Home >Documents >Slánská radnice, prosinec 2012

Slánská radnice, prosinec 2012

Date post:20-Feb-2016
Category:
View:216 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
Prosinec 2012 - Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného, číslo 11 ročník XV, prosinec 2012
Transcript:
 • Slnsk radniceSlnsk radniceInforman zpravodaj Mstskho adu Krlovskho msta Slan

  zdarma | slo 11 | ronk XV | prosinec 2012

  Slovo starostySlovo starostyVen spoluoban, mil Slaci, jednoznan nejas-tj otzka, kterou od Vs dostvm, je: Jak je to s ob-chvatem msta? Tmto t-matem se zabvm prakticky neustle, dovolte mi tedy, abych Vs po njakm ase opt informoval o aktulnm stavu. Vlda R nedvno od-souhlasila rozpoet Sttnho

  fondu dopravn infrastruktury do roku 2015, kter je pro Slan velmi dleit. Vzhledem k tencm se fi nannm prostedkm v souvislosti s ekonomickou kriz v Evrop byly stanoveny limity vydn. Tmi je 37 miliard korun, jako podl sttu v roce ptm i v nsledujcch letech. A zrove stanoven priorit. Ty jsou rozdleny do tech balk. V prvnm jsou dlnice a jejich rekonstrukce a vstavba. Zde je zaazeno est staveb. V druhm jsou rychlostn silnice (vetn napklad Praskho okruhu) a tam naleznete devt akc. Pro ns je nejdleitj tet st rozhodnut. A tm jsou stavby na dleitch silnicch I. tdy a obchvaty mst. Do nich se velo pouhch sedm silnic v cel republice. Mezi nimi i obchvat na silnici 1/16 ze Slanho do Velvar. V roce 2013 by mly bt ve sttnm rozpotu vylenny penze na dokonen vkup pozem-k a zat pprava pro stavebn povolen. Mon se to lai-km zd mal pokrok, ale j to povauji za velk spch. Obchvat Slanho byl zaazen do prioritnch akc sttu a je tak znan nadje, e stavba bude v dohledn dob zahjena a realizovna. Jak jsem Vm ji sdlil, zaloili jsme tzv. akn skupinu starost (Slan, iice, Velvary), kter cel problm obchvatu sleduje, sna se postrkovat dopedu a lobbisticky psobit na sttn pedstavitele, a u ve vld, parlamentu i na editelstv silnice a dlnic (SD). Jsem rd, e nae spolen snaha pispv k e-en nejzvanjho problmu v oblasti kvality ovzdu dopravy - v naem mst. Nejbli schzka a jednn s SD se uskuten jet koncem listopadu a budu mt tak dal nov informace, se ktermi Vs samozejm zase asem seznmm.Vnoce a pelom roku jsou nejkrsnj svtky, kter provme. A radost z nich nemaj jen dti, ale i dosp-l. K pohodov atmosfe se sna pispt i msto. Svou slavnostn vzdobou, vnonm stromem, trhy, i po-dnm a spoluorganizovnm nejrznjch poad. Asi neznmjmi se stala Slavnost svtla a Novoron oho-stroj. Na oboje se tm jako mal kluk. Jsou to akce, pi kterch se setkv velk mnostv lid, naprost vtina je pozitivn naladna a vichni si jedinenou atmosfru spolen uvme. Za lta, po kter napklad ohostroj podme, jsem vypozoroval, e obas njac lid brbla-j: To je milin zbyten vystlench do vzduchu! smvn je, e je pak vidm, jak b na nmst, aby se na to podvali. Pravdpodobn s mylenkou co kdyby se nco pokazilo, to by byla ndhera (!!), to by se to kriti-zovalo (!). Natst takovch typ nepejcch lid a nega-tivnch neastnk nen ve Slanm mnoho. Ostatn i ten ohostroj pi sv velikosti a dlce nestoj tolik, kolik si n-kte pedstavuj ( ji nkolik let je nemnn cena 170 tisc korun vetn ozvuen nmst a hudby). Navc pravidel-n je st tto stky sponzorovna slnskmi fi rmami.Chtl bych vem lidem dobr vle popt krsn a poho-dov proit vnonch svtk a vechny co nejsrdenji pozvat na Novoron ohostroj.Mjte se hezky! V starosta Ivo Rubk

  V lednu dojde k zahjen zkuebnho provozu parkovacho domu. Den oteve-nch dve pro veejnost je pipraven na22. ledna 2013 vdob od16 do18 hodin.

  By je parkovac dm koncipovn jako bez-obslun, jsme si vdomi, e jde vzemch es-kch onovinku, kter me uuivatel budit neopodstatnn obavy. Vsouasn dob tedy probh prokolen obsluhy, kter bude vpo-tench mscch provozu domu jeho z-kaznkm kdispozici.

  Nicmn zmn bude vc, a tak jsme o po-drobnj informace podali vedoucho odboru dopravy a silninho hospodstv Bc.Tome ernickho.

  V parkovn v centru msta dochz od1. ledna 2013 kmen revoluci. Mohl byste tene SR seznmit shlavnmi zmnami?

  Nejvznamnj zmnou je zahjen provo-zu parkovacho domu. Tento bude potencil-nm zkaznkm nabzet jak monost krtko-dobho umstn vozidla za20 K zahodinu, tak irzn formy dlouhodobjho parkovn odcelononho za50 K, celodennho za180 K, celomsnho za 900 K a po monost celoronho parkovn v zakryt a such gari za10 tis. K. Kdo trochu pot, tak vppad pedplacen si msnho parkovn-ho pijde celodenn stn auta vkryt gari

  bez nebezpe odenin aboul odkoleg i-di, nemluv omonost vykraden i pmo ukraden auta od rznch pobert a nene-chavc, na45 korun zapracovn den, uron-ho pak na40 K zaden.

  Jak je to se zmnou potu vyhrazench mst, kter si mohli zjemci zakoupit pro stn svho milka vcentru msta nacel rok?

  Msto se piklonilo k een, kter poet takto vyhrazench parkovacch mst zcela zruilo. Vcentru tak vznikne 197 parkovacch stn, vetn 21 mst, kter budou urena pro monost zsobovn aproparkovn osob se zdravotnm postienm. Ze zbytku pak pjde do volnho prodeje, tedy monosti ped-placenho dlouhodobho stn, jedna tetina zbylch mst. Nicmn pi stn stvajcch pronajatch mst, jejich porovnn s potem osob bydlcch i podnikajcch vcentru ms-ta, by se mlo dostat na vechny. Nicmn koncepce ji nepot sprodejem dlouhodo-bch parkovacch mst zjemcm, kte ij i podnikaj mimo centrum. Nov byla istano-vena ve ceny zaceloron parkovac kartu, kter in 10 000 K. Pro rezidenty, kte si nebudou chtt msto pedplatit, bude vyhra-zeno nov parkovit pod nemocnic v ulici NaSadech. Toto parkovit msto vsouasn dob pipravuje. Pokraovn na stran 3

  Den otevench dve v parkovacm dom a zmny v parkovn ve Slanm

 • www.meuslany.cz2 |

  O S L AV Y S TT N H O S VT K U

  V pondl 29. jna si msto Slan pipo-mnlo 94. vro vzniku samostatnho eskoslovenska. Slavnostn rmec oslav dokreslila hudba kapely Dvoaka, kter ji od9.30 vyhrvala naMasarykov nmst.

  Spedstihem, vptek 26. jna, 1. mstosta-rosta p. Hloek, pedseda Svazu bojovnk zasvobodu Ing.Schmied, p.Lek azstup-ce mstskho adu objdli dal pamtn msta na zem msta, kde poloili kytici. Navtvili a uctili hrdiny u pamtnku pad-lm zI. aII. svtov vlky veKvci, upomnku legion v elevicch, u pomnku padlch zaI. svtov vlky vDoln nahbitov aupo-mnku legion vDoln pod kostelem.

  Pesn v 10 hodin se vydal prvod dopro-vzen dechovou hudbou naslnsk hbitovy. Vele prvodu nesli vnce vojci ze 152. e-nijnho praporu Rakovnk azstupci barn-k Slnska, zanimi starosta msta RNDr.Ivo Rubk, mstostarostov: Jaroslav Hloek a Mgr. Martin Hrabnek, delegace partner-skho msta Pegnitz, vedena starostou ms-ta Uwe Raabem, pedseda svazu bojovnk za svobodu Ing. Ji Schmied, zamstnanci mstskho adu, zstupci kol, barnci adal host.

  Slavnostn chvli umocnilo ivyzvnn kos-telnch zvon povstupu prvodu nahbitov. S vojenskmi poctami byly poloeny vnce u pomnk vojk, kte zemeli ve vojen-skm lazaretu ve Slanm na sklonku 1. sv-tov vlky a u pamtnku legion. Stuhy po poloen vnc upravili starosta msta RNDr. Ivo Rubk, starosta msta Pegnitz Uwe Raab apedseda svazu bojovnk zasvo-bodu Ing. Ji Schmied. estnou str u pa-mtnk dreli vojci 152. enijnho praporu

  aeskoslovent dernci vdobovch uni-formch (francouzsk, rusk i italsk legie). Starosta msta pednesl slavnostn projev, ve kterm oznail tento sttn svtek za nej-vznamnj vdjinch na republiky api-pomenul vznam i odkaz legion. Po es-koslovensk hymn se prvod pesunul zpt na Masarykovo nmst, kde starosta spolu smstostarosty poloili kytici kpomnku prv-nho prezidenta eskoslovensk republiky T. G. Masaryka. Nazvr byli astnci oslav pozvni do mal galerie Vlastivdnho mu-zea nabesedu svedenm msta, pi kter jim byla promtnuta prezentace na tma Mui jna 1918 ave bylo zakoneno malm po-hotnm anslednou diskus.

  Oslavy pokraovaly v podveer v mst-skm divadle slavnostnm zasednm za-stupitelstva msta. Ji od roku 2004 se pi

  tomto slavnostnm zasedn pedvaj pa-mtn listy obanm, jejich ivot je neod-mysliteln spojen se ivotem msta, o jeho rozkvt se zaslouili.

  V prvnch adch divadla usedli ocenn oban, veden msta, zastupitel msta a estn host, kte pijali pozvn pana starosty. Slavnost v divadle navtvili tak zstupci obc Slnska, odmnn oban z pedchozch let, pslunci svazu bojov-nk za svobodu, zamstnanci mstskho adu, barnci 17. upy Slan, ale ibar-nci Kvc a Kvek a barnci Stedokluky, zstupci kol, ale i cel ada slnskch ob-an. Tato skutenost je dokladem toho, e pedvn pamtnch list zaslouilm obanm msta se stalo soust tradic na-eho msta.

  Slavnostn zasedn zastupitelstva mode-roval Mgr. Stanislav Berkovec. Na vod za-znly fanfry ansledoval vodn koncert Tria Cantabile. Vlastn zasedn zahjil starosta msta RNDr. Ivo Rubik. Usnesen zastupi-telstva o ocenn vybranch oban a jejich ivotopisy pednesl 1. mstostarosta Jaroslav Hloek. Popeten jmna ocennho zaznla slavnostn tu apovystoupen najevit pro-bhala napozad vizuln prezentace hlavnch milnk ivota ocennho. Pamtn list, kyti-ku ocennm pedal starosta msta spolen smstostarosty. Pot se kad ocenn pode-psal dopamtn knihy msta akrtce promlu-vil kzaplnnmu hlediti.

  Pamtn list za zsluhy v oblasti sportu atlovchovy byl pedn panu Petru Kika-vovi. Zazsluhy voblasti kultury byl pamtn list udlen panu Rudolfu Hykovi. V oblas-ti kolstv byla ocenna pamtnm listem Mgr. Olga Judlov. Pamtnm listem v ob-lasti zdravotnictv a socilnch vci byl oce-nn MUDr. Vladimr Riegl. Pan Manfred Thmmler byl ocenn za pnos obansk spolenosti. Slavnostn akt pedn pamt-nch list byl zakonen sttn hymnou apln nazvr zaznl opt koncert Tria Cantabile.

  Poskonen koncertu pozval starosta ms-ta vechny ptomn na neformln setkn dofoyer divadla smalm pohotnm. Dal informace najdete na stran 7 a 19.

  Ing.udovt ikorsk

  Oslavy sttnho svtku Den vznikusamostatnho eskoslovenskho sttu

  Spolen foto odmnnch svedenm msta. Prvn ada zleva: starosta msta Pegnitz Uwe Raab (pevzal ocenn zanemocnho p.Thmmlera), Mgr.Olga Judlov, Rudolf Hyka, Petr Kikava astarosta msta RNDr.Ivo Rubk. Druh ada zleva: 1. Mstostarosta Jaroslav Hloek, mstosta-rosta Mgr.Martin Hrabnek aMUDr.Vladimr Riegl. (Foto: Pavel Vychodil)

  Projev starosty msta kastnkm oslav ped pamtnkem legion. (Foto: Pavel Vychodil)

 • www.meuslany.cz 3|

  Slnsk radnice . 11, prosinec 2012 INFORMACE

  videomagazn najdete nawww.meuslany.cz

  V msnku Slnsk VideoMagazn pro vs chceme zachytit hlavn udlosti v Kr-lovskm mst Slan. Pozvat vs nazajmav akce. Pedstavit inn