Home >Documents >U¾ivatelsk dokumentace pLPIS - Ve™ejn½ Registr p¯ .U¾ivatelsk...

U¾ivatelsk dokumentace pLPIS - Ve™ejn½ Registr p¯ .U¾ivatelsk...

Date post:04-Jun-2018
Category:
View:221 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Uivatelsk dokumentace pLPIS

  - Veejn Registr pdy

  Ministerstvo zemdlstv esk republiky

 • strana 2 ze 82 Uzivatelska_dokumentace_pLPIS_v4_5_20180525.docx

  HISTORIE DOKUMENTU

  Verze

  Datum Proveden zmna Kpt., strana Provedl

  1.1 20. 12. 2008 Vchoz dokumentace analza Blanka tblov

  1.2 jen 2009 Aktualizace Blanka tblov

  1.3 prosinec 2009 Aktualizace zloka a vrstva EUP, vrstva Erozn ohroenost pd

  rka Otradovcov

  1.4 nor 2010 Aktualizace Vyhledvn KP, Vrstvy v map rka

  Otradovcov

  1.5 kvten 2010 Aktualizace vrstvy map, zloky, KP, informace ze specilnch registr

  rka Otradovcov

  1.6 erven 2010 Aktualizace zmna zobrazen protieroznch opat-en

  rka Otradovcov

  1.7 08. 12. 2010 Aktualizace Datum innost od dle aktualizace EP, zloka Zkladn - kultura, zloka Klasifikace

  Veronika Dvokov

  1.8 27. 03. 2011 Aktualizace nov vrstva Aktuln vrstva OPVZ Veronika

  Dvokov

  1.9 srpen 2011 Aktualizace Eroze, vrstva OPVZ rka

  Otradovcov

  2.0 15. 09. 2011 Aktualizace innost od dle aktualizace v EP Veronika

  Dvokov

  2.1 bezen 2012 Aktualizace Parcely dle KN, LV rka

  Otradovcov

  2.2 19. 07. 2012 Aktualizace nov vrstva erozn ohroenosti Veronika

  Dvokov

  2.3 Srpen 2012 Aktualizace staen uivatelsk pruky, vrstvy Nit-rtov smrnice, vrstva OPVZ nezvazn (aktuali-zace 2012), eroze

  Veronika Dvokov

  2.4 Srpen 2014 Aktualizace Jana Blhov

  2.5 Leden 2015 Zapracovn zmn dle novely zkona o zemdlstv innch od 1.1.2015

  Jana Blhov

  2.6 30. 1. 2015 Aktualizace pruky zapracovn pipomnek Jana Blhov, Ji Tomnek

  2.6 13. 2. 2015 Aktualizace pruky zapracovn pipomnek Ji Tomnek

  2.7 Bezen 2015 Aktualizace pruky zapracovn pipomnek Tomnek, Blhov

  2.8 Kvten 2015 Aktualizace zmna zobrazen a rozen podrobnch informac o DPB, publikace dat MP v map

  Blanka tblov

  2.9 Srpen 2015 Aktualizace drobn opravy, aktualizace obrzk Jana Blhov

  3.0 8.10.2015 Aktualizace pruky (st dla 2.1.e + PZ_eA-GRI_2015_No022_LPIS_Upravy_pLPIS

  rka Otradovcov

 • strana 3 ze 82 Uzivatelska_dokumentace_pLPIS_v4_5_20180525.docx

  3.1 11.2.2016 Implementace podkladovch dat BPEJ, vybranch vrstev ochrannch psem vodnch zdroj, dat MP (PZ45) kpt. 4.2.2; 4.2.3.

  rka Otradovcov

  3.2 4.3.2016 Aktualizace pruky zapracovn pipomnek rka Otradovcov

  3.3 14.3.2016 Aktualizace podkladov vrstvy eroznho ohroen pdy kpt 4.2.3; 4.2.3.1

  rka Otradovcov

  3.4 27.4.2016 Npoet vhodnosti k zatravnn DPB s drhou sou-stednho odtoku vody a jeho prezentace kpt. 4.6

  rka Otradovcov

  3.5 24.10.2016 Aktualizace pruky doplnn novch vrstev Nitr-tov smrnice, nov zloky na DPB: NS a Eroze

  Jana Blhov

  3.6 29.11.2016 Hranin psmo bez pstovn GM plodin PZ_273_PRAIS_2016_No072

  Kpt. 4.6 rka Otradovcov

  3.7 9.12.2016 225_PZ_31_19_PRAIS_2016_No73 - Aktualizace vrstvy ortofotomap v rozsahu vchodn poloviny zem esk republiky

  Kpt.4.2.3.1 rka Otradovcov

  3.8 10. 2. 2017 PZ_PRAIS_2016_No085_LPIS_import_podkl_dat Str.20,25,39 Andrea Janlov

  3.9 2. 3. 2017 Rozen kapiotly 4.2.3.2 Andrea Janlov

  30. 4. 2017 Byla provedena revize dokumentu Andrea Janlov

  4.0 7. 8. 2017 70_PZ_PRAIS_2017_No148_LPIS_rede-sign_eroze_III_etapa

  Kpt 4.2.3.2;4.2.3 Andrea Janlov

  4.1 29.12.2017 302_PZ_PRAIS_2017_No_138_LPIS_souhrn_drobnych_uprav

  331_PZ_PRAIS_2017_No_175_Implementace novch ortofotomap na zklad leteckho snmkovn 2017-zpad

  Kpt 4.2.3.2,4.3,4.4,4.4.1.1,5 4.2.3, 4.2.3.1

  Andrea Janlov

  4.2 12.1.2018 302_PZ_Nitrtov smrnice 2018 stdn plodin kd 4+

  4.4.1.1,4.7.1,4.7.1.4

  Andrea Janlov

  4.3 29.1.2018 311_PZ_PRAIS_2017_No_168_LPIS_drobne_upravyIII

  4.2.3, 4.7.1, Andrea Janlov

  4.4 21.5.2018 323_PZ_PRAIS_2017_No185_LPIS_IntegraceProvozovnySZRaVcely

  Kpt. 4.7.1.4; 4.7.11

  rka Otradovcov

  4.5 25.5.2018 324_PZ_PRAIS_2017_No191_LPIS_Pedtisky 2018 Kpt. 4.2.3.,4.7.1 Andrea Janlov

 • strana 4 ze 82 Uzivatelska_dokumentace_pLPIS_v4_5_20180525.docx

  SEZNAM POUITCH ZKRATEK A POJM

  Pojem/zkratka Vysvtlen

  AEO Agroenvironmentln opaten v rmci programovho obdob 2007-2014

  AEKO Agroenvironmentln-klimatick opaten v rmci programovho obdob 2015-2020

  BPEJ Bonitovan pdn ekologick jednotka

  CPR Centrln pracovit registr odd. MZe

  DPB Dl pdnho bloku

  DZES (GAEC 2) Standard Dobrho zemdlskho a environmentlnho stavu, kter vstoupil v platnost 1.1. 2010, jeho clem je ochrana ivotnho prosted.

  KO Kontroln a certifikan organizace v ekologickm zemdlstv

  KP Evidence krajinnch prvk

  EP Evidence pdy

  EVP Ekologicky vznamn prvek

  EZ Ekologick zemdlstv

  HPJ Hlavn pdn jednotka

  KN Katastr nemovitost

  K Katastrln zem

  LPIS Land parcel identification system

  MEO mrn erozn ohroen pdy

  MZe Ministerstvo zemdlstv

  OPV Oszen plocha vinic

  OPL Oddlen pjmu dost a LPIS organizan sloka SZIF

  OTP Obnova trvalch travnch porost

  PB Pdn blok

  PO Etapa pechodnho obdob v rmci systmu ekologickho zemdlstv

  REP Registr ekologickch podnikatel

  SEO Siln erozn ohroen pdy

  SR Speciln registry

  SZR Spolen zemdlsk registr

  SZIF Sttn zemdlsk intervenn fond

  TP Trval travn porost

  KZZ stedn kontroln a zkuebn stav zemdlsk

  Z zemn zmna

  VMOP Vzkumn stav meliorac a ochrany pdy

  ZOD Zraniteln oblasti dusinany

 • strana 5 ze 82 Uzivatelska_dokumentace_pLPIS_v4_5_20180525.docx

  OBSAH

  1 VOD ................................................................................................................................... 6

  1.1 Zmny v LPIS k 1. 1. 2015 z dvodu novely zkona o zemdlstv ......................................... 6

  2 POADAVKY NA SYSTM ZE STRANY KLIENTA ........................................................................ 9

  3 SPUTN APLIKACE .............................................................................................................. 9

  4 VEEJN ST LPIS ............................................................................................................... 9

  4.1 Obecn funkcionality ............................................................................................................ 10 4.1.1 Rychl zobrazovn vyhledanch entit ................................................................................... 10

  4.1.2 Zobrazovn entit z mapy ....................................................................................................... 11

  4.2 Stromeek vrstev ................................................................................................................... 13 4.2.1 Legenda .................................................................................................................................. 14

  4.2.2 Historizace dat ....................................................................................................................... 15

  4.2.3 Vrstvy v map ........................................................................................................................ 15

  4.3 Erozn ohroenost pd na detailu DPB.................................................................................. 37

  4.4 Pracovn zkresy pro novou erozi ......................................................................................... 37

  4.5 Panel nstroj pro ovldn mapy ........................................................................................ 42

  4.6 Panel popisnch daj .......................................................................................................... 44 4.6.1 Export dat .............................................................................................................................. 45

  4.6.2 Staen uivatelsk pruky ................................................................................................... 45

  4.7 Vyhledvn ........................................................................................................................... 45 4.7.1 DPB dl pdnho bloku ......................................................................................................... 46

  4.7.2 Ekologicky vznamn prvky (EVP) .......................................................................................... 61

  4.7.3 PB pdn blok ...................................................................................................................... 64

  4.7.4 Obec ....................................................................................................................................... 66

  4.7.5 Katastrln zem ................................................................................................................... 67

  4.7.6 Okres ...................................................................................................................................... 67

  4.7.7 tverec ................................................................................................................................... 68

  4.7.8 Parcela dle katastru nemovitost ........................................................................................... 68

  4.7.9 LV ........................................................................................................................................... 72

  4.7.10 Provozovna ............................................................................................................................ 73

  4.7.11 Stanovit velstev ......................................................

Embed Size (px)
Recommended