Home >Travel >Zmek vset­n

Zmek vset­n

Date post:18-Nov-2014
Category:
View:463 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
 
Transcript:
  • 1. ZMEKVSETN
  • 2. Zmek Vsetn Renesann zmek byl postaven v 17. stol. (prvn zmnka je z roku 1610) tehdejm majitelem panstv Albrechtem z Valdtejna. V roce 1708 zmek vyhoel a zbyly z nj hol zdi. Pozdjmi majiteli byla zmeck budova v prbhu 18. stol. pestavovna a upravovna. Dnen klasicistn podobu zskal vsetnsk zmek v letech 1833-34 za poslednho lechtickho majitele Josefa z Wachtler. V tto dob byl zaloen tak pilehl zmeck park se vzcnmi devinami. Por zmku v roce 1915 zniil celou stechu i s v. Tehdej majitel zmku nechali po10-ti letech zmek opravit do pvodn podoby ped porem. Poslednmi soukrommi vlastnky zmku od roku 1938 byli Marie Baov se synem Tomem. Roku 1949 byl zmek pevzat do nrodn sprvy. V padestch letech dolo ke znanmu pokozen zmeckch interir. Proto se v letech 1963-74 muselo pistoupit k oprav budovy. Zmek byl veejnosti opt zpstupnn 1975.
  • 3. Vsetnsk povstSeverozpadn od Vsetna je dol lemovan nkolika horskmi psmy. Jednm z nich je Velk Skalnk. Uprosted nho je skla nazvan podle bvalho majitele Valova nebo t Jasenick skla. Povst k, e je v n velik sklep a v nm nesmrn poklad. Kdy se na sklu zabouch, opravdu zn jako by byla dut. Poklad pr hld obrovsk ern bk.
  • 4. Kudy na zmek
  • 5. Otevrac doba a vstupnKad den krom pondl 09:00 17:00Rozsah prohldky Dospl Dchodci DtiCel muzeum 70,- 50,- 30,-Zmeck galerie 30,- 20,- 10,-Pzem 30,- 20,- 10,-1. patro 50,- 40,- 25,-V 40,- 30,- 20,-
  • 6. Zdroje: KONEC http://www.muzeumvalassko.cz/objekty/zamek-vs http://mapy.cz/ http://google.cz http://www.vychodni-morava.cz/ http://www.vsetin.eu/
Embed Size (px)
Recommended