+ All Categories
Home > Education > Svoboda NaŽivo 2012 - Jana Nováčková

Svoboda NaŽivo 2012 - Jana Nováčková

Date post: 31-Oct-2014
Category:
Upload: tomas-hajzler
View: 942 times
Download: 7 times
Share this document with a friend
Description:
Prezentace http://svobodanazivo.cz/recnici/jana-novackova na Svobodě NaŽivo 2012
Embed Size (px)
Popular Tags:
of 19 /19
Děti se učí tím, v čem žijí Děti se učí tím, v čem žijí Žije-li dítě v ovzduší kritizování, učí se odsuzovat. Žije-li dítě v ovzduší kritizování, učí se odsuzovat. Žije-li dítě v ovzduší nepřátelství, učí se útočit. Žije-li dítě v ovzduší nepřátelství, učí se útočit. Žije-li dítě v ovzduší výsměchu, učí se nejistotě. Žije-li dítě v ovzduší výsměchu, učí se nejistotě. Žije-li dítě v ovzduší zahanbování, učí se pocitům Žije-li dítě v ovzduší zahanbování, učí se pocitům provinilosti. provinilosti. Žije-li dítě v ovzduší tolerance, učí se trpělivosti. Žije-li dítě v ovzduší tolerance, učí se trpělivosti. Žije-li dítě v ovzduší bezpečí, učí se důvěřovat. Žije-li dítě v ovzduší bezpečí, učí se důvěřovat. Je-li dítě povzbuzováno, učí se sebedůvěře. Je-li dítě povzbuzováno, učí se sebedůvěře. Je-li dítě přijímáno a uznáváno, učí se mít rádo samo Je-li dítě přijímáno a uznáváno, učí se mít rádo samo sebe. sebe. Žije-li dítě v ovzduší lásky a přátelství, učí se Žije-li dítě v ovzduší lásky a přátelství, učí se hledat a nacházet lásku kolem sebe. hledat a nacházet lásku kolem sebe. Dorothy Law Nolte
Transcript
Page 1: Svoboda NaŽivo 2012 - Jana Nováčková

Děti se učí tím, v čem žijíDěti se učí tím, v čem žijí

Žije-li dítě v ovzduší kritizování, učí se odsuzovat.Žije-li dítě v ovzduší kritizování, učí se odsuzovat.

Žije-li dítě v ovzduší nepřátelství, učí se útočit.Žije-li dítě v ovzduší nepřátelství, učí se útočit.

Žije-li dítě v ovzduší výsměchu, učí se nejistotě.Žije-li dítě v ovzduší výsměchu, učí se nejistotě.

Žije-li dítě v ovzduší zahanbování, učí se pocitům provinilosti.Žije-li dítě v ovzduší zahanbování, učí se pocitům provinilosti.

Žije-li dítě v ovzduší tolerance, učí se trpělivosti.Žije-li dítě v ovzduší tolerance, učí se trpělivosti.

Žije-li dítě v ovzduší bezpečí, učí se důvěřovat.Žije-li dítě v ovzduší bezpečí, učí se důvěřovat.

Je-li dítě povzbuzováno, učí se sebedůvěře.Je-li dítě povzbuzováno, učí se sebedůvěře.

Je-li dítě přijímáno a uznáváno, učí se mít rádo samo sebe.Je-li dítě přijímáno a uznáváno, učí se mít rádo samo sebe.

Žije-li dítě v ovzduší lásky a přátelství, učí se hledat a nacházet lásku Žije-li dítě v ovzduší lásky a přátelství, učí se hledat a nacházet lásku kolem sebe.kolem sebe.

Dorothy Law Nolte

Page 2: Svoboda NaŽivo 2012 - Jana Nováčková

VÝCHOVAVÝCHOVA

l________________________________l

autoritativní autoritativní permisivnípermisivní

Page 3: Svoboda NaŽivo 2012 - Jana Nováčková

VÝCHOVAVÝCHOVA

l________________________________l

autoritativní autoritativní permisivnípermisivní x

respektujícírespektující

demokratickádemokratická

Page 4: Svoboda NaŽivo 2012 - Jana Nováčková

Občany demokratického státu Občany demokratického státu

a pracovníky svobodných firema pracovníky svobodných firem

nelze vychovávat nelze vychovávat

nedemokratickými přístupynedemokratickými přístupy

Page 5: Svoboda NaŽivo 2012 - Jana Nováčková

MOCENSKÝ MODEL VZTAHŮMOCENSKÝ MODEL VZTAHŮ(autoritativní model výchovy)(autoritativní model výchovy)

Page 6: Svoboda NaŽivo 2012 - Jana Nováčková

MOCENSKÝ MODEL VZTAHŮ MOCENSKÝ MODEL VZTAHŮ (autoritativní model výchovy)(autoritativní model výchovy)

Page 7: Svoboda NaŽivo 2012 - Jana Nováčková

MOCENSKÝ MODEL VZTAHŮ MOCENSKÝ MODEL VZTAHŮ (autoritativní model výchovy)(autoritativní model výchovy)

VZDOR POSLUŠNOSTVZDOR POSLUŠNOST

Page 8: Svoboda NaŽivo 2012 - Jana Nováčková

POSLUŠNOST POSLUŠNOST

Znamená podřídit se druhé osobě v Znamená podřídit se druhé osobě v mocenské pozicimocenské pozici

Page 9: Svoboda NaŽivo 2012 - Jana Nováčková

ZODPOVĚDNOST ZODPOVĚDNOST Znamená řídit se morálními Znamená řídit se morálními hodnotami, pravidly, společenskými hodnotami, pravidly, společenskými normaminormami

PODMÍNKOU PODMÍNKOU

JE RESPEKTUJÍCÍ VZTAHJE RESPEKTUJÍCÍ VZTAH

Page 10: Svoboda NaŽivo 2012 - Jana Nováčková

Kvalita práce učitele Kvalita práce učitele

je nejsilnějším ze školních faktorů je nejsilnějším ze školních faktorů

ovlivňujících výsledky dětí.ovlivňujících výsledky dětí.

Page 11: Svoboda NaŽivo 2012 - Jana Nováčková

POSTOJ K DĚTEMPOSTOJ K DĚTEM

MOCENSKÝ RESPEKTUJÍCÍ MOCENSKÝ RESPEKTUJÍCÍ

Page 12: Svoboda NaŽivo 2012 - Jana Nováčková

Komu-Komu-nikacenikace

TvořivostTvořivost Spolu-Spolu-prácepráce

Vnitřní Vnitřní motivacemotivace

Samo-Samo-statnoststatnost

Postoj Postoj

k dětemk dětem

Page 13: Svoboda NaŽivo 2012 - Jana Nováčková

SAMOSTATNOST

mocenský respektující

- kontrola - pravidla stanovuje učitel- hodnocení jen v rukou učitele - hodnocení osoby (veřejné srovnávání, veřejné pochvaly)- velmi podrobné instrukce - dělá věci za děti

- důvěra- pravidla společně s dětmi- kriteriální hodnocení, vedení dětí k sebehodnocení- individuální zpětná vazba k výsledku, průběhu činnosti

- zadání, které umožňuje volnější zpracování

- přibírá děti k rozhodování  

Page 14: Svoboda NaŽivo 2012 - Jana Nováčková

VNITŘNÍ MOTIVACE

mocenský respektující– používá nástroje vnější

motivace: hrozby, tresty, pochvaly, odměny, soutěže

– hodnocení používá jako „cukr a bič“– buduje postoj, že v životě je

vždy „něco za něco“,

– přibližuje smysl činnosti– umožňuje spolupráci– dává na výběr– předem velmi promýšlí zpětnou

vazbu k činnosti– nechává dopadnout přirozené

důsledky nesprávného chování– poukazuje na pozitivní důsledkyvýsledku, průběhu činnosti 

Page 15: Svoboda NaŽivo 2012 - Jana Nováčková

SPOLUPRÁCEmocenský respektující

– upřednostňuje individuální práci, protože se snadno kontroluje

– konflikty mezi dětmi „rozsuzuje“ dospělý

 

– ovládá metodologii kooperativní výuky a používá ji velice často

– učí děti, jak si konflikty řešit mezi sebou

– pečuje o dobré vztahy mezi dětmi, které jsou předpokladem úspěchu kooperativní výuky

 

Page 16: Svoboda NaŽivo 2012 - Jana Nováčková

TVOŘIVOSTmocenský respektující

– zadání jsou přesná, vedoucí k jednoznačnému výsledku

– za vypracování úkolu přesně podle zadání slibuje odměnu

– chyby jsou brány jako selhání– napjaté klima– především verbální výuka – transmisivní výuka 

– zadání jsou volnější – tvořivá řešení neodměňuje, pracuje

s vnitřním uspokojením z tvorby– konstruktivní práce s chybou– klima bezpečí, důvěry– aktivita dětí, experimentování,

řešení problémů– konstruktivistická výuka 

Page 17: Svoboda NaŽivo 2012 - Jana Nováčková

KOMUNIKACEmocenský respektující

– má většinu komunikačního prostoru pro sebe

– spíš monolog– používá hodnotící jazyk– „ví vše nejlépe“– nepotřebuje naslouchat– používá příkazy, zákazy– někdy používá zesměšňování a ironii jako prostředku

k zvýšení výkonu   

– prostor pro komunikaci při práci ve dvojicích nebo větších skupinách

– dialog– používá popisný jazyk– dává prostor nápadům– naslouchá (a učí to i děti) – neponižuje děti – učí děti komunikační dovednosti (já

výrok, kritizovat nápad, ne osobu atd.)– metody podporující poznávání žáků

(komunitní kruh, diskuse k problémům)

– všímá si emocí žáků, používá empatii 

Page 18: Svoboda NaŽivo 2012 - Jana Nováčková

Byl jsem ve všem dobrý,Byl jsem ve všem dobrý,no vážně, čestně, ve všem, no vážně, čestně, ve všem, než jsem začal chodit do školy.než jsem začal chodit do školy.

Uměl jsem se krásně smát,Uměl jsem se krásně smát,senzačně se všemi si hrát.senzačně se všemi si hrát.No já byl král, to všichni věděli!No já byl král, to všichni věděli!No fakt, byl jsem dobrý ve všem!No fakt, byl jsem dobrý ve všem!

A teď jsem dobrý ve všemA teď jsem dobrý ve všemjen v sobotu a v neděli.jen v sobotu a v neděli.

Page 19: Svoboda NaŽivo 2012 - Jana Nováčková

Děkuji za pozornost.Děkuji za pozornost. www.respektovani.comwww.respektovani.com


Recommended