Home >Documents >U¾ivatelsk½ manul

U¾ivatelsk½ manul

Date post:31-Dec-2016
Category:
View:228 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Suika prdla

  TKF 8461 AGC

  Nvod k obsluze

 • 2

  Ped instalaci a pouitm spotebie si prosm dkladn pette tento nvod k obsluze. Ven zkaznku, doufme, e Vm tento vrobek, vyroben v modernch tovrnch a zkontrolovan vce ne pelivmi postupy kontroly kvality, bude dlouho a spolehliv slouit. Doporuujeme Vm peliv si pest cel nvod jet ped uvedenm Vaeho vrobku do provozu a uschovat ho pro ppadn pozdj pouit. Tento nvod

  Vm pome s rychlm uvedenm vrobku do provozu a jeho bezpenm pouvnm.

  Nvod si pette ped instalac a provozem vaeho vrobku.

  A hlavn dodrujte pokyny, zejmna ty bezpenostn.

  Nvod ulote na dostupn msto pro ppadn dal pouit.

  Krom toho si pette tak ostatn dokumenty dodan spolu s vam vrobkem. Tento nvod je uren pro vce model. Symboly a jejich popisy Tento nvod k obsluze obsahuje nsledujc symboly:

  Dleit bezpenostn informace. Varovn ped situacemi ohroujcmi zdrav nebo majetek.

  Varovn; Varovn ped elektrickou energi.

  Varovn; Varovn ped rizikem vzniku poru.

  Varovn; Varovn ped horkmi povrchy.

  Pette si vechny pokyny.

  Uiten informace. Dleit informace nebo uiten uivatelsk tipy.

  Symbol na vrobku nebo jeho balen udv, e tento vrobek nepati do domcho odpadu. Je nutn odvzt ho do sbrnho msta pro recyklaci elektrickho a elektronickho zazen. Zajitnm sprvn likvidace tohoto vrobku pomete zabrnit negativnm dsledkm pro ivotn prosted a lidsk zdrav, kter by jinak byly zpsobeny nevhodnou likvidaci tohoto vrobku. Podrobnj informace o recyklaci tohoto vrobku zjistte u pslunho mstnho adu, sluby pro likvidaci domovnho odpadu nebo v obchod, kde jste vrobek zakoupili.

 • 3

  Obsah 1. Dleit bezpenostn informace 4 Obecn bezpenostn opaten ..................................................................................... 4 Pedpokldan pouit spotebie ................................................................................ 5 Bezpenost dt ............................................................................................................. 5

  2. Instalace 6 Vhodn msto pro instalaci ........................................................................................... 6 Odstrann transportnch bezpenostnch prvk ......................................................... 6 Vestavba spotebie ...................................................................................................... 6 Mont na praku ......................................................................................................... 6 Pipojen k odpadu ........................................................................................................ 7 Zapojen do elektrick st ............................................................................................ 7 Prvn pouit spotebie ................................................................................................ 8 Likvidace obal .............................................................................................................. 8 Peprava spotebie ...................................................................................................... 8 Likvidace vaeho starho spotebie ............................................................................ 8 Technick daje ............................................................................................................ 8

  3. Pprava k suen 9 Tipy pro sporu energie ................................................................................................ 9 Prdlo vhodn k suen v suice .................................................................................. 9 Prdlo nevhodn k suen v suice .............................................................................. 9 Pprava prdla pro suen ............................................................................................ 10 Sprvn zaten suiky ................................................................................................ 10 Plnn ............................................................................................................................. 11

  4. Vbr programu a ovldn va suiky 12 Ovldac panel ............................................................................................................... 12 Pprava spotebie ....................................................................................................... 13 Volba programu ............................................................................................................ 13 Hlavn programy ............................................................................................................ 13 Doplkov programy ..................................................................................................... 13 Tabulka volby program a spoteby ............................................................................. 15 Pomocn funkce ............................................................................................................ 16 Zmna nastaven kontrastu .......................................................................................... 16 Varovn kontrolky ......................................................................................................... 16 Odloen sputn ......................................................................................................... 16 Prbh programu .......................................................................................................... 17 Zmna programu po jeho sputn ............................................................................... 17 Pidvn/vyjmn prdla pi pozastaven programu ................................................... 18 Dtsk zmek ................................................................................................................ 18 Zruen programu .......................................................................................................... 18 Konec programu ............................................................................................................ 18

  5. Program Suen v koku 19 Ukldn prdla do koku ............................................................................................. 20

  6. drba a itn 21 Filtr na textiln vlkna / Vnitn povrch dvek ............................................................... 21 itn senzor .............................................................................................................. 21 Vyputn ndre na vodu ............................................................................................. 22 itn filtru kondenztoru ........................................................................................... 22

  7. Doporuen een ppadnch problm 24

 • 4

  1 Dleit bezpenostn informace Tato kapitola obsahuje bezpenostn informace, kter vm pomohou se chrnit ped riziky osobnho porann nebo kodami na majetku. Nedodren tchto pokyn me mt za nsledek ukonen platnosti zruky i dalch zvazk vrobce.

  Obecn bezpenostn opaten Spotebi nikdy nestavte na koberec. V opanm

  ppad by nedostaten proudn vzduchu pod spotebiem mohlo zpsobit peht elektrickch soust. Toto by nsledn zpsobilo problmy s vam spotebiem.

  Pokud m spotebi pokozen napjec kabel nebo zstrku, kontaktujte autorizovan servis, kter provede opravu.

  Spotebi nezapojujte bhem instalace, drby a opravy. Tyto kony by ml vdy provdt autorizovan servis. Vrobce neodpovd za kody zpsoben kony provedenmi nepovolanmi osobami.

  Spotebi zapojte do uzemnn zsuvky chrnn pojistkou nebo jistiem odpovdajc hodnoty uveden na ttku s technickmi daji.

  Spotebi me bt provozovn pi teplotch mezi +5 C a +35 C. V ppad, e provozn podmnky neodpovdaj tomuto rozsahu, me to mt nepzniv vliv na provoz spotebie a v krajnm ppad me dojt k pokozen vaeho spotebie.

  Uvnit spotebie nepouvejte dn elektrick zazen.

  Vvod vzduchu nepipojujte ke komnu pouvanmu k odvodu vfukovch plyn ze zazen pouvajcch jako palivo plyn apod.

  Muste zajistit dostatenou ventilaci, abyste pedeli hromadn plyn v ppad jeho niku ze zazen provozovanch na jin typ paliva, a dle zamezte vskytu otevenho ohn, aby nedolo k efektu pedasnho zaplen v ppad niku tchto plyn.

  Ped, i po kadm suen vyistte filtr suiky.

  Nikdy suiku nepoutjte bez nainstalovanho filtru.

  Nedopuste, aby se kolem vfukovch otvor a pilehlch mst hromadila vlkna, prach a neistoty.

  Po instalaci spotebie mus bt zstrka napjecho kabelu snadno pstupn.

  K pipojen suiky ke zdroji energie nepouvejte prodluovac kabely ani rozdvojky, abyste se nevystavovali riziku razu elektrickm proudem.

  Dodanou zstrku nijak neupravujte. Pokud nen kompatibiln s va zsuvkou, nechte kvalifikovanho elektrike pvodn zsuvku vymnit za vhodnj.

  V suice nesute vyitn nebo vypran pedmty obsahujc palivov plyn/naftu, ppravky pro chemick itn a jin holav nebo vbun smsi, vetn pedmt kontaminovanch nebo zneitnch tmito ltkami, protoe by se uvolovaly holav nebo vbun vpary.

  V suice nesute chemicky itn odvy.

  V suice nesute nevypran prdlo.

  Prdlo zneitn jedlm olejem, acetonem, alkoholem, palivovou naftou, kerosenem, odstraovaem skvrn, terpentnem, parafnem a odstraovaem parafnu a podobn, muste ped vloenm do suiky vyprat v hork vod s vtm mnostvm detergentu.

  V suice nesute pikrvky ani polte plnn kauukovou pnou (latexovou pnou), koupac epice, vododoln textilie, materily s pryovou vztu a gumov podloky.

  Nepouvejte zmkovae tkanin ani dn antistatick prostedky, pokud to nen pmo doporueno jejich vrobci.

  Tento spotebi mus bt uzemnn. Uzemnn sniuje riziko razu elektrickm proudem, protoe otevr cestu elektrickmu proudu svm nzkm odporem v ppad poruchy nebo selhn. Napjec kabel tohoto spotebie je vybaven vodiem i zemnc zstrkou, kter

Embed Size (px)
Recommended