Home >Leadership & Management >Zaverečná zpráva AIESEC ČR 2015/2016

Zaverečná zpráva AIESEC ČR 2015/2016

Date post:23-Feb-2017
Category:
View:168 times
Download:6 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • AIESECESKREPUBLIKA

  ZVRENZPRVA

  2015

 • OBSAHvod.....................................3CojetoAIESEC...................5Ste.....................................6Vizeaplny..........................7HodnotyAIESEC..................8Loklnpoboky..................11YouthSpeak.........................17CareerDAYS........................19Dalprojekty......................21Partnerskstruktura...........22

  2

 • VOD

  dal funkn obdob AIESEC esk republika se bl kekonci. Konec kalendnho roku 2015 byl velkm milnkem

  v rmci dlouhodobch pln mnoha organizac, a jimluvme o nadnrodnch korporacch, sttnch i nesttnch

  organizac. AIESEC samozejm nebyl vjimkou.

  Jak jsem ji avizoval minul rok, n rok pipomnal jzdu nahorsk drze. Nevdli jsme, jak bude vypadat clov

  stanice, a tak jsme ji museli bhem jzdy dostavit. Na jednstran jsme museli dohnt ve, co se za poslednch 5

  let nestihlo, na stran druh rozpohybovat organizaci vstcdalm 5ti ltm. A za sebe i za svj tm musm ct, e to

  byla jzda pln adrenalinu, nejistoty, ale zrove plnoekvn, sn a vesel.

  D

  3

  raz ptel, ALUMNI a partneiAIESEC esk republika,

 • Zdenk TesrekPrezident AIESEC esk republika 2015/16

  S ohledem zpt vidm, e se AIESEC esk republika posunula o notn kus dle. Vyrostlijsme ve vech naich stovch produktech, dokonce se nm podailo doruit i historick

  vsledky v nkterch z nich. Z pohledu finannch i lidskch zdroj jsme na tom lpene rok minul a vytvoili jsme dlouhodob pln, kter bude pomhat budoucm generacm

  vytvet kontinuitu a prosperitu.

  Ostatn kontinuita byla pro ns jedna z hlavnch priorit. Proto jsme inovovali produkty,vytveli projekty a partnerstv, kter budou mt pesah i po tom, co tu skonme a pt

  generace budou moci tchto vc vyut ve svj prospch. Za zmnku rozhodn stojprojekt YouthSpeak, kter nm pomh zjistit, co si mlad lid v esk republice opravdumysl, co chtj a na em jim zle. Tmto bych i rd podkoval kolegm zodpovdnm za

  tento projekt, protoe se nm v potu odpovd povedlo dostat na druhou pku vestedn a vchodn Evrop a na osmou celosvtov. Tento projekt nm pomohl navzat

  blzk a oboustrann vhodn vztahy s Organizac spojench nrod v esk republice.Stalo se tak poprv, kdy jsme na na konferenci propojili sttn, neziskovou, privtn sfru

  a vytveli spolen projekty, kter budou mt pozitivn dopadna eskou spolenost.

  Nakonec bych rd zmnil, e AIESEC esk republika slavila tento rok 50. vro. AIESECji 50 let pomh a podporuje rozvoj mladch lid v esk republice a na Slovensku. Atato udlost samozejm musela bt nleit oslavena. Proto jsme se i s dalmi takka500ti bvalmi leny nap vemi generacemi seli a zavzpomnali na to, co vechno

  AIESEC za poslednch 50 let dokzal a samozejm pemleli nad tm co me dokzatv budoucnu. Za posledn rok se samozejm udlo vc mnohem, mnohem vce, ale na to

  vodnk nesta, proto budu vce ne rd, kdy otote strnku a zatete se do tto vronzprvy a dozvte se sami, co vechno vlastn AIESEC v esk republice dl,

  a na em vem meme spolupracovat.

  4

 • AIESEC"AIESECJEMEZINRODNSTUDENTSKORGANIZACE,KTER

  POMHMLADMLIDEMROZVJETSVJPOTENCIL."

  Vme, e udriteln leadership s globlnm zzemm jefundamentlnm eenm problm dnenho svta. Vytvme

  pro mlad lidi mezinrodn platformu, kde mohou zskat praktick zkuenosti, zjistit, co je bav a navzdory potenm chybm

  se rychle uit novm vcem. N cl je, aby mlad lid objevili,na em jim skuten zle a mli tak pozitivn dopad

  na spolenost a sv okol.

  5

  1281948

  MRANAPLNNLIDSKHOPOTENCILU

  Studentsk organizace AIESEC vznikla v roce . V souasn dob

  AIESEC psob ve zemch svta. V esk republice byla prvn poboka

  zaloena v Praze na VE v roce . Letos jsme tedy slavili .

  vro svho psoben. V esk republice funguje dohromady loklnch

  poboek, kter sdl v univerzitnch mstech po cel esk republice.

  V souasn dob mme pes aktivnch len. Za poslednch let

  jsme zmnili ivoty mladm lidem ze vech kout svta.

  1966 5012

  10

  4821Dlouhodob vize AIESEC zn:

  Peace and the fulfilment of humankinds potential

  300 5

 • STE

  6

  Global Talentje program profesnch st, kter dv

  pleitost mladm lidem zskatmezikulturn profesn zkuenost s firmami

  z celho svta. Tyto ste jsou urenyzkuenjm studentm nebo erstvm

  absolventm, kte hledaj svou prvnpracovn i zahranin zkuenost. Dky

  vhodm, kter nabz, se tento programstv karirnm startem. Vtina

  pleitost, kter nabzme, jsou z oblastiobchodu, marketingu, vuky a oblasti IT,

  nebo prce ve start-upech.

  MEZINRODN PRAKTICK ZKUENOSTStist poznvaj zahranin pracovn prosted, a nau se pracovat s rznmi typy

  lid. Dky stm Global Talent a Global Citizen zskaj relevantn zahraninzkuenost a zrove pomohou tamn firm, kole, nebo organizaci rst. Tyto ste

  toti pomhaj eit jak osobn cle stist, tak i poteby spolenost.

  OSOBN A PROFESN ROZVOJCel proces, kterm stist prochz, je koncipovn za elem jejich rozvoje.

  Prce, kterou budou vykonvat, je pln vzev a vyaduje od stist kreativitu,zodpovdnost a schopnost se rychle uit. Takov zkuenost je pro

  kadho mladho lovka neoceniteln.

  PODPORA A SERVIS BHEM CELHO PROCESUlenov AIESEC se postaraj o to, aby si stist nali ste co nejdve a nslednpomou ve pipravit. Pi vjezdu tak u budou mt stist stanoven osobn a

  profesn cle, aby celkov rozvoj bhem ste byl co nejintenzivnj.

  Global Citizenje program dobrovolnickch st, kter

  spojuje ti zkladn hodnoty - potebuosobnho rozvoje pro spokojenj ivot,monost poznat rozdlnost cizch kultura anci pomoci spolenosti v dan zemi.

  Po sti si stist projdouzhodnocenm cel ste a ujasn si, co

  novho se nauili a jak nov nabytzkuenosti mohou vyut do

  budoucna. Prci budou stistvykonvat na kolch, nebo ve

  spoluprci s neziskovmi organizacemi.

 • VIZEAPLNY"Rd bych Vm zde pedstavil dlouhodobou vizi AIESEC 2020, kter byla globln

  vytvoena na mezinrodnm kongresu v Indii v srpnu 2015. My v AIESEC esk republikajsme si tuto vizi vzali za svou a zapracovali ji do naeho dlouhodobho plnu. Pojme si

  tedy ukzat, kam bychom mli dojt za 5 let - v roce 2020."

  7

  We are youth leadership movement chceme rozvjet vedouc dovednosti ve vech mladch lidech

  na celm svte. A proto je nesmme nijak diskriminovat na zklad jakhokoliv faktoru, i napklad toho,e nen soust organizace AIESEC. Pokud je mlad lovk inspirovn naimi aktivitami a bude jednat

  na vlastn pst, bude mt jen nai podporu, protoe se stal soust hnut, kter chce pomoct lepmusvtu v budoucnu.

  We shape what we do around what the world needs pokud chceme rozvjet mlad lidi tak, aby dlaliprospn vci pro tuto planetu, musme i nae aktivity uzpsobit potebm na spolenosti. Chceme setedy soustedit pmo na vci, kter nejvce pl eskou spolenost a pomoc naich aktivit situaci zlepit.

  We grow disruptively chceme piblin do roku 2035 rozvinout kadho mladho lovka na svt.Abychom tento velmi ambicizn cl naplnili, potebujeme zat rst opravdu hodn. A to a do takov mry,

  e pineseme zsadn zmny do podk esk spolenosti.

  We are accessible to everyone, everywhere chceme, aby kad mlad lovk v esk republice ml monostzapojit se do naich aktivit, nehled na jeho stupe vzdln, vk, zamstnn i zzem. Rozvinout kadho

  mladho lovka na celm svt je opravdu ambicizn cl. Prvnm krokemje samozejm monost bt dostupn kadmu mladmu lovku. Musme tedy odstranit

  hlavn vechny ,,byrokratick podmnky k zapojen se do AIESEC.

  ~ Zdenk TesrekPrezident AIESEC esk republika 2015/16

 • HODNOTYSnamesevdydoshnoutnejlepchmonchvsledkvevem,codlme.Dkykreativitainovativnmupstupuneustlehledmemonostikezlepen.

  8

  StrivingforExcellence

  Demonstratingintegrity

  Vystupujemevsouladusnzoryavizorganizacejakotakov.Plnmenaeslibyajsmetransparentnpinaemrozhodovnavinech.

  Vedemepkladem,snameseinspirovatostatndkydosaenmvsledkmazrovepjmmezodpovdnostzarozvojlenvlastnhotmu.

  ActivatingLeadership

  ActingSustainablyChovmesezpsobem,kterjeudritelnpronaorganizaciaprocelou

  spolenost.Naerozhodnutzohledujpotebybudoucchgenerac.

  EnjoyingParticipationVytvmedynamickapvtivprosted,kterpodncujenaelenykaktivnmuaentizuastickmuzapojen.

  LivingDiversityUmesedkyrznorodostinzorakultur,kternmpinnaemezinrodnprosted.Respektujemeaaktivnpodporujemekadhojedincevorganizaci.

 • AIESECJESKVLPPRAVKA,KTERODPOUTCHYBY

  Mm AIESEC rd, protoe um jako organizace oslovit mezi vysokokolskmi studentynadprmrn aktivn jedince, kte jsou ochotn pracovat na sob a dlat nco navc.

  Samotn jeho nastaven je geniln. Umouje mladm lidem rst, sbrat zkuenosti, uitse jazyky, cestovat po svt, sbrat mezinrodn zkuenosti a kontakty. Na lokln rovnirozvj schopnosti pro obchod, management. Dv vysokokolkm pleitost vyzkouet

  si, zda jejich reln schopnosti a dovednosti odpovdaj jejich karirnm snm a uvdomitsi, co se mus i dl uit a na em pracovat, aby svch sn doshli. Zrove je nastaven jako

  dlouhodob udriteln organizace schopn vydlat si na svj provoz. A samostatnoukapitolou je jej samoiditelnost, protoe si vysta z 99 % s internmi manaery ze svchad. Um studentm dostaten dvat a zrove si od nich pimen brt jejich as a sil.A jak dobe je cel systm AIESEC vybalancovan prokazuje svou u ctihodnou histori.

  Za osm let prce s prezidenty AIESEC jsem vidl nespoet pbh, spch i pd a stlemne bav kad rok pozorovat nastupujc partu nadench, zaplench jedinc plnch

  idel, sn a viz, kter se postupn promuje, zraje a po roce odchz obohaceno obrovsk balk zkuenost z nich mnoh jsou vrazn odlin od toho, co oekvala. kvm kad rok nastupujcm prezident, e si jdou pro zkuenost a poznn toho,