+ All Categories
Home > Technology > SEO – Search Engine Optimization

SEO – Search Engine Optimization

Date post: 01-Nov-2014
Category:
Upload: petrspacek
View: 433 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Description:
Článek popisuje problematiku vyhledávačů, způsoby, kterými hodnotí okolní internet. Pojednává také o technikách (Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače), kterými lze upravit internetové stránky tak, aby byly co nejpřitažlivější pro vyhledávače.
Embed Size (px)
of 5 /5
KPI11 Kurz práce s informacemi Závěrečný modul Autor: Petr Špaček Datum: 6. 1. 2012 Argumentace Internet poskytuje řadu služeb, avšak tou nejznámější je služba Word Wide Web (WWW) . Tyto dokumenty, služby, stránky a jiné soubory jsou navzájem propojeny a tvoří tak obrovskou hierarchickou strukturu. Otázkou je, jak k této mase dat přistupovat a jak ji zpřístupnit veřejnosti. K získání informací slouží vyhledávače, které by se daly nazvat bránou k Internetu. Přes tuto bránu uživatel vyhledává odpovídající výsledky seřazeny podle důležitosti a vypovídající schopnosti. O pořadí, v jakém jsou výsledné stránky nabízeny, rozhoduje vyhledávač. Rozhoduje podle určitých kritérií, kterými se zabývá metodika SEO (Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače). Zjednodušeně se jedná o techniky, které slouží k zobrazení stránek na co nejlepší pozice ve vyhledávačích. Anotace Článek popisuje problematiku vyhledávačů, způsoby, kterými hodnotí okolní internet. Pojednává také o technikách (Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače), kterými lze upravit internetové stránky tak, aby byly co nejpřitažlivější pro vyhledávače. Klíčová slova SEO, Search Engine Optimization, Optimalizace pro vyhledávače, Internetové vyhledávače, hodnocení vyhledávači. 1 SEO – Search Engine Optimization SEO je optimalizace stránek pro vyhledávače. Jedná se o konkrétní techniky, kterými lze upravit webové stránky tak, aby je vyhledávače zobrazovaly na co nejlepší pozici a tím přilákaly co nejvíce uživatelů a čtenářů. První z těchto technik je optimalizace na samotné stránce v HTML kódu, druhou je optimalizace mimo naši stránku, zejména budováním zpětných odkazů. Blíže se lze o těchto technikách dozvědět v literatuře (1), (2).
Transcript
Page 1: SEO – Search Engine Optimization

KPI11 Kurz práce s informacemi

Závěrečný modul

Autor: Petr Špaček

Datum: 6. 1. 2012

Argumentace Internet poskytuje řadu služeb, avšak tou nejznámější je služba Word Wide Web (WWW). Tyto

dokumenty, služby, stránky a jiné soubory jsou navzájem propojeny a tvoří tak obrovskou hierarchickou

strukturu. Otázkou je, jak k této mase dat přistupovat a jak ji zpřístupnit veřejnosti. K získání informací

slouží vyhledávače, které by se daly nazvat bránou k Internetu.

Přes tuto bránu uživatel vyhledává odpovídající výsledky seřazeny podle důležitosti a vypovídající

schopnosti. O pořadí, v jakém jsou výsledné stránky nabízeny, rozhoduje vyhledávač. Rozhoduje podle

určitých kritérií, kterými se zabývá metodika SEO (Search Engine Optimization, optimalizace pro

vyhledávače). Zjednodušeně se jedná o techniky, které slouží k zobrazení stránek na co nejlepší pozice ve

vyhledávačích.

Anotace Článek popisuje problematiku vyhledávačů, způsoby, kterými hodnotí okolní internet. Pojednává také o

technikách (Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače), kterými lze upravit internetové

stránky tak, aby byly co nejpřitažlivější pro vyhledávače.

Klíčová slova SEO, Search Engine Optimization, Optimalizace pro vyhledávače, Internetové vyhledávače, hodnocení

vyhledávači.

1 SEO – Search Engine Optimization

SEO je optimalizace stránek pro vyhledávače. Jedná se o konkrétní techniky, kterými lze upravit webové

stránky tak, aby je vyhledávače zobrazovaly na co nejlepší pozici a tím přilákaly co nejvíce uživatelů a

čtenářů.

První z těchto technik je optimalizace na samotné stránce v HTML kódu, druhou je optimalizace

mimo naši stránku, zejména budováním zpětných odkazů.

Blíže se lze o těchto technikách dozvědět v literatuře (1), (2).

Page 2: SEO – Search Engine Optimization

1.1 On-page optimalizace

On-page optimalizace je anglický pojem, který lze přeložit jako Optimalizace na stránce. Z názvu

vyplývá, že se jedná o úpravu samotné stránky, která se zobrazuje uživateli. Konkrétněji se jedná o

nadpisy, hlavičky, klíčová slova, odkazy, samotný text, popisky metaznaček a jiné.

Vyjmenované prvky lze seřadit nejpravděpodobněji do následující upořádané posloupnosti podle

důležitosti: text tagu Title, meta description, h1, h2, …, h6, tagu strong, atd. Záleží také na výběru slov,

jak často a v jaké značce se vyskytují, jak daleko jsou od počátku stránky a na dalších kritériích. Nestačí

se zaměřit pouze na stránku úvodní, ale je třeba optimalizovat každou stránku webu zvlášť.

1.2 Off-page optimalizace

Optimalizace mimo stránku je minimálně stejně tak důležitá jako on-page optimalizace. Z velké části jde o

budování zpětných odkazů na náš web. V této podkapitole je popsán způsob, jak zpětné odkazy získat, kde

je umisťovat, jak je zapisovat, které se nám vyplatí a které naopak ne.

1.3 Internetové vyhledávače

Internetový vyhledávač je služba, která podle parametrů zadaných uživatelem najde odpovídající webové

stránky. Informace o stránkách, podle kterých uživatel vyhledává, jsou uloženy v databázích, které

vyhledávač pravidelně aktualizuje a udržuje. Tento aktualizační proces je z velké části automatický, kdy

programy tzv. roboti pravidelně „procházejí“ Internet a stahují dokumenty (internetové stránky, textové

soubory, dokumenty typu PDF, Word atd.), které posléze analyzují, indexují a informace o nich zanášejí

do svých databází. Tento proces procházení (anglicky „crawling“) je řízen algoritmem, který určuje, jaké

stránky se budou procházet, jak často a do jaké hloubky (2 str. 35).

Kvalita nalezených webových dokumentů určuje kvalitu vyhledávače, proto je potřeba uživateli

nabízet, pokud možno, co nejrelevantnější a nejkvalitnější výsledky. Z tohoto důvodu jsou procházené

dokumenty zároveň hodnoceny (S-Rank u Seznamu, PageRank u Google, Bing rating. JyaxoRank, Alexa).

Hodnocení tedy odráží kvalitu stránek. Aby naše stránka byla co nejlépe hodnocena, to znamená, měla co

nejvyšší počet zobrazení, musí dodržovat určitá pravidla, které popisuje metodika Search Engine

Optimization (SEO).

1.3.1 Způsob hodnocení vyhledávačů

Dalo by se říct, že kvalitní vyhledávač staví na kvalitním známkování stránek. To zahrnuje řadu

hodnocení, například podle zpětné odkazové popularity (počet a váha zpětných odkazů na naši stránku)

nebo podle relevance, atraktivnosti, serióznosti webu a dalších. Ne všechny tyto parametry jsou známé a

definované. Nemusí však znamenat, že čím je vyšší ohodnocení, tím je stránka umístěna výše ve

vyhledávači (2 stránky 43-47).

Page 3: SEO – Search Engine Optimization

1.3.1.1 Hodnocení PageRank od Google

Jedná se o stupnici v rozmezí 0 až 10, kde 10 je nejlepší výsledek. Původní, studentský algoritmus vychází

z principu z padesátých let minulého století z Kendall-Weiovy teorie, která porovnává význam lidí a věcí

podle vlivu, který na sebe navzájem mají.

PageRank udává míru důvěryhodnosti a významnosti, tj. kolik stránek a jak významných

(hodnocených podle stejné metody) odkazuje na danou stránku. Jinak řečeno, každá stránka svým

odkazem předává část své významnosti stránce, na kterou daný odkaz směřuje. S každou další referencí

směřující ze stránky se váha odkazů snižuje.

Alternativou může být například hodnocení S-Rank od Seznamu.

1.3.1.2 Faktory, které ovlivňují pozici ve vyhledávačích

Mimo hodnocení za pomoci ranků existuje i celá řada dalších faktorů, které ovlivňují pozici na stránce

vyhledávače, která je také označována SERP, podle anglického search engine result page. Mezi tyto

faktory např. patří:

popularita, která je vyjádřena množstvím a kvalitou odkazů směřujících na stránku,

relevance příchozích odkazů podle obsahu (tematické odkazy),

dobré hodnocení stránek i uvnitř webu,

poloha nalezených slov dokumentu (čím výše, tím lépe),

existence hledaných slov v titulku stránky, v popisu, případně i v nadpisech,

existence hledaných slov v odkazech, které na stránku směřují (anchor text).

Existují také faktory, které naopak škodí hodnocení. Mezi ně například patří:

nepřístupnost stránek pro roboty (vkládaný javascript, prvky activeX, flash,

porušování struktury HTML,

duplicita stránek na webu,

duplicitní obsah s konkurenčními stránkami,

množství odkazů na nekvalitní stránky,

používání nekalých praktik (zapojení do link farem, nákup zpětných odkazů),

nespolehlivé servery, ze kterých dotahujeme dodatečný obsah (javascript, RSS, videa).

1.3.1.3 Jak vidí vyhledávače stránku?

Roboti vyhledávači jsou softwarové programy, které nedokážou informaci interpretovat tak, jako člověk.

Robot nemá trpělivost čekat na úplné načtení stránky a nerozumí tlačítku „pro zobrazení hlavní stránky,

klikněte zde“. Nedokáže interpretovat informaci z obrázku. Robot vidí stránku přibližně stejně jako

nevidomí uživatel [4], případně textový prohlížeč (links v Linuxu).

1.3.1.4 Na jaké vyhledávače se při optimalizaci zaměřit?

Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Napovědět může například návštěvnost jednotlivých

světových vyhledávačů, přes které uživatelé navštěvují hledané weby.

Page 4: SEO – Search Engine Optimization

Graf 1-1: Podíl světových vyhledávačů k 29.12.2012. (3)

Literatura

[1] Smička, R. Optimalizace pro vyhledávače - SEO. Dubany : Jaroslava Smičková, 2004. str. 120.

ISBN 80-239-2961-5.

V této knize jsem nalezl konkrétní informace a techniky SEO.

Obsahuje praktické ukázky.

Obsahuje zkušenosti autora.

[2] Kubíček, M. Velký průvodce SEO : jak dosáhnout nejlepších pozic ve vyhledávačích. Brno :

Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2195-5.

Z této knihy jsem čerpal spíše teoretické informace.

Obsahuje historická fakta.

Pojednává i o příbuzných tématech, které nespadají přímo pod SEO (např. SEM, vyhledávačích).

Obsahuje i praktické ukázky.

[3] Experian Information Solutions, Inc. Experian. Search Engine Trends. [Online] 29. 12. 2012.

[Citace: 3. 1. 2013.] <http://www.experian.com/hitwise/online-trends-search-engine.html>.

Zdroj několika zajímavých statistik.

Kromě statistik podílu vyhledávačů zobrazuje i statistiku vyhledávaných klíčových slov.

[4] Špinar, D. Přístupnost. [Online] [Citace: 3. 12. 2012.] <http://pristupnost.nawebu.cz/>.

Soubor zajimavých článků, pojednávajících o přístupnosti internetu.

Čtenář se dozví o problémech handicapovaných uživatelů internetu.

73%

9%

7% 3% 2%

6%

Podíl světových vyhledávačů k 29.12.2012

Google

Yahoo! Search

Bing

Ask

AOL Search

Ostatní

Page 5: SEO – Search Engine Optimization

Čtenář zde nalezne nástroje, rady, pravidla jak tvořit přístupný web.

Je zde mnoho doporučené literatury k dalšímu vzdělávání.


Recommended