Home >Documents >â€‍Veden­ rozpotu aneb jak nakldat s d¯chodem? “

â€‍Veden­ rozpotu aneb jak nakldat s d¯chodem? “

Date post:31-Dec-2015
Category:
View:18 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
„Vedení rozpočtu aneb jak nakládat s důchodem? “. Mgr. Petra Skuhrová REMEDIUM Praha občanské sdružení Konference Život 90 8. 11. 2013, Praha. I. Rozpočet – typy, struktura, pravidla pro sestavení rozpočtu II. Jak pracovat se ztrátovým rozpočtem?. - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:
 • Veden rozpotu aneb jak nakldat s dchodem? Mgr. Petra Skuhrov REMEDIUM Praha obansk sdruen

  Konference ivot 90

  8. 11. 2013, Praha

 • I.Rozpoet typy, struktura, pravidla pro sestaven rozpotu

  II.Jak pracovat se ztrtovm rozpotem?

 • ~ kad m svj rozpoet

  Rozpoetsttuobcepodnikudomcnostijedince

  Typy rozpot

 • ~ zdrav rozpoet je pebytkov!

  pjmy osoby/ domcnostivdaje osoby/ domcnosti

  Pokud pjmy pevyuj nad vdaji hovome o pebytkovm rozpotu. Opan rozloen pjm a vdaj zna schodkov rozpoet. Pjmy se vak tak mohou rovnat vdajm - tehdy hovome o vyrovnanm rozpotu.

  Rozpoet je souhrn pjm a vdaj jedince i domcnosti za urit obdob (obvykle jeden msc).

  Rozpoet osobn, rodinn

 • ~ sloen pjm se v prbhu ivota mn!

  Obvykl sloen pjm pracujcho lovka

  mzda/plat, dvky nemocenskho pojitn, dvky sttn sociln podpory, nkdy vivn, mimodn pjmy nap. podpora od rodi, ddictv apod.

  Obvykl sloen pjm seniora dchod, sociln dvky, pspvky od rodiny, mimodn pjmy

  Pjmy domcnosti/ jednotlivce

 • ~ nezapomete myslet na zadn koleka!

  Obvykl sloen vdaj pracujcho lovka

  potraviny, nklady na bydlen (hypotka), doprava, mobiln telefon, internet, spoen, pojitn, vdaje spojen s potebami dt, zbava. V souasn dob se vak mezi ast vdaje ad tak spltky zvazk.

  Obvykl sloen vdaj seniorapotraviny, nklady na bydlen, doprava (v Praze od 70 let zdarma), lky, poplatky u lka, mobiln telefon, nezdka spltky zvazk.

  Vdaje domcnosti/ jednotlivce

 • ~ nejt je sebezkze!

  Fze . 1 Pln rozpotuV tto fzi je poteba stanovit si obdob, na kter sestavujeme rozpoet. Dle urit pedpokldan pjmy a vdaje a stanovit jejich stky. Dleit je nezapomenout na rezervu.

  Fze . 2 Realizace rozpotuNejt fze, kter vyaduje pravideln sledovn a zaznamenvn pjm a pedevm vdaj. Pomckou mohou bt tabulky, oblky, seit.

  Fze tvorby rozpotu

 • ~ nezapomete myslet na zadn koleka! Fze . 3 Vyhodnocen rozpotuNa konci stanovenho obdob je poteba vyhodnotit, zda se nae pedpoklady naplnily.

  Mon vsledky vyhodnocen rozpotuPebytek ideln vsledek. I v tomto ppad je vhodn pracovat na tvorb dalch rezerv.

  Vyrovnan pjmy a vdaje na prvn pohled uspokojujc vsledek. Je vak poteba zat pracovat na tvorb rezervy, pokud ji nebyla zohlednna dve.

  Ztrta v tomto ppad je poteba zat pracovat na opatench, kter povedou ke zlepen situace nejprve k vyrovnn rozpotu.

  Vyhodnocen veden rozpotu

 • ~ Kad krok vped si zaslou pochvalu! Navrhovan opaten

  Proveden revize pjm a vdaj - u vdaj je nutn definovat NEZBYTN a OSTATN vdaje. Zven, kter vdaje lze omezit. Informovat o dsledcch nehrazen nezbytnch vdaj. Rizikov jsou pedevm dluhy na njemnm a slubch, neuhrazen zvazky vi vitelm, absence prostedk na lky.

  Zhodnocen monost naven pjm dle zdravotnho stavu snaha zskat brigdu. Zmapovn monost erpn dalch socilnch dvek. V vahu obvykle pichz pspvek na bydlen, v nkterch ppadech pspvek na pi, dvky pro osoby se zdravotnm postienm i dvky pomoci v hmotn nouzi.

  Postup pi een ztrtovho rozpotu

 • ~ Kad krok vped si zaslou pochvalu! Navrhovan opaten

  Zmapovn monosti pomoci rodiny zjitn, zda v rodin existuj iv vztahy a zda je pomoc rodiny reln. V budoucnu monost uzaven ddickch smluv.

  Oven aktuln ve zvazk vetn jednn o zmn spltkovho kalende.

  Prodej majetku pokud tato monost pichz v vahu.

  Zmna msta pobytu toto opaten bv na zven pedevm v situaci, kdy reln hroz dluhy na njemnm a nsledn vysthovn z bytu (v budoucnu absence bytovch nhrad).

  Postup pi een ztrtovho rozpotu

 • ~ Nezabaviteln stka nen ivotn minimum!

  Ve nezabavitelnch stek

  Nezabaviteln stka jednotlivce 6.064,66 K

  Nezabaviteln stka na vyivovan dt, manela/lku in 1.516,66 K

  stka zabaviteln bez omezen 9.097,--K

  Exekuce dchodu

 • ~ exekuce nen mon vdy!

  Osaml senior, vyivovac povinnosti 0, ve dchodu in 10.800,--K, nepednostn pohledvka.

  a) Stanoven nezabaviteln stky = 6.064,66 b) Rozdl mezi v dchodu a nezabavitelnou stkou 10.800 6.064,66 = 4.735.34 c) Zaokrouhlen stky 4.735,34 na nejbli ni stku dlitelnou temi = 4.734,--K d) Rozdlen tto stky na tetiny = 1.578,--K.

  Prvn tetina nebo jej zbytek bude pouit na uhradn nepednostn pohledvky. Druh tetina by byla vyuita k uhrazen pednostn pohledvky, pokud nen, zstane dlunkovi. Tet tetina je ponechna dlunkovi vdy!

  stka dchodu po srce = 9.222,--K.

  Exekun srky v praxi

 • Dkuji za pozornost !

  Petra Skuhrovpetra.skuhrova@remedium.cz

Embed Size (px)
Recommended