Home >Documents >TRIZ – metoda tvorby a řešení inovačních zadání

TRIZ – metoda tvorby a řešení inovačních zadání

Date post:28-Jan-2017
Category:
View:217 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • www.ARID-HK.cz innost ARIDu je finann podporovna Krlovhradeckm krajem

  strana ._1

  Metoda TRIZ

  (Tvorba a een inovanch zadn)

  Ing. Pavel Jirman

 • www.ARID-HK.cz innost ARIDu je finann podporovna Krlovhradeckm krajem

  strana ._2

  strana ._2

  Ing. Pavel Jirman jirman@glass.cz

  Absolvent VST Liberci v oboru sklsk a keramick stroje.

  Prce ve vvoji Preciosa Jablonec nad Nisou.

  Vzkumn vvojov pracovnk a pozdji pedagog TU Liberec.

  Zaloil pedmt Metodika technick tvr prce zahrnujc TRIZ, kter vyuuje dodnes.

  Prce v oblasti CAD/CAM a FEM

  Od roku 1995 podnikatel a extern lektor TU Liberec. Zaloil reklamn firmu JIM design a pracoval pro sklsk firmy jako poradce.

  Specializace na metoda TRIZ (Tvorba a een inovanch zadn). Pednky na vysokch kolch a v praxi. len evropsk asociace ETRIA.

  een specilnch problm pro firmy v rmci projekt. Autor nkolika vynlez a patent. Autor ady lnk a publikac tkajcch se metody TRIZ.

  len vboru eskho svazu vynlezc a zlepovatel Praha a zakladatel Asociace rozvoje invenc a duevnho vlastnictv Hradec Krlov.

  Zapojen do projekt Operanho programu vzdlvn pro konkurenceschopnost, kde se podl na rozvoji tvoivosti mldee a student.

 • www.ARID-HK.cz innost ARIDu je finann podporovna Krlovhradeckm krajem

  strana ._3

  Inovace, psychick bariery mylen, setrvanost mylen

  Pvodn metody pekonvn psychickch barier

  Systmov mylen pi analze technickho systmu

  Principy metody TRIZ

  Zkonitosti vvoje technickch systm

  Systematick postup pi hledn a een inovanch zadn

  Obsah pednky:

 • www.ARID-HK.cz innost ARIDu je finann podporovna Krlovhradeckm krajem

  strana ._4 4

  Vzorec spn inovace

  Innovace = Nov npad(+ Patent) + spn implemantace + Uznn hodnoty+ Poptvka+ Dostupnost

  Invence/vynlez

  + + + +

 • www.ARID-HK.cz innost ARIDu je finann podporovna Krlovhradeckm krajem

  strana ._5

  Inovan vzva

  Inovace je

  tkopdn

 • www.ARID-HK.cz innost ARIDu je finann podporovna Krlovhradeckm krajem

  strana ._6

  Zabijci inovac

  - Projektov omezen

  - Bariery psychologick setrvanosti

  - Omezen e znalost a informan pesycen

  - Vzdt se a/nebo udlat kompromis plli snadno

  - Neschopnost pedpovdt budoucnost

  - een patnch problm

  - Syndrom nevynalezeno doma

  - Vzdt se z dvod druhotnch problm

 • www.ARID-HK.cz innost ARIDu je finann podporovna Krlovhradeckm krajem

  strana ._7

  Pvodn metody pekonvn psychickch barier

  Brainstoming

  Synektick metoda

  Morfologie

  Setrvanost mylen

 • www.ARID-HK.cz innost ARIDu je finann podporovna Krlovhradeckm krajem

  strana ._8

  Spolen rysy:

  -Nahodilost

  -Zvyovn pravdpodobnosti

  - Vyuvn prvk psychologie

  a kombinatoriky

  -Selhvaj pi een sloitjch

  problm

  Vektor

  setrvanosti

  Zadn

  een

 • www.ARID-HK.cz innost ARIDu je finann podporovna Krlovhradeckm krajem

  strana ._9

  Technika je nejen modifikovan prvek prody,

  ale i prostedek pro zven

  monost lovka

  a uspokojen jeho

  narstajcch poteb

  Nejvt informan

  fond techniky

  - patenty

 • www.ARID-HK.cz innost ARIDu je finann podporovna Krlovhradeckm krajem

  strana ._10

  Systematick mylen pi analze technickho systmu

  Technick systmy vznikaj a rozvjej se podle objektivnch

  zkon.

  Tyto zkony byly poznny a jsou vyuvny pi vytven a

  zdokonalovn technickch systm.

  Zkony byly odhaleny analzou mnoha tisc vynlez a to

  dovolilo vytvoit efektivn eitelsk nstroje.

  Metoda TRIZ (Tvorba a een inovanch zadn) vyuv

  tyto postulty

  Zakladatel metody G.S. Aluller

 • www.ARID-HK.cz innost ARIDu je finann podporovna Krlovhradeckm krajem

  strana ._11

  Modelovn v TRIZu

 • www.ARID-HK.cz innost ARIDu je finann podporovna Krlovhradeckm krajem

  strana ._12

  Nstroje postupu/procesu een v TRIZ

  Identifikace

  problmu

  - Funkn analza

  - Analza pin a

  nsledk

  - Analza evolunch

  trend

  - Zjednoduovn/

  Trimming

  een problmu

  - Funkn orientovan

  hledn

  - TR a tabulka princip

  eliminac

  - FR a separan principy

  - VA a Standardy

  - ARIZ

  - Aplikace databz - SW

  Potvrzen konceptu

  -een druhotnch

  problm

  - Potvrzen npadu

  - Kriteria hodnocen

  - Plnovan experiment

  - . . .

 • www.ARID-HK.cz innost ARIDu je finann podporovna Krlovhradeckm krajem

  strana ._13

  strana ._13

  Funkn nkladov analza v TRIZ

  Funkn pstup je zkoumn podstatnch dvod existence

  zkoumanho objektu, s odhldnutm od jeho skuten

  technick realizace a fyzick podoby na zklad popisu funkc,

  kter dan objekt vykonv.

  Objekt je nejprve analyzovn jako soubor funkc, kter by ml plnit

  a a potom jsou hledny jin objekty, kter by zajistily efektivnj

  plnn funkc

  H = F/N . . . . = Idelnost

 • www.ARID-HK.cz innost ARIDu je finann podporovna Krlovhradeckm krajem

  strana ._14

  strana ._14

  Pojem funkce

  Nositel

  funkce

  Psoben Objekt

  funkce Okolnost

  Pklad:

  Kladivo zatloukat hebk (do stny)

  Tuka zanechat stopu (na pape)

  Funkce

 • www.ARID-HK.cz innost ARIDu je finann podporovna Krlovhradeckm krajem

  strana ._15

  pln schma funkc

  Prveknadsystmu 1

  Technick systm

  VrobekPrvek 1

  Psoben 1

  Psoben 3

  Psoben 7 Psoben 8

  Psoben 6

  Psoben 5

  Psoben 4

  Psoben 2

  Prvek n

  Prvek 2

  Prveknadsystmu 2

 • www.ARID-HK.cz innost ARIDu je finann podporovna Krlovhradeckm krajem

  strana ._16

  Funkn nedostatky odhalen v modelu:

  Ti kodliv funkce

  Jedna nedostaten vykonvan uiten funkce

  Zuby

  Kartek Plak

  Dsn

  Odstrauje

  Pokozuje Pokozuje Dr

  Ruka

  Dr

  Pklad Kartek

 • www.ARID-HK.cz innost ARIDu je finann podporovna Krlovhradeckm krajem

  strana ._17

  Pi relnm een je teba na cest k idelnmu een pekonvat

  rozpory, co vyjaduje

  zkonitost nerovnomrnosti rozvoje st TS

  Rozvoje jednotlivch st TS postupuje nerovnomrn: m sloitj je

  systm, tm nerovnomrnji se rozvjej jeho sti. Nerovnomrnost

  rozvoje st TS je pinou vzniku rozpor.

  Zeslen jedn vlastnosti prvku systmu pro dosaen potebn funkce

  zhoruje vzjemn vazby vznik rozpor.

  Rozpory = pekky dalho rozvoje TS

  Bez pekonn rozporu nen mysliteln dal rozvoj TS

 • www.ARID-HK.cz innost ARIDu je finann podporovna Krlovhradeckm krajem

  strana ._18

  Pklad:

  testy dlouhodobho psoben

  kyselin na povrch vzorku slitin v

  hermetick komoe za psoben

  teploty a tlaku

  T

  Kyselina psob nejen na vzorek, ale i

  na stny komory a tm je pokozuje,

  take je poteba stny vymovat.

  Rozpory pi een invennch inovanch zadn

 • www.ARID-HK.cz innost ARIDu je finann podporovna Krlovhradeckm krajem

  strana ._19

  Je poteba snit nklady na testy, ale nen znmo jak

  Zlepenm odolnosti stn zhotovenm z ulechtilch materil se zv

  cena test

  Kyselina mus psobit v komoe, aby probhal test vzorku a nesm

  psobit v komoe, aby se nepokozovaly stny

  een: rozdlen protikladnch poadavk

  v prostoru

  Kyselina mus psobit na vzorek

  a nesm psobit na stny

  Rozpory v pkladu komory

  T

 • www.ARID-HK.cz innost ARIDu je finann podporovna Krlovhradeckm krajem

  strana ._20

  Pehled Zkonitost rozvoje technickch systm

  - zkonitost plnosti st TS - zkonitost energetick prchodnosti TS

  - zkonitost slaovn rytmiky st TS

  - zkonitost zvyovn stupn idelnosti

  - zkonitost nerovnomrnosti rozvoje st TS

  - zkonitost zvyovn stupn vepolnosti TS

  - zkonitost pechodu do nadsystmu

  - zkonitost pechodu mono- bi- poly

  - zkonitost pechodu z makrorovn na mikrorove

  - zkonitost dynamizace TS

 • www.ARID-HK.cz innost ARIDu je finann podporovna Krlovhradeckm krajem

  strana ._21

  Zkonitost plnosti st TS

  Pohon Transmise

  Rzen se zpetnou vazbou

  Nstroj Vrobek

 • www.ARID-HK.cz innost ARIDu je finann podporovna Krlovhradeckm krajem

  strana ._22

  Zkonitost pechodu mono- bi- poly

 • www.ARID-HK.cz innost ARIDu je finann podporovna Krlovhradeckm krajem

  strana ._23

  Zkonitost zvyovan stupn dynaminosti

 • www.ARID-HK.cz innost ARIDu je finann podporovna Krlovhradeckm krajem

  strana ._24

  Zvr

  Metoda TRIZ podporuje kreativn mylen a urychluje tvr innost.

  Umouje pochopen TS a na fyzikln rove (pes definovn rozpor)

  TRIZ je mohutn nstroj, kter teprve na potku svho rozvoje.

  Metoda TRIZ dv tvrmu procesu systm a tm se hod nejen k tvr

  innosti, ale i k zen inovanho procesu nejen a to nejen na technick

  rovni

  Vize zskan z TRIZ je mon pout i pro prognzovn dalho rozvoje a

  tm vasn investovn do inovac vyho du

  Ve svt i v R existuj specializovan firmy a tmy se znalost metodiky

  TRIZ i vlastnc SW vybaven a databze na een sloitch problm

  praxe.Svtov firmy jako GM, GE, Nasa, Siemens atd. zanaj vyuvat

  TRIZ.

 • www.ARID-HK.cz innost ARIDu je finann podp

Embed Size (px)
Recommended