Home >Documents >USA a zaveden£­ tarif¥¯ na dovoz oceli a hlin£­ku ... USA a...

USA a zaveden£­ tarif¥¯ na dovoz oceli a hlin£­ku ... USA a...

Date post:01-Jan-2020
Category:
View:2 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • USA a zavedení tarifů na dovoz oceli a hliníku

  Dopady nové vlny protekcionismu Economics & Statistics

  Duben 2018

 • USA a zavedení tarifů na dovoz oceli a hliníku | Dopady nové vlny protekcionismu

  1

  Úvod

  Již řadu měsíců se nad světovou

  ekonomikou vznáší riziko narůstajícího

  protekcionismu. Globalizace a rostoucí

  objem mezinárodního obchodu umožnily

  v posledních desetiletích specializaci

  zemí na výrobu zboží a poskytování

  služeb, kde mají komparativní výhodu, a

  zároveň pomohly vytáhnout miliony lidí

  v rozvíjejících se ekonomikách nad

  hranici chudoby. Nicméně v poslední

  době se jednání o dalším uvolnění bariér

  v globálním obchodu zadrhla. Někteří

  politici vnímají dopady globalizace jako

  nespravedlivé a přichází s návrhy

  opatření, které znovu vrací do hry umělé

  překážky mezinárodnímu obchodu.

  Konkrétním příkladem je zavedení tarifů

  na dovoz oceli a hliníku do USA, které

  oznámil 1. března prezident Donald

  Trump. Využil k tomu zákona z roku 1962

  (Section 232, Trade Expansion Act), který

  dovoluje použít tarify k zajištění

  dostatečných domácích výrobních

  kapacit z důvodu národní bezpečnosti.

  Dekret zavádějící tarify na ocel a hliník

  vstoupil v platnost v pátek 23. března.

  Tarifům na ocel a hliník se dostalo

  širokého mediálního zájmu. V pozadí

  zůstaly tarify na dovoz praček a solárních

  panelů schválené prezidentem letos

  v lednu.

  Oznámení o zavedení tarifů na ocel a

  hliník vyvolalo vlnu negativních reakcí v

  řadě zemí. Zřejmě nejráznější je hlas

  Evropské komise, která přišla se

  seznamem odvetných opatření. A

  problém eskalovala další výhrůžná

  vyjádření z americké strany.

  Není to poprvé, co USA přichází

  s podobným krokem. V následujícím

  textu přinášíme odhady dopadu

  zavedení tarifů na dovoz oceli a hliníku

  v jednotlivých zemích a odvětvích. Dále

  jsme spočítali, jaké implikace by mělo

  případné zavedení cla či tarifu na dovoz

  automobilů z EU do USA.

  Klíčové prvky mezinárodního obchodu

  Instituce a mezinárodní dohody

  Současné uspořádání světového

  obchodu je výsledkem více než

  sedmdesátiletého vývoje. První instituce

  začaly vznikat po druhé světové válce

  v reakci na Velkou hospodářskou krizi

  z 30. let, která byla významně

  prohloubena protekcionistickými

  opatřeními jednotlivých zemí.

  Všeobecná dohoda o clech a

  obchodu (GATT)

  Založena po druhé světové válce (1947).

  Striktně vzato se nejedná o instituci jako

  například Mezinárodní měnový fond,

  Světová banka či Banka pro obnovu a

  rozvoj. Jedná se o mnohostrannou

  dohodu signatářských zemí upravující

  podmínky mezinárodního obchodu.

  V roce 1947 se dohodlo 23 signatářských

  zemí zejména na snížení cel ve

  vzájemném obchodu. Nicméně dohoda

  na vytvoření zastřešující organizace (ITO)

  nebyla prosazena, a tak GATT fungovala

  dlouhá desetiletí jen jako mnohostranná

  dohoda signatářských zemí.

  Signatáři GATT se domlouvají na

  podmínkách mezinárodního obchodu

  v rámci vyjednávacích kol. Od roku 1947

  bylo dokončeno osm vyjednávacích kol:

  1947 Ženevské kolo

  1949 Annecy, Francie

  1950–51 Torquay, Velká Británie

  1956 Ženeva

  1960–62 Dillonovo kolo

  1964–67 Kennedyho kolo

  1973–79 Tokijské kolo

  1986–94 Uruguayské kolo

  Více informací o GATT zde.

  Světová obchodní organizace (WTO)

  Výsledkem Uruguayského kola bylo

  vytvoření zastřešující instituce Světové

  obchodní organizace (WTO). Oficiálně

  byla založena 1. 1. 1995. K 29. 7. 2016

  sdružovala 164 zemí. Dalších 19 členů

  vede jednání o přístupu. Největší

  ekonomikou mimo WTO je momentálně

  Irán.

  WTO stojí na 3 pilířích:

   Dohoda GATT o obchodu se zbožím,

   Dohoda GATS o obchodu se

  službami a

   Dohoda TRIPS pokrývající práva

  duševního vlastnictví.

  Aktuálně běží Katarské kolo vyjednávání

  zahájené v roce 2001 v Doha. Hlavním

  cílem tohoto kola je zvýšit obrat

  světového obchodu a zlepšit postavení

  rozvojových zemí. Dodnes se nepodařilo

  dospět k dohodě zejména kvůli

  rozdílným požadavkům rozvinutých a

  rozvojových zemí. Hlavními spornými

  body jsou zemědělství a patentová

  ochrana zejména léků.

  Více informací o WTO zde a zde.

  Neúspěch Katarského kola vyjednávání

  v rámci WTO vedl k zintenzivnění

  vyjednávání zón volného obchodu. Když

  selhaly snahy snížit cla, kvóty a další

  https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-steel-united-states/ https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-aluminum-united-states/ https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/january/president-trump-approves-relief-us https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/january/president-trump-approves-relief-us http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/vseobecna-dohoda-o-clech-a-obchodu-gatt-7160.html#!&chapter=1 https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/who_we_are_e.htm https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/svetova-obchodni-organizace/zakladni-informace-k-wto-a-dda--7894/

 • USA a zavedení tarifů na dovoz oceli a hliníku | Dopady nové vlny protekcionismu

  2

  bariéry v mezinárodním obchodu

  globálně, pokusily se některé země o

  kooperaci v rámci bloků zemí. Níže

  přinášíme seznam nejdůležitějších zón

  volného obchodu.

  NAFTA (North American Free Trade

  Agreement)

  Zóna volného obchodu mezi USA,

  Kanadou a Mexikem. Vytvořena byla 1. 1.

  1994. Navazovala na zónu volného

  obchodu mezi USA a Kanadou

  vytvořenou 1. 1. 1989. V současnosti jsou

  ze strany administrativy prezidenta

  Trumpa vyvíjeny tlaky na renegociaci této

  dohody kvůli jejímu údajnému

  negativnímu dopadu na obchodní bilanci

  USA s Kanadou a Mexikem. Více

  informací zde.

  CETA (Comprehensive Economic and

  Trade Agreement)

  Jedná se o nově sjednanou zónu volného

  obchodu mezi EU a Kanadou.

  Prozatímně vešla v platnost 21. září

  2017. Plně vejde v platnost až po

  ratifikaci všemi národními parlamenty v

  EU. Více informací zde.

  EFTA (European Free Trade

  Association, Evropské společenství

  volného obchodu)

  Jedná se o zónu volného obchodu mezi

  nečlenskými zeměmi EU – Islandem,

  Lichtenštejnskem, Norskem a

  Švýcarskem. Založena byla již v roce

  1960. Zakládajícími členy byly Dánsko,

  Norsko, Portugalsko, Rakousko, Švédsko,

  Švýcarsko a Spojené království. Později

  se připojilo Finsko, Island a

  Lichtenštejnsko. Vstupem členů EFTA do

  EU resp. Evropského společenství

  skončilo jejich členství v EFTA. Všichni

  členové EFTA s výjimkou Švýcarska jsou

  zároveň členové Evropského

  hospodářského prostoru (EEA). Více

  informací o EFTA zde.

  EEA (Europen Economic Area,

  Evropský hospodářský prostor)

  Zóna volného obchodu zajišťující pro

  členy EU a některé nečleny (Norsko,

  Island, Lichtenštejnsko) volný pohyb

  zboží, osob, služeb a kapitálu. Účast

  Švýcarska v EEA odmítli občané

  v referendu. Švýcarsko si zajišťuje

  bezcelní přístup na trh EU

  prostřednictvím bilaterálních dohod s

  EU. V souvislosti s vystoupením

  Spojeného království z EU (Brexit) je

  možné, že i Spojené království opustí

  EEA.

  TTIP (Transatlantic Trade and

  Investment Partnership,

  Transatlantická dohoda o obchodu a

  investicích)

  Je připravovaná zóna volného obchodu

  mezi USA a EU. Dohoda si kladla za cíl

  plně liberalizovat obchod a investice

  mezi EU a USA. Pokud by byla

  realizovaná, jednalo by se o

  bezkonkurenčně nejvýznamnější zónu

  volného obchodu na světě. Nicméně po

  nástupu administrativy Donalda Trumpa

  je její dokončení nepravděpodobné.

  Náhradou za TTIP je CETA díky níž

  mohou firmy z EU vyvážet bezcelně do

  USA přes Kanadu.

  TPP (Trans-Pacific Partnership,

  Transpacifické partnerství)

  Připravovaná zóna volného obchodu

  zahrnující pacifické státy Japonsko,

  Brunej, Malajsii, Vietnam, Singapur,

  Austr

Embed Size (px)
Recommended