Home >Documents >ZLATÝ AMPER Mitsubishi Electric Europe B.V. Robot série RV - F Murrelektronik CZ,...

ZLATÝ AMPER Mitsubishi Electric Europe B.V. Robot série RV - F Murrelektronik CZ,...

Date post:18-Mar-2020
Category:
View:3 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Vyhlášení soutìže o nejpøínosnìjší exponát probìhne v první veletržní den - 19. 3. 2013 od 17:30 v konferenèních prostorách v hale P. Soutìž je urèena pro exponáty, které jsou svými parametry srovnatelné se svìtovou úrovní a reflektují souèasné trendy vývoje ve svém oboru. Dalšími kritérii hodnocení pøihlášených exponátù jsou technická a technologická úroveò, originalita øešení, bezpeènost a uživatelský komfort exponátu nebo také možnosti zajištìní servisu a náhradních dílù, ekologické parametry a celková úroveò prezentace exponátu. Odborná komise složená z renomovaných odborníkù bude v letošním roèníku soutìže posuzovat 34 pøihlášených exponátù, z nichž pìti udìlí prestižní ocenìní ZLATÝ AMPER a dalším pìti èestné uznání nejpøínosnìjšího exponátu veletrhu. Pøedstavujeme soutìžní novinky napøíè všemi nomenklaturními body, které vysílají do soutìžního klání jednotliví vystavovatelé.

  ABB s.r.o. Mìniè frekvence ACS 880

  CITEL Electronics, org. sl. KOMBINOVANÁ PØEPÌOVÁ OCHRANA DS 130VGS TYPU 1+2+3

  DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG DEHNvenCI

  Elektrika.cz spol. s r.o. Databáze informaèních zdrojù

  ELEKTROSVIT Svatoboøice, a.s. Nevýbušné dùlní svítidlo typ 5914001 "miniminex"

  Do soutìže ZLATÝ AMPER 2013 je v letošním roce pøihlášeno 34 exponátù z 30 vystavujících spoleèností:

  ELKO EP s.r.o. eLAN-RF-003 s aplikací iHC-MRF

  FLAJZAR, s.r.o. 3G KAMERA FLAJZAR

  HENSEL, s.r.o. ENYSTATION

  HW group s.r.o. SensDesk.com - online služba pro sbìr a vyhodnocení dat z IP senzorù.

  ICONICS Europe B.V. - o.z. ENERGY & FACILITY ANALYTIX

  podklady k soutìžním exponátùm

  ZLATÝ AMPER 2013ZLATÝ AMPER 2013

 • KOLEKTOR Synatec d.o.o. Elektronická lupa eMag

  KOUKAAM a.s. IPCorder KNR-1004

  MegA - Mìøící Energetické Aparáty, a.s. Kompaktní monitor fáze MEg70

  METRA BLANSKO a.s. Ruèní UHF RFID èteèka RFI41

  METRA BLANSKO a.s. Pøístroj pro revize elektrických spotøebièù PU284 Delta

  MICRORISC s.r.o. "IQRF Smart House" - komunikaèní technologie pro inteligentní domy

  Mitsubishi Electric Europe B.V. Robot série RV - F

  Murrelektronik CZ, spol. s r.o. EMPARRO – 1 fázový spínaný zdroj

  ORBIT MERRET, spol. s r.o. Mìøící PLC OMC 8000

  Panasonic Electric Works Europe AG Grid-EYE - SMT maticový termoelektrický senzor

  PFISTERER GmbH HV-CONNEX Surge Arrester Size 4 (Zásuvný VN svodiè pøepìtí s pevnou izolací)

  PHOENIX CONTACT s.r.o. FAME

  RICE- Regionální inovaèní centrum elektrotechniky,Fakulta elektrotechnická ZÈU v Plzni RICE Embedded Modular Control System - REMCS

  Rockwell Automation s.r.o. Programovatelný automat 1769- L18ERM

  ZLATÝ AMPER 2013ZLATÝ AMPER 2013

 • Rockwell Automation s.r.o. Kompaktní mìniè frekvence Powerlfex 525

  SIDAT, spol. s r.o. SIDAS IEM, OEE, MNT - systém pro monitoring a vyhodnocení spotøeby energie (IEM), efektivity provozu (OEE) a údržby (MNT)

  Siemens s.r.o. SIMATIC S7 CPU 1516-3 PN/DP

  Siemens s.r.o. Tøífázový asynchronní elektromotor osové výšky 132mm s tøídou úèinnosti IE3 dle Smìrnice EU 2009/125/ES

  Schneider Electric CZ s.r.o. Jistiè Acti 9

  Solar Monitor s.r.o. Solar Monitor

  TREVOS, a.s. PRIMA LED 2.4ft PC TL DALI 8800/840 - Ovládání s rozhraním DALI - ovládaným digitálnì DALI protokolem nebo Touch DIM

  TURCK s.r.o. Systém kontroly sekvence montáží PICKT-TO-LIGHT

  ZIEHL-ABEGG s.r.o. Senzorový øídící modul, typ CBG-30AV

  ZIEHL-ABEGG s.r.o. FControl Basic, typ FXDM14AM

  ZLATÝ AMPER 2013ZLATÝ AMPER 2013

  Stránka 1 Stránka 2 Stránka 3