+ All Categories
Home > Documents > ZPRAVODAJ ČESKÁ HOMEOPATIE OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014

ZPRAVODAJ ČESKÁ HOMEOPATIE OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014

Date post: 30-Dec-2016
Category:
Author: buikhanh
View: 219 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 4 /4
ZPRAVODAJ ČESKÁ HOMEOPATIE OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014 Akademie klasické homeopatie www.budtezdravi.cz
Transcript
 • ZPRAVODAJ

  ESK HOMEOPATIEOHLDNUT ZA ROKEM 2014

  Akademie klasick homeopatiewww.budtezdravi.cz

 • ROK 2014 OIMA MUDR. ALEXANDRA FESIKA

  Je naim dlouhodobm clem, aby se kad pacient hledajc homeopatickou pomoc mohl obrtit na zkuenho lkae-homeopata pouvajcho kvalitn lky. Rok 2014 ns piblil tomuto cli. Zaslouili se o to nai zamstnanci pracujc s neobyejnm zpalem; spolenosti Galenick laborato Ostrava a Rosenpharm vyrbjc z kvalit-nch surovin ty nejlep homeopatick lky; a v neposledn ad i vy vichni, kte podporujete nae sil v lkrnch, v ordinacch, ve kolch a kdekoliv jinde. Povdom o homeopatii zvyuj i nae kongresy, kter se t z va pzn i z podpory sponzor. V roce 2015 budeme zdokonalovat ve stvajc, zamme se ale i na projekty nov, abychom vm mohli pinet nov knihy, broury, peklady i nov lky, dky nim budou monosti homeopatick lby jet ir.

  V prbhu uplynulho roku vm zpravodaj pinel reporte z odbornch setkn: homeopatickho kongresu, letnho semine a homeopatickch kazuistik. Toto slo vnujeme pehledu toho nejdleitjho, co se nm v roce 2014 povedlo.

  Vzdlvn: za homeopati do Prahy, do Olomouce i do Brna

  Tak v roce 2014 jsme se soustedili na vuku homeopatie. Nejvznamnj novinkou bylo zijov oteven novho vzdlvacho kurzu v Brn, kter doplnil ji probhajc kurzy v Praze a Olomouci, ale ve srovnn s nimi nabdl nov osnovy, nov skripta a upraven systm zpisu. Mme radost z toho, e se nm podailo oslovit dal lkae, lkrnky, zdravotnky a veterine, kte budou moci vyuvat homeopatii jako dia-gnostickou a lebnou metodu ve sv kadoden-n praxi. Kurz dopln v budoucnu webov portl, kter umon vem astnkm naich kurz stahovat studijn materily, sledovat zznamy pednek i zjiovat nejnovj informace o ptch lekcch. Novinky budeme zavdt tak v olomouckm a praskm kurzu, kter se od ptho kolnho roku dokaj svho restartu. Nemnn zstv fakt, e vs na cest k poui-teln a srozumiteln homeopatii povede zkuen lka a homeopat MUDr. AlexanderFesik. Pokud ast v kurzu zvaujete, sledujte informace na naich webovch strnkch.

  Kongres: do tetice veho dobrhoOrganizace odbornch setkn pat mezi nej-

  dleitj koly Akademie klasick homeopatie. Kongresy a semine umouj vmnu zkuenos-t a tedy i dal rozvoj homeopatie u ns. Ti, kte sdlej sv lebn spchy, zrove inspiruj a u sv kolegy, kte se s povahou homeopatie teprve seznamuj.

  Pehled naich akc zahjme na III. homeo-patickm kongrese, kter se konal ve dnech 11. a 12. dubna v pednkovm slu ostravskho Mamaison Imperial Hotelu. Tmatu pnos homeo-patie k een problematiky nedoucch ink bylo vnovno 14 pspvk, z nich nejvce zaujaly pednky MUDr. Naddy Stauderov (Homeopatick lba nedoucch ink lk v pe-diatrick praxi), MVDr. Jiho Zbojnka (Homeopatie jako podprn lba ve veterinrn praxi) a PhDr. Lucie Baronov (Senior typu Lycopodium). Vbec poprv byl kongres zattn akreditac, kterou udlila Profesn a odborov unie zdravotnic-kch pracovnk.

  Slunovrat: nad dietami, ale vivn

  II. homeopatickho slunovratu jste se mohli zastnit od 20. do 22. ervna, kdy akci hostil ostravick Hotel Zlat Orel. Setkn nabdlo nejen tdenn semin na tma homeopatie a diety, ale bylo i pleitost ut si s rodinou i domcmi mazlky vrcholn rozkvt prody v srdci Beskyd. Odborn program astnky seznmil s jdelnmi

 • PEDSTAVUJEME MGR. GABRIELU FRANKOVOU, KOORDINTORKU VZDLVNMoje prce pede m neustle stav nov vzvy, dl m vak ene vdom, e mohu

  napomoci k tomu, aby homeopatick lba byla dostupn vtmu potu lid. Neustle se tak setkvm s adou odbornk ze zdravotnickch i dalch obor, co je nesmrn obohacujc. Osobn se nejvce raduji z oteven novho vzdlvacho kurzu v Brn, kde jsme dosud nepsobili. V tomto roce se budeme snait navzat spoluprci se zahraninmi homeopaty. Od z nabdneme nov koncept vzdlvn i v Olomouci a Praze, ji zbaven vech potench neduh. Tradin formy vuky budeme etrn doplovat o novinky k zprovoznn chystme vzdlvac web, kter bude zrove prvnm krokem na cest k systmu celoivotnho vzdlvn. Tm se tak na pt kongresov setkn a zajmav pspvky pednejcch.

  nvyky mnoha homeopatickch typ, stranou nezstaly ani jejich potravinov nesnenlivosti nebo nchylnost k zvislosti na alkoholu a dalch nvykovch ltkch. Soust semine byl vlet do prody, kter zrove slouil i jako cvien zamen na rozpoznvn rostlin, kter jsou prvotn surovinou pro vrobu homeopatickch lk.

  Kazuistiky: podruh s alergiemi

  Jet v iv pamti jist mte II. homeopatick ka-zuistiky. Setkn se uskutenilo 27. a 28. z, opt v prostorch ostravskho Mamaison Imperial Hotelu a nabdlo 16 pednek zamench na tma ho-meopatick lba alergi. Zaujala zejmna ptice pspvk, jejich autory byli MUDr.Zuzanaajkov (Homeopatick lba dtskch pacient), Mgr. Daniela Havlkov (Chronick nemoci a jejich lba v lkrn), MUDr. Marta tecov (Sklerozujc autoimunitn cholangitida a alergick ekzm), PhDr. Lucie Baronov (Sulfur jako hlavn spojenec v obdob puberty) a MVDr. Ji Zbojnk (Dermatologick pote u malch zvat). Akce byla akreditovan eskou lkrnickou komorou a Profesn a odborovou uni zdravotnickch pracovnk.

  A jak budeme pokraovat v roce 2015? U nyn b ppravy na IV. homeopatick kongres, kter se bude konat 11. a 12. dubna v prostorch ost-ravskho Mamaison Imperial Hotelu. Jeho astnci si pipomenou 260. vro narozen Samuela Hahnemanna, otce modern homeopatie, zrove svou pozornost zam na tma klov lky

  v lb psychosomatickch a somato-psychickch onemocnn. Dle jsou plnovny i pednky pojednvajc o historii homeopatie na eskm zem a o postaven homeopatie ve svt. Pokud se chcete kongresu zastnit, pihlku si mete u nyn sthnout z naich webovch strnek www.budtezdravi.cz, kde ji naleznete v sekci Kongresy a vstavy. Zjemci o aktivn ast by mli zaslat pihlku spolu s abstraktem svho pspvku nejpozdji do 30. ledna.

  Rozbhaj se u i ppravy na III. homeopatick slunovrat, kter se bude konat 19. a 21. ervna. Semin bude vnovan tmatu homeopatick typologie v partnerskch vztazch.

  V ppad vech budoucch akc budeme usilovat o jejich akreditaci.

  Knihy a publikace: ten nejen pro pediatry

  Stejn jako v pedchozch letech i letos Akademie klasick homeopatie vydala sbornky pspvk pednesench na homeopatickm kongresu a homeopatickch kazuistikch. Vedle nich vak vyla i broura Homeopatie ANO pozitivn zku-enosti pediatr s eskou homeopati. Titul edin pipravil MUDr. Alexander Fesik a dky spoluprci s vce ne dvactkou lka obsahuje jedinen ppady z praxe i prax oven indikace homeopa-tickch lk.

  Broura je restartem projektu Homeopatie ANO, kter v roce 2008 odstartovalo vydn

 • SRDEN VS ZVEME NA

  IV. homeopatick kongrespodan pi pleitosti 260. vro

  narozen Samuela Hahnemanna

  11. a 12. dubna 2015Ostrava, Mamaison Imperial Hotel

  III. homeopatick slunovratletn semin vnovan tmatu

  Homeopatick typologie a partnersk vztahy

  19.21. ervna 2015Ostravice

  Kontakty:

  AKADEMIE KLASICK HOMEOPATIE, s.r.o.Halerova 674/9

  Ostrava Star Bl724 00 Ostrava, esk republika

  telefon: 596 113 330/ 776 879 799e-mail: [email protected]

  www.BUDTEZDRAVI.cZ

  PEDSTAVUJEME VRU KVASNIcOVOU, OBcHODN ZSTUPKYNI PRO JIHOESK KRAJ A VYSOINU

  Jsem skuten rda, e jsem dostala pleitost pracovat v kolektivu Akademie klasick homeopatie. Za vrazn spch uplynulho roku povauju to, e se nm podailo navzat spoluprci s lkrenskm velkoobchodem Phoenix. U v tchto dnech se nm sbraj kladn reakce od lkrnk a lkrnic z Jihoeskho kraje, kte produkty z ady esk homeopatie znali z vstav a konferenc, ale nebyly pro n jednodue dostupn. V roce 2015 budu usilovat o to, aby i v jinch echch a na Vysoin byla homeopatie populrn mezi lkrnky, lkai a veterini. Stejn jako je tomu na severn Morav.

  broury shrnujc zkuenosti veterin. Na zklad vaich pipomnek jsme pepracovali koncept broury titul je zamen vce na kazuistiky, dky rejstku a strukturovn podle homeopatickch lk umouje snadnou a rychlou prci. Pouen a inspiraci v broue najdou i ti, kte s homeopati teprve zanaj. V tomto roce bude projekt pokrao-vat vydnm broury zamen na praktick zkue-nosti lkrnk. Prv v tchto dnech se obracme na prvn lkrnky a lkrnice s dost o pomoc pi sestavovn broury. Pokud u nyn vte, e byste se chtli do projektu zapojit, kontaktujte ns e-mailem nebo telefonicky, budeme velmi vdn za vai pomoc.

  V souasnosti MUDr. Alexander Fesik pracuje na dokonen dvou knih urench odbornkm i ir tensk obci. Bylo by pedasn zveejovat nzvy nebo data vydn, vzte vak, e rok 2015 me pinst nejedno pjemn knin pekvapen.

  Rok 2015: a co dl?

  Je vce toho, co bychom chtli zmnit napklad pipravovan projekt Homeopatie v pamti eskho nroda, jeho clem je zmapovat historii homeopatie mezi lty 1800 a 1989 a vsledky bdn pedstavit formou pspvk na kongresech a nsledn i jako vpravnou publikaci. Mnoho msta vak u nezbv, o dalch novinkch se dozvte na webu, na socilnch stch, prostednictvm e-mail i tradin poty. Dkujeme za vai pze a tme se, e i do roku 2015 vykrome po spolen cest ke zdrav.


Recommended