+ All Categories
Home > Economy & Finance > Znalecký ústav a oceňování - produktový list

Znalecký ústav a oceňování - produktový list

Date post: 17-Dec-2014
Category:
Upload: rsm-tacoma
View: 39 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
Description:
Zabýváme se oceňováním podniku a majetku, oceňování pro daňové účely, oceňování pro účetní výkaznictví, podpora při soudních sporech a litagích, oceňování nemovitostí a samostatných movitých věcí. Náš znalecký ústav se řadí v předním ústavům v ČR i na Slovensku. Kontaktujte nás pro více informací.
Embed Size (px)
of 2 /2
Najdeme skutečnou hodnotu Znalecký ústav a oceňování Náš znalecký ústav je dnes jedním z největších v České republice. Disponujeme širokým rozsahem znaleckého oprávnění pro obor ekonomika a dokážeme pro vás zjistit reálnou hodnotu společnosti, konkrétního majetku nebo například značky. Seriózně a kvalitně. Najdete v nás vysoce kvalifikovaného a profesionálního partnera v mnoha oblastech v České republice i na Slovensku. Kontakt RSM TACOMA, a. s., Amazon Court – Karolinská 661, 186 00 Praha 8, Česká republika T: +420 226 219 000, E: [email protected], W: www.rsm-tacoma.cz RADKA SVOBODOVÁ ZnAleCKé Služby Radka u nás působí od roku 2003. V roce 2008 se podílela na založení znalecké organizace na Slovensku. V roce 2011 byla jmenována do pozice vedoucí znaleckého oddělení se zodpovědností za poskytování a rozvoj služeb v České republice a na Slovensku. Radka zastřešuje tým specialistů zabývající se oblastí oceňování podniků a souvisejícího ekonomického poradenství a oceňování nemovitostí. Radka Svobodová absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze s hlavní specializací účetnictví a finanční řízení podniku a vedlejší specializací oceňování podniku a jeho majetku. Podílela se na realizaci a řízení celé řady projektů, např. pro společnosti ČeZ , Procter & Gamble, Siemens, České Radiokomunikace, Telefónica, T-Mobile CZ a další. Chcete-li změřit hodnotu čehokoliv, Radka je pro vás tím pravým partnerem. Znalecké posudky pro potřeby posouzení podmínek obvyklých v obchodním styku při transakcích mezi spřízněnými osobami Znalecké zprávy o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami Znalecké posudky o stanovení výše úplaty za poskytnutí různých forem zajištění (včetně ručení) závazků Znalecké posudky o stanovení obvyklé výše úroku pro konkrétní formu financování mezi spřízněnými osobami. Znalecké posudky o stanovení obvyklé výše nájmu FinAnČní MOdelOVání Technické ověření funkčnosti finančního modelu Sestavení finančního/cash flow modelu liTiGACe, SOudní SPORy, ARbiTRáže Znalecké posudky pro účely soudních sporů a arbitrážních řízení Stanovení výše náhrady škody (ušlý zisk, skutečná škoda), vyčíslení bezdůvodného obohacení Vyčíslení hodnoty věci, která je předmětem sporu ekonomické poradenství v rámci obchodně-právních sporů Revizní znalecké posudky přezkoumávající posudky jiných znalců Argumentační podpora při soudních sporech a arbitrážích (sběr a analýza finančních, účetních a ekonomických dat, svědectví znalce) Hlavní oblasti a služby: PřeMěny SPOleČnOSTí A RESTRUKTURALIZACE Ocenění jmění společností u fúzí (sloučením, splynutím), při rozdělení společnosti či při odštěpení části jmění společnosti Vyhotovení znaleckých zpráv o přezkoumání projektu fúze či přezkoumání projektu rozdělení Ocenění jmění společnosti při změně právní formy Ocenění nepeněžitých vkladů Stanovení výše přiměřeného vypořádání při převodu jmění na hlavního akcionáře KOnCeRnOVé VZTAHy, FAIRNESS OPINION Fairness opinion (nezávislá analýza) na transakce a vztahy mezi spřízněnými i nespřízněnými osobami Znalecké posudky v souvislosti s převody majetku mezi spřízněnými osobami podle § 196a odst. 3 obchodního zákoníku (podniky, akcie, obchodní podíly nemovitosti, movité věci, zásoby, pohledávky, licence atd.) NEMOVITOSTI Vyhotovení tržního ocenění nemovitostí či nemovitostních společností pro nejrůznější účely Akviziční a úvěrová ocenění Ocenění v souvislosti s obchodním zákoníkem a zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev – nepeněžité vklady do ZK obchodních společností, přeměny společností, převody nemovitostí mezi personálně nebo ekonomicky propojenými osobami Transfer pricing – nastavení obvyklého nájemného za užívání nemovitostí a převodních cen nemovitostí mezi personálně nebo ekonomicky propojenými osobami Oceňování pro mezinárodní účetní standardy iFRS 3 – stanovení reálné hodnoty nemovitostí pro účely standardů (iAS 40, iAS 16 a dalších) Ocenění v souvislosti se zákonem o kolektivním investování (ocenění při nabývání majetku fondem, pravidelné přeceňování majetku) Požadavky zákona o konkurzu a vyrovnání (zpeněžení majetku, zjištění hodnoty majetku úpadce) dražební a exekuční řízení Vyhotovení administrativního ocenění nemovitostí pro daňové účely (daň z převodu nemovitostí, daň dědická, daň darovací, daň z příjmů) a další případy, v nichž příslušný zákonný předpis odkazuje na zákon o oceňování majetku Kvalita je pro nás samozřejmostí Oceníme váš podnik a majetek
Transcript
Page 1: Znalecký ústav a oceňování - produktový list

Najdeme skutečnou hodnotuZnalecký ústav a oceňováníNáš znalecký ústav je dnes jedním z největších v České republice. Disponujeme širokým rozsahem znaleckého oprávnění pro obor ekonomika a dokážeme pro vás zjistit reálnou hodnotu společnosti, konkrétního majetku nebo například značky. Seriózně a kvalitně. 

Najdete v nás vysoce kvalifikovaného a profesionálního partnera v mnoha oblastech v České republice i na Slovensku.

KontaktRSM TACOMA, a. s., Amazon Court – Karolinská 661, 186 00 Praha 8, Česká republika

T: +420 226 219 000, E: [email protected], W: www.rsm-tacoma.cz

RadKa SvobodováZnAleCKé SlužbyRadka u nás působí od roku 2003. V roce 2008 se podílela na založení znalecké organizace na Slovensku. V roce 2011 byla jmenována do pozice vedoucí znaleckého oddělení se zodpovědností za poskytování a rozvoj služeb v České republice a na Slovensku. Radka zastřešuje tým specialistů zabývající se oblastí oceňování podniků a souvisejícího ekonomického poradenství a oceňování nemovitostí. Radka Svobodová absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze s hlavní specializací účetnictví a finanční řízení podniku a vedlejší specializací oceňování podniku a jeho majetku. Podílela se na realizaci a řízení celé řady projektů, např. pro společnosti ČeZ , Procter & Gamble, Siemens, České Radiokomunikace, Telefónica, T-Mobile CZ a další. Chcete-li změřit hodnotu čehokoliv, Radka je pro vás tím pravým partnerem.

Znalecké posudky pro potřeby posouzení podmínek obvyklých v obchodním styku při transakcích mezi spřízněnými osobami Znalecké zprávy o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami Znalecké posudky o stanovení výše úplaty za poskytnutí různých forem zajištění (včetně ručení) závazků Znalecké posudky o stanovení obvyklé výše úroku pro konkrétní formu financování mezi spřízněnými osobami. Znalecké posudky o stanovení obvyklé výše nájmu

FinAnČní MOdelOVání Technické ověření funkčnosti finančního modelu Sestavení finančního/cash flow modelu

liTiGACe, SOudní SPORy, ARbiTRáže Znalecké posudky pro účely soudních sporů a arbitrážních řízení Stanovení výše náhrady škody (ušlý zisk, skutečná škoda), vyčíslení bezdůvodného obohacení Vyčíslení hodnoty věci, která je předmětem sporu ekonomické poradenství v rámci obchodně-právních sporů Revizní znalecké posudky přezkoumávající posudky jiných znalců Argumentační podpora při soudních sporech a arbitrážích (sběr a analýza finančních, účetních a ekonomických dat, svědectví znalce)

Hlavní oblasti a služby:PřeMěny SPOleČnOSTí a RESTRuKTuRalizacE Ocenění jmění společností u fúzí (sloučením, splynutím), při rozdělení společnosti či při odštěpení části jmění společnosti Vyhotovení znaleckých zpráv o přezkoumání projektu fúze či přezkoumání projektu rozdělení Ocenění jmění společnosti při změně právní formy Ocenění nepeněžitých vkladů Stanovení výše přiměřeného vypořádání při převodu jmění na hlavního akcionáře

KOnCeRnOVé VZTAHy, faiRnESS opinion Fairness opinion (nezávislá analýza) na transakce a vztahy mezi spřízněnými i nespřízněnými osobami Znalecké posudky v souvislosti s převody majetku mezi spřízněnými osobami podle § 196a odst. 3 obchodního zákoníku (podniky, akcie, obchodní podíly nemovitosti, movité věci, zásoby, pohledávky, licence atd.)

nEmoviToSTi Vyhotovení tržního ocenění nemovitostí či nemovitostních společností pro nejrůznější účely Akviziční a úvěrová ocenění Ocenění v souvislosti s obchodním zákoníkem a zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev – nepeněžité vklady do ZK obchodních společností, přeměny společností, převody nemovitostí mezi personálně nebo ekonomicky propojenými osobami Transfer pricing – nastavení obvyklého nájemného za užívání nemovitostí a převodních cen nemovitostí mezi personálně nebo ekonomicky propojenými osobami Oceňování pro mezinárodní účetní standardy iFRS 3 – stanovení reálné hodnoty nemovitostí pro účely standardů (iAS 40, iAS 16 a dalších) Ocenění v souvislosti se zákonem o kolektivním investování (ocenění při nabývání majetku fondem, pravidelné přeceňování majetku) Požadavky zákona o konkurzu a vyrovnání (zpeněžení majetku, zjištění hodnoty majetku úpadce) dražební a exekuční řízení Vyhotovení administrativního ocenění nemovitostí pro daňové účely (daň z převodu nemovitostí, daň dědická, daň darovací, daň z příjmů) a další případy, v nichž příslušný zákonný předpis odkazuje na zákon o oceňování majetku

Kvalita je pro nás samozřejmostí

Oceníme váš podnik a majetek

Page 2: Znalecký ústav a oceňování - produktový list

Znalecký ústav a oceňováníNajdeme skutečnou hodnotu

KontaktRSM TACOMA, a. s., Amazon Court – Karolinská 661, 186 00 Praha 8, Česká republika

T: +420 226 219 000, E: [email protected], W: www.rsm-tacoma.cz

OCeňOVání PRO dAňOVé úČely, TRAnSFeR PRiCinG Tranfer pricing Komplexní podpora při stanovování cen pro transakce mezi spřízněnými osobami

AnTiMOnOPOl A ReGulACe Vypracování ekonomické argumentace spojené s vyčíslením ekonomických dopadů případných „poruch“ trhu Fúze - vyhotovení ekonomické argumentace, která umožní zhodnotit relevantní trh spojujících se soutěžitelů, případně ekonomické dopady tohoto spojení na relevantní trh Podpora ve správních řízeních ekonomické modelování

OCeňOVání POdniKu/MAjeTKu/Služeb PRO dAlší úČely, dAlší eKOnOMiCKé PORAdenSTVí Tržní ocenění podniku/společnosti/aktiva při jeho nákupu nebo prodeji pro účely správného odhadu a následného vyjednání ceny, které bude možné na trhu dosáhnout

Zpracování znaleckých posudků dokládajících přiměřenost protiplnění při nabídkách převzetí a procesech squeeze-out Znalecké posudky dokládající obvyklost podmínek, za kterých je poskytována finanční asistence

jiří SKOTniCAjiří Skotnica vystudoval České vysoké učení technické v Praze, obor podnikání a řízení ve stavebnictví. V současné době jiří zastává pozici Manažera nemovitostního oceňování. Aktivně se podílel na vedení a realizaci řady nemovitostních projektů, například ocenění nemovitostí pro společnosti Cimex, Radiokomunikace, Kaufland, Czech Property investments, Tatra a další. je soudním znalcem v oboru ekonomika – oceňování nemovitostí, odhadcem nemovitého majetku certifikovaným společností pro certifikaci odhadců majetku. jiří Skotnica je členem Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí.

SAMOSTATné MOViTé VěCi Stanovení tržní hodnoty (ceny obvyklé) samostatného movitého majetku (stroje, přístroje, technologické zařízení, zásoby) na bázi tržních přístupů

nastavení obvyklého nájemného za užívání samostatného movitého majetku a převodních cen majetku mezi personálně nebo ekonomicky propojenými osobami

OCeňOVání PRO úČeTní VýKAZniCTVí Oceňování pro české a slovenské účetní standardy

Poskytnutí odborné podpory v případě použití reálných hodnot v účetním výkaznictví (právní přeměny, stanovení reálných hodnot aktiv a závazků pro konsolidaci), případně pro tvorbu opravných položek a rezerv

Oceňování pro účely iFRS Zpracování studií pro tzv. Purchase Price Allocation (standard iFRS 3) a další standardy (iAS 36 – Testy na snížení hodnoty, iAS 40 – investice do nemovitostí atd.)

Zajišťovací účetnictví Test efektivnosti zajišťovacího vztahu

inSolvEncE Příprava reorganizačního plánu, případně oceňování majetku úpadce, ocenění majetkové podstaty v případě rozhodnutí o řešení úpadku formou reorganizace nebo konkursu


Recommended