Home >Documents >Vizualna gramotnost

Vizualna gramotnost

Date post:24-Jul-2016
Category:
View:239 times
Download:12 times
Share this document with a friend
Description:
* Teoretický model vizuálnej gramotnosti * Vizuálne vnímanie * Vizuálne myslenie * Vizuálny jazyk * Učenie sa vizuálnej gramotnosti * Vizuálna komunikácia v pojmoch
Transcript:
 • bo

  ena

  up

  ko

  v

  viz

  uln

  a g

  ram

  otn

  os

  vizulna gramotnos

  boena upkov

  Novinka!!!! Objednvky: efocus@efocus.sk Cena: 11,00 EUR

  Novinka

 • Vizulna gramotnos

  Boena upkov

  Novinka!!!! Objednvky: efocus@efocus.sk Cena: 11,00 EUR

 • Publikcia je sasou grantovho projektu KEGA 007UK-4/2015 Gnius loci program rozvoja kultrnej gramotnosti det mladieho kolskho

  veku, s podporou novch mdi.

  Recenzenti:

  Prof. Dr. Tonka TacolMgr. Art. Jana Szabova, ArtD.

  Jazykov korektra:

  Mgr. Lenka Szentesiov, PhD.

  Vydal a vytlail Tribun EU s. r. o., Cejl 32, 602 00 Brno

  Boena upkov, 2015

  ISBN 978-80-263-0934-5

 • OBsah

  VOD .........................................................................................5

  TeOreTick mODel Vizulnej gramOTnOsTi .......8

  Od slova kobrazu ....................................................................9Vizulna gramotnos ako mnohovrstvov fenomn .................13Vizulna gramotnos interdisciplinrny, multidisciplinrny amultidimenzionlny priestor poznvania ..............................16Vizulna gramotnos forma kritickho myslenia .................19

  Vizulne Vnmanie ..........................................................22

  Vizulne vnmanie aschopnos rozpoznva skutonos ..........23Fenomenlny zmysel arelan zmysel vnmania .....................26Obraz voku, vizulna kontrukcia ......................................28Vizulna inteligencia aktvna a holistick schopnos ............35

  Vizulne myslenie ............................................................38

  Vizulne myslenie vyjadren vneverblnych konceptoch ........39Vizulne vnmanie apredstavivos ..........................................41Vizulne myslenie atvoriv myslenie ......................................44

  Vizulny jazyk ...................................................................47

  Vizulny jazyk akomunikcia .................................................47gramatika vizulnych foriem .................................................50relna existencia vizulneho jazyka? .......................................52

  uenie sa Vizulnej gramOTnOsTi .........................66

  rozhranie medzi verblnym avizulnym jazykom ..................66Teria dulneho kdovania ....................................................68

 • tanie obrazov sporozumenm .........................................71efekt obrazovej nadradenosti, vzah obraz-slovo .....................81

  Vizulna kOmunikcia VpOjmOch asVislOs-Tiach ......... ..............................................................................87

  liTeraTra ..........................................................................114

  Vecn regisTer .................................................................127

  Novinka!!!! Objednvky: efocus@efocus.sk Cena: 11,00 EUR

 • 6

  VOD

  mylienky ainformcie obiehaj cel svet vo vizulnej forme aobra-zy zohrvaj vznamn lohu vekonomickch, kultrnych apolitic-kch procesoch. Vspolonosti, ktor je dnes globlna atechnologicky vyspel ako nikdy predtm, nastva posun od slov smerom kvizuali-te, obrazy akoby nahrdzali tisc slov. katalyztorom tohto posunu s nov mdi, ktor umouj rchle amasov renie sprv, nzorov avznamov. mirzoeff hovor, e modern fascincia vizualitou a jej efektmi vytvorila postmodern kultru, ktor je poda neho post- modern najviac vtedy, ke je vizulna1.

  istee, aj naalej prevauj trochu pochybnosti otom, i spolonos okrem kultrneho obratu urobila aj vizulny obrat. Bez ohadu na to, i je triumf imidu vtan alebo sa ho obvame, i ho vnmame ako modern alebo postmodern fenomn, neme by pochybnosti ojeho dleitosti. Oto viac, e obrazy s dnes benou sasou n-ho ivota, nielene sa spjaj s realitou, ale sa priamo stali realitou, jej sasou. Obrazy sa ksebe prirauj viac ne in veci kedykovek predtm dennodenne sa na ne meme dva, prostrednctvom nich meme komunikova, vyjadrova svoje postoje a emcie, zskava nov informcie, nov prichdzajce vzvy, ale aj hrozby.

  Vnaej publikcii sa zhodujeme snzormi postmodernch bdateov vtvrden, e sasn kultra sa stva vizulnou kultrou, predovet-km vaka novmu vedomiu geografickej asocilnej mobility. zaha mnostvo medilnych foriem, od vysokho vtvarnho umenia cez fotografiu, film, televziu, reklamu, a po vizulne dta aschmy vob-lasti vedy, ininierstva, medicny, prva. kumulatvne konzekvencie

  1 Mirzoeff, N. 1999. An introduction to visual culture, 1999.

 • 7

  vplyvu vizulnej kultry na vzorce vnmania sa prejavuj tak, e na jednej strane vidme viac aefektvnejie, ale sasne sa zd, e strcame schopnos uritho druhu videnia hlbieho, ponorenho, zaostren-ho ktor vyaduje aposkytuje naprklad umeleck dielo. slovami kesnera, vnmame veci akosi redie2.

  mdi nespoetnekrt vnucuj divkovi svoje videnie sveta, vlastn tempo. nadradenm obrazov nad slov ntia skr kdramatizcii deja i udalosti, ne ktvorbe pojmov. Vskupine ud alebo vspolonosti vznikaj tak nov vznamy, jedinci s schopn ich vnma na zklade vizulnych, sluchovch a textovch vyjadren, ale ina zklade toho, ako sa ich vnem podiea na rozvjan symboliky a komunikcie. je dleit ako ich doku spracova, emocionlne prei, prpadne na ne primerane reagova. Vaka tomu, e maj vizulnu schopnos schopnos vnma svet pomocou zraku, teda vizulneho analyztora a kognitvnych procesov sa dostvaj k vekmu mnostvu infor-mci, mnohokrt povrchnch, ale vdy maj monos si vybra iba niekoko znich atm venova zven pozornos.

  publikcia kriticky prehodnocuje asyntetizuje znme doterajie poz-natky danej problematiky aobohacuje ich onov originlne pozna-nie v oblasti vizulnej kultry. kee prechdzame od verblneho k vizulnemu vnmaniu a obrazy formuj nau kadodenn skse-nos aved kutvraniu novch foriem vnmania, citlivosti, myslenia achpania sveta, akcentujeme potrebu vizulnej gramotnosti. Vtejto svislosti publikcia prina prehad oviacerch terich zaoberaj-cich sa touto problematikou vteoretickej rovine. monotematicky sa zameriava navizulnu gramotnos ako schopnos jedinca vytvra vz- namy zo vetkho o vid, nachdza zmysel vo vetkom, o vnma. autorka vizulnu gramotnos definuje ako formu kritickho myslenia, ktor zvyuje intelektulnu kapacitu aumouje interpretova obsah

  2 Kesner, L. ml. 2000. Hust vidn (Obraz, umn a neurologie vnman), 2000, s. 80.

 • 8

  vizulnych obrazov, skma socilny dopad vizulnych obrazov, dis-ponova schopnosou vntornej vizualizcie, diskutova oich vzna-moch scieovou skupinou, vizulne komunikova, ta ainterpreto-va vizulne obrazy, vytvra si sudky opresnosti, validite abohatstve obrazov. kontatuje, e pozitvne je hlavne to, e viacer teoretici sa priklaj knzoru, e umenie, filozofia, lingvistika, psycholgia pat-ria tie medzi zkladn disciplny vizulnej gramotnosti.

  Veci zskavaj vznam tm, ako ich pouvame, ako o nich uvau-jeme a ak emcie knm prechovvame, teda ako ich interpretuje-me. autorka sa stotouje snzorom m. sturken al. cartwright e rovnako ako udia dvaj vznam objektom, maj aj objekty, ktor vytvrame, na ktor sa dvame aktor nm slia ku komunikcii ale-bo poteeniu, schopnos dva vznam nm samm adynamickm interakcim v rmci naich socilnych siet3. autorka prina nov pohad na vizulnu gramotnos ako schopnos interpretova vizulne posolstv avytvra ich.

  Vznamy sa vytvraj vo vzjomnej interakcii medzi jednotlivcami vrmci uritej kultry amedzi osobami aartefaktmi, obrazmi, textami atechnolgiami. publikcia je zhadiska nastolenej problematiky, vz-jomnch svislost apojmov koncipovan monolitne, zaober sa iro-kou klou otzok svisiacichsvizulnou gramotnosou vkultrnom prostredn. skma ako obrazy nadobdaj vznamy, ako s interpre-tovan. Vjednotlivch kapitolch rozpracovva teoretick model vi-zulnej gramotnosti vizulne vnmanie, vizulne myslenie, vizulny jazyk avizulnu komunikciu, uenie sa, resp. rozvjanie vizulnych schopnost ako fundamentlnych konceptov vizulnej gramotnosti.

  Autorka

  3 Sturken, M., Cartwright, L. 2009. Studia vizuln kultury, 2009, s. 13.

Embed Size (px)
Recommended