Home >Leadership & Management >Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Date post:15-Apr-2017
Category:
View:83 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Jak PwC esk republika pispv k rozvoji spolenosti, v n psob?

  www.pwc.cz/csr

  Pomhme kultivovat trn prostedZprva o spoleensk odpovdnosti 2010

  foto

 • 2 Zprva o spoleensk odpovdnosti 2010, PwC esk republika

  vodn slovo Jiho Mosera, dcho partnera PwC esk republika 3

  PwC v esk republice 4

  Fakta a sla 4

  Uznn a ocenn 5

  Spoleensk odpovdnost v PwC 6

  tyi pile 6

  Nae spchy 7

  Nai partnei 8

  N tm 9

  Trn prosted 10

  Zamstnanci 16

  ivotn prosted 24

  Neziskov sektor 30

  Vykazovni spoleensk odpovdnosti 36

  rove aplikace GRI 36

  Hlavn ukazatele spoleenskodpovdnosti 37

  Kontakt 38

  Obsah

 • Zprva o spoleensk odpovdnosti 2010, PwC esk republika 3

  Ven teni,

  pedkldme vm druh vydn vron Zprvy ospoleensk odpovdnosti spolenosti PwC v esk republice.

  Vron zprva nabz pehled onaich aktivitch v oblasti spoleensk odpovdnosti zafinann rok 2010. Zamujeme se zejmna nainnosti, kter pesahuj tradin rmec poradenskch slueb na organizace.

  Jako poradci a auditoi asto vystupujeme jako mezilnek mezi podnikatelskm sektorem aveejnost. Dlme se o nae znalosti a zkuenosti, a tm pispvme k efektivnjmu fungovn trhu. Ovujeme finann informace, a tm zvyujeme transparentnost eskho trhu. Nae sluby tak pomhaj upevovat dvru vtuzemsk podniky, co povaujeme za n nejvt pnos.

  Nae odpovdnost zan unaich klient. Nejdleitjm faktorem je kvalita naich slueb, nae profesionln chovn ainovativn pstup. Sname se ale trhu nabdnout vce

  astnme se veejnch debat oad tmat, od sprvy spolenost a transparentnosti pes finann vkaznictv adaov otzky a po hospodskou kriminalitu akorupci. Nai specialist na jednotliv prmyslov sektory pispvaj k rozvoji svch odvtv prostednictvm specializovanch publikac aodbornch setkn. Vuplynulm roce jsme ad generlnch editel i majitel soukromch spolenost pomhali zvldnout situaci na nepedvdatelnm anestabilnm trhu a poloit zklady jejich budoucmu udritelnmu spchu. V tto souvislosti bych rd zmnil zejmna projekt Krizinavzdory, kter mezi eskmi podniky identifikoval apropagoval zkuenosti anejlep postupy pi zen vobdob krize.

  Zkuenosti a dovednosti se sname sdlet i s neziskovmi organizacemi, a u formou pro bono slueb, zapojenm do vzdlvacch program pro neziskov sektor, i podporou dobrovolnictv mezi naimi zamstnanci.

  Je zejm, e hlavn roli v na snaze bt odpovdnm partnerem pro nae klienty ineziskov sektor hraj nai zamstnanci. Sname se jim pomoci doshnout jejich osobnch aprofesnch cl - pomoc komplexnho vzdlvn, program pro rozvoj talent, zajitnm rovnch pleitost, vytvenm kvalitnho pracovnho prosted a podporou pi slaovn osobnho apracovnho ivota.

  Jakoto poskytovatel odbornch slueb nepatme mezi nejvt zneiovatele ivotnho prosted. asto vak cestujeme. Vuplynulm roce se nm podailo nahradit st cest efektivnjmi aekologitjmi alternativami. Mezi dal oblasti, v nich sniujeme n dopad na ivotn prosted, pat spoteba papru, energi a produkce odpadu. Aktivn se tak astnme veejn debaty na tma udritelnho rozvoje, klimatickch zmn ainn strategie ochrany ivotnho prosted.

  Vm, e pro vs tato zprva bude nejen informac, ale iinspirac. Vtme vae npady apipomnky, nebo nm pomohou rozvjet azdokonalovat nae aktivity.

  Ji Moser

  dc partner PwC esk republika

 • 4 Zprva o spoleensk odpovdnosti 2010, PwC esk republika

  PwC je jednou z nejvtch st firem poskytujcch poradensk sluby na svt. Nae zklady byly poloeny ji v roce 1849. V esk republice psobme od roku 1990. Spolenosti PwC poskytuj audit, daov a podnikov poradenstv soukromm iveejnm organizacm v rznch prmyslovch odvtvch. Vcene 161 000 lid ve 154 zemch celosvtov st PwC sdl sv znalosti, zkuenosti a npady, aby svm klientm nabdli nov hly pohledu a praktick rady.

  PwC je znaka, pod n lensk spolenosti PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) podnikaj a poskytuj sv sluby. Spolen tvo svtovou s spolenost PwC. Kad spolenost je samostatnm prvnm subjektem a jednotliv spolenosti nezastupuj s PwCIL ani dnou jinou lenskou spolenost. PwCIL neposkytuje dn sluby klientm. PwCIL neodpovd za jednn i opomenut jednotlivch spolenost st PwC, ani neme kontrolovat vkon jejich profesionln innosti i je jakmkoli zpsobem ovlivovat.

  PwC esk republika je soust regionu stedn a vchodn EvropyPwC, kter zahrnuje spolenosti ve 26 zemch a vce ne7000 pracovnk. PwC esk republika hraje v rmci regionu vznamnou roli mme tm 700 zamstnanc a kancele vPraze, Brn a Ostrav.

  PwC v esk republice

  Fakta a sla

 • Zprva o spoleensk odpovdnosti 2010, PwC esk republika 5

  Uznn aocennDkujeme naim klientm azamstnancm za ocenn, kterch se nm dostalo. Povaujeme je nejen za uznn na snahy o budovn dlouhodobch vztah zaloench na dve a sil pomoci jim doshnout spchu na trhu, alepedevm za velk zvazek do budoucna.

  Klienti a ocenn Nejlep poradce roku v Private Equity sektoru pro stedn a vchodn Evropu

  (zdroj: zpravodajsk a vzkumn agentura unquote, 2009)

  1. msto na seznamu poradc pro transakce (zdroj: Transactions Advisory Services Consulting Marketplace 2009-2012: Key Trends, Profiles and Forecasts; Kennedy Information 2010)

  1. msto na seznamu daovch poradc (# 1 Global Tax Business, zdroj: TNS Global Tax Monitor, 2010)

  1. msto na seznamu poradc pro podniky (# 1 Global Business Advisory Services Consulting, zdroj: Kennedy Consulting Research and Advisory, Business Advisory Services Marketplace 2009-2011)

  1. msto na seznamu poradc pro restrukturalizace (# 1 Global Crisis and Recovery Consulting, zdroj: Kennedy Consulting Research and Advisory, Crisis & Recovery ConsultingMarketplace 2009-2012)

  Auditujeme nejvt podl spolenost ze seznamu Czech TOP 100 (35% podle treb spolenost, 2009)

  Nai lid TOP 10: Nejdanj spolenost u student ekonomickch obor eskch V

  (zdroj: Trendence, 2010)

  TOP 10: Nejdanj zamstnavatel u student eskch V (zdroj: AIESEC, 2009)

  Platinov certifikt ACCA (Asociace certifikovanch etnch) za dlouhodobou kvalitu odbornho rozvoje zamstnanc (2009)

  Platinov partner ACCA pro vzdlvn (2010)

  1. msto v globlnm ebku spolenost podporujcch rovnost pleitost (zdroj: DiversityInc, 2009)

  Spoleensk odpovdnost Prvn msto v souti Via Bona pro firemn filantropii, kategorie Zapojovn zamstnanc

  (zdroj: Via Bona, 2010)

  Development Award: PwC Czech Republic ocenn za angaovanost v komunit (zdroj: PwC Global Communities Recognition Awards, 2009)

  U vbr: TOP Filantrop, kategorie: Firma pracujc ve prospch komunity (zdroj: ebek firemnch drc TOP Filantrop, 2009)

  TOP 10: Filantrop 2009, kategorie Vnovn nejvt sti zisku (zdroj: ebek firemnch drc TOP Filantrop, 2009)

  U vbr: CSR Award 2010, kategorie: velk firmy

  Aktuln informace naleznete nawww.pwc.cz/awards

 • 6 Zprva o spoleensk odpovdnosti 2010, PwC esk republika

  Spoleensk odpovdnost v PwC

  tyi pilePojmem spoleensk odpovdnost rozumme odpovdn a transparentn zalenn spoleenskch, environmentlnch a ekonomickch hledisek do naich firemnch hodnot, kultury, rozhodovacch proces ibnho provozu tak, abychom zlepili sv podnikatelsk postupy, doshli lepch vsledk apomohli spolenosti, v n psobme.

  Na spoleenskou odpovdnost nahlme ze ty hl, kter reprezentuj vechny oblasti, na kter mme vliv:

  Trn prostedDodrujeme odpovdn podnikatelsk postupy, rozvjme odpovdn zapojen podnik dospolenosti a principy udritelnho rozvoje. Mezinaimi klienty, dodavateli a dalmi partnery, s nimi spolupracujeme, podporujeme udriteln postupy, etick jednn a dobrou sprvu spolenost.

  ivotn prostedRespektujeme ivotn prosted zvyovnm povdom zamstnanc o dopadech naeho podnikn na ivotn prosted, provdnm mitelnch opaten ke snen tchto dopad (nap. uhlkov stopa, recyklace) a propagac udritelnch podnikatelskch postup na trhu.

  Neziskov sektorVme, e zejmna sdlenm znalost azkuenost naich odbornk meme neziskovm organizacm pomoci naplovat jejich cle a pozitivn tak psobit na spolenost, ve kter ijeme. Neziskov sektor podporujeme finann, hmotn, odbornmi znalostmi inpady a energi naich lid (dobrovolnictv azamstnaneck projekty).

  ZamstnanciInvestujeme do naich zamstnanc a vytvme pleitosti pro dosaen jejich osobnch i profesnch cl. Chceme, aby z naich ad vyrostli odpovdn vedouc osobnosti, kter dokou budovat vztahy zaloen na dve se svmi kolegy, klienty adalmi partnery.

 • Zprva o spoleensk odpovdnosti 2010, PwC esk republika 7

  Nae nejvznamnj spchy

  Mezi nae hlavn spchy v oblasti spoleensk odpovdnosti v uplynulm finannm roce pat:

  V rmci projektu Krizi navzdory jsme vybrali vce ne 30 soukromch eskch spolenost jako nejlep pklady, jak zvldnout dsledky hospodsk krize.

  Nai zamstnanci strvili vce ne 71000hodin studiem a vzdlvnm.

  Nae kolic stedisko, PwC Business Academy, zskalo certifikt Platinovho partnera pro vzdlvn od Asociace certifikovanch etnch (ACCA).

  Snili jsme emise CO2e o 5 %.

  V uplynulm roce nai zamstnanci vnovali vce ne 1000 hodin svho asu naaktivity v oblasti spoleensk odpovdnosti. PwC v R darovala na charitativn ely vce ne 1,7 milionu K vhotovosti, slubch a vcnch darech.

  N program zapojen do komunity zskal Development Award 2009, jednu ze t censoute Global Communities Recognition Awards organizovan v rmci mezinrodn st PwC.

  Zskali jsme Cenu Via Bona za rok 2010 vkategorii zapojovn zamstnanc dodrcovstv a dobrovolnictv. Dostali jsme se do uho vbru v hlavn kvalitativn kategorii soute TOP Filantrop 2009 azskali jsme ocenn jako spolenost, kter systematicky podporuje neziskov sektor.

  V kadoronm przkumu celkem 75 % zamstnanc v esk republice uvedlo, ejsou spokojeni s aktivitami PwC v oblasti spoleensk odpovdnosti. To je zven o17 % oproti loskm vsledkm.

  Vce ne 71000 hodin strveno studiem a vzdlvnm

  vnovanc