Home >Documents >U¾ivatelsk p™­ruka knihovny SINEA

U¾ivatelsk p™­ruka knihovny SINEA

Date post:28-Jan-2017
Category:
View:222 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • UUiivvaatteellsskk pprruukkaa kknniihhoovvnnyy SSIINNEEAA 1 Uspodn tiskov sestavy Typick uspodn tiskov sestavy je toto:

  Zkladn tiskov sestava se skld z pti zkladnch oddl: Zatek sestavy se tiskne jednou na zatku sestavy Hlava strnky se tiskne na zatku kad strnky Tlo sestavy se opakuje pro kad zznam Pata strnky se tiskne na konci kad strnky Konec sestavy se tiskne pod poslednm tlem sestavy

 • 2

  Krom tchto oddl je mon tak vytvet skupinov oddly. Kad skupina m piazenu poloku tabulky, kter potom uruje vytven skupin. Kad skupina me mt oddl zatku a oddl konce. Pklad uspodn sestavy se dvma skupinami je uveden na obrzku. Poet vytvoench skupin nen omezen.

  Zatek skupiny se tiskne na zatku skupiny zznam

  Konec skupiny se tiskne pod poslednm zznamem dan skupiny

  Skupinov oddly slou k oddlen skupin zznam a k vytven a tisku mezisout za jednotliv skupiny. Skupiny je mon vytvet t za elem pechodu na novou strnku. Pro kadou skupinu je mon nastavit vlastnost odstrnkovn. Jestlie se zmn hodnota poloky uren k vytven skupiny, budou v takovm ppad dal zznamy vytisknuty na nov strnce vetn oddlu zatek skupiny. Celkov souty je mon tisknout v oddlu Konce sestavy. Oddly hlavy a paty strnky lze pout k nadepsn sloupc sestavy a k slovn strnek. Oddl Zatku sestavy je uren k tisku nzvu nebo popisu tiskov sestavy.

 • 3

  2 Prvky tiskov sestavy Tiskov sestava me obsahovat prvky nkolika typ: Poloky tabulky databze Popisy poloek tabulky Parametry Promnn poloky Uivatelsky definovan funkce Grafick prvky

  2.1 Poloky tabulky databze

  elem tiskov sestavy je zobrazit a vytisknout data z urit tabulky. Kad tabulka je uspodna do dk a sloupc. dek tabulky odpovd zznamu, v tiskov sestav jednomu tlu sestavy. Sloupce tabulky odpovdaj jednotlivm polokm zznamu. Poet poloek je dn uspodnm tabulky, ppadn i potem dalch odvozench poloek. V tto verzi knihovny je mon tisknout nsledujc typy poloek: 1. poloky jejich hodnotu lze zobrazit jako jednoduchou textovou poloku. To

  jsou poloky typu: string, vechny typy selnch poloek, datumov, asov logick poloky.

  2. vcedkov Memo poloky 3. objekty typu BLOB nebo GRAPHIC, tj. obrzky z databze.

  Poloky tohoto typu se obvykle vkldaj do tla sestavy. Mohou ale bt umstny i v oddlech Zatku nebo Konce skupiny pro rozlien jednotlivch skupin. MEMO poloky se do pedlohy vkldaj stejnm zpsobem jako ostatn poloky tabulky, pouze ve vlastnostech prvku pedlohy jsou dal monosti:

  Petahovat slova (WordWrap) zpsob petahovn celch slov na nov dek Zarovnat do bloku zpsob roztaen dku na ku vloenm dodatench

  mezer

 • 4

  Promnn vka znamen, e vka prvku bude zvisl na potu dk MEMO poloky, pitom minimln vka je dan poten vkou. Nen-li zvolena promnn vka, bude vytisknuto jen tolik dk, kolik se vejde do nastaven vky.

  Formt RTF velikost, typ a barva psma nejsou ureny pro celou MEMO polokou, ale do tisku se pebr formt psma uloen uvnit textu. Schopnosti tisku formtu RTF odpovdaj rozsahu komponenty TdbRichEdit. Navc je mon nastavit zarovnvn do bloku.

  Pokud se v databzi nachz vt poet poloek, bude na palet Poloky umstno vt mnostv tlatek pro tyto poloky. V takovm ppad se do palety automaticky vlo tlatka pro posouvn paletou. Jestlie umstte ukazatel myi na tlatko databzov poloky, kter jsou seazeny dle poadovch sel, objev se popisek s nzvem poloky. Pokud mte vt poet poloek a nepamatujete si jejich poadov sla, me se stt vbr poadovan poloky v takovm ppad zdlouhavj. Proto je mon na paletu tlatek na jej prav konec jet umstit ComboBox (vklopn seznam) pro vbr databzovch poloek podle nzvu. Toho lze doclit tak, e v dialogovm okn Nastavit pedlohu na prvn zloce Prosted editoru oznate volbu vybrat poloky tabulky ze seznamu. Zle pouze na Vs, kter metoda v kterm okamiku bude pro Vs rychlej nebo pohodlnj. Jestlie rozbalte vklopn seznam, objev se seznam vech pouitelnch poloek z tabulky. Kdy kliknete na nkter tlatko poloky, objev se v tomto vklopnm seznamu jej nzev a naopak jestlie vyberete poloku ze seznamu, ozna se pslun tlatko. Tm mete kontrolovat, zda jste vybrali sprvnou poloku.

  Piazen prvku pedlohy ke konkrtn poloce tabulky je mon dodaten mnit. Tuto zmnu provedete dvojitm kliknutm na vybranm prvku. Tm se aktivuje dialogov okno pro nastaven a zmnu zkladnch a dodatench vlastnost prvku. Seznam tchto vlastnost je zvisl na typu vybranho prvku.

  Na poloky a popisy poloek je mon se odkazovat i pomoc nzvu poloky (FieldName). Tuto monost oznate v pslunm dialogovm okn. Implicitn nastaven se provede v Prosted editoru sestav na zloce Pedvolen hodnoty pomoc volby Sledovat podle nzvu. Tato monost se tk i poloek a funkc uvnit vpoetnho vztahu.

  2.2 Popisy poloek tabulky databze Kad poloka tabulky m v tabulce piazen nzev nebo popis, kter charakterizuje obsah poloky. Popisy se obvykle tisknou v zhlav strnek jako nadpisy sloupc sestavy. Je mon je tisknout ve skupinovch oddlech nebo i v tle sestavy.

 • 5

  2.3 Parametry Parametry jsou textov nebo seln poloky pedvan do sestavy programem. Jejich pouit je dno programem. Lze je vyut k oznaen sestavy, nastaven vbrovch podmnek a podobn. Lze je tak pout k pedn selnch konstant pro uivatelsky definovan funkce.

  2.4 Promnn poloky Promnn poloky jsou poloky jejich hodnoty se mn bhem tisku sestavy. Tyto poloky jsou dostupn na palet Promnn.

  Jsou to tyto poloky:

  Datum tisku sestavy as tisku sestavy Poadov slo tla sestavy Poadov slo strnky sestavy Poadov slo skupiny danho typu Poadov slo tla v rmci dan skupiny Celkov poet stran sestavy

  Formt poloek je pstupn z palety promnnch. Formtovac etzec se vkld do textov poloky v panelu vlastnost prv vybranho prvku: 1. Datum a as tisku je mon formtovat pomoc etzc tak jak dovoluje

  funkce FormatDateTime. Zde je sznam zkladnch tvar: 1.1. d den bez vchoz nuly (1-31). 1.2. dd den vetn vchoz nuly (01-31). 1.3. ddd zkrcen nzev dne (Sun-Sat) 1.4. dddd pln jmno dne (Sunday-Saturday) 1.5. m msc bez vchoz nuly (1-12). 1.6. mm msc vetn vchoz nuly (01-12). 1.7. mmm zkrcen nzev msce (Jan-Dec) 1.8. mmmm pln jmno msce (January-December) 1.9. yy rok ve zkrcenm tvaru (00-99). 1.10. yyyy rok v plnm tvaru (0000-9999). 1.11. h hodina bez vchoz nuly (0-23).

 • 6

  1.12. hh hodina vetn vchoz nuly (00-23). 1.13. s sekunda bez vchoz nuly (0-59). 1.14. ss sekunda vetn vchoz nuly (00-59).

  2. Poadov sla dk a skupin je mon formtovat pomoc etzc tak jak dovoluje funkce Format. Obecn tvar formtovacho etzce je "%" [index ":"] ["-"] [width] ["." prec] type. Ppustn hodnoty pro typ jsou: 2.1. s znakov promnn (text). 2.2. d sla ve tvaru Decimal. -padded with zeros. 2.3. x sla ve tvaru Hexadecimal.

  2.5 Uivatelsky definovan funkce

  V tiskov sestav je mon nadefinovat uivatelsky definovan funkce.

  Tyto funkce se vyhodnocuj pro kad tlo sestavy. Funkce mohou pracovat s selnmi, etzcovmi nebo datumovmi i jinmi polokami. Vsledkem vpotu me bt seln hodnota nebo etzec. K vpotu lze pout poloky databze, pedan parametry nebo i vsledky vpotu uivatelskch funkc vetn pedchozho vsledku sebe sam a celou adu matematickch funkc. Tyto poloky lze pout pro vpoet mezisout pro skupinov oddly nebo i v rmci oddlu tla pro vyhodnocen odvozench selnch poloek. Zpsob definice funkc bude uveden dle, viz. kapitola Uivatelsky definovan funkce. Pokud stisknete tlatko funkce, kter je v seznamu jako posledn zmn se tlatko Pidej na tlatko Vynech. Pomoc tohoto tlatka pak mete zruit posledn funkci.

  2.6 Grafick prvky

  Do tiskov sestavy lze vkldat celou adu grafickch prvk. Jsou to:

  Libovoln text ry rzn tlouky, stylu a barvy Hranat rmeky s okrajem a vpln rznho stylu a barvy Rmeky se zaoblenmi rohy a vpln rznho stylu a barvy Krunice a elipsy s okrajem a vpln rznho stylu a barvy

 • 7

  Bitmapov obrzky Obrzky ve formtu .VMF

  Grafick prvky lze pout pro zvraznn nadpis, tvorbu tabulek, tisk firemnho loga a podobn.

  Textov prvky je mon t rmovat pmo bez nutnosti vkldat grafick prvky - seky. Je mon volit libovolnou kombinaci ze ty monch stran. Nastaven se provd v prav sti panelu vlastnost vybranho prvku nebo prvk. Rmovn je provedeno plnou arou ern barvy tlouky 1. Je-li poadovna silnj ra, mus bt pouit samostatn grafick prvek. Pm rmovn m mn monost ne pi pouit grafickch prvk, je vak velice rychl a pohodln. Do dialogovho okna pro rmovn prvku vstoupte pomoc dvojitho kliknut na poadovan prvek. Tlatka pro rmovn prvku jsou umstna tak pmo na hlavnm panelu tlatek vpravo dole.

 • 8

  3 Pedloha tiskov sestavy Vsledn vzhled tiskov sestavy je dn pedlohou tiskov sestavy. Pedloha

  tiskov sestavy je textov soubor, kter obsahuje popis jednotlivch oddl a typ a umstn jednotlivch prvk v oddlech. Soubory s pedlohami maj pponu *.PTS a jsou obvykle umstny v podadresi PTS hlavnho adrese aplikace.

  Tak jak je sestava lenna do oddl, skld se i pedloha sestavy z nkolika st. V lev horn sti okna je umstn panel nstroj. Jednotliv tlatka odpovdan dostupnm funkcm editoru pedloh. Prohldnte si nsledujc popis jednotlivch tlatek. Vtinu funkc, kter zastupuj tato tlatka mete t zskat pomoc lokln nabdky (menu). Lokln menu zskte. pokud v mst na panelu tlatek kliknete pravm tlatkem myi. Pomoc lokln nabdky lze navc realizovat funkci Uloit pedlohu jako ... Tato funkce je pstupn pouze pomoc lokln nabdky a umouje vytvet kopii tiskov pedlohy. Mete takto vytvoit jaksi ablony pro uivatele. Uveden funkce se dobe hod zejmna pokud chcete vytvoit dal podobnou tiskovou pedlohu. Nejdve tedy vytvote kopii stvajc pedlohy, kterou poslze mete upravit jako novou variantu.

 • 9

  Vytvoen nov pedlohy tiskov sestavy.

  Prbn ukldn opravovan pedlohy na disk.

  Vyazen oznaenho prvku nebo skupiny prvk z pedlohy.

  Oteve dialogov okno pro nastaven vlastnost vybranho prvku. Tot je mon doclit dvoj

Embed Size (px)
Recommended