Home >Documents >Servis a školení - · PDF filezákladní znalosti terminologie...

Servis a školení - · PDF filezákladní znalosti terminologie...

Date post:31-Aug-2019
Category:
View:2 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Servis a kolen

 • Servis podpora prodeje

  HEIDENHAIN s.r.o. disponuje zku-

  enmi servisnmi pracovnky s dlou-

  holetou prax, vykolenmi pmo

  mateskou firmou v SRN. Servis je

  vybaven vekerou potebnou tech-

  nikou a diagnostickmi pstroji pro

  opravy ve vlastn dln nebo diag-

  nostiku zvad pmo u zkaznka.

  K opravm se pouvaj vhradn jen

  originln nhradn dly pmo z v-

  robnho zvodu.

  Vybran produkty je mon opra-

  vovat tak vmnnm zpsobem.

  Vhodou tohoto eeni je:

  rychlost dodvky nhradnho dlu

  (dly skladem v Praze nebo

  leteck dodvka z matesk

  firmy do cca 3 pracovnch dn)

  minimalizace asu odstvky

  stroje a tm finannch ztrt

  zkaznka.

  zkaznk obdr nhradn pstroj

  se zrukou tento pstroj si ji

  ponech. Pvodn vadn pstroj

  po oprav zstv k dalmu

  vyuit firm HEIDENHAIN.

  Hotline pro technology a NC pro-

  gramtory

  Pro technology a NC programtory

  TNC i soustrunickch systm jsou

  k dispozici nai lektoi (NC pro-

  gramtoi), kte tak vedou kurzy

  programovn.

  na internetuO servisu HEIDENHAIN se tak vce dozvte online na

  http://www.heidenhain.cz/cs_CZ/technicky-servis

  .

 • HEIDENHAIN

  ve svt

  Nron technologie vyaduje kvalifikovan

  servis a zkaznci prvem oekvaj

  bezpen, spolehliv a vysoce produktivn

  systmy. Zvlt dleit jsou pak dobe

  strukturovan servisn organizace po celm

  svt pro poradenstv a servis.

  HEIDENHAIN je zastoupen v 50 zemch,

  vtinou prostednictvm svch poboek. Tm

  je k dispozici efektivn s zastoupen

  a servisnch organizac.

  Technici podpory prodeje i zkuen servisn

  technici se staraj o sluby zamen na

  een problm. Bez ohledu na to, zda se

  jedn o vrobce stroje, nebo koncovho

  zkaznka chceme nabdnout nejlep

  poradenstv a servis. To ve v globln

  sestaven servisn sti.

 • Zamen na zkaznka

  Spolehliv servis

  Servisn podpora na vechny produkty HEIDENHAIN je

  nabzena na vydn nebo v podob servisnch smluv.

  Prv servisn smlouva upraven na pn zkaznka

  podle rozsahu pedplacench

  slueb Vm zajist maximln

  vyuit zazen s minimem

  prostoj. Servisn smlouva

  umouje nastavit optimln

  sklad dl a tm zkrtit reakn

  dobu opravy.

  Vysok dostupnost

  Dostupnost dl i datovch zloh

  umon vyeit vtinu poruch

  jedinou servisn nvtvou i na

  dlku. Servisn zsahy u

  zkaznk provd bu

  specialista HEIDENHAIN nebo

  partnersk organizace, kter

  k tomu m oprvnn a jej

  technici prochzej pravidelnm

  kolenm. Sklad v R zkracuje

  dodac lhty vrobcm

  i koncovm uivatelm.

  Technick zzem

  CNC produkty HEIDENHAIN

  vetn celch dicch systm

  jsou opravovny bu vmnnm

  zpsobem nebo repasovny

  v dln HEIDENHAIN. Nkter dly

  se opravuj pmo v R bez

  nutnosti poslat je do vrobnho

  zvodu.

 • Testovn a sezen

  Dlna v Praze je vybavena

  pro opravy, testovn a sezen

  micch sond a snma

  polohy. Rotan a hlov

  snmae pijat k oprav od

  zkaznk specialist peliv

  ist, opravuj a testuj na

  profesionlnm vybaven. Dlna

  je vybavena tak k itn

  a opravm dc elektroniky

  vetn zesilova servo

  pohon.

  Nstrojov Presetter DMG

  VIO 210 slou k pesnmu

  sezen a kontrole 3D

  dotykovch sond HEIDENHAIN

  po oprav. Sezen se provd

  pi upnut kuelu relnou

  upnac silou. S opravou je

  vydn protokol o sezen.

  Mte zjem o technick

  kolen?

  HEIDENHAIN pro vs zajist

  kolen ve sv uebn

  vybaven nejen simultory,

  ale i skutenmi stroji.

 • Servisn smlouvy a zrun lhty

  Sklad dl v esk republice

  HEIDENHAIN celosvtov organizuje inn logistick etzec tak, aby se vrobcm stroj dostalo rychl

  podpory. To zajiuje vysokou dostupnost dl HEIDENHAIN po celm svt.

  Dly HEIDENHAIN budou skladem pro servisn poteby do 6 tdn po podepsn smlouvy (s vjimkou tch

  vyadujcch exportn licenci).

  Bude-li nutn doplnn, dly budou dodny max. do 4 tdn.

  Dly budou k dispozici v rmci pracovnch hodin centrly nebo budou dodny tet stranou.

  Nklady na expedici budou fakturovny zvl.

  Vrcen je mon pouze v ppad nepouitch dl v pvodnm stavu.

  HEIDENHAIN bude fakturovat za sluby v souladu s touto smlouvou. Konen stka bude obsahovat

  dodvku, balen, pepravu, skladovn. Splatnost je 30 dn od podpisu smlouvy.

  Zsah na stroji

  Servis HEIDENHAIN nabz celosvtovou podporu pro nhradn dly vrobcm stroj, dealerm

  a provozovatelm stroj.

  Tyto sluby jsou poskytovny kvalifikovanmi techniky v na servisn sti a prostednictvm naich externch

  partner. Tato podpora zahrnuje konzultaci a diagnostiku chyb zdarma. Pokud je to vyadovno, me

  HEIDENHAIN poskytnout podporu na stroji nebo pomoc Teleservisu.

  Dly lze vymnit v omezenm rozsahu. Technick podpora pro vyeen problmu vyaduje ptomnost

  technika vrobce stroje. Tato smlouva nezahrnuje ppravu materil na mst. Pokud je to vyadovno,

  doporuujeme podpis smlouvy Sklad dl v esk republice.

  Na zklad tto smlouvy HEIDENHAIN oprav poruchy na stroji. Mus bt vak provedena vmna dl.

  Poskytovan sluby: Diagnostika chyby pomoc Teleservisu, poskytnut slueb technik, vmna na mst a

  potvrzen o opaten na stroji.

  Sluby nebudou poskytnuty na nsledujc komponenty: Motory, kabely a veden, speciln verze i prototypy

  a jin pizpsoben sestavy i dly. Sluby tak nebudou poskytnuty v ppadech mechanickho opoteben,

  PLC softwarov chyby, v ppad problm s konfigurac apod.

  HEIDENHAIN provede diagnostiku pouze v ppad, e stroj ji prohldl kvalifikovan technik OEM/OEI.

  Budou vyadovny nsledujc informace: chybov hlen, daje o zen, sriov sla dl a slo smlouvy.

  Objednvka mus bt pedloena na servisn oddlen HEIDENHAIN s nsledujcmi informacemi: adresa

  umstn stroje u zkaznka, kontaktn osoba OEM/OEI u koncovho zkaznka a diagnostikovan chyba.

  Smlouva bude platn po dobu jednoho roku ode dne podpisu vech smluvnch stran.

  Prodlouen zruky

  Krom zkonem stanovench zrunch lht nabz HEIDENHAIN dvouletou zruku na vmnu nebo opravu

  dl. Rozsah zruky je upraven ve Veobecnch obchodnch podmnkch.

  Tato zruka plat 24 msc od data expedice. V nkterch ppadech vrobci stroj nebo dovozci poaduj

  prodlouen zrun lhty v n HEIDENHAIN oprav nebo vymn dly bez poplatku. Pro tyto ppady nabz

  smlouva monost rozen tchto garantovanch slueb na uritm stroji o 12 i 24 msc, tj. na celkem 36

  nebo 48 msc, po zaplacen pplatku.

  Zrun lhty Nov pstroje 24 msc (mon kontrakt na rozen o 12 nebo 24 msc)

  Monost posunut potku zruky o dobu pepravy stroje (na jin kontinent)

  Pstroje pro vmnn zpsob 12 msc

  Opraven pstroje 12 msc

  Nhradn pstroje 12 msc

  Potek zruky je dn datem expedice (faktura/dodac list)

 • Teleservis

  Dlkov diagnostika se softwarem TELESERVIS

  dic systmy HEIDENHAIN, ponaje adou TNC 426

  a TNC 430, jsou pipraveny pro dlkovou diagnostiku, dlkov

  ovldn a dlkovou kontrolu.

  PC aplikace Teleservis firmy HEIDENHAIN poskytuje vrobci

  stroje rychlou a jednoduchou monost dlkov diagnostiky

  a podpory pi programovn dicch systm TNC.

  Vrobce stroje dle svho servisnho konceptu piprav

  odpovdajc soubory masek pro zobrazen poadovanch

  informac.

  Obsluha je provdna pomoc dcho panelu Teleservisu.

  Teleservis vrobce stroje

  Vrobce sestav u uivatele s ze svch stroj vybavench

  systmy TNC / iTNC. Ve svm servisnm oddlen nainstaluje

  s servisnch pota s instalovanm Teleservisem. Tyto dv

  st jsou propojeny pomoc Routeru a telefonn st nebo

  internetu.

  Konfiguraci Routeru provede vrobce stroje spolen se

  sovm specialistou a dodavatelem Routeru. Pitom mus bt

  zajitno, aby se nepekrvaly IP adresy obou st.

  Teleservis v podnikov sti uivatele

  Teleservis je mono provozovat rovn v rmci

  vnitropodnikov st. V tomto ppad odpad nutnost pouit

  Routeru a servisn PC je pmo soust Ethernet st, do n

  jsou pipojeny stroje, kter maj bt pstupn.

  Tmto zpsobem je mono provdt dlkov ovldn,

  dlkovou kontrolu a diagnostiku v rmci vlastn podnikov st

  Ethernet.

  Navzn spojen

  Jakmile uivatel stroje potvrd soft-klvesu Teleservis, pipoj Router s uivatele k servisn sti vrobce.

  Vmna dat

  Pomoc Teleservisu me servisn technik vrobce zskat

  vechna v dcm systmu uloen data.

  Dky penosu obrazu a simulovan klvesnice je mono dc

  systm pln dlkov ovldat. Z bezpenostnch dvod ovem

  nelze pi dlkovm ovldn strojnmi osami pojdt.

 • Technick kolen

  Centrla HEIDENHAIN v esk republice disponuje nejen

  uebnou vybavenou simultory (programovacmi stanicemi),

  ale i skutenmi produknmi stroji:

  Obrbc centrum STROJTOS LIPNK VMC40 se systmem iTNC530

  (technologie 3-osho frzovn)

  Obrbc centrum TAJMAC-ZPS MCV1210 se systmem iTNC530

  (technologie 5-osho frzovn)

  Produkn soustruh S42 k testovn soustrunickch aplikac na systmech

  PILOT620 a MANUALplus 620 z produkce KOVOSVIT MAS, a.s.

  dic systmy HEIDENHAIN jsou od samho zatku, tedy ji vce ne

  20 let koncipovny pro jednoduch dlensk programovn. Obrb

  pracuje s TNC v dialogu v oteven ei pmo u stroje.

  K tomu prodv HEINDENHAIN pruku uivatele. V pruce jsou

  jednotliv funkce TNC nzorn vysvtleny na pkladech

  a vyobrazench.

  Dodaten HEIDENHAIN nabz kolen pod vedenm zkuench

  programtor s clem, aby astnk:

  zskal pehled o TNC funkcch a jejich nasazen v praxi

  ovil obsah kolen na jednoduchch pkla

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended