Home >Documents >Roèník 17 Èíslo 5 27. 5. 2012 DUCH SVATÝ VSTUPUJE DO ... ·...

Roèník 17 Èíslo 5 27. 5. 2012 DUCH SVATÝ VSTUPUJE DO ... ·...

Date post:31-Jan-2018
Category:
View:214 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Ronk 17

  - PAST strana 1-

  slo 5 27. 5. 2012

  www.faslavicin.cz

  INSPIRACE PUTOVNM

  Bv zvykem, e pape po nvratu ze zahranin apotolsk cesty zhodnot ve svm proslovu pi nejbli steden generln audienci jej prbh. Samozejm se nechci nikterak srovnvat s papeem, jen bych si dovolil se jm inspirovat a v tomto vodnku se vrtit k naemu polskmu putovn.

  Ve dnech 7. - 8. 5. jsme ve skupin 49 poutnk vyrazili autobusem do Polska. Ped nmi byla celkem tyi stejn msta, kter jsme hodlali navtvit.

  Zaali jsme v solnch dolech ve Vielice (nzvy mst budu pst v eskm pepise) v blzkosti Krakova. Jak namhav, ale i nebezpen tam musela bt prce v dvn minulosti, kdy se zde sl zaala tit. Na druhou stranu jsme si znovu mohli pipomenout to, co zaznv v nzvu znm pohdky, e sl je nad zlato. Nejen e je potebn v mnoha rznch pouitch pro ivot, ale skuten mla v minulosti obrovskou hodnotu. Stoj za to si zde tak pipomenout Jeovo slovo Vy jste sl zem; jestlie vak sl pozbude chuti, m bude osolena? K niemu ji nen, ne aby se vyhodila ven a lid po n lapali. (Mt 5,13) Kesan toti nemaj bt nemastn, neslan, ale jak se vyjdil pape Benedikt XVI., mme bt kreativn meninou.

  Pot jsme se posunuli na pedmst Krakova do Lagievnik, kde se nalz velkolep svatyn Boho milosrdenstv. Ve zaalo zjevenm Jee eholn seste Faustyn (ila v letech 1905 1938), kter na tomto mst zasvtila Bohu svj ivot v kltee. Namsto pouh Bo spravedlnosti je zde zdraznna Bo lska. Prv tato Bo lska uskuteujc se v milosrdenstv je na nadj v tomto pozemskm putovn. Nemusme t obteni nam zlem, vinou, hchem, ale znovu a znovu smme pokorn hledat a nalzat otevenou milujc Bo nru, abychom v daru Boho odputn (skrze svtost smen) opt objevovali radost z Boho obdarovn a z daru vry i novou odvahu bt nositeli a iiteli dobra a pokoje. Na stn baziliky je v poltin st modlitby zasvcen, kterou v r. 2002 pi posvcen baziliky pednesl pape Jan Pavel II.: Boe, milosrdn Ote, zjevil jsi svou lsku ve svm

  Synu Jei Kristu a vylv ji na ns v Duchu Svatm, Utiteli, tob dnes svujeme osudy svta i kadho lovka.

  Velmi vznamnm polskm, ale i evropskm poutnm mstem je Jasn Hora v enstochov. Stedem tohoto poutnho marinskho msta nen pipomnka zjeven Panny Marie, ale starobyl obraz Panny Marie s Jekem. Jeho st se klade nkde do 13. 14. stolet, ale me bt jet mnohem star. Dokonce podle legendy jej ml namalovat evangelista sv. Luk na desku stolu Sv. Rodiny. Toto Mariino zobrazen je srdcem tohoto msta, pipisuj se mu mnoh zzraky, krom jinho tak osvobozen jasnohorskho kltera pauln, kde se ono poutn msto s obrazem nachz, od pesily vdskch vojsk v roce 1655. Pape Jan Pavel II. se kdysi vyjdil v tom smyslu, e kdo chce zachytit, m tepe srdce Polk, a jede na Jasnou Horu. Sm pape Jan Pavel II. snad nikdy pi svch apotolskch nvtvch Polska nevynechal nvtvu tohoto msta. Piznm se, e pro m osobn je to msto mho srdce. Zde v modlitb ped obrazem ern Madony njak ctm zvltn mateskou ptomnost Panny Marie. Pokud je to jenom mon, snam se zde aspo na chvli pobt kad rok.

  Poslednm mstem naeho putovn byl bval koncentran tbor v Osvtimi. Byl zaloen v r. 1940 a od r. 1942 zde zaalo masov vyvraovn, bc denn po tiscch obt. Nmci zde v plynovch komorch vradili nejen idy, ale i ostatn obyvatele okupovan Evropy. ekl bych, e toto msto ukazuje, eho veho je schopen lovk bez Boha. Zde je poteba hodn mlet z hrzy tohoto msta. S ctou se sklnme ped obmi nacistickho teroru, svujeme je Bomu milosrdenstv a sami se otevrme Bohu, aby skrze ns mohl do naeho okol proudit duch odputn, pokoje a dobra.

  Dkuji vem, kte se zaslouili o skvlou organizaci naeho putovn, vem astnkm za jejich vbornou spoluprci a pozitivn atmosfru, a pedevm dkuji tak naemu Pnu za ve, m ns na pmluvu Panny Marie na tto pouti provzel a obdarovval.

  P. Miroslav Strnad

  DUCH SVAT VSTUPUJE DO NAEHO IVOTA DO T MRY, DO JAK MU OTEVRME SV SRDCE SVM ANO.

 • - PAST strana 2 -

  V nedli 20. kvtna 2012 pistoupilo 24 dti z na farnosti v kostele sv. Vojtcha k prvnmu svatmu pijmn. Pejeme dtem a upmn se za to modlme, aby cel svj ivot ily ve spojen s Jeem v Eucharistii a nikdy nezapomnly, e jsou dtmi Bomi.

  Fotografick ohldnut za poutnm zjezdem do Polska

  a za 1. svatm pijmnm ...

 • - PAST strana 3 -

  as modlitby vnovan Bohu nejen neumenuje innost a inorodost lsky vi druhm lidem,ale ve skutenosti je nevyerpatelnm zdrojem tto innosti.

  Mil sestry, mil brati,

  provme kvten, kter je zvltnm zpsobem vnovn Jeov Matce Pann Marii, ale tento msc pin i adu dalch podnt k zamylen o dnen rodin; jednak st vro, kdy jako ocenn a uznn dleitosti eny v rodin byl vyhlen a poprv slaven Den matek. Stalo se tak ve Spojench sttech americkch a u ns byl tento den slaven (i kdy s uritm peruenm) od roku 1923 vdy druhou kvtnovou nedli.

  Dle si pipomnme vznamn den 15. kvten, kter Valn shromdn Organizace spojench nrod ponaje rokem 1994 vyhlsilo jako Mezinrodn den rodin. Dvodem a clem bylo poslen vdom dleitosti rodiny jako zkladnho prvku spolenosti a tak podncen institucionlnho sil nrod a jejich politik k een vnch otzek souvisejcch s rodinou.

  Bezprostedn se tento list vnovan rodin dotk u VII. svtovho setkn rodin se Svatm otcem Benediktem XVI., kter probhne na pelomu kvtna a ervna v italskm Miln. Tato setkn rodin probhaj v tletch intervalech od roku 1994.

  Je dleit nezapomnat, e rodina je oblast, kter pat k nejcennjm darm lidstva. Z hlediska spoleenskho poznn nem dnes rodina dnou jinou alternativu. Kde jinde se me lovk nauit odpovdnosti? Kde jinde me lpe zrt ne v rodin, kter je zaloena na ls kyplnm, stabilnm a rovnoprvnm vztahu mue a eny? Vechna jin vchovn zazen jsou spn jen do t mry, do jak dokou fungujc rodinu napodobit. Nae budouc spolenost, a je tm mylena obansk spolenost, bude natolik svobodn, spravedliv, vldn a tolerantn, nakolik rodie dokou dobe vychovat sv dti. To neme udlat nikdo jin. Pes toto vechno se obvykle o rodinu zane nkdo zajmat, a kdy je ped rozpadem. Individualismus a touha po osobnm prospchu, pznan pro nai dobu, in rodiny stle kehmi. A prvnmi obmi se pak stvaj dti, protoe jsou zbaveny opory v jednot rodi. Jsou to znm vci a zamuje se na n ada nejen crkevnch dokument, ale i profnnch studi.

  Jak to vypad s rodinou dnes?

  Je zajmav, e podle nedvno zveejnn statistiky devadest procent obyvatel na zem jako nejvt hodnotu svho ivota tou najt vhodnho partnera a vydret s nm v jednom manelstv. Pro fakt, e je realita jejich manelstv jin, je uvdno mnoho dvod. Pat k nim nedostaten komunikace v rodinch, chybjc pozitivn vzory ve vlastn rodin, pesvden, e cesta k spnmu ivotu a osobnmu prospchu podporovanmu spolenost vyaduje individualismus, nestupnost, tvrdost, dokonce i urit formy nsil.

  A tak jsme svdky toho, jak m nakonec stle mn mladch lid odvahu se na nkoho vzat, zaloit rodinu a dt ivot dtem. Boj se ztrty svobody i zajmavho zamstnn, kter je synonymem pro zajitnou ivotn

  rove a je povaovno za j ed in zpsob s e b e r e a l i z a c e a naplnn vlastn identity. Dalo by se ct, e mnoho lid tou po cli, ale nejsou ochotni jt po cestch, kter k tomuto cli vedou.

  Na zklad toho, co bylo eeno, chceme vyjdit podkovn a uznn vem, kte se neboj uven vstupovat do manelstv a neboj se mt dti, i kdy s pchodem dt do rodiny se radikln mn nroky na oba rodie, zvlt na matku, kter ve vtin ppad pebr hlavn thu pe. Zamstnavatel dv rodim pro vchovu dtte jakousi dovolenou. Je zvltn, e i mnoho lid povauje toto nov, v porovnn s nasazenm v zamstnn mnohem nronj vyten, za jakousi dovolenou. Vme si rodi, kte chpou rodiovskou pi jako nenahraditelnou pro dt i pro jeho lidsk zrn. Proto maj odvahu spokojit se s ni ivotn rovn a investovat (as i penze) do dt.

  Zaloen rodiny povaujeme pinejmenm za rovnocenn sil, jakm je budovn profesn kariry, a prci pro rodinu za stejn pnosnou jako prci placenou. Nebojte se investovat do budoucnosti a ijte naplnni nadj, e i okamit nepohodl a s nm spojen ob pinesou dobr ovoce. Poet a vchova dt je jedinenm a nenahraditelnm zdrojem skuten prosperity spolenosti i vs samch, i kdy to nae souasn spolenost vtinou takto neoceuje.

  Tmatem letonho Svtovho setkn rodin v Miln je Rodina, prce a slaven. Toto tma se dotk vztahu mue a eny, jejich pebvn ve svt prce a provn jejich vzjemnho vztahu v rodin, kter je vyjdeno slovem slaven. Chce se tedy zabvat nalhavou otzkou souasn rodiny, aby se stvala zkladnm mstem, kde se lska ije a kde se k lsce vychovv (Benedikt XVI.), a souasn obstt ve shonu kadodennho ivota.

  Obtav lska rodi peujcch o kad sv dt nen v prvn ad njakm vkonem, ale projevem vztahu k dtem. Prv rodie jim nenahraditelnm zpsobem pomhaj vytvet vlastn vztahy ke svtu, kter je obklopuje, a samozejm tak k Bohu. Rodina se stv plodnou, kdy chrn rytmus kadodennho ivota mezi prac a slavenm, mezi nhou a lskou, silm a nezitnost. Tak vzjemnm odpoutnm utvej rodie ivotn styl svch dt. (Pokud se o tchto vcech chcete dovdt vc nebo se za n modlit, jsou vm k dispozici Ppravn katecheze k VII. svtovmu setkn rodin, kter najdete na internetovch strnkch www.rodiny.cz.)

  Sestry a brati, dkujeme kadmu z Vs, kte pijmte pi a starost o dobro rodiny jako dar i jako nejdleitj kol svho ivota, a tak Vm, kte se za to modlte.

  ehnaj Vm biskupov na vlasti.

  Pastsk list k VII. svtovmu setkn rodin

  Miln 30. kvtna 3. ervna 2012

 • - PAST strana 4 -

  A jako Bh, od nho Moudrost pochz, nem ani ona zapoteb vnucovat se silou,protoe obsahuje nepemoitelnou moc pravdy a lsky, kter se prosazuje sama sebou.

  Je ped svm nanebevstoupenm pikazuje uednkm: Zstate ve mst, dokud nebudete vyzbrojeni moc z vsosti.(Lk 24,49). Aby mohli naplnit Jev pkaz: Jdte do celho svta a kate evangelium vemu stvoen. Kdo uv a pijme kest, bude spasen; kdo neuv, bude odsouzen. Ty, kdo uv, budou provzet tato znamen: Ve jmnu mm budou vyhnt dmony a mluvit novmi jazyky; budou brt hady do rukou, a vypij-li nco smrtcho, nic se jim nestane; na chor budou vzkldat ruce a uzdrav je. Oni pak vyli, vude kzali; a Pn s nimi psobil a jejich slovo po

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended