Home >Documents >Zvldn­ konflikt¯

Zvldn­ konflikt¯

Date post:31-Dec-2015
Category:
View:84 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Zvládání konfliktů. Základní techniky řešení konfliktů. Základní techniky řešení konfliktů. Pasivita Delegace Náhoda Mediace a facilitace Vyjednávání a projednávání Násilí. Vývoj konfliktu. 7 hlavních fází Varovné signály Odlišnosti Polarita Separace Destrukce Vyčerpání Latence. - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:
 • Zvldn konflikt

 • Zkladn techniky een konflikt

 • Zkladn techniky een konfliktPasivitaDelegaceNhodaMediace a facilitaceVyjednvn a projednvnNsil

 • Vvoj konfliktu7 hlavnch fzVarovn signlyOdlinostiPolaritaSeparaceDestrukceVyerpnLatence

 • een konflikteen problm- Dobe strukturovat postup (definice problmu, dohody o vymezen rol eitel, dohody o procesu a een, een)een spor- Legitimizovat emoce, uinit lidskou dimenzi sporu pedmtem pozornosti

 • Volba optimln hladiny eenRovnovhaStabilitaDynamika

 • Volba stylu jednn= kritrium spchu4 zkladn a dv dal strategieKompetitivn vyjednvnKooperativn vyjednvnObtav vyjednvnPrincipiln vyjednvnVirtuln vyjednvnDestruktivn jednn

 • Pouit vyjednvacch stylKompetitivn vznam prce s informacemi, nepodceovat sociln konverzaci, vznam zdrenlivosti, alespo formln odpor, triky s mandtyKooperativn nutnost oboustrannosti- 3 zkladn podmnky (ptejte se protistrany a dejte j monost odpovdt, ukate, e jste protistranu dobe pochopili, dejte najevo, e to berete vn- viditeln zjemPrincipiln depersonifikace, logick struktura, zvldn vpdu emocVirtuln protistrana se nechce dohodnout, m obvykle 2 koly (nedohodnout se a neprozradit) zaneme vnenm podku, dle kaskda stle draznjch opaten, analza dvodu jednn

 • Obrana proti virtulnmu vyjednvnZjistit potencil obou sloek zadnZjistit piny virtuality a odhadnout budouc vvojDsledn a jasn nabzet jasnou strukturu procesu vyjednvnPojmenovat sv pocity, ale netoit pitom na protistranuPout batnu jako prostedek principializace vyjednvnNavrhnout peruen nebo vratn ukonen jednn

 • Co rozhoduje pi jednotlivch stylech vyjednvnKompetitivn schopnost vyut informace a schopnost demonstrovat sluKooperativn vzjemn dvra a kreativn schopnostiPrincipiln mra depersonifikace a vnesenho podkuVirtuln nalezen pin a mez neochoty dohodnout se

  - Styl jednn vdy volit podle toho, co povauji za spch (jednostrann vtzstv, obecn spokojenost a spolen vtzstv, objektivn spravedliv een, nedosaen dohody)

 • Taktick aspekty vyjednvnProstor pro vyjednvn:

  DohodaBatnaVyjednvac prostor

 • Prostor pro vyjednvn:Vyjednvn me skonit: kolapsem, nedohodou, peruenm, dohodouDohoda = popis rovnovhy v systmu (dobr dohoda tedy mysl i na stabilitu)Pyramida spokojenosti:Osobn spokojenostProcesn spokojenostVcn spokojenostPodmnky stabiln dohody: prostor, pochopen vnost

 • BatnaBest alternative to a negotiated agreement=) zlon varianta pro ppad nedohodyRozhoduje o motivaci astnk dohodnout seKrom zjm jsou pro vyjednavae nejdleitjMusme znt svou vlastn BATNA =) nelze ns manipulac pimt k nevhodn dohodDleitost znalosti BATNA protistrany!Cl jednn = sjednn dohody lep ne BATNA

 • Vyjednvac prostor= mnoina monch dohod= prnik clovch prostor vech astnk vyjednvnLe mezi jednotlivmi BATNAJednorozmrn a vcerozmrn vyjednvac prostorMnoina me bt i przdn

 • Zjmy a moc v konfliktechNositel vlivu a nositel zjmu- Pro dobrou dohodu jsou nositel vlivu stejn dleit jako nositel zjmuPvod vlivu- Vyplv z vcn podstaty (p. dobr BATNA, legitimita nrok atp.), formlnch i neformlnch aspektAnalza zjm nutno posoudit relativn dleitost zjitnch zjm pro kadou stranu konfliktuZjmy: klov definuj podstatu jednacho prostorudleit dokresluj jednac prostor, jsme pipraveni v nich ustupovat v reakci na stupky protistrany v naich klovch zjmechpodrun nemaj velk vliv na nae rozhodovn, oblast pipravench stupkvirtuln - marginln

 • Zjmy a moc v konfliktech II.Zjmy:KonvergentnParalelnDivergentnPrakticky vdy jsou ptomny vechny ti druhy zjm

 • Postup jednnZsada postupovat od konvergentnch zjm pes paraleln k divergentnmTzv. Horolezeck metoda zatloukn jitn v podob dlch dohod od jednoduchch k obtnjmVnovat pozornost pedevm dleitm vcem

 • Pprava na vyjednvnZjmy = vcn aspekt vztahovho poleMoc = silov aspekt vztahovho poleastnci = lidsk aspekt vztahovho poleStrategie = strategick aspekt vztahovho pole=) komplexn prostor (vznam orientace a pohybu v nm)

 • Pprava na vyjednvnAnalza lid, zjmy, vlivPostup strategie (vztahov vs. vcn cl), taktika (alternativn scne, taktick kiovatky atp.)Organizace prostor a as (pozice osob, pestvky, dlka blok, dny v tdnu atp.), lid a technika (kdy a co pouiji)

 • Lidsk aspekty vyjednvnVliv zddnch aspektVliv nauench aspektPraktick pouit

  + vliv vlastnost, schopnost a postoj

 • Vliv zddnch aspektPekvapiv velk vliv na vyjednvnPedevm vliv osobnostist zddnch vzorc je spolen (sdlen vlastnosti)Zpravidla iracionln chovnZnateln pedevm ve stresu (krizch) pevauj instinkty a archetypln uvaovnSe subjektivn dleitost sporu roste vliv zddnch vlastnost vyjednavae!!!

 • Vliv zddnch aspekt II.Instinkty zkladn vvojov programy, jak jednat v krizovch situacchZkratkovitostNejvce takovch vzorc mme pro ppad ohroenArchetypy - ustlen starobyl vzorce chovnJungPolaritaArchetypy promtajc se v konfliktech (ciz - vlastn, koist lovec, rodi dt, mu ena)

 • Vliv zddnch aspekt III.4 zkladn taktiky chovn ve vztahu k ostatnm lidemPijetLhostejnostAgresivitaKoistn

 • Vliv zddnch aspekt IV.Motivan preferenceZ vnitn diverzity lze tit vce ne z homogenity (vce alternativnch een)Typologie lid podle motivanho zaloen z hlediska zvldn konflikt

 • Dynamika EfektivitaUsmrovatel (usiluj o vliv na sv okol)Objevovatel (pijmaj vzva a pekonvaj pekky) UitenostSlaovatel (vytvej pzniv prosted)Zpesovatel (pokouej se doshnout dokonalosti)Stabilita

 • Zkladn kombinace motivanch typUsmrovatel usmrovatel (permanentn konflikty)Objevovatel objevovatel (ast konflikty, ale da se je pekonat)Usmrovatel objevovatel (nutnost nesymetrickho een, dohoda nebv stabiln)Usmrovatel zpesovatel (ideln kombinace v horizontlnm vztahu i vztahu, kde je usmrovatel nadzen; ohromn problm v opanm ppad)Slaovatel objevovatel (konflikty pedevm z nepochopen; extroverze X introverze)Ostatn vztahy (pokojn, mlo konfliktn)

 • Vliv nauench aspektDleit jsou vzorce vztahovho chovnVznam socializaceNevdom nauen interaktivn preference (preference vyjednvacch styl na hladin nauench aspekt osobnosti)Vyjednvac tmyStratg f a mozek tmu, zpracovv informace a rozhoduje, bv pouze jedenPozorovatel shromauje informace, oi a ui tmu, te verbln a neverbln informace (hl. lid s kooperativn orientac), bv jich vceMluv pedv informace protistran, pln pokyny stratga, bvaj asto 2 - hodn a zl, (hl. lid s kompetitivn orientac)Univerzln vyjednva - nevyhrann, ale me vyuvat vech pednost rznch stylovch preferencVdom nauen jednac dovednosti snaha po nvyku

 • Praktick pouitPoteba poznat, co se skuten djeUren dominantn vrstvy osobnosti v konfliktuVdom nauenNevdom nauenZddn rozdlnZddn sdlen- m vt zt, tm jsou dleitj ni vrstvy- Naasovn

 • Dkuji za pozornost

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended