+ All Categories
Home > Documents > ročník 2 ’03 02 · Pomaturitní studium angličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně Letní...

ročník 2 ’03 02 · Pomaturitní studium angličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně Letní...

Date post: 23-Sep-2020
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
30
02 ročník 2 ’03 Pomaturitní studium angličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně Pomaturitní studium angličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně Letní intenzivní kurz? strana 17 Letní intenzivní kurz? strana 17 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi Léto je tady! využijte letních intenzivních kurzů Léto je tady! využijte letních intenzivních kurzů číslo 2 Máte chu naučit se pořádně anglicky a nevíte jak na to? Máte chu naučit se pořádně anglicky a nevíte jak na to? Kterou si vybrat? anketa jazykových škol Kterou si vybrat? anketa jazykových škol ... str. 2 ASTRA - jazyková škola výuka angličtiny pro děti od 3 let! ASTRA - jazyková škola výuka angličtiny pro děti od 3 let! ı [ www.menu.kult.cz ]
Transcript
Page 1: ročník 2 ’03 02 · Pomaturitní studium angličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně Letní intenzivní kurz? strana 17 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími

02ročník 2 ’03

Pomaturitní studiumangličtiny na Masarykově Univerzitě v BrněPomaturitní studiumangličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně

Letní intenzivní kurz?strana 17Letní intenzivní kurz?strana 17

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi

Léto je tady!využijte letních intenzivních kurzůLéto je tady!využijte letních intenzivních kurzů

číslo 2

Máte chu� naučit se pořádně anglicky a nevíte jak na to?

Máte chu� naučit se pořádně anglicky a nevíte jak na to?

Kterou si vybrat?anketa jazykových školKterou si vybrat?anketa jazykových škol ... str. 2

ASTRA - jazyková školavýuka angličtiny pro děti od 3 let!

ASTRA - jazyková školavýuka angličtiny pro děti od 3 let!

ı

[ www.menu.kult.cz ]

Page 2: ročník 2 ’03 02 · Pomaturitní studium angličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně Letní intenzivní kurz? strana 17 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími
Page 3: ročník 2 ’03 02 · Pomaturitní studium angličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně Letní intenzivní kurz? strana 17 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími

viz. str. 5

StudentıRudaıv běžnéıjazykovéıškole

Page 4: ročník 2 ’03 02 · Pomaturitní studium angličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně Letní intenzivní kurz? strana 17 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími

podrobnější informace o naší aktuální nabídce najdete na stránce 15

Starobrněnská 16/18542 211 435, 541 212 262

e-mail: [email protected]

přij�te se přesvědčit!

největší nabídkakurzů angličtinyv Brně

❖ POMATURITNÍ STUDIUM AJ, NJ- příprava na státní i mezinárodní zkoušky- pro všechny typy pokročilostí - ubytování, stravování, posilovna, internet v budově školy - kvalifikovaní čeští i zahraniční lektoři- kurzovné 19.200,- Kč (bez 5% DPH) splatné i ve splátkách

❖ odpolední jazykové kurzy (Aj, Nj, Fr, It, Šp, Rj, …)

❖ individuální a firemní kurzy (dle požadavků klienta)

❖ PŘEKLADY A TLUMOČENÍ (z/do více než 25 svět. jazyků)

MKM Jazyková škola

Překladatelská agentura

Česká 11, II. patro, 602 00 BrnoTel: 542 216 426, 542 213 104

E-mail: [email protected]: www.mkm.cz

Page 5: ročník 2 ’03 02 · Pomaturitní studium angličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně Letní intenzivní kurz? strana 17 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími

[ www.vzdelani.kult.cz ]

Milí čtenáři,

redakce měsíčníku KULT - kulturněinformačního měsíčníku Brna, provás na měsíc květen připravila květ-novou přílohu Vzdělání 02/03 -průvodce brněnskými jazykovýmiškolami a vzdělávacími institucemi.

Toto číslo jsemvěnovali pomatu-ritnímu studiu ci-zího jazyka a let-ním intenzivnímkurzům. V prů-vodci se dočtete ojednotlivých jazy-kových školách,co pro vás v tétooblasti připravili.

Navíc jsme se vybraných jazyko-vých škol dotázali na pár důležitýchvěcí a připravili pro vás zajímavouanketu, kterou najdete na straně 2.Novým počinem je i srovnávací ta-bulka jazykových škol, která by vámměla zpřehlednit vyhledávání.Tabulku přinášíme na straně 18.

Do nastávajícího letního obdobívám přejeme krásnou dovolenou,hodně odpočinku k načerpání no-vých sil k pomaturitnímu studiu ci-zího jazyka v příštím školním rocea čistou hlavu při studiu cizího ja-zyka na některém letním intenziv-ním kurzu.

za redakciRadek Holík

1

VZDĚLÁNÍ - průvodce brněnskými jazykovými školami a vzdělávacími institucemi je barevnýčasopis, který se snaží mapovat současný stav jazykových škol v Brně a jejich kurzů. Je určenstudentům a všem zájemcům o studium cizího jazyka, kterým má napomoci s výběrem studia naněkteré z brněnských jazykových škol.

Obsah a struktura:Průvodce „Vzdělání“ obsahuje adresář jazykových škol a recenzní články o těchto školách kom-binované s barevnou inzercí.

Distribuce:Průvodce je distribuován v celkovém nákladu 15.000 ks prostřednictvím distribuční sítě (sto-jánků) společnosti HORA STYL, s.r.o. do kin, divadel, klubů a dalších kult. zařízení, barů, ka-váren, restaurací apod. Dále na střední, vysoké školy a do všech jazykových škol uvedených vprůvodci.

Cílová skupina:Je určen hlavně zájemcům o studium cizího jazyka, kterým má pomoci s výběrem studia na ně-které z brněnských jazykových škol.

Inzerci přijímá:Obchodní oddělení BLUE HILL 1620, s.r.o., Údolní 53, 602 00 Brno,tel.: 541 146 252, fax: 541 146 368, mobil: 603 289 678

VZDĚLÁNÍ 02/03průvodce brněnskými jazykovými školami a vzdělávacími institucemi ročník 2, číslo 2 / Vydává BLUE HILL 1620, s.r.o.Šéfredaktor a design: Ing. Radek HolíkAsistent šéfredaktora: Marta Holíková Redaktoři: Lenka Kosová, Markéta HavelkováSazba a grafika: Ing. Radek Holík a David Fajkoš Redakce a inzerce: Údolní 53, 602 00 Brno,tel.: 541 146 252, fax: 541 146 368,e-mail: [email protected], www.kult.czDistribuce: HORA STYL, s.r.o. Produkce: HORA STYL, s.r.o.Tiskne: REPROPRINT s.r.o. Registrační číslo: MK ČR E 13811

© BLUE HILL 1620, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce tétopublikace nebo její části, včetně opisování apořizování fotokopií, není povolena bez před-chozího souhlasu BLUE HILL 1620, s.r.o.

Page 6: ročník 2 ’03 02 · Pomaturitní studium angličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně Letní intenzivní kurz? strana 17 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími

Ing. Jiří ZukalJazyková škola Astra

1. Připravujeme letní jazykovýkurz pro rodiče s dětmi, kteří sebudou učit od-děleně i dohro-mady. První tý-den v červencise tedy budemetěšit na všech-ny zájemce, kteří budou chtít strá-vit intenzivní týden se svými dět-mi, hodně se toho naučit a v nepo-slední řadě také prožít spoustu le-grace a zábavy.

2. Pořádáme individuální i skupi-nové kurzy v průběhu celého dne.

3. Výuka angličtiny pro děti od 3let, výuka v doprovodu rodičů anávaznost. Výuka českými i zahra-ničními lektory.____________________________

Martin KleinwächterJazyková škola BEC

1. Připravujeme desetitýdenní kur-zy angličtinyod začátkučervna dosrpna. Po-drobný pře-hled těchtokurzů najdete na naší internetovéstránce.

2. Jednoleté pomaturitní studiumneorganizujeme. Je však možnékombinovat kurzy s různým výuko-

vým programem až do rozsahu dva-nácti vyučovacích hodin týdně.

3. Jednoznačně kvalita výuky, tedykvalitní učitelé, studijní materiály adalší služby studentům.____________________________

Jan ŠildJazyková škola Diplomat

1. Připravili jsme prázdninovékurzy pro studenty všech pokroči-lostí. Od poloviny června budouprobíhat jazykové kurzy všeobecnéangličtiny a konverzace, v intenzitě1x3, 2x2. Dále víkendové a týdenníkurzy, které budou zaměřeny na u-pevnění zna-lostí gramati-ky a slovní zá-soby a kon-verzaci.

2. Pro naše studenty je připravenjednoletý denní pomaturitní kurzanglického a německého jazyka, kte-rý během 634 vyučovacích hodin po-sune studenta o dvě jazykové úrovněnahoru. Dále nabízíme dopolední,odpolední či večerní kursy, firemnívýuku a konverzační kurzy s rodilýmmluvčím. Pro náročnější studentymáme kurzy individuální s možnostíspecializace na obchodní angličtinuči korespondenci.

3. Máme sedmiletou praxi ve výu-ce ročních intenzivních kurzů s vícenež 500 absolventy. K našim priori-tám patří přípravná výuka na mezi-národní zkoušky, které jsou uznává-

2 anketa

[ www.vzdelani.kult.cz ]

Milí čtenáři, pro Vaši snadnější orientaci na poli brněnských ja-zykových škol jsme oslovili několik vybraných institucí, kterým jsme položili následující otázky:

1. Připravuje vaše jazyková škola nějakou letní aktivitu? Jinými slovy - jaká je možnost naučit/doučit se u Vás jazyk přes prázdniny?

2. Z jaké nabídky si u Vás mohou vybírat absolventi středních škol?

3. Co patří k prioritám Vaší jazykové školy?

Kterou si vybrat?

Page 7: ročník 2 ’03 02 · Pomaturitní studium angličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně Letní intenzivní kurz? strana 17 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími

ny celosvětově. Máme vysoké pro-cento úspěšnosti. Za nespornou vý-hodu považují studenti ročních in-tenzivních kurzů kombinovanou vý-uku více učitelů, což jim dává mož-nost poslechu více akcentů. Mezistudenty jsou také oblíbeny našekonverzační kurzy s rodilými mluvčí-mi. Výuka anglického a německéhojazyka je vedena efektivní a zába-vnou formou zkušenými lektory s pe-dagogickým vzděláním. Všem našimstudentům je k dispozici cizojazyčnáknihovna a TV učebna zdarma. ____________________________

Regina JiránkováJazyková škola EASY

1. Poslednítýden v srpnu,tedy od 25. do29. 8. pořádáme intenzivní opakovacíkurzy v rozsahu 25 hodin pro mírně ažstředně pokročilé.

2. Nabízíme denní pomaturitnístudium - 4 stupně pokročilosti včet-ně začátečníků.

3. Máme dvanáctiletou zkušenost spřípravou studentů na Cambridgeskézkoušky a na přijímací zkoušky na VŠ.Lektoři učí již několikátý rok a mají bo-haté zkušenosti. K prioritám patří kon-centrace na angličtinu, přátelské pro-středí - jsme malá škola, takže všichnise navzájem dobře znají.____________________________

Jana AndráškováJazyková škola Kulturního a informačního centra

1. Přes léto organizujeme již tra-dičně posledních čtrnáct dní v srpnujazykové kurzy (němčina, angličti-na). Výuka probíhá od pondělí dopátku, odpoledne nebo dopoledne 4vyučovací hodiny. Vhodné zejménapro studenty k doučení látky před za-hájením školního roku, ale samozřej-mě i pro ostatní zájemce, kteří mo-hou ihned po skončení letního kurzupokračovat od září ve výuce podle to-ho, jaké dosáhli pokročilosti.

2. Nabízíme pomaturitní studium,nebo jazykové kurzy A,N,Fr,Š,It,R vodpoledních nebo večerních hodi-nách. Výuka probíhá 1x nebo 2x týd-ně po dvou vyuč.hodinách.Vyučujeme i 1x za týden 3 vyučovacíhodiny a tzv.„Dobré ráno“, kdy kur-zy probíhají 2x v týdnu s výukou po60 minutách. Organizujeme kurzy scílenou výukou, konverzační kurzy sezahraničními nebo našimi vyučující-mi, dělené kurzy (gramatika náš vyu-čující, konverzace zahraniční). V na-bídce máme také večerní přípravu vy-učovanou 2x/týden/3 vyuč.hodiny.

3. K prioritám naší jazykové školypatří tým kvalifikovaných a zkušenýchvyučujících, kvalitní výuka, velmi dob-rá úspěšnost u státních i mezinárod-ních zkoušek, učebny přímo ve středuměsta a profesionální přístup k našimposluchačům. Nezanedbatelná je ipříznivá cena kurzovného. Na rozdíl odjiných jazykovek u nás výuka probíháod 1. září do 30. června, ne pouze 8 mě-síců.____________________________

3anketa

[ www.vzdelani.kult.cz ]

Page 8: ročník 2 ’03 02 · Pomaturitní studium angličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně Letní intenzivní kurz? strana 17 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími

Eva Bergmannová Jazyková škola Skřivánek

1. Každá z našich 13 provozoven při-pravuje svůj vlastní letní program.Součástí na-bídky jsouměsíční kurzypro veřejnosts různým zaměřením (např. přípra-va na dovolenou, konverzační kurzatd.), dále intenzívní týdenní kurzyse všeobecným či specializovanýmzaměřením (obchodní angličtina,kancelářské minimum, škola hrou,přípravné kurzy na jazykové zkouš-ky apod.). Po celý rok nabízí školaskupinovou a individuální výuku ši-tou na míru pro firmy a veřejnost.Zájemci o jazykové vzdělání majímožnost přihlásit se do intenziv-ních pobytových víkendových nebotýdenních kurzů, které se konají na5 místech České republiky, anebose rozhodnout pro týdenní či čtr-náctidenní studijní pobyt v zahrani-čí. Nedílnou součástí naší celofi-remní nabídky jsou i jazykové tábo-ry pro děti.

2. Mohou se rozhodnout pro sku-pinovou či individuální formu studiav dopoledních, odpoledních a večer-ních hodinách, anebo navštěvovat ve-řejnostní kurzy, do kterých jsou zařa-zeni dle výsledků rozřazovacích testů.Další možností rozšíření jazykovýchznalostí jsou přípravné kurzy na stát-ní zkoušku z angličtiny a němčiny ne-bo kurzy, které jim umožní získat ně-který z mezinárodních certifikátů.Pro ty, kteří nastupují do zaměstnáníjsou určeny kurzy obchodní angličti-ny a němčiny. V nabídce jsou speciali-

zované semináře pro osobní asistent-ky, střední a vyšší management a ob-chodní zástupce, které jsou šité namíru pro dané profesní skupiny.

3. Metodická vyspělost lektorů, je-jich kreativita, náročnost a schop-nost motivovat studenty k maximál-ním výkonům stejně jako jejich lidskýpřístup a přátelská atmosféra.Podstatným faktorem při výběru ško-ly je rovněž počet poboček v celé Čes-ké republice a certifikáty, které doklá-dají profesionální přístup k zákazní-kovi a vysokou míru kvality ve firměPřekladatelský servis Skřivánek,s.r.o., jehož je Skřivánek jazykováškola nedílnou součástí.____________________________

Nina VondrushkovaJazyková škola SLI - INTERNATIONAL

1. Připravujeme letní týdenní aměsíční intenzivní kurzy anglickéhoa francouzského jazyka pro všechnyúrovně pokročilosti.

2. Nabízíme denní pomaturitnístudium angličtiny, francouzštiny,němčiny a rušti-ny. Dále odpo-lední a večernípřípravné kurzyke zkouškámCambridge astátním jazyko-vým zkouškám vdaném jazyce, kurzy obecné angličti-ny a konverzační kurzy.

3. Kvalita, vstřícnost, pohodlí a in-dividuální přístup. Máme vysoce kvali-fikované české i zahraniční lektory,kteří jsou vždy ochotní vyjít vstříc.

Výuka je od počátku prová-děná ve vyučovaném jazy-ce. Studenti mají možnostsi vyzkoušet testy kezkouškám Cambridge astátním jazykovým zkouš-kám v průběhu školníhoroku. Škola má k dispozicibeletrii, audio a video vy-bavení a její učebny se na-cházejí ve středu města vklidném prostředí.

4 anketa

[ www.vzdelani.kult.cz ]

Page 9: ročník 2 ’03 02 · Pomaturitní studium angličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně Letní intenzivní kurz? strana 17 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími

DIPLOMAT jazyková škola Veveří 10, Brno 602 00Tel.: 541 244 707 E-mail: [email protected] Web: www.e-diplomat.czVíce informací: strana 20

5

Již sedmým rokem Vámnabízíme výuku angličti-ny po celý den v mnoharozdílných typech kurzů ajazykových úrovní. Předdvěma lety jsme nabídkurozšířili také o jiné jazyky -němčinu, francouzštinu,španělštinu a další.Studentů, kteří u nás stu-dovali v minulých letech achtějí pokračovat ve stu-diu, značně přibývá. V je-jich případě poskytujemeslevy školného.Také pro následující školní rok proVás připravujeme řadu oblíbenýchkurzů. V tomto průvodci se chcemezaměřit především na roční inten-zivní kurzy 2003-04 a letní kurzy.Rozřazovací testy - trvají 30 min. avyplňují je všichni uchazeči o studi-um (vyjma začátečníků). Test (event.i pohovor pro přípravné kurzy) jebezplatný a nezávazný, stejně jakomožnost navštívit pro představu ozpůsobu výuky vyučovací hodinu vletošních kurzech. Uchazeči o studi-um mají též možnost zjistit svoji jazy-kovou úroveň a tomu odpovídajícívolný kurz po vyplnění on-line testuna internetu.Učební materiál - používáme mo-derní a osvědčený materiál od nakla-datelství Cambridge, Oxford aLongman. Většina používaných u-čebnic je zahrnuta v ceně kurzu.

Můžete využít možnost si zdarmapůjčit knihy (naleznete na webu), au-diokazety a další studijní materiál.Učitelé - čeští učitelé i rodilí mluvčíjsou kvalifikovaní, mají zkušenosti vevýuce a našim společným cílem je vmaximální možné míře splnit Váš po-žadavek na průběh i cíl výuky. Za ne-spornou výhodu považují naši stu-denti fakt, že jsou vyučováni v jed-nom kurzu více učiteli a mají takmožnost poslechu více akcentů - pla-tí především pro intenzivní studenty. Pomaturitní studenti mohou využítvýhod daných přílohou vyhlášky mi-nisterstva školství (MŠMT), do kteréje naše škola zařazena.Druhy kurzů - všeobecný jazyk, pří-pravné kurzy na zkoušky Cambridgea konverzace s rodilým mluvčím.Ve skupině je max. 12 studentů. Vtomto počtu považujeme výuku za

dostatečně intenzivní a záro-veň jsme schopni docílit při-jatelné ceny kurzu.Slevy - při částečné úhradě do4.7.03 je sleva u ročních in-tenzivních kurzů 1.500,-Kč.

Nabízíme také celodenní kur-zy 1 x 3 hod. a 2 x 2 hod. týd-ně, dále konverzaci s rodilýmmluvčím 1 x 2 hod. týdně a in-dividuální a firemní výuku.

Page 10: ročník 2 ’03 02 · Pomaturitní studium angličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně Letní intenzivní kurz? strana 17 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími

ILC - jazyková škola Sukova 2, Brno 602 00Tel.: 542 210 216 Fax: 542 524 182E-mail: [email protected] Web: www.ilcbrno.czVíce informací: strana 20

6

Jazyková škola ILC Brno je jednou zprvních soukromých jazykových školv Brně a může tedy zájemcům nabíd-nout dlouholeté zkušenosti s výukoujazyků. Svou činnost zahájila již v ro-ce 1990 a hned od svého začátku sespecializovala na výuku angličtiny.

Jako jediná škola v moravském regi-onu je ILC členem mezinárodní orga-nizace International House sdružují-cí kvalitní jazykovéškoly po celém svě-tě. Tato organizacebyla založena v ro-ce 1953 a v součas-né době je členemtéto organizace125 jazykovýchškol a vzdělávacíchinstitucí v 38 zemích světa. Jazykováškola, která chce být součástí této or-ganizace, musí splňovat náročnépodmínky. Po přijetí je pak každáškola pod pravidelným dohledem in-spektorů IH, což je zárukou vysoké ú-rovně kvality výuky.

Škola má odborné pedagogické ve-dení představované ředitelem pro vý-uku (Director of Studies), vysocekvalifikovaným pedagogem - rodilýmmluvčím. Jeho náplní je nejen vypra-covávat a koordinovat plán výuky vjednotlivých kurzech, ale hlavně takéna základě vlastní hospitační činnos-ti u lektorů organizovat pravidelnétýdenní semináře pro jejich dalšívzdělávání.

Systém výuky v ILC Brno nabízí kur-zy na 9 pokročilostech od na-prostých začátečníků až po úroveňproficiency. Studenti absolvují nejdří-ve vstupní rozřazovací test a na zákla-dě výsledku testu doporučíme zájem-ci kurz odpovídající jeho současnýmznalostem. Samozřejmá je i možnostnáslechové hodiny zdarma.

Výuka jazyků v síti škol ILC je vedenamoderní a osvědčenou komunikativnímetodou se zaměřením na přirozené,správné a plynulé používání jazyka.

Vyučující v ILC jsou kvalifikovaní rodi-lí mluvčí, kteří mají pro výuku meziná-rodní kvalifikaci RSA/CELTA; působívšak zde i profesionální čeští lektoři.

Vedle odpoledních a večerníchkurzů angličtiny na všech pokroči-lostech nabízíme studium všeobec-né obchodní angličtiny a kurzy při-pravující na zkoušku BEC 2, dále pří-pravné kurzy ke Cambridgeským

zkouškám PET,FCE a CAE, kon-verzační kurzy srodilými mluvčí-mi, podnikové aletní kurzy, kurzypobytové (VelkáBritánie, USA,Austrálie). V pří-

padě kombinace kurzů, zejménastandardního kurzu s kurzem konver-zace poskytujeme výrazné slevy.

O kvalitě výuky na škole svědčí takéúspěšnost studentů u Cambridges-kých zkoušek - ta je tradičně vysoká,např. při posledním zkušebním termí-nu v prosinci 2002 byla úspěšnost100%. V nabídce školy je i denní po-maturitní studium s akreditacíMŠMT. Toto studium připravuje naněkterou z Cambridgeských zkoušek astudenti jsou rozřazeni do odpovídajícítřídy podle výsledku vstupního testu,na který se mohou přihlásit již nyní.Veškolním roce 2003/2004 budou o-tevřeny třídy pro úplné začátečníky,mírně a středně pokročilé.Studenti si mohou také vypůjčovatdalší studijní materiály, slovníky, gra-matiky, testy nebo beletrii v angličti-ně v naší školní knihovně.

V průběhu studia lze zažít i dobrouzábavu, a to na několika školních ve-čírcích nebo posezení ve vinnémsklípku, kde se lépe poznávají stu-denti se svými spolužáky z jinýchkurzů a dobře se pobaví při progra-mu, který připravují sami učitelé.

V ILC se rovněž pořádají i kurzy němči-ny pro začátečníky až středně pokročilé.

Jazyková školaBrno

Page 11: ročník 2 ’03 02 · Pomaturitní studium angličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně Letní intenzivní kurz? strana 17 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími

7

Masarykova Univerzita v Brně Žerotínovo nám. 9, 601 77 BrnoTel.: 542 128 361, 542 128 375 Fax: 542 128 330E-mail: [email protected] Web: http://lingua.muni.czVíce informací: strana 22

Intenzivní celoroční jazykové kurzy angličtiny se konají v areálu VUT, v cent-ru Brna, Údolní 53. Výuka podle britských učebnic je zajišťována aprobo-vanými vyučujícími CJV MU včetně rodilých mluvčích. Hodiny jsou vedenyformou kurzu připravujícího k mezinárodní britské zkoušce FCE. Jeho ú-častníci mají přístup do multimediální jazykové studovny CJV MU v budověrektorátu na Žerotínově náměstí 9. Zde jsou studentům k dispozici počítačepřipojené k Internetu, kabelová televize, video, DVD, interaktivní slovníkyaj. V budově rektorátu je také menza, kterou mohou využívat i studenti po-maturitního kurzu angličtiny.

Studium je zařazeno do přílohy vyhlášky MŠMT ČR.

Masarykova Univerzita v BrněCentrum jazykového vzdělávání - Pomaturitní studium angličtiny

Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brnotel.: 542 128 361, 542 128 375, fax: 542 128 330

e-mail: [email protected], http://lingua.muni.cz

Pomaturitní studium:Jednoleté denní pomaturitní studium angličtiny.

Školné:19 900,-Kč/rok.

Způsob ukončení:Certifikát o absolvování kurzu.

Zaměření studia:Intenzivní celoroční denní výuka angličtiny doplněná

semináři o britských reáliích.

Plánovaný počet kurzů:4. Studenti jsou zařazeni do kurzu na základě vstupní-

ho testu.

Požadavky pro přijetí:1. Maturita z AJ. Studenti s maturitním vysvědčením

z příslušného roku mají sociální výhody studenta.2. Zaplacení školného před zahájením výuky.

Pomaturitní studium angličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně

Page 12: ročník 2 ’03 02 · Pomaturitní studium angličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně Letní intenzivní kurz? strana 17 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími

ASTRA - jazyková škola Řádky 25, Brno 614 00Tel.: 545 230 655 Mobil: 603 798 910E-mail: [email protected] Web: www.volny.cz/astrajsVíce informací: strana 10

Proč si v dospělosti lámat hlavunad správnou výslovností, trápit segramatickými přehledy a mítstrach, že nebudeme rozumět?Děti mají v raném věku přirozenýinstikt, který jim umožňuje naučitse jazyku. K jazyku přistupují hra-vě a bez obav - a to jak k mateřšti-ně, tak i k jakékoliv jiné ře-či. Děti do čtyř let majínejvětší schopnostnaslouchat novýmzvukům a rozpo-znávat je. Tato do-ba, po kterou jenaše schopnostvstřebávat jazyko-vé znalosti nejvyš-ší, končí v osmi le-tech. Nikdo nemá lep-ší dispozice pro učení secizímu jazyku než dítě v před-školním a mladším školním věku.Děti, které se začínají učit cizímujazyku až ve čtvrté třídě, vnímajícizí jazyk stejným způsobem jakodospělí a jsou o tuto možnost o-chuzeny.

Jazyková škola Astra se věnuje výu-ce dětí i dospělých od roku 1998. Jezaměřena především na výuku dě-tí, a to již od 3 let!Dopolední kurzy jsou určeny promaminky na mateřské dovolené,hlídání dětí je zahrnuto v ceněkurzu. V naši nabídce najdete i ve-černí kurzy pro dospělé a soukro-mou výuku. Kurzy pro děti probíhají přímo nazákladních a mateřských školáchnebo v našich prostorách vObřanech, na Lesné a od podzimu

2003 i v centru města. Kurzy proděti 3 - 6 let probíhají v doprovodurodičů, kteří se aktivně účastní výu-ky. Dítě se v jejich přítomnosti cítíbezpečně a jistěji a výuka může pro-bíhat s větší intenzitou. Po zkuše-nostech z minulých let výuka probí-há dvakrát týdně. Nemusíte mít o-

bavy, že bude dítě přetěžo-váno, neboť výuka pro-

bíhá hravou formou,která je zábavou a

nikoliv „nudnýmučením“. Pro dítěje také mnohemefektivnější, kdyžmá možnost si

probírané učivočastěji zopakovat.

Více se naučí, lépe sipamatuje a angličtina ho

více baví.Nabízíme i výtvarné kurzy vyučova-né anglicky, které probíhají jednoutýdně a jsou dobrým doplňkem výu-ky.Pro ty, kteří si chtějí „hrát anglicky“i v pátek, pořádáme každý týdentzv. Funny Fridays, kde si děti mo-hou pohrát s anglickými hračkamia využít výukových programů napočítači.Během roku pořádáme anglicképárty a v létě o prázdninách LETNÍJAZYKOVÝ KURZ PRO CELOURODINU, kde vyučujeme děti i ro-diče.Kvalitní výuka je zajištěna českýmilektory i rodilým mluvčím.

Další informace o škole a námi na-bízených kurzech Vám rádi poskyt-neme na níže uvedené adrese.

8 ASTRA - jazyková školaVÝUKA ANGLIČTINY PRO DĚTI OD 3 LET!

ASTRA - jazyková škola Řádky 25, Brno 614 00Mobil: 603 798 910

E-mail: [email protected] Web: www.volny.cz/astrajsVíce informací: strana 19

Page 13: ročník 2 ’03 02 · Pomaturitní studium angličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně Letní intenzivní kurz? strana 17 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími

GTS international s.r.o. Vachova 4, Brno 602 00Tel.: 542 221 996 Fax: 542 221 001E-mail: [email protected] Web: www.gtsint.czVíce informací: strana 24

9

Existuje jedno-duché řešení.Nejlepší meto-dou, jak se na-učit cizí jazyk, je studovat jej v zemi,ve které je jazykem mateřským.Ideální destinací pro výuku angličtinyje Velká Británie a Irsko. Obě zemějsou populární díky své dlouholetétradici v pořádání jazykových kurzůpro zájemce všech věkových kategoriía všech stupňů znalostí. Další výho-dou je jejich relativně malá vzdálenostod České republiky,takže ani náklady nadopravu nejsou takvysoké, jako v přípa-dě Austrálie, NovéhoZélandu či USA.Pojďme si nyní před-stavit obě země, se-známit se s jejich zajímavostmi amožnostmi výuky angličtiny.Anglie jako kolébka angličtiny má svýukou svého jazyka samozřejměnejvětší zkušenosti a nabízí nejširšínabídku kurzů. Můžete si vybrat,zda chcete strávit několik příjem-ných týdnů či měsíců v Londýně apoznat opravdu kosmopolitní me-tropoli, nebo se vydat k moři doBrightonu či Hastings. A co studiumv proslulých univerzitních městech,jako jsou Cambridge či Oxford? Izde je pro vás připravena celá řada a-traktivních možností. Volba ubyto-vání je vždy plně na vás. Někomu ví-ce vyhovuje pobyt v anglické rodině,kdy může svoji angličtinu pilovat o-pravdu neustále, jiný dá přednostnezávislejšímu typu ubytování vhostelech se studenty jiných národ-ností.Volba náročnosti kurzů je takéna studentovi. Můžete studovat tzv.

G e n e r a lE n g l i s h20/30 ho-din týdně,

zvolit si kurz připravující na složenímezinárodně uznávaných zkoušek,jako Cambridge, TOEFL nebo I-ELTS. A ještě něco zajímavého na-víc. Pokud chcete studovat alespoň26 týdnů, máte možnost získat pra-covní povolení na 20 hodin týdně,což vám zajisté pomůže výrazně sní-žit náklady.

Irsko je smaragdo-vě zelený ostrov,který vás okouzlína první pohled.Tato země v soběspojuje zajímavouhistorii s modernísoučasností. Irsko

je hrdá země, která si zachovává ne-jen svoje zvyky, ale také jazyk, kterýje společně s angličtinou uznáván ja-ko oficiální.Většina lidí, kteří chtějístudovat angličtinu v Irsku, míří doDublinu. Zde je umístěna celá řadajazykových škol, které jsou schopnyvám nabídnout veškeré variace jazy-kových kurzů. Studenti mohou byd-let v rodinách, kde mají možnost ak-tivně poznat běžný život Irů nebo sa-mostatně v apartmánech. Dublin jeznám jako město mladých lidí, takženudit se určitě nebudete. A teď po-zor, na rozdíl od Anglie vám v Irskustačí studovat pouhé 2 týdny a má-te nárok na získání pracovního po-volení na 20 hodin týdně. Proč taknespojit studium a práci?Studuj a žij na plno. Jde to zároveňs GTS international. Pokud budetemít zájem dozvědět se více navštivtewebovou stránku nebo naší kancelář.

Máte chu� naučit sepořádně anglicky a nevíte jak na to?

Page 14: ročník 2 ’03 02 · Pomaturitní studium angličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně Letní intenzivní kurz? strana 17 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími

Jazyková škola SLI - INTERNATIONAL Koliště 13, Brno 657 80Tel.: 545 534 365E-mail: [email protected] Web: www.slibrno.czVíce informací: strana 21

10

Jazyková škola SLI - INTERNATIONAL sevěnuje jazykové výuce již od roku 1995. Zatuto dobu naučila řadu studentůANGLICKÉMU, FRANCOUZSKÉMU,NĚMECKÉMU a RUSKÉMU jazyku. Ško-la je zařazena do vyhlášky MŠMT.Každoročně jsou otevřeny třídy denního ja-zykového studia na různém stupni pokroči-losti včetně začátečníků. Za 8 let působenísi vybudovala pevné postavení a stálou kli-entelu zejména v oblasti státních institucí abank. Zásadami školy jsou kvalita, vstříc-nost, pohodlí, individuální přístup, snahanaslouchat přáním a potřebám zákazníka. Škola nabízí rozsáhlou nabídku jazykovýchkurzů, intenzivních vzdělávacích a kvalifi-kačních programů a školení zaměřených nazískání prakticky orientovaných znalostí ana osobnostní rozvoj absolventů škol, pod-nikatelů, manažerů i dalších zájemců. Jazyková škola SLI-INTERNATIONALse nachází v centru města Brna, na uliciKoliště 13 VYUČOVANÉ JAZYKY: AJ, NJ, FJ, RJ,ČEŠTINA pro cizinceJAZYKOVÉ KURZY: nabízíme denní po-maturitní studium, docházkové, individuál-ní, firemní, konverzační kurzy, intenzivníletní týdenní nebo měsíční kurzy; různévstupní pokročilosti (začátečníci, mírně astředně pokročilí, pokročilí)Kurzy otevíráme již při účasti 3 studentů.Maximální počet studentů ve skupině je6, s výjimkou denního pomaturitního stu-dia. Zde počet studentů nepřevyšuje 16ZKOUŠKY: Jazyková škola má vybudo-vaný speciální program přípravy k růz-ným typům státních (základní, všeobec-

ná státní zkouška) a mezinárodních zkou-šek: PET, FCE, CAE, CPE, TOEFL z ang-lického jazyka, Mittelstufe Deutsch z ně-meckého jazyka, DELF, DALF z fran-couzského jazyka. Dnes se ve většině spo-lečností se zahraniční účastí i v některýchstátních institucích vyžadují zkoušky jakoPET a FCE. LEKTOŘI: pouze vysoce kvalifikovaní češ-tí i zahraniční lektoři vyučují na naší škole.Kvalita lektorů je prověřená naší dlouhouspoluprací a jejich zapojením do lektorskyvelmi náročných jazykových kurzů (příprava na mezinárodní a státní jazykovézkoušky z příslušných jazyků). O kvalifikacilektorů svědčí vysoká úspěšnost studentů ucambridgeských mezinárodních a u stát-ních jazykových zkoušek. Například, v roce2002 z 30 přihlášených studentů ke zkoušceFCE uspělo 29 studentů a z 10 přihlášenýchke zkoušce CAE ji udělalo 10 studentů, cožsvědčí o téměř sto procentní úspěšnosti. Ve škole najdete 3 učebny, studenti majímožnost zapůjčení beletrie a testu z kni-hovny školy. Rovněž si mohou zakoupit u-čebnice a další materiály k výuce a studiu.Studentům je zde také k dispozici video iaudiotéka s kazetami určenými k aktivní-mu samostudiu. SPOLEČENSKÉ PROGRAMY: přiroze-ná a neformální atmosféra pří společen-ských programech napomáhá zlepšení ko-munikačních schopností studentů. V tétoatmosféře studenti mají možnost se lépe po-znat se svými spolužáky z jiných kurzů adobře se pobavit.

Co si o nás myslí studenti:

Jazyková školaSLI - INTERNATIONAL

Rozhodně přátelská a uvolněná atmosféra, výuka neustále v angličtině srodilými mluvčími, takže se nebojím mluvit. Výuka zaměřena na všechnypotřebné dovednosti nenásilným, ale efektivním způsobem

Příjemní lidé a učitele. Výuka je vedená zábavnou formou

Zuzana Hadrová

Šárka Vopálková Iva Vysloužilová

Příjemně strávený rok se zajímavými lidmi

Dita Šalšová

Nejvíce se mi líbí způsob výuky, kterýje volný, ale zároveň se dost naučíme, přátelský kolektiv

Přátelská atmosféra, příjemní učitele i spolužáci… už se nestydím mluvitanglicky

Hana Slámová

Page 15: ročník 2 ’03 02 · Pomaturitní studium angličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně Letní intenzivní kurz? strana 17 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími

EASY ENGLISH, s.r.o. Pionýrská 15, Brno 602 00Tel.: 549 242 318 Fax: 549 242 318 Mobil: 602 773 132E-mail: [email protected] Web: www.easy-english.czVíce informací: strana 20

11

Kde nás najdete:Pionýrská 15, Brno

Jaké jazyky vyučujeme: Specializujeme se na angličtinu a vmenším rozsahu na němčinu

Jaké kurzy nabízíme:Celkem 9 úrovní od začátečníků ažpo Advanced plus konverzace čtyř úrovní pokročilosti. Rozřazení dokurzů probíhá na základě vstupníhotestu. Dále nabízíme kurzy angličtinypro děti a pomaturitní studium.

Pomaturitní studium:Již dvanáctý rok pořádáme intenzivnístudium angličtiny a akreditací mi-nisterstva školství pro začátečníky ipokročilé. Studenti jsou rozřazeni do4 skupin podle pokročilosti. Cílemstudia je příprava na Cambridgskézkoušky ( PET, FCE ). Maximálnípočet studentů ve skupině je 15.

Počet studentů ve skupinách:6 - 8 v malých skupinách, ostatní kur-zy max. 10, denní studium max. 15studentů.

Podnikové individuální kurzy:Přizpůsobujeme se přesně požadav-kům klientů.

Výukové materiály:Používáme moderní britské učebnicea další doplňkové materiály podle ty-pu kurzu.

Prázdninové kurzy:Poslední týden letních prázdnin po-řádáme v Brně intenzivní kurzy proúrovně mírně až středně pokročilé.

Přihlášky do kurzů:V kanceláři školy na Pionýrské 15 vBrně od pondělí do čtvrtka od 8.30 do18.30 hod. nebo na našich webovýchstránkách www.easy-english.cz

Page 16: ročník 2 ’03 02 · Pomaturitní studium angličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně Letní intenzivní kurz? strana 17 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími

Student Agency, s.r.o. Bašty 2, Brno 602 00Tel.: 5 42 42 42 42 Fax: 5 42 42 42 40 Infolinka: 800 100 300E-mail: [email protected] Web: www.studentagency.czVíce informací: strana 24

Stát na rozcestí může být velmi těž-ké, i velmi vzrušující. Jistě je dobrénenechat nic náhodě. A protožeštěstí přeje připraveným, zkusmenahlédnout na to, co se může za oním rozcestím nacházet.

Jistě za ním leží celý svět. Právě tense vám nyní otevírá, se všemi svýmibarvami a lákadly. Nabízí vám tynejneuvěřitelnější možnosti, díkykterým prověříte a upevníte své ja-zykové znalosti, posílíte sebevědo-mí a připravíte se na blízký vstupnaší země do Evropské unie. Až sevás následující roky zeptají, co jstedělali letos, budete se moci usmát a říci pouze - chystali jsme se. Jste spíše rodinný typ a máte zku-šenosti s dětmi? Pak vás jistě potěšímožnost trávit s nimi spoustu časujako jejich starší kamarád/kama-rádka. Při au pair pobytu si vyzkou-šíte, jaké to je, nést zodpovědnostsám za sebe i za druhé; ale jistě sedostane i na čas plný zábavy a po-znávání nového. Chystáte se na vysokou školu a ne-víte, co o prázdninách? Zamiřte najazykový pobyt, který rozhýbe za-tím možná stojaté vody vašich zna-lostí - rozmluvte se a zbavte se zby-tečného ostychu! A nebo dáte před-

nost cestě do USA, kterou můžeteabsolvovat po ukončení prvníhoročníku na vysoké? Program Work& Travel spojuje práci s příležitostícestovat a poznávat zemi za velkoulouží. Pokud vám studium a jazyk nečiníproblémy, vypravte se do ciziny nadlouhodobý pobyt. Vybrat si může-te z mnoha míst v Austrálii, VelkéBritánii či Irsku. Navíc je zde mož-né i pracovat, a tak se velmi snížínáklady celé cesty. K dispozici je i nabídka prestižních soukromýchuniverzit, které rády otevřou svébrány i vám. Jak se zdá, mapa za rozcestím vy-padá opravdu zajímavě. Stačí vzítdo ruky kompas a volit. K dobré orientaci jistě přispívá i kvalitníprůvodce. Své zkušenosti a službyvám nabízí STUDENT AGENCY,průvodce, na kterého je spolehnutí.Tradice a množství těch, kdo právětuto agenturu zvolili za svého spo-lečníka na cestách, mluví za vše.Přesvědčte se i vy - vyzkoušejte na-še stránky www.studentagency.cznebo nám zavolejte na naši bez-platnou infolinku.

12 Snadnější vstup do EU. … jak?Intenzivní jazykové kurzy v zahraničí se

Page 17: ročník 2 ’03 02 · Pomaturitní studium angličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně Letní intenzivní kurz? strana 17 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími

MKM - Jazyková škola, Překladatelská agenturaČeská 11, Brno 602 00

Tel.: 542 216 426 Fax: 542 213 104 Mobil: 603 527 312E-mail: [email protected] Web: www.mkm.czVíce informací: strana 22

14 DOMLUVTE SE!

PŘIPOJTE SE TAKÉ

KE STÁLE ZVĚTŠUJÍCÍ SE SKUPINĚ

NAŠICH SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ!

Kdo jsmeJsme jazyková škola slavící 13. výročína brněnském trhu. Vyučujeme vícenež desítku cizích jazyků a nabízímetaké kombinovanou výuku ve dvoucizích jazycích.Jsme i překladatelská agentura za-jišťující odborné překlady textůspadající do kterékoli ze společen-sko-vědních oblastí, překlady tech-nického i právnického směru, soud-ně ověřené překlady a veškerý tlu-močnický servis ve více než 25 svě-tových jazycích.

Kde jsmeNajdete nás přímo v centru Brna -na České 11. Učíme však i v dalšíchprostorách v centru města, a dleVašeho přání také ve Vaší firmě,kanceláři či doma.

Kdy jsmeV kanceláři jsme pro Vás každý denod pondělí do čtvrtka od 8:00 do18:00 hod, v pátek od 8:00 do 14:00hod. Na Vaše přání učíme, překlá-dáme a tlumočíme samozřejmě imimo tyto hodiny a také o sobotácha nedělích.

Co děláme Naučíme Vás mluvit, číst a psát -tedy myslet v jazyce, který si vybe-rete. Pomocí rozřazovacích testůVám usnadníme výběr z šesti zá-kladních stupňů pokročilosti.Množstvím variant nabízenýchkurzů pokrýváme široké spektrumpotřeb jazykového vzdělávání od ú-plných či věčných začátečníků ažpo přípravy na mezinárodní i státníjazykové zkoušky všech úrovní.Pokud Vám však naše nabídka ipřesto nebude stačit, „ušijemeVám cokoli na míru“.

Intenzivní denní studium angličtinya němčiny Vás připraví na státní nebomezinárodní zkoušku, pro zájemce jepřipravena navazující, cenově zvý-hodněná výuka dalších světových ja-zyků (Fr, Rj, Šp, It). Výuka probíhá 20 hodin týdně v u-čebnách v centru Brna. V rámci školymají studenti možnost stravování,využití internetového studia, těloc-vičny, posilovny, knihovny a pro mi-mobrněnské zajistíme internátní u-bytování. Díky vyhlášce MŠMT ČRlze po splnění daných podmínek po-bírat veškeré sociální dávky.

Odpolední a večerní kurzy Vás naučí lé-pe porozumět mluvenému slovu, získatjistotu ve vlastním projevu, obohatit sislovní zásobu a zvládnout příslušnougramatiku. V našich kurzech pořáda-ných odpoledne a večer od pondělí dopátku se můžete poprvé seznámit s ja-zykem, nebo připravit na mezinárodníči státní zkoušky různých úrovní.

Individuální a firemní kurzy jsouzcela přizpůsobeny specifickým po-třebám klienta. Na konzultační hodi-ně navrhne náš metodik náplň kurzu,vhodnou intenzitu, učební materiály.Je zcela na Vás, zda se zaměříte nastudium určitého oboru, přípravu kesložení jakékoli státně i mezinárodněuznávané zkoušky, nácviku běžnýchpsaných útvarů či konverzaci.

Jak se o Vás postaráme Rádi, co nejlépe a pro Vás co nejvýhod-něji. Samozřejmostí jsou kvalifikovaníčeští i zahraniční lektoři a ukázkovéhodiny zdarma. Možností uhrazeníkurzovného ve splátkách, poskytnu-tím bonusů a také výhodných slev prostálé zákazníky se snažíme zpříjemnitVám vzájemnou spolupráci.

Page 18: ročník 2 ’03 02 · Pomaturitní studium angličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně Letní intenzivní kurz? strana 17 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími

Brno English Centre, spol. s r.o Starobrněnská 16/18, Brno 602 00

Tel.: 542 211 435 Fax: 541 212 262E-mail: [email protected] Web: www.brnoenglishcentre.czVíce informací: strana 19

15LETNÍ KURZY 2003 NA BRNO ENGLISH CENTRESleva 5 % při přihlášce do 17. května

Obecná angličtina 2x2 hod. týdně

Zlepšíte se v praktickém použití angličtiny - především v mluvení a poslechu. Součástíkurzu bude rovněž přehled a procvičení gramatiky na odpovídající úrovni. Tematickybude kurz orientován na základní životní situace, cestování, kulturu a nejpoužíva-nější jazykové funkce.

Pro mírně pokročilé

Úterý a čtvrtek 16.15 - 17.45. Od 3. června do 7. srpna.

Cena: 2 800,- Kč se slevou 5 %, 2 960,- Kč základní.

Pro středně pokročilé

Úterý a čtvrtek 16.15 - 17.45. Od 3. června do 7. srpna.

Cena: 2 800,- Kč se slevou 5 %, 2 960,- Kč základní.

Pro výše středně pokročilé

Úterý a čtvrtek 18.00 - 19.30. Od 3. června do 7. srpna.

Cena: 2 800,- Kč se slevou 5 %, 2 960,- Kč základní.

Pro pokročilé

Úterý a čtvrtek 18.00 - 19.30. Od 3. června do 7. srpna.

Cena: 2 800,- Kč se slevou 5 %, 2 960,- Kč základní.

Verbální komunikace - obecná angličtina 1x2 hod. týdně

Výuka bude zaměřena především na praktickou mluvenou angličtinu. Naučíte se při-rozeně reagovat v různých situacích a používat vhodné jazykové funkce.

Pro mírně pokročilé

Čtvrtek 9.30 - 11.00. Od 5. června do 7. srpna.

Cena: 1 580,- Kč se slevou 5 %, 1 660,- Kč základní.

Pro mírně pokročilé

Středa 16.15 - 17.45. Od 4. června do 6. srpna.

Cena: 1 690,- Kč se slevou 5 %, 1 780,- Kč základní.

Pro středně pokročilé

Úterý 9.30 - 11.00. Od 3. června do 5. srpna.

Cena: 1 580,- Kč se slevou 5 %, 1 660,- Kč základní.

Pro středně pokročilé

Středa 16.15 - 17.45. Od 4. června do 6. srpna.

Cena: 1 690,- Kč se slevou 5 %, 1 780,- Kč základní.

Pro pokročilé

Středa 9.30 - 11.00. Od 4. června do 6. srpna.

Cena: 1 580,- Kč se slevou 5 %, 1 660,- Kč základní.

Pro pokročilé

Pondělí 16.15 - 17.45. Od 2. června do 4. srpna.

Cena: 1 690,- Kč se slevou 5 %, 1 780,- Kč základní.

Verbální komunikace - obchodní angličtina 1x2 hod.týdně

Praktická, profesně zaměřená mluvená angličtina, čtení a poslech.

Pro středně pokročilé

Středa 18.00 - 19.30. Od 4. června do 6. srpna.

Cena: 1 690,- Kč se slevou 5 %, 1 780,- Kč základní.

Pro pokročilé

Středa 18.00 - 19.30. Od 4. června do 6. srpna.

Cena: 1 690,- Kč se slevou 5 %, 1 780,- Kč základní.

Kombinace letních kurzů 2x2 plus 1x2 hod. týdně

Kombinace kurzu obecné angličtiny s kurzem verbální komunikace. Kurzy mají od-lišný studijní plán a pracují s jinými materiály, takže nemusíte mít obavy, že se učivobude opakovat.Cena 3 990,- Kč se slevou 5 %, 4 200,- Kč základní

Spojte se s námi, navštivte nás!Rádi Vám poskytneme

podrobné informace o letních kurzech a o naší nabídce na školní rok 2003 - 2004

Page 19: ročník 2 ’03 02 · Pomaturitní studium angličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně Letní intenzivní kurz? strana 17 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími

P.A.R.K. - jazyková škola Staňkova 8 c, Brno 602 00Tel.: 541 211 900 Fax: 541 236 179E-mail: [email protected] Web: http://www.jspark.czVíce informací: strana 22

16profesionální jazyková škola

se specializací

AngličtinaJazyková škola PA.R.K. působí v Brněod svého vzniku v r. 1992 a za tuto dobusi vydobyla pozici úspěšné školy.Každoročně navštěvuje docházkovékurzy okolo 400 studentů a podle pro-vedeného průzkumu přichází většinanových zájemců na základě doporučeníod studentů stávajících či předchozích.Základním principem školy je fakt,že ji tvoří (včetně vedení školy) vý-hradně profesionální lektoři - angličti-náři, čeští i rodilí mluvčí, které mimojiné spojuje jedna důležitá věc - učeníje baví. Lektoři jsou vybíráni v nároč-ném tříkolovém výběrovém řízení a u-spějí jen ti nejlepší.Pestrá škála nabízených kurzů začí-ná od úplných a nepravých začáteční-ků a pokračuje až k nejvyšší úrovniProficiency. Jelikož v malých skupin-kách studentů je nezbytná shodná ja-zyková úroveň studentů, nabízí školavýuku celkem na 16ti úrovních pokro-čilosti u obecné a 3 úrovních obchodníangličtiny. Každý kurz se řídí závaz-ným výukovým plánem.

Specializace na zkoušky Cambridge jedalším základním principem školy.Přípravné kurzy na zkoušky FCE, CAE aCPE obsahují 5 speciálních seminářů najednotlivé části zkoušky a modelový test.O mimořádné pozornosti, kterou školatěmto kurzům věnuje, svědčí pak i vý-sledky studentů u zkoušek Cambridge - vroce 2002 byla úspěšnost studentů při-hlášených j.š. P.A.R.K. 100%.6-8 studentů ve skupině je garantova-ný maximální počet studentů ve všechdocházkových kurzech v P.A.R.K.u svýjimkou ročního pomaturitního stu-dia. Zde je počet studentů 8-10, což jeovšem i tak počet zhruba poloviční vesrovnání s ostatními školami.Kompletní nabídku kurzů tvoří kro-mě docházkových a individuálníchkurzů na brněnské a pražské škole ta-ké firemní výuka a pobytové intenzivníkurzy v celé ČR. V brněnské škole jsouto rovněž oblíbené intenzivní konver-zační kurzy během letních prázdnin.Celý areál školy se nachází nedalekocentra, v klidném prostředí cca 100mod Lužánek. Ve škole najdete 6 uče-ben, knihovnu s beletrií na 6 úrovníchpokročilosti, video i audiotéku a takéanglo-americké noviny a časopisy.Specialitou je skutečnost, že zde mů-žete chodit „za školu“. Škola má totižsvou vlastní zahradu ( i zde někdy pro-bíhá výuka), ale zejména svůj vlastníanglický klub, kde mají studenti mož-nost občerstvení a kde se pravidelněuskutečňují společenské akce (soutěž-ní, tématické a filmové večery)Společenské programy, které majívždy za cíl zlepšit co nejvíce komuni-kační schopnosti studentů, jsou dnes jižpevnou součástí školního života. Takévelké společenské akce, jako školní vý-lety na Vysočinu, plavby lodí či vánočnívečírky, se staly tradicí a účastní se jich iřada bývalých absolventů. Na závěr le-tošního školního roku se připravuje vý-ukový zájezd do Velké Británie.

Page 20: ročník 2 ’03 02 · Pomaturitní studium angličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně Letní intenzivní kurz? strana 17 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími

HOPE-E.S., v.o.s. Palackého 22, Brno 612 00Tel.: 549 210 395 Fax: 549 210 312 Mobil: 608 736 368E-mail: [email protected] Web: www.jazykovyservis.czVíce informací: strana 20

Nejlepším způsobem, jak se pono-řit do studia cizího jazyka, je odjetna několik měsíců do zahraničí,nejlépe sám, známým a rodině dátšpatné telefonní číslo a adresuVašeho pobytu, nevybírat e-mailo-vou schránku a v cizojazyčnémprostředí se pilně vzdělávat a zdo-konalovat své jazykové dovednosti.Ale co ti, kteří nemohou nebo ne-chtějí podstoupit peklo osamění vdaleké cizině, mají tak týden či dvačasu o prázdninách, ale přesto sil-nou motivaci ke studiu jazyka?Pokud patříte k této skupině, právěpro Vás během prázdnin pořádámeletní intenzivní kurzy angličtiny.

Potřebujete „vypadnout“ z měs-ta a věnovat se jen studiu jazyka?

Právě Vám jsou určeny intenzivnípobytové kurzy angličtiny vLednici, překrásném městečku sbohatou historií. Intenzivní kurzyjsou vhodné jak pro výrazný po-krok v jazyce, tak i pro „oprášení“ arozvoj Vašich znalostí.

Nechcete ztratit kontakt s přátelia rodinou, ale chcete se intenziv-ně věnovat studiu jazyka?

I pro Vás máme řešení - letní inten-zivní kurzy v našich učebnách vBrně, kde Vás angličtinou budounaši lektoři zaměstnávat 6 hodindenně. A nebudete-li mít cizího ja-zyka dost a budete-li mít chuť zís-kané dovednosti využít prakticky,je pro Vás připraven večerní pro-gram v angličtině.

Intenzivní jazykový kurz má nes-rovnatelně vyšší účinnost než stej-ný objem výuky realizovaný v del-ším čase. Máte-li čas a chuť, jsmetady pro Vás. Rádi Vám doporučí-me takový kurz, který bude nejlépevyhovovat Vašim požadavkům a cí-lům.

17

Letní intenzivní kurz?

Ubytování na „Zámečku“ v Lednici.

Učebny v Brně - tato volná místamohou být právě Vaše!

Page 21: ročník 2 ’03 02 · Pomaturitní studium angličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně Letní intenzivní kurz? strana 17 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími

18 srovnávací tabulka

[ www.vzdelani.kult.cz ]

NázevJazykové

kurzyVyučované

jazykyPočet

studentuCena za

vyučovací hodinuRecenze a adresářı

ALEA GRUPO, c/Juan de Mena, 15, 28014 Madrid

denní, v zahraničíı španělština 3 až 8-

strana -strana 19

ANGLIČTINA, Mgr. J. Řehoř & Mgr. L. Řehořová, Sobotkova 24, Brno 639 00

dopolední, odpolední, večerní, individuální, ıfiremníı

angličtina, němčina, švédština

do 12 v kurzech okolo 40,- Kč,individuální: 280.- Kčı

strana -strana 19

ASTRA - jazyková škola,Řádky 25, Brno 614 00

výuka dětí od 3 let, výuka maminek na MD, výtvarné kurzy vyučované anglicky, denní, odpolední, večerní, individuální,

angličtina,

- -

strana 8 strana 19

Brno English Centre, spol. s r.o., Starobrněnská 16/18, Brno 602 00

dopolední, odpolední, večerní, firemníı

angličtina, do 15 v kurzech: do 100,- Kč,firemní: cena dohodou

strana 15 strana 19

DIPLOMAT jazyková škola,Veveří 10, Brno 602 00

denní, odpolední, večerní, pomaturitní, individuální, firemní, letní intenzivní kurzy

angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština

5 až 12 dop. intenzivní: 35,- Kčıodpolední: 50,- až 80,- Kč,firemní a individuální: 300.- až 400,- Kčı

strana 5 strana 20

EASY ENGLISH, s.r.o., Pionýrská 15, Brno 602 00

pomaturitní, denní, odpolední, večerní, individuální, firemní, pro děti

angličtina, němčina 6 až 10 student - do 100,- Kč, firemní kurz - 450,- Kčı

strana 11 strana 20

HOPE-E.S., v.o.s., Palackého 22, Brno 612 00

denní, odpolední, večerní, individuální, firemní, letní intenzivní kurzy

angličtina, němčina,francouzština, italština, španělština, čeština, ruština

5 až 10 v kurzech 50,- až 55,- Kč, individuální a firemní kurzy 250,- až 350,- Kčı

strana 17 strana 20

ILC - jazyková škola, Sukova 2, Brno 602 00

pomaturitní, denní, odpolední, večerní, individuální, firemníı

angličtina, němčina 5 až 16

-

strana 6 strana 20

INTKOS sugestopedická škola jazyků, Stránského 28, Brno 616 00

firemní, pro děti, intenzivní sugestopedické kurzy

angličtina, němčina,ruština, ´čeština

do 10 do 200,- Kčı strana - strana 21

Jazyková škola LinguaPlus, s.r.o., Vlhká 25, Brno 602 00

odpolední, večerní, individuální, firemní, semináře, prázdninové kurzy, intenzivní kurzy

angličtina, němčina,francouzština, italština, španělština, čeština, japonština, chorvatština, ruština,polština, ukrajinština

do 2, do 6, do 10

84,- až 672,- Kč dle typu kurzu

strana - strana 21

Jazyková škola SLI - INTERNATIONAL, Koliště 13, Brno 657 80

pomaturitní, denní, odpolední, večerní, individuální, firemní, pro děti, intenzivní letní kurzy

angličtina, čeština pro cizince, francouzština, němčina, ruština

večerní 3 až 8, denní do 18

v kurzech max. 75,- Kč, firemní a individuální kurzy od 360,- do 500,- Kčı

strana 10 strana 21

Kulturní a informační centrum města Brna, Radnická 4, Brno 602 00

pomaturitní, denní, odpolední, večerní, individuální, firemníı

angličtina, němčina,francouzština, italština, španělština, ruština

10 až 13 do 100,- Kčı strana - strana 21

Masarykova Univerzita v Brně, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

pomaturitníı angličtina do 20-

strana 7 strana 22

MKM - Jazyková škola, Překladatelská agentura, Česká 11, Brno 602 00

pomaturitní, denní, odpolední, večerní, individuální, firemní, specializované-obchodní, didaktika, bankovnictví, pro prodavače

angličtina, němčina,francouzština, italština,španělština, čeština,ruština, holandština, latina, ma�arština, polština

do 5, do 15

do 100,- Kč, 500,- Kč,cena za 1 studenta, (1 hod. ve skup. kurzech max 45,- Kč)

strana 14 strana 22

P.A.R.K. - jazyková škola, Staňkova 8 c, Brno 602 00

pomaturitní, docházkové kurzy 1x3h nebo 2x2h dopoledne, odpolední, večerní, individuální a firemní kurzy, intenzivní pobytové kurzy

angličtina, (všechny pokročilosti a typy kurzů), ´čeština pro cizince

garanto-váno max. 6-8 student˚

skupinové kurzy max. 75,- Kč/student, firemní a individuální kurzy 390,- až 500,- Kč/lekce

strana 16 strana 22

PRETORIAN - jazyková škola, Rybkova 1, Brno 602 00

pomaturitní, denní, odpolední, večerní, individuální, firemní, pro děti, půlroční, snídaně, víkendy, obchodní jazyk, kurzy pro seniory

angličtina, němčina,francouzština, italština, španělština, čeština,ruština

do 5 až 7, do 10

studenti - do 100,- Kč,jednotlivci - do 300,- Kč,firemní - do 500,- Kčı

strana - strana 23

SC DĚLNICKÝ DŮM, Jamborova 65, Brno 615 00

odpolední, večerníı angličtina, němčina do 10, do 15

do 100 ,- Kčı strana - strana 23

Skřivánek jazyková škola, Dobrovského 1, Vyškov 682 01

dopolední, odpolední, večerní, individuální, ,firemní, pro děti, pobytové, intenzivní specializované semináře

angličtina, češtinapro cizince, francouzština, němčina, italština, španělština, portugalština, ruština,chorvatština, polština

do 10 do 12

v kurzech do 100,- Kč,individuální kurzy 310,- Kč,skupinové 370,- Kčı

strana - strana 23

Amadeus - jazyková agentura, Příkop 4 - IBC (6. patro), 602 00 Brno

odpolední, večerní, individuální, firemní, pro děti, letní, víkendovéı

angličtina, němčina,francouzština, italština, španělština, ´čeština, čínština, portugalština

do 10 do 500,- Kčı strana - strana 24

Page 22: ročník 2 ’03 02 · Pomaturitní studium angličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně Letní intenzivní kurz? strana 17 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími

Advantage LS, s.r.o. Jakubské nám. 5, Brno 60200Agentura MIKA Šumavská 15, Brno 60200Agentura VIKA Masarykova 31, Brno 60200ALBION jazyková a vzdělávací agentura spol. s r. o. Milady Horákové 14, Brno 60200___________________________________________________________________________________________________________________________

ALEA GRUPO c/Juan de Mena, 15, 28014 MadridTel.: 0034-91-5240800-1 Mobil: 776 688 103E-mail: [email protected] Web: www.aleagrupo.com/spanelstinaJazykové kurzy: denní, v zahraničíVyučované jazyky: španělštinaPočet studentů ve skupině: min. 3 - max. 8Ostatní: zahraniční lektoři, rodilý mluvčí___________________________________________________________________________________________________________________________Alliance Francaise de Brno Moravské nam. 15, Brno 65790___________________________________________________________________________________________________________________________

ANGLIČTINA, Mgr. J. Řehoř & Mgr. L. ŘehořováSobotkova 24, Brno 639 00

Tel.: 543 234 449 Mobil: 737 870 906E-mail: [email protected] Web: www.anglictinarehor.czJazykové kurzy: dopolední, odpolední, večerní, individuální, firemníVyučované jazyky: angličtina, němčina, švédštinaPočet studentů ve skupině: do 12Cena za vyučovací hodinu: v kurzech okolo 40,- Kč, individuální - 280.- KčOstatní: půjčování učebnic___________________________________________________________________________________________________________________________Anglická školička Staňkova 8a, Brno 60200ANGLO-CZECH CLUB BRNO MŠ Náměstí Svornosti 8, Brno 61600Anglum Šámalova 68, Brno 61500ASPENA jazyková škola, s.r.o. Gorkého 15, Brno 60200___________________________________________________________________________________________________________________________

ASTRA - jazyková škola Řádky 25, Brno 614 00Mobil: 603 798 910

E-mail: [email protected] Web: www.volny.cz/astrajsJazykové kurzy: výuka dětí od 3 let, výuka maminek na MD,

výtvarné kurzy vyučované anglicky, denní, odpolední, večerní, individuální,Vyučované jazyky: angličtinaOstatní: knihovna, počítačová učebna, Funny Fridays,

filmové večery, party, maškarní bálRecenze: str. 8___________________________________________________________________________________________________________________________B.I.B.S., a.s. Lidická 48, Brno 60200Berlitz Schools of Languages,s.r.o. Rašínova 2, Brno 60500Bon Studio Kotlářská 5, Brno 60200___________________________________________________________________________________________________________________________

Brno English Centre, spol. s r.o. Starobrněnská 16/18, Brno 60200

Tel.: 542 211 435 Fax: 541 212 262E-mail: [email protected] Web: www.brnoenglishcentre.czJazykové kurzy: dopolední, odpolední, večerní, firemníVyučované jazyky: angličtinaPočet studentů ve skupině: do 15Cena za vyučovací hodinu: v kurzech: do 100,- Kč, firemní: cena dohodouOstatní: zahraniční lektořiRecenze: str. 15___________________________________________________________________________________________________________________________Business English Centre Vackova 75, Brno 61200Business Language Centre s.r.o. L. Podéště 5, Brno 60200Centrum volného času Lužánky Lidická 50, Brno 60200Cultural Homestay International - CZ, s.r.o. Šumavská 31, Brno 60200Černá Jitka MVDr., CSc - Angličtina Chlubnova 3, Brno 61600D & D Jazyková škola Komenského ul. 372, Brno 66442David Holiš - Language centre Masarykova 8/10, Brno 60200

19abecední adresář

[ www.vzdelani.kult.cz ]

Page 23: ročník 2 ’03 02 · Pomaturitní studium angličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně Letní intenzivní kurz? strana 17 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími

DIPLOMAT jazyková škola Veveří 10, Brno 602 00Tel.: 541 244 707 E-mail: [email protected] Web: www.e-diplomat.czJazykové kurzy: denní, odpolední, večerní

(1 x 3h nebo 2 x 2h týdně, 1 x 2h týdně - konverzace rodilí mluvčí),pomaturitní, individuální, firemní, letní intenzivní kurzy

Vyučované jazyky: angličtina, němčina, francouzština, italština, španělštinaPočet studentů ve skupině: 5 až 12Cena za vyučovací hodinu: dopolední intenzivní: 35,- Kč (včetně 4 učebnic),

odpolední: 50,- až 80,- Kč,firemní a individuální: 300.- až 400,- Kč

Ostatní: zahraniční lektořiRecenze: str. 5___________________________________________________________________________________________________________________________

Dům dětí a mládeže Helceletova 4, Brno 60200Dům dětí a mládeže JUNIOR Vranovská 17, Brno 61400___________________________________________________________________________________________________________________________

EASY ENGLISH, s.r.o. Pionýrská 15, Brno 602 00Tel.: 549 242 318 Fax: 549 242 318 Mobil: 602 773 132E-mail: [email protected] Web: www.easy-english.czJazykové kurzy: pomaturitní, denní, odpolední, večerní, individuální, firemní, pro dětiVyučované jazyky: angličtina, němčinaPočet studentů ve skupině: 6 až 10Cena za vyučovací hodinu: student - do 100,- Kč, firemní kurz - 450,- KčOstatní: zahraniční lektoři, přihlášky na www.easy-english.czRecenze: str. 11___________________________________________________________________________________________________________________________

ELS - English Language Studio Koperníkova 6, Brno 61500GRAPA Brno, s.r.o. Bašty 2, Brno 60200Home English Brno Horská 60, Brno 61600___________________________________________________________________________________________________________________________

HOPE-E.S., v.o.s. Palackého 22, Brno 61200Tel.: 549 210 395 Fax: 549 210 312 Mobil: 608 736 368E-mail: [email protected] Web: www.jazykovyservis.czJazykové kurzy: denní, odpolední, večerní, individuální, firemní, letní intenzivní kurzyVyučované jazyky: angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, čeština, ruštinaPočet studentů ve skupině: 5 až 10Cena za vyučovací hodinu: v kurzech 50,- až 55,- Kč

individuální a firemní kurzy 250,- až 350,- KčOstatní: čeští i zahraniční lektořiRecenze: str. 17___________________________________________________________________________________________________________________________

ICV-Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. Kaštanová 127, Brno 61700___________________________________________________________________________________________________________________________

ILC - jazyková škola Sukova 2, Brno 602 00Tel.: 542 210 216 Fax: 542 524 182E-mail: [email protected] Web: www.ilcbrno.czJazykové kurzy: pomaturitní, denní, odpolední, večerní, individuální, firemníVyučované jazyky: angličtina, němčinaPočet studentů ve skupině: od 5 do 16Ostatní: zahraniční a čeští lektořiRecenze: str. 6___________________________________________________________________________________________________________________________

ILC Czechoslovakia Ltd tř. Kpt. Jaroše 25, Brno 60200IMPS a.s. - Vzdělávací institut Hudcova 78, Brno 61200Ing. Marina Sedláková Výletní 1, Brno 62300___________________________________________________________________________________________________________________________

20 abecední adresář

[ www.vzdelani.kult.cz ]

Page 24: ročník 2 ’03 02 · Pomaturitní studium angličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně Letní intenzivní kurz? strana 17 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími

INTKOS sugestopedická škola jazyků Stránského 28, Brno 61600

Tel.: 541 214 038 Fax: 541 214 039 Mobil: 602 545 030E-mail: [email protected] Web: www.intkos.czJazykové kurzy: firemní, pro děti, intenzivní sugestopedické kurzyVyučované jazyky: angličtina, němčina, ruština, češtinaPočet studentů ve skupině: do 10Cena za vyučovací hodinu: do 200,- KčOstatní: zahraniční lektoři, superlearning - nejrychlejší metoda___________________________________________________________________________________________________________________________Jazyková laboratoř - Němčina Grohova 54, Brno 60200Jazyková miniškolka Tomcat Dunajevského 34, Brno 61600Jazyková přípravka Bzenecká 15, Brno 62800Jazyková škola Ulrychova 83, Brno 62400___________________________________________________________________________________________________________________________

Jazyková škola LinguaPlus, s.r.o. Vlhká 25, Brno 60200Tel.: 543 256 789 Fax: 543 255 432 Mobil: 777 030 020E-mail: [email protected] Web: www.linguaplus.czJazykové kurzy: odpolední, večerní, individuální, firemní, semináře,

prázdninové kurzy, intenzivní kurzyVyučované jazyky: angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, čeština,

japonština, chorvatština, ruština, polština, ukrajinštinaPočet studentů ve skupině: do 2, do 6, do 10Cena za vyučovací hodinu (50 min.): 84,- až 672,- Kč dle typu kurzu Ostatní: kvalifikovaní čeští i zahraniční lektoři

Jazyková škola LinguaPlus se specializuje na výuku privátní, firemní a v malých skupinách.Mimo nabízené jazyky jsme schopni zajistit i výuku dalších. Objednejte se na informa-tivní schůzku, kde vám rádi poskytneme bližší informace o škole, metodě výuky, mate-riálech, lektorech a typech kurzů, které poskytujeme.___________________________________________________________________________________________________________________________Jazyková škola Perfect Englisch Šumavská 33, Brno 60200___________________________________________________________________________________________________________________________

Jazyková škola SLI - INTERNATIONAL Koliště 13, Brno 657 80Tel.: 545 534 365 Fax: 545 534 365E-mail: [email protected] Web: www.slibrno.czJazykové kurzy: pomaturitní, denní, odpolední, večerní, individuální, firemní,

pro děti, intenzivní letní kurzyVyučované jazyky: angličtina, čeština pro cizince, francouzština, němčina, ruštinaPočet studentů ve skupině: večerní 3 až 8, denní do 18Cena za vyučovací hodinu: v kurzech max. 75,- Kč

firemní a individuální kurzy od 360,- do 500,- KčOstatní: kvalifikovaní čeští a zahraniční lektoři, přihlášky najdete na našich web stránkáchRecenze: str. 10___________________________________________________________________________________________________________________________Jazyková škola Slon Údolní 5, Brno 60200Jazyková škola the Boland School Palackého 148a, Brno 61200Jazykové ministudio - Mgr. Jarmila Poláková Mathonova 68, Brno 61300Jazykové studio Nevosádová Dominikánské nám. 4/5, Brno 60200JŠ Dolphin Nemocniční 53, Šumperk 78701KP CENTRUM Palackého třída 126, Brno 61200Kult. vzděl. A infor. Centrum MČ Vinohrady Mutěnická 21, Brno 62800___________________________________________________________________________________________________________________________

Kulturní a informační centrum města Brna Radnická 4, Brno 60200

Tel.: 542 210 604 Fax: 542 212 665E-mail: [email protected] Web: www.kultura-brno.czJazykové kurzy: pomaturitní, denní, odpolední, večerní, individuální, firemníVyučované jazyky: angličtina, němčina, francouzština, italština španělština, ruštinaPočet studentů ve skupině: od 10 do 13Cena za vyučovací hodinu (50 min.): do 100,- KčOstatní: zahraniční lektoři

21abecední adresář

[ www.vzdelani.kult.cz ]

Page 25: ročník 2 ’03 02 · Pomaturitní studium angličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně Letní intenzivní kurz? strana 17 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími

Kulturní středisko Omega - Lidový dům Musilova 2a, Brno 61400Kulturní, vzdělávací a informační centrum Valtická 23, Brno 62800Kurzy Jílek - jazyková škola Štefánikova 2, Brno 60200KVS U tří kohoutů Botanická 13, Brno 60200L.7-OAZA, spol. s r.o. Lidická 7, Brno 60200Labyrint - jazykové vzdělávací centrum, s.r.o. Hybešova 73, Brno 60200Lingua centrum H. * E. Křenova 52, Brno 60200Majda agency s.r.o. Heinrichova 41, Brno 60200___________________________________________________________________________________________________________________________

Masarykova Univerzita v Brně Pomaturitní studium angličtiny při CJU MU

Žerotínovo nám. 9, 601 77 BrnoTel.: 542 128 361, 542 128 375 Fax: 542 128 330E-mail: [email protected] Web: http://lingua.muni.czJazykové kurzy: pomaturitníVyučované jazyky: angličtinaPočet studentů ve skupině: do 20Ostatní: zahraniční lektořiRecenze: str. 7___________________________________________________________________________________________________________________________

Mgr. Eva Bell, MA (London) Slunečná 4, Brno 62500Mgr ALENA JURKOVÁ - výuka anglického jazyka Ečerova 3, Brno 63500___________________________________________________________________________________________________________________________

MKM - Jazyková škola, Překladatelská agenturaČeská 11, Brno 602 00

Tel.: 542 216 426 Fax: 542 213 104 Mobil: 603 527 312E-mail: [email protected] Web: www.mkm.czJazykové kurzy: pomaturitní, denní, odpolední, večerní, individuální, firemní,

specializované-obchodní, didaktika, bankovnictví, pro prodavačeVyučované jazyky: angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, čeština,

ruština, holandština, latina, ma�arština, polštinaPočet studentů ve skupině: do 5, do 15Cena za vyučovací hodinu: do 100,- Kč, 500,- Kč, cena za 1 studenta

(1 hod. ve skup. kurzech max 45,- Kč)Ostatní: zahraniční lektoři, čeští vysokoškolsky vzdělaní lektoři se zahr. pobytem v zahraničíRecenze: str. 14___________________________________________________________________________________________________________________________

Mluvící dům - jazykové centrum Hybešova 8-10, Brno 60200NcM vzdělávací středisko Kopečná 31, Brno 60200Nepustilova jazyková škola Sokolská 1, Brno 60200NICOM, a.s. náměstí Svobody 2, Brno 60200Oxford University Press Dolní náměstí 38, Olomouc 77290___________________________________________________________________________________________________________________________

P.A.R.K. - jazyková škola Staňkova 8 c, Brno 602 00Tel.: 541 211 900 Fax: 541 236 179E-mail: [email protected] Web: http://www.jspark.czJazykové kurzy: pomaturitní, docházkové kurzy 1x3h nebo 2x2h dopoledne,

odpolední, večerní, individuální a firemní kurzy, intenzivní pobytové kurzyVyučované jazyky: angličtina (všechny pokročilosti a typy kurzů), čeština pro cizincePočet studentů ve skupině: garantováno max. 6-8 studentůCena za vyučovací hodinu: skupinové kurzy max. 75,-Kč/student

firemní a individuální kurzy 390,- až 500,- Kč/lekceOstatní: výhradně kvalifikovaní lektoři, vlastní anglický klub, rozsáhlá videotéka a

knihovna, anglická školička…Recenze: str. 16___________________________________________________________________________________________________________________________

PERSPEKTIVA CZ, s.r.o. Bašty 8, Brno 60200___________________________________________________________________________________________________________________________

22 abecední adresář

[ www.vzdelani.kult.cz ]

Page 26: ročník 2 ’03 02 · Pomaturitní studium angličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně Letní intenzivní kurz? strana 17 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími

PRETORIAN - jazyková škola Rybkova 1, Brno 602 00Tel.: 541 148 134 Mobil: 603 501 388E-mail: [email protected] Web: www.pretorian.czJazykové kurzy: pomaturitní, denní, odpolední, večerní, individuální, firemní,

pro děti, půlroční, snídaně, víkendy, obchodní jazyk, kurzy pro senioryVyučované jazyky: angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, čeština, ruštinaPočet studentů ve skupině: do 5 až 7, 10Cena za vyučovací hodinu: studenti - do 100,- Kč, jednotlivci - do 300,- Kč,

firemní - do 500,- KčOstatní: zahraniční lektoři, tlumočení, překlady, internetové hodiny, dětský tábor s výukou___________________________________________________________________________________________________________________________

PhDr. Jiří Vacek - angličtina, ruština Bezručova čtvr 1118, Kuřim 66434PROSPERITA CONSULTING, s.r.o. Příkop 6, Brno 60200PTK - ECHO Bohemia s.r.o. Bašty 6, Brno 60200___________________________________________________________________________________________________________________________

SC DĚLNICKÝ DŮM Jamborova 65, Brno 615 00Tel.: 548 216 927 Fax: 548 216 776Jazykové kurzy: odpolední, večerníVyučované jazyky: angličtina, němčinaPočet studentů ve skupině: do 10, do 15Cena za vyučovací hodinu: do 100 ,- Kč___________________________________________________________________________________________________________________________

Soukromá SCOLA COMENIANA Charbulova 137, Brno 61800Státní jazyková škola Kotlářská 9, Brno 60200Studio der-die-das Cejl 93, Brno 60200___________________________________________________________________________________________________________________________

Skřivánek jazyková škola Dobrovského 1, Vyškov 68201Tel.: 517 333 090 Fax: 517 333 199 Mobil: 605 221 058E-mail: [email protected] Web: www.skrivanek.czJazykové kurzy: dopolední, odpolední, večerní, individuální, firemní, pro děti,

pobytové, intenzivní specializované seminářeVyučované jazyky: angličtina, čeština pro cizince, francouzština, němčina, italština,

španělština, portugalština, ruština, chorvatština, polštinaPočet studentů ve skupině: do 10 až 12Cena za vyučovací hodinu: v kurzech do 100,- Kč, individuální kurzy 310,- Kč

skupinové 370,- KčOstatní: zahraniční lektoři___________________________________________________________________________________________________________________________

Tomáš Joanidis Mozolky 54, Brno 61600

Vybraná knihkupectví nabízející učebnice cizích jazyků a cizojazyčnou literaturu.

Knihkupectví a literární kavárna Academia nám. Svobody 13, Brno 60200Učebnice a knihy Novobranská 4, Brno 60200SEVT a.s. Divadelní 6, Brno 60200___________________________________________________________________________________________________________________________

Knihkupectví Barvič a Novotný, spol. s r.o. Česká 13, Brno 60200Tel.: 542 215 040, 542 218 014E-mail: [email protected] Web: www.barvic-novotny.czOtevřeno: Po-So 8:00 - 19:00, Ne 10:00 - 19:00

23abecední adresář

[ www.vzdelani.kult.cz ]

knihkupectví

Page 27: ročník 2 ’03 02 · Pomaturitní studium angličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně Letní intenzivní kurz? strana 17 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími

Ostatní instituce pro jazykové vzděláváníK institucím nabízejícím jazykové vzdělávání patří také společnosti zprostředkovávajícízahraniční pobyty, práci v zahraničí, případně další související služby.

AGENTURA PALLADIUM Veselá 5, Brno 602 00Tel.: 546 211 818 Fax: 546 211 818E-mail: [email protected] Web: www.cestovniagentura.cz

Veškeré typy studia v zahraničí: jazykové kurzy, high school program, akademický rok,speciální programy pro děti a mládež a mnohé další. Velký výběr škol po celém světě!AU PAIR program pro dívky i chlapce. Podrobné informace najdete v našem ON LINEkatalogu na www.cestovniagentura.cz. Těšíme se i na Vaši osobní návštěvu.___________________________________________________________________________________________________________________________

Amadeus - jazyková agentura Příkop 4 - IBC (6. patro), 602 00 Brno

Tel.: 545 176 748 Fax: 545 176 749E-mail: [email protected] Web: www.amadeus.czJazykové kurzy: odpolední, večerní, individuální, firemní,

pro děti, letní, víkendovéVyučované jazyky: angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština,

čeština, čínština, portugalštinaPočet studentů ve skupině: do 10Cena za vyučovací hodinu: do 500,- Kc,Ostatní: zahraniční lektoři,___________________________________________________________________________________________________________________________

GTS international s.r.o. Vachova 4, Brno 602 00Tel.: 542 221 996 Fax: 542 221 001E-mail: [email protected] Web: www.gtsint.czJazykové pobyty v zahraničí: pro mládež a dospělé v Irsku, Velké Británii a na MaltěPracovní programy - Work and Travel: pro studenty i nestudenty v USA,

Kanadě, UK, Francii a JARuAu pair pobyty: Velká BritánieNejlevnější letenky: pro studenty, mládež a učiteleAutobusové jízdenky: po EvropěVýhodné cestovní pojištění: UNIQAPaříž a Londýn: nezávisle 2003On-line levné ubytování: po celém světěRecenze: str. 9___________________________________________________________________________________________________________________________

Student Agency, s.r.o. Bašty 2, Brno 602 00Tel.: 5 42 42 42 42 Fax: 5 42 42 42 40 Infolinka: 800 100 300E-mail: [email protected] Web: www.studentagency.czJazykové pobyty v zahraničí: pro děti a mládež, dospělé a manažeryPracovní programy v zahraničí: pro studenty i nestudentyStudium s prací: Austrálie a Nový Zéland, Velká Británie, IrskoRok na střední škole a univerzitě v zahraničí:Au pair pobyty: v Evropě a USALetenky za super ceny: pro mladé i dospělé do 100 letLondon Express: pravidelná autobusová linka Brno - Praha - Plzeň - LondýnRecenze: str. 12___________________________________________________________________________________________________________________________

B.I.B.S., a.s. Lidická 48, Brno 60200Studymix Josefská 15, Brno 60200

24 jazykové agentury

[ www.vzdelani.kult.cz ]

Průvodce VZDĚLÁNÍ 02/03 vyšel 1. května.Uzávěrka příštího čísla je 11. srpna 2003!

fax: 541 146 368, e-mail: [email protected]

Page 28: ročník 2 ’03 02 · Pomaturitní studium angličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně Letní intenzivní kurz? strana 17 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími
Page 29: ročník 2 ’03 02 · Pomaturitní studium angličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně Letní intenzivní kurz? strana 17 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími

Můžete se přihlásit telefonicky na číslech549 242 318 a 602 773 132 nebo pomocíelektronické přihlášky na www.easy-english.cz

Od roku 2001 jsme ve vlastní budověnaproti Lužánek na Pionýrské ul. 15.Součástí budovy je i klidná zahrada prorelaxaci a posezení o přestávkách nebopo výuce.

❍❍ kurzy angličtiny - celkem 10 úrovní❍❍ kurzy pomaturitního studia❍❍ kurzy němčiny - 3 stupně pokročilosti

v odpoledních i dopoledních hodinách

Při přihlášení do kurzů je nejlepší, pokud se nejedná o začátečníky, si nastránkách www.easy-english.cz napsat vstupní test, podle jehož výsledkůje zájemce zařazen do odpovídající úrovně pokročilosti. V pomaturitnímstudiu se rozřazovací testy (písemné i ústní) konají první den školy.

Jazyková škola ILC BrnoSukova 2, 602 00 Brnotel.: 542 210 216e-mail: [email protected]

ANGLIČTINA / NĚMČINA ● pomaturitní denní studium AJ

s akreditací MŠMT● odpolední a večerní kurzy

Aj všech pokročilostí● kurzy pro začátečníky

s českými lektory● přípravné kurzy na PET, FCE a CAE● obchodní angličtina● kurzy němčiny pro začátečníky

až pokročilé

kvalifikovaní rodilí mluvčí i čeští lektořiprofesionální pedagogické vedení školy

Zavolejte nám na tel. č. 542 210 216,rádi Vám zašleme podrobnější informace.

ANGLIČTINA / NĚMČINA

Page 30: ročník 2 ’03 02 · Pomaturitní studium angličtiny na Masarykově Univerzitě v Brně Letní intenzivní kurz? strana 17 Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími

Recommended