Home >Documents >VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA - vsb.cz · PDF file Studijní obor...

VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA - vsb.cz · PDF file Studijní obor...

Date post:01-Mar-2020
Category:
View:3 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Studijní obor

  VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

  Studijní program

  HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA

 • Proč studovat

  obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA  Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání?

   Chcete mít jistotu zaměstnání bez ohledu na stabilitu trhů či ekonomickou krizi?

   Chcete se podílet na správě a rozvoji svého města či kraje?

   Myslíte si, že je možné zlepšit fungování veřejných služeb?

   Víte, že veřejný sektor a veřejná správa v ČR má 700 tisíc zaměstnanců, kteří působí na různých ministerstvech, v krajích, obcích a v řadě dalších organizací jako nemocnice, finanční úřady, v sociálních službách, v dopravních podnicích, v kulturních zařízeních apod. i v orgánech Evropské unie?

  Veřejný sektor vyžaduje stále nové, kreativní, vysokoškolsky vzdělané zaměstnance.

 • Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

  zahrnuje tyto úrovně studia:

   bakalářské studium (Bc., 3 roky)

   navazující magisterské studium (Ing., 2 roky)

   doktorské studium - lze pokračovat tématem z veřejné ekonomiky a správy v rámci oboru ekonomie

  V akademickém roce 2017/2018 studuje obor v Bc. a NMs. téměř 400 studentů

  Z promoce absolventů

  navazujícího magisterského studia

  v Nové aule VŠB – TU Ostrava

 • Studijní obor Veřejná ekonomika a správa

  Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA lze studovat ve dvou formách studia: prezenční forma:  Ostrava (Bc., Ing.)

  kombinovaná forma:  Ostrava (Bc., Ing.)  Šumperk – detašované pracoviště EkF (Bc.) Budova Ekonomické fakulty v Ostravě  Valašské Meziříčí – detaš. pracoviště EkF (Bc.)

  Budova detašovaného pracoviště EkF ve Valašském Meziříčí Budova detašovaného pracoviště EkF v Šumperku

 • Sféry uplatnění absolventů studijního oboru VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

   v orgánech státní správy

   v orgánech územní a zájmové samosprávy

   v institucích a organizacích veřejného a soukromého sektoru

 • Příklady uplatnění absolventů studijního oboru VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA  obecní, městské a krajské úřady

   ministerstva

   finanční úřady

   Policie ČR

   celní úřady

   Úřad práce ČR

   Česká správa sociálního zabezpečení

   zdravotní pojišťovny

   školy, nemocnice, kulturní zařízení, masmédia

   podniky dopravní a technické infrastruktury

   občanská sdružení, nadace, obecně prospěšné společnosti

   agentury, poradenské a výzkumné firmy zajišťující koexistenci a koordinaci veřejných a soukromých subjektů a aktivit v území

 • Mezi absolventy studijního oboru

  VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA patří např.:  Bc. Zdeňka Brijarová, vedoucí oddělení školství Městský úřad Šumperk

   Ing. Marie Bryndačová, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

   Ing. Kamila Cebulová, odbor financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy

   Ing. Silvie Goliášová, Magistrát města Brna

   Ing. Tomáš Chotěnovský, ředitel odboru služeb uživatelům Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního

   Ing. Ivo Konkolský, zástupce vedoucí odboru financí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

   Ing. Hana Kovaříková, Ministerstvo zdravotnictví ČR

   Ing. Jana Krejčířová, Národní památkový ústav

   Ing. Eva Marečková, Ph.D., vedoucí hospodářsko-správního odboru Městského úřadu v Koryčanech

   Ing. Blanka Mlčáková, Ph.D., Fakultní nemocnice Ostrava

   Ing. Petra Rehovičová, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

   Ing. Ivona Šuláková, interní auditorka Městského úřadu v Třinci

 • Profil absolventa studijního oboru

  VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Absolvent bakalářského studia je vybaven základními všeobecnými ekonomickými znalostmi a základními znalostmi z oblasti veřejné ekonomiky a veřejné správy.

  Je připraven pro výkon profese v orgánech všech typů veřejné správy, tj. v orgánech státní správy, územní a zájmové samosprávy a v neziskových institucích a dalších organizacích veřejného a soukromého sektoru, se zaměřením na oblast hospodaření, správní činnosti, materiální zabezpečení apod.

  Znalosti z veřejné ekonomiky a správy umožňují praktickou orientaci v aktuální problematice fungování veřejného sektoru. Absolventi bakalářského studijního programu mohou pokračovat ve studiu navazujících magisterských studijních programů na řadě českých i zahraničních vysokých škol.

 • Studijní obor Veřejná eknomika a správa

  Struktura znalostí absolventa studijního oboru VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

  Široký ekonomický základ

   základy ekonomie, managementu, marketingu, podnikové ekonomiky, financí, informatiky, účetnictví, statistiky, práva atd.

  Specifické znalosti oboru

   mechanismy financování veřejného sektoru a hospodaření neziskových organizací,

   organizace a nástroje uplatňované ve veřejné správě v ČR i v EU, základy státní, regionální a municipální ekonomiky, sociální politiky, využívání územních a správních informačních systémů

   teorie a praxe veřejných financí, sociálního zabezpečení, zdravotnictví, školství, vědy a výzkumu, sportu, bydlení, politiky zaměstnanosti, obrany, bezpečnosti a veřejného pořádku apod.

  Volitelné předměty

   student si vybere podle svého zájmu několik volitelných předmětů, které doplní jeho obsah studia

   v rámci volitelných předmětů lze absolvovat odbornou praxi

   v rámci volitelných předmětů lze absolvovat část studia v zahraničí

 • Přihlašování do bakalářského studia oboru VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

   Prezenční studium

  přihlášení na program Hospodářská politika a správa a volba oboru VES během 1. ročníku studia

   Kombinované studium

  přihlašování přímo na obor Veřejná ekonomika a správa v rámci programu Hospodářská politika a správa (jednotlivě pro pracoviště v Ostravě, Šumperku a ve Valašském Meziříčí)

 • Kombinovaná forma studia oboru

  VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA  výuka jednoho předmětu zahrnuje cca 10 až 16 hod přímé výuky v blocích

  (přednášky a tutoriály = plánováno v rámci rozvrhu)

   další část výuky je zajišťována distančně (samostudium); podklady jsou k dispozici v elektronickém výukovém systému = LMS

   kromě studia povinných předmětů si studenti volí volitelné předměty (cca 15 % rozsahu studia, ve 2. a 3. ročníku studia)

   forma hodnocení výsledků, např. zpracování seminárních prací (odevzdávání elektronicky), zápočtové testy, zkoušky (písemné či ústní)

   přihlašování na zkoušky, evidence výsledků apod. se provádí elektronicky = systém EDISON

   výuka se uskutečňuje v pátky odpoledne od 14 do 20 hod. a v některé soboty dopoledne

 • Informace o studijním oboru

  VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA lze získat:

  Garant oboru a vedoucí katedry veřejné ekonomiky:

  doc. Ing. Petr Tománek, CSc., [email protected]

  Zástupce vedoucího katedry:

  Ing. Iveta Vrabková, Ph.D., [email protected]

  Tajemník katedry veřejné ekonomiky:

  Ing. Bc. Jiří Bečica, Ph.D., [email protected]

  Sídlo katedry a další informace:

   EkF, budova A, 6. patro, sekretariát A 710

   http://www.ekf.vsb.cz/k153/cs/

   http://www.ekf.vsb.cz/cs/_uchazeci/studijni-obory/

 • Studijní obor

  VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

  se těší na nové studenty

  *

  Děkujeme za pozornost

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended