+ All Categories
Home > Documents > výroční zpráva o činnosti školyzusbrno.cz/wp-content/uploads/2014/08/dokumenty...Malé...

výroční zpráva o činnosti školyzusbrno.cz/wp-content/uploads/2014/08/dokumenty...Malé...

Date post: 30-Jul-2020
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 16 /16
Transcript
Page 1: výroční zpráva o činnosti školyzusbrno.cz/wp-content/uploads/2014/08/dokumenty...Malé ohlédnutí za školním rokem 2011/2012 3 Výroní zpráva o ÿinnosti školy za školní
Page 2: výroční zpráva o činnosti školyzusbrno.cz/wp-content/uploads/2014/08/dokumenty...Malé ohlédnutí za školním rokem 2011/2012 3 Výroní zpráva o ÿinnosti školy za školní

Obsah: 2

Malé ohlédnutí za školním rokem 2011/2012 3

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 4

I. Základní údaje o škole 4

II. Přehled oborů vzdělávání 5

III. Přehled pracovníků školy 5

IV. Údaje o přijímacím řízení 8

V. Údaje o výsledcích vzdělávání 8

VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 9

VII. Údaje o aktivitách a reprezentaci školy na veřejnosti 9

VIII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 12

IX. Základní údaje o hospodaření školy 13

Přílohy:

č. 1 Vyúčtování dotací poskytnutých škole v roce 2011/2012, Údaje o hospodaření s poskytnutou dotací ve školním roce 2011/2012

14

č. 2 Ukazatel nákladovosti ve školním roce 2011/2012 15

č. 3 Informace o projednání výroční zprávy ve školské radě 16

Page 3: výroční zpráva o činnosti školyzusbrno.cz/wp-content/uploads/2014/08/dokumenty...Malé ohlédnutí za školním rokem 2011/2012 3 Výroní zpráva o ÿinnosti školy za školní

Malé ohlédnutí za školním rokem 2011/2012

Ve školním roce 2011/2012 vstoupila Základní umělecká škola Pavla Křížkovského do třetí dekády své vzdělávací

a umělecké činnosti. Celý rok probíhal ve znamení tradičních i mimořádných uměleckých počinů. Žáci a učitelé navázali

na umělecká konání let minulých, vytvořili zajímavé projekty, našli nové cesty spolupráce. Podíleli se na kulturním životě nejen

školy, ale i městské části Brno-Komín, Brno-Kohoutovice a širšího brněnského regionu.

Hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor navštěvovalo ve školním roce 2011/2012 na 580 žáků ve věku

od 5 do 18 let. Své nadání pro umění, schopnosti a dovednosti představili na mnoha kulturních událostech a soutěžních

přehlídkách. Připravili pěkné podvečery a absolventská vystoupení v prostorách školy, ve foyeru Besedního domu či komínské

radnice, v Místodržitelském paláci, v Konventu Milosrdných bratří. Hudební kytičkou popřáli v květnu všem maminkám, v červnu

uspořádali Koncert ke Dni dětí. Výtvarníci vyzdobili svými obrazy prostory koncertních sálů, uspořádali své výstavy

v brněnských knihovnách či literárních kavárnách, zářivými barvami rozveselili chodby a oddělení brněnských nemocnic

a léčebných zařízení. Žáci dramatického oboru přivedli na improvizované školní pódium kramářské hry 16. a 17. století (Krásná

Desperanda), nastudovali hudebně-dramatickou pohádku Královna Koloběžka, lidovými hrami a tanci ztvárnili roční koloběh

života na vsi (představení Rok má krok). V brněnských a mimobrněnských kostelech znovu společně provedli úspěšné

novoroční představení Hej, hej, jeden i druhej. Spolupracovali při akcích pořádaných ÚMČ Brno-Komín, jakými jsou vítání

občánků a setkání seniorů. Zahráli také pacientům brněnských nemocnic, účinkovali na vernisážích prací brněnských umělců.

Pravidelnými posluchači a diváky jsou děti z mateřských škol, které v zimních měsících zhlédly a spoluvytvářely Pohádku

ze Sněhové zahrádky.

Zcela výjimečný byl projekt žáků pěveckého oddělení a sborového zpěvu, kteří pod vedením Mgr. Ireny Vašíčkové

a Františka Pospíšila nastudovali dílo italského skladatele G. B. Pergolesiho Stabat Mater. Ke společné práci byli přizváni také

členové pedagogického sboru a hráči brněnské filharmonie. Dílo vysoké interpretační úrovně s úspěchem provedli v Kostele

sv. Vavřince v Brně-Komíně, v Podolí u Brna a ve Velké Bíteši.

Vynikající umělecké výkony předvedli žáci školy také na mnoha interpretačních soutěžích. Nikola Dunaja získal

2. místo na Mezinárodní akordeonové soutěži Coupe Jeunesse 2011 v Dunajské Strede (Slovensko) a 1. místo na Mezinárodní

akordeonové soutěži Ostrava 2012. Komorní soubor Quintetissimo La Chimenea ze třídy Petra Zámečníka s velkým úspěchem

vystoupil na mezinárodním festivalu Pražské dny harmoniky (3. místo). Anežka Levová zvítězila v celostátním kole Národní

soutěže ZUŠ ve hře na zobcovou flétnu, její spoluhráčka, klavíristka Lucie Ráčková, sklidila velký obdiv porotců, kteří jí udělili

Zvláštní ocenění za korepetici. Překrásným hudebním zážitkem byla účast našich žáků v Národní soutěži ZUŠ v sólovém

a komorním zpěvu. Eliška Ouředníčková svým sólovým projevem okouzlila porotu v celostátním kole a získala 1. místo.

V kategorii komorní zpěv vystoupila společně s Inkou Juřičkovou. Z krajského kola této soutěžní kategorie si zpěvačky přivezly

zlaté ocenění. Gratulace patří také žákům kytarového oddělení ze třídy Evy Zavadilové, kteří se zúčastnili národní soutěže

v komorní hře kytar Hradecké Guitarreando. Duo Kristina Vonková a Eliška Ouředníčková i kvarteto Marek Navrátil,

Eliška Ouředníčková, Mark Karpilovský a Ludmila Pavoničová získaly 1. místo, kvarteto navíc titul Absolutní vítěz soutěže.

Oceněna byla i práce jejich učitelky a umělecké vedoucí Evy Zavadilové (Diplom za vynikající pedagogickou práci), která patří

k mimořádným pedagogickým osobnostem v celé České republice. Hodnotná jsou i další soutěžní umístění: 2. místo Filipa

Křikavy v krajském kole Národní soutěže ZUŠ ve hře na lesní roh, 3. místo Marka Zálešáka v krajském kole soutěže ZUŠ ve

hře na příčnou flétnu, 1. a 2. místo Růženy Liškové a Jany Kvasničkové ve výtvarné soutěži Dva světy.

Dvacátý první školní rok Základní umělecké školy Pavla Křížkovského přinesl mnoho radosti a veselí z uměleckého

tvoření, nezapomenutelné zážitky a prožitky, úspěchy z vystoupení či soutěží, obdiv spolužáků, pedagogů a široké veřejnosti

i inspiraci a ponaučení do další práce…

Mgr. Pavlína Kovářová, ředitelka školy

Page 4: výroční zpráva o činnosti školyzusbrno.cz/wp-content/uploads/2014/08/dokumenty...Malé ohlédnutí za školním rokem 2011/2012 3 Výroní zpráva o ÿinnosti školy za školní

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název a sídlo školy: Základní umělecká škola Pavla Křížkovského, s.r.o. Kristenova 27, 624 00 Brno

Email: [email protected]

IČO: 253 30 381 IZO: 013 418 459

Zřizovatel: František Pospíšil adresa: Jílkova 185, 615 00 Brno

Ředitel: Mgr. Pavlína Kovářová

adresa: tř. Kpt. Jaroše 30, 602 00 Brno

Typ školy: základní umělecká škola

Datum zařazení do sítě, celková kapacita školy a jejích součástí: 1. září 2002, č.j. 20981/2002-21, 400 žáků 1. února 2006, č.j. 31648/2005-21, 600 žáků 11. srpna 2006, č.j. 9451/2006-21

Rada školy: zřízena 31. srpna 2005

Page 5: výroční zpráva o činnosti školyzusbrno.cz/wp-content/uploads/2014/08/dokumenty...Malé ohlédnutí za školním rokem 2011/2012 3 Výroní zpráva o ÿinnosti školy za školní

II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Umělecké obory: hudební výtvarný literárně-dramatický taneční

Učební dokumenty oborů

hudební obor 18 418/95-25;

literárně-dramatický obor 22 225/2004-22; 22 035/2005-22;

výtvarný obor 18 455/2002-22;

taneční 17 620/2003-22; 17 621/2003-22;

III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

Počty pracovníků školy v přepočteném počtu ve fyzických osobách

pedagogičtí pracovníci ředitel 1,00 1

učitel 17,25 36

celkem 18,25 37

nepedagogičtí pracovníci celkem 4,3 12

Kvalifikovanost a aprobovanost pedagogických pracovníků

kvalifikovanost v % 96,04

aprobovanost v % 96,04

nekvalifikovaní pracovníci (přepočtení) 0,71

Pohyb pedagogických pracovníků (ve fyzických osobách):

Počet nově přijatých pedagogických pracovníků 13

z toho nekvalifikovaných 1

Počet pedagogických pracovníků, kteří ukončili pracovněprávní vztah 8

Věkové složení pedagogických pracovníků

ve fyzických osobách

Věk muži ženy celkem

do 35 let 8 6 14

35 – 50 let 8 10 18

nad 50 let 2 1 3

Důchodci 1 1 2

Celkem 19 18 37

Průměrný věk 39,32

Page 6: výroční zpráva o činnosti školyzusbrno.cz/wp-content/uploads/2014/08/dokumenty...Malé ohlédnutí za školním rokem 2011/2012 3 Výroní zpráva o ÿinnosti školy za školní

Příjmení

Jméno

Titul

Druh práce

1. Baránek David MgA. výuka výtvarné výchovy

2. Brázda Vladimír Mgr. výuka sólového a komorního zpěvu

3. Coufalíková Martina Bc. výuka hry na klavír

4. Doležel Ladislav MgA. výuka hry na klavír

5. Hanák Jan Mgr. výuka sólového zpěvu

6. Háva Miloš Bc. výuka hry na kytaru

7. Houf Jiří Ing. výuka hry na zobcovou flétnu, saxofon a klarinet

8. Hreňo Michal MgA. výuka hry na violoncello a komorní hry

9. Hůrková Irena MgA. výuka hry na housle a komorní hry

10. Kovářová Pavlína Mgr. ředitelka školy, výuka klavíru a hudební nauky, personalistka

11. Kozoň Rastislav Mgr., Ph.D. výuka hry na hoboj

12. Krejčí Kristýna výuka hru na kytaru, hudební nauky a přípravné hudební výchovy

13. Kryštofová Jana MgA. výuka hry na klavír, korepetice

14. Kubát Marek Mgr. výuka hry na kytaru a komorní hry

15. Malíková Pavlína výuka hry na housle

16. Navrátil Marek výuka hry na kytaru

17. Pavčík Tomáš Mgr. výuka literárně-dramatické výchovy

18. Pazdírková Zuzana Mgr. výuka výtvarné výchovy

19. Piňosová Kateřina Mgr., Ph.D. výuka hry na klavír

20. Pohl Richard MgA. výuka hry na klavír, korepetice

21. Poláček Mojmír Bc. výuka hry na zobcovou a příčnou flétnu a komorní hry

22. Pospíšil František jednatel společnosti, výuka hry na zobcovou flétnu, lesní roh a komorní hry, výuka sborového zpěvu

23. Pospíšilová Dana výuka taneční a pohybové výchovy

24. Procházka Martin BcA. výuka hry na klavír

25. Ptáková-Vašková Iveta Mgr. výuka sólového a sborového zpěvu, hry na klavír

a přípravné hudební výchovy

26. Raisigl Miloslav MgA. výuka hry na kontrabas, hry na klavír a komorní hry

27. Skálová Zuzana výuka přípravné hudební výchovy

28. Slámová Miroslava výuka výtvarné výchovy

29. Spáčilová Giovanna Mgr. výuka hry na klavír

30. Svobodová Eva Mgr. výuka výtvarné výchovy

31. Syrek Tomáš BcA. výuka hry na varhany

32. Tlolková Zuzana BcA. výuka hry na klavír, korepetice

33. Třebický Vladimír BcA. výuka hry na bicí nástroje

34. Vašíčková Irena Mgr. výuka sólového a komorního zpěvu

35. Vojáček Michal MgA. výuka hry na zobcovou a příčnou flétnu a komorní hry

36. Yefimchuk Yuliya Mgr. výuka sólového a komorního zpěvu

37. Zámečník Petr výuka hry na akordeon a komorní hry

38. Zavadilová Eva výuka hry na kytaru a komorní hry

39. Zedeková Jolana Mgr. výuka hry na klavír, korepetice

40. Žáčková Irena výuka literárně-dramatické výchovy

Page 7: výroční zpráva o činnosti školyzusbrno.cz/wp-content/uploads/2014/08/dokumenty...Malé ohlédnutí za školním rokem 2011/2012 3 Výroní zpráva o ÿinnosti školy za školní

41. Bartková Marie uklízečka

42. Bičanová Růžena topička

43. Bílková Dobromila vrátná

44. Bojanovský Ivan Mgr. tajemník společnosti

45. Gricová Lenka administrativní pracovník

46. Kořínek Jan Ing. správce webových stránek

47. Kříž Blažej Ing. pořizování dat na počítači

48. Křížová Hana Ing. účetní

49. Skalská Jana vrátná

50. Šlezingr David údržbář

Page 8: výroční zpráva o činnosti školyzusbrno.cz/wp-content/uploads/2014/08/dokumenty...Malé ohlédnutí za školním rokem 2011/2012 3 Výroní zpráva o ÿinnosti školy za školní

IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

Přijímací řízení

počet

Přijímaných celkem: 154

Přijatých celkem: 150

V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ

Počet žáků Prospělo s vyznamenáním

Prospělo Neprospělo Neklasifikováno

Přípravný stupeň 60

I. stupeň

1. ročník 72 69 3

2. ročník 55 44 11

3. ročník 42 35 6 1

4. ročník 58 44 14

5. ročník 27 21 6

6. ročník 52 43 9

7. ročník 13 13

II. stupeň

1. ročník 44 35 8 1

2. ročník 41 30 9 2

3. ročník 66 47 18 1

4. ročník 39 25 14

SD 9 9

celkem 578 415 98 1 4

absolventi 52

Page 9: výroční zpráva o činnosti školyzusbrno.cz/wp-content/uploads/2014/08/dokumenty...Malé ohlédnutí za školním rokem 2011/2012 3 Výroní zpráva o ÿinnosti školy za školní

VI. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Název programu

počet pedagogů

Metodika smyčcových nástrojů pro učitele ZUŠ a SUŠ 2012 1

Moderní metody výuky techniky hry na kytaru na ZUŠ a SUŠ 2012 2

Mezinárodní interpretační kurzy Hornclass 2012 Praha 1

VII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A REPREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

Koncerty, výstavy a divadelní představení pořádané školou

27. – 30.10. Účast žáků hudebního oboru na Mezinárodním akordeonovém festivalu a kurzech COUPE JEUNESSE 2011

Dunajská Streda, Slovensko

27. – 30.10. Účast žáků hudebního oboru na V. ročníku mezinárodního akordeonového festivalu Pražské dny harmoniky

Praha

8.11. Hudební podvečer Kristenova 27, Brno

14.11. Koncert Flétnové imaginace – Friederika Harms (Hamburk), Martina Komínková (Brno)

Barokní sál Místodržitelského paláce, Moravské nám. 1a, Brno

29.11. Hudební podvečer na radnici Radnice ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15

7. a 9.12. Moje Vánoce – představení žáků literárně-dramatického oboru Kristenova 27, Brno

12. - 20.12. Vánoční besídky jednotlivých nástrojových tříd Kristenova 27, Brno

13.12. Vánoční koncert a výstava Radnice ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15

14., 16., 19. a 20.12.

Pohádky ze Sněhové zahrádky – představení žáků hudebního a literárně-dramatického oboru pro děti z mateřských škol

Kristenova 27, Brno

19.12. Vánoční koncert a výstava Foyer ZŠ Pavlovská 16, Brno

3.1. Příprava a prezentace projektu "Hej, hej, jeden i druhej!" (určeno žákům ZŠ Pastviny)

Kostel sv. Vavřince, Brno-Komín

4. - 8.1. Slavnostní provedení projektu "Hej, hej, jeden i druhej!" – několikero zpěvů a obrazů vánočních

Kostel Nalezení sv. Kříže, Brno Kostel sv. Michaela v Šardicích Kaple sv. Richarda Pampuri v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně Kostel sv. Vavřince v Brně-Komíně

17.1. Pěvecký koncert žáků Mgr. Ireny Vašíčkové, Mgr. Vladimíra Brázdy a Mgr. Yuliyy Yefimchuk

Kristenova 27, Brno

24.1. Hudební podvečer na radnici (aneb školní kolo Národní soutěže uměleckých škol ve hře na dechové nástroje a v sólovém a komorním zpěvu)

Radnice ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15

27.1. Na křížové cestě – výstava prací žáků výtvarného oboru Městský úřad Mikulov

21.2. Hudební podvečer Kristenova 27, Brno

29.2. Jarní – výběr z poezie a písní českých autorů v podání žáků literárně-dramatického oboru ze třídy Zuzany Skálové

Kristenova 27, Brno

2.3. Vernisáž výstavy Barevný svět – výstava prací žáků výtvarného oboru

Kavárna Gaviota, Kounicova 65a, Brno

17.3. Krásná Desperanda, strašná dcera – představení žáků literárně-dramatického oboru ze třídy Mgr. Tomáše Pavčíka

Kristenova 27, Brno

Page 10: výroční zpráva o činnosti školyzusbrno.cz/wp-content/uploads/2014/08/dokumenty...Malé ohlédnutí za školním rokem 2011/2012 3 Výroní zpráva o ÿinnosti školy za školní

19.3. Přehrávka žáků kytarového oddělení Kristenova 27, Brno

20.3. Hudební podvečer Kristenova 27, Brno

22.3. Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru škol Pavla Křížkovského

Kristenova 27, Brno

27.3.

Absolventský koncert žáků hudebního oboru – Stanislava Kosárová (zpěv), Karolína Šimková (housle, kytara), Lucie Vernerová (kytara), Milena Mahovská (kytara), Vít Krejčí (violoncello)

Barokní sál Místodržitelského paláce, Moravské nám. 1a, Brno

31.3. Rok má krok aneb Veselé chvíle na vsi – absolventské představení žáků literárně-dramatického oboru ze třídy Mgr. Tomáše Pavčíka (premiéra)

Klub Leitnerova, Leitnerova 2, Brno

1.4. Rok má krok aneb Veselé chvíle na vsi – absolventské představení žáků literárně-dramatického oboru ze třídy Mgr. Tomáše Pavčíka (1. repríza)

Klub Leitnerova, Leitnerova 2, Brno

3.4. Hudební podvečer Kristenova 27, Brno

4.4. Rok má krok aneb Veselé chvíle na vsi – absolventské představení žáků literárně-dramatického oboru ze třídy Mgr. Tomáše Pavčíka (2. repríza) (určeno žákům ZŠ Pastviny)

Klub Leitnerova, Leitnerova 2, Brno

17.4. Absolventský koncert žáků hudebního oboru – Ondřej Zámečník (akordeon)

Konvent Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno

20.4. Účast žáků hudebního oboru na Mezinárodní akordeonové soutěži Ostrava 2012

ZUŠ Ostrava-Moravská Ostrava

20.4. Vernisáž absolventské výstavy CHERCHEZ LA FEMME Besední dům, Komenského nám. 5, Brno

26.4. Absolventský koncert žáků hudebního oboru – Inka Juřičková (zpěv), Filip Škrdlík (violoncello), Karolína Šimková (housle)

Barokní sál Místodržitelského paláce, Moravské nám. 1a, Brno

10. – 13.5. G. B. Pergolesi: Stabat Mater – koncertní vystoupení žáků hudebního oboru

Kostel sv. Vavřince, Brno-Komín

Kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš

Kostel sv. Jana Nepomuckého, Podolí u Brna

13.5. Krásná Desperanda, strašná dcera – repríza představení žáků literárně-dramatického oboru ze třídy Mgr. Tomáše Pavčíka

Kinosál Obecního domu, Kratochvilka u Brna

15.5. Hudba nejen pro maminky Kristenova 27, Brno

22.5. Hudební podvečer Kristenova 27, Brno

28.5. – 25.6. Hudební setkání a besídky jednotlivých nástrojových tříd Kristenova 27, Brno

29.5. Veřejné pěvecké přehrávky žáků Kristenova 27, Brno

1.6. Královna Koloběžka – divadelní představení žáků literárně-dramatického oboru ze třídy Ireny Žáčkové

Kristenova 27, Brno

5.6. To nejlepší z klasiky – koncert vítězů národních a mezinárodních interpretačních soutěží 2012 a absolventský výkon Tomáše Kollára (klavír)

Foyer Besedního domu, Komenského nám. 8, Brno

7.6. Královna Koloběžka – divadelní představení žáků literárně-dramatického oboru ze třídy Ireny Žáčkové pro žáky ZŠ Pastviny

Kristenova 27, Brno

7.6. Koncert a výstava ke Dni dětí Foyer ZŠ Pavlovská 16, Brno

14., 15.6. Teatrautomat – divadelní představení žáků literárně-dramatického oboru ze třídy Mgr. Tomáše Pavčíka

Kristenova 27, Brno

14.6. Koncertní vystoupení komorního souboru Tango Banda La Chimenea

ZUŠ Boskovice

19.6. Zpíváme, tančíme, hrajeme divadlo – představení žáků tanečních tříd Dany Pospíšilové, hudebních tříd Mgr. Ivety Ptákové-Vaškové a literárně-dramatické třídy Ireny Žáčkové

Kristenova 27, Brno

21.6. Jarmark umění – netradiční prezentace prací žáků výtvarného oboru

Prostory kolem školy, Kristenova 27, Brno

Page 11: výroční zpráva o činnosti školyzusbrno.cz/wp-content/uploads/2014/08/dokumenty...Malé ohlédnutí za školním rokem 2011/2012 3 Výroní zpráva o ÿinnosti školy za školní

28.6. Královna Koloběžka – divadelní představení žáků literárně-dramatického oboru ze třídy Ireny Žáčkové pro žáky MŠ a ZŠ logopedické

MŠ a ZŠ logopedická, Veslařská, Brno

28.6. Zahradní slavnost na školním dvoře Kristenova 27, Brno

Exkurze, výstavy a divadelní představení, účast na vzdělávacích projektech

11.10. Supermarket SVĚT – projektová výuka výtvarného oboru a výstava společnosti NaZemi – společnosti pro fair trade

Stará radnice, Brno

18.10. Návštěva operního představení Výlety pana Broučka do Měsíce Janáčkovo divadlo, Brno

16.11. Výstava KW-Othová (fotky, obrazy) Dům pánů z Kunštátu, Brno

22.11. Výstava Česká malba generace 90. let Wannieck Gallery, Brno

5.12. Návštěva divadelního představení Y. Rezy: Obraz Buranteatr, Stadion Kounicova 22, Brno

13.12. Světlo ikon a umění křesťanského východu – výstava a projektová výuka výtvarného oboru

Krypta Katedrály sv. Petra a Pavla, Brno

16.2. Obrazy mysli/Mysl v obrazech – výstava a projektová výuka výtvarného oboru

Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno

9.3. Návštěva operního představení Příhody lišky Bystroušky (L. Janáček) Janáčkovo divadlo, Brno

23.3. Návštěva operního představení Prodaná nevěsta (B. Smetana) Janáčkovo divadlo, Brno

Umístění žáků v soutěžích

leden 2012 Výtvarná soutěž Dva světy: Svět písma – svět obrazů

Růžena Lišková – 1. místo v kategorii 15 – 18 let, hlasování odborné poroty

Mgr. Zuzana Pazdírková

Jana Kvasničková – 2. místo v kategorii 11 – 14 let, hlasování odborné poroty

Mgr. Zuzana Pazdírková

březen 2012 Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na příčnou flétnu

Marek Zálešák – 1. místo ve III. kategorii MgA. Michal Vojáček

Karolína Voborná – čestné uznání ve III. kategorii

MgA. Michal Vojáček

březen 2012 Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ v komorním zpěvu

Duo Eliška Ouředníčková, Inka Juřičková – 1. místo ve III. kategorii

Mgr. Irena Vašíčková

březen 2012 Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na příčnou flétnu

Marek Zálešák – 3. místo ve III. kategorii MgA. Michal Vojáček

březen 2012 Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na lesní roh

Filip Křikava – 2. místo v VI. kategorii František Pospíšil

duben 2012 Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava 2012

Nikola Dunaja – 1. místo ve III. kategorii Petr Zámečník

duben 2012 Výtvarná soutěž "Voda štětcem a básní VII"

Adéla Daňhelová – cena redakční rady ve III. Kategorii

Mgr. Zuzana Pazdírková

duben 2012 Celostátní kolo Národní soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu

Eliška Ouředníčková – 1. místo v IX. kategorii

Mgr. Irena Vašíčková

květen 2012 Celostátní kolo Národní soutěže ZUŠ ve hře na zobcovou flétnu

Anežka Levová – 1. místo v V. kategorii Lucie Ráčková – zvláštní ocenění poroty za korepetici

František Pospíšil

květen 2012 Hradecké Guitarreando Kytarové duo Eliška Ouředníčková, Kristina Vonková – 1. místo ve III. kategorii

Eva Zavadilová

květen 2012 Hradecké Guitarreando

Kytarové kvarteto Marek Navrátil, Eliška Ouředníčková, Mark Karpilovský, Ludmila Pavoničová – 1. místo ve III. kategorii, absolutní vítěz

Eva Zavadilová

Page 12: výroční zpráva o činnosti školyzusbrno.cz/wp-content/uploads/2014/08/dokumenty...Malé ohlédnutí za školním rokem 2011/2012 3 Výroní zpráva o ÿinnosti školy za školní

VIII. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ

Ve školním roce 2011/2012 nebyla ve škole provedena kontrola ČŠI.

Ve školním roce 2010/2011 byla ve škole provedena kontrola ČŠI zaměřená na:

1. využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých v roce 2010 umělecké škole, podle

ustanovení § 160 odst. 4 a § 163 školského zákona a podle ustanovení § 1 až 6 zákona č. 306/1999 Sb.,

ve znění účinném v kontrolovaném období;

2. kontrolu údajů zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, uvedených v ustanoveních § 144

odst. 1 školského zákona, a kontrolu dodržení nejvyššího povoleného počtu žáků ve škole

k 30. září 2010 ve smyslu ustanovení § 144 odst. 2 školského zákona;

3. prověření, zda údaje o hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu v účetnictví věrně

zobrazují zdroje, stav a pohyb těchto prostředků;

4. dodržování právních předpisů související s čerpáním finančních prostředků státního rozpočtu (kontrola

předávání údajů ze školní matriky a z dokumentace školy, správnost a včasnost oznamování změn počtu

žáků v průběhu roku 2010, kontrola dodržování nejnižší úrovně zaručené mzdy), posouzení správnosti

vykazovaných údajů ve statistickém formuláři škol (MŠMT) P 1- 04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích

a mzdových prostředcích v regionálním školství za 1. až 4. čtvrtletí 2010 ve smyslu ustanovení § 10 odst.

3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění účinném v kontrolovaném období, kontrola

předávání podkladů pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2010;

5. kontrolu přijetí opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolami orgánů veřejné správy.

V kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno porušení právních předpisů, s výjimkou vykázání nesprávných údajů ve

výkazu P 1-04. Škola provedla opravu příslušných údajů a zaslala ČŠI písemnou zprávu o přijetí opatření

k odstranění nedostatků.

Page 13: výroční zpráva o činnosti školyzusbrno.cz/wp-content/uploads/2014/08/dokumenty...Malé ohlédnutí za školním rokem 2011/2012 3 Výroní zpráva o ÿinnosti školy za školní

IX. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Výnosy:

Školné: 1 306 725,-

Dotace pro soukromé školy: 8 319 000,-

Ostatní: 1 315,-

Celkem: 9 627 040,-

Náklady:

Mzdové náklady: 8 050 380,- mzdové náklady pedagogů: 4 942 936,-

mzdové náklady – ostatní: 1 083 455,-

zákonné pojištění: 2 000 408,-

zákonné sociální náklady: 16 920,-

náhrada mzdy za PN: 6 661,-

Provozní náklady: 1 335 202,- výdaje na učební pomůcky: 100 824,-

materiálové náklady: 183 086,-

nájemné – pronájem budov: 449 500,-

nájemné – ostatní: 59 781,-

ostatní provozní náklady*: 542 011,-

Celkem: 9 385 582,-

Investice: auto: Kč 199 990,-

varhany: Kč 140 000,-

*rozpis provozních nákladů: - opravy a údržba: 46 956,- - školení, kurzy: 12 720,- - cestovné: 58 546,- - propagace, inzerce: 6 600,- - repre: 3 354,- - daně, poplatky, dary: 2 038,- - poštovné: 1 898,- - ostatní: 57 634,- - telefony: 92 733,- - odpis opr. položky: 6 232,- - ost. služby: 128 273,- - fin. náklady: 26 379,- - přepravné: 62 648,- - grantové projekty: 36 000,-

celkem: 542 011,-

Hospodářský výsledek:

výnosy: 9 627 040,-

náklady: 9 385 582,-

hospodářský výsledek: + 241 458,-

Vypracoval: Ing. Hana Křížová Schválila: Mgr. Pavlína Kovářová

Telefon: 541 224 508 Datum: V Brně dne 4. října 2012

Page 14: výroční zpráva o činnosti školyzusbrno.cz/wp-content/uploads/2014/08/dokumenty...Malé ohlédnutí za školním rokem 2011/2012 3 Výroní zpráva o ÿinnosti školy za školní

Zpracovatel: 2482 Základní umělecká škola Pavla Křížkovského, s.r.o. Brno, Kristenova 27

Příloha č. 1 k č. j. MŠMT - 33 472/2012 - 16

Údaje o vyúčtování dotace soukromé škole a školskému zařízení ve školním roce 2011/2012

Údaje o hospodaření s poskytnutou dotací ve školním roce 2011/2012

ř.

Ukazatel v Kč

1 Poskytnutá dotace 8 319 000,00

2 Použitá dotace, v tom: 8 319 000,00

3 Mzdové prostředky hrazené z dotace celkem 6 016 391,00

4 v tom: a) mzdy 4 740 896,00

5 b) OON 1 275 495,00

6 Odvody na zákonné pojistné 1 991 877,00

7 Ostatní neinvestiční výdaje celkem, v tom: 310 732,00

8 učebnice a učební pomůcky

9 nákup vody, paliv,energie

10 služby pošt

11 služby telekomunikací

12 ochranné pomůcky

13 DVPP

14 programové vybavení

15 Nájemné* 310 732,-

16 opravy a udržování

17 Cestovné

18 prádlo

19 výdaje spojené s rehabilitací (u spec. škol a zařízení)

20 ostatní jiné

21 Rozdíl ř. 1-2 0,00

*) s výjimkou nájemného v rámci smlouvy o koupi najaté věci uzavřené po 1.1.1997 Vypracovala: Ing. Hana Křížová Schválila: Mgr. Pavlína Kovářová

Telefon: 541 224 508 Datum: V Brně dne 4. října 2012

Page 15: výroční zpráva o činnosti školyzusbrno.cz/wp-content/uploads/2014/08/dokumenty...Malé ohlédnutí za školním rokem 2011/2012 3 Výroní zpráva o ÿinnosti školy za školní

Zpracovatel: 2482 Základní umělecká škola Pavla Křížkovského, s.r.o. 624 00 Brno, Kristenova 27

Příloha č. 2 k č. j. MŠMT - 33 472/2012 - 16

Ukazatele nákladovosti ve školním roce 2011/2012

Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: Základní umělecká škola

Ukazatel Řádek Použitá dotace Jednotka

Čerpání dotace celkem 1 8 319 000,00 Kč

z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) 2 6 016 391,00 Kč

v tom: na pedagogické pracovníky 2a 4 932 936,00 Kč

na nepedagogické pracovníky 2b 1 083 455,00 Kč

ONIV 3 310 732,00 Kč

z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 0,00 Kč

Použitá dotace na jednotku výkonu

Přepočtený počet jednotek výkonu 4 577,00 žák

Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř. 1 / ř. 4 14 417,68 Kč/žák

Mzdové náklady na jednotku výkonu ř. 2 / ř. 4 10 427,02 Kč/žák

ONIV na jednotku výkonu ř. 3 / ř. 4 538,53 Kč/žák

Náklady na učebnice, učební a školní pomůcky na jednotku výkonu ř. 3a / ř. 4 0,00 Kč/žák

Mzdové prostředky na zaměstnance*)

Přepočtený počet zaměstnanců 5 22,55 osoba

v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 18,25 osoba

nepedagogičtí pracovníci 5b 4,30 osoba

Mzdové prostředky na zaměstnance ř. 2/ ř. 5 266 837,76 Kč/osoba

Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř. 2a / ř. 5a 270 297,86 Kč/osoba

Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř. 2b / ř. 5b 252 200,88 Kč/osoba

*) Právnická osoba uvede výši použité dotace na výdaje vyplývající z pracovněprávních vztahů.

Vysvětlivky:

Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko ze zahajovacího výkazu sledovaného školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky podle skutečného stavu ve sledovaném školním roce

Vypracovala: Ing. Hana Křížová Schválila: Mgr. Pavlína Kovářová Telefon: 541 224 508 Datum: V Brně dne 4. října 2012

Page 16: výroční zpráva o činnosti školyzusbrno.cz/wp-content/uploads/2014/08/dokumenty...Malé ohlédnutí za školním rokem 2011/2012 3 Výroní zpráva o ÿinnosti školy za školní

Příloha č. 3

INFORMACE O PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY VE ŠKOLSKÉ RADĚ

Na zasedání Školské rady Základní umělecké školy Pavla Křížkovského byla dne 9. října 2012

projednána Výroční zpráva za školní rok 2011/2012. Výroční zpráva o činnosti a výroční zpráva o hospodaření

s vyúčtováním dotací poskytnutých škole ve školním roce 2011/2012 byla schválena v plném znění bez

připomínek.

V Brně dne 9. října 2012 Mgr. Pavlína Kovářová ředitelka školy


Recommended