Home >Economy & Finance >Solidrn­ zv½en­ dan› - nab­dka daˆov©ho poradenstv­

Solidrn­ zv½en­ dan› - nab­dka daˆov©ho poradenstv­

Date post:18-Dec-2014
Category:
View:1,235 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Description:
Díky nově zavedenému solidárnímu zvýšení daně bude nucena část vašich zaměstnanců podat daňová přiznání. Rádi pomůžeme vašemu týmu s touto novou povinností. Připravíme individuální daňová přiznání, okamžitě vyřídíme dotazy a vše vyřešíme v sídle vaší společnosti.
Transcript:
 • 1. NABDKA DAOVHO PORADENSTV SOLIDRN ZVEN DAN
 • 2. VOD Ven, rda bych Vm pedstavila nai nabdku na poskytnut slueb daovho poradenstv. Bude-li poteba, rdi uveden informace doplnme, upravme nebo osobn pedstavme ve Va spolenosti. V ppad dotaz jsem Vm kdykoli k dispozici. Za spolenost RSM TACOMA a.s. Monika Marekov Managing Partner Connect to rsmi.com and connect with success
 • 3. NAE NABDKA Spolenost RSM TACOMA a.s. (dle jen RSM TACOMA) vypracovala pro Vai spolenost a jej zamstnance (dle jen Klient) nabdku na poskytnut daovho poradenstv. V souvislosti s novelou zkona o danch z pjm a nov zavedenm solidrnm zvenm dan vznikne zamstnancm s vymi pjmy nov povinnost podat daov piznn. Vce informac o solidrnm zven dan naleznete na stran 16 v Dodatku 1. Nae nabdka je zamena prv na tyto osoby. Jsme pipraveni poskytnout pedevm tyto sluby: pprava individulnch daovch piznn; okamit vyzen dotaz; vyeen vech zleitost v sdle va spolenosti; informovn o souvisejc problematice. 3 Connect to rsmi.com and connect with success
 • 4. INDIVIDULN DAOV PIZNN Pipravme daov piznn na mru pro kadho, komu nov dky solidrnmu zven dan tato povinnost vznikla. Podn daovho piznn je mon ve dvou monch variantch: Bez podpisu daovho poradce, tj. v termnu do 1. 4. 2014, V ppad tto varianty pipravme piznn na zklad vech dostupnch podklad a takto pipraven piznn podepe zamstnanec. Tento postup doporuujeme pedevm tm, kdo oekvaj, e budou mt peplatek na dani a tento peplatek chtj mt co nejdve. S podpisem daovho poradce, tj. v termnu do 1. 7. 2014, V tomto ppad pipravme piznn na zklad vech dostupnch podklad stejn jako v pedchoz variant a takto pipraven piznn podepe RSM TACOMA jakoto daov poradce. Tato varianta je vhodn zejmna pro ty, kdo potebuj vce asu na shromdn vech potebnch podklad a netrvaj na vrcen ppadnho peplatku co nejdve. Vce informac o termnu pro podn piznn naleznete na stran 16 v Dodatku 1. Vce informac o potebn souinnosti a postupu pi pprav daovch piznn naleznete na stran 17 v Dodatku 2. 4 Connect to rsmi.com and connect with success
 • 5. OKAMIT VYZEN VAICH DOTAZ Chceme vm vyjt maximln vstc a zajistit co nejkvalitnj a nejrychlej vyzen vaich ppadnch dotaz souvisejcch s poskytovnm slueb daovho poradenstv. Proto bychom pro vs zdili speciln telefonn linku, na kterou by bylo mon se bezplatn obracet napklad v pracovn dny vdy od 9:00 do 13:00 a kde by byl k dispozici nkter ze specialist naeho daovho oddlen. 5 Connect to rsmi.com and connect with success
 • 6. ZA VMI DO SDLA VA SPOLENOSTI Vechny potebn zleitosti pijedeme vydit za vmi v termnu, kter vm bude vyhovovat. Konkrtn se jedn o nsledujc zleitosti: pijedeme si vyzvednout vechny potebn dokumenty; zamstnancm, kte si zvol 1. variantu (podn daovho piznn do 1. 4.), pivezeme k podpisu daov piznn a toto piznn pak sami podme na finann ad; zamstnancm, kte si zvol 2. variantu (podn daovho piznn do 1. 7.), pivezeme k podpisu plnou moc a tu pak podme na finann ad. Samotn piznn, kter pak budeme na zklad tto pln moci podepisovat, pak tak podme na finann ad. 6 Connect to rsmi.com and connect with success
 • 7. INFORMOVN O SOUVISEJC PROBLEMATICE Jsme pipraveni poskytnout vechny podklady slouc pro pln, vasn a pesn informovn o problematice solidrn dan z pjmu. Chceme pomoci vaemu HR oddlen a intern komunikaci v popisu tmatu zamstnancm. Jednalo by se pedevm o nsledujc: text internho komunikanho e-mailu sloucho k informovn o nabzench slubch; lnek do internho tisku; monost uspodn informanho semine pro klov zamstnance. 7 Connect to rsmi.com and connect with success
 • 8. NADSTANDARDN SLUBY V ppad zjmu ze strany Klienta rdi poskytneme dal sluby daovho poradenstv. Jednalo by se pedevm o nsledujc: zpracovn daovho piznn pro zamstnance, kte mli povinnost jej podat jet ped zavedenm solidrnho zven dan nap. z dvodu soubhu pracovnch pomr; individuln zpracovn daovho piznn pro zamstnance s dalmi pjmy, nap. pjmy ze zahranin, pjmy z podnikn, pronjmu, pjmy z prodeje cennch papr apod. 8 Connect to rsmi.com and connect with success
 • 9. 9 Connect to rsmi.com and connect with success
 • 10. NAE ZKUENOSTI Nezle na tom, zda jste velk nadnrodn korporace, rychle rostouc stedn firma nebo start-up. V minulosti jsme pomohli stovkm firem a rdi pomeme i vm. RSM TACOMA poskytovala sluby mnoha eskm a mezinrodnm spolenostem. N sehran tm a dlouholet zkuenosti z obdobnch projekt nm umouj poskytnout efektivn a spolehliv een pesn na mru. Mezi nejvznamnj klienty, kterm jsme poskytovali nebo poskytujeme daov poradenstv, pat napklad: 10 Connect to rsmi.com and connect with success
 • 11. TM PRO VS Monika Marekov Managing Partner T.: + 420 226 219 000 M: +420 602 480 018 monika.mareckova@rsm-tacoma.cz 11 Kateina Provodov Senior Manager Head of RSM TACOMA Tax Jaroslav Ssa Manager RSM TACOMA Tax T: +420 226 219 000 M: +420 603 418 977 katerina.provodova@rsm-tacoma.cz T: +420 226 219 000 M: +420 603 841 250 jaroslav.susa@rsm-tacoma.cz Connect to rsmi.com and connect with success
 • 12. Monika Marekov Vystudovala Technickou univerzitu v Liberci. Dvanct let psobila v koncernu CIMEX, v poslednch esti letech jako finann editelka koncernu a nsledn i mstopedsedkyn pedstavenstva matesk spolenosti koncernu. Byla odpovdn za finann zen, plnovn, etnictv a konsolidaci. Byla garantem vznamnch restrukturalizanch projekt, dila vznamn divestice. V roce 2003 zskala estn titul LADY PRO 2003. Od roku 2006 do z 2010 dila oddlen Corporate Finance v RSM TACOMA. Mezi jej klienty pat velk a stedn podniky, vetn nkterch institucionlnch klient a bank. K 1. jnu 2010 byla jmenovna Managing Partnerem RSM TACOMA s odpovdnost za veden cel spolenosti. 12 Connect to rsmi.com and connect with success
 • 13. Kateina Provodov Vystudovala Vysokou kolu ekonomickou v Praze, Prvnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a absolvovala semestrln studium daovho prva na Wirtschaftsuniversitt ve Vdni. Nsledn dokonila postgraduln studium mezinrodnho daovho prva na Vienna University of Economics and Business Administration a zskala titul LLM (Master of Laws). Pracovala v daovm oddlen Ernst & Young, kde se zamovala na problematiku DPH a spotebnch dan. Zastvala funkci finann manaerky v Pragueweddings.com. V souasn dob psob v RSM TACOMA na pozici manaera daovho poradenstv. Specializuje se na dan z pjm prvnickch osob, DPH a na oblast due diligence. Od roku 2001 je lenem Komory daovch poradc R. 13 Connect to rsmi.com and connect with success
 • 14. Jaroslav Ssa Vystudoval Vysokou kolu ekonomickou v Praze, specializaci podnikov ekonomika a management, etnictv a finann zen podniku. Na Prvnick fakult Univerzity Karlovy v Praze absolvoval kurz prva pro daov poradce. Psobil jako ekonom a daov poradce, pozdji jako konzultant/analytik se zamenm na finann etnictv. Zastval pozici daovho specialisty ve spolenosti Allianz pojiovna. V RSM TACOMA pracuje od roku 2006. Jeho specializac je da z pjm, pojitn a zdann nemovitost. Je lenem Komory daovch poradc esk republiky a dritelem certifiktu bilann etn v systmu certifikace Svazu etnch. Aktivn se astn sekce dan z pjm fyzickch osob a pojitn osob pi KDP R. 14 Connect to rsmi.com and connect with success
 • 15. O NS RSM TACOMA a.s. je vznamnou poradenskou spolenost, kter poskytuje komplexn sluby v oblasti dan, etnho a mzdovho poradenstv, oceovn a management consultingu. Specializujeme se na fze a akvizice, corporate finance a trustov sluby. Na trhu psobme od roku 1993 pod nzvem TACOMA, a.s. Od 1. ervence 2011 vystupujeme jako RSM TACOMA a.s. protoe jsme vstoupili do sedm nejvt svtov st nezvislch poradenskch spolenost RSM International. S m 108 len ve 102 zemch, 702 poboek po celm svt a 32 757 zamstnanc vetn 3 126 partner. Psobnost RSM International je znm pedevm v Americe, Asii a Velk Britnii. V esk republice tato s doposud sv zastoupen nemla, co se vstupem na spolenosti zmnilo. Jsme schopni poskytovat celou adu poradenskch slueb jak spol