Home >Sports > kolen­ FMS AŒR 2014

 kolen­ FMS AŒR 2014

Date post:13-May-2015
Category:
View:270 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Description:
Slides from seminar for clerks of the course/sports stewards about motocross rules/regulations for 2014
Transcript:
  • 1.kolen sportovnch komisa, rohodch a editel TZM FMS AR 15. bezna 2014, Praha

2. dy Veobecn sportovn d FMS AR N031 - Nrodn sportovn dy ternnch zvod motocykl N032 - Nrodn sportovn dy pro motokros N041 - TZM - Pebor stedisek motocyklovho sportu motokrosu N047 - Normy pro motokrosov trati Technick pravidla pro motokros FMS AR Roenka FMS AR 2014 3. Novinky a zmny 2014 Lkask vlajka ! ! ! 4. Novinky a zmny 2014 Odstrann alternativnho systmu jzd 032.15 - supernle + bodovn sjednocen vkov hranice pro kontrolu bezpenost vstroje s lkaskm dem - horn hranice 12 let (byla 15 let) kamery na pilb 300 2T v MMR 5. Zvody Zvod na ternnm okruhu s prodnmi pekkami Zanaj podle asovho rozvrhu pro administrativn a technickou pejmku Kon, kdy: Vsledky byly schvleny jury/sportovnm komisaem Proly vechny lhty pro podn protest a odvoln Byly uzaveny vechny technick, sportovn a antidopingov kontroly Licence Zvltn ustanoven 6. Zvody inovnci Jezdci/chovn jezdc Vstroj Tra Pedbn kontrola Motocykly stejnho typu Zvltn lkask prohldka Rozprava s jezdci 7. Zastaven zvodu - erven vlajka Chybn start nov start okamit Do X minut (mn ne 1/2 asu jzdy) nov start do 30 minut od zastaven Po X minut (vce ne 1/2 asu jzdy) zvod je povaovn za ukonen, poad se pot z kompletnho kola pedchzejcho zastaven zvodu 8. Ciz pomoc Pomoc me bt poskytovna pouze traovm komisaem v zjmu zajitn bezpenosti Komisa me pomoct jezdci pesunout motocykl na bezpen msto Komisa nesm asistovat jezdci v oprav motocyklu nebo jeho startovn Komisa me asistovat jezdcm td 50ccm a 65ccm se startem motocyklu pravy/opravy motocykl mohou probhat pouze v prostoru pro opravy 9. Oputn trati Jezdci mohou pouvat pouze tra. Pokud vak z dvodu nehody opust tra bhem trninku, kvalikace a zvod, mohou pokraovat bezpenm nvratem na tra, ani by vak zskali njakou vhodu, a to co nejble mstu, ve kterm opustili tra. Zkrcen trati je zakzno pod trestem vylouen z pedmtnho trninku, zvodu nebo jzdy. Bude-li nutn, rozhodne jury nebo sportovn komisa o dalch sankcch. 10. Chovn na startu Jezdci si mohou SAMI upravovat startovn msto Nesmji pouvat dn pomcky/polvat stopu vodou Jezdci v kategorich 50ccm, 65ccm, 85ccm a enskm motokrosu maj povoleno pouit pomocnho startovacho bloku pod nohu (nap. devn blok) 11. Oficiln signly cedule vlajky erven prapor v pohybu ern prapor doplnn slem jezdce lut prapor v klidu lut prapor v pohybu bl prapor s pnmi ervenmi rami modr prapor v pohybu zelen prapor ervenobl achovnice 12. Traov komisai Minimln vk 16 let Rozmstn - na map trati + soust pevzet trati 13. Vsledky Vtzem zvodu je jezdec, kter pejede clovou ru jako prvn. Dal jezdci, kte jet zvod, budou potom zastaveni po pekroen clov ry. Vtzem podniku je jezdec, kter zskal nejvce bod, bez ohledu na to, kolik jzd dokonil. Vppad rovnosti bod je brn vvahu a rozhoduje poet nejlepch umstn. Trv-li rovnost i dle, pak o poad rozhodne lep umstn vposlednm, pedposlednm, ppadn pedpedposlednm zvod/jzd zapotvanm do pslunho podniku. as, ve kterm motocykl pekro kontroln ru, bude registrovn vokamiku, kdy pedn st motocyklu pekro ru. Zvody jsou ociln skoneny pi dokonen kola, kdy je achovnicov praporek ukzn vtznmu jezdci. Kad jzda kon 5 minut po odmvnut vtze. Jezdci budou klasikovni podle poad vcli a podle potu ujetch kompletnch kol. Jezdci, kte vypadli ze zvodu, budou klasikovni podle vsledk, kter se vztahuj na ta poad, ve kterm ze zvodu vypadli. 14. Vsledky Vsledky podlhaj schvlen jury/sportovnmu komisai as vyven vsledk Protesty asov limit 30 minut 5000,- K 20 000,- K - kontrola paliva 15. Trati Homologace Normy pro trati 16. Dal poznmky Formul pro ppad vnho razu kolen traovch komisa Pojitn zvodu