Home >Documents >Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov file1 Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov...

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov file1 Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov...

Date post:06-Nov-2019
Category:
View:12 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 1

  Zpravodaj farnosti

  Ostrov a Jáchymov

  Prosinec 2012

  Úvodník Maranatha! Přijď, Pane Ježíši! Jsme na počátku adventní doby. Mnozí z nás si právě v tento čas dokáží uvědomit, že advent je opravdu očekávání něčeho velikého. Stojíme na prahu doby, jejímž vrcholem není konec světa, jak se jiní mylně domnívají, ale setkání s Kristem - Světlem národů. Ten chce v první řadě přijít do našeho srdce. V adventní době jako Spasitel a Pán, sedící na trůně Otce v nebesích. Abychom si o to více uvědomili skutečnost jeho blízkosti, vrcholí advent vánočními svátky. Narození Ježíše Krista v Betlémě, vtělení Boha, je darem, skrze který lépe vidíme svého Pána po pravici Otce. Je tam totiž nejenom jako Boží Syn, ale také jako jeden z nás. Zrozený v Betlémě, žijící lidský život, prožívající lidské vztahy, přijímající lidskou slabost. Touto skutečností povýšil jednou provždy lidskou přirozenost pro sdílení Boží lásky. Proto můžeme být skrze něho po pravici Otce všichni. Přeji vám všem, aby zapálením každé adventní svíce Jeho přítomnost ve vašem životě rostla. Přijď, Pane Ježíši! A uskutečni sebe v životě každého z nás.

  SVÁTEČNÍ KALENDÁŘ - PROSINEC DOBA ADVENTNÍ

  2. 12. - neděle – 1. neděle adventní - začíná nový církevní rok a s ním cyklus C nedělního čtení. Evang. Lk 21,25-28.34-36

  „Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.“ 3. 12. – pondělí – památka sv. Františka Xaverského, kněze - evang. Mt 8,5-11 4. 12. – úterý – sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve – Lk 10,21-24 6. 12. – čtvrtek – sv. Mikuláše, biskupa – v českobudějovické diecézi slavnost sv. Mikuláše, hlavního patrona diecéze – čtení evang. Mt 7,21.24-27 7. 12. – pátek – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

  evang. Mt 9,27-31

 • 2

  8. 12. – sobota – Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu doporučený svátek – evang. Lk 1,26-38

  9. 12. – neděle - 2. neděle adventní – čtení cyklu C, evang. Lk 3,1-6 „Každý člověk uzří Boží spásu.“

  10. 12. - pondělí – sv. Julie a Eulalie - Den lidských práv - evang.Lk 5,17-26 12. 12. – středa – nezávazná památka Panny Marie Guadalupské

  evang. Mt 11,28-30 13. 12. – čtvrtek – památka sv. Lucie, panny a mučednice – evang. Mt 11,11-15 14. 12. – pátek – památka sv. Jana od Kříže – evang. Mt 11,16-19 16. 12. – neděle – 3. neděle adventní – čtení cyklu C, evang. Lk 3,10-18

  „Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem.“ 21. 12. – pátek – nezávazná památka sv. Petra Canisia - evang. Lk 1,39-45 23. 12. – neděle – 4. neděle adventní – čtení cyklu C, evang. Lk 1,39-45

  „Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána.“ 24. 12. – pondělí – Štědrý den

  DOBA VÁNOČNÍ 24. 12. – večer: mše z vigilie Narození Páně – evang. Mt 1,1-25 25. 12. – úterý – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ – zasvěcený svátek– evang.Jan1,1-18 „Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze

  Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista.“ 26. 12. – středa – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka – čtení evang. Mt 10,17-22 27. 12. – čtvrtek – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty – evang.Jan 20,2-8 28. 12. – pátek – svátek sv. Mláďátek, mučedníků – evang. Mt 2,13-18 29. 12. – sobota – pátý den v oktávu Narození Páně – evang. Lk 2,22-35

  (sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka) 30. 12. – neděle – svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

  čtení C, evang. Lk 2,41-52 „Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci.“

  31. 12. – pondělí – sedmý den v oktávu Narození Páně – evang. Jan 1,1-18 (sv. Silvestra I., papeže)

  Doba vánoční končí v neděli po slavnosti Zjevení Páně, čili Tří králů – tedy 13. 1. 2013 na svátek Křtu Páně. V roce 2013 bude Boží hod velikonoční 31. března. Advent - Celý náš život směřuje k osobnímu setkání s Kristem. On, Syn Boží, nám vyšel vstříc, aby nám toto setkání umožnil a usnadnil. Adventní liturgie nám připomíná a zpřítomňuje čekání na jeho příchod: Očekávání starozákonních proroků, kteří se těšili, že přijde. Očekávání těch, jimž bylo dopřáno

 • 3

  stýkat se s ním, když přišel. I očekávání každého z nás, kteří se shromažďujeme, abychom ve spojení s ním slavili bohoslužby. Od 12. století se stal advent začátkem liturgického, neboli církevního roku. „Co ti prospívá, jestli Kristus kdysi přišel na svět, jestliže nepřišel i do tvé duše?“ (Origenes) Vánoční doba - Vánoční doba začíná v předvečer slavnosti Narození Páně. V Římě bylo zvykem slavit Narození Páně 25. prosince už na začátku 4. století. Odtud se tento svátek rozšířil. V neděli po Narození Páně se slaví svátek Svaté Rodiny, zavedený v roce 1921. První leden je zasvěcen Matce Boží, Panně Marii. Tento nejstarší mariánský svátek se slavil v římské liturgii už v 8. století. Slavnost Zjevení Páně má svůj počátek na Východě, ale už během 4. století ji přijala i římská liturgie. Svátkem Křtu Páně vánoční doba končí. „Ježíš Kristus, Boží Syn, se dnes narodil v Betlémě judském. Hlas veselí zazněl v naší zemi, hlas jásání a spásy v příbytcích hříšníků: radujte se hory, slyšte nebesa a poslouchej země, žasni a jásej veškeré tvorstvo: ale především ty, ó člověče: Ježíš Kristus, Boží Syn, se dnes narodil v Betlémě judském.“

  (sv. Bernard)

  DUCHOVNÍ IMPULZY Betlém

  Václav Renč Vstávají ze sna pastýři a diví se a žasnou. A bez váhání zamíří, kde vidí hvězdu jasnou. Nad holým chlévem z kamení, co hledí dolů k městu, hoří to Boží znamení a osvěcuje cestu. Svolává k chlévu ze všech stran i anděle i lidi. A kdo má srdce dokořán, každý to světlo vidí.

  A kdo má srdce dokořán, ten slyší z nebe zvony. Sbíhá se, sbíhá ze všech stran Těch srdcí miliony. A pokud časem bude čas a srdce otevřená, budou se sbíhat zas a zas a padat na kolena před Králem věků na jeslích a zpívat s celým světem: Buď sláva Bohu v nebesích a pokoj Božím dětem!

 • 4

  OKÉNKO SVĚTCŮ Sv. Lucie – mučednice, jejíž památku slavíme 13. prosince, zemřela v roce 304. Svůj krátký život žila na ostrově Sicílii. Zasvětila se Kristu a v lidech trpících a chudých mu darovala své věno. Rada, kterou dala své matce, může posloužit i dalším: „Kdo dává Bohu jen to, co umíraje musí opustit, ten ze svého daru nemá zásluh. Chceš-li, aby tvá oběť byla milá Bohu, dej to, čeho bys mohla užívat a budeš mít zásluhu u Boha.“ O Lucii se ucházel pohanský jinoch. Když pozbyl naději na věno a statek, udal ji, že je křesťankou. V té době pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána byla zatčena, krutě týrána a nakonec katem usmrcena. Její ostatky nalezneme v kostele svatých Jeremiáše a Lucie v Benátkách. Jsou uloženy v prosklené schránce a mají tu být od 11. století. Luciin život je doložen i v katakombách a hrobem v Syrakusách. Nad jejím hrobem byl postaven kostel, který později prošel řadou přestaveb. Jméno Lucie má základ ve slově lux – světlo, tedy česky bývá nazývána Světla, Světluška. Její život inspiroval četné umělce, literáty, malíře. Ještě dnes se zpívá píseň „Santa Lucia“. Datum svátku se blíží zimnímu slunovratu, tedy nejkratšímu dni v roce, proto si pamatujeme, že „svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá“. Na vzdáleném severu je Lucie slavena jako nevěsta v bílém odění, s věncem a hořícími svícemi na hlavě – na znamení, že končí čas tmavých dnů.

  V Bavorsku děti vytvářejí modely malých domků, jejichž okénka polepí barevnými foliemi. Domky pak, s hořící svíčkou uvnitř, pouštějí za šera po vodě. Lucie je patronkou slepců, nemocných dětí, nožířů, sklenářů a řady dalších profesí, mezi nimi i advokátů, písařů a spisovatelů. Je pomocnicí při očních chorobách, při bolestech v krku a infekcích. Svatá Terezie Benedikta od Kříže – dr. Edith Stein – sice v prosinci památku nemá, ale v letošním roce uplynulo 70 let od její smrti a 90 let od jejího křtu do katolické církve na Nový rok 1922. Jako karmelitka napsala (kromě řady významných děl) útlé úvahy o vánočním tajemství, které jsou pro křesťana 20. století přitažlivé jedinečným spojením intelektu a mystiky, filosofie a vroucí lásky k Bohu. Malé dílko je duchovním

 • 5

  uvedením do tajemství vánoc v životě církve. Zde jsou první dvě kapitolky z šesti:

  Vánoční tajemství Advent a Vánoce Když se dny stále více krátí, když začnou padat první sněhové vločky, vynořují se nesměle a tiše první vánoční myšlenky. Už z pouhého slova Vánoce vychází takové kouzlo, že se mu sotva které srdce může ubránit. I lidé jiné víry a lidé bez víry, pro které př

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended