Home >Marketing >Smysluplná marketingová komunikace od BrandBakers

Smysluplná marketingová komunikace od BrandBakers

Date post:18-Jan-2015
Category:
View:92 times
Download:4 times
Share this document with a friend
Description:
Loajalita vůči značkám je pryč. Dávno a zdá se, že i pro mnohé značky dlouhodobě. Nejcennější značkou již není dlouholetý "vládce" Coca-Cola, ale Apple následovaný Googlem. Obyvatelům Evropy a Spojených států by nevadilo, kdyby druhý den zmizelo z povrchu zemského 92% značek! Celosvětově pouze 20% značek pomáhá lidem zlepšovat jejich životy. Smysluplné značky (Meaningful Brands), které systematicky zlepšují osobní a kolektivní blahobyt zákazníků, jsou odměňovány. Ve finančních výsledcích překonávají ty ostatní o 120%! Tato čísla čerpám z celosvětového výzkumu provedeného Havas Media, který měl za cíl zjistit propojení lidí se značkami. Zúčastnilo se ho 700 značek a přes 134.000 spotřebitelů ve 23 zemích. (Více se dočtete zde: http://www.havasmedia.com/meaningful-brands) My pekaři v BrandBakers tomuto přístupu věříme. Marketingovou komunikaci značek naplňujeme opravdovým (autentickým) obsahem, skutečným přínosem (hodnotou) pro jejich zákazníky.
Transcript:
  • 1. Smyslupln marketingov komunikaceBrand / Business / Design

2. Jak vnmme problm? Marketingov komunikace s reklamnm obsahem nebuduje vztah se zkaznkem.Brand / Business / Design 3. V em vidme piny problmu? Firmy asto povauj zkaznky za ist racionln uvaujc bytosti. Podceuj emoce a vztahy, kter se na rozhodovn zkaznk zsadn podlej. To se promt do obsahu a formy marketingov komunikace, kter je v dsledku neefektivn. 1. Zahlcenost Zkaznci jsou zahlceni informacemi, produkty a jejich funkcemi, slubami, reklamou a mdii. Jsou ochotni vnovat pozornost jen tomu, co je jin a jim na prvn pohled blzk. 2. Chybjc pidan hodnota Konkurenn vrobky a sluby maj ve vtin ppad srovnateln funkce a ceny. Zkaznci proto hledaj pidanou hodnotu v podob emocionln nadstavby. Hledaj monost ztotonit se s firmou, s jej znakou. Pokud se jim tato nadstavba nenabz, nemaj dvod k vrnosti.Photo3. Neatraktivn obsah komunikace Obsah marketingov komunikace nedoke zaujmout, odliit firmu od konkurence a vyvolat emoce. Pestoe zkaznci o dal informace a funkce nestoj, marketingov komunikace firem je na nich postavena. Ve snaze zaujmout, uchyluj se firmy asto k superlativm a pehnanm slibm, kter nejsou schopny splnit. Tm sv znaky a vztahy se zkaznky pokozuj.Brand / Business / Design 4. Jak komunikace podle ns funguje? Zkaznci se stvaj spoluvlastnky znaek. Hledaj smysl, jedinenost a nejen funkce vrobk a slueb. Zajm je PRO JAK CO, a to pesn v tomto poad. Pro? dvod, pro vae firma existuje, hodnoty, kter vyznv Jak? pstup, postupy, know-how, technologie, design Co?Pro? vae produkty, sluby, jejich funkce a parametry Vme v slu pbh. Lid je miluj, naslouchaj Jak? jim a asto je dle vyprvj. Za klov v komunikaci se zkaznky pak povaujeme srozumiteln pslib Co? poskytovan jedinen hodnoty, tedy jedinen een konkrtnch problm, poteb i touhy, kter zkaznk vnm. Takto veden marketingov komunikace m schopnost zskat pozornost, odliit firmu od konkurence a budovat se zkaznky vztahy. Brand / Business / Design 5. Jak pinme een? Nae een je jednoduch. Pomeme vm vytvoit atraktivn obsah komunikace se zkaznky, dt mu sprvnou formu a zhmotnit jej v podob struktury a obsahu vaeho firemnho webu. 1. Posln Spolen formulujeme hlavn dvody existence va firmy, tedy o usilujete a jak hodnoty vyznvte, v co vte. Vae posln je tm, s m se vai vrn zkaznci potebuj ztotonit. 2. Pbh Prostednictvm krtkho pbhu pedstavme lidem kdo jste, co dlte, jak uvaujete a jak principy ve va prci a ivot vyznvte. 3. PslibPhoto Maj-li se o vs zkaznci ble zajmat, je dleit pedloit jim pslib urit jedinen hodnoty, kterou jim nabzte. Tmto pslibem by mlo bt vae, uritm zpsobem jedinen, een konkrtnch problm, poteb i touhy, kter zkaznci vnmaj. 4. Struktura a obsah webu Vezmeme posln, pbh a pslib va firmy, pidme to dleit z va stvajc komunikace a vytvome klov obsah vaeho firemnho webu pro zkaznky. Tomuto obsahu dme funkn strukturu a atraktivn formu. Z webu me tento obsah smovat dle do vaich firemnch brour, socilnch st, reklamy, PR i prezentac obchodnk . Brand / Business / Design 6. Jak postupujeme?.Nedlme reklamu, ale dlouhodob uplatniteln atraktivn obsah cel va marketingov komunikace. Vai firmu potebujeme nejprve poznat. Potebujeme ast vaich lid z veden, marketingu a obchodu. 1. Analza stvajc 1. vodn analzamarketingov komunikace2. V domc kol5. Posln, pbh, pslib4. Sbr podklad3. Workshop6. Diskuse, odsouhlasen7. Tvorba obsahu a struktury webuBrand / Business / Design 7. Jak je hlavn pnos? Vae marketingov komunikace zsk schopnost zaujmout zkaznky a budovat s nimi vztah.Jak je cena? Cena ze realizaci projektu in 85.000 K + DPH. Grafick design a programovn firemnho webu nejsou v cen zahrnuty.Na koho se obrtit? Petr Hovorka Mob.: (+420) 602 271 011 E-mail: [email protected] www.brandbakers.cz 8. Kdo jsou nai pekai?Petr Hovorka Idea Maker / Partner je poradcem v oblasti budovn znaek a rozvoje businessu.Ji Landa Hlavn evangelista / partner psob jako copywriter a klov osoba pokud jde o strategii a realizaci komunikanch kampan.Xnia Kov Social Media Enthusiast je pevn lapen do socilnch st, vazeb a souvislost. V oblasti socilnch mdi se star o strategii a obsah.David imk Brand stratg je poradcem v oblasti brand a user experience.Goran Patlejch Art Director je perfekcionistou, kter trzn sv kolegy tm, e se vdy pd po podstat vci. Snad proto Goranv design funguje a m dle je v ase provovn, tm vce se o jeho funknosti pesvdujeme.Hana Smtalov HR a Talent Developer se ji 12 let intenzivn vnuje oblasti HR. Svm klientm pomh v oblasti nboru, trninku, rozvoje zamstnanc, intern komunikace a nastavovn firemnch hodnot.Brand / Business / Design

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended