Home >Documents >C h eemo Biio informatika - sci.muni.cz .Jak jsou v po­tai ulo¾eny genomy organism¯...

C h eemo Biio informatika - sci.muni.cz .Jak jsou v po­tai ulo¾eny genomy organism¯...

Date post:02-Mar-2019
Category:
View:212 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

Prodovdeck fakulta Masarykovy univerzitynabz monost studia

novho bakalskho studijnho oboru,kter se otvr od kolnho roku 2008-2009

Nov oteven bakalsk studijn obor Chemoinformatika a bioinformatika bude pipravovat odbornky, kte budou rozumt obsahu a organizaci chemickch a biologickch dat a budou umt tato data zpracovvat. Vychz z dlouholetch zkuenost vuky i praktick aplikace chemickch a biochemickch pedmt, stejn jako potaov chemie a informatiky.

Absolvent bakalskho studia zvldne zklady chemickch a vybranch biologickch discipln (zejmna organick a fyzikln chemie, biochemie a molekulrn biologie) a zrove se orientuje v disciplnch informatiky (operan systmy, potaov st, programovn).Absolvent se tedy uplatn zejmna jako informatik i jako chemik a me kterkoliv z tchto obor dle rozvjet.

Monosti uplatnn absolventa: zpracovn, ukldn, vyhledvn a vyuit

chemickch a biologickch informac, vvoj a drba webovskch aplikac, vvoj a drba databz, programovn.

Absolvent me pokraovat v navazujcm magisterskm studiu v nsledujcch smrech:

bioinformatika a chemoinformatika teoretick a vpoetn chemie vvoj, drba a vyuit chemickch a

biologickch databz aplikan programovn strukturn chemie a biologie

Zajmvschemieabiochemieinformatikaapotaemolekulrnbiologieagenetikaprogramovn

PakbakalskoborChemoinformatikaabioinformatikajepesnprovs!

Chceteumt pracovatsprogramy,kterzobrazuj

molekulyivchsystmuanajednotlivatomy(vizobrzek)?

vytvetjeitestovat? rozumttomu,cozobrazuj?

Co budete studovat?Chemii (organickou a fyzikln, biochemii), informatiku (web design, programovn, operan systmy), strukturn biologii, genetiku a jin.

Co se naute?Jak jsou v potai uloeny genomy organism vetn lovka, jak lze pracovat s informacemi v nich uloenmi, jak blkoviny jsou v genomech zakdovny, rozumt chemick struktue molekul a na rove jednotlivch atom a tomu, jak ji zskat, zobrazit molekulu, urit a pedpovdt jej vlastnosti, vyvjet software pro molekulov modelovn a databze, programovat web strnky.

A co dl?Po absolvovn bakalskho studia mete pokraovat v navazujcm magisterskm studiu, odejt do praxe a vnovat se zpracovn

chemickch a biologickch dat, tvorb databz, vvoji a drb webovch strnek i programovn.

Nezapomete - cena informac neustle stoup!

a nejen

to!informatikainformatikaCChhe

emmoo

BB ii oo

?

!

Garantem studijnho oboru Chemoinformatika a bioinformatika je Nrodn centrum pro vzkum biomolekul pracovit zabvajc se strukturou a dynamikou biomolekul

Chcete vdt vce? Navtivte ns

na web strnkch:ncbr.chemi.muni.cz/chemoinformatics.html

nebo na fakult:

NrodncentrumprovzkumbiomolekulUniverzitnkampusBohuniceKamenice5,pavilonA4BrnoBohunice

prof.RNDr.JaroslavKoa,DrSc.editelNCBR,garantstudijnhooboru(jkoca@chemi.muni.cz)

V naich laboratoch pouvme a vyvjme metody, kter nm umouj zkoumat, jak je prostorov struktura biomolekul a

jak se pohybuj (Laborato NMR spektroskopie), porozumt struktue a funkci biomolekul na atomrn

rovni (Laborato potaov chemie a molekulovho modelovn),

vyvjet nov enzymy pro biotechnologie (Skupina proteinovho inenrstv),

porozumt mechanismm napadn organismu patogeny (Laborato glykobiochemie),

studovat molekulrn podstatu ndorovch onemocnn (Laborato opravy a rekombinace DNA),

studovat, jak buky rozpoznvaj vadn molekuly RNA od tch sprvnch (Laborato metabolismu RNA),

zkoumat, jak funguj molekulrn stroje a jak vypad molekulrn puzzle (Laborato interakc mezi RNA a blkovinami).

dotkat se jednotlivch biomolekul a zobrazovat je (Laborato nanobiotechnologi)

Na naich projektech pracuj studenti bakalskho, magisterskho a doktorskho studia. Kvalita pracovit a vzkumu v nm umouje, e jejich vsledky mohou bt publikovny ve pikovch zahraninch asopisech a prezentovny na mezinrodnch konferencch v R i v zahrani.

Z nabdky vyuovanch pedmt si mete vybrat napklad tyto:obecn chemie, operan systm UNIX a zklady programovn, webov aplikace, chemoinformatika a bioinformatika, vizualizace, zklady prva, fyzikln chemie, biochemie, strukturn bioinformatika, zklady kvantov mechaniky, molekulrn biologie a genetika, strukturn biochemie, chemick literatura, biostatistika, biotechnologie,... a jin.

Soust vuky jsou praktick cvien v modernch chemickch a potaovch laboratoch v novm univerzitnm kampusu v Bohunicch. V rmci zpracovvn bakalskch projekt se studenti dostanou k pokroilm technologim, pomoc nich jsou zpracovvny vzkumn koly Nrodnho centra pro vzkum biomolekul.

Poadavky na pijet:spn sloen test studijnch pedpoklad podle aktulnch pedpis Prodovdeck fakulty Masarykovy univerzity (podrobnji viz www.sci.muni.cz, www.is.muni.cz)

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended