+ All Categories
Home > Documents > roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008...

roenka 2008 - army.czroenka 2008 roČenka 2008. Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008...

Date post: 24-Mar-2021
Category:
Author: others
View: 7 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 228 /228
Ministerstvo obrany České republiky roČenka 2008
Transcript
 • Min

  iste

  rstv

  o ob

  rany

  Čes

  ké r

  epub

  liky

  roČe

  nk a 2

  008

  Ministerstvo obrany České republiky

  roČenk a 2008ROČE

  NKA

  200

  8

 • Ministerstvo obrany České republiky

  roČenka 2008

  praha 2009

 • Ministerstvo obrany České republiky – PIC MOISBN 978-80-7278-495-0

  Praha 2009

 • 3

  MINISTERSTVO OBRANY ČR

  ÚvoDeMRok 2008 byl nejen rokem oslav 90. výročí vzniku Československa, kde příslušníci Armády ČR pre-

  zentovali své schopnosti na „Přehlídce“, ale byl zejména rokem klíčovým pro úspěšný vstup do celé transformace. I přes snížené finanční zdroje pokračovala Armáda České republiky v souladu s vládou ČR přijatým dokumentem „Transformace resortu MO ČR“ v realizaci druhého kroku reformy ozbro-jených sil České republiky a zahájila plnění úkolů k dosažení cílových struktur a počtů osob u rozho-dujících útvarů a jednotek Armády České republiky.

  V průběhu roku byly přerozděleny působnosti Armády ČR jak na strategické, tak operační i taktic-ké úrovni a v této souvislosti došlo i k úpravě struktur operačních velitelství. K naplnění stanovených politicko-vojenských ambicí a z důvodu posílení podílu nasaditelných sil pokračovala transformace záchranných praporů a byla rovněž zahájena výstavba lehkých motorizovaných praporů a ženijních útvarů. Armáda České republiky těmito realizovanými změnami neztratila svou schopnost poskytovat podporu Integrovanému záchrannému systému ČR a Policii ČR, což prokázala při řadě cvičení, zejmé-na pak při cvičení Zóna 2008. Těmito kroky tak byly ukončeny stěžejní změny v procesu optimalizace struktur velení a jednotek.

  V roce 2008 pokračovala obměna, doplňování a příprava profesionálního sboru útvarů a zařízení Armády České republiky. Prvořadá pozornost byla soustředěna na jednotky a útvary vyčleněné pro brigádní úkolová uskupení a ostatní útvary a zařízení společných sil.

  Do služebního poměru vojáka z povolání bylo přijato 1 049 nových profesionálů z přímého ná-boru, studium vojenských škol ukončilo 169 absolventů a studentů.

  Z organizačních důvodů bylo v roce 2008 propuštěno 382 vojáků z povolání a 805 občanských zaměstnanců.

  V roce 2008 pokračoval výcvik vojsk v souladu s dvouletým systémem přípravy a pohotovosti. Tento systém, který byl zaveden v roce 2005 a vyplýval především z potřeby připravit k nasazení do operací ve stanovených termínech brigádní úkolová uskupení se sice v přípravě osvědčil, ale v praxi se ukázaly i některé jeho nevýhody, na které bylo nutné reagovat. Proto byly v roce 2008 zahájeny práce na vytvoření nového systému přípravy vojsk Armády České republiky, který bude zahrnovat přípravu všech jednotek, útvarů a zařízení AČR, bude pro všechny druhy činností (bojové i nebojové) a zároveň umožní naplnění deklarovaných politicko-vojenských ambicí, zabezpečí zvy-šování a prohlubování dosažených operačních schopností, bude schopen reagovat na řadu faktorů, jež ovlivňují proces přípravy, jako jsou plánovaná přezbrojení, přecvičení na novou techniku a zbra-ňové systémy, rovněž na aktuální stav finančních, lidských a materiálních zdrojů a v neposlední řadě na nutnost regenerace sil a obnovu schopností jednotek. Jednotky Armády ČR zahájily přípravu podle nového systému od 1. ledna 2009.

  Příslušníci Armády České republiky se v roce 2008 zúčastnili celkem 107 cvičení a společných vý-cviků se zahraničními partnery. Z tohoto počtu se 84 cvičení uskutečnilo mimo území České republiky a 23 cvičení na území ČR. V zahraničí tak cvičilo v roce 2008 celkem 1 306 českých vojáků a na našem území 1 105 příslušníků zahraničních armád. Účast jednotek a štábů Armády ČR na plánovaných cvi-čeních vychází z našeho členství v NATO a EU a je naplněním základních požadavků řídících orgánů NATO v dosažení nezbytné míry jejich interoperability s jednotkami dalších členských států při plnění společných úkolů.

  V rámci modernizace pozemních sil pokračoval proces přezbrojení Armády České republiky střed-ními nákladními automobily. Armáda ČR do konce roku 2008 převzala od společnosti TATRA, a.s., celkem 381 nových vozidel, včetně logistického zabezpečení. V roce 2008 se pokračovalo v řešení projektu „Přezbrojení Armády ČR kolovým obrněným transportérem“. Pořízení nových obrněných transportérů je prioritním projektem modernizace pozemních sil a svým rozsahem i finanční nároč-ností jedním z nejdůležitějších strategických projektů vyzbrojování Armády ČR vůbec. Jejich pořízením

 • 4

  ROČENkA 2008

  bude dosaženo zvýšení schopností vedení bojové činnosti jednotkami Armády ČR v soudobém ope-račním prostředí.

  U vzdušných sil byly v souladu s programem „Zabezpeční operačního nasazení nadzvukových letounů“ nakoupeny řízené střely A-A AIM-120C-5 AMRAAM i s logistickou podporou pro letoun JAS-39 Gripen k zabezpečení plnění úkolů v rámci NATINADS (Integrovaný systém PVO NATO). Následně proběhly vojskové zkoušky a tento zbraňový systém byl zaveden do používání v Armádě České republiky. U protiletadlového raketového vojska byl dokončen projekt elektromagnetická ko-existence v rámci modernizace protiletadlových raketových kompletů 2K 12 KUB v souladu s Evrop-skou kmitočtovou tabulkou.

  V souladu s přijatou „Transformací resortu Ministerstva obrany ČR“ pokračovala Armáda ČR v pl-nění organizačních, mobilizačních a dislokačních změn. V roce 2008 bylo vytvořeno 12 vojenských útvarů a zařízení, reorganizováno 71 a zrušeno 21 vojenských útvarů a zařízení. Nejzásadnější změ-nou v rámci revize struktury společných sil byla transformace záchranných praporů.

  U vzdušných sil byla reorganizována 25. protiletadlová raketová brigáda.V rámci organizačních změn u Velitelství sil podpory a výcviku bylo v roce 2008 do podřízenosti

  náčelníka Generálního štábu AČR převedeno Ředitelství personální podpory a do podřízenosti velite-le společných sil Ředitelství výcviku a doktrín. U přímo podřízených vojenských útvarů a zařízení Veli-telství sil podpory a výcviku byla reorganizována 34. základna komunikačních a informačních systémů, která byla zároveň převedena do podřízenosti sekce komunikačních a informačních systémů MO.

  U Ředitelství logistické a zdravotnické podpory bylo nově vytvořeno Spádové vojenské zdra-votnické zařízení Hradec Králové. Zrušeno bylo 5 posádkových ošetřoven a sklady nadpočetného majetku Červinka a Olomouc. Velitelství sil podpory a výcviku a Ředitelství logistické a zdravotnické podpory byly k 31. prosinci 2008 zrušeny a k 1. lednu 2009 bylo nově vytvořeno Velitelství podpory.

  Z užívání Armády ČR bylo v průběhu roku 2008 vyřazeno 17 kasárenských areálů nebo jejich částí, včetně pozemků, 23 stavebních objektů s pozemky, 5 výcvikových a školicích zařízení nebo jejich částí, 5 cvičišť, 1 střelnice, dále pozemky beze staveb, některé předválečné hraniční pevnostní objekty a bytové jednotky.

  V oblasti komunikace patřilo k prioritám resortu MO další prohlubování pozitivních vztahů mezi veřejností a resortem Ministerstva obrany i uvnitř Armády České republiky. Důraz byl kladen na za-jištění aktivní nabídky informací sdělovacím prostředkům, poskytování informačního servisu médiím a na včasné poskytování informací v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Nej-důležitějšími tématy komunikace bylo působení jednotek Armády České republiky v zahraničí, růst úrovně profesionality příslušníků a jednotek a modernizace armády. Dalšími tématy, které stály v po-předí komunikace resortu MO s veřejností v roce 2008, byly informace o působení AČR v provinčním rekonstrukčním týmu v Lógaru, po celý rok se resort Ministerstva obrany spolu s Úřadem vlády a Ministerstvem zahraničních věcí věnoval komunikaci o jednáních s americkou stranou o možném umístění radarové stanice protiraketové obrany na území ČR. Kromě toho se resort MO věnoval dvěma důležitým událostem. První významnou událostí byl summit NATO v Bukurešti v dubnu 2008 a druhou byly oslavy 90. výročí vzniku samostatného československého státu v druhé polovině roku 2008, jež vyvrcholily slavnostní přehlídkou 28. října 2008 v Praze.

  Rok 2008 byl úspěšný i pro armádní sportovní reprezentaci, která byla prioritně zaměřena na účast armádních sportovců na Hrách XXIX. olympiády 2008 v Pekingu. Do celkového zisku olympijských medailí pro Českou republiku přispěli armádní sportovci dvěma zlatými a dvěma stříbrnými medaile-mi. Na vrcholných mezinárodních soutěžích získali armádní sportovci 56 medailí (14 zlatých, 24 stříbr-ných a 18 bronzových). Za rok 2008 si do svých statistik Armádní sportovní centrum DUKLA připsalo 145 mistrů České republiky. Na zisku medailí ze světových soutěží se podílelo 46 sportovců seniorské a juniorské kategorie, z toho 33 instruktorů sportu-vojáků z povolání a občanských zaměstnanců, 6 externistů a 7 příslušníků sportovních družstev juniorů. V říjnu 2008 oslavilo ASC DUKLA významné výročí – 60. výročí vzniku armádního vrcholového sportu.

 • 5

  MINISTERSTVO OBRANY ČR

  preZiDent republikyvÁClav klaus

  aktivity preZiDenta republiky (oblast obrany a arMÁDy)

  7. ledna 2008− předal na Pražském hradě genpor. Tomáši Sedláčkovi Zlatou

  plaketu prezidenta republiky při příležitosti jeho 90. narozenin.

  19. února 2008− diskutoval s ministryní obrany Vlastou Parkanovou o tématech souvisejících s její

  nadcházející cestou do USA. Hovořili rovněž o koordinaci aktivit prezidenta a vrch-ního velitele ozbrojených sil a Ministerstva obrany v průběhu „osmičkového“ roku a konzultovali návrhy na obsazení místa náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky.

  5. března 2008 − jmenoval generálporučíka Ing. Františka Hrabala náčelníkem Vojenské kanceláře

  prezidenta republiky.

  18. března 2008 − zaslal soustrastný dopis paní Soně Štěrbové, manželce praporčíka Milana Štěrby,

  který zahynul při plnění bojového úkolu v Afghánistánu.

  28. března 2008− přijal předsedu vlády ČR Mirka Topolánka, místopředsedu vlády ČR pro evropské

  záležitosti Alexandra Vondru, ministryni obrany Vlastu Parkanovou a náměstka mi-nistra zahraničních věcí Tomáše Pojara. Během diskuse detailně projednali pozici České republiky a dohodli se na společné prezentaci našich postojů během zasedání summitu NATO v Bukurešti.

  8. května 2008 − zúčastnil se pietního aktu na náměstí Pod Emauzy při příležitosti státního svátku

  České republiky.

  JeDnÁnÍ, usnesenÍ a roZhoDnutÍ preZiDenta republiky a vlÁDy České republiky o resortu obrany v roCe 2008

 • 6

  ROČENkA 2008

  − jmenoval brigádního generála Ing. Františka Maleninského do hodnosti generálma-jora, brigádního generála Ing. Ondreje Páleníka do hodnosti generálmajora a plu-kovníka gšt. Ing. Jaroslava Kociána do hodnosti brigádního generála.

  28. července 2008 − jmenoval brigádního generála prof. Ing. Rudolfa Urbana, CSc., rektorem Univerzity

  obrany Brno.

  5. srpna 2008 − podepsal zákon ze 17. července 2008, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o vá-

  lečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů.

  10. srpna 2008 − zaslal blahopřání členovi ASC Dukla Davidu Kosteleckému k zisku zlaté medaile

  ve sportovní střelbě na letních olympijských hrách v čínském Pekingu.

  15. srpna 2008 − zaslal blahopřání členům ASC Dukla − deblkanoistům Jaroslavu Volfovi a Ondřeji

  Štěpánkovi k zisku stříbrné medaile ve vodním slalomu na letních olympijských hrách v čínském Pekingu.

  16. srpna 2008 − zaslal blahopřání členu ASC Dukla

  Ondřeji Synkovi k zisku stříbrné medaile ve skifu na letních olym-pijských hrách v čínském Pekingu.

  21. srpna 2008 − zaslal blahopřání člence ASC Dukla

  Barboře Špotákové k zisku zlaté medaile v hodu oštěpem na let-ních olympijských hrách v čínském Pekingu.

  28. října 2008 − zúčastnil se pietního aktu na ná-

  městí Pod Emauzy,− zúčastnil se slavnostní přísahy

  vojáků Armády České republiky na Hradčanském náměstí v Praze,

 • 7

  MINISTERSTVO OBRANY ČR

  − jmenoval brigádního generála Ing. Josefa Bečváře do hodnosti generálmajora, do hodnosti brigádního generála jmenoval plukovníka gšt. Ing. Aleše Opatu a plu-kovníka gšt. Ing. Miroslava Žižku,

  − zúčastnil se vojenské přehlídky v Praze-Dejvicích, propůjčil Řád bílého lva vojenské skupiny plukovníku Jiřímu Zenáhlíkovi za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vy-nikající bojovou činnost.

  14. listopadu 2008 − jmenoval generálporučíka Ing. Tomáše Sedláčka do hodnosti armádního generála

  a plukovníka in memoriam Josefa Brykse do hodnosti brigádního generála in me-moriam.

  5. prosince 2008− zúčastnil se slavnostního nástupu Hradní stráže u příležitosti 90. výročí jejího vzniku

  a slavnostně dekoroval bojový prapor Hradní stráže svou stuhou,− otevřel stálou expozici Hradní stráže v Prašné věži na Pražském hradě „Od knížecí

  družiny k Hradní stráži prezidenta“.

 • 8

  ROČENkA 2008

  vlÁDa České republiky

  vlÁDa na svÝCh sChŮZÍCh(vybranÁ JeDnÁnÍ k probleMatiCe obrany)proJeDnala a pŘiJala usnesenÍ (vzala na vědomí)

  9. ledna 2008− k informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se za-

  hraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2008.

  23. ledna 2008− k úpravě výše služného vojáků v základní nebo náhradní službě a vojáků v záloze

  povolaných na vojenské cvičení.

  30. ledna 2008− k informaci o kontrolním závěru NKÚ z kontrolní akce č. 07/03 „Hospodaření stát-

  ního podniku LOM“,− k návrhu dalšího postupu ve vztahu k projektu „Přezbrojení Armády České republiky

  obrněnými transportéry“.

  25. února 2008− k informaci o vojenských cvičeních jednotek AČR se zahraničními partnery na území

  České republiky i mimo ně za období červenec–prosinec 2007.

  10. března 2008− k informaci o kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce

  č. 06/38 „Hospodaření státního podniku Vojenské lesy a statky ČR“.

  2. dubna 2008− k informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes

  území České republiky ve 2. pololetí 2007,− k úpravě výše příplatku v amerických dolarech vojákům v zahraniční misi.

  9. dubna 2008− k návrhu na jmenování do generálských hodností.

  14. května 2008− k informaci o dalším postupu realizace projektu „Přezbrojení AČR obrněnými trans-

  portéry“.

 • 9

  MINISTERSTVO OBRANY ČR

  21. května 2008− ke Zprávě o stavu vyjednávání České republiky v projektu „NATO Strategic Airlift

  Capability“.

  28. května 2008− k bezúplatnému převodu některého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit

  Ministerstvo obrany, do vlastnictví územních samosprávných celků,− k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech,

  ve znění pozdějších předpisů.

  2. června 2008− k 2. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky

  se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2008,− k informaci o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních ope-

  racích v roce 2007.

  27. června 2008− k informaci o aktivaci mezinárodní vojenské organizace NATO „Point Chemical, Bio-

  logical, Radiological and Nuclear Defence Centre of Excellence“ ve Vyškově,− k informaci o zabezpečení oslav 90. výročí vzniku samostatného československého

  státu Ministerstvem obrany,− k žádosti rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

  o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany v roce 2008.

  9. července 2008− k informaci o soutěžním dialogu projektu PPP v Ústřední vojenské nemocnici.

  21. července 2008− k informaci o „Dlouhodobé vizi resortu Ministerstva obrany“,− k informaci o „Vojenské strategii České republiky“.

  20. srpna 2008− o vyhodnocení opatření přijatých k nápravě nedostatků uvedených v Kontrolním zá-

  věru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/03 „Hospodaření státního podniku LOM Praha“ a výdaje Ministerstva obrany na realizaci zakázek zadaných státnímu podniku.

 • 10

  ROČENkA 2008

  3. září 2008− k žádosti rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

  o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 307 − Ministerstvo obrany v roce 2008,

  − k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

  − k návrhu na propůjčení a udělení státních vyznamenání České republiky − Řádu bílého lva IV. třídy vojenské skupiny a medaile Za hrdinství.

  17. září 2008− o bezúplatném převodu některého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit

  Ministerstvo obrany, do vlastnictví územních samosprávných celků.

  1. října 2008 − k informaci o působení sil a prostředků AČR v zahraničních operacích v roce 2009− k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou USA o spolupráci v oblasti proti-

  raketové obrany.

  20. října 2008.− o 3. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České repu-

  bliky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2008.

  3. listopadu 2008− o schválení výše účasti státního rozpočtu ČR na financování Programu rozpočtové

  kapitoly Ministerstva obrany ve výši 5,641 mld. Kč a parametry Programu uvedené v části III materiálu čj. 1653/08.

  19. listopadu 2008− o schválení nařízení vlády o povolání vojáků AČR k plnění úkolů Policie ČR během

  předsednictví EU.

  16. prosince 2008− k bezúplatnému převodu některého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit

  Ministerstvo obrany, do vlastnictví územních samosprávných celků,− ke koncepci obranného aplikovaného výzkumu a vývoje,− k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České

  republiky, ve znění pozdějších předpisů,− k návrhu na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes

  území ČR v roce 2009,

 • 11

  MINISTERSTVO OBRANY ČR

  − o bezúplatném převodu bytů, s nimiž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, do vlastnictví územních samosprávných celků,

  − o schválení úpravy náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání.

  − vzala na vědomí Zprávu o stavu vyjednávání ČR v projektu „NATO Strategic Airlift Capability“.

 • 12

  ROČENkA 2008

  MinistrynĚ obrany České republikyJuDr. vlasta parkanovÁ

  Osobní údajeDatum narození: 21. listopadu 1951Místo narození: PrahaNárodnost: českáRodinný stav: vdaná

  Vzdělání1970 gymnázium Tábor1970–1975 Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha1988 rigorózní řízení PF UK, Praha, udělen titul JUDr.

  Praxe1975–1990 podnikový právník, různé zemědělské organizace1989 spoluzakladatelka Občanského fóra, Tábor1990–1992 poslankyně Federálního shromáždění, členka Branného a bezpeč-

  nostního výboru, Mandátového a imunitního výboru, členka komise pro dohled nad odsunem sovětských vojsk

  1992–1997 ředitelka odborů na MZV ČR a MV ČR1997–1998 ministryně spravedlnosti ČR1998 poslankyně za KDU-ČSL, po parlamentních volbách v roce 2006

  předsedkyně poslaneckého klubu KDU-ČSL1998–2002 místopředsedkyně Výboru pro obranu a bezpečnost2002–2004 předsedkyně české delegace při parlamentním shromáždění NATO2003–2006 předsedkyně Ústavněprávního výboru2006 místopředsedkyně Výboru pro obranu, místopředsedkyně Ústavně-

  -právního výboru9. ledna 2007 jmenována do funkce ministryně obrany ČR

  Ministerstvo obranyČeské republiky

 • 13

  MINISTERSTVO OBRANY ČR

  nÁČelnÍk GenerÁlnÍho ŠtÁbu arMÁDy České republikygenerálporučík ing. vlastiMil piCek

  Osobní údajeDatum narození: 25. října 1956Místo narození: TurnovNárodnost: česká Rodinný stav: ženatý

  Vzdělání1975 ukončení Vojenské střední odborné školy

  v Novém Mestě nad Váhom 1976–1981 Vojenská akademie v Brně 1978–1982 interní studium, Vojenská akademie v Brně 1982–1983 interní studium vojenského zpravodajství 1993 postgraduální studium na Českém vysokém učení technickém

  v Praze 1997 Vyšší akademický kurz Generálního štábu na Vojenské akademii

  v Brně

  Praxe1975–1978 starší rádiový mechanik 1983–1986 zástupce velitele praporu pro technické věci 1986–1989 starší důstojník velitelství PVOS 1989–1993 náčelník skupiny velitelství letectva a PVOS 1993–1994 náčelník spojovacího vojska velitelství 4. sboru PVO 1994–1995 náčelník oddělení odboru spojovacího vojska GŠ AČR 1995–1996 zástupce náčelníka spojovacího vojska GŠ AČR 1996–1997 náčelník spojovacího vojska GŠ AČR 1997–2000 náčelník odboru operačně-taktických systémů velení a řízení

  GŠ AČR 2000–2001 náčelník sekce velení a řízení GŠ – náčelník spojovacího vojska AČR 2001–2003 náčelník sekce velení a řízení GŠ AČR – bezpečnostní ředitel Minis-

  terstva obrany 14. 3. 2001 jmenován do hodnosti brigádního generála od 1. 5. 2003 náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky 8. 5. 2003 jmenován do hodnosti generálmajora 8. 5. 2006 jmenován do hodnosti generálporučíka 1. 3. 2007 jmenován do funkce náčelníka Generálního štábu Armády České re-

  publiky

 • 14

  ROČENkA 2008

  Kabinet ministryně obrany

  Ministryně obrany

  Inspekce ministryně

  obrany

  Odbor interního

  auditu MO

  Odbor bezpeč-

  nosti MO

  První náměstek ministryně

  obrany

  Náměstek ministryně

  obrany – ředitel

  Kanceláře MO

  Ředitel Vojenského

  zpravodajství

  Náměstek ministryně obrany pro vyzbrojo-

  vání

  Náměstek ministryně

  obrany

  Sekce obranné politiky

  a strategie MO

  Sekce ekonomic-

  ká MO

  Sekce personální

  MO

  Sekce správy

  majetku MO

  Kancelář MO

  Sekce vyzbrojo-vání MO

  orGaniZaČnÍ struktura Ministerstva obrany Čr (k 31. 12. 2008)

 • 15

  MINISTERSTVO OBRANY ČR

  V čele Generálního štábu Armády České republiky (dále jen AČR) stojí náčelník Gene-rálního štábu AČR (dále jen NGŠ AČR).

  V rámci organizačních, mobilizačních a dislokačních změn byly v roce 2008 u MO a GŠ AČR (k 31. prosinci) reorganizovány:

  Kancelář NGŠ, sekce rozvoje druhů sil – operační sekce MO, sekce podpory MO a pře-jmenována na sekci logistiky MO, sekce komunikačních a informačních systémů MO.

  vytvořeny: Inspektorát NGŠ, odbor vojenského zdravotnictví MO.

  Ministryně obrany

  Náčelník Generálního štábu AČR

  Velení AČR

  Kancelář náčelníka

  Generálního štábu

  Odbor vojskového průzkumu

  a elektronic-kého boje

  MO

  Odbor vojenského zdravotnic-

  tví MO

  Inspektorát náčelníka

  Generálního štábu

  Společné operační centrum

  MO

  Sekce rozvoje

  druhů sil – operační sekce MO

  Sekce plánování

  sil MO

  Sekce logistiky

  MO

  Sekce komunikač-

  ních a in-formačních

  systémů MO

  Odbor vojenského letectví MO

  orGaniZaČnÍ struktura GenerÁlnÍho ŠtÁbu aČr (k 31. 12. 2008)

 • 16

  ROČENkA 2008

  hlavnÍ oDbornÍ FunkCionÁŘi resortu Ministerstva obrany Čr

  Ředitel Kabinetu ministryně obrany (Kabmi)neobsazenoMgr. Martin MOULIS od 1. 11. 2008

  První náměstek ministryně obrany (1. NMO)MUDr. Martin BARTÁK

  Ředitel Kanceláře 1. NMOpodplukovník Ing. Pavel BULANTIng. Aleš KLEPEK od 1. 9. 2008

  Zástupce 1. NMO – ředitel sekce ekonomické MO (SE MO)Ing. Tomáš PERUTKA

  Zástupce ředitele SE MOneobsazeno

  Zástupce ředitele sekce – ředitel odboru rozpočtu SE MOIng. Miloš KOVÁČ

  Zástupce ředitele sekce – ředitel odboru financování a účetnictví SE MOIng. Ivo DOHNAL

  Ředitel sekce obranné politiky a strategie MO (SOPS MO)Ing. Ivan DVOŘÁK, MSc.

  Zástupce ředitele SOPS MOIng. Radomír JAHODA, MSc.

  Náměstek ministryně obrany (NMO)Ing. František PADĚLEK

  Ředitel Kanceláře NMO Ing. Vít ŠEVČÍK

  Ředitel sekce správy majetku MO (SSM MO)Ing. Jiří KRÁL, MBA

 • 17

  MINISTERSTVO OBRANY ČR

  Zástupce ředitele sekce – ředitel odboru správy majetku a akviziční politiky SSM MOJUDr. Jan BULVAS

  Ředitel sekce – personální ředitel MOIng. Milan GOL

  Zástupce ředitele sekce personální MO (SP MO)JUDr. Zdeněk ĎURÍČEK

  Zástupce ředitele sekce – ředitel odboru personálního SP MOplukovník gšt. Ing. Jindřich DĚDÁKIng. Stanislav SIMBARTL od 1. 4. 2008

  Zástupce ředitele sekce – ředitel odboru platové politiky a sociálních věcí SP MOIng. Petr VANČURA

  Náměstek ministryně obrany – ředitel Kanceláře Ministerstva obrany JUDr. Radek ŠMERDA, Ph.D.

  Zástupce náměstka ministryně obrany – ředitel Kanceláře Ministerstva obranyIng. Bohumil HAASE

  Ředitel Kanceláře NMO – ředitele Kanceláře Ministerstva obranyIng. Jan SOUČEK

  Ředitel odboru komunikačních strategií Kanceláře Ministerstva obranyMgr. Andrej ČÍRTEK

  Ředitel odboru legislativního a právního Kanceláře Ministerstva obranyJUDr. Rostislav DUCHOŇJUDr. František VAVERA, Ph.D. od 1. 9. 2008

  Náměstek ministryně obrany pro vyzbrojování (NMO – V)Ing. Jaroslav KOPŘIVA

  Ředitel Kanceláře NMO – VIng. Miloslav VYPLAŠIL

  Ředitel sekce vyzbrojování MO (SV MO)Mgr. Jiří STANĚK – pověřen řízením SV MO

 • 18

  ROČENkA 2008

  Zástupce ředitele sekce – ředitel odboru řízení programů, výzkumu a vývoje SV MOIng. Milan BAJTOŠ

  Zástupce ředitele sekce – ředitel odboru infrastruktury a NSIP SV MOIng. Libor BARÁK

  Zástupce ředitele sekce – ředitel odboru pořizování strategických zakázek SV MOMgr. Jiří STANĚK

  Ředitelka odboru interního auditu MO (OIA MO)JUDr. Alena NETOLICKÁ

  Ředitel Inspekce ministryně obrany (IMO)brigádní generál Ing. Čestmír TESAŘÍKplukovník gšt. Ing. Vladimír LOŽEK od 1. 10. 2008

  Zástupce ředitele IMOIng. Jozef FEDORKO

  Bezpečnostní ředitel MO – ředitel odboru bezpečnosti MOMgr. Michal MAZEL

  Ředitel Vojenského zpravodajství (VZ)generálmajor Ing. Ondrej PÁLENÍK

  Náčelník Vojenské policie (VP)generálmajor Ing. Oldřich KUBÁT

  Ředitel Kanceláře NGŠplukovník Ing. Milan ŠEINER

  První zástupce NGŠgenerálporučík Ing. Jaroslav KOLKUSgenerálmajor Ing. Josef PROKŠ od 1. 5. 2008

  Zástupce NGŠ – náčelník štábugenerálporučík Ing. František HRABALgenerálmajor Ing. Josef BEČVÁŘ od 1. 4. 2008

 • 19

  MINISTERSTVO OBRANY ČR

  Zástupce NGŠ – inspektor AČR brigádní generál Ing. Čestmír TESAŘÍK od 1. 10. 2008

  Zástupce NGŠ – ředitel Společného operačního centra MO (SOC MO)generálmajor Ing. Josef PROKŠbrigádní generál Ing. Miroslav BÁLINT od 1. 5. 2008plukovník gšt. Ing. Jaroslav KANKIA (pověřen) od 1. 12. 2008

  Ředitel sekce plánování sil MO (SPS MO)neobsazenobrigádní generál Ing. Jiří BALOUN, MSc., Ph.D. od 13. 6. 2008

  Ředitel sekce rozvoje druhů sil – operační sekce MO (SRDS – OS MO)brigádní generál Ing. Josef BEČVÁŘbrigádní generál Ing. Aleš OPATA od 1. 4. 2008

  Ředitel sekce podpory MO (SPod MO) do 30. 6. 2008brigádní generál Ing. Libor KREJCAR

  Ředitel sekce logistiky MO (SLog MO) od 1. 7. 2008brigádní generál Ing. Libor KREJCAR

  Ředitel sekce komunikačních a informačních systémů MO (SKIS MO)plukovník gšt. Ing. Jan KAŠE

  Ředitel odboru vojenského letectví MO (OVL MO)plukovník gšt. Ing. Josef OTTAplukovník gšt. Ing. Petr BROUČEK od 1. 8. 2008

  Ředitel odboru vojskového průzkumu a EB MO (OVP EB MO)plukovník gšt. Ing. Miroslav ŽIŽKAplukovník gšt. Ing. Ladislav JOUKL od 1. 5. 2008

  Náčelník vojenské zdravotnické službyŘeditel odboru vojenského zdravotnictví MO (OVZ MO) od 1. 7. 2008plukovník MUDr. Pavel ZBOŘIL

  Ředitel Ředitelství zahraničních aktivit (ŘeZA)plukovník gšt. Ing. Stanislav KREJČÍ

 • 20

  ROČENkA 2008

  Velitel společných sil (SpS)generálmajor Ing. Jiří HALAŠKA, Ph.D. do 31. 12. 2008

  Velitel sil podpory a výcviku (SPodV)*generálmajor Ing. František MALENINSKÝneobsazeno od 1. 7. 2008brigádní generál Ing. Jaroslav KOCIÁN od 1. 8. 2008

  Hlavní kaplan AČRpodplukovník Mgr. Jan KOZLER

  Hlavní praporčík AČRnadpraporčík Miroslav ŠVADLENA

  Náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky (VKPR)neobsazenogenerálporučík Ing. František HRABAL od 5. 3. 2008

  Velitel Hradní stráže VKPRplukovník Ing. Radim STUDENÝ

  Velitel Posádkového velitelství Prahaplukovník Ing. Jan ČERNÍKplukovník gšt. Ing. Pavel KANTOR od 1. 7. 2008

  * Poznámka: od 1. 1. 2009 Velitelství podpory

 • 21

  MINISTERSTVO OBRANY ČR

  V roce 2008 pokračovala Armáda České republiky v souladu s vládou přijatým doku-mentem „Transformace resortu MO ČR“ v realizaci druhého kroku Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky. Zdokonalovala připravenost svazků a útvarů po-zemních a vzdušných sil, vyčleněných prvků logistické a zdravotnické podpory k plně-ní úkolů a to jak na teritoriu ČR, tak i mimo ně. Pokračovala v procesu přezbrojování na novou výzbroj, techniku a materiál. V souladu s požadavky NATO probíhala výstavba dalších nasaditelných sil v rámci Aliance, EU a OSN.

  Rok 2008 byl rozhodující pro úspěšný vstup do celé transformace a vytvoření základ-ních předpokladů pro naplnění všech jejích úkolů i přesto, že byly plněny v prostředí sní-žených finančních zdrojů na minimální úroveň od počátku realizace reformy (v poměru k hrubému domácímu produktu ČR).

  Kromě těchto úkolů Armáda ČR plnila úspěšně úkoly v zahraničních operacích a misích.

  vÝstavba arMÁDy ČrArmáda České republiky v roce 2008 prošla výraznými organizačními změnami. Důleži-

  tým mezníkem bylo zahájení výstavby nově vytvářených motorizovaných a ženijních útvarů, průzkumných jednotek a transformace záchranných praporů. Realizací těchto změn se napl-nil jeden z cílů transformace – posílení podílu nasaditelných sil k naplnění stanovených po-liticko-vojenských ambicí České republiky při zachování schopnosti Armády ČR poskytovat podporu Integrovanému záchrannému systému ČR a Policii ČR.

  Těžiště zásadních organizačních změn bylo položeno do roku 2008, kdy bylo plánová-no v rámci sekcí a samostatných odborů GŠ Armády ČR, jejich přímo podřízených útvarů a zařízení a vojenských útvarů a zařízení Armády ČR, vytvořit 15 a zrušit 21 mírových útvarů a zařízení.

  V průběhu roku byly přerozděleny působnosti Armády ČR na strategické, operační i taktické úrovni velení a následně byla v závěru roku provedena úprava struktur operač-ních velitelství.

  GenerÁlnÍ ŠtÁb aČrV průběhu roku 2008 byly ve strukturách organizačních prvků MO v podřízenosti NGŠ

  AČR provedeny některé zásadní změny.S cílem zlepšit systém vojenského zdravotnictví v rámci resortu obrany byla k 1. červen-

  ci 2008 provedena reorganizace sekce podpory MO, v rámci které vznikly dva samostatné subjekty – odbor vojenského zdravotnictví MO a sekce logistiky MO.

  transForMaCe resortu Ministerstva obrany

 • 22

  ROČENkA 2008

  K 1. říjnu 2008 byl nově vytvořen v podřízenosti náčelníka Generálního štábu Armády České republiky Inspektorát NGŠ v čele se zástupcem náčelníka Generálního štábu – inspektorem AČR.

  pŘÍMo poDŘÍZené voJenské Útvary a ZaŘÍZenÍ GŠ aČrV první polovině roku 2008 došlo k nejdůležitějším změnám u přímo podřízených vo-

  jenských útvarů a zařízení GŠ AČR. Ředitelství personální podpory Praha bylo převedeno z podřízenosti velitele sil podpory a výcviku do podřízenosti náčelníka Generálního štábu AČR. Do podřízenosti tohoto ředitelství byly současně převedeny Vojenský umělecký sou-bor ONDRÁŠ a Ústav jazykové přípravy Vyškov.

  K 1. červenci 2008 byl reorganizován Úřad finanční správy AČR, Agentura rozvoje informatiky a Posádkové velitelství Praha, ve kterém byla zrušena Posádková hudba Praha. Dále bylo k 1. 8. 2008 reorganizováno Zahraniční pracoviště Mons. K 30. září 2008 byly zrušeny 6. spojovací středisko a Výzkumné spojovací středisko 080. K termí-nu 1. říjnu 2008 byla převedena 34. základna komunikačních a informačních systémů z podřízenosti sil podpory a výcviku do podřízenosti sekce komunikačních a informač-ních systémů MO. K tomuto datu byly vytvořeny 35. a 36. centrum podpory KIS a Úřad kontroly hospodaření s majetkem. Současně bylo reorganizováno Posádkové velitel- ství Praha. Ústřední vojenský zdravotní ústav byl převeden z podřízenosti sil podpory a výcviku do podřízenosti odboru vojenského zdravotnictví MO. AVIS byl k 1. 10. 2008 reorganizován na odbor Prezentační a informační centrum MO (PIC MO) a zařazen do struktury Úřadu provozu a služeb MO.

  K 1. lednu 2009 byla provedena reorganizace Úřadu finanční správy AČR, Ředitelství personální podpory a Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu.

  Útvary a zařízení Velitelství sil podpory a výcviku, mimo útvary a zařízení logistické a zdravotnické podpory a krajská vojenská velitelství, byly postupně v průběhu roku 2008 převedeny do podřízenosti jiných organizačních celků. Na bázi zrušeného Velitelství sil podpory a výcviku a Ředitelství logistické a zdravotnické podpory bylo k efektivnějšímu plnění úkolů logistické a zdravotnické podpory nově vytvořeno Velitelství podpory. V pod-řízenosti Velitelství společných sil bylo nově vytvořeno Velitelství výcviku – Vojenská aka-demie. Vojenské hudby Hradec Králové, Tábor, Olomouc a Ústřední hudba AČR byly ke konci roku 2008 převedeny z podřízenosti velitele sil podpory a výcviku do podřízenosti velitele Posádkového velitelství Praha.

  DislokaCeV roce 2008 byly zrušeny 3 posádky (Červenka, Kutná Hora, Roudnice nad Labem)

  a redukováno bylo 7 míst dislokace (posádky České Budějovice, Ostrava, Štěpánov a vo-jenský újezd Hradiště byly převedeny do kategorie samostatné dislokační místo, posádka

 • 23

  MINISTERSTVO OBRANY ČR

  Hlučín byla převedena do kategorie dislokační místo a dislokační místa Příbram a Sedloňov byly převedeny do kategorie místo technické podpory).

  Po provedení plánovaných organizačních a dislokačních opatření v roce 2008 dosáhl resort obrany v oblasti dislokace požadovaného stavu v souladu s Koncepcí výstavby pro-fesionální Armády ČR a Transformací resortu MO ČR.

  K 31. prosinci 2008 byly ozbrojené síly dislokovány v 27 posádkách, 20 samostatných dislokačních místech a 42 dislokačních místech. Do cílového stavu budou uvolněny dislo-kační místa Krnčice-Nové Sýrovice (2009−2010), Planá u Českých Budějovic (2009) a Pot-štát (2010). Bez upřesnění termínu je plánováno vytvoření dislokačního místa Jeneč.

  Opouštění a redukce míst dislokace bude probíhat v návaznosti na plánované změny v průběhu realizace další etapy transformace resortu MO. Resort MO v cílovém stavu počítá s 27 posádkami a 60 dislokačními místy.

  systéM velenÍ a ŘÍZenÍStávající systém velení a řízení umožňuje silám a prostředkům AČR dosahovat požado-

  vaných operačních schopností a velet jim v celém spektru operací v souladu s politicko- -vojenskými ambicemi ČR. V roce 2008 pokračovala optimalizace řídících struktur resortu zaměřená na kvalitnější provázanost centrálních mírových řídících a velitelských struktur AČR s bojovými prvky.

  V roce 2008 byla provedena úprava struktur a působností obou operačně-taktických velitelství a k 1. lednu 2009 jejich transformace na operační velitelství.

  pŘÍprava voJsk, vÝCvik Zkušenosti z realizace dvouletého systému výcviku a pohotovosti ukazují, že stanovené

  cíle v oblasti výcviku vojsk se daří dosahovat. Systém vychází z požadavku nasazení brigád-ního uskupení v operaci (misi) a je zaměřen zejména na přípravu mechanizovaného vojska. Vzhledem k novým požadavkům a potřebám na přípravu vojsk a provedené analýzy účin-nosti dvouletého cyklu přípravy a pohotovosti vojsk bylo velením AČR přijato rozhodnutí o rozpracování a zavedení nového systému přípravy vojsk, jehož základním principem je řízení přípravy cílovou metodou, jako trvalého procesu zvyšování schopností vojsk.

  Výcvik pozemních sil, směřující ke sladění úsilí bojových jednotek a jednotek bojového zabezpečení, probíhal v organických jednotkách. Kladem bylo maximální využití simulační a trenažérové techniky a dodržení posloupnosti výcviku. Jeho část byla zaměřena na čin-nosti související s plněním úkolů v zahraničních operacích.

  Výcvik vzdušných sil byl zaměřen zejména na plnění úkolů NATINADS, národního posilového systému protivzdušné obrany ČR a na plnění úkolů předsunutých leteckých návodčích. Výcvik vrtulníkového letectva byl zaměřen na přípravu létajícího i pozemního personálu pro operační nasazení v rámci mise ISAF.

 • 24

  ROČENkA 2008

  hlavnÍ Úkoly v roCe 2009Česká republika v první polovině roku 2009 předsedá Radě EU. Priority našeho před-

  sednictví jsou v oblasti obrany zaměřeny na rozvoj schopností EU, unijní operace, vztahy se strategickými partnery a NATO. Během předsednictví bude resort obrany pořádat něko-lik akcí. Za nejvýznamnější akce resortu na území České republiky, na kterých se AČR bude podílet, lze považovat především neformální zasedání ministrů obrany členských zemí EU a výjezdní zasedání Vojenského výboru EU. Další zaměstnání budou provedena i na niž-ších, pracovních úrovních. Lze rovněž očekávat, že se AČR bude podílet na zabezpečení vojenských částí programů jiných resortů.

  Z hlediska další realizace reformy je rok 2009 především rokem stabilizace dosažených organizačních struktur a personálu po provedených stěžejních organizačních změnách v roce 2008. Na AČR budou kladeny značné nároky na zabezpečení úkolů v zahranič-ních operacích a misích. Bude pokračovat příprava nově vytvářených útvarů a jednotek se zaměřením na dosažení připravenosti 44. a 74. lehkého motorizovaného praporu, 152. a 153. ženijního praporu a samostatných záchranných rot Olomouc a Rakovník. AČR bude rovněž pokračovat v přezbrojování na novou výzbroj, techniku a materiál.

  reforma v roce 2009

  Zabezpečit splnění úkolů a požadavků na AČR v souvislosti s předsednictvím ČR Radě Evropské unie.

  Zabezpečit plánovanou účast sil a prostředků AČR v zahraničních operacích a mi-sích, včetně čtyřměsíční ochrany vzdušného prostoru nad pobaltskými státy, v souladu s usneseními vlády ČR a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

  Pokračovat ve zvyšování podílu nasaditelných jednotek, zvyšování vojenských schop-ností sil a prostředků AČR vyčleňovaných v příštích letech do sil rychlé reakce NATO a bojového uskupení EU. Dokončit výstavbu a přípravu úkolového uskupení pro Ev-ropskou unii a zabezpečit jeho certifikaci.

  Udržovat a podle možností i zvyšovat kvalitu života vojáků. Zabezpečit stabilizaci personálu na funkcích. Dosáhnout sladění organizačních struktur a požadovaných počtů osob AČR. Pokračovat ve výstavbě a rozvoji míst dislokace AČR s důrazem na dokončení výstavby

  základen vzdušných sil. Pozornost věnovat přípravě další výstavby základen pozem-ních sil.

 • 25

  MINISTERSTVO OBRANY ČR

  vyZbroJovÁnÍ arMÁDy České republiky

  Vyzbrojování ozbrojených sil ČR je souhrn procesů, jejichž prostřednictvím se realizuje systém vyzbrojování ozbrojených sil ČR potřebnými materiálními zdroji (zbraněmi, zbraňo-vými systémy, vojenskou technikou, materiálem a technologiemi strategického charakte-ru), které zajistí splnění předpokládaných úkolů tak, aby v rámci dostupných zdrojů mohlo být dosaženo stanovených operačních schopností pro obranu ČR v rámci EU a NATO. Jedná se o realizaci procesu akvizice po celou dobu životního cyklu majetku. Řízení ži-votního cyklu systémů (SLCM) představuje integrovaný a nákladově efektivní přístup, jak obranné schopnosti zajišťovat, a zahrnuje vyjádření potřeby, marketing, projektové řízení, výzkum a vývoj, zkoušky, výrobu, standardizaci, ověřování jakosti, kodifikaci, predikci po-třeby finančních prostředků, nabývání, řízení uzavřených kontraktů, logistickou podporu a další činnosti, postupy a svázané zdroje nutné k zajištění majetku, služby nebo jakéhokoli systému potřebného k zajištění obrany státu a plnění úkolů Ministerstva obrany ČR v rámci alianční obrany a evropské bezpečnosti.

  V posledních letech dochází v rámci vyspělých armád, zejména členských států Aliance, k transformaci sil a vojenských schopností v souladu s politickými cíli NATO a priorita-mi definovanými Souhrnnou politickou směrnicí a na základě zkušeností z expedičních operací. Zajištění moderních, interoperabiliních, flexibilních a udržitelných sil v operacích v souladu se závazky vůči EU a NATO je součástí vojensko-politických ambicí České re-publiky. V oblasti vyzbrojování to znamená implementovat současné trendy do národního prostředí, sledovat a harmonizovat národní požadavky a procesy v souladu s požadav-ky EU a NATO, prohloubit kooperaci na poli výzkumu a vývoje, akvizice a výroby a aktivně vyhledávat a používat možné cesty spolupráce a zapojení do společných vyzbrojovacích programů s účastí subjektů českého obranného a bezpečnostního průmyslu, jakými jsou např. alianční programy AGS a NAEW&C (AWACS). Jednou z dalších cest spolupráce je aktivní účast v procesu vytváření integrovanějšího Evropského trhu s obrannými zařízení-mi (EDEM) v souladu s Rozhodnutím řídícího výboru Evropské obranné agentury (EDA) č. 2005/09 ze dne 21. listopadu 2005 a v souladu s usnesením vlády č. 639 ze dne 24. května 2006. Při implementaci mezivládního režimu EDA se bude sekce vyzbrojová-ní Ministerstva obrany (SV MO) aktivně podílet na tvorbě a zavádění Kodexu chování v offsetech. Zároveň bude aktivně ovlivňovat tvorbu evropské legislativy v oblasti poři-zování zbraní a zbraňových systémů a v mezinárodním obchodu s vojenským materiálem. Další klíčovou aktivitou, na které se ČR bude ve spolupráci s EDA podílet, je vytváření Evropské obranné technologické a průmyslové základny (EDTIB) implementací Strategie DTIB. Hlavním krokem bude definování klíčových schopností obranné průmyslové základ-ny, ochrana práv duševního vlastnictví a podpora malých a středních podniků (Small and Medium Enterprises – SMEs). SV MO se bude rovněž podílet na rozvíjení a implementaci Strategie EDA pro kooperaci ve vyzbrojování. V oblasti výzkumu a vývoje SV MO klade

 • 26

  ROČENkA 2008

  důraz na návratnost národních prostředků, vložených do společného programu výzkumu a vývoje (JIP – Joint Investment Programme – Force Protection) aktivní spoluprací s čes-kým obranným a bezpečnostním průmyslem a také uplatňováním vlivu v řídícím výboru programu, zejména v oblasti monitoringu.

  hlavnÍ sMĚry vyZbroJovÁnÍ vytvÁŘeJÍCÍ pŘeDpoklaDy pro DosaŽenÍ poŽaDovanÝCh operaČnÍCh sChopnostÍ Jsou:

  promyšlený dlouhodobý rozvoj vyzbrojování v návaznosti na plánování obrany s provázáním na efektivní využití předpokládaných finančních zdrojů, zajištění zá-kladních úkolů ozbrojených sil ČR vojenským materiálem a službami v požadova-ném čase, ve stanoveném zdrojovém rámci, s výkonem a kvalitou zvyšující bojový potenciál ozbrojených sil ČR,

  posuzování nově pořizovaného vojenského materiálu a služeb z hlediska celého životního cyklu, prioritní rozvoj specializace AČR v oblastech chemické a biologické ochrany a zvýšení přepravních schopností Aliance cestou transportních vrtulníků řady MIL, a to jak při výzkumu a vývoji, tak v rámci projektového řízení, nákupu a implementace nového vojenského materiálu a služeb, implementace standardů NATO v oblasti vyzbrojování nezbytných pro dosažení požadovaných operačních schopností a zajištění interoperability, spolupráce s partnery v EU a NATO na spo-lečných projektech vedoucích k podpoře společné bezpečnosti,

  aktivní podpora projektů v rámci EU při vytváření integrovanějšího Evropského trhu s obrannými zařízeními, vytváření podmínek pro realizaci společných mezi-národních projektů v oblasti vyzbrojování a jejich aktivní podpora se zaměřením na rozvoj specializací AČR. Rozvoj spolupráce v rámci skupiny států V-4 s cílem ko-ordinovaného postupu při realizaci projektů především v oblastech PVO, OPZHN, „Voják 21. století“ a strategické přepravy,

  zvyšování operačních schopností AČR s důrazem na efektivní podíl při plnění spo-jeneckých závazků rozvíjením spolupráce s USA v oblasti vyzbrojování, vytváření podmínek pro společné projekty v rámci programů pomoci (FMF – Foreign Mi-litary Financing, FMS – Foreign Military Sales a CSF – Coalition Solidarity Fond) a s využitím současných i připravovaných dvoustranných dohod s USA, zabez- pečení národních projektů v rámci programu bezpečnostních investic NATO (NSIP –NATO Security Investment Programme),

  podpora a rozvíjení neziskového obchodování na úrovni vláda–vláda, využití mož-ností nepřímého financování rozvoje AČR (například outsourcing, rozvíjení partnerství veřejného a soukromého sektoru PPP – Public and Private Partnership), partnerská spolupráce s průmyslem a využití jeho kapacit ve všech fázích životního cyklu poři-zovaného vojenského materiálu nebo služeb, minimalizace implementačních rizik při pořizování vojenského materiálu, naplňování kolektivních ukazatelů EDA.

 • 27

  MINISTERSTVO OBRANY ČR

  Mezinárodní spolupráce je v současnosti považována za jedinou cestu umožňující dosáhnout ČR z hlediska technického a finančního požadovaných operačních schopností a zapojení českého obranného a bezpečnostního průmyslu do procesu restrukturalizace evropského obranného průmyslu. Harmonizace potřeb pro zajištění obrany na národní a mezinárodní úrovni zvyšuje míru bezpečnosti, mezinárodní prestiž, schopnosti obrany, míru interoperability a podporuje hospodářský růst.

  K zabezpečení realizace projektů vyzbrojování v plánovaném rozsahu a termínech vzrůstá v rámci systému vyzbrojování potřeba vzájemné spolupráce a součinnosti všech řídících složek resortu MO (SV MO, SOPS MO, SRDS – OS MO, SPS MO, SPers MO, SKIS MO, SLog MO, SE MO, SSM MO). Efektivnost v systému vyzbrojování lze zabez-pečit pouze úzkým propojením systému vyzbrojování se systémem plánování obrany, sys-témem logistické podpory a obrannou průmyslovou základnou. Podmínkou efektivnosti, v souladu se zásadami řízení životního cyklu systému vyzbrojování, je dosažení konsenzu při optimalizaci procesů a organizačních struktur resortu MO, které svými vazbami v re-sortním, národním a mezinárodním prostředí a svými funkcemi zabezpečují realizaci všech potřebných procesů vedoucích k dosažení požadovaných operačních schopností.

  Předpokladem optimalizace je využití moderních softwarových a modelovacích nástro-jů podporovaných mezinárodními standardy a postupy – standardy ISO/IEC 10303/AP239 PLCS, Mil Std. 1388, Def. Stan. 00-60 včetně standardu AECMA S1000D pro tvorbu tech-nické dokumentace. Implementace těchto moderních principů a informačních technologií umožní jak urychlení zpracování informací, tak přesnější a exaktnější vstupy pro realizaci aktivit a rozhodnutí v jednotlivých fázích.

  Klíčovým organizačním celkem pro přípravu, řízení a realizaci strategických projektů vyzbrojování v resortu MO je sekce vyzbrojování MO. Koordinuje rozvoj výzkumu, vý-voje a obranných technologií a harmonizaci vyzbrojování s EU a NATO. Významná je i její úloha při řízení projektů infrastruktury a NSIP. Sekce vyzbrojování MO je rozhodujícím akvizičním centrem pro nákup strategických komodit v této oblasti.

  orGaniZaČnÍ struktura sekCe vyZbroJovÁnÍ Mo (k 31. 12. 2008)

  Sekce vyzbrojování

  Oddělení vnitřní správy

  Odbor řízení

  programů, výzkumu a vývoje

  Odbor řízení

  vyzbrojování

  Odbor programů

  vzdušných sil

  Odbor programů

  pozemních sil a logistiky

  Odbor infrastruktury

  a NSIP

  Odbor pořizování

  strategických zakázek

 • 28

  ROČENkA 2008

  pŘehleD vÝZnaMnÝCh proJektŮ vyZbroJovÁnÍ v oblasteCh Movitého MaJetku, vĚDy a vÝZkuMu, neMovité inFrastruktury a nsip v roCe 2008

  plnĚnÍ proJektŮ v oblasti Movitého MaJetku

  Projekty vyzbrojování Celkové náklady (mil. Kč)Realizace v roce 2008

  (mil. Kč)

  Přezbrojení AČR automobily terénními středními 2 654,131 1 806,048

  Modernizace PLRK – elektromagnetická koexistence 273,876 196,327

  Víceúčelové obrněné vozidlo IVECO 499,892 469,831

  Lehké obrněné vozidlo DINGO 2 499,869 499,869

  Modernizace vrtulníkového letectva 618,282 4 500,000

  Operačně-taktické systémy velení a řízení 6 500,000 776,046

  Provozování stacionární vojenské spojovací sítě ICT MO 800,221 800,221

  Průřezový informační systém MO (PRIS MO) 1,500 0

  Výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémů 299,575 299,575

  Transportní síť II 470,000 0

  pŘeZbroJenÍ aČr autoMobily terénnÍMi stŘeDnÍMiPotřeba pořídit nové automobily vyplynula z koncepce výstavby profesionální armády

  v roce 2003. Současný automobilový park tvoří v této kategorii fyzicky a morálně opo-třebené nákladní automobily PV3S, ZIL a URAL. Cílem je zvýšit schopnosti armády k pl-nění úkolů jak v národních, tak v aliančních podmínkách. Nový typ středního terénního automobilu musí svou konstrukcí a užitnými parametry odpovídat specifickým potřebám armády, současným vývojovým trendům, platné legislativě a dalším požadavkům resortu, a to s perspektivou třiceti a více let.

  Zakázku resort MO realizuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných za-kázkách, oslovením společnosti TATRA, a. s., Kopřivnice. Jedná se o zakázku na materiál pro zajištění obrany státu, kterou zákon o veřejných zakázkách vyjímá ze svého režimu.

  Vzhledem k plnění úkolů bez ohledu na klimatické pásmo, prostor operačního nasaze-ní včetně rizikových zón, kde mohou být osádky vystaveny i přímému ozbrojenému útoku, je kabina vozidla chráněna v některých částech pancéřováním a je vybavena lafetovaným univerzálním kulometem.

 • 29

  MINISTERSTVO OBRANY ČR

  Podle kupní smlouvy pořídí Armáda ČR v letech 2007–2009 celkem 556 kusů typu TATRA T 810. Součástí kontraktu je i souběžné pořízení všech potřebných prostředků učeb-ně-výcvikové základny a prostředků logistické podpory. Automobily budou používány k zabezpečení přepravy osob a nákladu souvisejícího se zabezpečením zahraničních misí, s bojovou činností, nasazením k ochraně obyvatelstva při ohrožení státu, při přírodních a průmyslových katastrofách a haváriích a při výcviku.

  V roce 2008 bylo dodáno 381 kusů vozidel, z toho 7 kusů s plně pancéřovanou kabi-nou, na rok 2009 je plánována dodávka celkem 175 kusů vozidel.

  proJekt „MoDerniZaCe plrk – elektroMaGnetiCkÁ koeXistenCe“Cílem projektu byla modernizace protiletadlového raketového komplexu 2K12 KUB

  (kódové označení NATO SA-6 GAINFUL). Provedením této modernizace získala AČR protiletadlové raketové prostředky středního dosahu předurčené k zabezpečení pozemní protivzdušné obrany v souladu se standardy NATO a Mezinárodní kmitočtovou tabulkou ECA, doplněné o možnost připojení ke stávajícímu automatizovanému systému velení a ří-zení (ASVŘP RACCOS) dle standardů NATO.

  Provedením modernizace 4 komplexů stávajícího PLRK 2K12 KUB dle platných norem STANAG a ČOS 051625 byly v oblasti operační technické kompatibility s protiletadlovými raketovými jednotkami armád států NATO splněny požadavky na zajištění bezpečnosti vlastního letectva, kompatibility se zbraňovými systémy států NATO a podmínky pro pro-voz radiolokační techniky v rámci přidělených frekvenčních pásem v souladu s Mezinárod-ní kmitočtovou tabulkou ECA.

  Modernizací bylo také dosaženo podstatné zlepšení TTD techniky a tím i značného zefektivnění účinnosti těchto stávajících prostředků pozemní protivzdušné obrany, které jsou zavedeny ve výzbroji AČR.

  Realizace projektu byla rozložena na 2 etapy, které probíhaly v letech 2007–2008,1. etapa byla úspěšně ukončena k 28. listopadu 2007 a 2. etapa dne 26. listopadu 2008. Součástí do-dávky bylo ze strany zhotovitele také dodání imitátoru vzdušné situace a sady náhradních dílů a zabezpečení školení a výcviku osádek a instruktorů pro provoz a obsluhu modernizovaných PLRK 2K12 KUB (SURN CZ). Dodávaná modernizovaná technika SURN CZ je již zavedena do užívání u organizačních celků resortu MO a tabulkově patří VÚ 4312 Strakonice.

  vÍCeÚČelové obrnĚné voZiDlo iveCo Víceúčelové obrněné vozidlo IVECO je určeno k zabezpečení sil a prostředků v zahra-

  ničních operacích s důrazem na podmínky provozu v Afghánistánu.Robustní a vysoce mobilní vojenské vozidlo je vybaveno dálkově ovládanou, plně

  stabilizovanou zbraňovou stanicí PROTECTOR M151 A2 s možností alternativní lafetace těžkého kulometu ráže 12,7 mm, lehkého kulometu ráže 7,62 mm a granátometu ráže 40 mm, určené k plnění náročných vojenských operací ve vozidle i mimo vozidlo. Produkt je schopen plnit celou řadu úkolů vyžadujících odlišné druhy přístupu a ochrany, vést

 • 30

  ROČENkA 2008

  bojovou činnost proti živé síle a lehce obrněným cílům účinnou střelbou za klidu i za jízdy s velmi vysokou přesností.

  Vozidlo se znakem náprav 4x4 a stálým pohonem všech kol se vyznačuje vysokou mo-bilitou, vysokou balistickou ochranou osádky a zaručuje odpovídající pracovní a životní podmínky čtyřčlenné osádky pro pobyt a plnění taktických a operačních úkolů v meziná-rodních operacích a misích.

  V zadní části, za prostorem osádky, je zakrytá nákladová plošina pro převoz materiálu. Vozidlo umožňuje připojení přívěsu do hmotnosti 4 200 kg (nouzově až 7 100 kg). Agre-gáty a skupiny umístěné pod čarou ponoru jsou vodotěsné nebo vodovzdorné.

  Je vybaveno kompletním interkomunikačním zařízením umožňujícím spojení uvnitř vo-zidla i mimo ně. Vozidlo je připraveno pro variabilní montáž radiostanicemi umožňujícími spojení osádky mezi vozidly i se základnou prostřednictvím satelitního, KV a VKV spojení a satelitní navigací.

  Pro eliminování účinků RCIED je vozidlo uzpůsobeno pro montáž rušiče. V daném případě pro montáž rušiče WBS 2500.

  V roce 2008 bylo dodáno 15 kusů vozidel. V roce 2009 bude realizace smlouvy pokračo-vat dodávkou provozní a opravárenské dokumentace a dílenských a diagnostických zařízení.

  lehké obrnĚné voZiDlo DinGo 2 Lehké obrněné vozidlo DINGO 2 na kolovém podvozku (dále jen LOV) je nově po-

  řizované LOV pro plnění úkolů přepravy osob – příslušníků jednotek AČR, nasazených v zahraničních operacích nebo jiných chráněných osob v doprovodu, se zřetelem na zku-šenosti z činnosti na specifickém teritoriu v Afghánistánu a Iráku.

  Vozidlo je určeno k plnění přepravních úkolů družstva nebo přepravu zájmových osob v podmínkách rizikových pro ochranu živé síly, s vysokou pravděpodobností vedení náh-lých útoků ze zálohy a v podmínkách používání nástražných výbušných systémů.

  LOV je kolové obrněné vozidlo, se znakem náprav 4x4 (Vojenské bojové vozidlo – kolový bojový prostředek – VBV-KBP), s variabilním pohonem všech kol, s nestabili- zovanou, externě lafetovanou zbraňovou stanicí, vybavenou kulometem ráže 7,62 mm MG3 A1T, určené pro převoz šestičlenné osádky.

  Základem vozidla je podvozek UNIMOG U5000, upravený společností Daimler- -Chrysler tak, aby vyhovoval požadavkům kladených na provoz LOV. V zadní části, za bez-pečnostní buňkou, je zakrytá nákladová plošina určená pro převoz materiálu. Vozidlo umožňuje připojení přívěsu do hmotnosti 5 400 kg (přívěsy s oky, jejichž průměr v řezu materiálu oka je max. 38 mm).

  Vozidlo splňuje požadavky na balistickou ochranu osádky dle STANAG 4569 ANNEX A LEVEL 3 a dle STANAG 4569 ANNEX B LEVEL 4a a 3b. Životně důležité části techniky, pro zachování mobility vozidla, jsou chráněny na úrovni LEVEL 1.

  Je vybaveno kompletním interkomunikačním zařízením umožňujícím spojení uvnitř vozidla i mimo vozidlo. Vozidlo je připraveno pro variabilní montáž radiostanicemi umož-

 • 31

  MINISTERSTVO OBRANY ČR

  ňujícími spojení osádky mezi vozidly i se základnou prostřednictvím satelitního, KV a VKV spojení a satelitní navigací.

  Pro eliminování účinků RCIED je vozidlo uzpůsobeno pro montáž rušiče. V daném případě pro montáž rušiče WBS 2500. Smlouva na pořízení byla podepsána na dodávku 15 kusů vozidel v roce 2008. Vozidla byla v témže roce dodána.

  MoDerniZaCe vrtulnÍkového leteCtvaHlavním cílem programu v roce 2008 bylo zabezpečit přípravu a vybavení vrtulníků

  Mi-171Š pro plnění úkolů v zahraničních misích včetně mise ISAF. Plnění tohoto cíle bylo za-hájeno modernizací 5 kusů vrtulníků v LOM Praha, s.p., a dodatečným vyčleněním finančních zdrojů k nákupu 8 kusů záchranných vest a přileb pro palubní střelce, 30 kusů leteckých přileb a kyslíkového vybavení pro posádky vrtulníků včetně 20 kusů brýlí nočního vidění. Současně byl řešen i požadavek na nákup 6 kusů kulometů ráže 12,7 mm včetně jeho zástavby na pa-lubu vrtulníků, nákup 18 kusů kulometů ráže 7,62 mm a nákup kontrolně-měřicí techniky a speciálního nářadí. Vzhledem ke složitosti plnění cíle bude modernizace prvních 5 kusů vrtulníků Mi-171Š dokončena začátkem roku 2009 a následně bude realizován nákup výše uvedených komodit. Přípravu vrtulníků Mi-171Š do zahraničních misí podstatně ovlivňuje požadavek na zástavbu systému utajené komunikace, který bude realizován v první polovině roku 2009. Koncem roku 2008 byla ukončena zástavba barometrických výškoměrů do vrtul-níků Mi-24/35 a dokončen nákup záchranných vest pro palubní střelce.

  obnova letaDlového parku DopravnÍho leteCtvaNa základě usnesení vlády ČR ze dne 13. dubna 2005 k Návrhu na obnovu letadlo-

  vého parku dopravního letectva AČR byl v průběhu roku 2008 zahájen akviziční proces taktických transportních letounů.

  Základním zámyslem je pořídit 4 letouny, včetně doplňkového operačního vybavení a nezbytného logistického vybavení, schopných taktické přepravy nákladů, techniky, ma-teriálu, bojových jednotek a osob, provádění vzdušných výsadků a zdravotnického odsunu osob. Pořízením letounů budou naplněny závazky v oblasti plnění úkolů přepravy na vy-žádání a MEDEVAC.

  Oproti původnímu záměru budou letouny pořízeny v letech 2009–2011.Zavedení nově pořízených letounů do užívání letectvem AČR a zahájení provozu budou

  předcházet vojskové zkoušky letounů a jejich vybavení, včetně nezbytného zaškolení le-teckého a pozemního personálu v obsluze letounů a prostředků pozemního zabezpečení.

  operaČnĚ-taktiCké systéMy velenÍ a ŘÍZenÍCílem programu, jehož realizace byla zahájena v roce 2005, je vybudování integrova-

  ného systému velení a řízení společných sil. Operačně-taktický systém velení a řízení pozemních sil je postupně budován tak, aby

  zajišťoval velitelům a štábům na stupni brigáda, prapor a rota komplexní informační pod-

 • 32

  ROČENkA 2008

  poru při přípravě a vedení bojové činnosti, a to samostatně, v rámci úkolového uskupení nebo v rámci působení v koaličních misích.

  V rámci projektu operačně-taktického sytému velení a řízení vzdušných sil je zajišťován sběr, zpracování a distribuce informace o vzdušné situaci do systémů velení vzdušných sil, řízení palby protivzdušné obrany a do mobilních komunikačních platforem jednotek pozemní protivzdušné obrany. Zároveň jsou pořizovány prostředky identifikace vlastní – cizí (IFF). Integrace informační podpory je prováděna zaváděním moderních technologií s respektováním doporučení a standardů NATO. Tím jsou vytvářeny předpoklady k za-bezpečení úspěšné návaznosti národních systémů na páteřní projekty NATO a k dosažení požadované připravenosti a schopnosti.

  V rámci programu je AČR vybavována moderními prostředky geografické a hydrome-teorologické služby. Na rozhodující projekty programu již byly zahájeny dodávky nebo byly uzavřeny smlouvy. Do konce roku 2008 bylo do AČR dodáno více než 100 nových a mo-dernizováno dalších několik desítek různých spojovacích provozoven a velitelsko-štábních vozidel, byly zavedeny nové automatizované geografické systémy, modernizovaný systém řízení palby protivzdušné obrany včetně centrálního dohledu a multilink data translátoru, do AČR byly dodány stovky nových radiostanic, více než 75 kryptografických prostředků a implementováno několik desítek nových aplikací programového vybavení pro stovky účastníků. Systémy jsou certifikovány pro práci s utajovanými informacemi.

  koMunikaČnÍ a inForMaČnÍ systéMy Mo (kis Mo)Programy 107 020 a 207 070, jejichž obsahem je rozvíjet, modernizovat a provozovat

  KIS MO, v roce 2008 v rámci jednotlivých akcí naplňovaly úkoly a cíle, které byly správcem průřezové oblasti KIS AČR stanoveny a požadovány k zabezpečení provozu, modernizace a rozvoje oblasti informačních technologií používaných a provozovaných v AČR. Jednalo se o tyto hlavní úkoly: Provozování stacionární vojenské spojovací sítě ICT MO

  Stacionární vojenská spojovací síť zajišťuje všem organizačním celkům resortu MO komplexní informační podporu v době míru i krizových situací, včetně zabezpečení zahraničních vojenských misí AČR. Mezi stěžejní úkoly, které byly stanoveny pro roky 2008–2011 je zabezpečení smluvních dodávek pozáručních servisů pro jednotlivé systémy SVSS, dodávek hlasových a datových telekomunikačních služeb a poštovních služeb pro organizační celky resortu MO.Cílem akcí, jejichž realizace byla zahájena v roce 2008, je zabezpečení provozu staci-onární vojenské spojovací sítě resortu MO, tj. pořízení požadovaného majetku, jako např. měřicí přístroje, klimatizační jednotky, výpočetní technika, koncová komunikační zařízení a související zařízení, testovací a antivirové pracoviště, náhradní díly, drobný materiál pro provoz a údržbu a provozní materiál, programové (softwarové) produkty pro zabezpečení provozu SVSS a služeb, revize a kalibrace měřicích přístrojů, zařízení a digitálních vah, školení a vzdělávání technického personálu, montáže vnějších sla-

 • 33

  MINISTERSTVO OBRANY ČR

  boproudých rozvodů, opravy a údržba motorgenerátorů, kabelových sítí, mobilních telefonů, uzlů rádiového přístupu, výpočetní techniky, systému InfoLive, výplatních strojů NEOPOST, šifrátorů BULK a systému CRONOS, zabezpečení provozu, podpo-ry, oprav a údržby mikrovlnné sítě Tempo a jejích podsystémů a vojenské spojovací sítě Alcatel a jejích podsystémů, telekomunikační hlasové a datové služby, poštovní služby pro organizační celky resortu MO.

  Výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémůVýstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémů resortu MO obsahuje výstavbu a provozování informačních systémů MO, dostavbu komunikační infrastruktury MO. K zabezpečení hlavních cílů a úkolů v oblasti výstavby a provozo-vání komunikačních a informačních systémů MO byly v roce 2008 provedeny tyto nezbytné nákupy:– nákup služeb systémové podpory k zabezpečení provozu pro všechny IS. Systémová

  podpora zabezpečení provozu je zaměřena na zajištění úkonů potřebných pro bez-poruchový rutinní provoz všech IS, hotline dodavatelů a řešení havarijních situací;

  – nákup služeb v oblasti školení pro vybrané specialisty zabezpečující provoz jednotli-vých FAS a školení pro koncové uživatele na komerční SW a APV;

  – nákup licencí softwarových produktů na komerční bázi včetně speciálního aplikační-ho programového vybavení (APV), které je vyvíjeno a dodáváno specializovanými dodavatelskými firmami a slouží k dalšímu rozvoji jednotlivých informačních systémů resortu MO;

  – nákup pozáručního servisu výpočetní techniky a oprav ICT technologií, dále oprav (včetně profylaktických kontrol a revizí) záložních zdrojů, napájení a příslušenství;

  – nákup technologií pro zabezpečení požadované reprodukce ICT technologií re-sortu MO. Jedná se zejména o nákup serverů, stolních, přenosných i speciálních počítačů, nákup periferních zařízení, náhradních dílů a spotřebního provozního materiálu.

  Průřezový informační systém MO (PRIS MO)Finanční prostředky určené k realizaci projektu PRIS MO byly na základě rozhodnutí správce průřezové oblasti KIS AČR použity v rámci jiných akcí programu 207 070 a část prostředků byla použita k realizaci projektu „Poradenské služby PRIS MO“, jehož cílem je zpracování zadávací a smluvní dokumentace pro výběr budoucího systémového integrátora realizace projektu PRIS MO, který bude realizován resortem Ministerstva obrany v letech 2010–2014.

  Transportní síť IIProjekt „Transportní síť II.“ je zařazen do programu 107 010 – Rozvoj komunikač-ních a informačních systémů, jehož cílem je výstavba transportní sítě jako první fáze modernizace komunikační infrastruktury resortu MO vedoucí k postupnému zasazení perspektivní, výkonné a spolehlivé telekomunikační technologie zajišťující novou úro-veň a kvalitu zejména datových služeb, včetně spolehlivosti a bezpečnosti celé komu-

 • 34

  ROČENkA 2008

  nikační infrastruktury s ohledem na snížení počtů osob zabezpečujících komunikační infrastrukturu.Transportní síť je určena k přenosu informací i z nových zdrojů, jako jsou rozličné senzory, radary, videokamery, automatické zbraňové systémy, monitorovací terminály a další zařízení směrem ke štábním systémům pro podporu velení a řízení, s přísluš-ným stupněm zabezpečení a ochrany utajovaných dat. Umožňuje komunikační posun směrem k rychlým datovým přenosům, umožňuje do budoucna zavést hlasové službu (VoIP) s odpovídajícím servisním zabezpečením (QoS) a dosáhnout vyšší propustnosti a efektivnosti přenosu dat využívaných ve stávajících a budoucích zbraňových systé-mech. Současně musí zabezpečit komunikaci v rámci koaliční součinnosti členských států NATO a komunikaci v rámci státní správy.Výstavbou transportní sítě bude zabezpečeno spojení do všech posádek a dislokačních míst AČR na bázi mikrovlnné technologie SDH a vytvoření synchronního přenosového prostředí s vysokou přenosovou kapacitou n x 155 Mb/s, včetně nutných stavebních prací a proškolení personálu.Na realizaci projektu jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 470 mil. Kč.

  plnĚnÍ proJektŮ v oblasti neMovité inFrastruktury a nsip v roCe 2008

  Projekty infrastruktury Celkové náklady (mil. Kč)Realizace v roce

  2008 (mil. Kč)

  Letecká základna Čáslav 4 311,873 176,540

  Letecká základna Náměšť nad Oslavou 2 344,094 397,296

  Rekonstrukce objektů integrovaného MO 1 183,000 204,585

  Základna pozemních sil Jince 1 600,983 140,518

  Základna pozemních sil Bechyně 881,521 66,569

  Základna pozemních sil Žatec 524,237 0

  Rekonstrukce a výstavba základny opravovaného materiálu Štěpánov 1 175,730 138,314

  Výstavba infrastruktury pro přijetí reakčních sil NATO (CP 2A 0022) 3 172,464 262,346

  Zapojení ČR do NATINADS (CP 5A 0044) 1 087,599 51,913

  Zapojení vzdušných sil AČR do systému velení a řízení vzdušných sil NATO – ACCS (CP 5A 0109) 2 175,247 179,318

  leteCkÁ ZÁklaDna ČÁslavCílem projektu je modernizace infrastruktury základny taktického letectva v souladu

  s platnou legislativou ČR, technickými normami národními i normami Severoatlantické aliance, splňující minimální vojenské požadavky (MMR) NATO a umožňující plnění úkolů

 • 35

  MINISTERSTVO OBRANY ČR

  NATINADS a HOST NATION SUPPORT (HNS). Modernizace zahrnuje změny vyvolané za-vedením nového nadzvukového letounu do výzbroje AČR a zvýšení objektové bezpečnosti.

  V roce 2008 bylo proinvestováno celkem 176,540 mil. Kč a byly dokončeny projekty „Výstavba systémů komplexního zabezpečení 2. část“, „Výstavba nových úkrytů letounů“, „Sklad munice Červený Vrch“ a „Výstavba multiskladu“. Tím byla ukončena I. etapa výstavby LZ Čáslav.

  leteCkÁ ZÁklaDna nÁMĚŠŤ naD oslavouCílem projektu je modernizace infrastruktury základny v souladu s platnou legislati-

  vou ČR, technickými normami národními i normami NATO, vytvoření odpovídajícího záze-mí pro kvalitní plnění úkolů personálu základny, bezproblémové nasazení národní letecké techniky, a to jak v době míru, tak ve válečném stavu, přemístění jedné letky z 23. základny vrtulníkového letectva Přerov a umožnění nasazení letecké techniky a jednotek Aliance.

  V roce 2008 bylo proinvestováno celkem 397,296 mil. Kč. Tím byla ukončena I. etapa výstavby LZ Náměšť nad Oslavou.

  rekonstrukCe obJektŮ inteGrovaného MoRealizace projektu „Praha – Rekonstrukce objektů MO, 1. část“ byla zahájena v únoru

  2006. Generálním zhotovitelem je firma HOCHTIEF CZ, a.s. Za rok 2008 bylo proinves-továno 204,585 mil. Kč.

  V listopadu 2008 byla dokončena rekonstrukce Domu armády Praha a objekt byl pře-dán do užívání VLRZ Praha. Taktéž byla dokončena spojovací chodba mezi objekty GŠ AČR a DAP v délce 41 m. V prosinci 2008 byly obnoveny přerušené práce na objektech GŠ AČR s předpokladem jejich dokončení v roce 2010.

  ZÁklaDna poZeMnÍCh sil JinCeCílem projektu je modernizace infrastruktury posádky pro dislokaci dělostřelecké brigá-

  dy, vytvoření adekvátních podmínek pro výcvik profesionálních vojsk a plnění stanovených úkolů. Modernizace zahrnuje rekonstrukce stávajících budov a výstavbu nových objektů včetně inženýrských sítí. Celkové náklady v letech 2003 až 2008 činily 470,837 mil. Kč.

  V roce 2008 bylo proinvestováno celkem 140,518 mil. Kč, byla dokončena výstavba telefonních ústředen a páteřních rozvodů inženýrských sítí s blokovou kotelnou.

  ZÁklaDna poZeMnÍCh sil beChynĚCílem projektu je rekonstrukce stávajících objektů pro potřeby velitelství ženijního

  praporu a ženijní brigády a dostavba nových prostorů pro uložení techniky, včetně tech-nického zázemí (TOV, PHM, stálý park techniky). Celkové náklady vložené v letech 2003 až 2008 do nemovité infrastruktury činily 257,491 mil. Kč.

  V roce 2008 bylo proinvestováno celkem 66,569 mil. Kč a byla dokončena rekonstruk-ce objektu určeného pro činnost příslušníků praporu.

 • 36

  ROČENkA 2008

  ZÁklaDna poZeMnÍCh sil ŽateCCílem projektu je vytvořit rekonstrukcí stávajících a dostavbou nových objektů základní

  podmínky pro dislokaci útvarů 4. brigády rychlého nasazení. Celkově proinvestované ná-klady v letech 2003 až 2008 dosáhly výše 91,609 mil. Kč.

  V roce 2008 nebyly rekonstrukce nemovité infrastruktury či jejich výstavba realizovány.

  rekonstrukCe a vÝstavba ZÁklaDny opravovaného MateriÁlu ŠtĚpÁnovCílem projektu je vystavět nebo zrekonstruovat nemovitou infrastrukturu stávajícího

  areálu kasáren ve Štěpánově u Olomouce. Generel výstavby zpracovaný v roce 2004 stanovil optimální rozvoj základny v souladu s novými požadavky na provádění oprav a uskladnění opravovaného materiálu pro potřeby celé AČR. Celkové náklady na výstavbu a rekonstrukci dle generelu jsou ve výši 1 175,730 mil. Kč.

  Dosavadní náklady na výstavbu činí 343,189 mil. Kč. V roce 2008 bylo proinvestováno celkem 138,314 mil. Kč.

  Pokračovala výstavba centrálního skladu, rekonstrukce hal a energetického kabelo-vodu. V červenci 2008 proběhla kolaudace těchto objektů. Dále byla zahájena výstavba ekologického skladu a terminálového překladiště.

  vÝstavba inFrastruktury pro pŘiJetÍ reakČnÍCh sil nato (Cp 2a 0022)CP (Capability Package) obsahuje 30 projektů zaměřených na dobudování LZ Čáslav

  a LZ Náměšť nad Oslavou dle aliančních požadavků a standardů, které umožní přijetí a operační nasazení vyčleněných vzdušných sil NATO na těchto základnách. Dále za-hrnuje výstavbu požadované skladovací kapacity leteckých a automobilních pohonných hmot.

  Realizace prvního projektu byla zahájena v roce 2001 a ke konci roku 2008 byly dokončeny veškeré projekty pro LZ Čáslav i LZ Náměšť nad Oslavou, mimo projekty stanovišť testování motorů. V roce 2008 byl rovněž dokončen sklad leteckých pohon- ných hmot pro LZ Náměšť nad Oslavou v Heřmanově Městci a sklad automobilních pohonných hmot v Roudnici nad Labem. Celkově bylo v roce 2008 proinvestováno 262,346 mil. Kč.

  V roce 2009 je plánována výstavba stanoviště testování motorů na LZ Čáslav a zahájení projektové přípravy produktovodního propojení skladu pohonných hmot Správy státních hmotných rezerv v Heřmanově Městci a LZ Čáslav.

  ZapoJenÍ Čr Do natinaDs (Cp 5a 0035)CP zahrnuje 8 základních projektů zaměřených na dosažení minimálních vojenských

  požadavků pro zapojení vzdušných sil do Integrovaného systému protivzdušné obrany NATO (NATINADS).

  V rámci projektu „Spojení zem–vzduch–zem“ bylo ukončeno mezinárodní výběro-vé řízení na dodávku rádiového systému pro zabezpečení elektronickému rušení odol-

 • 37

  MINISTERSTVO OBRANY ČR

  né a utajené hlasové komunikace mezi místem velení vzdušných sil a aliančními letouny. Smlouva byla podepsána 15. 6. 2009.

  Pro projekt „CRC/SAM Interface“ byly prostřednictvím agentury NC3A pořízeny linkové a hlasové šifrátory pro komunikační rozhraní mezi místem velení VzS a prostředky PVO.

  S agenturou NAMSA byla v rámci projektu „Komunikační rozhraní na AWACS“ uza-vřena dohoda na pořízení zařízení MIDS-LVT pro datovou a hlasovou komunikaci mezi místem velení vzdušných sil a prostředky NAEW. Souběžně bylo s českým dodavatelem řešeno zpracování bezpečnostní dokumentace projektu.

  V roce 2008 bylo v rámci CP 5A0035 proinvestováno celkem 8,042 mil. Kč z finančních prostředků NATO.

  vÝstavba pÁteŘnÍCh raDarŮ (Cp 5a 0044)Cílovým stavem CP je pořízení dvou páteřních radarů PVO na stanovištích Nepolisy

  a Sokolnice.Radar na stanovišti Nepolisy je po všech továrních a instalačních zkouškách v závěreč-

  né fázi testování, kde se bude mj. sledovat v nepřetržitém provozu spolehlivost a provo-zuschopnost zařízení. Ve vztahu k budově a samotnému stanovišti Nepolisy zbývá provést závěrečné kolaudační řízení.

  Na stanovišti Sokolnice byla dokončena výstavba radarové věže a finální úprava okol-ního terénu. Vlastní radarová technologie prošla úspěšně továrními testy u výrobce, byla provedena její instalace do radarové věže a proběhly instalační testy. Stavební úřad vydal povolení k provozu technologie před kolaudací.

  Celkově bylo v rámci CP 5A 0044 v roce 2008 proinvestováno 51,913 mil. Kč. Do-končení projektu a předání obou radarů k plnému operačnímu nasazení se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2010.

  ZapoJenÍ vZDuŠnÝCh sil aČr Do systéMu velenÍ a ŘÍZenÍ vZDuŠnÝCh silnato – aCCs (Cp 5a 0109)

  CP byl schválen Severoatlantickou radou 6. května 2005 v celkovém plánovaném ob-jemu pro 5 projektů ve výši 1,259 229 mld. Kč. V roce 2007 byl rozšířen o projekt „Re-konstrukce místa velení vzdušných sil Stará Boleslav“ (původně v CP 5A 0035) s celkovými náklady 916, 018 mil. Kč. Tento projekt byl v roce 2008 dokončen.

  Pro stěžejní projekt „ARS Stará Boleslav“ byla ve spolupráci s agenturou NACMA v několika kolech posouzena nabídka dodávek konsorcia ACSI a proběhla vyjednávání o ceně. Jednání byla v prosinci 2008 uzavřena. Byla zpracována a převzata studie pro místo velení a řízení typu WOC. V rámci projektu „ACCS – technologie KIS, LZ vzduš-ných sil“ byla realizována dodávka dvou souprav D SQOC leteckých základen vzdušných sil v souladu s aliančním programem ACCS, s určením pro LZ Náměšť a zVrL Přerov pro misi v Afghánistánu.

  Celkově bylo v roce 2008 proinvestováno v rámci CP 5A 0109 179,318 mil. Kč.

 • 38

  ROČENkA 2008

  proGraMy vÝZkuMu a vÝvoJeCílem výzkumu a vývoje je získání vyšších schopností, nových poznatků a zabezpečení

  výzbroje AČR novými systémy s kvalitativně vyššími vlastnostmi. Vytvořená struktura před-stavuje otevřený systém pro uplatňování požadavků složek velení a řízení AČR.

  proGraM 907 950 – proFesionaliZaCe arMÁDy České republikyHlavní projekty programuVÝBUCH – Ochrana logistických a bojových vozidel proti výbuchuCílem projektu je výzkum a návrh systému přídavného pancéřování (systému pancéřo-vání) pro umístění před základní konstrukcí (pancíř logistických nebo bojových vozidel jako ochrany osádky proti tlakovým minám, případně improvizovaným náložím a tento systém pancéřování ověřit balistickými testy a testy na demonstrátoru vycházejících ze speciálního logistického zodolněného vozidla (TATRA – vojenská verze, Land Rover Defender). Výsledné řešení zajistí:– přežití osádky malého zodolněného logistického vozidla (představitel Land Rover

  Defender 110/130 při napadení vozidla výbuchem definovaným úrovní 1 (LEVEL 1) dle STANAG 4569 bez podstatných zranění;

  – přežití osádky středního zodolněného logistického vozidla (představitel TATRA 4x4) při napadení vozidla výbuchem definovaným úrovní 2 (Level 2) dle STANAG 4569 bez podstatných zranění.

  KSSR – Výzkum kombinované metody určování polohy a výšky cíleCílem projektu je provést výzkum metod určování polohy letounu senzory s využitím synchronizované sekundární rádiolokace, ověřit metody a algoritmy simulací. Výsledky bude možné využít jako podklad pro návrh vysoce přesného navigačního systému a pro zvýšení stupně automatizace řízení civilního i vojenského letového provozu.DEMIN – Dálková detekce minových políHlavním cílem projektu je na základě popisu vlastností charakteristických materiálů používaných při výrobě min, analyzovat vhodné metody řešení detekce min, založené na vyhledávání nehomogenit vyvolaných těmito materiály. Poté s využitím počítačo-vého modelování (např. v programovém systému MATLAB) určit metody nejvhod-nější a aplikovaným výzkumem v laboratorních podmínkách získat data pro stanovení požadavků a výchozích podkladů pro fázi budoucího vývoje detektoru minových polí použitelného v praktických podmínkách.

  proGraM 907 960 – reForMa oZbroJenÝCh sil České republikyHlavní projekty programuASkD-V – Mobilní dílenský prostředek pro opravy výzbrojeCílem projektu je vyvinout mobilní dílenský prostředek pro údržbu a opravy výzbroje k provádění údržby a běžných oprav výzbroje používané vojenské techniky včetně nově zavedené a zaváděné při činnosti vojsk v polních podmínkách a v zahraničních misích.

 • 39

  MINISTERSTVO OBRANY ČR

  AM 50/70 – Automobil mostní AM 50 (70 tun)Cílem projektu je vyvinout „Automobil mostní AM 50 (70 tun)“, který je určen k vy-tvoření soupravy čtyř identických automobilů mostních se schopností zřídit mechani-zovaný most na pevných podpěrách o celkové délce 44 metrů k zabezpečení přeprav tankové a automobilní vojenské techniky přes suché i mokré překážky s maximální hloubkou překážky do 6 metrů. Prostředek je určen k činnosti vojsk v polních pod-mínkách a v zahraničních misích. Prostředek musí zabezpečit přepravu techniky dle STANAG 2021 v zatěžovací třídě MLC 70.OTS PS-PLV – Automatizovaný systém velení a řízení protiletadlového vojska integrovaný v rámci ASVVŘ/BVISHlavním cílem tohoto projektu obranného vývoje je zajištění funkčnosti automatizo-vaného systému velení a řízení protiletadlového vojska (ASVŘ/PLV) jako integrální součásti operačně-taktického systému velení a řízení pozemních sil (OTS VŘ PozS) s příslušnými výstupními produkty a propojením ASVŘ/PLV s ostatními podsystémy velení a řízení OTS VŘ PozS a rozhraními pro součinnostní prvky OTS VŘ VzS. To bude zahrnovat detailní analýzu a návrh systému, vytvoření funkčních vzorů, kterými se ověří funkčnost návrhu a vytvoří předpoklady pro vlastní realizaci systému.OTS PS-CHV – Účelově zaměřený podsystém chemického vojska, součást všeo-becných podsystémů OTS VŘ PozSHlavním cílem daného projektu obranného vývoje je zajištění funkčnosti automatizova-ného systému vševojskového velení a řízení/NBC (ASVŘ/V-NBC) a bojového vozidlové-ho informačního systému/NBC (BVIS/V-NBC) chemického vojska jako integrální součásti operačně- taktického systému velení a řízení pozemních sil (OTS VŘ PozS) AČR s pří-slušnými výstupními produkty a propojením těchto podsystémů s ostatními podsystémy velení a řízení OTS VŘ PozS. To bude zahrnovat detailní analýzu a návrh systému, vytvo-ření funkčního vzoru s prvním a druhým přírůstkem aplikačního programového vybavení, kterým se ověří funkčnost návrhu a vytvoří předpoklady pro vlastní realizaci systému.

  proGraM 907 970 – sChopnosti – DosaŽenÍ DeklarovanÝCh alianČnÍCh poŽaDavkŮHlavní projekty programuAKTIVNÍ OCHRANA – Výzkum systému aktivní balistické ochrany vojenské technikyCílem projektu je teoretický výzkum systémů aktivní ochrany vojenské obrněné tech-niky a experimentální ověření jejich schopností zničit anebo podstatně snížit účinky prostředků ohrožujících obrněnou techniku (podkaliberní projektily a střely s kumula- tivní hlavicí). Řešený systém bude detekovat, zneškodňovat nebo podstatně snižovat účinky PT prostředků ohrožujících těžkou obrněnou bojovou techniku. Systém bude řešit i ochranu lehce pancéřovaných vozidel (se základní balistickou ochranou dle STANAG 4569, stupeň ochrany 3) před RPG střelami. PT prostředky rozumíme projek-


Recommended