Home >Documents >tandemcom sam casopis prosinec 2015 - · PDF fileZZPRAVODAJPRAVODAJ sskupinkupinyy SAM SAM...

tandemcom sam casopis prosinec 2015 - · PDF fileZZPRAVODAJPRAVODAJ sskupinkupinyy SAM SAM...

Date post:01-Mar-2019
Category:
View:219 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

ZPRAVODAJZPRAVODAJ skupinskupiny SAMy SAM

prosinec 2015

Jubilejn 20. mezinrodn sympzium Mosty 2015

Stedisko vroby a pokldky obalovanch asfaltovch sms v roce 2015

Informace ze zvod esk Lpa, Mlad Boleslav a Varnsdorf

Vydavatel: SaM silnice a mosty a.s. ve spoluprci s TANDEM COM, s.r.o.Redakn rada: Ing. Duan Draho, Ing. Josef Adamk, Ing. Ji Berka,

Michaela Langov, Mgr. Jitka Mazalov Dvorsketnost vydn: obasnkEvidenn slo: MK R E 13938Nklad: 600 ksKontakt: [email protected], www.tandemcom.czVydno: prosinec 2015Foto na tituln stran: Most pes dlnici D8 v n

O C E N N S K U P I N Y S A M

1

V O D N KVen obchodn ptel, mil teni, spolupracovnci Samci,

nae redakn rada pro Vs pipravila v tomto pedvnonm obdob, kdy je stavebn sezna 2015 ped koncem, zkladn pehled informac a zajmavost ze ivota naich firem. Dovolte mi, abych Vs seznmil s vsledky hospodaen a provedl celkovou bilanci roku 2015 za Skupinu SAM i za jednotliv jej spolenosti a seznmil Vs s vhledem na seznu 2016.

Ing. Duan Drahoeditel a pedseda pedstavenstva akciov spolenosti

O B S A H

2 Slovo editele 6 20. mezinrodn sympozium MOSTY/BRIDGES 2015 7 Stedisko vroby a pokldky obalovanch asfaltovch sms

omladilo strojn vybaven 8 Zvod esk Lpa pod novm vedenm 10 SaM Dn Odtpn zvod Varnsdorf 12 Odtpn zvod Mlad Boleslav 14 Slovo k ekonomice

2

SlovoediteleDo nov stavebn sezny roku 2015 jsme vykroili plni optimismu. Na pomysln startovn e jsme mli pipraven ke zhotoven objem, dve rozpracovanch i nov zskanch zakzek, kryjcch vce ne tetinu plnovanch ronch treb. Pro eskolipskou spolenost se jednalo o vce ne 217 mil. K a pro dnskou spolenost o 65 mil. K. V naem oboru stavebnictv pak i v roce 2015 pokraoval pozitivn trend oiven poptvky z roku 2014.

Nae vykroen do nov sezny roku 2015 bylo tak z hlediska klimatickch podm-nek pomrn rychl. Ji od bezna dostaly nae spolenosti anci rozjet novou seznu s nasazenm plnch kapacit s vhledem na zskn plnovanho objemu stavebnch prac. Pro eskolipskou spolenost byl nasta-ven pln treb 500 mil. K. Pro dnskou spolenost jsme pedpokldali dosaen 130 mil. K objemu treb, i kdy jsme v tuto chvli dokonovali vznamnou stavbu Kanali-zace Krsn Lpa a nemli jsme pipravenou velikost a vznamem adekvtn srovnatel-nou zakzku. Signly zven poptvky po zhotoven stavebnch zakzek vak dvaly podporu optimistickmu vhledu celkov, po del dob, ziskovmu zakonen hospodaen stavebn sezny roku 2015.

Vdli jsme vak, e nevrobn st sezny v prvnm mscch roku ns opt zat ztrtou

ve vsledku hospodaen. m je vytvoena men ztrta, tm rychleji se nm v pomrn zajmav se rsujc sezn poda pejt do ziskovho hospodaen.

V kontextu s pozitivnm vvojem sezny jsme vak ji ale nepistoupili k zaveden spor-nch opaten, uitch v roce 2013 a 2014, v podob snench mzdovch prostedk. Byl to zrove i signl ze strany veden spole-nost smrem k naim zamstnancm, e vme v spnost hospodaen naich firem.

Trn prosted ve stavebnictv se dle zlepo-valo. Poptvka investor se zvyovala a nae oddlen ppravy od potku roku zaalo zvenm silm pracovat na stanovenm kolu zabezpeit pro rok 2015 zakzky v plnovanm objemu 500 mil. K. Tento kol se podailo naplnit ji v polovin roku, co jen podpoilo nae pedpoklady.

3

Dailo se navzat na zakzkov spnou seznu z minulho roku nejen u odtp-nch zvod v esk Lp, Turnov a Mlad Boleslavi, ale i zvodu v Hradci Krlov. Tak v zakzkch pro SDC resp. pro investory v tto oblasti stavebnictv se podailo umstit eskolipsk a sten tak i dnsk kapa-city. Nae provozy elektro, vroby a pokldky AB, ocel a vroby betonu pisply k zlep-en treb a pidan hodnoty. Na druhou stranu se bohuel stle neda zvit objem zakzek u zvodu v esk Budjovicch na rove rentability.

Stle se tedy d konstatovat, e nae esko-lipsk akciov spolenost zaujm v regionu svho psoben prostednictvm svch zvod vznamn postaven v oblasti vstavby, rekon-strukc a oprav komunikac a most, vroby a pokldky obalovanch sms, doprav-nho znaen, mostnch provizori, kovovch konstrukc a dalch specilnch innost.

V oblasti vstavby a rekonstrukc mostnch objekt psobme na vt sti zem esk republiky a jsme mimodn spn. To doka-zuje deset ocenn Mostn dlo roku a dal ceny SFDI a estn uznn, kter byla v minu-lm obdob na firm udlena.

V roce 2015 jsme pokraovali na zakz-kch rozpracovanch v roce 2014. Jednalo se o obnovu silnice po povodnch 2010 v Chrastav a ve Frdlantu, modernizaci silnic ve Stolanech, opravu komunikace v esk Kamenici, I/11 Bleno prtah, rekonstrukci most v Chotyni, Jilemnici, st u Star Paky a v okrese Semily, cyklostezku v Luci atd. V dnsk spolenosti byly dokonovny prce na kanalizaci a vodo-vodu v Krsn Lp.

Nov jsme zahjili prce na rekonstrukci silnice III/27243 ve Zdislav, prav parteru esana v Mlad Boleslavi, rekonstrukci

4

I/9 Dub Jesteb a I/34 Krtk Ves, moder-nizaci komunikaci v Komaicch, Vodanech a Sedlicch atd.

Dnsk spolenost znovu zahjila prce na vspravch pro SVK, rekonstrukci ploch v dnskm zmku, rekonstrukci komu-nikace II/266 Rumburk luknov, sanaci svahu v Nehasicch, rekonstrukci komuni-kac ve Varnsdorfu, revitalizaci centra obce Jietn, revitalizaci prostoru v Dn ulice Tyrova, opravu most na II/266 na trase Rumburk luknov atd.

Na zatku nov stavebn sezny 2015 byly provedeny personln zmny u zvodu Mlad Boleslav a esk Lpa. Vedouc zvodu Mlad Boleslav Jaroslav Fiala byl jmenovn do funkce vedoucho zvodu esk Lpa a na jeho msto nastoupil Ing. Mojmr Pavlk. Ing. Ladi-slav tpnek byl jmenovn na pozici vrob-nho manaera a uvolnil tak pozici vedoucho zvodu esk Lpa.

Na tomto mst bych chtl vyzdvihnout stabiln pnos v zakzkch od zvod Turnov pod vedenm Miroslava Iry a Mlad Boleslav ze-nho Ing. Mojmrem Pavlkem. Nelehkou pozici maj stle nai kolegov v eskch Budjovicch, i kdy v tomto roce se da zsk-vat objemov vznamnj zakzky i v tomto regionu. Z regionu Hradecka a Pardubicka se vznamn zvyuje pnos hradeckho zvodu dky Ing. Bedichu Kramerovi. Stabiln bilanci vnos potvrzuje zvod esk Lpa pod vede-nm Jaroslava Fialy.

Dky dobr prci oddlen ppravy se podailo zajistit odbyt pesahujc 588 mil. K s tm, e ji v z jsme vdli o dalm objemu mini-mln 190 mil. K, kter mme pipraven na rok 2016. Za to jim pat velk podkovn.

Splnn plnovanch nklad u jednotli-vch staveb a celkov bilance konenho tu k 31/12/2015 teprve uke, jak jsme jednotliv zakzky dokzali vytit v podob hrubch mar. Podle mho nzoru bychom se mli hodn piblit s hospodskmi vsledky k zisku okolo 30 mil. K u eskolipsk spole-nosti. U dnsk spolenosti se bohuel podle stvajcch vsledk a vhledu do konce roku nepoda pejt s vsledky hospodaen do ernch sel.

Mezi nejvznamnj stavebn zakzky dcein spolenosti v Dn meme pro rok 2015 zaadit rekonstrukci silnice II/266 Rumburk luknov. D se konstatovat, e i rok 2015 byl pro dnskou spolenost obtn. Podkovn zde pat jak veden dnsk spolenosti, tak i vedoucmu Varns-dorfskho zvodu Petru Podrazilovi.

Pro pt rok 2016 m v dob psan tohoto pspvku dnsk spolenost pedjednny stavebn prce spovajc zejmna v ped-pokldanch zakzkch:Vilsnice a oprav pro msto Rumburk, Varnsdorf a Dn. Pedpokldm, e se objem pipravench zakzek na rok 2016 jet do konce leto-nho roku nav.

Pojme ale v bilanci roku 2015 dle. V oblasti technickho rozvoje byla provedena investice do nkupu nkolika nkladnch automobil, vibranho vlce a nyn pipravujeme u esko-lipsk spolenosti i nkup psovho Finieru DYNAPAC SD. U dnsk spolenosti se v rmci spornch opaten investovalo jen minimln. Nklady na prezentace spole-nost byly oproti roku 2014 optimalizovny. Jedinou vraznj akc, kter jsme se zast-nili jako vystavovatel, byla mostn konference v Brn. Silnin konference v Plzni jsme se zastnili u jen prostednictvm delegt.

5

V obchodn politice se da stabilizovat odtpn zvody Mlad Boleslav, Turnov a st nad Labem pevn podlem prac na akcch SD, krajskou a mstn zakzkou. V Dn a Varnsdorfu jsme upevnili pozice jako regionln firmy podporujc mstn zamstnanost. Odtpn zvod v eskch Budjovicch a v Hradci Krlov zajiuje pevn krajskou a mstn zakzku.

Pln realizace zmru zskvat stle vce zakzek pro SDC byl naruen odchodem vedoucho stediska a nkolika dlnk se specializac pro prce na eleznicch. Stle ale vyvjme sil angaovat se i v tto sfe speci-alizovanch prac.

Pi hodnocen stavebn sezony 2015 chci opt zdraznit a vyzdvihnout skutenost, e nae firmy realizovaly ve stavebn sezon nkolik

pomrn nronch mostnch objekt za ps-nch kvalitativnch i asovch podmnek a to kladlo velmi vysok nroky na nae mostask profese. Tesai, elezi, betoni a samozejm dc technici stavbyvedouc, pedvrobn a vrobn pprava staveb. Nemal byly tak nroky na celkovou dc a koordinan innost veden skupiny firem SAM. Zato pat vem zamstnancm Skupiny SAM podkovn.

Na zvr tohoto lnku bych chtl podkovat tak vem naim objednatelm investorm za dlouholetou dvru, s kterou se na ns obracej a za dobrou spoluprci pi realizaci zakzek. Dle bych podkoval i naim doda-vatelm, subdodavatelm a ostatnm obchod-nm partnerm za spoluprci.

Ing. Duan Drahoeditel a pedseda pedstavenstva akciov spolenosti

Rekonstrukce komunikace Andlsk Hora

6

20. MEZINRODN SYMPOZIUM

MOSTY/BRIDGES 2015V letonm roce se konalo ji 20. mostn sympozium. V vodnm pspvku zakladatel sympozi Ing. F. Menk vzpomnal na 1. Stavebn veletrh v Brn v roce 1996 a jak vznikl npad pilenit k nmu i mostae. Od zatku bylo mostn setkn podno pod patronac aduj-cho ministra dopravy. Ale jenom jeden se ho zastnil osobn a to Ing. M. imonovsk, kter se zastnil hned dvakrt. Od zatku je pedsedou ppravnho vboru sympozi Ing. J. Chldek, CSc.

Na sympoziu v roce 2010 vznikla petice Vc veejn zhorujc se stav mostnch objekt na zem R. Byla pedna pslunm centrlnm adm, institucm i jednotlivm osobm. Pes neuten stav most nemla petice a jej opakovn tm dn efekt na zlepen pe o mosty.

SaM silnice a mosty a.s. letos opt figuro-val mezi hlavnmi sponzory sympozia, mli jsme

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended