Home >Economy & Finance >Znalecký ústav a oceňování - produktový list

Znalecký ústav a oceňování - produktový list

Date post:17-Dec-2014
Category:
View:39 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Description:
Zabýváme se oceňováním podniku a majetku, oceňování pro daňové účely, oceňování pro účetní výkaznictví, podpora při soudních sporech a litagích, oceňování nemovitostí a samostatných movitých věcí. Náš znalecký ústav se řadí v předním ústavům v ČR i na Slovensku. Kontaktujte nás pro více informací.
Transcript:
  • 1. Najdeme skutenou hodnotu Znaleck stav aoceovn N znaleck stav je dnes jednm znejvtch vesk republice. Disponujeme irokm rozsahem znaleckho oprvnn pro obor ekonomika adokeme pro vs zjistit relnou hodnotu spolenosti, konkrtnho majetku nebo napklad znaky. Serizn akvalitn. Najdete vns vysoce kvalifikovanho aprofesionlnho partnera vmnoha oblastech vesk republice ina Slovensku. Hlavn oblasti asluby: Pemny spolenost arestrukturalizace O cenn jmn spolenost ufz (slouenm, splynutm), pi rozdlen spolenosti i pi odtpen sti jmn spolenosti V yhotoven znaleckch zprv opezkoumn projektu fze i pezkoumn projektu rozdlen O cenn jmn spolenosti pi zmn prvn formy O cenn nepenitch vklad S tanoven ve pimenho vypodn pi pevodu jmn nahlavnho akcione Koncernov vztahy, fairness opinion Radka Svobodov Znaleck sluby Radka uns psob odroku 2003. Vroce 2008 se podlela nazaloen znaleck organizace naSlovensku. Vroce 2011 byla jmenovna dopozice vedouc znaleckho oddlen se zodpovdnost zaposkytovn arozvoj slueb vesk republice anaSlovensku. Radka zasteuje tm specialist zabvajc se oblast oceovn podnik asouvisejcho ekonomickho poradenstv aoceovn nemovitost. Radka Svobodov absolvovala Vysokou kolu ekonomickou vPraze shlavn specializac etnictv afinann zen podniku avedlej specializac oceovn podniku ajeho majetku. Podlela se narealizaci azen cel ady projekt, nap. pro spolenosti EZ , Procter & Gamble, Siemens, esk Radiokomunikace, Telefnica, T-Mobile CZ adal. Chcete-li zmit hodnotu ehokoliv, Radka je pro vs tm pravm partnerem. F airness opinion (nezvisl analza) na transakce a vztahy mezi spznnmi i nespznnmi osobami Z naleck posudky vsouvislosti spevody majetku mezi spznnmi osobami podle 196a odst. 3 obchodnho zkonku (podniky, akcie, obchodn podly nemovitosti, movit vci, zsoby, pohledvky, licence atd.) Kontakt RSM TACOMA, a. s., Amazon CourtKarolinsk 661, 18600 Praha8, esk republika T: +420226219000, E: [email protected], W: www.rsm-tacoma.cz Ocenme v podnik amajetek Z naleck posudky pro poteby posouzen podmnek obvyklch vobchodnm styku pi transakcch mezi spznnmi osobami Z naleck zprvy opezkoumn zprvy ovztazch mezi propojenmi osobami Z naleck posudky ostanoven ve platy zaposkytnut rznch forem zajitn (vetn ruen) zvazk Z naleck posudky ostanoven obvykl ve roku pro konkrtn formu financovn mezi spznnmi osobami. Z naleck posudky ostanoven obvykl ve njmu Finann modelovn T echnick oven funknosti finannho modelu S estaven finannho/cash flow modelu Litigace, soudn spory, arbitre Z naleck posudky pro ely soudnch spor a arbitrnch zen S tanoven ve nhrady kody (ul zisk, skuten koda), vyslen bezdvodnho obohacen V yslen hodnoty vci, kter je pedmtem sporu E konomick poradenstv v rmci obchodn-prvnch spor R evizn znaleck posudky pezkoumvajc posudky jinch znalc A rgumentan podpora pi soudnch sporech a arbitrch (sbr a analza finannch, etnch a ekonomickch dat, svdectv znalce) Kvalita je pro ns samozejmost Nemovitosti V yhotoven trnho ocenn nemovitost i nemovitostnch spolenost pro nejrznj ely A kvizin avrov ocenn O cenn vsouvislosti sobchodnm zkonkem azkonem opemnch obchodnch spolenost adrustev nepenit vklady doZK obchodnch spolenost, pemny spolenost, pevody nemovitost mezi personln nebo ekonomicky propojenmi osobami T ransfer pricing nastaven obvyklho njemnho zauvn nemovitost apevodnch cen nemovitost mezi personln nebo ekonomicky propojenmi osobami O ceovn pro mezinrodn etn standardy IFRS 3 stanoven reln hodnoty nemovitost pro ely standard (IAS 40, IAS 16 adalch) O cenn vsouvislosti se zkonem okolektivnm investovn (ocenn pi nabvn majetku fondem, pravideln peceovn majetku) P oadavky zkona okonkurzu avyrovnn (zpenen majetku, zjitn hodnoty majetku padce) Draebn aexekun zen V yhotoven administrativnho ocenn nemovitost pro daov ely (da zpevodu nemovitost, da ddick, da darovac, da zpjm) adal ppady, vnich pslun zkonn pedpis odkazuje nazkon ooceovn majetku
  • 2. Znaleck stav aoceovn Najdeme skutenou hodnotu Samostatn movit vci S tanoven trn hodnoty (ceny obvykl) samostatnho movitho majetku (stroje, pstroje, technologick zazen, zsoby) nabzi trnch pstup Nastaven obvyklho njemnho zauvn samostatnho movitho majetku apevodnch cen majetku mezi personln nebo ekonomicky propojenmi osobami Oceovn pro etn vkaznictv O ceovn pro esk aslovensk etn standardy P oskytnut odborn podpory vppad pouit relnch hodnot vetnm vkaznictv (prvn pemny, stanoven relnch hodnot aktiv azvazk pro konsolidaci), ppadn pro tvorbu opravnch poloek arezerv O ceovn pro ely IFRS Z pracovn studi pro tzv. Purchase Price Allocation (standard IFRS 3) adal standardy (IAS 36 Testy nasnen hodnoty, IAS 40 Investice donemovitost atd.) Z ajiovac etnictv T est efektivnosti zajiovacho vztahu Insolvence P prava reorganizanho plnu, ppadn oceovn majetku padce, ocenn majetkov podstaty vppad rozhodnut oeen padku formou reorganizace nebo konkursu Oceovn pro daov ely, transfer pricing T ranfer pricing K omplexn podpora pi stanovovn cen pro transakce mezi spznnmi osobami Antimonopol aregulace V ypracovn ekonomick argumentace spojen svyslenm ekonomickch dopad ppadnch poruch trhu F ze - vyhotoven ekonomick argumentace, kter umon zhodnotit relevantn trh spojujcch se soutitel, ppadn ekonomick dopady tohoto spojen narelevantn trh P odpora vesprvnch zench E konomick modelovn Oceovn podniku/majetku/ slueb pro dal ely, dal ekonomick poradenstv T rn ocenn podniku/spolenosti/aktiva pi jeho nkupu nebo prodeji pro ely sprvnho odhadu anslednho vyjednn ceny, kter bude mon natrhu doshnout Zpracovn znaleckch posudk dokldajcch pimenost protiplnn pi nabdkch pevzet aprocesech squeezeout Znaleck posudky dokldajc obvyklost podmnek, zakterch je poskytovna finann asistence Kontakt RSM TACOMA, a. s., Amazon CourtKarolinsk 661, 18600 Praha8, esk republika T: +420226219000, E: [email protected], W: www.rsm-tacoma.cz Ji Skotnica Ji Skotnica vystudoval esk vysok uen technick vPraze, obor podnikn azen vestavebnictv. Vsouasn dob Ji zastv pozici Manaera nemovitostnho oceovn. Aktivn se podlel naveden arealizaci ady nemovitostnch projekt, napklad ocenn nemovitost pro spolenosti Cimex, Radiokomunikace, Kaufland, Czech Property Investments, Tatra adal. Je soudnm znalcem voboru ekonomika oceovn nemovitost, odhadcem nemovitho majetku certifikovanm spolenost pro certifikaci odhadc majetku. Ji Skotnica je lenem Asociace pro rozvoj trhu nemovitost.