Home >Documents >verbln­ komunikace

verbln­ komunikace

Date post:22-Jan-2016
Category:
View:37 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
verbální komunikace. verbální komunikace. komunikační styly : 1) konvenční 2) konverzační 3) operativní 4) vyjednávací 5) osobní až intimní. konvenční styl. funkce – potvrdit „status quo“; pozice – symetrická i asymetrická, mírně pozitivní citové projevy;. - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:

Prezentace aplikace PowerPoint

verbln komunikace

kola:Cyrilometodjsk gymnzium a stedn odborn kola pedagogick BrnoOznaen:CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov47AutorMgr. et Mgr. Jitka NovkovVzdlvac obor:PsychologieTematick oblast:sociln psychologieTma:komunikaceUreno pro:3. ronk stednch pedagogickch kolVytvoeno dne:31. 8. 2013Klov slova:verbln komunikace, konvenn, konverzan, operativn, vyjednvac a osobn komunikan styl, mkk, tvrd a alternativn pstup, kompromis, losovn, arbitr, nabdka variant a kompenzacMetodick popis:rozsah 1 vyuovac hodina; prezentace obsahuje vklad procesu verbln komunikace, komunikanch styl, pstup a metod pi vyjednvn, na konci je zptn vazba, zda ci tmatu porozumli verbln komunikacekomunikan styly: 1) konvenn2) konverzan 3) operativn 4) vyjednvac 5) osobn a intimn

konvenn styl funkce potvrdit status quo; pozice symetrick i asymetrick, mrn pozitivn citov projevy;

pozdrav dleit prostedek prosociln komunikace, dv najevo, e jsme se spatili a poznali; potkvac zdraven bv nejastj a k, e prv te se vidme vce mn nhodou; zdraven na uvtanou se bl ritulm, jeden vt a tm druhho pijm ve svm teritoriu; je-li nkdo hostem, pak je druh hostovi kslubm a jako prvn d najevo, e ho rd vid; pi pozdraven na rozlouenou se m jako prvn louit host, tj. ten kdo opout teritorium svho hostitele;

rituly chovn zahrnuje nkolik stanovench krok;ceremonily ritul sslavnostnm ndechem;lichotky a komplimenty klouou po povrchu; od nich se odliuj pochvaly ten, kdo chvl, stav se do role rodiovsko - pedagogick;

2) konverzan stylfunkce vmna informac, jen symetrie, mrn pozitivn, nap. povdn pi jdle;3) operativn stylfunkce zvldn ivotnho prostoru, asymetrie, neutrln, sdlen jasn, strun, korektn a zdvoil nap. nkupy;

4) vyjednvac stylvyeit problm pi rozdlnch zjmech a potebch, symetrie, neutrln, smlouvn pi nkupu; pstupy kvyjednvn: mkktvrdalternativnmkkastnci partnery, cl shoda, postaveno na dve, ustupovat vzjmu dobrch vztah, stupky jednostrann nabzet, vchoz stanovisko mnit, hranice odkrt, pijmat vlastn ztrty, hledat jednoduch een pijateln pro druhou stranu, vyhbat se stetu nzor, ustupovat tlaku;

tvrdastnci protivnky, cl vtzstv, postaveno na nedve, poadovat stupky, trvat na vchozm stanovisku, klamat o hranicch, poadovat jednostrann zisky, hledat een pijateln pro sebe, usilovat ovtzstv vlastn vle, vyvjet tlak;

alternativnastnci eiteli problmu, cl efektivn, ptelsky dosaen vsledek, postaveno nezvisle na dve, poadovat i nabzet stupky, zamit se na zjmy ne na stanoviska, nemluvit ohranicch, nov monosti, znich mohou ob strany profitovat, hledat vce een, usilovat ovsledky nezvisle na chtn, ustupovat, jde-li o princip, ne ntlaku;

fze vyjednvn:a) vytvoen atmosfry pro vyjednvnb) diskuzec) metody eend) shrnut zvr e) ukonena) vytvoen atmosfry pro vyjednvn neutrln a mrn pozitivn citov ladn;b) diskuze kad strana mluv piblin stejn dlouho, argumenty, kter jsou uvdny, nejsou prohleny za objektivn pravdy a prva, ale za subjektivn nzory a nvrhy;metody een: kompromis zejmna pi obchodnm jednn a vpolitice, vpartnerskm ivot velmi nevhodn;losovn vhodn pokud se nejedn o nic zvanho, nap. kam se pojede vnedli odpoledne na vlet;arbitr vbr nezaujatho rozhodce;metody een: nabdka variant a kompenzac recipron forma een, vprosocilnm jednn by kompenzace mla vychzet ze samotnch vyjednvajcch, nemla by bt vynucen druhou stranou, asertivn pstup;d) shrnut zvr shrnout do nkolika jednoduchch vt, nejlpe do jedn nerozvinut, nevracet se do nkter zpedelch fz;e) ukonen nen nutn hodnotit een, ale vyjdit poten nad skutenost, e se keen vbec dolo;

5) osobn a intimn stylfunkce ochrana a reprodukce ivota, symetrie i asymetrie, vrazn pozitivn nebo vrazn negativn, nap. mazlen;

otzky ???kter metoda een se jev jako vhodndomlouvme slevu na zbo s malm kazem

nechme posoudit zahradnho architekta, kter nvrh zahrady je lep

domlouvme dovolenou u vody i s vlapy

vybrme film z nkolika dobrch DVD

kompromis

arbitr

nabdka variant a kompenzac

losovn

otzkykomunikan styl, kter potvrzuje km lovk je

komunikan styl, kter e problm pi rozdlnch pozicchkomunikan styl, kter pomh zvldat ivotn prostorkomunikan styl, kter slou k prost vmn informac

konvenn

vyjednvac

operativn konverzan

Pouit zdrojeHAYESOV, N.: Zklady sociln psychologie, Portl, Praha 2009. ISBN 978-80-7367-639-1HELUS, Z.: Sociln psychologie pro pedagogy, Grada, Praha 2007. ISBN 978-80-247-1168-3KOHOUTEK, R.: Zklady sociln psychologie, CERM, Brno 1998. ISBN 80-7204-064-2osobn poznmky ze studia Psychologie na FSS MU BrnoPokud nen uvedeno jinak, jsou pouit objekty vlastn originln tvorbou autora.

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended