Home >Travel >Tim v zrkadle

Tim v zrkadle

Date post:25-Dec-2014
Category:
View:375 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
 
Transcript:
 • 1. tM tm v zrkadle p z e u t z e a r n a r e m p a c k k o v
 • 2. pre Vs
 • 3. 1. Do oho najastejie investuje vaa spolonos von finann prostriedky?
 • 4. 2. Kto tvor know-how vaej spolonosti?
 • 5. 3. V ai zamestnanci s to najcennejie, o mte. Bez nich by ste sami mnoho nedosiahli!
 • 6. Spsob, akm tm hr ako celok, 4. uruje jeho spech. Mete ma tu najlepiu skupinu individulnych hviezd na svete, ale ak nehraj ako tm, v klub nebude ma hodnotu ani jednho centu. b. ruth
 • 7. Ak by to bolo... 5. hra ako tm... zdiela tmov hodnoty... myslie spolone... ma pevn vz ahy v tme... komunikova otvorene... dverova si navzjom... a podporova sa navzjom... By vnimon tm...
 • 8. ?
 • 9. 6. o brni tmom fungova efektvne...
 • 10. 7. Vzjomn neprimnos medzi jednotlivmi lenmi tmu.
 • 11. 8. Vzjomn neprimnos medzi jednotlivmi lenmi tmu. Mocensk zujmy a to osobn i skupinov, ktor sa premietaj do sprvania sa jednotlivch lenov tmu
 • 12. Vzjomn neprimnos medzi jednotlivmi lenmi tmu. Mocensk zujmy a to osobn i skupinov, ktor sa premietaj do sprvania sa jednotlivch lenov tmu 9. Slab komunikcia nejasn, nepresn alebo vbec iadna.
 • 13. Vzjomn neprimnos medzi jednotlivmi lenmi tmu. 10. Mocensk zujmy a to osobn i skupinov, ktor sa premietaj do sprvania sa jednotlivch lenov tmu Slab komunikcia nejasn, nepresn alebo vbec iadna. Syndrm superhviezd je tvrdenm, ktor hovor, e lenovia tmu s superhviezdy ve svojej oblasti, o vak nie je to ist, ako by dobrm lenom tmu.
 • 14. Vzjomn neprimnos medzi jednotlivmi lenmi tmu. 11. Mocensk zujmy a to osobn i skupinov, ktor sa premietaj do sprvania sa jednotlivch lenov tmu Slab komunikcia nejasn, nepresn alebo vbec iadna. Syndrm superhviezd je tvrdenm, ktor hovor, e lenovia tmu s superhviezdy ve svojej oblasti, o vak nie je to ist, ako by dobrm lenom tmu. lenovia tmu si nenechvaj nazera do kariet pretoe tm poskytuj informcie inm, ktor mu by pouit proti ich zujmom.
 • 15. Vzjomn neprimnos 12. medzi jednotlivmi lenmi tmu. Mocensk zujmy a to osobn i skupinov, ktor sa premietaj do sprvania sa jednotlivch lenov tmu Slab komunikcia nejasn, nepresn alebo vbec iadna. Syndrm superhviezd je tvrdenm, ktor hovor, e lenovia tmu s superhviezdy ve svojej oblasti, o vak nie je to ist, ako by dobrm lenom tmu. lenovia tmu si nenechvaj nazera do kariet pretoe tm poskytuj informcie inm, ktor mu by pouit proti ich zujmom. Nevyrieen konflikty medzi osobnmi rolami znamen, e lenovia tmu nemaj vntorne vyrieen prirodzen konflikty, ktor vznikaj medzi svojou rolou lena tmu (ku prospechu celej organizcie) a osobnou rolou (ku prospechu svojmu, alebo svojej pecializcie). zdroj: Newsletter Centre for Creative Leadership, Six Roadblocks for Top-Level Teams
 • 16. 13. tM v zrKadle J e zitkov workshop vytvoren na mieru kadej spolonosti. Ak chcete, aby v tm bol viac pozitvny, vkonn, otvorene komunikoval,repektoval potreby jednotlivca, pochopil potreby tmu ako celku a vyuval svoju silu, tak prve tento workshop doke v tm natartova k akcii.
 • 17. tM v zrKadle 14. Ako astnci budete cez interaktvne a zitkov aktivity pracova ako tm a zistte, v om ste efektvni ako tm a kedy ako tm zlyhvate. Vznamnou as ou workshopu je kouing, kedy budete pracova s vlastnm pochopenm a uvonenm vaich vnimonch strnok a osobnho vplyvu, ktor mete tmu ponknu .
 • 18. tM v zrKadle 15. J eho prnosy pre v tm a vau spolonos : naute sa pracova so silnmi a slabmi strnkami tmu vyjasnte si a pochopte stanovisk jednotlivch lenov tmu nastavte si tmov hodnoty a spoluprcu uvedomte si svoj osobn vplyv na ostanch lenov tmu oivte energiu vho tmovho ducha a hlavne se budete bavi :)
 • 19. 16. State sa vnimonm tmom!
 • 20. 17. Cena za jednodov workshop tm v zrkadle a poldenn follow up po uplynut jednho mesiaca je 1.200 EUR 32.000 CZK
 • 21. 18. tM tm v zrkadle z p u e z t a e n r a r m e a p c k o k peter.repcik@whyaskwhy.eu, +420 737 424 154 v zumackova@gmail.com, +420 776 253 747
Embed Size (px)
Recommended