Home >Documents >Svozilovi aneb jak vyet™ujeme Alport¯v syndrom

Svozilovi aneb jak vyet™ujeme Alport¯v syndrom

Date post:11-Jan-2016
Category:
View:64 times
Download:8 times
Share this document with a friend
Description:
Svozilovi aneb jak vyšetřujeme Alportův syndrom. Zpracovala: A. Lukášová a jiní. Co řekl Kubík Svozil. Čtyřletý Kubík Svozil dostal v listopadu kašel a rýmu. - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:
 • Svozilovianeb jak vyetujeme Alportv syndromZpracovala: A. Lukov a jin

 • Co ekl Kubk Svoziltylet Kubk Svozil dostal v listopadu kael a rmu.Mami, j asi rm pivo!podivil se, kdy se podval do nonku. A opravdu, v nonku bylo na dn trochu tekutiny a vypadala jak ern pivo. Asi trnctka.

 • Co si ekla maminka Svozilovekla si: To budou ledviny! Kubk si nachladil ledviny!

 • A na co si maminka Svozilov vzpomnlaNejdv si vzpomnla:Bratr Karel umel na ledviny a bylo mu sotva 43 let! A jet k tomu byl hluch.A pak si vzpomnla:I m zjistili krev v moi, ale maminka mi kala, e to m taky a e to nic nen. A mla pravdu doila se 86 let. Pjdeme k lkai!!!

 • Co ekl nefrologNefrolog ekl: Kubk m v moi krev, ale funkce ledvin je v podku. Pesto soudm, e by to mohl bt Alportv syndrom.

  ?

  A vysvtloval

 • Nefrologovo vysvtlenAlportv syndrom je porucha kolagenu IV v bazlnch membrnch ledvinnch klubek, v ki, v oku a ve vnitnm uchu. Asi proto V bratr ohluchl a pak zemel na selhn ledvin.Vtinou je porucha v genu na chromozomu X, eny poruen gen penej, ale k selhn ledvin u nich nedochz. Vy i Vae maminka jste sice mly krev v moi, ale funkce Vaich ledvin byla normln. U mu me dojt k plnmu rozvoji onemocnn k hluchot, poruchm vidn a selhn ledvin. Nemoc me potvrdit pouze vyeten na patologii!

 • Jak se nakonec dohodliUdlme biopsii ke a provedeme imunofluorescenn vyeten etzc kolagenu IV v bazln membrn epidermis a bude-li to nutn

  Udlme biopsii ledvin a provedeme tot vyeten v bazlnch membrnch glomerul a ledvinnch kanlk

  A jak ekli, tak udlali.

 • Jak to dlme my, laborantkyProti kadmu etezci kolagenu IV je pipravena protiltka. Standardn se vyetuj etezce 1,3,5 Protiltky jsou oznaeny fluorescenn ltkou, kter z v UV svtlePokud jsou etzce kolagenu IV normln, protiltky se na n navou a msto, kam se navzaly z v UV svtlePokud nejsou etzce kolagenu IV normln, protiltky se nemohou navzat a to vidme jako vpadek, absenci zen

 • Pracovn postup K detekci kolagenu IV., kter je podkladem Alportova syndromu, pouvme kit od firmy Wieslab, kter je na parafinov i kryostatov ezyKit obsahuje 3 monoklonln protiltky po jednom ml. MAB 1, MAB 3, MAB 5 a 3 lahviky s roztokem glycerin/urea, kter je nutno uchovvat pi teplot -18C, protoe se urea pi vych teplotch pomalu rozkld

 • ezn a fixaceerstv odebranou tk ke nebo ledviny eeme na zmrazovacm kryostatu a to na plusov skla. Tlouka ezu je 5-10 m a na kad sklko neeeme cca 4 ezy. Preparty nechme na vzduchu zaschnout a fixujeme 10 minut acetonem. Vymyjeme 25 minut v PBS pufru o ph 7,6.

 • Denaturace roztokem glycerin/ureaez pro MAB 5 se ped aplikac primrn protiltky denaturuje inkubac ve studenm roztoku glycerin/urea po dobu 5 minut, nsleduje vymyt v destilovan vod 25 minut.

 • Primrn protiltkyezy inkubujeme 1 hodinu naednmi protiltkami MAB 1 a MAB 3, pouze protiltka MAB 5 se inkubuje 1,5 hodiny. Protiltky edme do PBS pufru, doporuen edn je 1:25 a 1:75, optimln vsledky jsou pi edn 1:25. Na kad sklko kapeme 100 ml naedn protiltky, inkubuj se ve vlhk komrce pi pokojov teplot. Nsleduje vymyt v PBS pufru, a to 25 minut.

 • Sekundrn protiltkaK samotn vizualizaci reakce pouijeme protiltku Ig antimy znaenou FITC naednou 1:10 v PBS pufru, inkubujeme 1 hodinu ve vlhk komrce pi pokojov teplot.

 • Oplach a montovnNsleduje oplach v PBS pufru 25 minut a montovn do fluorescennho montovacho mdia od DAKa, kter zajist stabilitu zen nkolik dn. Lka prohl sklka ve fluorescennm mikroskopu.

 • Jak to vid patolog v kiKontrola MAB 1Kontrola MAB 5MAB 5, sten pozitivitaMAB 5, negativnNormln nlezPatologick nlezMAB 1 je vdy pozitivnMAB 3 je v ki vdy negativnPatologick zmny u A-syndromu se tkaj v ki pouze MAB 5

 • Jak to vid patolog v ledvinKontrola MAB 1Kontrola MAB 3, 5gMAB 3MAB 5Normln nlezPatologick nlezPatologick zmny u A-syndromu v ledvinch se tkaj MAB 3 i MAB 5.Projevuj se kompletn nebo stenou ztrtou pozitivity.

 • Jak je to s Jakubem SvozilemBohuel, Jakub Svozil m Alportv syndrom a jeho maminka je penaekou poruenho genu. Podezen na toto onemocnn ukzala historie rodiny a potvrdila ho biopsie ke a ledviny.Lba tohoto onemocnn je obtn, protoe jde o poruchu genu. Je mon nkter pznaky mrnit, ale inn lba je mon jen vnesenm neporuenho genu do nemocn ledviny.

Embed Size (px)
Recommended