing. Miroslav ŠUHAJ, Ph.D.

Děkan Fakulty vojenských technologiíplukovník prof. Zdeněk VINTR, CSc.

Děkan Fakulty vojenského zdravotnictví (Hradec Králové)plukovník prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

Náčelník Vojenského oboru při FTVS Univerzity Karlovyplukovník PaedDr. Lubomír PŘÍVĚTIVÝ, CSc.

Velitel Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO (Moravská Třebová)plukovník Ing. Jiří KOPEČNÝ

Velitel Vojenské konzervatoře zrušena k 31. 8. 2008plukovník gšt. Ing. Rostislav DOMORÁK

Náčelník Školicího a vzdělávacího střediska MOplukovník Ing. Pavel VOBŮRKA

Page 103: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

101

MINISTERSTVO OBRANY ČR

spoleČné sÍlySpolečné síly (SpS) jsou určeny k zajištění vytváření, přípravy, rotace

a rozpouštění úkolových uskupení určených pro řešení taktických nebo operačně-taktických úkolů na území ČR i mimo ně a k plnění dalších, záko-ny stanovených úkolů na teritoriu České republiky.

orGaniZaČnÍ struktura spoleČnÝCh sil (k 31. 12. 2008)

arMÁDa České republiky

Legenda:blogp – brigáda logistické podporybPSEB – brigáda pasivních systémů a elektronického bojebrchbo – brigáda radiační, chemické a biologické ochranybrn – brigáda rychlého nasazeníbVŘPz – brigáda velení, řízení a průzkumuCVZHN – Centrum výstrahy zbraní hromadného ničení db – dělostřelecká brigádalmopr – lehký motorizovaný prapormb – mechanizovaná brigádampr – mechanizovaný praporplrb – protiletadlová raketová brigádaprEB – prapor elektronického bojeprPS – prapor pasivních systémůprrchbo – prapor radiační, chemické a biologické ochrany propr – prapor opravpzpr – průzkumný praporsmdo – smíšený dělostřelecký oddíl

stř. CIMIC/PSYOPS – středisko civilně-vojenských operací a psy-chologických operací

spojpr – spojovací praporszr – samostatná záchranná rotatpr – tankový praporvmpr – výsadkový mechanizovaný praporzabpr – zabezpečovací praporzáspr – zásobovací praporzL – základna letectvazDL – základna dopravního letectvazVrL – základna vrtulníkového letectvazTL – základna taktického letectvažzb* – ženijní záchranná brigáda (přejmenována na

ženijní brigádu – žb)žpr – ženijní prapor

Velitelství společných sil

Pozemní síly Vzdušné síly Společný komplet

14. blogp 15. žzb* 31. brchbo 53. bPSaEB4. brn 7. mb 13. db 102. pzpr

41. mpr

42. mpr

43. vmpr

44. Imopr

71. mpr

72. mpr

73. tpr

74. lmopr

131. smdo

132. smdo

21. zTL

22. zL

23. zVrL

24. zDL

25. plrb

26. bVŘPz

Správa letiště

141. záspr

142. propr

151. žpr

152. žpr

153. žpr

szr Rakovník

szr Olomouc

311. prrchbo

312. prrchbo

314. CVZHN

531. prPS

532. prEB

101. spojpr

103. stř. CIMIC/PSYOPS

104. zabpr

Page 104: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

102

ROČENkA 2008

orGaniZaČnÍ struktura velitelstvÍ spoleČnÝCh sil (k 31. 12. 2008)

Velitel SpSZástupce velitele

Osobní štábZástupce velitele

− velitel pozemních sil

Zástupce velitele − velitel

vzdušných sil

Náčelník štábu

Zástupce náčelníka štábu

Odbor personalistiky

Zpravodajský odbor

Sekce operační a bojové přípravy

Sekce podpory

Odbor plánování

Odbor KISOdbor

zabezpečeníEkonomický

odbor

Inspektorát

V rámci organizačních, mobilizačních a dislokačních změn v roce 2008 ve společných silách byly/o reorganizovány: 103. středisko CIMIC/PSYOPS, 104. prapor zabezpečení, 14. brigáda logistické podpo-

ry, 53. brigáda pasivních systémů a EB, 41. mechanizovaný prapor, 42. mechanizovaný prapor, 13. dělostřelecká brigáda, 21. základna taktického letectva, 23. základna vrtulní-kového letectva, 24. základna dopravního letectva, 25. protiletadlová raketová brigáda, 26. brigáda velení, řízení a průzkumu, Správa letiště Pardubice,

převedeno/reorganizováno/přejmenováno: Ředitelství výcviku a doktrín – převedeno ze struktury VeSPodV do struktury SpS, reor-

ganizováno a přejmenováno na Velitelství výcviku – Vojenská akademie; zrušeny: 251. protiletadlový raketový oddíl, 252. protiletadlový raketový oddíl, 253. prapor za-

bezpečení, Vojenská akademie ve Vyškově, Výcviková základna; vytvořeny: 44. lehký motorizovaný prapor, 74. lehký motorizovaný prapor.

Poznámka: Od 1. 1. 2009 patří do struktury společných sil kromě Velitelství výcviku – Vojenské akademie i další výcvikové útvary a zařízení – Centrum simulačních a trenažérových technologií, Prapor zabezpečení a čtyři střediska obsluhy výcvikových zařízení (SOVZ) – Brdy, Libavá, Hradiště, Boletice.

Page 105: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

103

MINISTERSTVO OBRANY ČR

hlavnÍ oDbornÍ FunkCionÁŘi velitelstvÍ spoleČnÝCh sil

Velitel společných silgenerálmajor Ing. Jiří HALAŠKA, Ph.D.

Zástupce velitele společných silgenerálmajor Ing. Hynek BLAŠKO

Zástupce velitele společných sil – velitel pozemních silbrigádní generál Ing. Ján GURNÍK od 30. 4. 2008brigádní generál Ing. Miroslav ŽIŽKA od 1. 5. 2008

Zástupce velitele společných sil – velitel vzdušných sil generálmajor Ing. Ladislav MINAŘÍK

Náčelník osobního štábu Velitelství společných silpodplukovnice Mgr. Vladimíra ODEHNALOVÁ

Vedoucí starší inspektor – specialista inspektorátu Velitelství společných silpodplukovník Ing. Josef FORMÁNEK

Náčelník štábu Velitelství společných sil generálmajor Ing. Jiří JANČÍK do 31. 3. 2008plukovník gšt. Ing. Bedřich VACULÍK od 1. 4. 2008

Zástupce náčelníka štábu Velitelství společných silplukovník gšt. Ing. Karol ŠMEHIL

Náčelník odboru personalistiky štábu Velitelství společných sil (J-1)plukovník gšt. Ing. Alois KADLČÍK

Náčelník zpravodajského odboru štábu Velitelství společných sil (J-2)plukovník gšt. Ing. Ladislav JOUKL do 30. 4. 2008plukovník Ing. Pavol VARGA od 1. 5. do 31. 7. 2008plukovník Ing. Julius KOVÁČIK od 1. 8. 2008

Page 106: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

104

ROČENkA 2008

Náčelník sekce operační a bojové přípravy – zástupce náčelníka štábu Velitelství společných sil (J-3)plukovník gšt. Ing. Ladislav JUNG do 29. 2. 2008plukovník gšt. Ing. Jozef ŠEMELÁK od 1. 3. 2008plukovník Ing. Julius KOVÁČIK od 1. 8. 2008

Náčelník sekce podpory štábu Velitelství společných sil (J-4)plukovník gšt. Ing. Alexandr FIALA

Náčelník odboru plánování štábu Velitelství společných sil (J-5)plukovník Ing. Milan SOJKA do 30. 9. 2008plukovník Ing. Jindřich STANĚK od 1. 10. 2008

Náčelník odboru komunikačních a informačních systémů štábu Velitelství společ-ných sil (J-6)plukovník gšt. Ing. Petr PECINA

Náčelník odboru zabezpečení štábu Velitelství společných sil (J-7)plukovník Ing. Jaroslav KUCHAŘ

Náčelník ekonomického odboru štábu Velitelství společných sil (J-8)plukovník Ing. Zdeněk ZBOŘIL, Ph.D.

Page 107: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

105

MINISTERSTVO OBRANY ČR

poZeMnÍ sÍlyPozemní síly jsou určeny k vedení obranné a útočné bojové činnosti, ochraně komuni-

kací, objektů a prostorů mimo oblast přímé bojové činnosti, monitorování situace v přidě-leném prostoru, udržování klidu a pořádku a ochraně civilního obyvatelstva při mírových a jiných nestandardních operacích na území i mimo území státu, posílení ochrany státní hranice, střežení důležitých objektů na území České republiky a plnění úkolů ve prospěch Policie ČR. Dále jsou určeny pro plnění úkolů prevence a reakce na krizové situace v ná-rodním a aliančním rozsahu. Jejich organizace umožňuje vytváření potřebných úkolových uskupení pro řešení taktických úkolů a operací částí nebo všemi silami pozemních sil, sa-mostatně nebo v sestavě aliančního uskupení na území České republiky i mimo ně.

orGaniZaČnÍ struktura poZeMnÍCh sil (k 31. 12. 2008)

Poznámka: Legenda ke zkratkám viz strana 101 * od 1. 10. 2008

POZEMNÍ SÍLY

4. brn

41. mpr

42. mpr

43. vmpr

44. lmopr*

7. mb

71. mpr

72. mpr

73. tpr

74. lmopr*

13. db

131. smdo

132. smdo

102. pzpr

Page 108: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

106

ROČENkA 2008

vÝCvikHlavním úkolem v roce 2008 v oblasti přípravy vojsk a záloh bylo dosáhnout poža-

dované připravenosti útvarů a jednotek brigádního úkolového uskupení (BÚU) k operač-nímu použití a připravit CZE/SVK BG EU. Hlavní úsilí výcviku bylo zaměřeno na jednotky připravované pro úkoly v rámci sil NATO, EU a operace ISAF a KFOR.

U brigádního úkolového uskupení na bázi 4. brigády rychlého nasazení bylo hlavním cílem splnit úkoly intenzivního výcviku se zaměřením na jednotky předurčené do zdrojo-vého rámce CZE/SVK BG EU. Příprava byla rozdělena do dvou fází – národní a meziná-rodní, které byly dále členěny na přípravu štábů a jednotek. Národní fáze přípravy byla za-hájena 1. ledna 2008, její ukončení je naplánováno do 15. dubna 2009. Národní příprava v rámci Armády ČR byla koordinována s národní přípravou jednotek a příslušníků OS SR předurčených do CZE/SVK BG EU a s přípravou OHQ Postupim. Vyvrcholením přípravy bylo VŠC s ČVV CZE/SVK BG EU, které proběhlo v březnu 2009 a na němž byla provedena národní certifikace prvků zdrojového rámce CZE/SVK BG EU (mimo 43. výsadkového me-chanizovaného praporu) k operačnímu použití v rámci EU. Mezinárodní fáze přípravy byla zahájena dne 1. srpna 2008, její ukončení je naplánováno do 30. června 2009. Příprava praporního úkolového uskupení postavená na bázi 43. výsadkového mechanizovaného praporu k nasazení v celém spektru operací byla završena kontrolou bojové připravenosti podle programu CREVAL za účasti dohližitelů NATO (FG 2006).

U brigádního úkolového uskupení na bázi 7. mechanizované brigády bylo hlavním cílem splnit úkoly přípravy, výstavby a nasazení v zahraničních operacích. V přípravě těchto jednotek byly do výcviku zahrnovány a procvičovány nové postupy, taktické činnosti a zís-kané zkušenosti z působení jednotek v mírových a bojových misích a zkušenosti ze spo-lečného výcviku se zahraničními armádami. Důraz byl položen na výcvik menších jednotek se zaměřením na asymetrické prostředí boje. U jednotek, které nebyly do mise vyslány jako celek, byl prováděn zdokonalovací a udržovací výcvik.

nasaZenÍ v ZahraniČnÍCh operaCÍChV roce 2008 byly jednotky pozemních sil hlavním garantem přípravy a výstavby kontin-

gentů do zahraničních operací. Pokračovala příprava a výstavba kontingentů KFOR pro pů-sobení na území Kosova. 12. kontingent byl složen zejména z příslušníků 72. mpr a působil v prostoru nasazení v první polovině roku 2008 pod velením pplk. Ing. Jiřího Davida.

Výstavbou a přípravou 13. kontingentu, postaveného na bázi 13. db, byl pověřen v druhé polovině roku velitel pplk. Jiří Roček.

V roce 2008 byla nově plněna příprava a výstavba 1. kontingentu PRT Lógar do mise ISAF k nasazení a působení na území Afghánistánu. Od února do srpna 2008 se 200 vo-jáků kontingentu, převážně ze 102. pzpr a dále 10 civilních zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí ČR, podílelo na rozvoji provincie Lógar. Velitelem 1. kontingentu byl plk. gšt. Ing. Ivo Střecha. V srpnu 2008 převzal operační úkol 2. kontingent pod velením pplk. Ing. Pavla Lipky, složený zejména z příslušníků 71. mpr.

Page 109: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

107

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Na území Afghánistánu působil od července 2008 1. kontingent Uruzgán, který se po-dílel na ochraně a obraně nizozemské základny Hadrian v provincii Uruzgán. Šedesátičlen-ný kontingent byl složen z příslušníků 31. brchbo a velel mu pplk. Ing. Miroslav Brázda.

Příslušníci pozemních sil působili v operaci ISAF na kábulském mezinárodním letišti KAIA, kde operační úkoly plnila chemická jednotka.

preZentaCe na veŘeJnostiPočet osob Počet techniky

Bahna 2008 635 247

Den NATO 397 141

Page 110: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

108

ROČENkA 2008

hlavnÍ oDbornÍ FunkCionÁŘi poZeMnÍCh sil (k 31. 12. 2008)

Zástupce velitele společných sil – velitel pozemních sil brigádní generál Ing. Ján GURNÍK do 30. 4 . 200brigádní generál Ing. Miroslav ŽIŽKA od 1. 5. 2008

Velitel 4. brigády rychlého nasazení plukovník gšt. Ing. Aleš OPATA do 29. 2 . 2008plukovník gšt. Ing. Ladislav JUNG od 1. 3. 2008

Zástupce velitele 4. brigády rychlého nasazenífunkce neobsazena do 29. 2. 2008plukovník Ing. Petr PROCHÁZKA od 1. 3. 2008

Náčelník štábu 4. brigády rychlého nasazení plukovník Ing. Petr PROCHÁZKA do 29. 2. 2008plukovník Ing. Milan SCHULC od 1. 3. 2008

Velitel 7. mechanizované brigádyplukovník gšt. Ing. Štefan KALETA do 29. 2. 2008plukovník gšt. Ing. Ivo STŘECHA od 1. 3. 2008

Zástupce velitele 7. mechanizované brigády plukovník gšt. Ing. Zbyněk JANEČKA do 30. 9. 2008plukovník gšt. Ing. Rudolf HONZÁK od 1. 10 . 2008

Náčelník štábu 7. mechanizované brigády plukovník gšt. Ing. Ivo STŘECHA do 29. 2. 2008neobsazeno od 1. 3. 2008 do 14. 5. 2008plukovník gšt. Ing. Rudolf HONZÁK od 15. 5. 2008 do 30. 9. 2008plk. Ing. Antonín GENSER od 1. 10. 2008

Velitel 13. dělostřelecké brigádyplukovník gšt. Ing. Ján KOŽIAK

Zástupce velitele 13. dělostřelecké brigádyplukovník Ing. Miroslav ZELINKA

Náčelník štábu 13. dělostřelecké brigádypodplukovník Ing. Jiří ROČEK do 30. 11. 2008podplukovník Ing. Josef MEDAL od 1. 12. 2008

Page 111: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

109

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Velitel 102. průzkumného praporupodplukovník Ing. Jindřich STARÝ do 30. 9. 2008podplukovník Ing. Pavel ANDRÁŠKO od 1. 10. 2008

Page 112: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

110

ROČENkA 2008

vZDuŠné sÍlyHlavním úkolem vzdušných sil v roce 2008 bylo zabezpečení nedotknutelnosti vzduš-

ného prostoru České republiky, který zajišťují v rámci NATINADS, a v případě potřeby prostředky národního posilového systému protivzdušné obrany České republiky. Mimo to plnily vzdušné síly nezastupitelnou úlohu při podpoře pozemních sil, při zabezpečení mobility vojsk, možnosti provedení rychlého manévru a zabezpečení úkolů přepravy.

Byla zahájena výstavba a příprava jednotek vzdušných sil pro operační použití v rámci misí ISAF, CZE/SVK BG EU a AIR POLICING.

V rámci vzdušných sil byla reorganizována 25. protiletadlová raketová brigáda.

orGaniZaČnÍ struktura vZDuŠnÝCh sil (k 31. 12. 2008)

hlavnÍ Úkoly vZDuŠnÝCh silV roce 2008 byly u taktického letectva plněny úkoly NATINADS letouny JAS-39 Gripen

a byla zabezpečena připravenost k zaujetí národního posilového systému PVO letouny L-159 ALCA.

U 211. taktické letky JAS-39 pokračoval výcvik pilotů se zaměřením na plnění úkolů NATINADS. Všichni aktivní piloti JAS-39 jsou schopni plnit úkoly QRA. Letka se připravuje na vyslání do mise a zabezpečení systému NATINADS v pobaltských státech v roce 2009 (AIR POLICING). Byl dokončen výcvik dvou nových instruktorů pro letouny JAS-39. Piloti byli dále cvičeni v používání a taktice BVR (Beyond Visual Range − hranice viditelnosti) pro využití za všech povětrnostních podmínek. Byly dokončeny vojskové zkoušky protile-tadlové řízené střely středního dosahu AIM-120-C5 AMRAAM a systému elektronického boje EWS (IČ klamné cíle FLARE a palubní EW rušič) na letounu JAS-39. Bylo provedeno vyškolení osádek a ověření funkčnosti taktického datalinku mezi letouny JAS-39. Získané zkušenosti byly ověřeny na mezinárodních cvičeních TLP, NEWFIP a TIGERMEET.

U 212. taktické letky L-159 byl zahájen výcvik s letounem L-159T, který je v Armádě ČR nově používán. Letka se připravovala na úkol k zaujetí národního posilového systému protivzdušné obrany.

Vzdušné síly

21. zTL 22. zL 23. zVrL 24. zDLSpráva letiště

Pardubice25. plrb 26. bVŘPz

Poznámka: Legenda ke zkratkám viz strana 101

Page 113: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

111

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Letouny L-159 zabezpečovaly misi AIR POLICING na území Litvy pravidelnými lety nad Baltským mořem v rámci cvičení BALTIC EYE. Letka prováděla výcvik s leteckými návod-čími (FAC) v přímé letecké podpoře pozemního vojska (CAS). Mise CAS podporují výcvik leteckých návodčích Armády ČR a v roce 2008 probíhala spolupráce se školami leteckých návodčích Joint Fires Center of Exellence, Spanghalem (USAFE) v rámci pravidelných cvi-čení TACP TRAINING a JFACTSU, Leeming (UK) v rámci cvičení FLYING RHINO. Výcvik vedení útočných leteckých operací COMAO probíhal v rámci letového kurzu Tactical Lea-dership Programme (TLP) certifikací dvou nových velitelů operací (MISSION COMMAN-DER) a získané schopnosti byly udržovány při mezinárodních cvičeních WAZZUP a QUO VADIS. Pozemní i letecký personál procvičoval připravenost letky k nasazení do zahraniční mise. V roce 2008 letka působila nepřetržitě dva měsíce mimo svoji domovskou základnu v ČR, s přesuny na tři různá letiště. Letka podporovala výcvik a přípravu pozemních sil na nasazení do zahraničních operací ISAF-PRT LÓGAR a CZ/SVK BG EU. Letecký výcvik no-vých pilotů přeškolených z letounů L-39 probíhal současně s plněním operačních úkolů.

222. výcviková letka L-39 pokračovala ve výcviku mladých pilotů na letounech L-39ZA (absolventů základního výcviku u CLV LOM Praha s. p. ) tak, aby byli postupně vycvičeni na piloty 1. třídy a mohli zahájit přeškolení na letouny L-159. Výcvik leteckých návodčích byl zabezpečován letouny L-39ZA a letouny L-159. V rámci cvičení FLYING RHINO byla školou JFACTSU udělena certifikace LIMITED COMBAT READY třem novým leteckým návodčím (FAC). Letečtí návodčí certifikovaní COMBAT READY intenzivně rotují ve všech českých zahraničních bojových misích v Afghánistánu a jsou připravováni pro CZ/SVK BG EU. K 1. říjnu 2008 byl ukončen přesun vrtulníkové letky Mi-24/35 i s omezenými finančními zdroji v rámci reformy Armády ČR.

Ve vrtulníkovém letectvu se plnily úkoly přípravy na misi ISAF a CZ/SVK BG EU, dále se pokračovalo v plnění úkolů IZS a v provádění součinnostních nácviků se všemi jeho slož-kami. Zabezpečilo se plnění úkolů národního posilového systému PVO vrtulníky Mi-24/35 a pokrytí území ČR službou SAR vrtulníky W3A Sokol. Rovněž byly plněny součinnostní úkoly ve prospěch pozemních sil, vzdušných sil i civilního sektoru.

U vrtulníkové letky Mi-24/35 pokračoval výcvik pilotů v létání s NVG a v létání do výšky 15 metrů nad terénem. Příslušníci letky se zúčastnili leteckého cvičení CJCSAR v Belgii k sjednocení metodiky a postupů CSAR. Získané zkušenosti byly ověřeny na me-zinárodních cvičeních FLYING RHINO a WILD HIND. Letka vyčleňovala personál a za-bezpečovala letové služby ve prospěch 4. brn v rámci přípravy pro CZ/SVK BG EU. V roce 2008 proběhly tři rotace leteckého a technického personálu letky v rámci činnosti Aviation Operational Mentoring Liasion Team (OMLT) na letišti Kábul v Afghánistánu sloužící k za-bezpečení přípravy technického a leteckého personálu Afghánské národní armády (ANA) ve spojitosti s darováním vrtulníků Mi-17 a Mi-24 Afghánistánu. Příslušník letky se zúčast-nil kurzu QHTI (Qualified Helicopter Tactical Instructor), získané zkušenosti by se měly projevit v úrovni taktického létání příslušníků letky. Letka pokračovala v nácviku přímé le-tecké podpory (CAS) v součinnosti s TACP s cílem zefektivnit podporu jednotek pozemních

Page 114: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

112

ROČENkA 2008

sil. V říjnu 2008 letka ukončila plánovaný přesun bitevních vrtulníků Mi-24/35 z posádky Přerov do posádky Náměšť nad Oslavou.

U vrtulníkové letky Mi-17/171Š byl kladen hlavní důraz na přípravu vrtulníků a per-sonálu do mise ISAF, která bude zahájena v druhé polovině roku 2009. Letka provedla letecký výcvik v horském prostředí (MOUNTAIN FLIGHT) a prašném prostředí (ETZION). Zároveň se v rámci přípravy na operaci ISAF zúčastnila cvičení DOOR GUNNER (výcvik in-struktorů palubních střelců). Zúčastnila se mezinárodního cvičení na území České republiky FLYING RHINO a absolvovala hodnotící cvičení DESERT STAR. Pokračoval výcvik v přežití u létajícího personálu, který je taktéž zaměřen na podmínky ISAF. Rovněž probíhal výcvik pilotů v létání s NVG a taktického létání ve dvojici. Letka vyčleňovala personál a zabezpe-čovala letové úsilí ve prospěch 4. brn v rámci přípravy pro CZE/SVK BG EU. Vrtulníková technika vyčleněná pro misi ISAF procházela částečnou modernizací, jejíž ukončení bylo naplánováno na prosinec 2008. Na konci roku 2008 byly zahájeny podnikové a typové zkoušky modernizovaných vrtulníků. Létající a technický personál vrtulníků W-3A Sokol zabezpečoval vysokou pohotovost a odbornou připravenost na úkoly SAR a LZS v souladu se stávajícími meziresortními dohodami v rámci IZS a závazky vůči NATO.

DopravnÍ leteCtvo v roCe 2008 – hlavnÍ Úkoly Plnění usnesení vlády č. 628/1998 a č. 9/1999 O zabezpečení letecké přepravy ústav-

ních a vládních činitelů a plnění zvláštních úkolů krizového řízení, humanitárních a sani-tárních letů včetně zahraničních; Vyčlenění sil a prostředků Armády ČR do systému pohotovostního ujednání OSN

(UNSAS) vycházející z usnesení Bezpečnostní rady státu; Vyčlenění 1x An-26 s posádkou a zabezpečení personálem pro FG 4243 (MEDEVAC −

NATO), případně pro EU a OSN (UNSAS); Zabezpečení rotací vojsk v zahraničních misích; Pohotovost přepravy pro IKEM Praha (Institut klinické experimentální medicíny); Fa-

kultní nemocnice Praha, CKTCH Brno (Centrum kardiovaskulární a transplantační chi-rurgie); Provádění letů fotogrammetrického snímkování zemského povrchu; Provádění letů pro měření pozemních letištních zařízení; Monitorování vzdušné radiační situace; Provádění letů pro OVPzEB MO, Vojenskou policii a Policii ČR; Přeprava komise pro vyšetřování leteckých nehod; Součinnostní lety pro jednotky a skupiny pozemního vojska; Provádění letů na prověrku hotovostních systémů nad územím ČR a okolních států

(TACEVAL FLIGHT konceptu RENEGADE) pro CAOC; Zabezpečení přeprav a součinnostních úkolů v rámci zahraničních cvičení a cvičení

na území ČR.

Page 115: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

113

MINISTERSTVO OBRANY ČR

V roce 2008 byl v leteckém výcviku kladen důraz na bezpečnost letového provozu. Dařilo se plnit účelné plánování finančních zdrojů na hledání a realizaci nových forem metod prevence leteckých nehod. Vojenský letecký personál se zdokonaloval ve včasném rozpoznání a snížení existujících rizik pro bezpečné splnění úkolů, dodržování předpisů a odborných směrnic a nařízení.

Základní letecký výcvik posluchačů Univerzity obrany Brno a mladých pilotů Armády ČR se prováděl v CLV Pardubice na základě platné smlouvy č. 27317/2007.

Pokračovalo se v jazykové a odborné přípravě FAC k dosažení a udržení bojové připra-venosti, v přípravě určených posádek vrtulníků a záchranných týmů na zvládnutí postupů CSAR (Combat Search & Rescue). Organizace a funkce systému velení a řízení činnosti ve vzdušném prostoru se cvičila podle konceptu NATO „ACCS“. V roce 2008 bylo zahá-jeno plně operační využití informačního systému pro plánování leteckých misí a evidenci leteckého výcviku MSS L-159.

V rámci plnění úkolů NATINADS se provedly v radiotechnickém vojsku v systému velení a řízení pravidelné nácviky jak na úrovni CRC, tak na úrovni CAOC. Pokračovalo se v zavádění radiolokátorů FADR do operačního použití a zabezpečení výcviku obsluh výrobcem. Pokračovalo se v dostavbě RL RAT-31DL Sokolnice.

V roce 2008 se řízení letového provozu podílelo na efektivním uspořádání letového provozu nad územím České republiky. Koordinovalo jak řízení vojenského letového pro-vozu, tak zabezpečovalo jeho sladění s civilním letovým provozem. Jednou měsíčně byly kvalitně provedeny nácviky v rámci WHAZUUP a QUO VADIS.

Řídící letového provozu prováděli udržovací a instruktorský výcvik na OPř ŘLP Praha a výcvik v rámci letových akcí leteckých základen. Pokračoval výcvik nových řídících leto-vého provozu, zvyšovala se kvalifikace stávajících řídících letového provozu na základě plánů OPř ŘLP Praha a jednotlivých letištních stanovišť letových provozních služeb LS LPS. Vybraní příslušníci provozního personálu Armády ČR absolvovali (v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou mezi Ministerstvem obrany ČR a firmou ALES, s. r. o.), školení o systému LETVIS a LEDIS.

Ve spolupráci s OVL MO a ARO Praha probíhal výcvik instruktorů MARO/AIS, jejichž následný udržovací výcvik ARO proběhl v Letecké škole Praha.

Byl ukončen výcvik dvou skupin předsunutých leteckých návodčích (TACP) v souladu s přijatými závazky Armády ČR v DPQ a EG 0315. Byl zabezpečen výcvik v JFACS FAF Leeming ve Velké Británii a proběhl výcvik v rámci letových akcí a účast na mezinárodním leteckém cvičení FLYING RHINO s jednotkami Velké Británie.

Služba CRC/GCI probíhala v prostorech Větrušic, nadále se připravuje přemístění do prostor CRC Hlavenec v roce 2009.

V červenci 2008 absolvovalo CRC kontrolu připravenosti zrekonstruovaného místa ve-lení a řízení k plnění operačních úkolů v rámci vzdušných sil Armády ČR.

U protiletadlového raketového vojska a protiletadlového vojska bylo zabezpečeno PVO dvou ODOS na území České republiky a jednoho brigádního úkolového uskupe-

Page 116: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

114

ROČENkA 2008

ní (BÚU) při plnění úkolů pod národním velením, nebo pod velením NATO, na území i mimo území České republiky. Zajistilo se vyčlenění jednotky od 25. plrb, která plnila úkoly NRF-11 podle „Nařízení k výstavbě, přípravě a přepodřízení účelového uskupení NRF-11 do podřízenosti ZNGŠ-Ř SOC MO“ , čj. 113-31/2007-1160. Jednotka prošla ná-rodní certifikací podle standardu NATO AVS na bázi prověrky TACEVAL.

Cvičení ELITE 2008 ve Spolkové republice Německo se úspěšně zúčastnil 251. plro s jednou baterií PLRK 2K12 KUB. 252. plro provedl TC s bojovou střelbou PPLRK RBS-70 na území Švédska s výborným hodnocením. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008 proběhlo TC s bojovou střelbou PLRK S-2, S-10 ve VVP Hradiště. Na území České republiky se 25. plrb zúčastnila mezinárodních cvičení FLYING RHINO a NEWFIP s protiletadlovými raketovými systémy 2K12 KUB, S-10M, RBS-70 a prostředky průzkumu a spojení.

neJDŮleŽitĚJŠÍ MeZinÁroDnÍ CviČenÍ vZDuŠnÝCh silTaktické a dopravní letectvo se zapojilo do zahraničních cvičení FLYING RHINO II,

TLP, BALTIC EYE, TACP TRAINING, TIGERMEET, NUEXP a pravidelných letů k nácviku COMAO misí (WHAZZUP) a výcviku GCI pobaltských republik (BALTIC EYE). Na území České republiky se taktické a dopravní letectvo účastnilo cvičení FLYING RHINO I, NEWFIP a zabezpečilo výcvik pozemních sil 4. brn a 7. mb.

Vrtulníkové letectvo se zúčastnilo zahraničních cvičení, TLP II, WILD HIND, DOOR GUNNER (výcvik instruktorů palubních střelců) a výcviku létání v horských (MOUNTAIN FLIGHT) a prašných (ETZION) podmínkách. Na území České republiky se zúčastnilo cviče-ní DESERT STAR a FLYING RHINO I.

Protiletadlové a raketové vojsko se zúčastnilo cvičení NOBEL STAR, ELITE a FLYING RHINO I.

preZentaCe na veŘeJnostiVzdušné síly se v roce 2008 se prezentovaly na domácích akcích − CIAF, Dny NATO,

Přehlídka 2008, BAHNA 2008 a Den ve vzduchu. Zahraniční prezentace vzdušných sil proběhla předvedením letových i statických ukázek na leteckých dnech Sanicole Interna-tional Airshow v Belgii, SIAD na Slovensku a Royal International Air Tattoo 2008 Fairford ve Velké Británii.

Page 117: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

115

MINISTERSTVO OBRANY ČR

hlavnÍ oDbornÍ FunkCionÁŘi vZDuŠnÝCh silZástupce velitele společných sil – velitel vzdušných silgenerálmajor Ing. Ladislav MINAŘÍK

Velitel 21. základny taktického letectva Velitelství společných silplukovník gšt. Ing. Petr MIKULENKA

Velitel 22. základny letectva Velitelství společných silplukovník gšt. Ing. Libor ŠTEFÁNIK

Velitel 23. základny vrtulníkového letectva Velitelství společných silplukovník gšt. Ing. Jaroslav BRAUN do 30. 11. 2008podplukovník gšt. Ing. Jaromír ŠEBESTA od 1. 12. 2008

Velitel 24. základny dopravního letectva Velitelství společných silplukovník Ing. Josef BEJDÁK

Velitel 25. protiletadlové raketové brigády Velitelství společných silplukovník gšt. Ing. Josef SLAVÍK

Velitel 26. brigády velení, řízení a průzkumu Velitelství společných silplukovník gšt. Ing. Bedřich VACULÍK do 31. 3. 2008plukovník Ing. Zdeněk POSTULKA od 1. 4. 2008

Velitel správy letiště Pardubice Velitelství společných silpodplukovník Ing. Ivan ČECH do 31. 7. 2008funkce neobsazena od 1. 8. 2008 do 31. 8. 2008podplukovník Ing. Martin JANATKA od 1. 9. 2008

Page 118: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

116

ROČENkA 2008

MoDerniZaCe poZeMnÍCh a vZDuŠnÝCh silpoZeMnÍ sÍly Pokračoval proces přezbrojení Armády České republiky středními terénními nákladními

automobily. AČR převzala do konce roku 2008 od společnosti TATRA a. s. celkem 381 nových vozidel včetně logistického zabezpečení, které zahrnuje mimo jiné soubory pro přípravy řidičů a dílenských specialistů, soupravy náhradních dílů a pomůcek pro prová-dění údržby a oprav vozidel. V roce 2008 pokračovalo řešení projektu „Přezbrojení Armády ČR kolovým obrněným

transportérem“. Pořízení nových obrněných transportérů je prioritním projektem mo-dernizace pozemních sil a svým rozsahem i finanční náročností jedním z nejdůležitěj-ších strategických projektů vyzbrojování AČR vůbec. Jejich pořízením bude dosaženo zvýšení schopností vedení bojové činnosti jednotkami AČR v soudobém operačním prostředí. Pro potřeby výsadkových jednotek byly zahájeny práce na projektu přezbrojení na nový

typ lehkého terénního pancéřovaného vozidla LRD ARMOURED 4. Jeho pořízením se významně zvýší jejich palebná síla. Pokračovaly dodávky přístrojů nočního vidění pro mechanizované vojsko. Dodáním 3 kusů doprovodných vozidel byl u dělostřelectva dokončen projekt pořízení

dělostřeleckého a vyhledávacího radiolokátoru ARTHUR. Dokončením těchto dodávek byl získán vysoce mobilní prostředek pro vyhledávání palebných prostředků protivníka, který bude v roce 2009 nasazen v rámci operace ISAF na území Afghánistánu. U ženijního vojska pokračovala výstavba stavebních jednotek pořízením speciální ženijní

techniky pro výstavbu komunikací a mostů. V oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení pokračovalo vyzbrojování che-

mických jednotek vozidly ACHR-90 M a bylo pořízeno výpočetní analytické pracoviště VAP-1, které slouží pro předpověď a vyhodnocování radiační a chemické situace a va-rování vojsk. Pokračovala modernizace systémů velení a řízení dle standardů NATO, jejímž výsledkem

bude vybudování integrovaného systému, který bude zajišťovat komplexní informační podporu velitelům a štábům při přípravě a vedení bojové činnosti na stupni brigáda, prapor a rota, a to jak samostatně, tak i v rámci úkolových uskupení či mnohonárodní koalice. Pokračovala výstavba základen pozemních sil v Bechyni a Jincích. Byly zahájeny příprav-

né práce na projektu pořízení lehkých obrněných vozidel.

vZDuŠné sÍly V souladu s programem „Zabezpečení operačního nasazení nadzvukových letounů“

byly nakoupeny řízené střely A-A AIM-120C-5AMRAAM i s logistickou podporou pro letoun JAS-39 Gripen k zabezpečení plnění úkolů v rámci NATINADS (Integrovaný

Page 119: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

117

MINISTERSTVO OBRANY ČR

systém PVO NATO). Následně proběhly vojskové zkoušky a tento zbraňový systém byl zaveden do používání v AČR. Pro zabezpečení operačního nasazení nadzvukových letounů JAS-39 Gripen byly na-

koupeny infračervené klamné cíle PW-118 Mk3. Bylo provedeno jejich letové ověření a následně povoleno používání. Tyto klamné cíle již byly zavedeny v předcházejících letech pro letoun L-159. Pokračovala modernizace trenažéru pro letoun L-159 s cílem propojit trenažéry

KTL-159 s LS-159 a PC simulátorů pro zabezpečení nácviku taktických situací a přípravu na cvičení NATO. Pokračovala první etapa modernizace 5 vrtulníků Mi-171Š, která byla zahájena v pro-

sinci 2007. Byl zahájen proces pořízení kulometů ráže 7,62 mm a 12,7 mm pro modernizované

vrtulníky Mi-171Š. Pro zabezpečení plnění úkolů v zahraničních operacích byl zahájen proces nákupu vý-

stroje a vybavení pro osádky vrtulníků – operační vesty, letecké přilby, brýle pro noční vidění, kyslíkové vybavení pro létání ve výškách nad 3 000 metrů nad mořem, komuni-kační prostředky a kontrolněměřicí technika. U protiletadlového raketového vojska byl dokončen projekt elektromagnetická koexis-

tence v rámci modernizace protiletadlových raketových kompletů 2K12 KUB v souladu s Evropskou kmitočtovou tabulkou. U radiotechnického vojska byl dokončen projekt výstavby dvou páteřních radiolokátorů

RAT-31 DL (FADR) na stanovištích Nepolisy a Sokolnice. Byla provedena rekonstrukce Střediska řízení a uvědomování CRC (v souladu se stan-

dardy NATO). Pokračovala výstavba infrastruktury leteckých základen v Čáslavi a Náměšti nad Osla-

vou. Byla zahájena rekonstrukce letecké základny Přerov.

Page 120: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

118

ROČENkA 2008

pŘÍMo poDŘÍZené voJenské Útvary a ZaŘÍZenÍ

spoleČnÝ koMplet spoleČnÝCh silSpolečný komplet společných je určen k podpoře a zabezpečení činnosti zejména po-

zemních a vzdušných sil v operacích, ve kterých budou působit. Společný komplet tvoří 14. brigáda logistické podpory, 15. ženijní brigáda, 31. brigáda radiační, chemické a bio-logické ochrany, 101. spojovací prapor, 103. středisko CIMIC/PSYOPS, 104. zabezpečovací prapor, 53. brigáda pasivních systémů a elektronického boje a Ředitelství výcviku a doktrín.

orGaniZaČnÍ struktura spoleČného koMpletu spoleČnÝCh sil(k 31. 12. 2008)

Poznámka: Legenda ke zkratkám viz strana 101 * ženijní záchranná brigáda přejmenována na ženijní brigádu

101. spojpr

314. CVZHN

103. stř. CIMIC/PSYOPS

31. brchbo

104. zabpr

15. (žzb) žb*

14. blogp

151. žpr

152. žpr

153. žpr

szr Rakovník

szr Olomouc

53. bPSaEB

Společný komplet společných sil

531. prPS

532. prEB

141. záspr

142 propr

311. prrchbo

312. prrchbo

Page 121: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

119

MINISTERSTVO OBRANY ČR

14. briGÁDa loGistiCké poDpory14. brigáda logistické podpory je součástí společných sil Armády ČR. Je určena k pro-

vádění přípravy, plánování, řízení a organizaci logistické podpory společných sil při jejich rozvinutí a plnění úkolů mimo území. Může plnit úkoly v sestavě společných sil v úkolo-vém uskupení na území i mimo území České republiky.

14. brigáda logistické podpory poskytuje dostatečné, plně profesionální logistické kapacity k zajištění podpory operace do velikosti brigáda bez potřeby mobilizace zdrojů a záloh.

Hlavní činnosti 14. brigády logistické podpory Poskytování logistické podpory 2. úrovně kontingentu. Organizace a zabezpečení všech druhů doprav a přeprav osob, techniky a materiálu. Příjem, zmanipulování, evidence, přerozdělení a výdej materiálu a techniky. Oprava vlastní techniky do rozsahu středních oprav. Vyprošťování a odsun techniky kontingentu. Odsun nepotřebného a poškozeného materiálu. Kontraktační a podpůrná činnost – plnění požadavků v místě nasazení. Vedení finančního hospodaření. Zabezpečení a prověření zdrojů pitné vody, potravin a PHM, udržování zásob a jejich

distribuce jednotkám. Podpora personálního zabezpečení – doprava osob. Zabezpečení zbraněmi a municí, jejich doprava, skladování a opravy. Podpora zdravotnického zabezpečení. Zabezpečení úklidu bojiště – odsun a likvidace tělesných ostatků, pohřební služby. Podpora polních poštovních služeb – přeprava psaní, cenin a zásilek.

Hlavní úkoly v roce 2008 V rámci reorganizačních a redislokačních změn OS ČR došlo u 14. brigády logistic-

ké podpory na základě nových tabulek počtů ke snížení počtů osob k 1. říjnu 2008 a ke zrušení spojovací roty velitelství 14. blogp. Pokračování ve výstavbě národních podpůrných prvků pro rotní, praporní a brigád-

ní úkolové uskupení (NSE 250, NSE 1000, NSE 3000) předurčených pro EU a NATO s cílem dosáhnout jejich schopnosti k nasazení v plném spektru operací vedených NATO, EU a mezinárodními koalicemi. Dosažení požadované připravenosti NSE v rámci připravovaného česko-slovenského

bojového uskupení pro BG EU. Zabezpečení připravenosti střední dopravní roty pro možné zasazení v rámci mnohoná-

rodních sil NATO. Pokračování ve výstavbě velitelství dopravního praporu pro možné zasazení v rámci

mnohonárodních sil NATO v souladu s FGL-0041.

Page 122: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

120

ROČENkA 2008

Dosažení pohotovosti části střední dopravní roty vyčleněné do NRF-10 v 1. polovině roku 2008. Dosažení pohotovosti a udržování operačních schopností NSE NRF-11 ve 2. polovině

roku 2008. Dosažení připravenosti jednotky předurčené jako NSE pro VĚRA S/M NATO k vyčleně-

ní do NRF-12 a splnění úkolů certifikačního cvičení TRIAL IMPERIAL HAMMER.

VýcvikVe výcvikovém roce 2008 byl proveden intenzivní výcvik jednotek v rámci přípravy pro

CZE/SVK BG EU a proběhl výcvik jednotek předurčených do NSE-prlog pro BÚU na bázi 7. mb.

Jednotky se dále podílely na přípravě a provedení OTC NETWORK CHALLENGE 2008 s mezinárodní účastí jako nácvik spojovací soustavy BG EU v roce 2009 a účastnily se aliančních cvičení řady STEADFAST (JACKPOT, JAGUAR, JAW) zabezpečujících certifi-kaci jednotek a velitelství NRF.

Cvičení NATO MNMPBAT BLACK BEAR 08 v Polsku rovněž proběhlo za účasti našich jednotek.

Prezentace na veřejnostiPříslušníci 14. brigády logistické podpory se podíleli na zabezpečení akce DNE NATO

a BAHNA 2008.Velitelství 14. brigády logistické podpory a 141. zásobovacího praporu se podíleli na za-

bezpečení akce Aviatická pouť a zajištění Dne otevřených dveří v posádce Pardubice.Příslušníci 14. brigády logistické podpory se zúčastnili slavnostního aktu u příležitosti

oslav státnosti na pietních místech v Hradci Králové, Klatovech a v Plzni.Příslušníci 142. praporu oprav se zúčastnili jako čestná jednotka slavnostního aktu

u příležitosti oslav Dne váleč-ných veteránů na pietních mís-tech v Klatovech a v Plzni.

Příslušníci 14. brigády logis-tické podpory se podíleli na akci PŘEHLÍDKA 2008.

Zástupci 141. zásobovacího praporu navštívili Dětské cent-rum VESKÁ u Pardubic. Při této významné příležitosti byl ředitel-ce předán finanční dar vybraný od příslušníků útvaru jako vyjád-ření podpory a pomoci Dětské-mu centru v jeho činnosti.

Page 123: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

121

MINISTERSTVO OBRANY ČR

15. ŽeniJnÍ briGÁDaV roce 2008 plnila brigáda dva hlavní úkoly – provést transformaci záchranných pra-

porů a zabezpečit podporu k výstavbě 14. kontingentu Armády České republiky v sestavě sil KFOR s rotací v lednu 2009.

Transformace záchranných praporůV říjnu 2007 vláda České republiky na svém zasedání projednala návrh transformace

resortu obrany, ze kterého pro rok 2008 vyplynuly pro 15. ženijní záchrannou brigádu stě-žejní úkoly v oblasti organizačních, mobilizačních a dislokačních změn. Hlavní část procesu transformace záchranných praporů byla ukončena 30. září 2008. 151. ženijní prapor Bechyně byl zachován, ale reorganizován do jiné struktury; 152. záchranný prapor Kutná Hora byl k 30. září 2008 zrušen; 153. záchranný prapor Jindřichův Hradec byl zrušen a místo něho zde vznikl 44. lehký

motorizovaný prapor, který je začleněn do struktury 4. brigády rychlého nasazení; 154. záchranný prapor Rakovník byl zrušen a nově byly v posádce vytvořeny 152. ženij-

ní prapor a samostatná záchranná rota; 155. záchranný prapor Bučovice byl zrušen a místo něho zde vznikl 74. lehký motorizo-

vaný prapor, který je začleněn do struktury 7. mechanizované brigády; 156. záchranný prapor Olomouc byl zrušen a nově byly v posádce vytvořeny 153. že-

nijní prapor a samostatná záchranná rota; 157. záchranný prapor Hlučín byl k 1. lednu 2009 převeden s technikou i personálem

pod Ministerstvo vnitra ČR, respektive Hasičský záchranný sbor.V současné době brigáda působí již ne jako 15. ženijní záchranná brigáda, ale jako

15. ženijní brigáda. Velitelství brigády nadále sídlí v Bechyni a ve své struktuře má 3 ženijní prapory dislokované v Bechyni, Rakovníku a Olomouci a dvě samostatné záchranné roty v Rakovníku a Olomouci. Hlavní úkoly a předurčení brigády se posunulo od problematiky převážně záchranářské do oblasti vojenské (poskytování bojové ženijní podpory s důrazem na opatření k zabezpečení pohybu vlastních vojsk a k omezení pohybu nepřítele, provádě-ní opatření k uchování bojeschopnosti a plnění úkolů všeobecné ženijní podpory).

15. ženijní brigáda je schopna plnit úkoly ženijní podpory jednotek a úkolových usku-pení Armády České republiky, NATO a EU ve všech druzích operací, včetně činností v míru. Široké spektrum možností ženijního vojska, skladba techniky a přítomnost samostatných záchranných rot předurčuje 15. ženijní brigádu i pro využitelnost ve prospěch obyvatel v případě živelních pohrom a jiných mimořádných událostí. V takovém případě vyčleňuje síly a prostředky k plnění záchranných a likvidačních prací v návaznosti na stálé prvky IZS a je schopna vytvářet:• odřady k evakuaci osob při povodních,• vyprošťovací odřady,• odřady k zabezpečení průjezdnosti na komunikacích a ve městech,• odřady k provádění zemních prací,

Page 124: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

122

ROČENkA 2008

• odřady pro nouzové přemostění,• odřad k provádění trhacích a demoličních prací,• humanitární základny materiální pomoci,• odřady pro dekontaminaci osob a techniky.

Samostatné záchranné roty jsou připraveny k plnění humanitárních úkolů v zahraničí v rámci systému pohotovostního ujednání UNSAS OSN a EU.

Výstavba 14. kontingentu Armády České republiky v sestavě sil KFORVelitel 15. ženijní brigády plukovník gšt. Ing. Rostislav Jaroš byl pověřen výstavbou

14. kontingentu Armády České republiky v sestavě sil KFOR s rotací v lednu 2009. Příprava příslušníků kontingentu postaveného na bázi 15. ženijní brigády a jiné úkoly související s výstavbou mise probíhaly za nelehkých podmínek souvisejících s reorganizací brigády. Byl to svým způsobem první úkol značného rozsahu v rámci zahraničních misí v novodobé historii ženijního vojska. Příprava kontingentu byla zahájena v dubnu 2008 a vyvrcholila ve dnech 1.–12. prosince 2008 závěrečným komplexním polním výcvikem a odborně-taktickým cvičením ve vojenském újezdu Boletice.

Jádro 14. kontingentu Armády České republiky v silách KFOR tvoří příslušníci 151. ženijního praporu Bechyně v počtu 122 osob, 153. ženijního praporu Olomouc v počtu 117 osob a příslušníci velitelství a štábu 15. ženijní brigády Bechyně v počtu 32 osob. Záložní rotu tvoří příslušníci 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce v počtu 106 osob. Kontingent o celkovém počtu 517 osob doplňují vojáci z dalších útvarů a zařízení AČR podle potřebné specializace. Zkušenosti z nasazení mimo území ČR má již 52 % osob. V rámci kontingentu působilo i 43 žen, což je dosavadní rekord všech mírových misí AČR. Střídání kontingentu bylo zahájeno 8. ledna 2009. Mise potrvá 6 měsíců.

Page 125: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

123

MINISTERSTVO OBRANY ČR

31. briGÁDa raDiaČnÍ, CheMiCké a bioloGiCké oChranyJe určena k plnění úkolů chemického zabezpečení a nejsložitějších úkolů ochrany proti

zbraním hromadného ničení. Zabezpečuje monitorování radiační, chemické a biologické situace ve svěřeném prostoru a laboratorní analýzu radioaktivních a toxických látek, podílí se na ochraně osob, materiálu a techniky před účinky ZHN a zabezpečuje provádění de-kontaminace a hygienické očisty osob, techniky, materiálu, terénu nebo terénních objektů. Vyčleňuje síly a prostředky ve prospěch integrovaného záchranného systému v případě jaderných havárií a provozních havárií spojených s únikem toxických látek.

Hlavní úkoly v roce 2008 Zabezpečení personálních, materiálních a finančních procesů k dosažení počátečních

operačních schopností velitelství brigády CBRN pro ARRC. Splnění úkolů plné pohotovosti záložní roty D KFOR 14 a jednotek vyčleňovaných pro

MÚU MN CBRN Def Bn NRF 12. Rozvíjení specializace Armády ČR v oblasti OPZHN, vytváření nových postupů, metodik

a pomůcek, účast na zpracování odborných předpisů, pro útvary a zařízení společných sil. Zabezpečování výcviku specialistů ČVO 16 včetně výcviku s ostrými otravnými látka-

mi (OL), garantovat tuto oblast přípravy vojsk. Zabezpečování úkolů spojených s předsednictvím České republiky v Radě EU.

VýcvikVýcvik byl zaměřen na udržení stanoveného stupně připravenosti 3. rcho/312. prrchbo

vyčleňovaných k operačnímu použití ve prospěch brigádního úkolového uskupení na bázi 7. mb, a 1. rcho/311. prrchbo ve prospěch BÚU na bázi 4. brn.

Zabezpečit vyčleňování sil a pro-středků 31. brchbo ve prospěch misí ISAF KAIA 06/2009, 12/2009.

Udržet vysokou úroveň připrave-nosti k plnění úkolů v oblasti IZS.

Splnit úkoly mezinárodní spoluprá-ce s důrazem na cvičení řady ARRCADE a cvičení CLEAN VALLEY 2009 (s Te-xaskou národní gardou) a ORANGE BOWL (s CBRN Def Rg Španělska).

Provádět výcvik s ostrými OL specialistů 311. a 312. praporu radi-ační, chemické a biologické ochrany ve výcvikovém zařízení Kamenná Cha-loupka.

Page 126: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

124

ROČENkA 2008

101. spoJovaCÍ prapor101. spojovací prapor je útvarem v přímé

podřízenosti velitele společných sil. Umožňuje zabezpečit jak plnění úkolů ve prospěch bri-gádních úkolových uskupení, tak i pro Společ-né operační centrum MO.

Spojovací prapor je schopen pro uvedené organizační celky vybudovat místa velení s hla-sovým a datovým spojením, rozvinout opěrnou radioreléovou síť a zabezpečit hlasové a dato-vé KV a VKV rádiové spojení s nadřízeným, s podřízenými a se součinnostními silami.

Hlavní úkoly v roce 2008Jedním z hlavních úkolů 101. spojovacího

praporu v roce 2008 byla intenzivní příprava příslušníků praporu v souladu s přípravou jednotky BG CZE/SVK EU.

V rámci účelových cvičení 4. brn pro potřeby CZE/SVK BG EU zabezpečovala vyčle-něná jednotka rrl spojení, vybudování telefonního spojení a síť LAN na velitelství FHQ a taktéž u přímo podřízených jednotek.

V průběhu roku 2008 plnil 101. spojovací prapor úkoly zabezpečení spojení při cviče-ních se zahraniční účastí NETWORK CHALLENGE 2008, COMBINED ENDEAVOR 2008 a FLYING RHINO 2008.

V rámci spojovacího cvičení NETWORK CHALLENGE 2008 bylo úkolem spojovací-ho praporu zabezpečení a vybudování místa velení řídícího štábu, zabezpečení rádiového spojení mezi TAC a místy velení, zabezpečení datového, linkového a satelitního spojení.

Při cvičení COMBINED ENDEAVOR 2008 se příslušníci praporu podíleli na testování komunikačních a informačních systémů AČR s KIS OSSR a dalšími armádami začleněnými do NATO.

Dalším úkolem praporu bylo provedení akreditace OTS VŘ ONI a OTS VŘ PozS, zabezpe-čení vojskových zkoušek VŠV 4p, Lassman–Wassman, KV provozovny Bodva a VICM 100. I v roce 2008 pokračovalo vybavování jednotek praporu novou digitální technikou a v sou-činnosti s výcvikovou základnou ŘeVD Vyškov prapor zabezpečoval výcvik spojovacích specialistů.

103. stŘeDisko CiMiC/psyops103. středisko CIMIC/PSYOPS je součástí společných sil, je dislokováno v posádce

Lipník nad Bečvou. Jednotky střediska jsou předurčeny k plnění úkolů CIMIC a PSYOPS v rámci úkolových uskupení Armády ČR dle aliančních standardů a v zahraničních opera-cích/misích. V asistenčních operacích může podporovat Policii ČR a složky Integrovaného

Page 127: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

125

MINISTERSTVO OBRANY ČR

záchranného systému ČR při zabezpečení komunikace a koordinace s civilním obyvatel-stvem. Jednotky 103. střediska CIMIC/PSYOPS plní úkoly ve prospěch velitelů vytváře-ných brigádních úkolových uskupení.

Zahraniční aktivityV roce 2008 se příslušníci 103. střediska CIMIC/PSYOPS účastnili následujících zahra-

ničních aktivit

CIMIC

Taktický kurz CIMIC 2.–13. 6. 2008 Budel (Nizozemsko) 4 osoby

Taktický kurz CIMIC 17.–28. 11. 2008 Enschede (Nizozemsko) 4 osoby

PSYOPS

Taktický kurz PSYOPS 27. 10. – 7. 11. 2008 Koblenz (Německo) 6 osob

Operační kurz PSYOPS 3.–14. 3. 2008 Oberammergau (Německo) 1 osoba

Operační kurz PSYOPS 17.–28. 11. 2008 Oberammergau (Německo) 1 osoba

MISE

KFOR 11. kontingent 10. 7. 2007 – 24. 1. 2008 Priština (Kosovo) 4 osoby

KFOR 12. kontingent 8. 1. 2008 – 29. 7. 2008 Priština (Kosovo) 4 osoby

KFOR 13. kontingent 8. 7. 2008 – 28. 1. 2009 Priština (Kosovo) 3 osoby

ISAF PRT 1. kontingent 12. 2. 2008 – 26. 8. 2008 Lógar (Afghánistán) 7 osob

ISAF PRT 2. kontingent 4. 8. 2008 – 24. 2. 2009 Lógar (Afghánistán) 5 osob

Page 128: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

126

ROČENkA 2008

104. ZabeZpeČovaCÍ praporHlavním úkolem 104. zabezpečovacího praporu v roce 2008 bylo zajištění komplexní-

ho logistického zabezpečení Velitelství společných sil. V průběhu roku 2008 prapor zajiš-ťoval kontrolu zbraní a munice, prováděl kontrolu bojové připravenosti a podílel se na za-bezpečení akcí BAHNA 2008, CIAF 2008, Den NATO, 5. výročí vzniku společných sil, Přehlídka 2008, setkání bývalých příslušníků misí NATO a zajišťoval další kulturní a spole-čenské akce.

Mezi hlavní úkoly, vyplývající z harmonogramu reformy OS a s ní související OMDZ, patřilo zrušení střežení vstupu do Žižkových kasáren občanskými zaměstnanci praporu a vybudování nové struktury pro zabezpečení chodu útvarové směny.

Přechodem na nový systém zabezpečení s využitím outsourcingu přinesl nový přístup hlavně řídících pracovníků ke kontrolní činnosti a řešení problémových úkolů s civilním subjektem.

V průběhu roku 2008 bylo při plnění přepravních úkolů ve prospěch Velitelství společ-ných sil, 104. zabpr, ale i jiných součástí Armády ČR, najeto 1 640 870 km.

Jednotlivé úkoly v oblasti komunikace a vztahů s veřejností byly v roce 2008 splněny podle plánu a dalších požadavků. Při plnění úkolů se rozvíjela spolupráce s ostatními útvary a zařízeními posádky Olomouc i mimo ni.

Nedílnou součástí plnění plánu byla pomoc při organizaci akcí skupin válečných vete-ránů, vojenských důchodců, VSR, ČSBS, Svazu VTNP-PTP a 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky. Byla zabezpečena součinnost při besedních a společenských akcích.

V oblasti komunikace a vztahů s veřejností se 104. zabpr reprezentoval na charitativ-ních akcích spoluorganizovaných s civilním neziskovým sektorem. Byly to především akce určené pro děti, mládež a zdravotně postižené občany v rámci regionu města Olomouce a Olomouckého kraje, ale i v rámci celorepublikových akcí.

V roce 2008 se podařilo v oblasti kultury a vojenských tradic zvýšit nabídku a kvalitu programů a díky větší propagaci vzbudit velký zájem vojenské veřejnosti. Jednalo se o kul-turní, společenské a vzdělávací akce, spojené zejména se sportem. Na akcích byly využity jednotlivé aspekty prevence sociálně nežádoucích jevů.

Pracovníci Domu armády se podíleli na technickém, materiálním a personálním zabez-pečení služebních akcí, školení a odborných shromáždění Armády ČR. Zaměstnanci se po-díleli na poskytování průvodcovských služeb s odborným historickým výkladem o městě Olomouci. V roce 2008 se uskutečnilo několik výstav, k nejúspěšnějším patřila výstava k 90. výročí založení samostatného československého státu.

Centrum geografického zabezpečení (CGeoZ), které je součástí 104. zabezpečova-cího praporu, je určeno k plnění úkolů geografického, geodetického, karto-reprodukčního a polygrafického zabezpečení v působnosti Velitelství společných sil a navrhování data-bází, vyhledávání a doporučování nejvhodnějších SW a HW pro využití při plnění úkolů geografického zabezpečení. Mezi nejvýznamnější úkoly plněné v oblasti geografického zabezpečení v průběhu roku 2008 patřilo zabezpečení štábního nácviku VeSpS při přípravě

Page 129: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

127

MINISTERSTVO OBRANY ČR

BG/EU, práce na aktualizaci územněplánovací dokumentace újezdu Libavá, zpracování analýz (APO) z určených prostorů Afriky, Čadu, Súdánu a účast na odborných stážích hyd-rometeorologické skupiny na letištních základnách.

Tělovýchovné centrum Olomouc (TVC) jako součást 104. zabezpečovacího praporu zabezpečovalo řadu sportovních dnů jednotlivých součástí velitelství, řídilo řízenou těles-nou přípravu VZP posádky Olomouc, zorganizovalo Ligu VeSpS v sálové kopané a množ-ství dalších sportovních akcí a kurzů. Materiálně i organizačně zabezpečilo soustředění a závody reprezentace Armády ČR v leteckém pětiboji. Současně zajišťovalo regeneraci a rehabilitaci pro příslušníky společných sil a pro útvary posádky Olomouc.

Součástí 104. zabpr jsou i výcviková a školicí zařízení na Jívové, Vranově a ve Špindle-rově Mlýně, které poskytly servis a zabezpečení při konání mnoha služebních školení a akcí pro potřeby celé Armády ČR. V rámci volné kapacity sloužila tato zařízení i pro rodinné rekreace příslušníků Armády ČR.

53. briGÁDa pasivnÍCh systéMŮ a elektroniCkého boJePodřízené vyčleňované jednotky 53. brigády PS EB jsou určeny k vedení nepřetržité-

ho skrytého rádiového a radiotechnického průzkumu, zjišťování všech druhů impulsních a CW radiolokátorů pozemních, námořních i vzdušných cílů, identifikačních prostředků a navigačních zařízení a zaměření jejich polohy ve 3D režimu, ke zjišťování zaměřování a rušení rádiových sítí protivníka v pásmu VKV, UKV a KV.

53. brigáda pasivních systémů a elektrotechnického boje vyčleňuje: od 531. praporu PS rotu VĚRA S/M ve prospěch jednotek GRF NATO, od 532. praporu EB rotu EB do bri-gádního úkolového uskupení.

Page 130: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

128

ROČENkA 2008

hlavnÍ oDbornÍ FunkCionÁŘi spoleČného koMpletu spoleČnÝCh sil(k 31. 12. 2008)

Velitel 14. brigády logistické podpory Velitelství společných silplukovník gšt. Ing. Jozef ŠEMELÁK do 29. 2. 2008plukovník gšt. Ing. Josef BURKOŇ od 1. 3. 2008

Velitel 15. ženijní záchranné brigády Velitelství společných sil do 30. 9. 2008plukovník gšt. Ing. Rostislav JAROŠ

Velitel 15. ženijní brigády Velitelství společných silplukovník gšt. Ing. Rostislav JAROŠ od 1. 10. 2008

Velitel 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany Velitelství společných silplukovník gšt. Ing. Miroslav KNOPP

Velitel 101. spojovacího praporu Velitelství společných silpodplukovník Ing. Roman VÍCHA

Velitel 103. střediska CIMIC/PSYOPS Velitelství společných silpodplukovník Martin KRUMNIKL, M. A.

Velitel 104. zabezpečovacího praporu Velitelství společných silpodplukovník Ing. Jiří MALÝ

Velitel 53. brigády pasivních systémů a elektronického boje Velitelství společných silpodplukovník gšt. Mgr. Petr MILČICKÝ

Page 131: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

129

MINISTERSTVO OBRANY ČR

sÍly poDpory a vÝCviku

Síly podpory a výcviku (SPodV) a orgán určený k jejich řízení – Velitel-ství sil podpory a výcviku (VeSPodV) vznikly v rámci reformy ozbrojených sil po přijetí přepracované Koncepce výstavby profesionální Armády ČR a mobilizace ozbrojených sil ČR k 1. 12. 2003 jako prvek pro poskytování všestranné personální, logistické, zdravotnické, veterinární, komunikační a informační pod-pory součástem resortu MO a spojeneckým silám na území ČR při plnění úkolů HNS.

Do působnosti Velitelství sil podpory a výcviku a subjektů v organizační struktuře sil podpory a výcviku náleželo do 31. 3. 2008 také zabezpečování a provádění výcviku a od-borné přípravy profesionálních vojáků, příslušníků aktivních záloh a tvorba doktrín. Plnily rovněž teritoriální úkoly AČR, které byly realizovány prostřednictvím krajských vojenských velitelství, podílely se rovněž na zabezpečení bojové a mobilizační pohotovosti a válečné-ho rozvinutí Armády České republiky.

Na základě „Nařízení k realizaci OMDZ v resortu MO v roce 2008“ bylo Velitelství sil podpory a výcviku jako orgán pro velení a řízení sil podpory zrušeno (opatření 700-3), k 1. 1. 2009 bylo nově vytvořeno Velitelství podpory (opatření 710-2).

K 1. 1. 2008 organizační strukturu sil podpory a výcviku tvořily:

Velitelství sil podpory a výcviku Přímo podřízená ředitelství

– Ředitelství logistické a zdravotnické podpory a jemu podřízené vojenské útvary a zařízení Základna opravovaného materiálu, Nemocniční základna, Základna neopravované-ho materiálu, Základna zdravotnického materiálu, Základna munice, Centrum letec-ké záchranné služby, Základna oprav, Ústřední vojenský zdravotní ústav, Distribuční centrum, Veterinární základna, Regionální úřad Centra vojenské dopravy (Olomouc, Hradec Králové, Plzeň), Ústřední vojenský veterinární ústav, oddělení zdravotnické-ho zabezpečení AVS, Posádkové ošetřovny (23).

– Ředitelství výcviku a doktrín a jemu podřízené vojenské útvary a zařízeníVojenská akademie, Ústav jazykové přípravy, Centrum simulačních a trenažérových technologií, Výcviková základna, Zabezpečovací základna, Středisko obsluhy výcvi-kových zařízení Jince, Boletice, Libavá, Hradiště.

– Ředitelství personální podpory a jemu podřízené vojenské útvary a zařízení Přímo podřízené útvary a zařízení

– Rota zabezpečení, krajská vojenská velitelství (14), 34. základna komunikačních a in-formačních systémů (ZKIS) Praha , Středisko bezpečnosti informací Praha , Vojen-ský umělecký soubor ONDRÁŠ Brno, Ústřední hudba AČR Praha, Vojenská hudba Tábor, Olomouc, Hradec Králové.

Page 132: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

130

ROČENkA 2008

V rámci organizačních, mobilizačních a dislokačních změn v silách podpory a výcviku (k 1. 4., 1. 7., 1. 10. a 31. 12. 2008) byly reorganizovány/přejmenovány:

Středisko bezpečnosti informací a přejmenováno na Centrum řízení kryptografické ochrany, rota zabezpečení, krajská vojenská velitelství (14x), Základna munice, Základna oprav, Základna opravovaného materiálu, Distribuční centrum, Základna neopravované-ho materiálu, Nemocniční základna, Veterinární základna, Ústřední vojenský veterinární ústav, Centrum letecké záchranné služby; převedeny:

k 1. 4. 2008 – ŘeVD včetně jemu podřízených vojenských útvarů a zařízení do podříze-nosti Velitelství společných sil, Ředitelství personální podpory (včetně jemu nově podřízeného Ústavu jazykové přípra-vy a Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ) do podřízenosti NGŠ AČR, k 1. 7. 2008 – Centrum řízení kryptografické ochrany – do podřízenosti bezpečnostního ředitele MO – ředitele odboru bezpečnosti MO, k 1. 10. 2008 – 34. základna KIS do podřízenosti ředitele sekce KIS MO, k 1. 10. 2008 – Ústřední vojenský zdravotnický ústav do podřízenosti ředitele odboru vojenského zdravotnictví MO, K 31. 12. 2008 – Ústřední hudba AČR, Vojenská hudba Tábor, Vojenská hudba Olo-mouc, Vojenská hudba Hradec Králové do podřízenosti velitele Posádkového velitelství Praha; zrušeny:

k 1. 10. 2008 – posádkové ošetřovny v Hranicích, Hradci Králové, Pardubicích, Klato-vech a Čáslavi, k 31. 12. 2008 – Velitelství sil podpory a výcviku, Ředitelství logistické a zdravotnické podpory, k 31. 12. 2008 – oddělení zabezpečení armádního vrcholového sportu; vytvořeny:

k 1. 1. 2009 – Velitelství podpory, k 1. 10. 2008 – Spádové vojenské zdravotnické zařízení Hradec Králové.

Page 133: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

131

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Krajské vojenské velitelství – hlavní město Praha, Praha, Hradec Králové, Liberec,

Ústí n/L, Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice, Jihlava, Pardubice, Ostrava,

Olomouc, Zlín, Brno

Rota zabezpečení Stará Boleslav

Podřízená ředitelství, svazky, útvary a zařízení SPodV

Velitelství sil podpory a výcviku Stará Boleslav

Přímo podřízená ředitelství Přímo podřízené útvary a zařízení

Ředitelství logistické a zdravotnické podpory Stará Boleslav

Vojenské útvary a zařízení ŘeLogZdrP

orGaniZaČnÍ struktura sil poDpory a vÝCviku (k 31. 12. 2008)

velitelstvÍ sil poDpory a vÝCviku (do 31. 12. 2008)Velitelství sil podpory a výcviku bylo vytvořeno jako orgán určený pro velení a řízení

sil podpory a výcviku a odborný orgán AČR pro přípravu, organizaci a realizaci všestranné podpory ozbrojených sil ČR v operacích na území ČR i mimo ně a při zabezpečení alianč-ních sil na území ČR v rámci plnění úkolů podpory hostitelskou zemí (HNS).

Jako operačně-taktické velitelství (OTV) bylo v přímé podřízenosti náčelníka Generál-ního štábu AČR.

Odpovídalo za připravenost podřízených ředitelství, svazků, útvarů a zařízení určených k obraně ČR, řízení a koordinaci rozvoje sil podpory a výcviku, bojovou a mobilizační pohotovost velitelství a SPodV, realizaci operační přípravy, údržbu objektů zvláštních prací, provoz a bezpečnost systémů stacionární komunikační infrastruktury AČR a KIS provozo-vaných v působnosti SPodV, zabezpečení implementace resortních KIS u SPodV, akvizič-ní činnost v rozsahu stanoveném rozkazy MO ČR, kvalitu posádkové služby, koordinaci činnosti a odbornost vojenských hudeb, Ústřední hudby AČR a VUS ONDRÁŠ, přípravu aktivních záloh vlastních jednotek a povolání všech aktivních záloh na vojenská cvičení.

Prostřednictvím podřízených ředitelství odpovídalo za personální práci s vojáky v činné službě, vojáky v záloze a s občanských zaměstnanci, za tvorbu standardů a systému vzdě-lávání příslušníků AČR a jejich realizaci, vytváření podmínek podpory kvality života v AČR, všestrannou logistickou a zdravotnickou podporu ozbrojených sil ČR, základní a speciální

Page 134: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

132

ROČENkA 2008

výcvik profesionálů, vytváření podmínek pro další rozvoj vzdělávání (organizace odbor-ných kurzů), rozvoj teorie vedení operací, plánování a řízení bojové činnosti, tvorbu a ak-tualizaci předpisů a norem pro výcvik.

vnitŘnÍ struktura velitelstvÍ sil poDpory a vÝCviku (k 31. 12. 2008)

Velitel

Zástupce velitele SPodV Náčelník štábu SPodV Osobní štáb

Odbor personalistiky

Ekonomický odbor

Operační sekce

Sekce perspektivního

plánováníOdbor KIS

Oddělení služby vojsk

Zástupce náčelníka štábu

hlavnÍ Úkoly velitelstvÍ sil poDpory a vÝCviku v roCe 2008

V souladu s Koncepcí výstavby AČR na změněný zdrojový rámec a nařízením k OMDZ byla splněna důsledně všechna opatření spojená s rušením, reorganizací a redislokací útvarů a plnění úkolů Transformace OS ČR – 2. krok reformy u SpodV. Byla připravena verifikace a dopracování Střednědobého Plánu na roky 2009 až 2014. Proběhlo zpracování a předložení podkladů do návrhu „Nařízení OMDZ u VeSPodV

v roce 2009“. Bylo realizováno vydání „Působnosti VeSPodV “. Byla zabezpečena rotace jednotek nasazených v misích (rotace 5. kontingentu ISAF). Bylo zabezpečeno dosažení plné připravenosti vyčleněnými jednotkami do brigádního

úkolového uskupení (7. PN). Bylo zabezpečeno trvalé a kvalitní logistické a zdravotnické podpory útvarům AČR,

s důrazem na jednotky BÚU. Ve spolupráci s KVV a ŘePP byl splněn nábor do AČR. Byl zabezpečen výcvik nových profesionálů, vojáků z povolání a občanských zaměstnan-

ců v odborných vzdělávacích a jazykových kurzech.

Page 135: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

133

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Byla zabezpečena nepřetržitá spojení stacionární spojovací sítě a spolehlivý provoz ko-munikačních a informačních systémů. Byla zabezpečena koncertní vystoupení, slavnostní a protokolární akce podle požadavků

útvarů a představitelů státní správy a samosprávy v rozsahu možností. Podle stanovených norem byl prováděn na VVP a v Centru simulačních a trenažérových

technologií výcvik příslušníků AZ s cílem prohloubit jejich připravenost k plnění předur-čených úkolů. Byla rozvíjena a upevňována zahraniční spolupráce s armádami sousedních států, s dů-

razem na státy NATO. Všestranně byly zabezpečeny jednotky AČR na mezinárodních cvičeních jak na území

ČR, tak mimo ně. Byly zabezpečeny přesuny a přípravy jednotek a materiálu na území ČR i do zahraničí. Byl rozvíjen vztah s civilní veřejností, popularizována činnost SPodV. Bylo zabezpečeno rušení, odprodej, skladování a údržba materiálu od rušených a redis-

lokovaných útvarů.

Organizační strukturu nově vytvořeného Velitelství podpory (od. 1. 1. 2009) tvoří: Přímo podřízené vojenské útvary a zařízení

Rota zabezpečení; Vojenské správní úřady

Krajské vojenské velitelství hlavní město Praha, Praha, Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice, Jihlava, Pardubice, Olomouc, Ostrava, Brno, Zlín;

Útvary a zařízení logistické podporyZákladna munice Týniště nad Orlicí, Základna oprav Lázně Bohdaneč, Základna opra-vovaného materiálu Štěpánov, Základna neopravovaného materiálu Brno, Distribuční centrum, Regionální úřad Centra vojenské dopravy Olomouc, Regionální úřad Centra vojenské dopravy Hradec Králové, Regionální úřad Centra vojenské dopravy Plzeň;

Útvary a zařízení zdravotnické podporyNemocniční základna Hradec Králové, Základna zdravotnického materiálu Bystřice pod Hostýnem, Veterinární základna Chotyně, Ústřední vojenský veterinární ústav Hlučín, Centrum letecké záchranné služby Líně, Spádové vojenské zdravotnické zařízení Hra-dec Králové, posádkové ošetřovny (18).

Page 136: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

134

ROČENkA 2008

hlavnÍ oDbornÍ FunkCionÁŘi velitelstvÍ sil poDpory a vÝCvikuVelitel sil podpory a výcvikubrigádní generál Ing. František MALENINSKÝ do 30. 6. 2008brigádní generál Ing. Jaroslav KOCIÁN od 1. 7. 2008

Zástupce velitele sil podpory a výcviku generálmajor Ing. Antonín PUGZÍK do 28. 2. 2008brigádní generál Ing. Radoslav ROTREKL od 1. 3. 2008

Náčelník štábu sil podpory a výcvikubrigádní generál Ing. Radoslav ROTREKL do 28. 2. 2008plukovník gšt. Ing. Přemysl ŠKÁCHA od 1. 3. 2008

Zástupce náčelníka štábu sil podpory a výcviku – velitel posádky plukovník Ing. Jaroslav PRAŽAN

Náčelník odboru personalistikyplukovník Ing. Josef KULA

Náčelník operační sekceplukovník gšt. Ing. Josef JURÁŇ do 30. 11. 2008plukovník gšt. Ing. František HLAVÁČEK od 1. 12. 2008

Náčelník sekce perspektivního plánováníplukovník Ing. Václav PISINGER do 30. 11. 2008podplukovník Tomáš KŘIVAN od 1. 12. 2008

Náčelník odboru komunikačních a informačních systémůplukovník Ing. Michal CHLEBECpodplukovník Ing. Boris JANKO

Náčelník ekonomického odboruplukovník Ing. Zdeněk KREJČÍK

Náčelník oddělení služby vojskmajor Ing. Luboš DETKO

Náčelník osobního štábumajor Ing. Martin TOŠER

Page 137: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

135

MINISTERSTVO OBRANY ČR

hlavnÍ FunkCionÁŘi svaZkŮ, ÚtvarŮ a ZaŘÍZenÍ velitelstvÍ sil poDpory a vÝCviku

Ředitel KVV Praha hlavní městoplukovník gšt. Ing. Imrich KUTNÝ

Ředitel KVV Prahaplukovník Ing. Jaroslav PEKAŘ

Ředitel KVV Karlovy Varyplukovník Ing. Jaroslav MÜLLER

Ředitel KVV Plzeňplukovník Ing. Miroslav LYSINA, M. A.

Ředitel KVV Ústí nad Labemplukovník gšt. Ing. Miroslav SLIVKA

Ředitel KVV České Budějoviceplukovník Ing. Vladimír PEŠEK

Ředitel KVV Liberecplukovník Ing. Josef KULOVANÝ

Ředitel KVV Hradec Královéplukovník Ing. Václav ŠPAČEK

Ředitel KVV Pardubiceplukovník gšt. Ing. Miroslav DOMORÁK

Ředitel KVV Jihlavaplukovník gšt. Ing. Milan SOLÍK

Ředitel KVV Brnoplukovník Ing. Radek ŠEDIVÝ

Ředitel KVV Olomoucplukovník Ing. Pavel DVOŘÁK

Ředitel KVV Ostravaplukovník Ing. Vladimír FIDLER plukovník gšt. Ing. Ivan ŠULEK od 1. 12. 2008

Page 138: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

136

ROČENkA 2008

Ředitel KVV Zlínplukovník gšt. Ing. Radek HENNER

Velitel 34. základny komunikačních a informačních systémů Prahaplukovník Ing. Vladimír LOŽEK

Náčelník Střediska bezpečnosti informací Prahaplukovník Ing. Vladimír HLAVÁČEK

Velitel Praporu zabezpečení Stará Boleslavmajor. Ing. Václav ŠLAHŮNEK

Velitel Ústřední hudby AČRpodplukovník Viliam BÉREŠ

Velitel Vojenské hudby Olomoucmajor Gustav FORET

Velitel Vojenské hudby Hradec Královémajor Mgr. Jiří LEXA, Dis., dipl. umělec

Velitel Vojenské hudby Tábormajor Robert ŘÍŠSKÝ, dipl. umělec

Ředitel Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ Brnopodplukovník Mgr. Aleš KRKOŠKA

Page 139: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

137

MINISTERSTVO OBRANY ČR

ŘeDitelstvÍ loGistiCké a ZDravotniCké poDpory

Ředitelství logistické a zdravotnické podpory bylo specifickým prvkem ve-lení ve struktuře ozbrojených sil ČR. Jako výkonný prvek odpovídalo za celou oblast logistiky a zdravotnické a veterinární zabezpečení ozbrojených sil České republiky v období míru a krizového stavu.

Jeho úkolem bylo zajišťovat zajistit efektivní a účinné naplnění logistických koncepcí, plánování a řízení výkonné logistiky s cílem poskytovat nepřetržitou logistickou podporu a zdravotnické a veterinární zabezpečení AČR dle požadavků jednotlivých subjek-tů na území ČR i mimo ně a poskytovat logistickou, zdravotnickou a veterinární podporu aliančním silám na území ČR.

Speciální organizační prvky zařazené v jeho organizační struktuře sloužily k řízení a za-bezpečení úkolů logistické podpory resortu Ministerstva obrany, včetně oblasti zdravotnic-ké a veterinární. Výjimečnost jeho postavení byla dána i nadstandardní rolí při plnění úkolů celoresortního významu (pořizování majetku a péče o něj po celou dobu jeho životního cyklu, uzavírání obchodních soutěží, pořizování služeb, zabezpečení vojenských přeprav a přesunů všemi druhy dopravy, plánování materiálních zdrojů mobilizace, outsourcing). K dalším úkolům patřilo provádění kontroly hospodaření s majetkem resortu MO, zabez-pečování právní pomoci PPVÚZ plnícím úkoly na úseku státní správy (viz dále), vydávání závazných stanovisek a vyjádření resortu obrany v jednotlivých oblastech logistické a zdra-votnické podpory AČR, vojenské dopravy a přípravy specialistů logistiky.

Hlavním cílem výstavby a činnosti ŘeLogZdrP bylo vybudování optimální struktury, dis-lokace, vybavení a schopností, aby při daném zdrojovém rámci bylo schopno zabezpečo-vat plnění úkolů vyplývajících z požadavků na ozbrojené síly České republiky a vybudování funkční zdravotnické části brigádního úkolového uskupení na úrovni Role 3.

Page 140: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

138

ROČENkA 2008

Zástupce velitele sil podpory a výcviku – ředitel

Skupina právní služby Osobní štáb

Náčelník štábu

Zástupce náčelníka štábu

Zástupce ředitele

Správa veřejných zakázek Správa majetkových uskupení

Správa pořizování majetku a služeb

Odbor kontroly hospodaření s majetkem

(do 30. 9. 2008)

Správa vojenské dopravy

Oddělení logistické podpory jednotek

v zahraničí

Odbor outsourcingu

Správa zdravotnického zabezpečení

Zástupce ředitele – náčelník správy

Ředitelství logistické a zdravotnické podpory

Základna opravovaného materiálu

Základna munice

Distribuční centrum

Základna neopravovaného materiálu

Základna oprav

Regionální úřady Centra vojenské dopravy Hradec Králové, Olomouc, Plzeň

Základna zdravotnického materiálu

Ústřední vojenský veterinární ústav

Centrum letecké záchranné služby

Spádové vojenské zdravotnické zařízení

Veterinární základna

Nemocniční základna

Oddělení zdravotnického zabezpečení AVS

Posádkové ošetřovna 19x (do 30. 9. 2008 23x)

vnitŘnÍ struktura ŘeDitelstvÍ loGistiCké a ZDravotniCké poDpory(k 31. 12. 2008)

orGaniZaČnÍ struktura ŘeDitelstvÍ loGistiCké a ZDravotniCké poDpory (k 1. 10. 2008)

Page 141: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

139

MINISTERSTVO OBRANY ČR

hlavnÍ Činnosti ŘeDitelstvÍ loGistiCké a ZDravotniCké poDpory a pŘÍMo poDŘÍZenÝCh voJenskÝCh ÚtvarŮ a ZaŘÍZenÍ

Oblast majetku plánování, organizace, řízení, koordinace a realizace materiálního zabezpečení, údržby,

provozu a oprav, metrologie a odborného technický dozoru, procesů interoperability a skladování movitého majetku; realizace logistické podpory resortu MO v míru, za krizových situací, při rozvinování OS

ČR na válečnou organizační strukturu, za stavu ohrožení státu a ve válečném stavu; výkon státní správy na úseku obrany ČR v zajišťování věcných prostředků, nezbytných

a mobilizačních dodávek a hmotných rezerv potřebných pro OS ČR k řešení krizových stavů v míru, za stavu ohrožení státu a ve válečném stavu; zabezpečování a řízení organizace v oblasti provozu a oprav techniky, provozního

zkušebnictví munice, vybavení materiálem, výzbrojí a municí, provozu, údržby, oprav a ukládání pozemní výzbroje, techniky a materiálu, metrologie a odborného technické-ho dozoru s působností v rámci celého resortu; výkon státní správy na úseku komplexního zabezpečení bojové a mobilizační pohoto-

vosti OS ČR majetkem, pracemi a službami; garance tvorby organizačních norem a tabulek počtů všech součástí resortu MO při

plnění úkolů souvisejících s výstavbou OS ČR v materiální oblasti; zabezpečení implementace a správa určených centrálních číselníků Informačního systé-

mu logistiky MO a AČR (ISL) v resortu MO ČR.

Oblast dopravy koordinace, plánování a řízení vojenské přepravy a přesuny ozbrojených sil ČR; zabezpečování provozu národního pracoviště spojeneckého systému pro rozvinutí

a přesuny ADAMS; nákup dopravní služby u mimoresortních dodavatelů; analýza stavu dopravní infrastruktury státu, zpracování návrhů z hlediska potřeb AČR

a NATO, standardizace dopravy, rozpracovávání stanovené koncepce, rozvoj a výstavba doprav-

ního zabezpečení AČR, zpracovávání návrhů a řízení realizace rozvojových projektů vojenské dopravy, plnění úkolů v rámci HNS – koordinace opatření mezi vojenskými a civilními orgány při

podpoře a zajištění požadavků na přesuny a dopravu ozbrojených sil jiných států; nepřetržitá součinnost s příslušnými orgány státní správy a samosprávy ČR a vnitrostát-

ními a zahraničními orgány a organizacemi, odborné řízení činnosti podřízených regio-nálních orgánů vojenské dopravy;

Page 142: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

140

ROČENkA 2008

plnění úkolů při výkonu státní správy, vydávání závazných stanovisek a vyjádření resortu obrany v oboru železniční, silniční, letecké a vodní dopravy (výstavba, rekonstrukce a modernizace pozemních komunikací, letišť a vodních cest).

Oblast akvizic zabezpečování pořizování dodávek a služeb ve stanoveném rozsahu s celoresortní pů-

sobností (programové financování, centrální běžné výdaje, účelové výdaje); poskytování akviziční služby ve prospěch správy majetkových uskupení, správců progra-

mů reprodukce majetku (SPRM), správců účelových výdajů (SÚV) a hlavních správců dílčích rozpočtů (HSDR); pořizování dodávek a služeb v souladu s obecně závaznými právními předpisy, interními

normativními akty (INA) a odbornými pokyny nadřízených orgánů.

Logistická podpora jednotek v zahraničí řízení a realizace logistické podpory jednotek AČR v zahraničí a sil vyčleňovaných pro

OSN, NATO a EU; řízení a realizace jejich zabezpečení výzbrojí, technikou, materiálem a službami; zpracování analýz a kontrola efektivnosti využití finančních prostředků vynakládaných

na zabezpečení zahraničních misí.

Oblast outsourcingu garance jednotlivých projektů outsourcingu v oblasti technického střežení, smluvního

stravování (catering), provozu silničních osobních vozidel, vystrojování osob, vstupu do objektů a ochrany objektů, zabezpečení školicích a výcvikových zařízení a nevojenských kurzů; implementace outsourcingu do celého resortu MO; koncepční, výkonná a metodická činnost při implementace outsourcingu do resortu

MO (v součinnosti s OSMAP SSM MO se podílí na stanovování ekonomických pravi-del pro realizaci outsourcingu); zpracování analýz (v součinnosti s operačně taktickými velitelstvími.) outsourcingu v re-

sortu obrany.

ZDravotniCkÁ a veterinÁrnÍ poDpora organizace a řízení primární a odborné lékařské péče ve prospěch příslušníků AČR

a příslušníků armád členských států NATO (HNS) při činnosti na i mimo území ČR po-skytované určenými posádkovými zdravotnickými zařízeními a jednotkami Nemocniční základny (NZ); vyhodnocování a vypracování klasifikace zdravotního stavu příslušníků AČR z hlediska

jejich způsobilosti pro výkon služby;

Page 143: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

141

MINISTERSTVO OBRANY ČR

řízení a koordinace zdravotnického zabezpečení při výcviku vojsk na teritoriu ČR a pro-střednictvím jednotek NZ při jejich nasazení v zahraničních operacích; organizace a řízení činnosti a akcí v oblasti preventivní medicíny (roční prohlídky, rozší-

řené roční prohlídky, mimořádná očkování atd.); organizace a koordinace činnosti v rámci odborné spolupráce příslušných složek vojsko-

vé zdravotnické služby při výcviku a zabezpečení vojsk v oblasti na hygieny, epidemio-logie, mikrobiologie a biologické ochrany; analýza zdravotních a epidemiologických informací pro potřeby zdravotnické služby

a její poskytování prostřednictvím CADS ostatním útvarům a zařízením AČR k využití; řízení a zabezpečování provozu a rozvoje IS vojenského zdravotnictví ZDRAVIS; organizace a výkon kontrolní činnosti v oblasti zjišťování úrovně poskytované péče

v odborně řízených zdravotnických zařízeních; organizace a řízení vojenské kynologie u PPVÚZ Ředitelství logistické a zdravotnické

podpory, zajišťování odborné a metodické pomoci v celé AČR; organizace a řízení činnosti při plnění úkolů na úseku veterinárního zabezpečení a výko-

nu státní správy v této oblasti ve vojenských výcvikových prostorech a u útvarů a zařízení Armády České republiky; odborné řízení Letecké záchranné služby AČR.

Hlavní úkoly v roce 2008 Zabezpečit udržitelnost jednotek a útvarů resortu MO dodáním požadovaného materiá-

lu a zabezpečením služeb s důrazem na jednotky vyčleňované do zahraničních misí. Zabezpečit a udržet vysoký standart v poskytování léčebně preventivní péče zaměstnan-

cům resortu MO. Zabezpečit trvalou připravenost k řešení krizových situací nevojenského charakteru

a naplnění náborových cílů.

loGistiCkÁ a ZDravotniCkÁ poDpora JeDnotek aČr v ZahraniČÍV roce 2008 byla logistická a zdravotnická podpora jednotek Armády ČR v zahraničí

zaměřena na působení následujících kontingentů:• 12. a 13. kontingent AČR v sestavě sil KFOR na území provincie Kosovo,• 3. až 5. kontingent AČR PN a chemické jednotky v operaci ISAF na území Afghánistá-

nu,• 4. a 5. kontingent AČR MNF (I) na území Iráku,• 1. a 2. kontingent AČR PRT Lógar v operaci ISAF na území Afghánistánu,• 1. kontingent AČR KAIA v rámci sil ISAF na území Afghánistánu,• 1. kontingent AČR Uruzgán v rámci sil ISAF na území Afghánistánu,• 2. a 3. kontingent speciálních operací SOG v rámci sil ISAF na území Afghánistánu,• 1. kontingent speciálních sil ENDURING FREEDOM na území Afghánistánu.

Page 144: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

142

ROČENkA 2008

DovoZ a vÝvoZ voJenského teChniCkého MateriÁlu

Vývoz vojenského technického materiálu do zahraničních operacíMise KFOR MNF-I Lógar Uruzgán SOG PN EF KAIA

Počet závozů 41 7 20 10 7 26 5 2

Technika 22 – 3 – 4 1 – 4

Materiál 730,8 t 15,1 t 152,5 t 35,9 t 45,2 t 87,1 t 13,9 t 38,1 t

Celkem 848,9 t 15,1 t 186,9 t 35,9 t 74,1 t 112,1 t 13,9 t 107,6 t

Dovoz vojenského technického materiálu ze zahraničních operacíMise KFOR MNF-I Lógar Uruzgán SOG PN EF KAIA

Počet závozů 14 4 5 – 2 13 – –

Technika 17 32 1 – 12 0 – –

Materiál 251,9 t 80,1 t 39,0 t – 55,2 t 46,0 t – –

Celkem 316,9 t 203,3 t 43,3 t – 77,7 t 112,1 t – –

K jednotkám v zahraničí bylo vysláno celkem 32 servisních skupin, z toho 23 komerč-ních a 9 vojenských. Z celkového počtu 32 servisních skupin bylo 18 vysláno k jednotkám KFOR, 12 – ISAF PN a CHJ, 1 – PRT Lógar, 1 – MNF-I.

Na zabezpečení požadavků jednotek v zahraničí se kromě Distribučního centra Pardu-bice výrazně podílely i další útvary a zařízení ŘeLogZdrP.

Page 145: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

143

MINISTERSTVO OBRANY ČR

hlavnÍ oDbornÍ FunkCionÁŘi ŘeDitelstvÍ loGistiCké a ZDravotniCké poDporyZástupce velitele sil podpory a výcviku − ředitel plukovník gšt. Ing. Ota NETRVAL do 31. 8. 2008

Zástupce řediteleplukovník gšt. Ing. Igor ARVAY do 31. 7. 2008

Tiskový a informační důstojníkkapitán Ing. Marcela JANDOVÁ

Vedoucí skupiny právní službyIng. Josef VÁLA do 30. 9. 2008

Náčelník štábuplukovník gšt. Ing. Štefan MURÁNSKÝ

Zástupce náčelníka štábupodplukovník gšt. Ing. Josef NAGY

Náčelník personálního odborupodplukovník Ing. Jan ŇACHAJ

Náčelník operačního odborupodplukovník Ing. Ladislav BOHUSLAV

Náčelník odboru logistikyplukovník Ing. Petr NEČEKAL

Náčelník odboru perspektivního plánovánípodplukovník Ing. Alexandr MAN

Náčelník oddělení KISmajor Ing. Josef MIKA

Náčelník pracoviště ochrany informacíMonika DRŠTKOVÁ

Náčelník ekonomického odborupodplukovník Ing. Juraj VAVRO

Page 146: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

144

ROČENkA 2008

Náčelník správy majetkových uskupeníplukovník gšt. Ing. Jaroslav LINHART

Náčelník odboru opravovaného majetkuplukovník Ing. Oskar KOVAŘÍK

Náčelník odboru neopravovaného majetkuplukovník Ing. Pavel MATES

Náčelník odboru logistiky letectvaplukovník Ing. Karel FILIP

Náčelník odboru informačního systému logistikypodplukovník Ing. Pavel ŠIŠKA

Náčelník odboru zabezpečení krizových stavůplukovník Ing. Ladislav KUČERA

Náčelník oddělení plánování a zabezpečenípodplukovník Ing. Eduard LEŠTACH do 30. 11. 2008

Náčelník odboru zkušebnictví MU 2. 1 a 3. 0 Brnoneobsazeno zrušeno k 1. 10. 2008

Náčelník správy vojenské dopravyplukovník gšt. Ing. Martin ŠTOCHL

Náčelník odboru – zástupce náčelníka správy vojenské dopravypodplukovník Ing. František HRÁCH

Náčelník odboru plánování a zdrojůpodplukovník Ing. Jaroslav ŠTRUPL

Zástupce náčelníka správy pořizování majetku a služebpodplukovník Ing. Michal GROMOVSKÝ

Náčelník obchodního odboru Imajor Ing. Jiří VÉBR

Page 147: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

145

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Náčelník obchodního odboru IIIng. Miroslav ČERVENÝ

Náčelník obchodního odboru IIIIng. Ján GRÍSA

Náčelník oddělení právní podporyIng. Václav KUBÍK

Náčelník oddělení vypořádáníIng. Oskar JAHELKA

Náčelník oddělení logistické podpory jednotek v zahraničípodplukovník Ing. Ladislav BUČEK

Vedoucí odboru outsourcinguIng. Václav ŠTĚTINA

Zástupce ředitele – náčelníka Správy zdravotnického zabezpečení Hradec Královéplukovník MUDr. Zoltán BUBENÍK

Zástupce náčelníka Správy zdravotnického zabezpečení Hradec Královépodplukovník Ing. Marian TOMÁŠIK

Náčelník odboru – zástupce náčelníka Správy zdravotnického zabezpečeníHradec Královéneobsazeno

Náčelník odboru vojenské farmacie a zdravotnické informatiky podplukovník Ing. Zbyněk STRUŽ

Náčelník odboru krizového řízení a vnitřní správy podplukovník Ing. Zdeněk BENEŠ

Náčelník odboru kontroly a hospodaření s majetkempodplukovník Ing. Jiří MOTAL do 30. 9. 2008

Page 148: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

146

ROČENkA 2008

hlavnÍ oDbornÍ FunkCionÁŘi pŘÍMo poDŘÍZenÝCh voJenskÝCh ÚtvarŮ a ZaŘÍZenÍVelitel Základny opravplukovník Ing. Ján BABIC do 30. 9. 2008podplukovník Ing. Petr HEIN od 1. 10. 2008

Náčelník Základny municeplukovník gšt. Ing. Přemysl ŠKÁCHA do 30. 4. 2008 plukovník gšt. Ing. Jaroslav JÍRŮ od 1. 5. 2008

Velitel Základny opravovaného materiáluplukovník Ing. Miloslav VARHANÍK do 30. 9. 2008 podplukovník Ing. Jozef GALLA od 1. 10. 2008

Náčelník Základny neopravovaného materiáluplukovník Ing. Jozef KAPRAĽ do 31. 8. 2008 podplukovník Ing. Rostislav HULÍK od 1. 9. 2008

Velitel Distribučního centrapodplukovník Ing. Jan HOLČÍK

Ředitel Regionálního úřadu vojenské dopravy Plzeňpodplukovník Ing. Antonín GARAJ

Ředitel Regionálního úřadu vojenské dopravy Hradec Královépodplukovník Ing. Jiří VERNER

Ředitel Regionálního úřadu vojenské dopravy Olomoucpodplukovník Ing. Milan PALKOVIČ

Velitel Veterinární základnypodplukovník Ing. Marek PURMENSKÝ

Ředitel Ústředního vojenského veterinárního ústavuplukovník MVDr. Jaroslav HONEGR

Náčelník Centra letecké záchranné službypodplukovník MUDr. Michal MAREČEK

Page 149: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

147

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Náčelník oddělení zdravotnického zabezpečení armádního vrcholového sportu Prahakapitán Mgr. MUDr. Robert VÁLKA

Velitel Základny zdravotnického materiáluplukovník gšt. PharmDr. Jiří PLÁŠEK

Velitel Nemocniční základnyplukovník MUDr. Mojmír MRVA

Ředitel Ústředního vojenského zdravotního ústavupodplukovník MUDr. František BÍLEK, Ph.D. do 30. 9. 2008

Náčelník Posádkové ošetřovny Vyškovpodplukovník MUDr. Jiří VRZAL

Náčelník Posádkové ošetřovny Brandýs nad Labem – Stará Boleslavpodplukovník MUDr. Martin VILDE

Náčelník Posádkové ošetřovny Klatovypodplukovník MUDr. Vlastimil KLÁT do 16. 5. 2008neobsazeno od 17. 5. 2008

Náčelník Posádkové ošetřovny Olomoucpodplukovník MUDr. Miloslav JIŘÍČEK do 31. 10. 2008major MUDr. Michal JURCZYK od 1. 11. 2008

Náčelník Posádkové ošetřovny Žatecpodplukovník MUDr. Milan FÍNA

Náčelník Posádkové ošetřovny Jince – vojenský újezd Brdypodplukovník MUDr. Petr CHLÁDEK

Náčelník Posádkové ošetřovny Praha-Kbelypodplukovník MUDr. Otmar BEDNÁŘ

Náčelník Posádkové ošetřovny Náměšť nad Oslavoupodplukovník MUDr. Stanislav HLAVATÝ

Náčelník Posádkové ošetřovny Přerovpodplukovník MUDr. Juraj BREŠŤANSKÝ

Page 150: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

148

ROČENkA 2008

Náčelník Posádkové ošetřovny Prostějovpodplukovník MUDr. Tomáš NAVRÁTIL

Náčelník Posádkové ošetřovny Jindřichův Hradecneobsazeno

Náčelník Posádkové ošetřovny Liberecmajor MUDr. Jaroslav KONEČNÝ

Náčelník Posádkové ošetřovny Moravská Třebovápodplukovník MUDr. Petr PATOČKA

Náčelník Posádkové ošetřovny Opavapodplukovník MUDr. Pavel KŘÍŽKOVSKÝ

Náčelník Posádkové ošetřovny Přáslavicepodplukovník MUDr. Jaromír SAMUEL

Náčelník Posádkové ošetřovny Strakonicepodplukovník MUDr. Jan TUNA

Náčelník Posádkové ošetřovny Prahapodplukovník MUDr. Ivo MACELA

Náčelník Posádkové ošetřovny Brnopodplukovník MUDr. Milan HUBL

Náčelník Posádkové ošetřovny Bechyněmajor MUDr. Jiří BLECHTA

Náčelník Posádkové ošetřovny Pardubicepodplukovník MUDr. Richard CIMLERzrušena k 30. 9. 2008

Náčelník Posádkové ošetřovny Hradec Královépodplukovník MUDr. Miloš ORENDÁČzrušena k 30. 9. 2008

Page 151: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

149

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Náčelník Posádkové ošetřovny Čáslavpodplukovník MUDr. Jiří KOBRLE zrušena k 30. 9. 2008

Náčelník Posádkové ošetřovny Hranicepodplukovník MUDr. Ivo MAZÍK zrušena k 30. 9. 2008

Náčelník Spádového vojenského zdravotnického zařízení Hradec Královépodplukovník MUDr. Miloš ORENDÁČ od 1. 10. 2008

Page 152: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

150

ROČENkA 2008

ŘeDitelstvÍ vÝCviku a DoktrÍn krÁle Jana luCeMburského

Ředitelství výcviku a doktrín (ŘeVD) včetně jemu podřízených vojen-ských útvarů a zařízení bylo k 1. 4. 2008 převedeno z dosavadní podřízenosti velitele Velitelství sil podpory a výcviku do podřízenosti velitele Velitelství společných sil. V rámci další reorganizace bylo ŘeVD k 31. 12. 2008 zrušeno a k 1. 1. 2009 nově vzniklo Velitelství výcviku – Vojenská akademie.

ŘeVD v oblasti výcviku a vzdělávání zodpovídalo za zajištění základního a specializo-vaného výcviku vojenských profesionálů a jejich další odborné a kariérové vzdělávání. V oblasti doktrín řídilo tvorbu a novelizaci doktrín, předpisů a pomůcek pro armádu s vyu-žitím analýz vývoje vojenského umění a použití nových vojenských technologií. Při zabez-pečování výcviku zodpovídalo za přípravu učebně-výcvikových zařízení pro výcvik vojsk pozemních a vzdušných sil, jednotek Aliance a chod vojenských výcvikových prostorů.

ŘeVD rozvíjelo formy a metody výuky a výcviku při přípravě mužstva, praporčíků a důstojníků AČR na Vojenské akademii Vyškov, v Ústavu jazykové přípravy a u Výcviko-vé základny Vyškov, analyzovalo výsledky a efektivnost výcviku, předkládalo doporučení v oblasti rozvoje metod a forem výcviku a aktualizovalo výcvikové programy. Řídilo a kon-cepčně rozvíjelo kariérové vojenské vzdělávání v AČR v rozsahu své působnosti, včetně aplikačního vzdělávání absolventů Univerzity obrany Brno. Řídilo základní, odborný a spe-ciální výcvik a základní výcvik dobrovolných aktivních záloh pro potřeby profesionální AČR. Rozvíjelo doktrinální soustavu AČR a vytvářelo předpisy v oblasti operačního a bojového použití druhů vojsk, analyzovalo a aplikovalo standardy NATO do AČR v oblasti operač-ního a bojového použití druhů vojsk. Analyzovalo průběh soudobých krizových operací a předkládalo doporučení v oblasti výcviku, přípravy velitelů a štábů, organizačních struktur a bojového použití jednotek na taktickém stupni velení AČR.

Plnilo funkci Národního centra pro experimentování a rozvoj operačního použití ali-ančních sil (NATO Combat Development and Experimentation). Řídilo, koncepčně rozvíje-lo a plnilo úkoly jazykové přípravy v souladu s požadavky AČR. Řídilo modernizaci, rozvoj, zavádění a plánování využití výcvikových zařízení v souladu s potřebami AČR a koordino-valo využití Centra simulačních a trenažérových technologií k výcviku velitelů a štábů podle požadavků AČR. Koncepčně řídilo zavádění simulační a trenažérové techniky do AČR. V souladu se smlouvou mezi Českou republikou a Velkou Británií zajišťovalo součinnost a logistickou podporu při zabezpečování činnosti a výcviku British Military Advisory and Training Team Central and Eastern Europe (BMATT CEE) ve Vyškově. Ředitelství výcviku a doktrín Krále Jana Lucemburského bylo dislokováno ve Vyškově.

Page 153: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

151

MINISTERSTVO OBRANY ČR

vnitŘnÍ struktura ŘevD Odbor výcviku Odbor zabezpečení výcviku a učebně-výcvikové základny Správa doktrín

oDbor vÝCvikuOdbor výcviku (OV) odpovídal za zajištění základního a specializovaného výcviku vo-

jenských profesionálů a jejich další odborné a kariérové vzdělávání. Řídil základní, odborný a speciální výcvik a výcvik záloh pro potřeby AČR a byl řídícím a koncepčním orgánem v oblasti základní, odborné a speciální přípravy vojenských profesionálů, jejich odborného a kariérového vzdělávání. Odborně a metodicky řídil Vojenskou akademii Vyškov a Výcvi-kovou základnu Vyškov.

Odpovídal za odborné a metodické řízení výcviku vojsk ve své působnosti a vytváření a zavádění nových výcvikových norem do praxe. Vyhodnocoval a navrhoval opatření ke zlepšení stavu oblasti přípravy velitelů a štábů. Poskytoval odbornou pomoc při tvor-bě výcvikových předpisů a pomůcek a podílel se na zpracování programů výcviku pro základní, odborný a speciální výcvik, výcvik dobrovolných záloh. Řídil základní a zdoko-nalovací řidičskou přípravu řidičů automobilů, bojových vozidel a výcvik ve vojenských autoškolách.

Analyzoval výsledky a efektivnost výcviku a předkládal doporučení v oblasti rozvoje metod a forem výcviku a aktualizoval výcvikové programy. Zpracovával návrhy na zavádě-ní nové simulační a trenažérové techniky do AČR. Odborně připravoval realizaci cílových struktur a pilotních projektů, vnitřních a vnějších grantů výcvikové základny.

Koordinoval přípravu jednotek vysílaných do misí. V součinnosti s Univerzitou obrany a Vojenskou akademií Vyškov se podílel na defino-

vání obsahu a provádění aplikačních, přeškolovacích a zdokonalovacích kurzů. Do přípravy a výcviku profesionálů zaváděl získané nové poznatky ze společných cvi-

čení, misí a polního výcviku jednotek VSS.

oDbor ZabeZpeČenÍ vÝCviku a uvZOdbor zabezpečení výcviku a UVZ (OZVUVZ) koncepčně i exekutivně řídil zabezpeče-

ní UVZ pro vojska pozemních sil, vzdušných sil a sil územní obrany. Koordinoval výcvik ve vojenských výcvikových prostorech a CSTT pro jednotky a útvary AČR a NATO. Koncepč-ně řídil rozvoj, modernizaci a distribuci simulační a trenažérové techniky.

OZVUVZ řídil a koordinoval systémové činnosti v oblasti plánování a všestranného zabezpečení UVZ a koncepci plánování, řízení a všestranné zabezpečování investiční vý-stavby a rozvoje UVZ v působnosti celé AČR. Řídil systémové činnosti v oblasti přípravy a vlastní realizace vojskových zkoušek v rámci AČR při zavádění nové techniky a analytické, finanční a logistické vazby v oblasti UVZ a STT. Koordinoval vztahy v oblasti spolupráce

Page 154: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

152

ROČENkA 2008

s právními a územními orgány při řešení a odborně řídil útvary zabezpečení. Metodicky, systémově a exekutivně řídil a koordinoval plánovací činnost u podřízených útvarů.

Odbor tvořil koncepce a strategie využívání VVP AČR na základě analytické činnosti při zpracovávání souhrnných informací o plnění úkolů a opatření v rámci UVZ, koncepčně, odborně a metodicky řídil střediska obsluhy výcvikových zařízení, Zabezpečovací základnu Vyškov a Centrum simulačních a trenažérových technologií Brno a Vyškov. Koordinoval a řídil asanační a rekultivační opatření (ARO) v působnosti ŘeVD, plánoval finančních pro-středků pro zabezpečení úkolů ARO v AČR.

sprÁva DoktrÍnSpráva doktrín (SD) byla odborně-teoretickým prvkem Ředitelství výcviku a doktrín

s operačně-taktickým významem. Řídila tvorbu doktrín, předpisů a pomůcek pro armádu s využitím analýz vývoje vojenského umění a použití nových vojenských technologií.

Správa doktrín byla výkonným prvkem Armády České republiky (AČR), jejímž úkolem byl rozvoj vojenské teorie, zpracování, revize a novelizace doktrín, předpisů a pomůcek v oblasti operačního a bojového použití vojsk AČR a v oblasti výcviku.

Byla centrem pro rozvoj vojenské vědy na úrovni operačního umění a taktiky. Reali-zovala nezbytné analýzy reálně prováděných bojových činností a výcviku vojsk. V součin-nosti s MO ČR, GŠ AČR, Ústavem strategických studií, Univerzitou obrany, resortní školou a ostatními resortními výzkumnými zařízeními rozpracovávala teorii přípravy a vedení ope-rací. Garantovala provázanost SD, odborných kapacit vojenských škol a vědeckých a vý-zkumných pracovišť v ČR i v zahraničí. Zabezpečovala účast zástupců SD na mezinárodních jednáních o doktrínách, na seminářích a konferencích k problematice vojenské vědy a pra-videlnou přítomnost na výcviku u součástí AČR.

SD odpovídala za zpracování doktrín, předpisů a pomůcek pro plánování a činnost vojsk AČR v celém spektru a struktuře možných operací a pro zabezpečení výcviku vojsk.

Zpracovávala a navrhovala opatření k zavádění standardizačních dohod, výnosů a ostatních dokumentů NATO k implementaci v doktrinární soustavě a praxi AČR. Byla orgánem, který zabezpečoval zpracování doktrín, pomůcek a výcvikových předpisů AČR v rozsahu rozhodnutí NGŠ AČR a plní úlohu jejich správce.

Studovala vývoj obecně vojenské problematiky, nejnovější poznatky vojenské vědy a prováděla analýzu zkušeností z různých oblastí činnosti AČR a ostatních moderních armád. Získané poznatky aplikovala ve vytvářených doktrínách a s předstihem, před vydá-ním ostatních normativních aktů nebo jejich doplňků, byla v součinnosti s vědeckým, vý-zkumnými, školicími a ostatními resortními i mimoresortními zařízeními a získané poznatky prosazovala do systému vzdělávání a přípravy příslušníků AČR.

Transformovala a zapracovávala závěry analýz ze zkušeností a poznatků z prováděného výcviku v AČR a ostatních armádách NATO a z reálného působení sil v současných vo-jenských operacích různého charakteru do předpisů operačního, taktického, všeobecného a administrativního charakteru s celoarmádní působností.

Page 155: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

153

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Byla institucí, která zastupovala ČR při jednáních orgánů, pracovních skupin a výborů NATO, které se zabývají tvorbou doktrín a realizací projektů mající vliv na operační použití a výcvik ozbrojených sil a vojsk AČR.

poDŘÍZené Útvary a ZaŘÍZenÍ ŘevD Vojenská akademie Vyškov

Zabezpečovací základna Vyškov

Výcviková základna Vyškov

Centrum simulačních a trenažérových technologií Brno, Vyškov

Ústav jazykové přípravy Vyškov

Středisko obsluhy výcvikových zařízení Brdy

Středisko obsluhy výcvikových zařízení Libavá

Středisko obsluhy výcvikových zařízení Boletice

Středisko obsluhy výcvikových zařízení Hradiště

hlavnÍ Úkoly ŘeDitelstvÍ vÝCviku a DoktrÍn v roCe 2008Cílem Ředitelství výcviku a doktrín v roce 2008 bylo koncepčně rozvíjet, řídit a reali-

zovat úkoly procesu přípravy příslušníků OS ČR a tím zajišťovat požadovaný stupeň jejich připravenosti jako předpokladu dosahování požadovaných operačních schopností.

Dalšími prioritami v roce 2008 bylo zabezpečení požadované úrovně vzdělání a výcviku, rozvoj doktrinální soustavy a udržení vysoké kvality personálu ve struktu- ře ŘeVD reorganizovaného k 1. lednu 2009 na Velitelství výcviku – Vojenskou akademii.

Na základě těchto cílů plnilo ŘeVD v roce 2008 tyto vybrané prioritní úkoly:1. V souladu s Transformací resortu MO v rámci realizace 2. kroku reformy pokračovat

v optimalizaci organizačních struktur ŘeVD.2. K datu 1. 4. 2008 přepodřídit ŘeVD ve stávající struktuře pod SpS a k 1. 1. 2009 splnit

opatření Nařízení k realizaci OMDZ v resortu MO.3. Zabezpečit tvorbu a rozvoj doktrinální soustavy AČR, předpisů, norem, výcvikových

programů, služebních pomůcek a vojenských publikací pro zajištění přípravy jednotliv-ců a jednotek v podmínkách profesionální armády.

4. Provádět rozsáhlé spektrum výcviku, výuky a přípravy vojenských profesionálů AČR, příslušníků aktivních záloh, členů zahraničních armád a občanských zaměstnanců.

5. Kvalitní přípravou plánování a využití výcvikových zařízení SOVZ AČR zabezpečit poža-davky cvičících vojsk na zabezpečení výcviku, pro domácí i mezinárodní operace.

Page 156: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

154

ROČENkA 2008

6. Dokončit investiční akci II. etapy výstavby CSTT k zabezpečení přípravy velitelů a štábů a efektivního výcviku jednotek AČR v součinnosti s jednotlivými druhy vojsk na bázi simulačních virtuálních technologií.

7. Zabezpečit zahraniční styky a aktivity v duchu zahraničně politických zájmů ČR a rozví-jet komplexní systém komunikace a budování prestiže ŘeVD na veřejnosti.Hlavním úkolem v oblasti výstavby bylo nadále pokračovat v reformě ozbrojených sil

v podmínkách Ředitelství výcviku a doktrín. V souladu s přijatými závěry „Transformace resortu MO“ v rámci realizace 2. kroku reformy pokračovat v optimalizaci organizačních struktur Ředitelství výcviku a doktrín a jeho jednotlivých prvků a vytvořit Velitelství výcviku – Vojenskou akademii.

K tomu byla provedena následující opatření: k 1. dubnu 2008 ŘeVD ve stávající organizační struktuře (od 1. ledna 2009) převedeno

do podřízenosti SpS; k 1. dubnu 2008 byl do podřízenosti ředitele ŘePP převeden ÚJP; k 1. lednu 2009 byly reorganizovány a přejmenovány ŘeVD na Velitelství výcviku – VA

a ZZ na prapor zabezpečení; k 1. lednu 2009 byly reorganizovány a sníženy počty zaměstnanců SOVZ Boletice, Brdy,

Hradiště a Libavá; k 31. prosinci 2008 byla zrušena VA ve Vyškově a Výcviková základna Vyškov.

Ředitelství splnilo v roce 2008 úkoly transformačních změn a bylo připraveno plnit úkoly přípravy personálu pro potřeby resortu MO ČR v nové organizační struktuře Velitel-ství výcviku – Vojenské akademie (VeV – VA).

Na základě „Plánu tvorby, novelizace a revize vojenských předpisů, služebních pomů-cek a vojenských publikací v působnosti AČR na rok 2008“ bylo Správou doktrín ŘeVD dokončeno zpracování všech 19 zpracovatelských úkolů.

Z celkově plánovaného objemu zpracovatelských úkolů na rok 2008 (35 v rámci AČR) se ŘeVD podílelo 54 %. Mimo plán bylo zpracováno dalších 10 zpracovatelských úkolů. Cel-kově bylo příslušníky ŘeVD v roce 2008 zpracováno 29 dokumentů (1 novelizace doktríny, 10 vojenských předpisů, 11 vojenských publikací a 7 publikací s tematikou zkušenosti z ope-rací).

Začal vycházet elektronický časopis DOKTRÍNY, který je dostupný na intranetových a internetových stránkách Správy doktrín. Časopis Doktríny je vojenské odborné on-line periodikum zaměřené na publikování nejaktuálnějších informací tak, aby byly přístupné široké vojenské odborné veřejnosti.

V rámci procesu získávání poznatků a využívání zkušeností (ZPVZ) se uskutečnila kon-ference a přednáška, kde zahraniční lektoři předávali své zkušenosti ze zahraničních ope-rací. Příslušníci U.S.Army se podělili o své zkušenosti ze stabilizačních a protipovstaleckých operací v Afghánistánu a zástupci pozemních sil francouzské armády předali své zkušenosti z operací v Africe.

Page 157: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

155

MINISTERSTVO OBRANY ČR

V roce 2008 probíhala v institucích a zařízeních Ředitelství výcviku a doktrín příprava personálu pro potřeby AČR s vyšší intenzitou a ve větším objemu, než tomu bylo v před-chozích letech.

Ředitelství výcviku a doktrín realizovalo hlavní úkol v oblasti vzdělávání a výcviku vo-jáků Armády ČR, příslušníků aktivních záloh a občanských zaměstnanců. Realizace tohoto úkolu probíhala u Vojenské akademie ve Vyškově formou kariérových a účelových kurzů pro splnění kvalifikačních požadavků k výkonu systemizovaných míst rotmistrovského, pra-porčického a důstojnického sboru, základních a odborných aplikačních kurzů pro absol-venty Univerzity obrany Brno, dále formou přípravy příslušníků AČR do zahraničních misí (rotace KFOR, EUFOR, ISAF, krátkodobé a pozorovatelské mise), přípravou příslušníků aktivních záloh, občanských zaměstnanců NATO a přípravou osob před vysláním na pra-coviště v zahraničí. U Výcvikové základny kurzy základní přípravy, odborné a speciální přípravy pro výkon základních funkcí.

Oba subjekty (Vojenská akademie a Výcviková základna) se podílely na přípravě a vý-cviku příslušníků aktivních záloh.

Uskutečnila se příprava dokumentace nových kurzů, která souvisí se změnou struktury kariérových kurzů v hodnostním sboru rotmistrů a praporčíků. Do systémů přípravy důstoj-níků byl zpracován nový důstojnický kurz pro rekrutované absolventy civilních vysokých škol. Všechny nově zpracované učební plány pro rotmistry, praporčíky i důstojníky vychá-zely z předpisu Pub-70-00-01 tak, aby byla zachována kontinuita přípravy jednotlivce.

V roce 2008 byla přijata nová koncepce přípravy personálu u Vojenské akademie ve Vyškově a byla zahájena příprava nové učební dokumentace kurzů, zejména důstojnic-kého kurzu, který byl zahájen 5. ledna 2009.

Vojenská akademie ve Vyškově zabezpečila výuku a výcvik základního aplikačního kurzu pro studenty 1. a 2. ročníků Univerzity obrany Brno v počtu 303 osob. Výcvik od-borných aplikačních kurzů pro studenty bakalářského studia UO Brno byl zahájen 1. září 2008. Výjimku tvořili studenti studijního programu pilot vojenského letounu, kteří zahájili svoji přípravu už 1. srpna 2008 z důvodu využití příznivého počasí pro letovou přípravu. Na základě požadavku velitele vzdušných sil byl kurz pro nové piloty zkrácen z dvanácti měsíců na pět. V aplikačních kurzech bylo celkem vyškoleno 400 absolventů. S úspěchem pokračovaly kurzy speciální přípravy pracovního personálu pro NATO do misí. Tyto kurzy jsou v rámci Aliance velmi vysoce hodnoceny a České republice i Armádě ČR to zvyšuje mezinárodní kredit.

I přes výraznou redukci počtů a probíhající reorganizaci Ředitelství výcviku a doktrín do nové organizační struktury byl výcvik zabezpečen podle požadavků útvarů a zařízení AČR. V roce 2008 organizace základního výcviku proběhla v souladu s „Nařízením NGŠ AČR ke splnění rekrutačního cíle v roce 2008“. V základním výcviku bylo v roce 2008 při-praveno 1 140 vojáků (2007 – 1 066 vojáků), což bylo nejvíce od roku 2004. V roce 2008 opustilo základní výcvik 8,9 % vojáků (2007 – 12 %), což je nejnižší procento od přechodu na plně profesionální OS ČR.

Page 158: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

156

ROČENkA 2008

Základní výcvik probíhal podle novelizovaných programů základní přípravy. Do no-velizovaných programů byly zpracovány nové požadavky vyplývající ze zkušeností AČR ze zahraničních misí. Současně se posílily prvky psychologické přípravy. Kladl se důraz na posílení ve zdravotnické přípravě, vojenské topografii a orientaci v terénu, vyžádá-ní MEDEVAC, vyžádání palebné podpory a nově bylo zavedeno přestřelování jednotek do základní přípravy.

Osvědčila se rovněž organizace etických seminářů v Pastoračním centru AČR v Lulči. V roce 2008 byla rovněž změněna organizace vojenských přísah. Vojenské přísahy se or-ganizovaly ve spolupráci s posádkovým městem Vyškov a probíhaly za účasti veřejnosti. Vojenské přísahy na veřejnosti zvyšují prestiž armády ve společnosti, přispívají k její propa-gaci a k posilování rekrutačního potenciálu a mají velký význam pro sebevědomí nových vojáků.

V oblasti organizace a zabezpečení základního výcviku pokračoval proces stabilizace a přípravy instruktorů výcviku.

Specifiká organizace základního výcviku v roce 2008 spočívala především v realizaci Nařízení NGŠ AČR ke splnění rekrutačního cíle. Tímto nařízením byly v roce 2008 účelově stanoveny tři organizační formy provádění základního výcviku: základní výcvik v délce trvání 3 měsíců (nástupní termíny 1. dubna a 1. října 2008); základní výcvik v délce trvání 2 měsíců pro studenty UO Brno (nástupní termín 1. 8. 2008); základní výcvik v délce trvání 2 měsíců – doplněn pro vybrané odbornosti o 1 měsíc

odborné přípravy (nástupní termín 1. července 2008).Hlavním účelem organizace základní přípravy bylo vyhovět potřebám vyššího rekrutač-

ního cíle a vytvořit podmínky pro „překlopení“ funkcí v Armádě ČR z občanských zaměst-nanců na vojáků z povolání (základní výcvik v délce dvou měsíců byl určen především pro tuto skupinu personálu).

V rámci nové „Koncepce přípravy personálu Armády ČR“ byl přepracován učební plán základního rotmistrovského kurzu, sestavený z vševojskové, odborné a speciální části. Z dů-vodu zvyšování profesní připravenosti instruktorů výcviku byla jejich příprava zaměřena na zkvalitnění úrovně jazykových znalostí a výměnu zkušeností se zahraničními partnery.

V roce 2008 se výcviku u texaské národní gardy zúčastnilo 40 instruktorů z posádky Vyškov při společném cvičení RED RIVER, které se konalo ve dnech 24. srpna až 7. září 2008 v Austinu. Své místo v systému přípravy vojenských profesionálů měl výcvik jednotek a štábů vysílaných do mírových operací, struktur NATO a OSN, příprava a výcvik velitelů, specialistů a jednotek aktivní zálohy.

Ředitelství výcviku a doktrín významně posílilo své postavení u zahraničních partnerů v oblasti mezinárodního výcviku. V roce 2008 absolvovalo výcvik ve Vyškově více než šest stovek vojáků a civilních zaměstnanců ze spojeneckých a partnerských zemí.

V průběhu roku 2008 bylo organizováno 5 kurzů pro civilní zaměstnance NATO před jejich nasazením v misích. absolvovalo ve Vyškově výcvik více než šest stovek vojáků a ob-čanských zaměstnanců ze spojeneckých a partnerských zemí. Ohlasy na kvalitu a úroveň

Page 159: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

157

MINISTERSTVO OBRANY ČR

kurzů byly velmi vysoké a samotní účastníci kurzů ocenili profesionální přístup školitelů. Celkově bylo vyškoleno 181 osob. Součástí přípravy byla i úspěšná vzdělávací a výcviková činnost Britského vojenského poradního a výcvikového týmu (BMATT).

V oblasti zabezpečení, rozvoje, plánování a využití učebně-výcvikových základen byl kvalitní přípravou a zajištěním výcvikových a ubytovacích zařízení zabezpečen výcvik jed-notek AČR ve VVP AČR a CSTT s důrazem na zabezpečení provedení domácích a me-zinárodního cvičení. Uskutečnila se 2. celoarmádní konference rozvoje a modernizace učebně-výcvikových základen a realizovala se modernizace a rozvoj výcvikových zaříze-ní. Dokončilo se vybudování univerzálního cvičiště pro jízdy tanků pod vodou (UCJPTV) a byly rekonstruovány pojezdové dráhy u SOVZ Březina. U SOVZ Boletice a SOVZ Brdy byly instalovány nové dálkově ovládané zvedáky terčů. V roce 2008 bylo na prostředky ARO ve vojenských újezdech vynaloženo 47,042 mil. Kč.

V oblasti řízení rozvoje a využití simulačních a trenažérových technologií byla velká pozornost věnována přípravě a zabezpečení II. etapy projektu výstavby simulačních center AČR a pokračoval výcvik s využitím simulační a trenažérové techniky. Do provozu byl uveden posádkový trenažér BVP-2. Realizovala se stavební připravenost pro umístění STT pro nově zaváděné kolové obrněné transportéry (KOT) a proběhly vojskové zkoušky ři-dičského trenažéru ATS-810.

Hlavními úkoly Ředitelství výcviku a doktrín krále Jana Lucemburského ve Vyškově v oblasti zahraničních aktivit v roce 2008 bylo zabezpečit zahraniční styky a zahraniční aktivity v duchu zahraničněpolitických zájmů České republiky ve vojensko-bezpečnostní oblasti. Ředitelství prezentovalo a zabezpečovalo ukázky výuky a výcviku pro zahraniční delegace 17 zemí světa, podepsalo bilaterální smlouvu s Centrem doktrín a použití sil pozemního vojska Francie. K nosním projektům patřilo organizační zabezpečení XV. mezi-národního festivalu vojenských hudeb – Kroměříž 2008 a Mezinárodní mistrovství Armády ČR v letním přírodním víceboji Summer survival 2008.

Page 160: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

158

ROČENkA 2008

hlavnÍ oDbornÍ FunkCionÁŘi ŘeDitelstvÍ vÝCviku a DoktrÍn(k 31. 12. 2008)

Ředitel Ředitelství výcviku a doktrínplukovník gšt. Ing. Jaromír ZŮNA, MSc.

Zástupce ředitele – velitel posádky Vyškovplukovník gšt. Ing. Jan NEPLECH do 30. 9. 2008

Zástupce řediteleplukovník gšt. Ing. Zbyněk JANEČKA od 1. 10. 2008

Zástupce ředitele – Náčelník Správy doktrínplukovník gšt. Ing. Tomáš RAK

Náčelník štábuplukovník gšt. Ing. Joachim DÁVID

Náčelník operačního a plánovacího odboru – zástupce náčelníka štábupodplukovník Ing. Vladimír TRÁVNÍK

Náčelník odboru výcvikuplukovník Ing. Karel KLINOVSKÝ

Náčelník odboru zabezpečení výcviku a učebně-výcvikové základnyplukovník Ing. Miroslav KÜHTREIBER

Náčelník ekonomického úsekupodplukovník Ing. Jiří LEXMAUL

Náčelník osobního štábupodplukovník Ing. Vladimír DAVID

Náčelník personálního odborupodplukovník Ing. Jiří ZÁCHA

Náčelník odboru logistikyplukovník Ing. Pavel DVOŘÁK

Page 161: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

159

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Organizační strukturu nově vytvořeného Velitelství výcviku – Vojenské akademie tvoří (od 1. 1. 2009) Institut doktrín Institut výcviku Institut vzdělávání Institut rozvoje Institut dopravní výchovy AČR Centrum simulačních a trenažérových technologií Brno a Vyškov Prapor zabezpečení Vyškov Středisko obsluhy výcvikových zařízení Libavá Středisko obsluhy výcvikových zařízení Jince Středisko obsluhy výcvikových zařízení Boletice Středisko obsluhy výcvikových zařízení Hradiště

VELITELSTVÍ VÝCVIKU – VOJENSKÁ AKADEMIE (VeV – VA)

V roce 2008 prošlo Ředitelství výcviku a doktrín transformací, jejíž podstatou bylo sloučení Ředitelství výcviku a doktrín, Vojenské akademie a Výcvikové základny do jedné složky, nesoucí název Velitelství výcviku – Vojenská akademie (VeV – VA).

Velitelství výcviku – Vojenská akademie od 1. ledna 2009 plní pro Armádu ČR rozho-dující úkoly v oblasti individuálních forem kariérové a profesní přípravy vojáků v hodnost-ních sborech rotmistrů, praporčíků a nižších důstojníků. Formou účelových a specializačních kurzů zabezpečuje odbornou přípravu i pro další kategorie vojáků a občanských zaměst-nanců. Nelze rovněž opomenout dynamicky se rozvíjející oblast mezinárodního výcviku, kde Velitelství výcviku – Vojenská akademie plní v rámci resortu MO ČR řadu nosných funkcí. Vedle funkcí vzdělávacích, výcvikových, rozvoje a řízení učebně-výcvikové základny a koncepčních úkolů v rozvoji doktrinální soustavy, plní funkce posádkového a logistického zabezpečení ve prospěch 19 zařízení a institucí, dislokovaných v posádce Vyškov. Integrace funkcí, struktur a logistické podpory vytváří unikátní organizační strukturu, která z hlediska své efektivity a výkonnosti je předmětem zájmu jeho zahraničních partnerů.

V oblasti přípravy personálu řídí a realizuje základní výcvik, odbornou a speciální pří-pravu a přípravu aktivní zálohy; řídí a koncepčně rozvíjí vojenské kariérové vzdělávání a vý-cvik v Armádě ČR, včetně přípravy studentů a absolventů studijních programů Univerzity obrany, analyzuje výsledky a efektivnost přípravy a předkládá návrhy a doporučení v oblasti rozvoje metod a forem přípravy, zajišťuje odborný růst a zvyšování kvalifikace učitelů, lek-torů a instruktorů výcviku, poskytuje informační podporu vzdělávání a výcviku, řídí základní a zdokonalovací přípravu řidičů automobilů a bojových vozidel, koncepčně rozvíjí a realizuje speciální přípravu v kurzech tělesné přípravy, výsadkové přípravy, SAR a přípravy potápěčů.

V oblasti rozvoje realizuje výstavbu, modernizaci a rozvoj výcvikových zařízení AČR, plánuje využití výcvikových zařízení v souladu s potřebami Armády ČR, řídí a realizuje výstavbu, modernizaci a rozvoj Centra simulačních a trenažérových technologií (CSTT),

Page 162: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

160

ROČENkA 2008

simulačních a trenažérových technologií AČR, plánuje a koordinuje využití těchto zaří-zení k přípravě příslušníků AČR v souladu s potřebami Armády ČR, koordinuje využití VVP zahraničními armádami, zajišťuje součinnost a logistickou podporu při zabezpečování činnosti a výcviku British Military Advisory and Training Team – Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice, rozvíjí programy bilaterální spolupráce se zahraničními armádami s důrazem na země NATO, MAP a PfP v oblasti tvorby dok-trín, vzdělávání, výcviku a přípravy osob, řídí a organizuje kurzy pro přípravu příslušníků Armády ČR, kteří jsou vysíláni do zahraničních misí, pro občanské zaměstnance NATO a pro novináře a diplomaty před výjezdem do krizových oblastí, zabezpečuje nasazení osob a techniky v součinnosti se složkami IZS, organizuje odborné konference a semináře k podpoře řešených úkolů a výměně zkušeností z přípravy osob pro potřeby Armády ČR, získává výsledky experimentů a výzkumu spojenců, které mohou být AČR převzaty, kom-plexně zabezpečuje plnění úkolů v oblasti mezinárodní spolupráce při přípravě a výcviku příslušníků cizích ozbrojených sil.

V oblasti koncepce rozvíjí doktrinální soustavu AČR, vytváří a novelizuje předpisy a vo-jenské publikace, analyzuje a aplikuje standardy NATO v oblasti operačního a bojového použití druhů vojsk a služeb AČR, trendy vývoje ve vojenství v oblasti operačního a bojo-vého použití druhů vojsk a služeb s důrazem na pozemní a vzdušné síly a předkládá návrhy a doporučení v oblasti změn organizačních struktur, operačního a bojového použití druhů vojsk AČR a jejich výzbroje, analyzuje průběh soudobých operací v krizových oblastech a předkládá návrhy a doporučení změn v oblasti přípravy příslušníků AČR, organizačních struktur a bojového použití jednotek, útvarů a svazků druhů vojsk na taktickém stupni velení AČR, zastupuje AČR při jednání pracovních skupin NATO vytvářených pro tvorbu a novelizaci společných spojeneckých doktrín NATO, plní funkci Národního centra pro experimentování a rozvoj operačního použití aliančních sil (NATO Concept Development and Experimentation), v oblasti získávání poznatků a využívání zkušeností (ZPVZ) zajišťuje soustřeďování, třídění, analýzu a zpřístupňování poznatků a zkušeností z operací a hlavních cvičení vojsk a štábů.

Page 163: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

161

MINISTERSTVO OBRANY ČR

ŘeDitelstvÍ personÁlnÍ poDpory

Ředitelství personální podpory je určeno k realizaci komplexu úkolů per-sonalistiky v ozbrojených silách ČR – zejména v oblastech plánování potřeb a výstavby lidských zdrojů, náborů a doplňování personálem, systemizace služebních a pracovních míst, prosazování zásad kariérního řádu po jeho vydání, hod-nocení profesních kvalit vojáků, vzdělávání, exploatace velitelské části ISSP a personální evidence, podpory kvality života, personální podpory ozbrojených sil ČR v operacích na území ČR i mimo ně a aliančních sil na území ČR v rámci plnění úkolů podpory hostitelskou zemí (HNS).

Do 31. 3. 2008 bylo řídícím, odborným, metodickým a výkonným orgánem velitele Velitelství sil podpory a výcviku, od 1. 4. 2008 je v podřízenosti náčelníka Generálního štábu AČR.

orGaniZaČnÍ struktura ŘeDitelstvÍ personÁlnÍ poDpory (k 31. 12. 2008)

Poznámka: * Ústav jazykové přípravy byl k 1. 4. 2008 do podřízenosti ředitele Ředitelství personální podpory převeden z pod-řízenosti ředitele Ředitelství výcviku a doktrín.

** Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ byl k 1. 4. 2008 převeden do podřízenosti ředitele Ředitelství personální podpory z podřízenosti velitele Velitelství sil podpory a výcviku.

Ředitel Ředitelství personální podpory

Štáb

Zástupce ředitele Náčelník štábu

Odbor řízení kariér

Odbor personálních

informací

Odbor vzdělávání

Odbor podpory

kvality života

Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ**

Odbor náboru

Ústav jazykové přípravy*

Page 164: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

162

ROČENkA 2008

hlavnÍ Úkoly ŘeDitelstvÍ personÁlnÍ poDpory v roCe 2008

V procesu realizace 2. kroku reformy AČR vytvářet optimální podmínky pro personální výstavbu útvarů. Splnit všechna personální opatření vyplývající z dokumentu „Transformace resortu MO

ČR“ a „Nařízení k realizaci OMDZ v resortu MO v roce 2008“. Zabezpečit obsazování veškerých systemizovaných míst v rámci ReMO kvalitním perso-

nálem při současném dodržování platných norem a zajistit komplexní personální zabez-pečení všech jednotek AČR vysílaných do zahraničních misí. Zabezpečit plnohodnotný provoz personální části ISSP pro všechny útvary a zařízení

resortu. Zajistit vývoj a testování ISSP, včetně programování a testování vstupů do per-sonální části ISSP, statistických, analytických a uživatelských nástrojů. Řídit personální evidenci VZP resortu včetně kontrolní činnosti a vedení centrální evi-

dence osobních spisů, pomocných osobních spisů, vojenských známek a vojenských průkazů. V souladu s „Koncepcí vzdělávání personálu resortu MO, výstavby a rozvoje vojen-

ského školství na roky 2006–2011“ pokračovat v oblasti rozvoje personálu a provázat vzdělávací aktivity s realizací kvalifikačních předpokladů. Ve spolupráci s Univerzitou obrany Brno dosáhnout podstatného zvýšení kvality a účin-

nosti výuky cizích jazyků. Pokračovat v úspěšné realizaci kariérního vzdělávání vojáků v systému základních, od-

borných, specializovaných a štábních kurzů, které jsou připraveny v průřezu všech hod-nostních sborů. V oblasti vzdělávání vojenských profesionálů ve školách a kurzech v zahraničí prosazo-

vat ve spolupráci se SP MO a SOPS MO zejména prověřené, efektivní a kvalitní stu-dijní aktivity v zahraničí, které jsou AČR nabízeny jako součást příslušných vzdělávacích programů. Zabezpečit kvalitní plnění úkolů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů v souladu

s přijatou „Koncepcí prevence SNJ na období 2005–2009“ a RMO č. 20/2005. Realizovat program péče o vojáky nasazované do mírových operací a jejich rodinné

příslušníky a déle jej zdokonalovat. Organizovat kulturní, společenské a sportovní festivaly přehlídky, soutěže a jiné akce

s regionálním, resortním nebo celostátním významem. Zvyšovat kvalitu života personálu ReMO včetně rodinných příslušníků a válečných ve-

teránů. Prohlubovat a zkvalitňovat spolupráci s občanskými sdruženími a organizacemi. Prosazovat rovný princip mužů a žen. Splnit stanovený rekrutační cíl pro rok 2008. Zabezpečit optimální obsazování systemizovaných míst určených k rekrutaci novým vo-

jenským personálem s požadovanou kvalifikací.

Page 165: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

163

MINISTERSTVO OBRANY ČR

K zabezpečení potřebného počtu zájemců o službu v ozbrojených silách ČR udržovat povědomí o možnostech služby v OS ČR a její atraktivnosti, realizovat náborové aktivity projektované a řízené odborem náboru ve spolupráci s odděleními náboru krajských vojenských velitelství (OdN KVV). Prostřednictvím odborného vedení pracovníků OdN KVV zajistit potřebný počet ucha-

zečů o studium na Univerzitě obrany a studium Vojenského oboru při Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

Page 166: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

164

ROČENkA 2008

hlavnÍ oDbornÍ FunkCionÁŘi ŘeDitelstvÍ personÁlnÍ poDpory

Ředitel Ředitelství personální podporyplukovník Ing. Pavel RYBÁK

Zástupce řediteleplukovník Ing. Zdeněk KOŠVANEC

Náčelník štábu plukovník Ing. Jiří KOCMICH

Náčelník oddělení zabezpečenípodplukovník Ing. Milan FUKApodplukovník Ing. Otakar FIALA od 1. 10. 2008

Náčelník oddělení plánovánípodplukovník Ing. Miloš MACOUREK

Náčelník odboru řízení kariérplukovník Ing. Josef FABIÁN

Náčelník odboru personálních informacíplukovník Ing. Václav ŠTĚBRA

Náčelník odboru vzděláváníplukovník Ing. Petr ŠPIČKA

Náčelník odboru podpory kvality životaplukovník Mgr. Jiří MAJKUSpodplukovnice Mgr. Blanka MAJKUSOVÁ od 1. 11. 2008

Náčelnice odboru náboruplukovnice Mgr. Lenka ŠMERDOVÁ

Ředitel Ústavu jazykové přípravyplukovník Mgr. Ladislav CHALOUPSKÝ, Ph.D.

Ředitel Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠpodplukovník Mgr. Aleš KRKOŠKA

Page 167: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

165

MINISTERSTVO OBRANY ČR

sluŽebnÍ tĚlesnÁ vÝChova

Cílem služební tělesné výchovy v roce 2008 bylo zabezpečit prostřednictvím pedago-gicky řízeného procesu tělesnou připravenost všech příslušníků AČR k řádnému plnění úkolů, které vyplývají z jejich služebního zařazení.

Velitelé (ředitelé a náčelníci) všech organizačních prvků resortu MO věnovali trvalou a náročnou pozornost organizaci tělesné výchovy, dosahování stanovených norem a udr-žování optimální tělesné zdatnosti vojáků jako podmínky řádného výkonu služby.

Základní tělesná příprava byla realizována prostřednictvím učebních programů a pro-gramů příprav jednotlivých druhů vojsk. Speciální tělesná příprava byla zaměřena k získá-ní pohybových dovedností vojáků k plnění úkolů v obtížných klimatických podmínkách, za mimořádných situací a ve stavu fyzického i psychického vyčerpání. Zvláštní pozornost byla věnována jednotkám připravujícím se do mise. Zde byl organizován výcvik komplexní formou v modelových situacích bojové činnosti.

Služební tělovýchova štábů byla zaměřena na udržení základních funkčních schopností a sportovní hry. Ke zvýšení efektivity výcviku se pravidelně organizovala metodická přípra-va vedoucích zaměstnání a pravidelné kontroly.

K ověření fyzické zdatnosti se organizovalo výroční přezkoušení tělesné výkonnosti všech vojáků AČR. Při testování bylo přezkoušeno 21 450 vojáků z povolání, normy splnilo 20 553 vojáků (95,8 %). Normy nesplnilo 896 vojáků. Ze zdravotních důvodů nebylo prověřeno celkem 1 631 vojáků (6,9 %). Vojáci nasazení do zahraničních misí v počtu 529 osob (1,5 %) byli prověřeni před nástupem k plnění úkolu. Provedený rozbor výsledků ukázal, že velitelé v průběhu roku účinně pracovali s výsledky minulého výročního pře-zkoušení a odstranili benevolentní přístup k vojákům, kteří neplní normy. Až na výjimky se podařilo vymýtit neomluvenou neúčast na přezkoušení.

Dosažené výsledky potvrzují, že fyzická zdatnost vojáků se mírně zlepšila. Zatímco v roce 2003 splnilo normy 90,1 % vojáků, v roce 2007 95,9 % a v letošním roce 95,8 %. Nejlepších výsledků bylo dosaženo v disciplínách, které se dají za krátkou dobu natrénovat (sedy-lehy a kliky). Přes uvedená zlepšení, skutečností zůstává, že mnozí vojáci plní normy ve vytrvalostních testech za cenu neúměrného vyčerpání. Obdobné problémy byly za-

znamenány u přibližně 30 % jednotek při zrychleném přesunu na 5 km v rámci TEKO. Zlepšení funkční odolnosti orga-nismu nelze dosáhnout bez pravidelného tréninku vytrvalosti a účasti vojáků na za-městnání.

Problémem nadále zůstává vysoký počet vojáků, kteří se přezkoušení ne-účastní z důvodů zdravotního omezení (každoročně cca 7 %).

Page 168: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

166

ROČENkA 2008

Výběrová tělesná výchova byla využívána jako prostředek k regeneraci sil, kompenzaci jednostranného zatížení, upevňování zdraví, prevenci sociálně nežádoucích jevů ke zlep-šování pozitivních vztahů na pracovištích a na prohlubování aktivního životního stylu.

Výběrová tělesná výchova se zaměřila na organizování soutěží, přeborů a sportovních dnů.

K řízení preventivních rehabilitací s tělovýchovným programem byli vyčleňováni od-borně erudovaní tělovýchovní pracovníci útvarů, škol a vojenských zařízení. Jejich cílem bylo přispět ke zlepšení fyzické kondice, duševního zdraví a regeneraci fyzických a psy-chických sil příslušníků AČR. Umožnit vojákům zdokonalovat se ve vybraném sportovním odvětví, rozvíjet nabyté pohybové schopnosti popřípadě získávat nové dovednosti.

Page 169: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

167

MINISTERSTVO OBRANY ČR

arMÁDnÍ sportovnÍ repreZentaCe

Výcvikový rok 2008 byl posledním rokem náročného čtyřletého olympijského cyklu pro letní sportovní odvětví.

Uplynulá sezona byla prioritně zaměřena na zisk posledních účastnických míst a na účast armádních sportovců na Hrách XXIX. olympiády 2008 v Pekingu. Vzhledem k velké konku-renci, která ve sportu rok od roku roste, byla už samotná nominace na olympijských hrách velikým úspěchem.

Výpravu České republiky na LOH 2008 tvořilo 134 sportovců, kteří získali 6 medailí (3x zlato, 3x stříbro). Armádní sportovní centrum DUKLA (ASC DUKLA) reprezentovalo celkově 38 sportovců a 3 náhradníci. Za jednotlivá sportovních odvětví bylo nominováno 11 atletů, 4 sportovní střelci, 11 veslařů, 3 vodní slalomáři, 3 moderní pětibojaři a 6 cyk-listů. Příslušníci ASC DUKLA získali na olympiádě celkem 4 medaile (2 zlaté, 2 stříbrné), což je 66,6 % z celkového počtu medailí českého olympijského týmu, dále šest bodova-ných umístění do 8. místa (1x 5. místo, 2x 6. místo, 1x 7. místo, 2x 8. místo) a vybojovali 46 olympijských bodů. Třicet armádních sportovců (79 %) z třiceti osmi startujících se umís-tilo na 1. až 16. místě.

Vystoupení armádních sportovců na Hrách XXIX. olympiády 2008 v Pekingu bylo velmi úspěšné. Do celkového zisku medailí pro Českou republiku přispěli dvěma zlatými medaile-

mi atletka npor. Barbora Špotáková v hodu oště-pem a David Kostelecký ve střelbě na trap, dvě stříbrné medaile vybojovali skifař ppor. Ondřej Synek a posádka deblkánoe ve složení ppor. Ja-roslav Volf a ppor. Ondřej Štěpánek.

Pro olympijský rok 2008 měli armádní spor-tovci stanoveny výkonnostní cíle také na dalších důležitých mezinárodních akcích. Celou řadu úspěchů a hodnotných umístění přinesly výsled-ky sportovců zimních sportovních odvětví a neo-lympijských sportů.

Stanovené výkonnostní cíle pro rok 2008 v podobě zisku 31 medailí na světových soutě-žích byly splněny a překročeny. Na vrcholných mezinárodních soutěžích (LOH, MS, ME, MSJ, MEJ a světové armádní hry) získali armádní spor-tovci celkem 56 medailí, z toho bylo 14 zlatých, 24 stříbrných, 18 bronzových (4 – letní olympij-ské hry, 14 – mistrovství světa, 17 – mistrovství Evropy, 7 – mistrovství světa juniorů, 13 – mis-trovství Evropy juniorů, 1 – akademické mistrov-

Page 170: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

168

ROČENkA 2008

ství světa). Dále vybojovali na světových soutěžích 14x 4. místo, 14x 5. místo, 16x 6. místo, 16x 7. místo, 18x 8. místo, 14x 9. místo a 18x 10. místo.

O překonání tří světových rekordů se v roce 2008 postarali atletka npor. Barbora Špo-táková v hodu oštěpem, Martina Sáblíková v rychlobruslení na trati 5 000 m a parašutista rtm. Čestmír Zítka v přesnosti přistání jednotlivců. Díky oštěpařce npor. Barboře Špotákové a střelci Davidu Kosteleckému padly v jejich sportovních disciplínách i dva olympijské re-kordy.

Na zisku tří vítězství v celkovém hodnocení Světového poháru se podíleli Martina Sáb-líková v rychlobruslení, rtm. Jiří Gečnuk v parašutismu a ppor. Ondřej Synek ve veslování.

Za rok 2008 si do svých statistik Armádní sportovní centrum DUKLA připsalo 145 titulů mistra České republiky, z nichž bylo 126 seniorských a 19 juniorských.

Na zisku uvedených medailí ze světových soutěží se podílelo 46 sportovců seniorské a juniorské kategorie, z toho 33 instruktorů sportu-vojáků z povolání a občanských zaměst-nanců, 6 externistů a 7 příslušníků sportovních družstev juniorů (SDJ).

Jednotlivé armádní sportovní oddíly se na zisku medailí z vrcholných soutěží podí-lely následovně: sportovní střelba Dukla Plzeň – 17 medailí (5-7-5), vodní slalom Dukla Brandýs nad Labem – 9 medailí (4-5-0), různé Dukla Praha (rychlobruslení, karate, sumó, sportovní lezení) – 6 medailí (1-3-2), moderní pětiboj Dukla Praha – 5 medailí (0-3-2), sportovní střelba Dukla Hradec Králové – 5 medailí (1-4-0), parašutismus Dukla Prostějov – 4 medaile (1-1-2), veslování Dukla Praha – 2 medaile (0-1-1), cyklistika Dukla Praha – 2 me-daile (0-0-2), rychlostní kanoistika Dukla Praha – 2 medaile (0-0-2), cyklistika Dukla Brno – 2 medaile (0-0-2), lyžování Dukla Liberec – 1 me-daile (1-0-0), atletika Dukla Praha – 1 medaile (1-0-0).

V měsíci říjnu oslavilo ASC DUKLA významné výročí, a to 60 let vzniku armádního vrcholové-ho sportu, které je datováno říjnem roku 1948. Pamětním odznakem Armádního sportovního centra DUKLA byli nejen na slavnostním večeru, ale i v průběhu dalších slavnostních akcí oceně-ni např. vodní slalomáři Štěpánka Hilgertová, ppor. Jaroslav Volf a ppor. Ondřej Štěpánek, atle-ti mjr. Jan Železný, Dana Zátopková, mjr. Roman Šebrle, npor. Barbora Špotáková, Jozef Pribilinec a npor. Tomáš Janků, cyklisté Anton Tkáč, Jiří Zelenka (in memoriam) a Lada Kozlíková, stře-lec David Kostelecký, parašutisté Josef Pavlata, prap. Jiří Gečnuk, npor. Jindřich Vedmoch,

Page 171: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

169

MINISTERSTVO OBRANY ČR

rtm. Hynek Tábor, prap. Libor Jiroušek a Ivan Hovorka, kanoistka Anna Adamová, sumista Jaroslav Poříz, lyžařka Kateřina Neumannová, skokan na lyžích Pavel Ploc, akrobatický lyžař Aleš Valenta, fotbalisté Josef Masopust, Ladislav Novák, Josef Jelínek, Jan Brumovský, Rudolf Kučera, Jiří Čadek a Ivan Novák, veslaři ppor. Ondřej Synek, kpt. Václav Chalupa, Karel Neffe, Milan Bruncvík a Jakub Makovička, střelec npor. Miroslav Januš, moderní pětibojaři rtn. Michal Michalík a rtm. David Svoboda a rychlobruslařka Martina Sáblíková.

Záslužným křížem MO ČR II. stupně byli vyznamenáni atletka npor. Barbora Špotáko-vá a vodní slalomáři ppor. Ondřej Štěpánek a ppor. Jaroslav Volf, Záslužným křížem MO ČR III. stupně veslař ppor. Ondřej Synek, střelec David Kostelecký a trenéři olympijských vítězů z Pekingu Rudolf Černý a Eva Šauerová.

Uplynulá sezona přinesla také další významná ocenění. V každoročně pořádané anketě o nejlepšího armádního sportovce roku se umístili na prvních třech místech olympijští me-dailisté Barbora Špotáková před střelcem Davidem Kosteleckým a stříbrným medailistou skifařem ppor. Ondřejem Synkem. Titulem Rytíř armádního sportu se mohou od loňského roku honosit bývalí vynikající reprezentanti ČR desetibojař mjr. Tomáš Dvořák a kanoista Petr Fuksa.

V prosinci 2008 proběhlo každoroční setkání s jubilanty armádního sportu, kde byli oceněni Pamětním odznakem Armádního sportovního centra DUKLA cyklisté Cyril Schej-bal, Rudolf Lábus, Zdeněk Dohnal a František Jursa, rychlobruslař Petr Novák, lyžaři Libor Foltman, Tomáš Kučera, Bohuslav Rázl, Zdeněk Remsa a Miloslav Bělonožník, volejbalista Milan Kosař, parašutista Ivan Hoššo, motoristé Jiří Stodůlka, Jiří Bříza, Jiří Hřebeček a Saša Klimt, atleti Jiří Kynos a Jan Liška, střelci Jan Kůrka, Stanislav Čižmář, Václav Trojan a Franti-šek Maxa, veslaři Otakar Mareček, Pavel Svojanovský a Bohumír Čížek, házenkáři Ladislav Beneš, Jiří Kavan, Rudolf Havlík a Josef Trojan, fotbalista Ján Geleta, hokejista Ladislav Šmíd, vodní slalomáři Jiří Dejl a Vladimír Jirásek, sáňkař Luboš Spáčil a gymnasta Jindřich Mikulec.

Kromě sportovců byli ocenění současní i dřívější funkcionáři, kteří působili nebo půso-bí ve vrcholovém sportu v různých funkcích – Arnošt Šulc a Břetislav Minář.

V anketě „Sportovec roku 2008“ byla vyhlášena královnou českého sportu olympijská vítězka v hodu oštěpem npor. Barbora Špotáková, která ke zlaté medaili z olympiády při-dala světový a evropský rekord. V desítce nejlepších se dále umístili – na čtvrtém místě olympijský vítěz v trapu David Kostelecký, na pátém světová rekordmanka v rychlobruslení

Martina Sáblíková, na šestém stříbrný olympijský medailista skifař ppor. Ondřej Synek a na sedmém stříbrná posádka deblkánoe z olympijské soutěže ve vodním slalomu ppor. Jaroslav Volf a ppor. On-dřej Štěpánek.

Nejlepší armádní sportovci a jejich trenéři byli za vynikající sportovní výsledky v průběhu roku přijati a oceněni ministryní obrany.

Page 172: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

170

ROČENkA 2008

Počet medailí získaných sportovci ASC DUKLA v roce 2008Soutěž Zlato Stříbro Bronz CELKEM

Hry XXIX. olympiády 2 2 – 4

Mistrovství světa 6 4 4 14

Mistrovství Evropy 1 8 8 17

Mistrovství světa juniorů 2 2 3 7

Mistrovství Evropy juniorů 3 8 2 13

CELKEM 14 24 17 55

Akademické soutěže

Akademické mistrovství světa – – 1 1

CELKEM 14 24 18 56

Počet získaných medailí a titulů mistrů ČR v letech 1994 až 2008

Rok/medaile Zlato Stříbro Bronz Celkem medailí Tituly MČR

1994 10 23 11 44 117

1995 15 11 14 40 157

1996 11 19 17 47 172

1997 14 18 20 52 178

1998 11 27 15 53 154

1999 23 21 24 68 160

2000 14 16 21 51 153

2001 22 12 23 57 141

2002 22 24 30 76 152

2003 29 24 28 81 180

2004 22 19 17 58 179

2005 21 22 19 62 158

2006 18 28 26 72 153

2007 26 15 27 68 156

2008 14 24 17 55 145

CELKEM 272 303 309 884 2 355

Medaile z OH, MS, ME, MSJ, MEJ, MSCISM, MECISM, SAH

Page 173: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

171

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Kolektivní sporty jsou v systému armádního vrcho-lového sportu reprezentovány příspěvkovými orga-nizacemi MO – házenkářským klubem HC DUKLA Praha a volejbalovým klubem VK DUKLA Liberec.

V roce 2008 se volejbalovému klubu VK DUKLA Liberec vůbec nedařilo. V druhé nejvýznamnější sou-těži, v Českém poháru, se sice DUKLA probojovala do finále, kde obhájila poprvé v historii klubu vítězství, a ve finále před televizními kamerami porazila Kladno 3:0 a celkově posedmé zvítězila. V extralize pak pro-kázala opět vysokou kvalitu vítězstvím v dlouhodobé části, ale v samém závěru soutěže ji pronásledovala zranění hráčů. Po velkém boji přišly porážky v semifi-nále a klub neuspěl ani v souboji o celkové 3. místo.

Volejbalový klub DUKLA Liberec reprezentoval český volejbal v Evropském poháru CEV, kde nejprve vyřadil maďarského vicemistra Dunajvároš a vypadl až v osmifinále s Budvou (Černá Hora), týmem, který se opírá o výkony olympijských vítězů a mistrů Evropy, hráčů bývalé Jugosla-vie. Přesto DUKLA dokázala tento velmi silný tým doma porazit 3:1, na půdě soupeře však podlehla 0:3 a do dalších bojů nepostoupila.

Na základě výborných výkonů družstva po celou sezonu pozval reprezentační trenér čtyři hráče DUKLY – Jakuba Veselého, Martina Kryštofa, Jana Jeslínka a Dalibora Poláka – do širšího reprezentačního výběru. V základním kádru pak zůstali Martin Kryštof a Jakub Veselý, kteří pomohli volejbalové reprezentaci v kvalifikaci s Makedonci vybojovat účast na mistrovství Evropy. Hráč DUKLY Michal Bíza se stal vicemistrem České republiky v plá-žovém volejbale.

Nový management HC DUKLA Praha se v soutěžním ročníku 2007/2008 pokusil v rámci posílení družstva vsadit na nákup starších a zkušených hráčů. Přestupem z Považské Bystrice se podařilo získat dva hráče, pivota Martina Straku a rozehrávače Marka Tůmu. Z Třeboně přestoupil perspektivní brankář juniorské reprezentace Tomáš Petržela. Druž-

stvo bylo doplněno vlastními odchovanci – Milanem Kotrčem, Jakubem Škvařilem, Zdeňkem Poláškem a Martinem Lehockým. Ti se úspěšně zařadili nejen do základního kádru družstva HC, ale podávají výborné výkony i v reprezentačním družstvu juniorů České republiky.

V průběhu ligové sezony se družstvo potýkalo se zraněními klíčových hráčů – Martina Straky a Marka Tůmy a nemohlo

Page 174: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

172

ROČENkA 2008

se dostat do optimální herní pohody. Výpadky těchto hráčů byly pro družstvo citelné a je-jich náhradníci ještě často neunesli tíhu odpovědnosti ligové zátěže. Jejich výkon byl ale radostným překvapením. Velice pozitivně se ukázal brankař Tomáš Petržela, který byl pro své výkony pozván i do reprezentačního družstva ČR. Naopak nic podobného se nedalo říci o dvou zmiňovaných slovenských posilách, které po celou sezonu nenašly vztah k druž-stvu. Družstvo obsadilo celkově v play-off 3. místo, které bylo do určité míry zklamáním, neboť si kladlo cíle vyšší.

Po delší odmlce se HC DUKLA Praha zúčastnil evropského poháru, kde vypadl ve dru-hém kole s budoucím finalistou dánským Arhus GF. Výsledek v evropském poháru naznačil, jak moc chybí mladým hráčům kontakt s evropskou špičkou.

CASRI Praha, které pro armádní vrcholový sport zabezpečuje servisní činnost v oblasti vědy a výzkumu provedlo v roce 2008 téměř 12 000 výkonů v oblasti funkční a zátěžové diagnostiky a biochemického sledování. Pracoviště pokračovalo v rozvoji metodiky labo-ratorních a zejména terénních funkčních parametrů a terénních sledování funkčních para-metrů pomocí metabolické jednotky a rovněž v terénním sledování aktuální odezvy orga-nismu na zátěž. Důraz byl kladen na mobilitu používaných metodik tak, aby bylo možné aplikovat využívané postupy přímo do tréninkového procesu, a na další rozvoj materiální a přístrojové základny.

V oblasti zabezpečení přípravy armádní i státní sportovní reprezentace realizovalo CASRI celou škálu servisních aktivit orientovaných především na funkční a zátěžovou di-agnostiku, terénní i laboratorní biochemické sledování, cílené ovlivňování pohybového aparátu, testování silových schopností, sportov-ní biomechaniku a sportovní psychologii. Tyto činnosti byly realizovány ve prospěch přede-vším rychlostních kanoistů, vodních slalomářů, veslařů, atletů, sportovních střelců, lyžařů, cyk-listů a dalších sportů zařazených v ASO, u ko-lektivních sportů pak ve prospěch reprezentan-tů házené.

CASRI v současnosti řeší dva výzkumné úkoly zaměřené na optimalizaci výběru a vý-cviku vojáků Armády ČR s cílem zefektivnit metody výcviku a zvýšit bojeschopnost. Jedná se o výzkumný úkol – formulovaný jako „Op-timalizace jednotlivých etap výcviku příslušníků AČR s důrazem na přípravu k bojovým akcím v extrémních podmínkách“ a o projekt obran-ného výzkumu s názvem OPTIMA – Optimali-zace komplexní péče a zabezpečení vojenských profesionálů.

Page 175: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

173

MINISTERSTVO OBRANY ČR

V čele Vojenské policie stojí náčelník Vojenské policie, kterého jmenuje ministr obrany.

Organizační strukturu Vojenské policie tvoří útvary Vojenské policie v přímé podříze-nosti náčelníka Vojenské policie:

Nadřízené velitelství Hlavní velitelství Vojenské policie (HVelVP) PrahaDo činnosti HVelVP patří především podpora velení a řízení, zajištění informačního

toku směrem k MO, podřízeným velitelstvím a mimo resort MO. V jeho struktuře jsou i některé výkonné prvky.

Podřízená velitelství s celorepublikovou působností Velitelství ochranné služby Vojenské policie (VelOSIVP) Praha Útvar speciálních operací Vojenské policie (ÚSpO) Praha

Útvary s územní působností Velitelství Vojenské policie (VelVP) Olomouc Velitelství Vojenské policie (VelVP) Stará Boleslav Velitelství vojenské policie (VelVP) Tábor

A dále:Jednotky Vojenské policie vyslané do zahraničí s jednotkami ozbrojených sil České

republiky nebo vyslané k výkonu služby v mnohonárodních ozbrojených silách.

orGaniZaČnÍ struktura voJenské poliCie (k 31. 12. 2008)

voJenskÁ poliCie

Ministerstvo obrany

Náčelník Vojenské policie

Velitelství ochranné služby

VP PrahaVelitelství VP

Olomouc

Hlavní velitelství Vojenské policie

Útvar speciálních operací

VP Praha801. prapor VP 802. prapor VP 803. prapor VP

Velitelství VP Stará Boleslav

Velitelství VP Tábor

Page 176: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

174

ROČENkA 2008

ÚZeMnÍ pŮsobnost voJenské poliCieÚtvary Vojenské policie působí bez ohledu na velitelskou podřízenost útvarů AČR

v rozsahu stanoveném RMO č. 35/2003 v platném znění.

Hlavní služby Vojenské policieSlužba odhalování a dokumentace trestné činnostiDopravní, pořádková a ochranná služba

Hlavní úkoly Vojenské policie v roce 2008 Zvyšovat operační schopnosti vyčleňovaných jednotek VP a dokončit další etapu

výstavby čety VP CZE/SVK BG EU. Investičními projekty v oblasti programového financování zabezpečit předpoklad

k dosažení požadované připravenosti vyčleněných jednotek Vojenské policie pro BÚU, mnohonárodního praporu VP NATO (NATO MNMPBAT) a pro CZE/SVK BG EU.

Zvyšovat připravenost sil a prostředků VP vyčleňovaných do systému stálých hoto-vostních sil AČR a hotovostního systému VP. Současně zvýšit připravenost předur-čených řídících a odborných orgánů k řešení krizových situací.

Udržet vysoký standard v boji proti závažné trestné činnosti s důrazem na korupci, majetkovou trestnou činnost a výrobu, držení a distribuci OPL s využitím vybra-ných operativně-pátracích prostředků (OPP). Využívat nové poznatky, metody, prostředky na identifikaci OPL.

Zabezpečit požadavky na policejní ochranu vojenskopolitických akcí, vojenských cvičení a dalších akcí organizovaných resortem MO při současném zajištění poža-davků na vyčlenění sil a prostředků ve prospěch NATO, EU. Zabezpečit přípravu na plnění úkolů v souvislosti s předsednictvím ČR v Evropské unii v roce 2009.

Udržet úroveň logistické podpory výkonných složek VP v boji proti závažné trestné činnosti.

ÚČast voJenské poliCie v ZahraniČnÍCh MisÍChV roce 2008 působili vojenští policisté zejména v Afghánistánu. Výjezdové skupiny

Vojenské policie zde poskytovaly policejní ochranu kontingentům AČR v provinciích Lógar a Uruzgán a polní nemocnici na mezinárodním letišti v Kábulu. V provincii Helmand se do bojů s Talibanem zapojili i příslušníci Útvaru speciálních operací Vojenské policie. V březnu 2008 při plnění úkolu ve městě Gerešk padl v boji jeden z příslušníků útvaru a dva další byli zraněni.

V rámci působení v provincii Lógar se vojenští policisté podíleli i na výcviku příslušníků Afghánské národní policie. S ohledem na vývoj situace v Lógaru se i kontingent Útva-ru speciálních operací přesunul z jihoafghánského Helmandu do provincie Lógar, kde je v operaci ISAF nasazeno nejvíce sil a prostředků Armády ČR.

Page 177: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

175

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Příslušníci Vojenské policie byli vysláni rovněž do mise KFOR v Kosovu, kde byli za-řazeni ve strukturách mezinárodní vojenské policie v hlavním městě Prištině, tak přímo na základně českého kontingentu v Šajkovaci.

Z vÝsleDkŮ Činnosti sluŽby oDhalovÁnÍ a DokuMentaCe trestné Činnosti

Vyhodnocení údajů za rok 2008 v oblasti policejní ochrany ukazuje, že v resortu Minis-terstva obrany pokračoval pokles počtu šetřených případů podezření ze spáchání trestné-ho činu. Pozitivní vývoj lze dát do souvislosti s profesionalizací Armády ČR.

Porovnání vývoje počtu případů trestné činnosti šetřených Vojenskou policiíVe výcvikovém roce 2008 šetřily orgány Vojenské policie celkem 265 případů pode-

zření ze spáchání trestného činu a 312 přestupků. V porovnání s rokem 2007 se počet trestných činů nepatrně snížil a struktura druhů prověřovaných případů ze spáchání trest-ného činu se stabilizovala. Znamená to, že i v roce 2008 byl počet prověřovaných proti-právních jednání v oblasti vojenských trestných činů spojených s povinnostmi konat vo-jenskou službu, trestných činů spojených s povinnostmi vykonávat strážní a dozorčí službu a trestných činů v oblasti vojenské podřízenosti a cti nižší než počet případů majetkových trestných činů.

Skladba druhů trestných činůV roce 2008 Vojenská policie šetřila 125 případů podezření ze spáchání majetkové

trestné činnosti. Ve srovnání s rokem 2007 to představuje pokles o 29 %. V rámci přípa-dů podezření ze spáchání vojenského trestného činu se šetřilo 91 případů. Ve srovnání s rokem 2007 to představuje pokles téměř o 6 %.

Snížení počtů v oblasti prověřování vojenských trestných činů je mimo jiné důsledkem pozitivního profesního a zodpovědnějšího přístupu k plnění služebních povinností ze stra-ny profesionálních vojáků.

Závažnou a na veřejnosti negativně vnímanou trestnou činností je porušování práv a chráněných zájmů vojáků – šikanování. V roce 2008 Vojenská policie šetřila takové případy 4, oproti 7 případům v roce 2007. Na tomto druhu trestné činnosti se ukazuje, že s profesionalizací armády by tato trestná činnost měla vymizet a v budoucnu se již znovu neobjevovat.

To se týká i dalšího protiprávního jednání, jehož skutková podstata je šikanování mnoh-dy velmi blízká. Jedná se o trestný čin „urážka mezi vojáky“. V roce 2008 šetřila Vojenská policie těchto případů celkem 7 oproti 10 případům v roce 2007.

Přesto, že je několik let Armáda ČR plně profesionální, i v roce 2008 Vojenská policie šetřila 22 případů podezření ze spáchání trestného činu svémocného odloučení. Převáž-nou část pachatelů tvořili příslušníci rotmistrovského sboru.

Page 178: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

176

ROČENkA 2008

V roce 2008 došlo k nárůstu počtu trestných činů porušování povinnosti dozorčí a stráž-ní služby. Zatímco v roce 2007 bylo šetřeno 26 případů, v roce 2008 bylo zaznamenáno 36 případů, což představuje nárůst o 2,6 %.

Nejčastější příčinou vojenských trestných činů je nezodpovědnost, přecenění vlastních schopností a neschopnost domyslet důsledky svého jednání.

MaJetkovÁ trestnÁ ČinnostV roce 2008 šetřila VP 125 případů podezření ze spáchání majetkové trestné činnosti.

Počet případů potvrzuje neustálý pokles těchto jednání ve srovnání s minulými roky. Nej-častěji bylo prověřováno podezření z páchání trestných činů krádeže − 54 případů, dále bylo prověřováno 45 případů trestného činu podvodu, zpronevěry, poškozování cizí věci a porušování povinnosti při správě cizího majetku.

trestnÁ Činnost na Úseku ZbranÍ, MuniCe a vÝbuŠninV roce 2008 Vojenská policie nešetřila žádný případ podezření ze spáchání trestné-

ho činu nedovoleného ozbrojování. Přesto nelze vyloučit ani v roce 2009 nárůst zájmu o armádní materiál v oblasti zbraní a munice a s tím spojené riziko páchání tohoto druhu trestné činnosti.

toXikoManieV oblasti drogové problematiky byly policejními orgány VP v roce 2008 řešeno 17

případů podezření ze spáchání protiprávního jednání. V roce 2007 byly řešeny 4 takové případy. Z hlediska druhu užívané látky bylo zaznamenáno především užívání marihuany a pervitinu. V součinnosti s Policií ČR byla prokázána provázanost vojáků na civilní prostředí a případy byly následně šetřeny. Pro odhalování a řešení této trestné činnosti je nezbytná nejen úzká spolupráce Vojenské policie s orgány Policie ČR, ale především s veliteli útvarů a zařízení. Je rovněž nutné zdůraznit, že se jedná o vysoce latentní trestnou činnost a i přes určitý nárůst případů v této oblasti nelze ani v roce 2009 očekávat zásadní pokles v počtu osob užívajících omamné a psychotropní látky v Armádě ČR.

V roce 2008 činila celková objasněnost u případů šetřených Vojenskou poli-cií pro podezření ze spáchání trestného činu 86 %, u přestupků byla objasněnost u 85 % případů.

Z vÝsleDkŮ Činnosti DopravnÍ, poŘÁDkové a oChranné sluŽbyČinnost dopravní, pořádkové a ochranné služby ve výcvikovém roce 2008 byla nej-

více ovlivněna konáním významných vojensko-politických akcí na veřejnosti v souvislosti s výročím vzniku samostatné republiky, aktivitou hnutí Greenpeace v souvislosti s připra-vovanou výstavbou radaru, přípravou na policejní zabezpečení požadavků souvisejících s předsednictvím ČR v Evropské unii a v neposlední řadě i personálními změnami na pozi-cích vedoucích pracovníků oddělení.

Page 179: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

177

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Preventivní činnost DPOSl byla v roce 2008 zaměřena na zvýšení účinnosti policejní ochrany útvarů při zabezpečování kázně a pořádku. Součástí kontrol byla i oblast výkonu dozorčí a strážní služby a také kontrola služeb zabezpečovaných formou outsourcingu.

Úkoly policejní ochrany všech významných vojensko-politických akcí, kontrolní čin-nosti tak jak byly stanoveny v Plánu činnosti VP na rok 2008 i mimořádného nasazení sil a prostředků byly realizovány bez závažných nedostatků.

DopravnÍ sluŽbaDopravní nehodovost v kategorii služebních vozidel je prakticky stabilizovaná. Četnost

nehodovosti se odvíjí od druhu a objemu plněných úkolů. Vliv bodového systému nelze v malých počtech dopravních nehod a přestupků objektivně vysledovat.

V roce 2008 Vojenská policie evidovala celkem 116 nehod zaviněných řidiči služebních vozidel, při nichž bylo 12 osob lehce zraněno. Celková hmotná škoda dosáhla hodnoty 3,6 mil. Kč. Oproti roku 2007 došlo ke snížení nehod o 16 případů. Z dlouhodobého hle-diska je však třeba konstatovat, že se pokles nehodovosti vozidel ozbrojených sil zastavil.

Příčiny zaviněných dopravních nehod vojenské techniky zůstávají obdobné jako v před-chozích letech a zhruba korespondují s republikovým průměrem. Nejčastější příčinou je jednoznačně nesprávný způsob jízdy (68,1 %) a nepřiměřená rychlost (13,8 %). I nadále bude proto nutné zaměřit se na kvalitu zdokonalovacího výcviku řidičů.

poŘÁDkovÁ a oChrannÁ sluŽbaCelkově bylo provedeno téměř 5 400 kontrol (kromě silničních), což je o 1/5 více než

v předešlém roce. Vojenská policie po vyhodnocení rizik a vlastních možností zabezpečila v roce 2008

ochranu nebo doprovod u 274 přesunů (72 přesunů nebezpečného nákladu, 201 kolon vozidel, 1 přesun nadrozměrných nákladů). Podle specifikace přepravovaného vojenského materiálu a techniky je prioritou přeprava zbraní a munice, následují doprovody kolon vo-jenské techniky a přesuny nadrozměrných nákladů. Vojenská policie rovněž zabezpečovala 369 přeprav peněžních hotovostí.

V roce 2008 byla na našem území zabezpečena policejní ochrana 31 zahraničních dele-gací a návštěv. Policejní ochranu všech návštěv bez závad zabezpečilo především Velitelství ochranné služby Vojenské policie Praha v součinnosti s územním velitelstvím VP.

Zvláštním úkolem v průběhu celého roku bylo zabezpečení osobní ochrany a doprovo-du ministryně obrany České republiky a určených funkcionářů resortu MO.

Přestože byl rok 2008 velmi náročný na policejní ochranu slavnostních a pietních aktů a na zabezpečení vojskových akcí, byly všechny úkoly splněny bez závad. Proběhly jak malé pietní akce u památníků, tak velké prezentace armády na veřejnosti, například k 63. výročí osvobození, 90. výročí vzniku republiky, „Přehlídka“ v Praze, dále slavnostní přísahy, Tankový den, Bambiriáda, Bahna, CIAF, Den NATO.

Page 180: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

178

ROČENkA 2008

Dále plnila Vojenská policie úkoly na úseku ochrany významných objektů, vybraných zásobovacích základen (středisek) a ochrany letadel.

pŘeDpoklaDy vÝvoJe beZpeČnostnÍ situaCeV následujícím období lze očekávat, že vývoj bezpečnostní situace v AČR bude s urči-

tými specifiky korespondovat s vývojem v páchání trestné činnosti v celé České republice. Předpoklad pro rok 2009 je stabilizace trestné činnosti v resortu MO. Vyhodnocením tren-dů z posledních let se potvrdila změna ve skladbě trestných činů. Narostl počet majetko-vých trestných činů, které byly v mnoha směrech kvalifikovanější, pachateli byly dovedněji zakrývány a předpokládá se, že tento trend bude pokračovat i nadále.

Dopravní nehodovost v kategorii služebních vozidel je prakticky stabilizovaná a pro její další snižování již není velký prostor.

Vojenská policie bude i nadále aktivně zapojena do plnění úkolů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu.

hlavnÍ Úkoly v roCe 2009 Zaměřit se na spolupráci s členskými zeměmi NATO a EU. Položit důraz na pří-

pravu Vojenské policie a dalšího rozvoje policejních schopností při plnění úkolů v zahraničních misích a operacích.

Pokračovat ve zvyšování schopností sil a prostředků Vojenské policie vyčleňova-ných do hotovostního systému.

Ke zvýšení připravenosti roty VP pro BÚU, čety VP NATO pro mnohonárodní prapor VP (NATO MNMPBAT) a zejména čety VP pro CZE/SVK BG EU plánovat v oblasti programového financování investiční projekty, které zabezpečí dosa- žení operačních schopností při plnění úkolů policejní ochrany v plném spektru operací.

Vyčleněnými jednotkami VP plnohodnotně zabezpečit policejní ochranu nasaze-ných jednotek OS ČR v zahraničních misích a operacích.

Četou VP pro CZE/SVK BG EU dosáhnout k 1. červenci 2009 pohotovosti k plnění operačních úkolů.

Zabezpečit požadavky na policejní ochranu vojensko-politických akcí, vojenských cvičení a dalších akcí organizovaných resortem MO při současném vyčlenění po-žadovaných sil a prostředků ve prospěch NATO a EU.

Udržet dosaženou úroveň preventivních kontrol v oblasti dohledu nad bezpeč-ností provozu vozidel OS ČR. Pokračovat v plnění úkolů stanovených resortu MO v Národní strategii bezpečnosti silničního provozu a Akčního plánu na rok 2009.

Udržet vysoký standard plnění úkolů policejní ochrany, zejména při působení v řízení o trestných činech příslušníků OS ČR, včetně schopnosti provádět neod-kladné a neopakovatelné úkony za ztížených bezpečnostních podmínek v oblasti ozbrojených konfliktů (Combat Crime Scene Handling).

Page 181: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

179

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Zahájit plnění úkolů v trestním řízení na úseku vyšetřování trestných činů přísluš-níků OS ČR. Pokračovat v boji proti závažné trestné činnosti s důrazem na korupci a majetkovou trestnou činnost.

hlavnÍ oDbornÍ FunkCionÁŘi voJenské poliCie

Náčelník Vojenské policiegenerálmajor Ing. Oldřich KUBÁT

Velitel Velitelství ochranné služby VP Prahaplukovník Ing. Oskar ŠVERDÍK

Velitel Útvaru speciálních operací VPpodplukovník Ing. Petr KRČMÁŘ

Velitel Velitelství VP Olomoucplukovník gšt. Ing. Miloš FERENC

Velitel Velitelství VP Stará Boleslavplukovník Ing. Petr RENDL

Velitel Velitelství VP Táborplukovník Mgr. Jiří NEUBAUER, Ph.D.

Page 182: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

180

ROČENkA 2008

inForMaČnÍ aktivity v roCe 2008

koMunikaCe s veŘeJnostÍCílem komunikace resortu Ministerstva obrany s veřejností v roce 2008 bylo prohlou-

bit a upevnit pozitivní vztahy mezi veřejností a resortem MO. Hlavní priority komunikace resortu Ministerstva obrany s veřejností byly v roce 2008

zaměřeny na aktivní informační podporu rozhodujících úkolů resortu. Nejdůležitějšími té-maty komunikace bylo působení jednotek Armády České republiky v zahraničí, růst úrovně profesionality příslušníků a jednotek a modernizace armády. V oblasti historie a budování tradic byla věnována pozornost vojenským veteránům, zejména se jednalo o jejich sociální a zdravotní zajištění a společenské uznání jejich zásluh.

Kromě uvedených komunikačních priorit se resort Ministerstva obrany věnoval téma-tům, která jsou v resortu dlouhodobě řešena a jsou stále v centru pozornosti veřejnosti a médií, nebo šlo o zcela nová aktuální témata. Příkladem je zaměření komunikace k misím na působení AČR v provinčním rekonstrukčním týmu v Lógaru. Po celý rok se resort Ministerstva obrany spolu s Úřadem vlády a Ministerstvem zahraničních věcí věnoval ko-munikaci jednání s americkou stranou o možném umístění radarové stanice protiraketo-vé obrany na území ČR. Dalšími tématy, která stála v popředí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byla opatření proti korupci a jejich realizace, veřejné zakázky a transparentnost výběrových řízení. V první polovině roku 2008 poskytoval resort MO informace o komplexním auditu, který v té době probíhal na Ministerstvu obrany. Kromě toho se resort MO při své komunikaci věnoval dvěma důležitým událostem, z nichž první byl summit NATO v Bukurešti v dubnu 2008 a druhou byly oslavy 90. výročí vzniku samo-statného československého státu v druhé polovině roku 2008, jež vyvrcholily slavnostní přehlídkou 28. října 2008 v Praze.

Podle samostatných komunikačních plánů byla veřejnost dále informována o záměru stěhování Leteckých opraven Malešice, s.p., do Kbel, o jednáních mezi ČR a agenturou NAPMA (NATO Airborne Early Warning and Control Programme Management Agency) o podmínkách přistoupení do programu NAEW&C (NATO Airborne Early Warning and Control).

koMunikaCe se sDĚlovaCÍMi prostŘeDkyKomunikaci se sdělovacími prostředky zajišťovala v resortu Ministerstva obrany in-

tegrovaná tisková a informační služba. Poskytování informací sdělovacím prostředkům se uskutečňovalo jak aktivní nabídkou informací, tak reakcí na dotazy sdělovacích pro-středků.

arMÁDa a veŘeJnost

Page 183: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

181

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Aktivní nabídka informací sdělovacím prostředkům v roce 2008 byla z úrovně tisko-vé a informační služby Ministerstva obrany zabezpečena 106 tiskovými aktivitami. Jed-nalo se například o tiskové konference, press-foyer, interview, doprovody a servis pro novináře při cvičeních, dále o výjezdy do zahraničních misí a do vojenských posádek v ČR. Při významných resortních aktivitách byla vybudována tisková a informační stře-diska – nejvýznamnější pro 150 akreditovaných novinářů a televizních štábů během Přehlídky 2008 dne 28. října.

Pro potřeby sdělovacích prostředků bylo z úrovně tiskové a informační služby Ministerstva obrany vydáno 55 tištěných informačních servisů zaměřených na hlav-ní události resortu a 233 aktuálních tiskových sdělení. Sdělovací prostředky se v roce 2008 zajímaly zejména o protiraketovou obranu, účast českých vojáků v jednotlivých zahraničních operacích, o modernizační projekty výzbroje a techniky a o nepotřebný majetek. K jednotlivým oblastem bylo zpracováno celkem 315 písemných odpovědí novinářům.

Ministerstvu obrany bylo v roce 2008 doručeno 49 žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Nejčastějšími tématy žádostí byly personální, platové a výsluhové náležitosti vojáků a civilních zaměstnanců, získání informací o nepotřebném nemovitém majetku a o zadávání veřejných zakázek.

Prostřednictvím elektronické podatelny přišlo na tiskovou a informační službu MO celkem 98 elektronických podání. Dotazy civilní veřejnosti byly zaměřeny na možnosti uplatnění v Armádě České republiky, nakládání s nepotřebným majetkem a péči o dru-hoválečné a novodobé veterány. Vojenská veřejnost se zajímala o možnosti přeložení k jinému útvaru, výsluhové náležitosti v souvislosti s připravovanou novelizací zákona č. 221/1999 Sb. a okolnosti ukončení služebního poměru.

Dotazy veřejnosti I. II. III. IV. Celkem/rok

Žádosti veřejnosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. 17 12 12 8 49

Odpovědi na dotazy veřejnosti 380 427 406 379 1 592

Vyřízená podání elektronické podatelny 27 33 16 22 98

Aktivity vůči sdělovacím prostředkům I. II. III. IV. Celkem/rok

Odpovědi na dotazy novinářů 91 83 79 62 315

Tiskové zprávy MO 56 59 73 45 233

Tiskové aktivity (TK, press-foyer, interview, doprovody) 24 28 46 8 106

Page 184: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

182

ROČENkA 2008

MonitorinG sDĚlovaCÍCh prostŘeDkŮPracoviště monitoringu sdělovacích prostředků zpracovává informace, které se týkají

resortu Ministerstva obrany. Celkový objem monitorovaných zpráv činil v roce 2008 celkem 40 518 informací, což je ve srovnání s rokem 2007 pokles o 18 %. Největší počet zpráv o resortu MO byl monitorován na internetových serverech. Na vyžádání byly zpracovává-ny pro vedoucí představitele speciální výběry z monitoringu sdělovacích prostředků; týkaly se především zpráv o protiraketové obraně, o účasti AČR v jednotlivých operacích a o ve-řejných zakázkách. Celý rok byly zařazovány články z médií do společné stránky ministerstev zahraničních věcí a obrany k činnosti českého provinčního rekonstrukčního týmu v misi ISAF-PRT v Lógaru a do webové prezentace o protiraketové obraně na www.army.cz.

V průběhu roku 2008 bylo na pracovišti monitoringu sdělovacích prostředků zpraco-váno 253 denních přehledů informací ze sdělovacích prostředků a průběžně zabezpečeno 53 týdenních souhrnů ze sdělovacích prostředků, včetně speciálních souhrnů.

Statistický přehled informací ze sdělovacích prostředkůPodle zdrojů Tisk Internet ČTK Televize Rozhlas Celkem

Četnost 19 635 7 225 7 202 3 420 3 036 40 518

Podle polarity Neutrální Oceňující Kritický Celkem

Rok 2008 39 133 665 720 40 518

MonitorinG Českého tisku pro natoMinisterstvo obrany je od roku 2006 zapojeno do společného monitoringu médií,

který se zpracovává na velitelství NATO v Bruselu a který se týká aktuální situace v Af-ghánistánu a činnosti aliančních jednotek v misích NATO na území Afghánistánu. Mo-nitoring českých sdělovacích prostředků se na MO zpracovává pro NATO v anglickém jazyce denně a týdně. Jeho součástí je i přehled očekávaných událostí v České republice souvisejících s operací NATO na území Afghánistánu.

internetPrůměrná měsíční návštěvnost resortních internetových stránek byla v roce 2008 přes

878 tisíc vstupů. V roce 2008 byla nejnavštěvovanější rubrika Přehlídka 2008, kde bylo za-znamenáno 57 985 přístupů od spuštění dne 17. září 2008. Nově vznikly rubriky ke střetu zájmů (k 1. červenci 2008) s návštěvností 3 704 přístupů a k boji proti korupci (k 12. září 2008) s návštěvností 2 489 přístupů. Za rok 2008 bylo na resortních stránkách zveřejněno celkem 2 150 článků.

V anglické verzi internetových stránek byly zveřejněny základní informace o působ-nosti a úkolech Ministerstva obrany České republiky a Armády České republiky včetně vý-znamných dokumentů, které se vztahují k bezpečnosti a obraně státu. V roce 2008 vzrostl

Page 185: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

183

MINISTERSTVO OBRANY ČR

počet stránek v anglickém jazyce o 152 stran. Nově vznikla sekce Features obsahující nejdůležitější články z celé webové prezentace resortu MO.

Anglická verze resortních internetových stránek je zejména určena zahraničním ná-vštěvníkům. Je proto přímo přístupná z oficiálních internetových stránek NATO na adrese http://www.nato.int/structur/coutries.htm.

vÝvoJ portÁlu www.arMy.CZ v leteCh 2004–2008Vývoj návštěvnosti portálu www.army.cz od ledna 2004 do prosince 2008

l únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec CElkEM

2004 190 970 151 425 233 906 173 170 198 854 181 973 190 397 191 171 222 170 220 303 267 391 195 480 2 417 210

2005 350 080 319 871 333 509 388 314 394 329 375 710 321 784 335 869 391 494 453 014 485 406 418 555 4 567 935

2006 543 414 458 688 576 507 503 907 568 723 549 590 462 724 476 727 499 990 611 017 550 789 528 818 6 330 894

2007 650 384 620 511 657 681 615 001 725 976 699 273 617 618 646 153 600 909 691 264 673 754 660 872 7 859 396

2008 855 431 738 215 886 486 834 854 864 697 805 055 794 454 863 333 957 874 1 176 315 918 044 849 754 10 544 512

Page 186: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

184

ROČENkA 2008

koMunikaCe s CivilnÍ a voJenskou veŘeJnostÍ

akCe pro veŘeJnostV roce 2008 se uskutečnila řada veřejných akcí a pietních aktů. K nejvýznamnějším

událostem patřily oslavy 90. výročí vzniku samostatného československého státu, jejichž součástí byla i Přehlídka 2008 za účasti Armády České republiky, Hradní stráže, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Městské policie hlavního města Prahy a Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. Prostřednictvím tiskových a informačních pracovišť byla mediálně zabezpečena cvičení CMX 2008, Flying Rhino 2008, Ghost Hunters 2008, Zóna 2008. K akcím pro veřejnost, které mají tradičně vysokou návštěvnost, patřily Den pozemního vojska Bahna 2008 ve vojenském újezdu Brdy, Tankový den v Lešanech, Cihel-na 2008 v Králíkách, Den NATO 2008 v Ostravě a přehlídka CIAF v Brně-Tuřanech.V roce 2008 byl dokončen první ročník projektu nazvaný „Bojovníci proti totalitě pohledem dětí“, který Ministerstvo obrany zahájilo na začátku školního roku 2007/2008 a byl určen pro žáky základních škol a pro studenty středních škol. Cílem projektu bylo představit pro-střednictvím krátkých dokumentárních filmů natočených dětmi životní osudy lidí proná-sledovaných bývalým režimem. Celkem se do projektu přihlásilo 35 škol a bylo natočeno 20 videodokumentů a 13 audiodokumentů. V kategorii videodokumentů získali vítězství žáci ze Základní školy Boženy Němcové z Opavy a v kategorii audiodokumentů převzali první cenu zástupci ze Základní školy Jiřího Gutha-Jarkovského z Prahy. Cenu veřejnosti získali studenti gymnázia ze Sušice.

vÝstavy FotoGraFiÍV roce 2008 bylo v rámci propagace činnosti Armády České republiky organizováno

množství výstav fotografií s armádní tematikou na různých místech České republiky. Jejich tématem bylo většinou nasazení českých vojáků v zahraničních operacích. V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, vždy za účasti ministryně obrany Vlasty Parkanové, se uskutečnily dvě výstavy. V březnu 2008 byla představena výstava fotografií podpraporčíka Daniela Hlaváče pod názvem 122 dnů v Afghánistánu, kterou připravila 4. brigáda rychlého

Page 187: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

185

MINISTERSTVO OBRANY ČR

nasazení. Druhá výstava se uskutečnila na přelomu listopadu a prosince 2008 k tematice čes-kého provinčního rekonstrukčního týmu v Afghánistánu; výstava fotografií a třírozměrných předmětů byla připravena ve spolupráci ministerstev zahraničních věcí a obrany.

vyDavatelskÁ, naklaDatelskÁ a proDukČnÍ ČinnostVydavatelská, nakladatelská a produkční činnost resortu Ministerstva obrany se řídi-

la Plánem vydavatelské, nakladatelské a produkční činnosti resortu Ministerstva obrany na rok 2008. Bylo realizováno celkem 92 polygrafických děl, šest audiovizuálních a mul-timediálních produktů a pět filmových děl. Kromě resortních periodik vyšlo v uplynulém roce i několik zajímavých knižních titulů. Historii a bojovým tradicím armády byla věnována reprezentativní obrazová publikace Zborov 1917–2007. Z osmidílné edice nazvané Histo-rie československé armády byl vydán další díl – Československá lidová armáda v koalič-ních vazbách Varšavské smlouvy, která zahrnuje období od května 1955 do srpna 1968. K 90. výročí vzniku československé vojenské zeměpisné služby vyšla publikace Historie geografické služby AČR 1918–2008 a v závěru roku Paměti generála Tomáše Sedláčka.

Z oblasti audiovizuálních a multimediálních děl byly vydány nahrávky Posádkové hudby Praha, které vznikly u příležitosti 90. výročí orchestru. Jedná se o ucelený soubor skladeb na třech CD.

Nejobsáhlejším filmovým dílem byl třídílný dokument o nasazení jednotek Armády České republiky v Afghánistánu, který byl zaměřen na činnost polní nemocnice a chemické jednotky v misi ISAF v Kábulu, dále na činnost českého provinčního rekonstrukčního týmu v misi ISAF v Lógaru a na činnost jednotky speciálních operací Vojenské policie v misi ISAF v Helmandu a později v Lógaru. Tento dokument byl určen pro Českou televizi a současně se stal jedním z materiálů, které armáda využívá při své prezentaci. Bojovým tradicím naší armády byl věnován dokument Pravda utopená v blátě, který přibližuje události na vý-chodní frontě za druhé světové války, zejména boje na Dukle. Krátký film o vojenském újezdu Brdy pojednává o historii a současnosti využívání újezdu a zabývá se také jeho budoucností spojenou s případným umístěním radarové stanice na jeho území.

V listopadu 2008 se resort Ministerstva obrany zúčastnil 19. ročníku mezinárod-ního festivalu vojenských dokumentárních filmů Eserciti e popoli v Římě. Za dokument o 601. skupině speciálních sil získal resort 1. místo v kategorii Ochrana míru.

Polygrafická, audiovizuální a multimediální činnost byla do 30. září 2008 v gesci Agen-tury vojenských informací a služeb, od 1. října 2008 spadá pod nově vytvořené Prezentační a informační centrum Ministerstva obrany. Filmovou tvorbu zabezpečoval odbor komuni-kačních strategií MO.

pŘÍprava personÁluOd roku 2006, kdy v resortu vznikla systemizovaná místa tiskových a informačních

důstojníků a pracovníků i na úrovni brigád a leteckých základen, byl vytvořen základ pro-fesionálních pracovníků pro odbornost komunikace a vztahů s veřejností. V přípravě per-

Page 188: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

186

ROČENkA 2008

sonálu pro komunikaci s veřejností a se sdělovacími prostředky byly v roce 2008 z úrovně odboru komunikačních strategií Ministerstva obrany realizovány základní a zdokonalovací komunikační kurzy. Jejich absolventi si v nich osvojili základy rétoriky, zásady práce se sdě-lovacími prostředky, včetně krizové komunikace, a prošli speciálním mediálním tréninkem před kamerou. Základní a zdokonalovací komunikační kurzy absolvovalo na 40 pracovníků resortu Ministerstva obrany.

vyhoDnoCovÁnÍ koMunikaCe a ZpĚtnÁ vaZbaHlavním kritériem hodnocení úspěšnosti komunikace s veřejností v roce 2008 byla do-

sažená úroveň důvěry veřejnosti v armádu, prestiž vojenského povolání a to, zda převažují pozitivní nebo negativní postoje sdělovacích prostředků k resortu MO.

Hlavním nástrojem hodnocení byl jako každoročně kvantitativní výzkum veřejného mínění „Armáda a společnost“. Průzkum zadala Univerzita obrany Brno ve spolupráci s od-borem komunikačních strategií MO agentuře AUGUR Consulting.

Základní výsledek komunikace resortu MO byl hodnocen jako velmi dobrý. Vyplynulo to ze zjišťování míry důvěry a prestiže AČR. Už v roce 2007 na otázku, zda příslušníci AČR mohou být hrdi na svou profesi, odpovědělo kladně 70,3 % respondentů, v roce 2008 ještě více – 73,6 %. Míra důvěry v AČR v roce 2008 dosáhla téměř 68 %, což bylo nejvíce ve srovnání s ostatními institucemi. Prestiž armády nejvíce pozitivně ovlivňuje pomoc AČR při živelních pohromách (91,1 %), zahraniční mise našich vojáků (78,1 %), odborná úroveň vojenských profesionálů (70,3 %), zapojení do boje proti terorismu (69 %), členství ČR v NATO (68,5 %) a vystupování vojáků z povolání na veřejnosti (57,5 %).

Na začátku roku 2008 společnost Ipsos Tambor realizovala pro resort MO prů-zkum „Názory médií a novinářů na komunikaci resortu Ministerstva obrany s novináři a s médii“. Komunikaci resortu MO s novináři hodnotili kladně. Poskytované informace považují za kvalitní a objektivní. Za nejdůležitější zdroje informací z resortu MO ozna-čili tiskové konference a tiskové zprávy, rozhovory, skryté zdroje a internetové stránky www.army.cz.

Ve stejnou dobu agentura Ipsos Tambor ve spolupráci s resortem MO provedla šetření uvnitř resortu „Průzkum názorů vnitřní veřejnosti na komunikaci resortu MO prostřednic-tvím resortních informačních zdrojů“. Z průzkumu vyplynulo, že informační servis, který resort MO směrem k jeho příslušníkům poskytuje, je vnímán pozitivně. Hodnotily se tyto informační zdroje: A report, Vojenské rozhledy, Ročenka MO ČR, www.army.cz a Intranet. Informační servis lépe hodnotili občanští zaměstnanci a pracovníci Ministerstva obrany. Pracovníci ostatních složek a vojáci z povolání zachovávali ve větší míře neutrální postoj. Většina příslušníků resortu MO uváděla, že má pocit, že jsou dostatečně informováni o dění v resortu. Opačný postoj vyjádřila jedna třetina respondentů. Podle pracovníků re-sortu MO podává informační servis prostřednictvím interních informačních zdrojů nejvíce informací o zahraničních misích AČR (59 %), transformaci AČR (46 %), modernizačních projektech (45 %), rušení záchranných praporů (43 %) a péči o veterány (40 %). Nejméně

Page 189: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

187

MINISTERSTVO OBRANY ČR

informací poskytuje o boji proti korupci v resortu MO (65 % se necítí být informováno), o kriminalitě v resortu MO (54 %) a o komplexním auditu MO (52 %). Respondenti uved-li, že o těchto tématech se dovídají nejčastěji z civilních médií. Průzkum dále ukázal, že In-tranet funguje jako informační zdroj především pro občanské zaměstnance, pro vojáky z povolání slouží jako hlavní resortní informační zdroj internetové stránky www.army.cz.

Vzhledem ke zhoršení bezpečnostní situace v Afghánistánu uskutečnila agentura AUGUR Consulting v listopadu 2008 pro MO „Průzkum aktuálních názorů české veřej-nosti na působení AČR v zahraničních misích, zejména v Afghánistánu“. Nechyběly ani obecnější otázky týkající se členství ČR v NATO, jeho přínosů, a ani základní otázka důvěry veřejnosti k Armádě České republiky. Průzkum ukázal, že AČR důvěřuje sedm z deseti respondentů (72,3 %). Pro srovnání uvádíme tabulku, v níž je zachycen vývoj důvěry ve-řejnosti v AČR od roku 1996. Důvěra stoupla z počátečních 43 % na současných 72 % a je zřejmé, že se jedná o poměrně stabilní a dlouhodobý stav.

(Zdroj: Průzkumy zadávané Ministerstvem obrany „Armáda a veřejnost“ a průzkumy agentury STEM).

Vývoj důvěry veřejnosti k AČR

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 5/2008 11/2008

43 46 50 49 47 58 63 63 70 72 60 65 68 72

V listopadu 2008 souhlasilo s členstvím České republiky v NATO 70,7 % veřejnosti. Téměř dvě třetiny (63,3 %) se domnívaly, že Česká republika tímto členstvím získala. (V roce 1996 podle průzkumu veřejného mínění „Armáda 1996“ se vstupem České republiky do NATO souhlasila necelá polovina veřejnosti – 46 %). S výrokem „Nasazení Armády České republiky v zahraničních misích je správné“ souhlasily téměř dvě třetiny respondentů (64,3 %). Častější byl souhlasw s nasazením AČR do mírových misí (77,1 %) než do bojových operací (48,5 %). S účastí našich vojáků při řešení konfliktu v Kosovu souhlasilo 53,1 %, v Iráku 45,5 % a v Af-ghánistánu 43,4 % veřejnosti. Sedm z deseti respondentů (70,8 %) se domnívalo, že čin-nost provinčních rekonstrukčních týmů je způsob, jak účinně pomoci Afghánistánu a jeho obyvatelstvu. Tři pětiny respondentů (58,6 %) uvedly, že pomoc civilní sféře bude účinnější než čistě vojenské řešení konfliktu v Afghánistánu. Polovina respondentů (51,2 %) však sou-hlasila, že rizika pro civilisty jsou neúměrně vysoká v porovnání s výsledky, kterých mohou dosáhnout. Sedm z deseti respondentů (70,4 %) souhlasilo, že nasazení Armády České re-publiky v zahraničních misích je především závazek vůči NATO, který musí Česká republika splnit. Zároveň 67,8 % připustilo, že se tím zvyšuje nebezpečí, že se Česká republika stane terčem útoku mezinárodního terorismu. Téměř tři pětiny respondentů (58,7 %) souhlasily, že Česká republika se nasazením armády v zahraničních misích aktivně podílí na zajištění své bezpečnosti. Celkem 71,5 % respondentů souhlasilo s tím, že zahraniční mise prověřují kva-litu naší armády a polovina respondentů (55,1 %) mínila, že finanční náklady na zahraniční mise se zhodnotí v lepší bojové připravenosti celé Armády České republiky.

Page 190: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

188

ROČENkA 2008

oDbor koMunikaČnÍCh strateGiÍ Mo

Oddělení tiskové a informační službyTelefon: 973 200 147Fax: 973 200 149e-mail: [email protected]

Referát komunikační a organizační KaNGŠ AČRTelefon: 973 216 042Fax: 973 216 084e-mail: [email protected]

Organizační a komunikační oddělení Velitelství společných sil Telefon: 973 401 021Fax: 973 401 020e-mail: [email protected]

Velitelství podpory Telefon: 973 230 222Fax: 973 230 210e-mail: [email protected]

Hlavní velitelství Vojenské policieTelefon: 973 215 895 Fax: 973 215 901e-mail: [email protected]

Oddělení vnějších vztahů Univerzity obranyTelefon: 973 442 554Fax: 973 442 160e-mail:[email protected]

Page 191: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

189

MINISTERSTVO OBRANY ČR

vyDavatelskÁ, naklaDatelskÁ a vÝstavniCkÁ Činnost, vĚDeCkoinForMaČnÍ, arChivaČnÍ, reproGraFiCké a polyGraFiCké sluŽby v resortu Ministerstva obrany Čr

Jednotnou realizaci vydavatelské, nakladatelské, výstavnické, vědeckoinformační, do-kumentační, archivační, reprografické a polygrafické činnosti zajišťovala do 30. září 2008 Agentura vojenských informací a služeb (AVIS).

Odpovídala za vydávání a distribuci periodických a účelových publikací, audiovizuální a fotodokumentační tvoru, práci s vojenskovědeckým knihovním fondem, hospodaření a filmovým archivem ČAF a za propagaci a prezentaci resortu obrany na veřejnosti při tematických výstavách a vojenských i společenských akcích.

AVIS plnil úkoly v oblasti reprografického a polygrafického zabezpečení složek a orga-nizačních útvarů MO ČR a operačně-taktických velitelství a odpovídal za výrobu úředních razidel podle požadavků a potřeb resortu MO ČR. Agentura dále plnila povinnosti, vyplý-vající z členství v Evropské asociaci vojenského tisku (EMPA), a úkoly vyplývající z členství v systému mezinárodního standardního číslování seriálových a neseriálových publikací (ISSN, ISBN).

V rámci organizačních, mobilizačních a dislokačních změn byla v souladu s roz-hodnutím ministryně obrany ČR na základě 6. doplňku, čj. V 344/2008-1203-1 ze dne 13. 6. 2008 k Nařízení k realizaci organizačních, mobilizačních a dislokačních změn v re-sortu Ministerstva obrany v roce 2008, čj. D 668/2007-1203-1 ze dne 30. 11. 2007 dnem 30. 9. 2008 Agentura vojenských informací a služeb zrušena. Nástupnickou organizací je nově zřízený odbor – Prezentační a informační centrum MO – zařazený do struktury Úřadu provozu a služeb MO. V početně značně redukované podobě plní řadu původních úkolů Agentury vojenských informací a služeb, některé úkoly převzal Vojenský historický ústav Praha a Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad Dobruška*.

preZentaČnÍ a inForMaČnÍ CentruM MoPrezentační a informační centrum MO (PIC MO) je organizační složkou

Úřadu na úrovni odboru pro poskytování propagačních, mediálních, infor-mačních a reprografických služeb resortu MO.Prezentační a informační centrum MO tvoří:

• oddělení prezentačních, informačních a reprografických služeb• oddělení vydavatelského úseku• oddělení nakladatelského úseku a fotoarchivu• oddělení zakázkového marketingu a expedice

* Ofsetový tisk, výrobu skladových tiskopisů a vojenských razítek řeší VGHMÚř Dobruška, do péče VHÚ Praha přešla Vojenská odborná knihovna a Filmový archiv MO.

Page 192: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

190

ROČENkA 2008

Oddělení zakázkového marketingu a expedice nově zřízeného odboru plní úkoly ve prospěch předvýrobní a plánovací činnosti a expedice PIC MO, vede evidenci zakázek, přijímá podklady pro zpracování neperiodických tiskovin a zajišťuje distribuci a archivaci vy-daných tiskovin. Podílí se na prezentaci armády a jejích jednotlivých složek formou návrhů technických a grafických řešení propagačních ploch výstav a jiných prezentačních forem.

Oddělení prezentačních, informačních a reprografických služeb poskytuje grafické a tiskové služby, operativně zabezpečuje pro určené složky resortu MO jednoduché tiskové zakázky.

Součástí oddělení je videoskupina, jejíž pracovníci pořizují videodo-kumentaci stěžejních resortních akcí a poskytují výstupy podle konkrét-ních požadavků zadavatelů.

V souladu se schváleným plánem dále poskytují periodické a další finální produkty komplexní audiovizuální tvorby.

Oddělení vydavatelského úseku redakčně připravuje do tisku periodické tituly, jakými jsou především časopis A report či čtvrtletník Vojenské rozhledy. Jeho úkolem je rovněž výroba krátkých aktuálních videoreportáží doplňujících stávající zpravo-dajství na resortní informační internetové stránce www.army.cz.

Oddělení nakladatelského úseku a fotoarchivu zajišťuje autorskou tvorbu, kom-plexní redakční zpracovaní, jazykovou a typografickou korekturu, grafickou a předtiskovou přípravu neperiodických titulů vydávaných v souladu s Plánem vydavatelské, nakladatelské a produkční činnosti schváleným Vydavatelskou radou MO. Dále zabezpečuje autorskou přípravu, výtvarné řešení a předvýrobní přípravu pololetníku Czech Armed Forces Review, určeného k prezentaci AČR v zahraničí. Sou-částí oddělení je fotoskupina, která zajišťuje fotografickou tvorbu ve prospěch PIC MO a resortu MO – obrazový materiál pro pe-riodické a neperiodické tiskoviny vydávané PIC MO, specializované práce ve fotoateli-éru, technické fotografie, reportážní fotografie, fo-todokumentaci oficiálních zahraničních návštěv, vo-jenských cvičení a slavnost-ních společenských akcí pořádaných k významným výročím.

Page 193: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

191

MINISTERSTVO OBRANY ČR

V roce 2008 bylo v souladu s Plánem vydavatelské, nakladatelské a produkční činnosti MO autorsky, redakčně a graficky připraveno v Agentuře vojenských informací a služeb, od října 2008 Prezentačním a informačním centru MO více než 90 titulů.

Poznámka: Veškerá produkce PIC MO je neprodejná. Náklad je – s výjimkou archivních, povinných a záložních výtisků – rozesílán podle schváleného rozdělov-níku útvarům a zařízením MO a AČR, zbytek nákladu náleží příslušnému zadava-teli.

Neperiodické publikace jsou k dispozici v knihovně VHÚ, Rooseveltova 23, Praha 6 a v knihovnách, jejichž přehled je uveden na s. 193.

HLAVNÍ TIŠTěNé NEPERIODICKé TITULY VYDANé V ROCE 2008

Publikace, brožury, souboryHistorie Geografické služby AČR 1918–2008Invaze armád Varšavské smlouvyTváří v tvář okupaciZborov 1917–2007Československá lidová armáda v koaličních vazbách Varšavské smlouvyVojenské řešení Pražského jara (1. díl)Vydržet – Paměti generála SedláčkaHistorie radiotechnického zabezpečení čs. letectva a letectva AČR v letech 1945–2008 Krajané v USA a vznik ČSR Vojenské fanfáry nad Vltavou – historie vojenské hudbyHodnostní označení armád NATO Doktrína AČR v mnohonárodních operacíchVojenská strategieVybrané aspekty soudobého terorismuInformační management v bezpečnostních složkáchUčebnice francouzsko-české vojenské terminologie Francouzsko-český slovník vojenské terminologie do kapsyPřežij – Příručka pro přežití v krizových situacích (2. vydání)Survive – Manual How to Survive in Cisis Situations (2nd

Ročenka 2007Rozpočet – Fakta & Trendy 2008Budget – Facts & Trends 2008Příběh nemocnice – 70 let Ústřední vojenské nemocnice PrahaEkonomické nástroje a metody řízení jakosti v akvizičním procesuFakulta vojenských technologií Univerzity obrany (česko-anglicky)Fakulta ekonomiky a managementu Univerzity obrany (česko-anglicky)

Page 194: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

192

ROČENkA 2008

Sportovní výsledky ASC DUKLA – 2007Dukláci v PekinguSport se jménem DUKLA – 60 let armádního vrcholového sportuŘeditelství logistické a zdravotnické podpory (B5)Vojenství v mapách tří století (soubor historických map)Skvosty mapových archivů (soubor starých map)Ústav jazykové přípravy 2003–2008Joint Enterprise – pomůcka pro vojáka 13. kontingentu v sestavě KFOR

Propagační a informační tiskoviny (desky s chlopní, skládačky, letáky, plakáty, kalendáře)

Univerzita obrany University of Defence 13. dělostřelecká brigáda „Jaselská“Středisko obsluhy výcvikového zařízení BrdyPříprava a řízení zaměstnání mechanizovaných a tankových jednotek na simulátoruZákladna oprav Lázně BohdanečArmádní sportovní centrum DUKLA Hradní stráž (česko-anglicky)Armáda České republiky v roce 2007 The Armed Forces of the Czech Republic in 2007Letecké muzeum Kbely (česko-anglicky)Armádní muzeum Žižkov (česko-anglicky)Vojenské technické muzeum Lešany 15. ženijní brigádaFakulta ekonomiky a managementu Univerzity obrany Stálá expozice Hradní stráže (česko-anglicky)Meziválečná československá armáda (kalendář stolní)Závěry historických palných zbraní (kalendář nástěnný)Vojenská policie (kalendář nástěnný)Vojenský kostel sv. Jana NepomuskéhoThe Military Churých of Saint Jan NepomuckyPastorační centrumThe Pastoral Centre of the Czech Military ChaplaincyÚVN Praha – Program prevence nádorových onemocnění ÚVN Praha Program prevence kardiovaskulárních chorobFakulta vojenských technologií Univerzity obrany (plakát)International Security Assistance Force (plakát)Záchranářská technika (pexeso)Bojovníci proti totalitě pohledem dětí (obrazový soubor)

Page 195: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

193

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Přehled knihoven, které mají nárok na zasílání 1 povinného výtisku podle zákona č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisůMoravská zemská knihovna Kounicova 65a, 601 87 Brno

Městská knihovna v PrazeMariánské nám. 1, 115 72 Praha 1tel.: 222 113 207

Středočeská vědecká knihovna v KladněGenerála Klapálka 1641, 272 80 KladnoJihočeská vědecká knihovna v Českých BudějovicíchLidická 1, 370 59 České Budějovice

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského krajeSmetanovy sady 2, 305 48 Plzeň

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad LabemVelká Hradební 49, 401 34 Ústí nad Labem

Krajská vědecká knihovna v LiberciRumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec

Studijní a vědecká knihovna v Hradci KrálovéHradecká 1250, 500 03 Hradec Králové

Moravskoslezská vědecká knihovna v OstravěProkešovo nám. 9, 728 00 Ostrava

Vědecká knihovna v OlomouciBezručova 2, 771 66 Olomouc

Krajská knihovna v PardubicíchPernštýnské nám. 77, 530 94 Pardubice

Krajská knihovna VysočinyHavlíčkovo náměstí 87, 580 01 Havlíčkův Brod

Krajská knihovna Františka Bartošetř. Tomáše Bati 204, 761 60 Zlín

Krajská knihovna Karlovy VaryZávodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary

Dále je 1 povinný výtisk zasílán Ministerstvo kultury, Knihovně Národního muzea v Praze, Poslanecké sněmovně PČR a 2 povinné výtisky Národní knihovně ČR.

Page 196: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

194

ROČENkA 2008

Resort Ministerstva obrany (dále jen resort MO) plnil v roce 2008 úkoly spojené s plněním cílů obsažených v Koncepci výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky, přepracované na změněný zdrojový rámec. V současném období je realizována její druhá etapa Transformace resortu MO, jejíž cílem je posílit schopnosti Armády České republiky (dále jen AČR), zvýšit počty jednotek pro plnění úkolů v zahraničních operacích, optimalizovat struktury velení a provést dokončení organizačních a dislokačních změn.

Vláda v roce 2008 z hlediska tvorby a realizace vojenské politiky ČR projednala a dne 23. července schválila novou Vojenskou strategii (usnesení vlády ČR č. 907), která definuje způsob zajišťování obrany státu a požadavky na působení ozbrojených sil ČR. Vojenská strategie ČR reaguje na měnící se bezpečnostní prostředí, přičemž klade vyšší důraz na kva-litu ve výstavbě a rozvoji ozbrojených sil ČR pro jejich nasazení v zahraničních operacích. Požadavek NATO a EU na působení sil a prostředků AČR v rámci kolektivního systému bezpečnosti zdůrazňuje výstavbu nasaditelných, interoperabilních a udržitelných sil pro pů-sobení v zahraničních operacích. Dalším důležitým dokumentem, který vláda schválila bylo usnesení vlády ČR č. 908 o Dlouhodobé vizi resortu Ministerstva obrany.

Hospodaření kapitoly 307 – Ministerstvo obrany (dále jen kapitola MO) bylo v roce 2008 ovlivněno usnesením vlády ČR č. 32 ze dne 9. ledna 2008 k předběžným výsledkům hospodaření státního rozpočtu a veřejných rozpočtů v roce 2007, kterým bylo stanoveno, že organizační složka státu může nakládat s prostředky rezervního fondu pouze po pro-jednání s ministrem financí a se souhlasem předsedy vlády. Na základě této skutečnosti nebylo umožněno nakládání s prostředky rezervního fondu, tudíž realizace výdaje na vrub zdrojů rezervního fondu byly z úrovně správce kapitoly MO pozastaveny do doby vydání souhlasu předsedy vlády. Veškeré úhrady smluvních závazků bylo nutné realizovat na vrub prostředků přidělených státním rozpočtem roku 2008, což se odrazilo v realizaci velkého množství rozpočtových opatření potřebných k přesunům jednotlivých zdrojů finančních prostředků.

Plánované využití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených kapitole MO bylo ovlivněno celou řadou dalších skutečností, které bylo nutné řešit po schválení zákona o státním rozpočtu na rok 2008. Jednalo se zejména o: vyslání kontingentu speciálních sil do protiteroristické operace Trvalá svoboda na

území Afghánistánu v období od května 2008 do 31. prosince 2008 v celkovém počtu 100 osob;

stÁtnÍ roZpoČet a MiMoroZpoČtové ZDroJe kapitoly Ministerstva obrany v roCe 2008

Page 197: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

195

MINISTERSTVO OBRANY ČR

pořízení techniky a materiálu sloužící ke zvýšení ochrany životů a zdraví příslušníků AČR jako reakce na zhoršující se bezpečnostní situaci a nárůstu útoků na jednotky nasazené v Afghánistánu; navýšení zvláštního příplatku v cizí měně, který je poskytován příslušníkům AČR vyko-

návajících službu v zahraničí (podle ustanovení § 11 zákona č. 143/1992 Sb.) s cílem zlepšení podmínek pro službu v zahraničních operacích při nárůstu bezpečnostních a zdravotních rizik diferencovaně podle hodnosti, výkonu funkce nebo místa dislokace.

pŘÍJMy stÁtnÍho roZpoČtu kapitoly MoPlnění příjmů vykazuje za období posledních tří let klesající tendenci. V letech 2006

až 2008 došlo k postupnému snižování příjmů (přijatých transferů) související s povoleným překročením limitů výdajů a závazných ukazatelů kapitoly MO (tj. převedením mimoroz-počtových zdrojů rezervního fondu).

Oproti roku 2007 došlo ke snížení celkových příjmů o 3 132 222 tis. Kč, zejména vlivem snížení příjmů souvisejících s povoleným překročením limitů výdajů (převodu mi-morozpočtových zdrojů rezervního fondu) ve výši 3 302 675 tis. Kč a zvýšením příjmů z pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a veřej-ného zdravotního pojištění o 125 704 tis. Kč, zvýšením nedaňových a kapitálových příjmů o 44 749 tis. Kč.

Zákonem č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2008 (dále jen zákon č. 360/2007 Sb.), byly pro kapitolu MO stanoveny celkové příjmy ve výši 2 917 828 tis. Kč v členění na tyto závazné ukazatele příjmů:• příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

ve výši 2 667 828 tis. Kč (z toho: pojistné na důchodové pojištění 2 197 035 tis. Kč a pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 470 793 tis. Kč),

• nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery ve výši 250 000 tis. Kč.V roce 2008 celkové příjmy státního rozpočtu kapitoly MO činily u závazného ukazatele:• příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku

na státní politiku zaměstnanosti 2 648 843 tis. Kč, z toho: pojistné na důchodové pojištění 2 181 400 tis. Kč, pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 467 443 tis. Kč,• nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery 3 618 773 tis. Kč.

Celkové příjmy byly za hodnocený rok splněny na 214,80 % a dosáhly výše 6 267 616 tis. Kč.

Plnění v oblasti příjmů bylo v roce 2008 ovlivněno zejména příjmy souvisejícími s po-voleným překročením limitů výdajů a závazných ukazatelů kapitoly MO – převedením mimorozpočtových zdrojů rezervního fondu, a to v celkové výši 3 066 924 tis. Kč, z toho:a) nevyčerpané rozpočtové prostředky z minulých let v celkové výši 2 395 182 tis. Kč,

Page 198: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

196

ROČENkA 2008

b) prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary v celkové výši 306 494 tis. Kč, přede-vším určené na financování programů NSIP a dále ostatních běžných výdajů,

c) prostředky z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany v celkové výši 365 248 tis. Kč určené na financování programů reprodukce majetku.

V hodnoceném období byly přijaty prostředky z přijatých plnění pojistných událostí, které byly použity k úhradě vzniklých škod v celkové výši 2 676 tis. Kč.

Výše uvedené mimorozpočtové zdroje byly použity ve výdajové části státního rozpoč-tu kapitoly MO formou zvýšení limitu výdajů a povoleného překročení závazných uka- zatelů.

vÝDaJe stÁtnÍho roZpoČtu kapitoly MoZákonem č. 360/2007 Sb. byl stanoven rozpočet výdajů pro kapitolu MO na rok 2008

v celkové výši 54 166 608 tis. Kč, z toho běžné výdaje 45 300 846 tis. Kč a kapitálové vý-daje 8 865 762 tis. Kč. V průběhu roku 2008 byl rozpočet upraven externími rozpočtovými opatřeními na konečnou částku 54 363 169 tis. Kč, z toho běžné výdaje 45 520 319 tis. Kč a kapitálové výdaje 8 842 850 tis. Kč. Upravený rozpočet roku 2008 byl o 625 576 tis. Kč nižší, než upravený rozpočet roku 2007.

V roce 2008 bylo externími rozpočtovými opatřeními provedeno 36 úprav schvále-ného státního rozpočtu kapitoly MO. Uskutečněné úpravy v roce 2008 představovaly v souhrnném saldovém vyjádření zvýšení rozpočtu o 196 561 tis. Kč.

Celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO v hodnoceném období dosáhlo výše 52 896 324 tis. Kč, tj. 97,30 % upraveného rozpočtu, z toho běžné výdaje 44 984 187 tis. Kč, tj. 98,82 % upraveného rozpočtu, a kapitálové výdaje 7 912 136 tis. Kč, tj. 89,47 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů a po-užité prostředky z přijatých pojistných událostí.

Mimorozpočtové zdroje v celkové výši 3 069 210 tis. Kč byly v roce 2008 použity v souladu s § 25 odst. 1 a § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších před-pisů (dále jen zákon č. 218/2000 Sb.) ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO formou zvýšení limitu výdajů následovně:• nevyčerpané rozpočtové prostředky z minulých let převedené podle § 47 zákona

č. 218/2000 Sb. (v platném znění do 28. 2. 2008) ve výši 2 395 182 tis. Kč byly použity v účelově předurčených oblastech výdajů, zejména však oblasti programového finan-cování,

• peněžní dary ve výši 17 228 tis. Kč byly použity v oblasti běžných a kapitálových výdajů,• prostředky poskytnuté ze zahraničí určené zejména na financování operací a programů

spojených s účastí ČR v NATO ve výši 289 265 tis. Kč byly použity především v oblasti programového financování,

• prostředky z příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 365 248 tis. Kč byly použity v oblasti programového financování.

Page 199: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

197

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Na úhradu škod vzniklých z pojistných událostí byly použity prostředky v celkové výši 2 286 tis. Kč.

Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO bez použitých mimorozpočtových zdrojů a použitého plnění z pojistných událostí činilo celkem 49 827 113 tis. Kč, tj. 91,65 % upraveného rozpočtu.

V rámci státního rozpočtu kapitoly MO nebyly v roce 2008 čerpány rozpočtové prostřed-ky ve výši 4 536 447 tis. Kč. Z této částky kapitola MO podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb. (v platném znění od 1. března 2008) zanesla do evidence nároků nespotřebovaných výda-jů na rok 2009 prostředky roku 2008 v celkové výši 4 536 375 tis. Kč v následujícím čle-nění:

a) profilující výdaje:• oblast programového financování 3 301 039 tis. Kč• oblast výdajů na výzkum a vývoj 55 492 tis. Kč

b) neprofilující výdaje:• oblast běžných výdajů mimo programové financování

a výdajů na výzkum a vývoj 1 179 845 tis. KčNevyčerpané prostředky důchodů a ostatních sociálních dávek ve výši 71 tis. Kč nebyly

dle zákona č. 218/2000 Sb. (v platném znění od 1. března 2008) do evidence nároků ne-spotřebovaných výdajů roku 2009 zaneseny.

K 31. prosinci. 2008 byly na účtu rezervního fondu alokovány zdroje v celkové výši 4 103 965 tis. Kč v následujícím složení:• nevyčerpané rozpočtové prostředky z minulých let z oblasti programového financování

ve výši 2 982 681 tis. Kč,• peněžní dary ve výši 24 877 tis. Kč,• prostředky poskytnuté ze zahraničí určené na financování operací a programů spojených

s účastí ČR v NATO ve výši 122 537 tis. Kč,• prostředky z příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo

obrany ve výši 973 870 tis. Kč.

Page 200: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

198

ROČENkA 2008

Dodržování závazných ukazatelů výdajů státního rozpočtu kapitoly MO v roce 2008v tis. Kč

řáde

k Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách Skutečnost %

plnění

1 2 3 4

Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem 0010 2 917 828,00 2 917 828,00 6 267 616,12 214,80

Výdaje celkem 0020 54 166 608,00 54 363 169,00 52 896 322,54 97,30

Specifické ukazatele - příjmy

Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti 0701 2 667 828,00 2 667 828,00 2 648 843,20 99,29

v tom: – pojistné na důchodové pojištění 0702 2 197 035,00 2 197 035,00 2 181 400,28 99,29

– pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

0703 470 793,00 470 793,00 467 442,92 99,29

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 0704 250 000,00 250 000,00 3 618 772,89 1 447,51

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na zabezpečení úkolů reprodukce majetku a obranného výzkumu 0705 14 723 588,00 14 474 023,00 13 528 209,32 93,47

v tom: – výdaje na financování programů pořízení a reprodukce majetku 0706 14 247 645,00 13 998 080,00 13 045 038,06 93,19

– výdaje na výzkum a vývoj 0707 475 943,00 475 943,00 483 171,26 101,52

– ostatní výdaje na zabezpečení úkolů reprodukce majetku a obranného výzkumu a vývoje

0708 0,00 0,00 0,00 0,00

Dávky důchodového pojištění 0709 3 668 210,00 3 606 910,00 3 632 794,11 100,72

Ostatní sociální dávky 0710 2 510 150,00 2 496 600,00 2 546 785,15 102,01

Výdaje na sportovní representaci 0711 0,00 174 200,00 176 568,34 101,36

Výdaje na ostatní úkoly Ministerstva obrany 0712 33 264 660,00 33 611 436,00 33 011 965,55 98,22

v tom: – výdaje na mise, skupiny a zastoupení MO v zahraničí 0713 3 116 367,00 3 099 117,00 2 762 099,39 89,23

– výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU 0714 10 410,00 10 410,00 3 627,15 34,84

– další úkoly 0715 30 137 883,00 30 501 909,00 30 246 239,01 99,16

Page 201: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

199

MINISTERSTVO OBRANY ČR

řáde

k Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách Skutečnost %

plnění

1 2 3 4

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 0716 12 003 006,00 12 022 906,00 12 396 990,04 103,11

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 0717 3 963 633,00 3 970 424,00 3 994 802,54 100,61

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 0718 224 094,00 224 512,00 226 533,20 100,90

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0719 3 486 678,00 3 627 841,00 3 628 655,83 100,02

Platy zaměstnanců ozbrojených.sborů a složek ve služebním poměru 0720 7 718 074,00 7 597 725,00 7 697 979,83 101,32

Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem 0721 475 943,00 484 246,00 491 423,34 101,48

v tom: – ze státního rozpočtu 0722 475 943,00 484 246,00 491 423,34 101,48

v tom: institucionální výdaje celkem 2) 0723 127 203,00 127 203,00 105 013,38 82,56

– účelové výdaje celkem 2) 0724 348 740,00 357 043,00 386 409,96 108,23

– kryté příjmem z rozpočtu EU 0725 0,00 0,00 0,00 0,00

Národní program výzkumu 3) 0726 0,00 1 552,00 1 406,81 90,64

Programy v působnosti poskytovatelů 3) 0727 102 282,00 111 819,00 86 467,00 77,33

Veřejné zakázky 3) 0728 243 308,00 236 788,00 293 902,60 124,12

Specifický výzkum na vysokých školách 3) 0729 23 129,00 23 129,00 22 026,32 95,23

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 0730 30 000,00 30 000,00 12 920,28 43,07

Výdaje na mezinárodní konference 0731 0,00 0,00 0,00 0,00

Zahraniční rozvojová spolupráce 0732 0,0 0,00 0,00 0,00

Program sociální prevence a prevence kriminality 0733 6 321,00 6 321,06 6 307,45 99,79

Program protidrogové politiky 0734 4 000,00 5 300,00 5 276,34 99,55

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 0735 5 548,00 5 848,00 3 010,09 51,47

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Page 202: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

200

ROČENkA 2008

Oproti roku 2007 se celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany snížilo o 8 441 751 tis. Kč (tj. o 13,76 %), zejména nerealizováním převodů do rezervního fondu (5 076 837 tis. Kč) podle novely § 47 zákona č. 218/2000 Sb. (v platném znění od 1. 3. 2008) a vlivem snížení procentního podílu výdajů do kapitoly MO z celkového rozpočtu ČR (3 364 914 tis. Kč), a to v souladu s usnesením vlády ČR č. 628 ze dne 11. června 2007. Toto usnesení mělo vliv zejména na oblast určenou na financování pro-gramů reprodukce majetku v částce 2 115 918 tis. Kč.

Resort MO plnil v roce 2008 celou řadu úkolů s cílem zvýšit schopnosti při zajištění obrany ČR s využitím omezeného zdrojového rámce.

Jednalo se především o zaměření na : vysílání sil a prostředků AČR do zahraničních operací, včetně organizačního, personální-

ho a logistického zabezpečení; zabezpečení ochrany vzdušného prostoru ČR; transformaci vojenských záchranných praporů; výstavbu nových motorizovaných, ženijních a průzkumných jednotek; péči o lidské zdroje prostřednictvím jednotlivých sociálních programů (zdravotní, reha-

bilitační a rekreační péče); postupnou modernizaci nebo pořízení nové techniky a materiálu (např. modernizace

vrtulníků, pořízení automobilů terénních středních T-810, lehkých obrněných vozidel, terénních sanitních vozidel Land Rover v různých verzích, zavedení letounu dvojího řízení L-159T1 aj.); přípravu a provedení přehlídky jednotek a techniky AČR ve spolupráci s Policií ČR, Ha-

sičským záchranným sborem a jednotkami Městské policie Praha; přípravu sil a prostředků pro nasazení v dalších zahraničních operacích (např. bojové

uskupení EU, ochrana vzdušného prostoru pobaltských států nebo příprava na vyslání vrtulníkové jednotky do mise ISAF).Hospodaření z prostředky kapitoly MO vycházelo především ze zákona č. 218/2000 Sb.

Aplikace zákona č. 218/2000 Sb. a dalších zákonů je v rámci resortu MO prováděna pro-střednictvím jednotlivých interních normativních aktů, jimiž jsou stanoveny procesní postu-py, zásady, práva a povinnosti při nakládání s veřejnými prostředky.

Hlavní kontrolní činnost v oblasti hospodaření s veřejnými prostředky byla prováděna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a vnitroresort-ních norem.

bĚŽné vÝDaJeRozpisem státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2008 byl stanoven objem běžných

výdajů v celkové výši 45 300 846 tis. Kč. V hodnoceném období byl tento objem zvýšen na částku 45 520 319 tis. Kč.

Page 203: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

201

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Celkové čerpání dosáhlo výše 44 984 187 tis. Kč, tj. 98,82% upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty výdaje z mimorozpočtových zdrojů a pojistného plnění ve výši 1 055 540 tis. Kč.

Mimorozpočtové zdroje a zdroje z pojistného plnění v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., byly v průběhu roku 2008 na posílení prostředků kapitoly MO použity nad rámec závazných ukazatelů, z toho výdaje: nevyčerpané rozpočtové prostředky v minulých let ve výši 1 036 892 tis. Kč, prostředky poskytnuté ze zahraničí zejména ze zvláštních fondů NATO ve výši 5 286 tis. Kč

na financování operací spojených s účastí ČR v NATO, peněžní dary ve výši 8 506 tis. Kč, prostředky z odprodeje majetku MO na financování výdajů souvisejících s pořízením

reprodukce majetku ve výši 2 570 tis. Kč, prostředky z pojistného plnění ve výši 2 286 tis. Kč na opravy škod způsobených pro-

vozem motorových vozidel.Skutečné čerpání bez mimorozpočtových zdrojů činilo celkem 43 928 647 tis. Kč,

tj. 96,50 % upraveného rozpočtu.Do evidence nároků nespotřebovaných výdajů roku 2009 byly v souladu s novelou

§ 47 zákona č. 218/2000 Sb. (v platném znění od 1. března 2008) z oblasti běžných výdajů zaneseny nevyčerpané rozpočtové prostředky a nevyčerpané prostředky k úhradě škod způsobených pojistnými událostmi v celkové výši 1 591 991 tis. Kč, a to v této struktuře:a) profilující výdaje• běžné výdaje související s financováním programů • reprodukce majetku 371 247 tis. Kč,

b) běžné výdaje výzkumu a vývoje 40 900 tis. Kč,

c) neprofilující výdaje 1 179 845 tis. Kč,

• ostatní platby za provedenou práci 38 315 tis. Kč,• povinné pojistné placené zaměstnavatelem 10 705 tis. Kč,• ostatní běžné výdaje 1 130 435 tis. Kč,• úhrady škod způsobené pojistnými událostmi 390 tis. Kč.

Nevyčerpané prostředky důchodů a ostatních sociálních dávek ve výši 71 tis. Kč nebyly dle zákona č. 218/2000 Sb. (v platném znění od 1. března 2008) do evidence nároků ne-spotřebovaných výdajů roku 2009 zaneseny.

Rozhodující část běžných výdajů tvořily mandatorní výdaje, běžné výdaje související s financováním programů reprodukce majetku, provozní výdaje kapitoly MO, příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím a neinvestiční dotace podnikatelským sub-jektům.

Page 204: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

202

ROČENkA 2008

ManDatornÍ vÝDaJeMandatorní výdaje představují podstatnou část prostředků státního rozpočtu kapitoly

MO (46,02 % upraveného rozpočtu kapitoly MO), přičemž jejich čerpání vyplývá z přísluš-ných zákonů a nařízení vlády ČR.

Rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2008 byl stanoven objem mandator-ních výdajů v celkové výši 25 386 927 tis. Kč. V hodnoceném období byl tento limit snížen o 178 705 tis. Kč na částku 25 208 222 tis. Kč.

Oproti roku 2007 došlo ke zvýšení mandatorních výdajů celkem o 910 341 tis. Kč, tj. 3,68 %, a to zejména zvýšením výdajů na platy (192 584 tis. Kč), ostatní platby za prove-denou práci (357 195 tis. Kč), důchody (153 045 tis. Kč) a ostatní sociální dávky (134 337 tis. Kč).

Celkové čerpání dosáhlo výše 25 680 764 tis. Kč, tj. 101,87 % upraveného rozpočtu, včetně mimorozpočtových zdrojů ve výši 526 144 tis. Kč (z toho nevyčerpané rozpočtové prostředky z minulých let 524 162 tis. Kč, nepoužité zahraniční prostředky a peněžní dary 1 982 tis. Kč).

Skutečné čerpání mandatorních výdajů, bez použitých mimorozpočtových zdrojů, čini-lo 25 154 620 tis. Kč, tj. 99,65 % upraveného rozpočtu.

Čerpání mandatorních výdajů v roce 2008 (v tis. Kč)

Oblast výdajů Smluvený rozpočet

Rozpočet po úpravě

Čerpání%

čerpání k UR

Rozpočtové prostředky

Mimo-rozpočtové prostředky

Celkem

Platy 11 204 762 11 225 566 11 225 566 101 070 11 326 636 100,90

OPPP 798 254 797 340 758 895 311 459 1 070 354 134 24

Pojistné 3 963 633 3 970 424 3 959 350 35 453 3 994 803 100,61

Příděl FKSP 224 094 224 512 224 512 2 021 226 533 100,90

Důchody 3 668 210 3 606 910 3 606 906 25 888 3 632 794 100,72

Ostatní sociální dávky 2 510 150 2 496 600 2 496 532 50 253 2 546 785 102,01

Přídavek na bydlení 3 017 824 2 886 870 2 882 859 0 2 882 859 99,86

Celkem 25 386 927 25 208 222 25 154 620 526 144 25 680 764 101,87

platy ZaMĚstnanCŮ a ostatnÍ platby Za proveDenou prÁCiCelkový objem prostředků přidělených na platy a ostatní platby za provedenou práci

byl kapitole MO stanoven závazným ukazatelem ve výši 12 003 006 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců ve výši 11 204 752 tis. Kč (z toho na platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 486 678 tis. Kč a na platy zaměstnanců ozbrojených zborů a složek ve služebním poměru 7 718 074 tis. Kč) a na ostatní platby za provedenou práci ve výši 798 254 tis. Kč.

Page 205: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

203

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Po všech provedených externích rozpočtových opatřeních byl závazný ukazatel ur-čený na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci upraven na částku 12 022 906 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců ve výši 11 225 566 tis. Kč (z toho na platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 627 841 tis. Kč a na platy zaměstnanců ozbrojených zborů a složek ve služebním poměru 7 597 725 tis. Kč) a na ostatní platby za provedenou práci ve výši 797 340 tis. Kč.

Celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO v hodnoceném období dosáhlo výše 12 396 990 tis. Kč, tj. 103,11 % upraveného rozpočtu (z toho na platy zaměstnanců 11 326 636 tis. Kč, tj. 100,90 % upraveného rozpočtu, a na ostatní platby za provedenou práci 1 070 354 tis. Kč, tj. 134,24 % upraveného rozpočtu). V čerpání jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 412 529 tis. Kč (z toho platy 101 070 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci 311 459 tis. Kč).

Skutečné čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, bez použitých mimorozpočtových zdrojů, činilo 11 984 461 tis. Kč, tj. 99,68 % upra-veného rozpočtu (z toho na platy zaměstnanců 11 225 566 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a na ostatní platby za provedenou práci 758 895 tis. Kč, tj. 95,18 % upraveného rozpočtu).

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v roce 2008 nebyly v oblasti platů a ostatních plateb za provedenou práci čerpány prostředky na ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 38 445 tis. Kč (v tom ostatní platby za provedenou práci výzkumu a vývoje 130 tis. Kč). Tato částka byla v souladu s novelou § 47 zákona č. 218/2000 Sb. v plat-ném znění od 1. března 2008) zanesena do nároků výzkumu a vývoje ve výši 130 tis. Kč a do neprofilujících výdajů na rok 2009 ve výši 38 315 tis. Kč.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců organizačních složek státu v rámci kapitoly MO činil 35 654 osob. Závazný limit počtu zaměstnanců 37 548 osob, který byl po pro-vedených změnách snížen na 37 504 osob, byl tak naplněn na 95,07 % (tj. nenaplněnost 1 850 osob). Oproti roku 2007 došlo ke snížení průměrného přepočteného počtu zaměst-nanců o 1 744 osob.

poJistné plaCené ZaMĚstnavateleM a pŘÍDĚl Do FonDu kulturnÍCh a soCiÁlnÍCh potŘeb

Pro povinné pojistné placené zaměstnavatelem byl stanoven závazný ukazatel ve výši 3 963 633 tis. Kč a pro převod do fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP) byl stanoven ve výši 224 094 tis. Kč.

Tyto ukazatele byly v průběhu roku v závislosti na úpravách objemu platových pro-středků, vybraných ostatních plateb za provedenou práci a dalších plateb podléhajících platbám pojistného upraveny na konečnou výši 3 970 424 tis. Kč u povinného pojistného placeného zaměstnavatelem a 224 512 tis. Kč u převodu do FKSP.

Celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO v hodnoceném období dosáhlo u povinného pojistného placeného zaměstnavatelem výše 3 994 803 tis. Kč, tj. 100,61 %

Page 206: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

204

ROČENkA 2008

upraveného rozpočtu a u přídělu do FKSP výše 226 533 tis. Kč, tj. 100,90 % uprave- ného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 35 453 tis. Kč u povinného pojistného placeného zaměstnavatelem a u přídělu do FKSP ve výši 2 021 tis. Kč.

Skutečné čerpání, bez použitých mimorozpočtových zdrojů u povinného pojistného placeného zaměstnavatelem činilo 3 959 350 tis. Kč, tj. 99,72 % upraveného rozpočtu a u přídělu do FKSP činilo 224 512 tis. Kč, tj. 100,00 upraveného rozpočtu.

DŮChoDy a ostatnÍ soCiÁlnÍ DÁvkyPro rok 2008 byl v této oblasti výdajů stanoven závazný ukazatel pro důchody ve

výši 3 668 210 tis. Kč a ostatní sociální dávky ve výši 2 510 150 tis. Kč, tj. celkem 6 178 360 tis. Kč.

V průběhu roku byl externími rozpočtovými opatřeními závazný ukazatel důchodů sní-žen o 61 300 tis. Kč na částku 3 606 910 tis. Kč a u ostatních sociálních dávek byl snížen o 13 550 tis. Kč na částku na 2 496 600 tis. Kč, tj. celkem 6 103 510 tis. Kč.

Celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO v oblasti důchodů a ostatních sociál-ních dávek činilo 6 179 579 tis. Kč, z toho důchody činily 3 632 794 tis. Kč, tj. 100,72 % upraveného rozpočtu, a ostatní sociální dávky 2 546 785 tis. Kč, tj. 102,10 % upraveného rozpočtu. Vyšší čerpání bylo pokryto použitím mimorozpočtových zdrojů v oblasti důchodů (25 888 tis. Kč) a ostatních sociálních dávek (50 253 tis. Kč) v celkové výši 76 141 tis. Kč.

Skutečné čerpání bez použitých mimorozpočtových zdrojů činilo 6 103 438 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, z toho důchody činily 3 606 906 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu, a ostatní sociální dávky činily 2 496 532 tis. Kč, tj. 100,00 % upra-veného rozpočtu.

ostatnÍ neinvestiČnÍ vÝDaJeRozpisem rozpočtu kapitoly MO na rok 2008 byl stanoven objem ostatních neinves-

tičních výdajů (mimo výdajů určených na financování programů reprodukce majetku ve-dených v ISPROFIN, výdajů na výzkum a vývoj, neinvestičních transferů příspěvkovým organizacím, neinvestičních transferů podnikatelským subjektům nestátních neziskových organizací a neinvestičních transferů veřejným rozpočtům ústřední a územní úrovně) ve výši 15 901 725 tis. Kč. V průběhu roku byl limit snížen o 392 764 tis. Kč na částku 15 508 961 tis. Kč. K největší úpravě stanoveného rozpočtu došlo u poskytnutých neinves-tičních příspěvků – přídavku na bydlení, kde snížení činilo 130 054 tis. Kč, a to z důvodu nenaplněnosti plánovaných počtů vojáků z povolání.

Ostatní neinvestiční výdaje kapitoly Ministerstva obrany byly v roce 2008 čerpány ve výši 14 523 422 tis. Kč, tj. 93,65 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty i mimoroz-počtové zdroje ve výši 129 040 tis. Kč.

Skutečné čerpání ostatních neinvestičních výdajů, bez použitých mimorozpočtových zdrojů, činilo 14 394 382 tis. Kč, tj. 92,81 % upraveného rozpočtu.

Page 207: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

205

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Strukturu po jednotlivých oblastech výdajů, stanoveného rozpočtu, upraveného roz-počtu, čerpání rozpočtových a mimorozpočtových zdrojů, celkového čerpání, procentního vyjádření k upravenému rozpočtu a prostředky zanesené do evidence nároků nespotřebo-vaných výdajů do roku 2009 z oblasti ostatních neinvestičních prostředků v roce 2008 je uveden v následující tabulce.

(v tis. Kč)

Výdaje Stanovený rozpočet

Upravený rozpočet Čerpání % k UR

z toho čerpání ENNV k 1. 1. 2009rozpočet MRZ

Nákup materiálu 2 107 568 2 535 374 2 559 162 100,94 2 494 732 64 430 40 642

Nákup vody, paliv a energií 2 101 671 1 589 986 1 592 259 100,14 1 575 390 16 869 14 596

Nákup služeb 4 300 878 3 275 860 3 222 230 98,36 3 195 263 26 967 80 597

Ostatní nákupy 2 783 761 3 111 468 3 059 400 98,33 3 041 685 17 715 69 783

Výdaje souvis. s neinvest. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary

3 625 594 3 427 553 3 415 692 99,65 3 415 633 59 11 920

Ostatní výdaje 982 253 1 568 720 674 679 43,01 671 679 3000 897 041

Celkem 15 901 725 15 508 961 14 523 422 93,65 14 394 382 129 040 1 114 579

V této oblasti výdajů je zahrnut i mandatorní výdaj, a to přídavek na bydlení ve výši 2 882 859 tis. Kč vyplácený v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb., u něhož v porovnání s rokem 2007 došlo ke zvýšení o 6 447 tis. Kč, a to v návaznosti na zvýšení počtu vojáků z povolání, kteří mají na tento přídavek nárok.

vÝDaJe urČené na FinanCovÁnÍ proGraMŮ reproDukCe MaJetku veDené v isproFin (proGraMové FinanCovÁnÍ)

Zákonem č. 360/2007 Sb. byl pro kapitolu MO stanoven limit výdajů určených na fi-nancování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN (programové financová-ní) ve výši 14 247 645 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 8 753 369 tis. Kč a běžné vý-daje související s pořízením majetku ve výši 5 494 276 tis. Kč. Z hlediska formy financování byly tyto výdaje členěny na systémově určené výdaje ve výši 959 799 tis. Kč, individuálně posuzované výdaje ve výši 7 793 570 tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku ve výši 5 494 276 tis. Kč.

V průběhu roku 2008 byl tento závazný ukazatel upraven externími rozpočtovými opat-řeními na částku 13 998 080 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje na částku 8 757 610 tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku na částku 5 240 470 tis. Kč. Z hlediska formy financování byly tyto výdaje členěny na systémově určené výdaje ve výši 1 568 836 tis. Kč, individuálně posuzované výdaje ve výši 7 188 774 tis. Kč a běžné výdaje související s po-řízením majetku ve výši 5 240 470 tis. Kč.

Page 208: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

206

ROČENkA 2008

Oproti roku 2007 došlo ke snížení upraveného rozpočtu o 3 610 459 tis. Kč, tj. 20,50 %. Jedná se o důsledek snahy vlády ukončit situaci nadměrného deficitu státního rozpočtu jehož postupné snižování se odrazilo i na snížení limitů výdajů schválených pro kapitolu MO Unesením vlády ČR č. 1090, ze dne 25. září 2006, kdy v tříletém období by mělo dojít ke snížení o více než 16 mld. Kč, tzn. došlo ke snížení podílů výdajů na obranu ve vazbě na základní makroekonomický indikátor (HDP).

Celkové čerpání kapitoly MO určené na financování programů reprodukce majetku v roce 2008 dosáhlo výše 13 045 038 tis. Kč, tj. 93,19 % upraveného rozpočtu, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů.

Částka 13 045 038 tis. Kč byla čerpána v členění na kapitálové výdaje ve výši 7 798 018 tis. Kč a běžné výdaje související s pořízením majetku ve výši 5 247 020 tis. Kč. Z hlediska formy financování se dosažené čerpání dělilo na systémově určené výdaje ve výši 2 505 389 tis. Kč, na individuálně posuzované výdaje ve výši 5 292 629 tis. Kč a na běžné výdaje související s pořízením majetku ve výši5 247 020 tis. Kč.

V částce 13 045 038 tis. Kč je zahrnuto i čerpání mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 2 345 009 tis. Kč, které byly v roce 2008 použity v souladu s § 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. formou zvýšení limitu výdajů následovně: nevyčerpané rozpočtové prostředky z minulých let ve výši 1 678 969 tis. Kč, prostředky poskytnuté ze zahraničí ze zvláštních fondů NATO ve výši 300 792 tis. Kč, prostředky poskytnuté ze zahraničí určené na financování operací a programů spoje-

ných s účastí ČR v NATO ve výši 365 248 tis. Kč.

Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO bez použitých mimorozpočtových zdrojů (2 345 009 tis. Kč), činilo celkem 10 697 045 tis. Kč, tj. 76,42 % upraveného roz-počtu.

Do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů byly zaneseny nevyčerpané prostřed-ky státního rozpočtu ve výši 3 301 035 tis. Kč a budou v roce 2009 použity v souladu se zákonem 218/2000 Sb., a usnesením vlády ČR č. 122 ze dne 26. ledna 2009 ke zprá-vě o změnách příjmů kapitol, výdajů kapitol a deficitu státního rozpočtu České republiky na rok 2009.

vÝDaJe urČené na FinanCovÁnÍ vÝZkuMu a vÝvoJe eviDované v isproFin

Výdaje určené na financování programů výzkumu a vývoje se v průběhu roku 2008 se řídily zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostřed-ků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 130/2002 Sb.) a v souladu s nařízeními vlády č. 461/2002 Sb.,o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, a č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů.

Page 209: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

207

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Programy byly zaměřeny na financování projektů obranného výzkumu a vývoje, vý-voje obranných technologií a výzkumných záměrů resortu MO. Hlavním úkolem roku 2008 bylo zabezpečit vývoj směřující k modernizaci systémů výzbroje a vojenské techniky odpovídající strategické koncepci NATO a zajišťující interoperabilitu oblastech zaměřených na bezpečnost státu a NATO, řešení projektů v oblasti ochrany jednotlivce, jednotek a ci-vilního obyvatelstva proti použití a zneužití chemických, biologických a ostatních prostřed-ků, jejich zjišťování a likvidaci, včetně projektů pasivních sledovacích systémů a rozvoje vojenské zdravotnické služby.

Limity výdajů účelově určené na financování programů výzkumu a vývoje evidované v ISPROFIN byly pro kapitolu MO schváleny ve výši 475 943 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činily částku 112 393 tis. Kč a běžné související výdaje částku 363 550 tis. Kč.

V průběhu roku 2008 nebyl výše uvedený limit upraven, došlo pouze ke změně pomě-ru mezi kapitálovými a běžnými souvisejícími výdaji, kdy kapitálové výdaje byly upraveny na konečnou částku 61 270 tis. Kč a běžné související výdaje na částku 414 673 tis. Kč.

Celkové čerpání kapitoly MO určené na financování programů výzkumu a vývoje evi-dované v ISPROFIN dosáhlo výše 483 170 tis. Kč, tj. 101,52 % upraveného limitu (z toho kapitálové výdaje 86 913 tis. Kč a běžné související výdaje 396 257 tis. Kč). V tomto čerpá-ní byly zahrnuty výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 62 269 tis. Kč.

Přehled čerpání výdajů určených na financování výzkumu a vývoje po jednotlivých programech v roce 2008 je uveden v následující tabulce.

(v tis. Kč)

Program Stanovený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpání ENNV k 1. 1. 2009Celkem % Č k UR Čerpání

RPČerpání

MRZ

907 930 127 203 127 203 104 613 82,24 104 613 0 22 590

907 950 76 630 83 150 77 530 93,24 77 530 0 5 620

907 960 92 713 53 193 113 006 212,45 50 737 62 269 2 456

907 970 100 595 133 595 130 968 98,03 130 968 0 2 627

907 980 28 802 28 802 7 125 24,74 7 125 0 21 677

907 990 50 000 50 000 49 928 99,86 49 928 0 72

Celkem 475 943 475 943 483 170 98,50 420 901 62 269 55 042

Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO bez použitých mimorozpočtových

zdrojů činilo celkem 420 901 tis. Kč, tj. 88,44 % upraveného rozpočtu.V rámci státního rozpočtu kapitoly MO nebyly v roce 2008 čerpány rozpočtové pro-

středky ve výši 55 042 tis. Kč, které byly v souladu novelou § 47 zákona č. 218/2000 Sb. (v platném znění od 1. března 2008) zaneseny do evidence nároků nespotřebovaných výdajů roku 2009 v oblasti výzkumu a vývoje.

Page 210: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

208

ROČENkA 2008

vÝDaJe urČené na FinanCovÁnÍ proGraMŮ reproDukCe MaJetku veDené v isproFin JinÝCh kapitol

V roce 2008 byly do kapitoly MO transferovány prostředky státního rozpočtu určené na financování programů reprodukce majetku vedené v programovém financování jiných kapitol státního rozpočtu v celkové výši 24 000 tis. Kč. Jedná se o transfer z kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy programu 233 510.

V rámci kapitoly Ministerstva obrany byl tento transfer v roce 2008 čerpán v celkové výši 26 636 tis. Kč, tj. 110,99 %. V čerpání byly zahrnuty mimorozpočtové zdroje rezervní-ho fondu ve výši 2 640 tis. Kč. Skutečné čerpání bez použití mimorozpočtových prostředků činilo 23 996 tis. Kč, tj. 99,98 % upraveného rozpočtu. Zbývající prostředky ve výši 4 tis. Kč byly v souladu novelou § 47 zákona č. 218/2000 Sb. (v platném znění od 1. března 2008) zaneseny do profilujících výdajů roku 2009.

Transfer z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy byl účelově pou-žit na protipovodňová opatření na střelnici Plzeň Lobzy, rekonstrukci ubytovny v Liberc a na pořízení dlouhodobého hmotného majetku – sportovní zařízení, jako např. veslařská osmiveslice, umělohmotný koberec na stadion v Julisce.

vÝDaJe urČené na FinanCovÁnÍ proGraMŮ reproDukCe MaJetku Z prostŘeDkŮ ZÍskanÝCh Z pŘÍJMŮ Z proDeJe MaJetku Čr, se kterÝM Je pŘÍsluŠné hospoDaŘit Mo

V souladu s § 48 odst. 2 písmeno d) zákona č. 218/2000 Sb. jsou příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany zdrojem rezervního fondu.

V roce 2008 byly v souladu s výše uvedeným zákonem v kapitole Ministerstvo obrany použity prostředky ve výši 365 248 tis. Kč, a to v oblasti financování programů reprodukce majetku. Programy reprodukce majetku jsou uvedeny v následující tabulce.

(v tis. Kč)

Program Název programu Čerpáno

107 020 Výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémů 13 976

207 030 Zvyšování schopnosti velení a řízení 2 421

207 130 Rozvoj vojenského zpravodajství 199 812

270 740 Výstavba a rekonstrukce správních částí MO 103 122

207 830 Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury 45 915

207 850 Přezbrojování Armády ČR obrněnými transportéry 2

Celkem 365 248

Page 211: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

209

MINISTERSTVO OBRANY ČR

ZaJiŠtĚnÍ pŘÍpravy na kriZové situaCeZákonem č. 360/2007 Sb. byl stanoven rozpočet v této oblasti výdajů ve výši 5 548 tis. Kč,

který byl v průběhu roku upraven na částku 5 848 tis. Kč.Prostředky byly určeny k zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 zákona

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a za hodnocené období byly čerpány pouze v oblasti mimo programo-vého financování ve výši 3 010 tis. Kč, tj. 51,47 % upraveného rozpočtu.

Prostředky byly určeny k zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Byly použity k zabezpečení cvičení orgánů krizového řízení OCHRA-NA CMX a CME a dále na mezinárodní cvičení NATO CMX 08 a přípravu cvičení EU – CME 2008.

Výdaje byly použity především na úhradu cestovních náhrad příslušníků resortu MO ve výši 2 282 tis. Kč a dotací příspěvkovým organizacím podílejícím se na plnění úkolů hodnocené oblasti ve výši 300 tis. Kč.

Nedočerpány zůstaly rozpočtové prostředky ve výši 2 838 tis. Kč, které byly v souladu novelou § 47 zákona č. 218/2000 Sb. (v platném znění od 1. 3. 2008) zaneseny do eviden-ce nároků nespotřebovaných výdajů roku 2009 v oblasti neprofilujících výdajů.

proGraM protiDroGové politikyZákonem č. 360/2007 Sb. byl stanoven rozpočet v této oblasti výdajů ve výši

4 000 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 5 300 tis. Kč. Za hodnocené období byly čerpány prostředky pouze v oblasti mimo programového

financování ve výši 5 276 tis. Kč, tj. 99,55 % upraveného rozpočtu. V rámci čerpání této oblasti byl hrazen především nákup testů a diagnostik pro detekci

drog, diagnostických přístrojů na detekci drog a alkoholu, knih a časopisů, sportovního materiálu a materiálu pro zájmové kroužky, pronájem sportovních zařízení, služeb odbor-ných přednášek a seminářů, nákup kulturně vzdělávacích programů, permanentních vstu-penek pro sportovní vyžití, nákup cen pro vítěze sportovních soutěží.

Nedočerpány zůstaly rozpočtové prostředky ve výši 24 tis. Kč, které taktéž byly v sou-ladu novelou § 47 zákona č. 218/2000 Sb. (v platném znění od 1. března 2008) zaneseny do evidence nároků nespotřebovaných výdajů roku 2009 v oblasti neprofilujících výdajů.

proGraM soCiÁlnÍ prevenCe a prevenCe kriMinalityZákonem č. 360/2007 Sb. byl stanoven rozpočet v této oblasti výdajů ve výši 6 321 tis. Kč,

který v průběhu roku nebyl upraven. Za hodnocené období byly čerpány prostředky pouze v oblasti mimo programového

financování ve výši 6 307 tis. Kč, tj. 99,79 % upraveného rozpočtu. V rámci čerpání této oblasti byl hrazen především nákup služeb, jako např. nájemné

přístrojů, pronájem sportovních zařízení, odborné přednášky, semináře a školení, nákup

Page 212: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

210

ROČENkA 2008

kulturních a kulturně vzdělávacích programů, vstupenek, permanentek, nákup cen pro vítěze soutěží.

Nedočerpány zůstaly rozpočtové prostředky ve výši 14 tis. Kč, které taktéž byly v sou-ladu novelou § 47 zákona č. 218/2000 Sb. (v platném znění od 1.března 2008) zaneseny do evidence nároků nespotřebovaných výdajů roku 2009 v oblasti neprofilujících výdajů.

vÝDaJe na stÁtnÍ sportovnÍ repreZentaCiTato oblast výdajů byla v roce 2008 závazným ukazatelem státního rozpočtu kapitoly

MO. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uvolnilo ze své kapitoly na rok 2008 účelové prostředky k zabezpečení příprav sportovní reprezentace v působnosti Ministerstva obrany v celkové výši 174 200 tis. Kč, z toho neinvestiční výdaje ve výši 150 200 tis. Kč, investiční výdaje ve výši 24 000 tis. Kč.

V hodnoceném období byly tyto prostředky čerpány ve výši 176 568 tis. Kč, tj. 101,36 % upraveného rozpočtu, z toho výdaje hrazené z oblasti programového financování ve výši 26 636 tis. Kč (program 233 513 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické zá-kladny sportu a tělovýchovy).

V čerpání byly zahrnuty i mimorozpočtové zdroje rezervního fondu ve výši 2 640 tis. Kč. Skutečné čerpání bez použití mimorozpočtových prostředků činilo 173 928 tis. Kč, tj. 99,84 % upraveného rozpočtu.

Nedočerpány zůstaly rozpočtové prostředky ve výši 272 tis. Kč, které taktéž byly v sou-ladu novelou § 47 zákona č. 218/2000 Sb. (v platném znění od 1. března 2008) zaneseny do evidence nároků nespotřebovaných výdajů roku 2009 v oblasti neprofilujících výdajů.

hlavnÍ Mise, skupiny a ZastoupenÍ Mo v ZahraniČÍNa tento závazný ukazatel státního rozpočtu kapitoly MO byl stanoven limit ve výši

2 385 602 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 3 630 375 tis. Kč. Nárůst souvisí zejména se zhoršením bezpečnostní situace u kontingentů zasazených

v operaci International Security Assistance Force (ISAF). Prostředky byly využity především na vybudování dalších ochranných prvků u kontingentu Provinčního rekonstrukčnímu týmu Lógar (PRT Logar) na základně Shank a pořízení nové bojové a dopravní techniky.

Čerpání za hodnocené období dosáhlo částky 3 244 632 tis. Kč, tj. 89,37 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 338 122 tis. Kč.

Skutečné čerpání bez použitých mimorozpočtových zdrojů činilo 2 906 510 tis. Kč, tj. 80,06 % upraveného rozpočtu.

Do evidence nároků nespotřebovaných výdajů roku 2009 byly zaneseny nevyčerpané prostředky státního rozpočtu ve výši 723 865 tis. Kč.

Činnost jednotek AČR v operaci KFOROperace KFOR v roce 2008 plynule navázala na nasazení jednotek v uplynulých le-

tech. Hlavními prvky kontingentu byly mechanizovaná rota a národní podpůrný prvek.

Page 213: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

211

MINISTERSTVO OBRANY ČR

V průběhu roku 2008 působilo v operaci KFOR ve dvou rotacích 12. a 13. kontingentu AČR KFOR a třech působeních záložní roty velitele mnohonárodního úkolového uskupení – Střed (MNTF (C)) celkem 1 154 osob.

Kontingenty AČR byly dislokovány na základnách v prostorech Šajkovac a Lipljan. Pří-slušníci AČR působili v MNTF (C) společně s kontingenty Finska, Švédska, Irska, Slovenské republiky a Lotyšska. Důležitým prvkem obou kontingentů byl Styčný monitorovací tým dislokovaný ve městě Podujevo, který plnil úkol kontaktního prvku mezi silami KFOR, občany a přestaviteli místní samosprávy.

Příslušníci AČR působili v operaci na základě usnesení vlády ČR č. 1179 ze dne 22. října 2007 a souhlasu Poslanecké sněmovny PČR č. 552/1 ze dne 5. prosince 2007.

Stanovený rozpočet pro rok 2008 pro činnost jednotek AČR v operaci KFOR činil 548 847 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byl tento rozpočet upraven na 374 780 tis. Kč.

Celkové čerpání dosáhlo výše 457 127 tis. Kč, tj. 121,97 % upraveného rozpočtu. V čerpání jsou zahrnuty mimorozpočtové zdroje ve výši 104 059 tis. Kč.

Čerpání bez mimorozpočtových zdrojů (104 059 tis. Kč) činilo celkem 353 068 tis. Kč, tj. 94,21 % upraveného rozpočtu.

Operace ISAF – Polní nemocniceKontingenty AČR polní nemocnice (AČR PN) působily v operaci ISAF na základě usne-

sení vlády ČR č. 1179 ze dne 22. října 2007 a se souhlasem Poslanecké sněmovny PČR č. 552/3 ze dne 5. prosince 2007. Plnění operačního úkolu kontingenty AČR PN pokračovalo plynule od počátku roku 2008. V průběhu roku 2008 působilo v operaci ISAF v rámci rota-ce 3., 4. a 5. kontingentu AČR PN celkem cca 210 osob ve třech rotacích.

Stanovený rozpočet pro rok 2008 k nasazení kontingentů polní nemocnice v rámci operace ISAF činil 259 625 tis. Kč. V průběhu hodnoceného období byl tento rozpočet upraven na 164 462 tis. Kč.

Celkové čerpání dosáhlo výše 200 197 tis. Kč, tj. 121,73 % upraveného rozpočtu.Čerpání bez mimorozpočtových zdrojů (35 970 tis. Kč) činilo celkem 164 227 tis. Kč,

tj. 99,85 % upraveného rozpočtu.

Činnost jednotek v operaci mnohonárodních sil pro Irák (MNF-I)Kontingenty AČR působily v operaci MNF-I na základě usnesení vlády České republiky

č. 1179 ze dne 22. 10. 2007 a se souhlasem Poslanecké sněmovny PČR č. 552/4 ze dne 5. prosince 2007.

Operace MNF-I pokračovala plynule od počátku roku 2008. AČR byla v první polo-vině roku zapojena do operace MNF-I 4. kontingentem AČR MNF-I v celkovém počtu do 100 osob a byla dislokována na COB (Contingency Operating Base), která je umístěna na letišti v Basře. 4. kontingent AČR MNF-I prováděl střežení a ochranu dvou vstupních bran DELTA a RITZ do prostoru základny na letišti Basra.

Page 214: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

212

ROČENkA 2008

V druhé polovině roku došlo ke snížení počtů, kdy 5. kontingent AČR MNF-I byl přemístěn na základnu v Taji, kde plnil operační úkol v počtu 17 osob, ke kterému patřilo například působení ve výcvikovém středisku irácké armády. Plnění operačního úkolu ukon-čil kontingent 30. listopadu 2008 a byl stažen z území Iráku k 25. prosinci 2008.

Dnem 26. prosince 2008 plnili úkoly na území Iráku již pouze 4 osoby v rámci Výcvi-kové mise NATO (NTM-I) s dislokací Bagdád.

Stanovený rozpočet pro rok 2008 činil 131 595 tis. Kč. V průběhu hodnoceného ob-dobí byl tento rozpočet upraven na 67 411 tis. Kč.

Celkové čerpání dosáhlo výše 97 361 tis. Kč, tj. 144,43 % upraveného rozpočtu.Čerpání bez mimorozpočtových zdrojů (30 308 tis. Kč) činilo celkem 67 053 tis. Kč,

tj. 99,47 % upraveného rozpočtu.

Činnost jednotek AČR v operaci ISAFKontingenty AČR působily v operaci ISAF na základě usnesení vlády ČR č. 1179 ze dne

22. října. 2007 a se souhlasem Poslanecké sněmovny PČR č. 552/3 ze dne 5. prosince 2007.

V operaci ISAF, byly zapojeny kontingenty AČR v celkovém počtu do 247 osob v rámci jedné rotace kontingentu lehké chemické jednotky a kontingentu AČR v rámci provinční-ho rekonstrukčního týmu v provincii Lógar (kontingent AČR PRT Lógar).

Nejvyšší výdaje byly vynaloženy na výstavbu základny k zabezpečení pobytu přísluš-níků kontingentů AČR PRT Lógar (zabezpečeno prostřednictvím U.S. Army) a odložené předkládání vyúčtování nákladů za logistickou podporu kontingentů, včetně výstavby základny

Pro rok 2008 byl k financování nasazení kontingentů v rámci operace ISAF stanoven rozpočet výši 329 564 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 1 909 886 tis. Kč.

Celkové čerpání dosáhlo výše 1 320 345 tis. Kč, tj. 69,13 % upraveného rozpočtu.Čerpání bez mimorozpočtových zdrojů (61 252 tis. Kč) činilo celkem 1 259 093 tis. Kč,

tj. 65,93 % upraveného rozpočtu.Prostředky byly použity zejména na pořízení strojů, přístrojů a zařízení především bojo-

vých vozidel ve výši 326 212 tis. Kč a dopravních prostředků ve výši 622 459 tis. Kč.

Operace ISAF – SOGKontingenty AČR ISAF – SOG působily na území Afghánistánu v operaci ISAF na zá-

kladě usnesení vlády ČR č. 1179 ze dne 22. října 2007 a se souhlasem Poslanecké sněmov-ny PČR č. 552/3 ze dne 5. prosince 2007.

2. kontingent AČR ISAF SOG v počtu do 35 osob působil do srpna 2008 na území provincie Helmand. Po ukončení změn, v průběhu měsíce září 2008, byl 3. kontingent AČR ISAF SOG, v počtu 23 osob dislokován na základně Shank v provincii Lógar. 3. kontingent AČR ISAF SOG ukončil plnění operačního úkolu v měsíci listopadu 2008 a v souladu s roz-hodnutím vlády ČR byl do konce února 2009 stažen zpět do ČR.

Page 215: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

213

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Hlavními úkoly při působení kontingentů AČR ISAF SOG byly operace k zabezpečení vnitřní bezpečnosti Afghánistánu společně s přidělenými jednotkami Afghánské národ-ní armády (ANA), podíl na výcviku jednotek ANA a pomoc při jejich výstavbě. Zvláštní důraz byl kladen na operace na záchranu rukojmích v nepřátelském prostředí, bezpečnost-ní operace proti nelegálním ozbrojeným skupinám a pachatelům násilné trestné činnosti a na ochranu určených osob v rizikovém prostředí.

Pro rok 2008 byl k financování nasazení kontingentů v rámci operace ISAF stanoven rozpočet výši 144 402 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na částku 88 589 tis. Kč.

Celkové čerpání dosáhlo výše 104 344 tis. Kč, tj. 117,78 % upraveného rozpočtu.Skutečné čerpání rozpočtových prostředků bez mimorozpočtových zdrojů ve výši

87 888 tis. Kč činilo 99,21 % upraveného rozpočtu.

Operace ISAF – kontingent AČR UruzgánKontingent AČR Uruzgán působil v operaci ISAF na základě usnesení vlády ČR č. 1179

ze dne 22. října 2007 a se souhlasem Poslanecké sněmovny PČR č. 552/3 ze dne 5. pro-since 2007.

Kontingent AČR Uruzgán působil v provincii Uruzgán od července 2008 a byl disloko-ván na základně Deh Rawood.

Hlavním úkolem kontingentu AČR Uruzgán bylo zabezpečení ostrahy a ochrany zá-kladny nizozemského provinčního rekonstrukčního týmu (PRT).

Zahrnuje čerpání rozpočtových prostředků spojených s nasazením AČR v operaci ISAF, ve které byla zapojena kontingentem AČR Uruzgán v celkovém počtu 63 osob v rámci jedné rotace kontingentu.

V průběhu roku 2008 byly k financování nasazení kontingentů vyčleněny rozpočtové prostředky ve výši 58 544 tis. Kč a mimorozpočtové zdroje ve výši 5 979 tis. Kč.

Celkové čerpání dosáhlo výše 61 882 tis. Kč, tj. 105,70 % upraveného rozpočtu.Skutečné čerpání rozpočtových prostředků bez mimorozpočtových zdrojů ve výši

55 903 tis. Kč činilo 95,49 % upraveného rozpočtu.

Příprava techniky a materiálu do zahraniční operaceZahrnuje čerpání rozpočtových prostředků na přípravu, nálezové opravy a revize vo-

jenské techniky a výzbroje před vysláním do zahraniční operace prováděné dodavatelským způsobem, včetně proškolování odborného personálu (obsluhy).

Aktivita byla zavedena především z důvodu jejího využití v následujících rozpočtových obdobích. Cílem je její využití v kalkulačním procesu pro rozpočtový rok 2009–2011 a ná-sledující, z úrovně „vojenský útvar (rozpočtový kompetent)“. Rozpočtoví kompetenti by v této aktivitě kalkulovali výdaje na přípravu techniky a materiálu do zahraničních operací, se kterou je k tomuto účelu v daném rozpočtovém období počítáno.

V průběhu roku 2008 byly k financování vyčleněny rozpočtové prostředky ve výši 20 922 tis. Kč a mimorozpočtové zdroje ve výši 59 344 tis. Kč.

Page 216: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

214

ROČENkA 2008

Celkové čerpání dosáhlo výše 79 264 tis. Kč, tj. 378,85 % upraveného rozpočtu.Skutečné čerpání rozpočtových prostředků bez mimorozpočtových zdrojů ve výši

19 920 tis. Kč činilo 95,21 % upraveného rozpočtu.

Zahraniční mise ukončené v předchozích letech a neaktivní operaceJedná se o zahraniční operaci ISAF – odpovědnost za letiště Kábul v Afghánistánu,

v nichž jednotky AČR ukončily působení v předchozích letech a v roce 2008 byly na vrub této aktivity realizovány výdaje spojené zejména s úhradou smluvních závazků, údržbou, opravami techniky a doplněním materiálových zásob. Dále se jedná o jednotky AČR, které plní úkoly v mírových posádkách, ale zároveň jsou předurčeny pro plnění úkolů v někte-ré ze zahraničních operací sil rychlé reakce Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO Response Force).

Pro rok 2008 byl k financování dobíhajících smluvních závazků v oblasti běžných vý-dajů upraven rozpočet ve výši 8 314 tis. Kč. V průběhu vyhodnocovaného období byly ve prospěch daných operací realizovány výdaje v celkové výši 8 211 tis. Kč, tj. 98,76 % upraveného rozpočtu.

Zahraniční pracoviště (mimo NATO) – podle pracovišťHlavním úkolem v této oblasti bylo komplexní finanční a logistické zabezpečení Stálé

delegace ČR při NATO v Bruselu, Stálé mise při OBSE ve Vídni, Kontaktní ambasády v Tel Avivu a mírových misí v rizikových oblastech včetně vojenských pozorovatelů OSN a OBSE.

Pro rok 2008 byl k financování stanoven rozpočet výši 69 551 tis. Kč, který byl v prů-běhu roku upraven na částku 95 480 tis. Kč.

Celkové čerpání dosáhlo výše 96 174 tis. Kč, tj. 100,73 % upraveného rozpočtu.Skutečné čerpání rozpočtových prostředků bez mimorozpočtových zdrojů ve výši

93 850 tis. Kč činilo 98,29 % upraveného rozpočtu.

Zahraniční pracoviště NATOHlavním úkolem v této oblasti bylo komplexní logistické zabezpečení zahraničních

pracovišť a působišť resortu MO ve strukturách NATO a EU. Jednalo se především o tato zahraniční pracoviště Brusel – vojenské zastoupení v NATO a EU, Mons – národní zastou-pení ČR v SHAPE Mons, Norfolk a Tampa – zahraniční pracoviště v USA.

Pro rok 2008 byl k financování stanoven rozpočet výši 539 253 tis. Kč, který byl v prů-běhu roku upraven na částku 494 702 tis. Kč.

Celkové čerpání dosáhlo výše 484 152 tis. Kč, tj. 97,86 % upraveného rozpočtu.

Vojenská cvičení NATO a EU, společný výcvikPlánovaná vojenská cvičení a společný výcvik vychází z našeho členství v NATO a EU

a jsou naplněním základních požadavků řídících orgánů NATO k dosažení nezbytné míry

Page 217: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

215

MINISTERSTVO OBRANY ČR

interoperability se štáby a jednotkami dalších členských států při plnění společných úkolů. Prioritní pozornost byla v roce 2008 věnovaná akcím podporujícím působení v silách oka-mžité a rychlé reakce NATO a uskupení EU Battle Group a přípravě osob do misí.

Pro rok 2008 byl k financování stanoven rozpočet výši 97 717 tis. Kč, který byl v prů-běhu roku upraven na částku 71 113 tis. Kč.

Celkové čerpání dosáhlo výše 65 721 tis. Kč, tj. 92,42 % upraveného rozpočtu.

Předsednictví České republiky v Radě Evropské uniePatří sem výdaje podle usnesení vlády ČR č. 305 ze dne 29. března 2006, které jsou

v hodnoceném období spojené zejména s přípravou předsednictví ČR v Radě Evropské unie.

Pro rok 2008 byl k financování předsednictví stanoven rozpočet výši 10 410 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku upraven.

Celkové čerpání dosáhlo výše 3 627 tis. Kč, tj. 34,84 % upraveného rozpočtu.

Page 218: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

216

ROČENkA 2008

JeDnÁnÍ, usnesenÍ a roZhoDnutÍ preZiDenta republiky a vlÁDy České republiky o resortu Ministerstva obrany Čr v roCe 2008Prezident republiky ....................................................................................................................... 5Vláda České republiky .................................................................................................................. 8Ministerstvo obrany České republikyMinistryně obrany JUDr. Vlasta Parkanová ............................................................................... 12Náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Ing. Vlastimil Picek ................................... 13Organizační struktura Ministerstva obrany ČR .......................................................................... 14Organizační struktura Generálního štábu AČR .......................................................................... 15Hlavní odborní funkcionáři resortu Ministerstva obrany ČR ................................................... 16transForMaCe resortu Ministerstva obrany................................................... 21vyZbroJovÁnÍ arMÁDy České republiky ................................................................... 25proJekt pronÁJMu naDZvukovÝCh letounŮ Jas-39 Gripen ......................... 43brannÁ leGislativa v roCe 2008 ................................................................................... 45ZahraniČnÍ vZtahy a aktivityMezinárodní smlouvy sjednané v gesci MO ČR v roce 2008 ................................................ 58Obranná politika a mezinárodní spolupráce v rámci NATO, EU, OSN a OBSE................... 59Plnění závazků ČR plynoucích z mezinárodních smluv ............................................................. 75Zapojení Armády ČR v mezinárodních vojenských strukturách, zahraničních operacích a pozorovatelských misích .......................................................................................... 81personalistika a vZDĚlÁvÁnÍ v resortu Ministerstva obrany ČrPersonální oblastHlavní koncepční a řídící dokumenty v oblasti personalistiky ................................................. 86Personální obsazenost, složení hodnostního sboru .................................................................. 88Nábor vojenských profesionálů .................................................................................................. 93Rekvalifikace .................................................................................................................................. 93Vzdělávání v resortu MO ČROrganizační struktura vojenských škol (v podřízenosti sekce personální MO) .................... 94Počty absolventů vojenských vysokých škol 2007/2008 .......................................................... 96Počty maturantů Vojenské střední školy v Moravské Třebové ve školním roce 2007/2008 ......................................................................................................... 97Jazykové vzdělávání v resortu MO ČR ...................................................................................... 97Hlavní odborní funkcionáři vojenského školství ....................................................................... 100arMÁDa České republikySpolečné síly ............................................................................................................................... 101– Velitelství společných sil (určení, organizační struktura) .................................................. 102Hlavní odborní funkcionáři Velitelství společných sil ............................................................... 103

obsah

Page 219: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

217

MINISTERSTVO OBRANY ČR

– Pozemní síly (určení, organizační struktura, výcvik, hlavní úkoly) ..................................... 105Hlavní odborní funkcionáři pozemních sil ................................................................................. 108– Vzdušné síly (určení, organizační struktura, výcvik, hlavní úkoly) ..................................... 110Hlavní odborní funkcionáři vzdušných sil .................................................................................. 115Modernizace pozemních a vzdušných sil ................................................................................... 116– Přímo podřízené vojenské útvary a zařízení společných sil (určení, organizační struktura společného kompletu společných sil, hlavní úkoly, výcvik) ................ 118Hlavní odborní funkcionáři společného kompletu ................................................................... 128Síly podpory a výcviku ............................................................................................................. 129– Velitelství sil podpory a výcviku (vnitřní struktura, hlavní úkoly) ................................... 131Hlavní odborní funkcionáři Velitelství sil podpory a výcviku ................................................... 134Hlavní odborní funkcionáři svazků, útvarů a zařízení Velitelství sil podpory a výcviku ........ 135– Ředitelství logistické a zdravotnické podpory (určení, organizační struktura, hlavní úkoly) .............................................................................. 137Hlavní odborní funkcionáři Ředitelství logistické a zdravotnické podpory ............................ 143Hlavní odborní funkcionáři přímo podřízených vojenských útvarů a zařízení ...................... 146– Ředitelství výcviku a doktrín krále Jana Lucemburského (určení, organizační struktura, hlavní úkoly, výcvik) .................................................................. 150Vnitřní struktura Ředitelství výcviku a doktrín (odbor výcviku, odbor zabezpečení učebně-výcvikové základny, Správa doktrín) ........................................... 151Hlavní odborní funkcionáři Ředitelství výcviku a doktrín ........................................................ 158– Ředitelství personální podpory (určení, organizační struktura, hlavní úkoly) ............... 161Hlavní odborní funkcionáři Ředitelství personální podpory .................................................... 164Služební tělesná výchova ......................................................................................................... 165Armádní sportovní reprezentace ............................................................................................ 167voJenskÁ poliCie ................................................................................................................. 173arMÁDa a veŘeJnostInformační aktivity v roce 2008 ............................................................................................. 180Vydavatelská, nakladatelská a výstavnická činnost, vědeckoinformační, dokumentační, archivační, reprografické a polygrafické služby v resortu Ministerstva obrany ČR ............................................................................................................ 189stÁtnÍ roZpoČet a MiMoroZpoČtové ZDroJe kapitoly Ministerstva obrany v roCe 2008 ............................................................................................................. 194

Page 220: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

ROČENkA 2008

Poznámky:

Page 221: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Poznámky:

Page 222: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

ROČENkA 2008

Poznámky:

Page 223: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Poznámky:

Page 224: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

ROČENkA 2008

Poznámky:

Page 225: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Poznámky:

Page 226: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

Ministerstvo obrany ČrroČenka 2008Vydalo Ministerstvo obrany – Prezentační a informační centrum MOAdresa: Rooseveltova 23, 161 05 Praha 6http://www.army.cz

Odpovědné redaktorky: Jana Deckerová, Irena GrebíkováVýtvarné řešení a zlom: Jitka OktábcováFotografie: archivy AVIS, PIC MO, OKS, OKO ŘeZA, ASC DUKLA, ŘeVD Tisk: Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad Dobruška1. vydání

Kopírovat, překládat a rozmnožovat publikaci bez souhlasu vydavatele je zakázáno.

NEPRODEJNé

Page 227: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení
Page 228: roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008 ... předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení

Min

iste

rstv

o ob

rany

Čes

ké r

epub

liky

roČe

nk a 2

008

Ministerstvo obrany České republiky

roČenk a 2008ROČE

NKA

200

8


Recommended