+ All Categories
Home > Documents > LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O P S · Phil Bosmans Ohlédnutí za benefičním večerem k 15....

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O P S · Phil Bosmans Ohlédnutí za benefičním večerem k 15....

Date post: 19-Jan-2020
Category:
Author: others
View: 4 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 33 /33
LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Letohrad, září 2008
Transcript
Page 1: LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O P S · Phil Bosmans Ohlédnutí za benefičním večerem k 15. výročí založení školy V pátek 28. 3. 2008 se v prostorách kostela Českobratrské

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok

2007/2008

Letohrad, září 2008

Page 2: LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O P S · Phil Bosmans Ohlédnutí za benefičním večerem k 15. výročí založení školy V pátek 28. 3. 2008 se v prostorách kostela Českobratrské
Page 3: LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O P S · Phil Bosmans Ohlédnutí za benefičním večerem k 15. výročí založení školy V pátek 28. 3. 2008 se v prostorách kostela Českobratrské

MOTTO: Měj odvahu jako slunce. Navzdory všemu trápení na světě – vychází každé ráno!

Phil Bosmans

Ohlédnutí za benefičním večerem k 15. výročí založení školy

V pátek 28. 3. 2008 se v prostorách kostela Českobratrské církve evangelické v Letohradě uskutečnil pod záštitou starosty města pana Petra Fialy Benefiční večer k 15. výročí založení Letohradského soukromého gymnázia.

Pozvaní hosté z řad bývalých i současných zaměstnanců školy, představitelů veřejné správy a samosprávy, zástupců podnikatelské veřejnosti a sponzorů školy vyslechli nejprve „bubenický koncert“ OR drums pod vedením p. Petra Oravce. Večerem provázel a organizátory benefice zpovídal pan František Mifek, redaktor Českého rozhlasu Hradec Králové.

Téma komponovaného hudebně recitačního pořadu Alfreda Strejčka a Štěpána Raka „Vivat Comenius“ aktuálně připomnělo Den učitelů, který připadl právě na pátek, i samotný význam výchovy a vzdělávání.

Po velmi vydařených hudebních vystoupeních současných i bývalých studentů LSG následovala dražba uměleckých předmětů, sběratelských kuriozit apod., kterou provázel pan Pokorný. Při samotné dražbě jsme získali nejen zajímavou finanční částku na vybudování nové jazykové učebny, ale především jsme se všichni výborně bavili.

Znalce vína jistě nezklamala ani ochutnávka značkových vín z rodinného vinařství Jedlička & Novák Bořetice připravená zkušeným sommeliérem. Slané i sladké dobroty, profesionální obsluhu a nápojový „servis“ všeho druhu zajistila Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk.

Jako upomínku na slavnostní večer si každý návštěvník odnesl CD o historii i současnosti gymnázia, drobný upomínkový předmět s naším dlouholetým mottem a dámy navíc květinu.

Za bezproblémový průběh a úspěch slavnostního večera děkuji všem organizátorům z řad Správní a Dozorčí rady školy, pedagogům a studentům gymnázia, SŠOS Žamberk i ZUŠ Letohrad, paní farářce Kačenové, panu kostelníku Stejskalovi. Děkuji i všem dárcům, kteří tuto benefici podpořili materiálně či finančně.

Ing. Jitka Macháčková, ředitelka školy

Page 4: LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O P S · Phil Bosmans Ohlédnutí za benefičním večerem k 15. výročí založení školy V pátek 28. 3. 2008 se v prostorách kostela Českobratrské

Roz

pis

hodi

nové

dot

ace

LSG

pro

úče

ly Š

VP20

07/2

008

celk

emce

lkem

I.II.

III.

IV.

1.-4

. V.

VI.

VII.

VIII.

5.-8

.

Čes

ký ja

zyk

a lit

erat

ura

54

44

170

00

00

Čes

ký ja

zyk

a ja

zyko

vá k

omun

ikac

e 0

00

00

21

22

7Li

tera

tura

00

00

02

22

39

Ang

ličtin

a4

44

416

44

3+2S

4+2S

15Němči

na/š

paně

lštin

a0

03

36

33

3+2S

3+2S

12O

bčan

ská

vých

ova

11

12

50

00

00

Svě

t prá

ce0

00

00

00

01

1V

ýcho

va k

obč

anst

ví0

00

00

22+

1S2+

1S0+

2S6

Děj

epis

22

22

82

22+

2S0+

2S6

Zeměp

is2

22

28

00

00

0G

eogr

afie

00

00

02

22

0+2S

6G

eolo

gie

00

00

00

01

01

Mat

emat

ika

44

54

174

4+1S

3+2S

3+2S

14Fy

zika

02

22

62

2+1S

2+2S

0+2S

6C

hem

ie0

22

15

22

2+2S

0+2S

6B

iolo

gie

22

22

82

22+

2S1+

2S7

Inte

grov

ané

příro

dní věd

y2

00

02

00

00

0In

form

atik

a a

výpoče

tní t

echn

ika

11

10

31

11+

2S1+

2S4

Výt

varn

á vý

chov

a2

20

26

22

00

2H

udeb

ní v

ýcho

va1

11

14

22

00

2Tě

lesn

á vý

chov

a2

22

28

22

22

8E

tická

výc

hova

10

00

11

00

01

Etic

ká v

ýcho

va a

kom

unik

ace

00

00

00

11

13

Vol

iteln

é př

edmět

y0

01

12

01

411

16ce

lkem

2929

3232

122

3332

+1S

30+4

S21

+11S

132

Vol

iteln

é př

edmět

y:

Niž

ší s

tupeň

vyšš

í stu

peň

1. E

tická

výc

hova

2. O

bčan

ská

vých

ova

14. S

emin

ář přír

odní

ch věd

3. S

porto

vní h

ry15

. Aut

oško

la4.

Náb

ožen

ství

(řím

sko-

kato

lické

)5.

kon

verz

ace

z ja

zyka

6. S

emin

ář z

geo

graf

ie

před

mět

ročn

íkročn

ík

2. S

emin

ář P

ráce

s te

xtem

1. S

emin

ář z

Etic

ké v

ýcho

vy

11. S

emin

ář s

poleče

nský

ch věd

12. S

porto

vní h

ry

13. S

emin

ář z

děj

in u

měn

í

7. S

emin

ář z

bio

logi

e8.

Sem

inář

z c

hem

ie9.

Sem

inář

z m

atem

atik

y10

. Sem

inář

z fy

ziky

3. S

emin

ář k

onve

rzac

e A

j4.

Sem

inář

kon

verz

ace

Nj

5. S

emin

ář IV

T

Page 5: LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O P S · Phil Bosmans Ohlédnutí za benefičním večerem k 15. výročí založení školy V pátek 28. 3. 2008 se v prostorách kostela Českobratrské

titul vyuč. předměty jinépedagogičtí pracovníciBendl Pavel Bc. Z, Hv, Tv TUBudná Marcela NjHybš Jiří Bc.Formánková Dana Mgr. Čj TU, ved.učit.knihovnyKestřánková Lenka Mgr. Aj, Šj TU, enviromentalistikaKrejčová Monika Mgr. M, Ch TUKroumanová Hana Mgr. MMacháčková Jitka Ing. Ch, IPV, Etika ředitelka školyMachačný Marek Mgr. D,Ov,Tv,Etika,IVT TU Mlynářová Martina Mgr. D, Ov, Estetika TU,por.pro volbu pov.Nutz Zdeněk IVT správce sítěRůžička Radovan Mgr. FStejskalová Jaroslava Nj, RjŠembera Vratislav Mgr. M, F, Tv zástupce řediteleŠemberová Vávrová Ivana Mgr. B, Tv TU, ped.volného časuŠepsová Zuzana Mgr. Čj, Hv TUŠťastná Dana Mgr. AjTomková Zdena Vv est.výzd.

provozní zaměstnanciStrnadová Dagmar kancelář školyPrůšová Milena úklid

Seznam zaměstnanců školy ve školním roce 2007/8

Page 6: LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O P S · Phil Bosmans Ohlédnutí za benefičním večerem k 15. výročí založení školy V pátek 28. 3. 2008 se v prostorách kostela Českobratrské

třídn

ictv

íB

endl

Pav

el7.

-1TH

14 Z

1-7;

2 H

V1,2

; 2 T

V2,

3;2

TV6,

7 2s

emZ8

SH

II.-1

2124

1,14

3

Bud

ná M

arce

la6 N

j6 ;

6 N

j7;

2112

0,57

0

Form

ánko

vá D

ana

1.-1

TH5 Č

j1; 3

Čj6

; 3 Č

j7; 4

Čj8

; 1 V

O1

2SemČ

j7, 2

Sem

Čj8

2121

1,00

0

Hybš

Jiří

4 Aj6

; 3A

j7; 6

Aj8

;2s

emA

j8; 1

kon

Aj7

2116

0,76

0

Kes

třán

ková

Len

ka3

-1 T

H3

Aj2;

4 A

j3;4

Aj5

; 4 A

j6; 3

Aj7

;3Š

5;1

konA

j721

231,

102

Kre

jčov

á M

onik

a8

-1 T

H4

M2;

5 M

3; 5

M4;

8 C

H2,

3,5,

721

231,

102

Kro

uman

ová

Han

a4

M1;

4 M

5; 4

M7;

4 M

8;

2116

0,76

0

Mac

háčk

ová

Jitk

a4

CH

4,6

; 3 E

tV1,

5(dě

lit),

2 IP

V1

0,5

Sem

BC

H6

59,

51,

900

Mac

hačn

ý M

arek

2-1T

H7

D2,

4,6,

8; 2

VO

6; 2

IVT1

; 2 IV

T2; 1

IVT4

; 1 IV

T82

sem

SV

S;

SH

I.-1

, TS

-11s

pr.s

ítě21

221,

051

Mly

nářo

vá M

artin

a5

-1 T

H8

D 1

,3,5

,7; 4

OV

2, 3

, 4; 2

VO

5;4

ZSV

7,8

;1 V

V 6

;1

sem

ZS

V6;

1sem

DV

U5,

81v

ých.

por.

2123

1,10

2

Nutz

Zde

něk

4 IV

T3; 2

IVT5

; 2 IV

T6; 2

IVT7

; 1 IV

T82

Sem

7,8

4AV

T,VT

5spr

.sítě

fakt

.22

0,00

0

Růž

ička

Rad

ovan

8 F2

,6,7

,82s

emF7

,8do

h.10

0,48

0

Řeh

ák J

an2

TV6,

7; 2

TV

2,3;

2 T

V1

fakt

.6

0,00

0

Stej

skal

ová

Jaro

slav

a4 A

j 4; 4

Aj5

; 4 A

j3; 3

Nj5

; 6 N

j8,

2kon

.Nj7

,8;

2 R

j21

251,

194

Šem

bera

Vra

tisla

v4

M6;

6 F

3,4,

5; 2

TV4

,5

2 se

mM

7,8;

1 S

em M

F612

151,

253

Šem

bero

vá V

ávro

vá I.

6-1T

H16

Bi1

-8; 2

TV

4,5;

2 T

V6,7

; 2 T

V8

2sem

BC

H7,

8;0,

5sem

BC

H6

1ped

.vol

.č.

2126

,51,

265,

5

Šeps

ová

Zuza

na4-

1TH

4 Č

j2; 5

Čj3

; 4 Č

j4; 2

+2Č

j5;1

HV

3;1

HV

4; 2

HV

5+6

2122

1,05

1

Šťas

tná

Dan

a7

Aj1;

4 A

j2; 3

Aj4

;21

140,

670

Tom

ková

Zde

na10

VV

2est

.výz

d.21

120,

570

0 23

,534

2,00

Přiděl

ení ú

vazků

- ško

lní r

ok 2

006/

2007

jmén

opl

úvaz

ek

skut

eč.

úvaz

ekpř

esča

s

přep

oč.

úvaz

ekR

ozpi

s úv

azku

Page 7: LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O P S · Phil Bosmans Ohlédnutí za benefičním večerem k 15. výročí založení školy V pátek 28. 3. 2008 se v prostorách kostela Českobratrské

SSStttrrruuučččnnnýýý pppřřřeeehhhllleeeddd aaakkktttiiivvviiittt vvveee ššškkkooolllnnnííímmm rrroooccceee 222000000777///222000000888

Akce sportovního charakteru Ø Běh Terryho Foxe (účast a doprovodné akce) Ø Závody ve sjezdovém lyžování – Říčky Ø Středeční odpolední lyžování - Říčky Ø Hokejbalová utkání Ø Atletické závody Ø Středoškolská futsalová liga Ø Turnaj ve stolním tenise – Ústí nad Orlicí Ø Nohejbal – Dlouhá Třebová, Žamberk Ø Fotbalový turnaj Ø Florbalový turnaj Ø Založení a činnost Raft klubu LSG

Pobytové akce a kurzy Ø Lyžování v Rakouských Alpách Ø Lyžařský výcvik na Černé Hoře Ø Adaptační kurz – Jeseníky – kvinta Ø Adaptační kurz – Dolní Čermná – prima Ø Cesta Nekonečným kruhem - sekunda Ø Vodácký výcvikový kurz Sázava – kvinta, septima Ø Turistický kurz – septima Ø Expedice za prvním sněhem - Nízké Tatry Ø Předvánoční Vídeň Ø Studijní cesta za poznáním Velké Británie Ø Kurz anglického jazyka v Pastvinách

Divadelní a filmová představení, koncerty Městské divadlo Brno

≈ Fame (muzikál) Šumperk

≈ Ach, ta něha našich dam ≈ Zima pod stolem

Letohrad ≈ Filmové představení Gympl ≈ Filmové představení Karamazovi ≈ Vánoční koncert ZUŠ Letohrad

Praha – Hudební divadlo Karlín ≈ Noc na Karlštejně ≈ Macbeth

Page 8: LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O P S · Phil Bosmans Ohlédnutí za benefičním večerem k 15. výročí založení školy V pátek 28. 3. 2008 se v prostorách kostela Českobratrské

Přednášky a besedy Ø Beseda se spisovateli z KALFu Ø Beseda s Arnoštem Lustigem

Soutěže a olympiády, testování Ø „Nebojte se klasiků“ (pořadatelé) Ø Testování žáků kvarty (Cermat) Ø Okresní a krajské kolo olympiády v Aj, Nj Ø Okrasní kolo olympiády v Čj Ø Okresní a krajské kolo olympiády v Matematice Ø Okresní a krajské kolo olympiády ve Fyzice Ø Výtvarná soutěž KEV Ø Recitační soutěž Dětská scéna Ø Fyzikální soutěž Archimediáda

Exkurze Ø Pražský hrad a historická Praha Ø Pražské Židovské město Ø Galvanovna OEZ Letohrad Ø Městská knihovna Letohrad Ø Biologická čistírna odpadních vod (Letohrad) Ø Dějepisná exkurze Brno Ø Dějepisná a chemická exkurze Kutná Hora Ø Exkurze Velké Losiny a Dlouhé Stráně Ø Exkurze do Olomouce a vojenské pevnosti Radíkov Ø Exkurze do Moravského krasu

Vlastní kulturní akce a vystoupení Ø Galavečer „Nebojte se klasiků“ Ø Maturitní ples školy Ø Mikulášská nadílka mezi studenty školy a pro děti v MŠ Ø Halloween Ø Valentýnská párty Ø Neztratit víru v člověka (výstava)

Page 9: LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O P S · Phil Bosmans Ohlédnutí za benefičním večerem k 15. výročí založení školy V pátek 28. 3. 2008 se v prostorách kostela Českobratrské

Ostatní akce školy Ø Plenární zasedání rodičů s představiteli školy Ø „Srdíčkový den“ (sbírka organizovaná Nadací Pomozte dětem) Ø Předvánoční tvoření Ø Den otevřených dveří (2x) Ø Stužkovací večírek Ø Přijímací zkoušky „nanečisto“ (3x) Ø Brigády v MŠ Taušlova Ø Vánoční besídky tříd Ø Setkání s rodiči budoucích primánů Ø Vlastivědné exkurse tříd Ø Setkání a semináře v rámci projektu PILOT G Ø Den „Chocholoušek“ – den v převleku vždy 13. v měsíci Ø Exkurse do Českého rozhlasu Pardubice Ø Školní rozhlasové studio RKK (vlastní vysílání) Ø Benefice k 15. výročí založení školy Ø Seminář pro lektory Etického fóra České republiky (pořadatelé) Ø Ekologický projekt Ukliďme si svět

Vzdělávání učitelů Ø Výuka jazyků – MEJA Ø Jazykový kurz pro učitele Klíč k jazykům Ø Školení BOZP Ø Vzdělávací semináře v rámci projektu UNIV Ø Doškolovací kurz pro instruktory školního

lyžování Ø Religionistika na Univerzitě Pardubice Ø Přednáška pracovníků Tyflocentra Pardubice Ø Pracovní seminář k ŠVP Čelákovice Ø studium v rámci rozšíření a doplnění aprobací (2x)

Page 10: LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O P S · Phil Bosmans Ohlédnutí za benefičním večerem k 15. výročí založení školy V pátek 28. 3. 2008 se v prostorách kostela Českobratrské

Jedeme za kulturou… Dne 3. 4. 2008 studenti ze septimy a oktávy navštívili Divadlo Šumperk. V rámci

představení zhlédli dvě jednoaktovky francouzských autorů. První byla Ach, ta něha našich dam od Jean-Clauda Danauda, která vychází ze setkání tří velmi zvláštních žen, druhou Zima pod stolem od Rolanda Topora, jenž právě za toto dílo získal prestižní Goncourtovu cenu. Zpráva od Alexe Horkého

Dne 3.4.2008 jsme navštívili Divadlo Šumperku. Zde jsme zhlédli dvě naprosto odlišné hry. První na řadě bylo představení Ach, ta něha našich dam, autora J.C. Danauda, a následně druhé Zima pod stolem, autora R. Topora, obě hry v režii Jaromíra Janečka. Názory na dvojici her byly odlišné, zde jsou má hodnocení: Ach, ta něha našich dam: Hra mě velmi překvapila, byla neobyčejně vtipná, plná neotřelých hlášek a i přes nedějový, resp. velmi málo dějový obsah, se mi velmi líbila. Rozhodně bych si přál zhlédnout více takovýchto inscenací. Zima pod stolem: Dle mého názoru postrádala tato hra nejen vtipem naplněné scény, ale i racionalitu a dějovou linii, naopak jí nechyběl tvrdý vulgární ´humor´, jenž má směřovat pravděpodobně k nenáročnému divákovi. Mohu říci, že díky nedůvodně prodlužovaným scénám, nemístné vulgaritě a dalším podobným faktorům, se tato hra v mém vidění propadla na úroveň trapných kouzelnických vystoupení, které jsme byli nuceni absolvovat ve 3. třídě. Doufám, že obdobný kulturní zážitek nebudu muset ještě někdy zažít.

Závěrem: Bylo patrné, že kvalita Divadla Šumperk je velmi kolísavá. Má skepse vůči této instituci je pravda, po zhlédnutí hry Ach, ta něha našich dam, trochu mírnější. Domnívám se, že jejich dle mého názoru podprůměrný výkon je dám pouze nesprávně zvoleným repertoárem, a co více (a spíše) publikem, které tato dopolední představení navštěvuje. Už jsme si bohužel zvykli na skutečnost, že ne každý student či žák je tak vychovaný, kultivovaný, slušný i úslužný a kulturně obstojný jako student Letohradského soukromého gymnázia.

Page 11: LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O P S · Phil Bosmans Ohlédnutí za benefičním večerem k 15. výročí založení školy V pátek 28. 3. 2008 se v prostorách kostela Českobratrské

FAME

Fame – cesta za slávou, tak se jmenuje muzikál, který si naše škola nemohla nechat ujít. Účastnili se ho studenti z kvinty a sexty minulý školní rok v listopadu. Už jen to, že všichni herci byli cizinci, bylo opravdu lákavé. Celý muzikál byl hrán v angličtině a doprovázen byl, pro nás šťastlivce, titulky.

Příběh se odehrává v 90. letech 20. století. Hlavními postavami je zde skupinka mladých lidí, kteří jsou přijati na elitní uměleckou školu v New Yorku. Během čtyř let se jejich životy několikrát propletou. Je zde ukázáno jakými různými směry se umělec může vydat, když chce prorazit do světa. Bohužel zde je viděna i horší stránka, kdy se kvůli drogám a lidskému stereotypu, který nevítá změny a výjimečnost, dostanete úplně na dno.

Muzikál se nám všem líbil. I dnes si na něj vzpomeneme a to je důkaz, že to je hra, která se Vám opravdu vryje do paměti.

Já jsem ráda za to, že i mí spolužáci, kteří tráví většinu času u počítače, se dokázali přemoct a všichni jsme odjeli na muzikál, který se v České republice hrál v Brně a to pouze jediný týden.

Samozřejmě, že toto není naše jediná vzpomínka na kulturu. Naše škola se i byla podívat na mnohá divadla a muzikály v Praze. Například Divotvorný hrnec od pánů Voskovce a Wericha, či Noc na Karlštejně.

Mě nezbývá než si jen přát, že se takovéto výlety za kulturou budou za mnohé účasti našich studentů opakovat, a že nám ty naše mozky nezhloupnou při zhlédnutí nějakého amerického filmu.

Kateřina Hanzlová, studentka Septimy

Page 12: LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O P S · Phil Bosmans Ohlédnutí za benefičním večerem k 15. výročí založení školy V pátek 28. 3. 2008 se v prostorách kostela Českobratrské

O víkendu bylo ve škole rušno...

V pátek 25. 4. 2008 odpoledne jsme na gymnáziu v Letohradě přivítali 35 účastníků semináře pro lektory Etického fóra české republiky. Přijeli z celých Čech i Moravy (a jak jinak při pátečním provozu na dálnicích se spoustou komplikací).

Akci pořádalo Etické fórum ČR ve spolupráci s naší školou, která je již několik let aktivním realizátorem myšlenek etické výchovy. Hlavní náplní dvoudenního semináře byly diskusní přednášky doc. PhDr. Soni Hermochové (ve své odborné práci se zaměřuje především na oblasti, které lze označit jako „aplikovaná sociální psychologie“). Pod jejím vedením jsme si také „vyzkoušeli“ některé nové interaktivní metody zážitkového učení a procvičovali se ve vedení reflexí pro práci s dětmi.

Nedílnou součástí našeho jednání byla i výměna informací o možnostech a způsobech začleňování etiky do školní výuky, předávání zkušeností z práce s problémovými dětmi v kolektivu třídy apod.

V sobotu v pozdních večerních hodinách se uskutečnilo ještě jednání členů Pedagogické sekce EF ČR. V popředí zájmu byly především otázky realizace a zajištění dalších dvouletých kursů etické výchovy pro učitele, tentokrát s novou akreditací a pod záštitou Pedagogické fakulty v Hradci Králové.

Velmi mne potěšily pochvalné výroky z úst mých kolegů lektorů na adresu vybavenosti školy a velmi příjemného, rodinného prostředí (tady míří díky na adresu všech kantorů i studentů gymnázia). Také byli velmi spokojeni s ubytováním (Internát SPŠ) i výborným obědem v zámecké restauraci. Jejich i mé poděkování patří také Nadaci Josefa Luxe a radnímu Pardubického kraje panu Šilarovi za finanční a materiální pomoc při zajištění celé akce.

Tak někdy zase nashledanou v Letohradě. Ing. Jitka Macháčková

Doc. PhDr. Hermochová Soňa

Page 13: LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O P S · Phil Bosmans Ohlédnutí za benefičním večerem k 15. výročí založení školy V pátek 28. 3. 2008 se v prostorách kostela Českobratrské

Realizované projekty s židovskou tématikou Mezinárodní seminář pro pedagogy v Osvětimi

V minulém školním roce na podzim jsem se ve

dnech 5. – 10. 2007 zúčastnila mezinárodního semináře akreditovaného MŠMT „Jak vyučovat o holocaustu 3“. Seminář připravený Památníkem Terezín a Mezinárodním vzdělávacím centrem muzea v Osvětimi se konal v areálu bývalého koncentračního tábora Auschwitz I, kde jsme byli i ubytováni. Během čtyř dnů jsem spolu s dalšími učiteli absolvovala prezentace projektů s tématikou holocaustu, řadu workshopů a přednášek. Součástí byly i prohlídky areálu bývalého koncentračního tábora s průvodcem, návštěva archivu a depozitářů Muzea holocaustu v Osvětimi. Výstava „Neztratit víru v člověka“

Ve dnech 22. 11. – 7. 12. 2007 jsme ve spolupráci

s Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea v Praze, které zastupovala současná koordinátorka projektu Mirka Ludvíková, uspořádali v prostorách chodeb školy putovní výstavu „Neztratit víru v člověka“ – „Protektorát očima židovských dětí“.

Tato výstava navázala na tradici dvou předchozích putovních výstav, které naše škola spolupořádala, „Zmizelí sousedé“ v listopadu 2004 a „Deník Anny Frankové“ v září 2005, a obě zaznamenaly v Letohradě velký úspěch.

Výstavu zahájila paní ředitelka Ing. Jitka Macháčková na vernisáži ve čtvrtek v podvečer 22. 11. 2007 za hojné účasti rodičů i letohradské veřejnosti. O hudební zpestření se postaral sbor žambereckého gymnázia Korálky pod vedením Venduly Hebrové.

Page 14: LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O P S · Phil Bosmans Ohlédnutí za benefičním večerem k 15. výročí založení školy V pátek 28. 3. 2008 se v prostorách kostela Českobratrské

„Přežili“

Dne 20. 5. 2008 jsme v naší škole díky pomoci zřizovatele školy pana Ing. Petra Šilara přivítali velmi vzácnou návštěvu – pana Arnošta Lustiga s jeho tajemnicí Markétou Mališovou.

Studenti měli možnost přes dvě hodiny besedovat s panem Lustigem a následně si nechat podepsat donesené či zakoupené knihy. Zde jsou některé dojmy ze setkání: „Očekával/a jsem“ „... že bude vyprávět o dojmech a o tom, jak se z koncentračního tábora dostal. Čekala jsem nudného, klidného tichého chlápka, kterému nebude moc do řeči.“ „... staršího pesimistického pána a větší nudu. Ale opak se stal pravdou.“

Anička „Nějakého dědu, který nás bude zahlcovat spoustou nudných informací, jak to zatím bylo na všech besedách tohoto typu. Čekal jsem besedu na téma koncentrační tábory nebo literatura faktu.“

Michal „Moje dojmy“:

„Přišel vitální postarší chlapík, který měl víc pozitivní energie než leckterý třicátník. Tolik pozitivní energie jsem už v nikom dlouho neviděla. Jeho vyprávění o literatuře mě velmi oslovilo. Je škoda, že člověk jeho kvalit se hledá velice těžce. Takových to přednášek by se mělo konat více. Škoda jen, že se ostýchal nám říci více vtipů. Líbilo se mi, že komunikoval s diváky (Anetou, mnou, Jirkou,...). Většina přednášejících se vymluví, řekne se dotazy, padne jeden, dva, tři dotazy a je konec.“

Markéta

„... se k nám dostavil šibalský elegán, který každého z nás uchvátil svojí duševní energií a elánem do života. Můj obdiv spočinul i na jeho výrazné náklonnosti k ženám i mladým dívkám.

Tato beseda mě zaujala a projev vystupování pana Lustiga oslovil natolik, že jsem se okamžitě rozhodla a vydala se do knihovny, abych si některé z jeho knížek vypůjčila a dozvěděla se o tomto člověku více.“

Kristýna

Page 15: LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O P S · Phil Bosmans Ohlédnutí za benefičním večerem k 15. výročí založení školy V pátek 28. 3. 2008 se v prostorách kostela Českobratrské

Dějepisná exkurze do Židovského muzea v Praze

Jednou z posledních akcí realizovaných v rámci projektů s židovskou tématikou byla jednodenní dějepisná exkurze studentů septimy dne 21. 5. 2008 do Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze.

Septimáni absolvovali workshop na téma „Antisemitismus“ a následně si prohlédli Pinkasovu synagogu a židovský hřbitov.

Vypracovala: Mgr. Martina Mlynářová (vyučují VO a dějepisu)

Page 16: LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O P S · Phil Bosmans Ohlédnutí za benefičním večerem k 15. výročí založení školy V pátek 28. 3. 2008 se v prostorách kostela Českobratrské
Page 17: LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O P S · Phil Bosmans Ohlédnutí za benefičním večerem k 15. výročí založení školy V pátek 28. 3. 2008 se v prostorách kostela Českobratrské

Studijní cesta za poznáním Velké Británie

13.dubna 2008 se vrátila skupina našich studentů pod vedením Mgr. Dany Šťastné ze studijní cesty za poznáním historie a současnosti Velké Británie.

Podívali se na řadu prehistorických míst, která jsou dodnes zahalena tajemstvím svého původu (Stonehenge, Silbury Hill, Avebury, Uffington horse), obdivovali římské lázně v Bath, navštívili jedno ze sídel královské rodiny - Windsor, v Oxfordu se procházeli místy, kde studovaly největší světové kapacity, v Londýně navštívili nejznámější památky.

Projeli se ale i červeným double deckerem, užili si neopakovatelnou atmosféru v Covent Garden, žasli nad Londýnem z obřího kola, procvičovali angličtinu v rodinách, kde byli ubytováni. Bylo to super, za rok jedeme zas!

Mgr. Dana Šťastná

Page 18: LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O P S · Phil Bosmans Ohlédnutí za benefičním večerem k 15. výročí založení školy V pátek 28. 3. 2008 se v prostorách kostela Českobratrské

Seznam studentů k 31. 6. 2008

1. Božoň Jakub 1. Bečička Robin 1. Bartoš Marek 1. Adamcová Martina2. Dombajová Anna-Marie 2. Bednářová Zuzana 2. Bělský Patrik 2. Cappanni Elia3. Holubář Bartoloměj 3. Bendlová Vendula 3. Cvrkal David 3. Faltusová Kristýna4. Hubálek Ondřej 4. Dombaj Josef 4. Krajčírová Monika 4. Halenka Jiří5. Jansová Agáta 5. Faltus Vojtěch 5. Machálek Daniel 5. Kavková Michaela6. Kotyza Václav 6. Hanzlová Alice 6. Majvald Tadeáš 6. Krkavec David7. Králíková Kateřina 7. Hubálková Eva 7. Murasová Lenka 7. Kubů Matouš8. Krejčí Martin 8. Kocourek Ondřej 8. Nepustil Daniel 8. Macháček Vít9. Kubová Andrea 9. Kopecká Kristýna 9. Papáček David 9. Matějíček Ivo10. Moravec Jiří 10. Kvapil Martin 10. Papáček Martin 10. Matějka Matěj11. Parish Alexandra Margaret 11. Lipenská Lenka 11. Ravlyk Šimon 11. Paďour Jiří12. Pecháček Filip 12. Marcinčín Daniel 12. Rozkot Jan 12. Papáčková Eva13. Polák Tomáš 13. Nyklesová Ludmila 13. Řeháková Lucie 13. Pecháček Martin14. Rusín Filip 14. Paďourová Klára 14. Skalický Erik 14. Řehák Adam15. Řehák Martin 15. Petrus Jakub 15. Skalický Ondřej 15. Vávrová Markéta16. Sýkorová Jitka 16. Riesner Jakub 16. Spurný Hynek 16. Venclová Martina17. Tarašková Tereza 17. Růčka Daniel 17. Švestková Soňa 17. Vítková Barbora18. Vencl Vojtěch 18. Stejskal Aleš 18. Tomek Jan19. Veselá Dominika 19. Šembera Karel

20. Tomková Kateřina21. Vágnerová Petra22. Vítek David23. Vodehnal Tomáš

prima sekunda tercie kvarta

1. Bartošová Markéta 1. Adam Ondřej 1. Abrahamová Karolína 1. Adamcová Marie2. Beranová Klára 2. Bartoš Adam 2. Berger Jan 2. Aligerová Hana3. Boháčová Zuzana 3. Bělský Radek 3. Berger Jonáš 3. Bot Marek4. Botová Anna 4. Dvořák Jakub 4. Davidová Romana 4. Čanda František5. Fabiánek Ondřej 5. Faltusová Veronika 5. Dolečková Tereza 5. Doleček Michal6. Hájková Kristýna 6. Formánek Karel 6. Dostálová Aneta 6. Kapounová Dagmar7. Juránková Lada 7. Hanzlová Kateřina 7. Halenka Jan 7. Kašparová Andrea8. Kašková Martina 8. Hýbl Ondřej 8. Horáková Aneta 8. Kožnar Jan9. Krajčírová Lucie 9. Jedlička Filip 9. Horkých Alex 9. Kubová Lucie10. Kristl Václav 10. Jurenka Jiří 10. Horová Lucie 10. Kvapil Jiří11. Lenčéš Marián 11. Kalát Jan 11. Kapounová Lenka 11. Moravcová Kateřina12. Maixnerová Lenka 12. Kaucká Lucie 12. Klaclová Milena 12. Nepustilová Zuzana13. Matějíková Lucie 13. Králík Martin 13. Krahulcová Nikola 13. Oliva Petr14. Mlčuchová Barbora 14. Lipenská Pavla 14. Krejsová Lucie 14. Purkertová Monika15. Motyčková Romana 15. Macháčková Kateřina 15. Marcinčín Martin 15. Skalický Lukáš16. Novotný Štěpán 16. Machálek Miroslav 16. Matějíček Tomáš 16. Švec Marek17. Purkert Michal 17. Maixner Vojtěch 17. Nováková Lada 17. Tomková Kristýna18. Stejskal Jiří 18. Moravec David 18. Ondráček Jan 18. Trulík Jakub19. Šembera Jiří 19. Musil Tomáš 19. Poláková Pavla 19. Vinterová Eliška20. Šplíchal Tomáš 20. Náhlíková Barbora 20. Provazník Jan21. Trýbová Adéla 21. Paďourová Zdislava 21. Shejbalová Tereza22. Vacková Eva 22. Papáček Radek 22. Sýkorová Andrea23. Vágnerová Pavlína 23. Příhoda Miroslav 23. Šťastná Dominika24. Vlček Jan 24. Riesnerová Denisa 24. Vacková Kateřina25. Dostálová Nikola 25. Tomková Markéta 25. Vanžura Michal

26. Vávra Vlastimil 26. Vlček Libor27. Žaloudková Vanda

kvinta sexta septima oktáva

Page 19: LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O P S · Phil Bosmans Ohlédnutí za benefičním večerem k 15. výročí založení školy V pátek 28. 3. 2008 se v prostorách kostela Českobratrské

To jsme my, studenti LSG... PRIMA

SEKUNDA

Page 20: LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O P S · Phil Bosmans Ohlédnutí za benefičním večerem k 15. výročí založení školy V pátek 28. 3. 2008 se v prostorách kostela Českobratrské

TERCIE

KVARTA

Page 21: LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O P S · Phil Bosmans Ohlédnutí za benefičním večerem k 15. výročí založení školy V pátek 28. 3. 2008 se v prostorách kostela Českobratrské

KVINTA

SEXTA

Page 22: LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O P S · Phil Bosmans Ohlédnutí za benefičním večerem k 15. výročí založení školy V pátek 28. 3. 2008 se v prostorách kostela Českobratrské

SEPTIMA

OKTÁVA

Page 23: LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O P S · Phil Bosmans Ohlédnutí za benefičním večerem k 15. výročí založení školy V pátek 28. 3. 2008 se v prostorách kostela Českobratrské
Page 24: LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O P S · Phil Bosmans Ohlédnutí za benefičním večerem k 15. výročí založení školy V pátek 28. 3. 2008 se v prostorách kostela Českobratrské

Za finanční a věcnou podporu děkujeme firmám:

Alberon Letohrad s.r.o.

CAPPA 2. s.r.o.

Chládek – Tintěra s.r.o.

Lékárna Laura

OEZ Letohrad s.r.o.

Z řad rodičů studentů manželům

Bergerovým, Vlčkovým a Žaloudkovým

Page 25: LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O P S · Phil Bosmans Ohlédnutí za benefičním večerem k 15. výročí založení školy V pátek 28. 3. 2008 se v prostorách kostela Českobratrské

Autoevaluace školy dle zákona č. 563/2004 (§ 9 a 10)

Výsledky:

1. celková vybavenost školy za uplynulý rok vzrostla Ø doplněny výkonnější počítače do kmenových tříd Ø rozšíření zasíťování školy – bezdrátové připojení v budově Ø nákup odborné literatury (mapy) Ø dovybavena nová učebna geografie Ø dokoupeny a instalovány nové verze programů pro učebnu informatiky Ø sborovna vybavena novým nábytkem (skříňový systém)

2. nedostatek prostor pro výuku dělených tříd (řešení závisí na situaci získání nových

prostor pro ZUŠ v Letohradě)

Průběh vzdělávání

Dodržování rozvrhu (včasné zahájení hodin) Začleňování jiných než frontálních metod výuky Četnost kurzů a mimoškolních aktivit organizovaných školou

Dodržen – nedodržen Začleňuje – nezačleňuje Počet uskutečněných akcí

Hospitace vedení školy v hodinách, namátkové kontroly ředitele školy Směrované otázky v dotazníku pro žáky a PS Záznamy o akci

Minimálně 1x ročně u jednotlivých pedagogů hospitace 1x za 2 roky dotazníkové šetření

Výsledky:

1. Včasné zahajování hodin bylo dle kontrol vedení školy ojediněle problematické; po upozornění napraveno

2. Zařazování nových (nefrontálních) metod do výuky je naplňováno ve většině vyučovaných předmětů;

3. Četnost kurzů organizovaných školou odpovídá dlouhodobému plánu akcí (spíše jej mírně překračuje); neosvědčilo se pořádání kurzů v posledním týdnu školního roku

4. Škola vyučovala dle ŠVP Otevřená škola v prvním, druhém, pátém a šestém ročníku v tzv. PILOTu G

Podmínky ke vzdělávání

Vybavenost školy Dostatek prostor

Dostatek prostor a pomůcek (učebnic) Četnost obnovy vybavení

Záznamy z inventarizace, podklady z dotazníkových šetření mezi PS a žáky

1x ročně inventarizace, 1x za 2 roky dotazníkové šetření

Page 26: LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O P S · Phil Bosmans Ohlédnutí za benefičním večerem k 15. výročí založení školy V pátek 28. 3. 2008 se v prostorách kostela Českobratrské

Podpora, spolupráce

Ekonomická podpora Spolupráce s rodiči (akce, typy na pomoc…) Podpora reprezentačních a mimoškolních aktivit žáků

Zavádění a četnost využívání stipendií Četnost kontaktů s rodiči Procento reprezentantů mezi žáky

Dokumentace hospodářky školy Záznamy TU Doklady o umístění na různých soutěžích

1x ročně 4x ročně průběžně

Výsledky:

1. Ekonomická podpora – nadále v platnosti Stipendijní řád; podíl vstupních stipendií je stabilně vysoký; potvrdila se motivace studentů formou prospěchového stipendia

2. Spolupráce s rodiči je na tradičně vysoké úrovni (viz. Záznamy ze čtvrtletních a

pololetních porad), Ø návštěvnost třídních schůzek je více než nadpoloviční; Ø četné soukromé návštěvy a konzultace rodičů s jednotlivými pedagogy; Ø účast rodičů na školních akcí, osobní pomoc při organizaci školního maturitního

plesu, kurzů, víkendových akcí; Ø velký ohlas měl Benefiční večer k 15. výročí založení školy (realizace za vydatné

pomoci ze strany SR a rodičů studentů) Ø s úspěchem se setkaly informační schůzky pro rodiče budoucích studentů Ø velmi pozitivně je hodnocen elektronický klasifikační systém a informace formou

www stránek Ø veřejnost začala využívat systém „otevřených seminářů“ – např. Totalitní systémy

3. Podpora reprezentačních a mimoškolních aktivit žáků: Ø Na škole studovalo v uplynulém školním roce 8 studentů registrovaných ve

Středisku juniorské reprezentace; doklady o umístění v soutěžích (oddíl Přehled akcí v této výroční zprávě) viz archiv školy a SCM

Ø dotvořen speciální studijní režim pro reprezentanty ze SCM; stává se častějším důvodem zájmu o studium na LSG o.p.s.

Ø Založen RAFT klub při LSG Letohrad; zatím dvě posádky soutěžní – vynikající umístění v republikových závodech

Výsledky vzdělávání

Průměrný prospěch žáka, třídy a celkově na nižším a vyšším stupni Výsledky MZ Úspěšnost při přijímání na VŠ

Stagnace, vzestupné či poklesové tendence Procentuální úspěšnost

Statistiky programu Bakalář

1x ročně, na konci školního roku

Page 27: LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O P S · Phil Bosmans Ohlédnutí za benefičním večerem k 15. výročí založení školy V pátek 28. 3. 2008 se v prostorách kostela Českobratrské

Výsledky: Viz předchozí (grafická) část výroční zprávy

Úroveň výsledků práce

školy

Dodržování schváleného plánu práce na daný školní rok Platební kázeň (dluhy na školném) Dodržování rozpočtu školy Sponzoring Využívání grantových schémat

Dodržen – nedodržen Výše nedoplatku na školném Množství sponzorů Počet využitých grantů

Rozbor dokumentace školy Výroční zpráva školy Zpráva auditora (Audit)

1x ročně (kontroly plateb školného minimálně 4x ročně)

Výsledky:

1. Plán práce na školní rok byl dodržen s malými, nepodstatnými změnami 2. Nedoplatky na školném za hodnocený školní rok jsou minimální 3. Výrok auditora – Bez výhrad 4. Byly realizovány první aktivity v rámci hospodářské činnosti školy (jazykové

vzdělávání, pronájmy učeben...) 5. Sponzoring byl na předpokládané úrovni - viz. Zpráva auditora 6. V hodnoceném období škola realizovala grant z ESF na projekt Virtuální předmětové

kabinety (dvouletý) a využívala prostředky ze 3 dalších grantů od různých poskytovatelů. Celkově bylo v tomto období podáno 9 grantových či projektových žádostí.

7. Škola se snaží vhodným využíváním prostor mimo dobu běžné výuky zvýšit povědomí o gymnáziu v okruhu letohradské veřejnosti;

Page 28: LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O P S · Phil Bosmans Ohlédnutí za benefičním večerem k 15. výročí založení školy V pátek 28. 3. 2008 se v prostorách kostela Českobratrské

Příloha k výroční zprávě školy ŠKOLA: Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s. ADRESA: Václavské nám. č.1, 561 51 Letohrad IČO: 25257340 IZO: 110 032 608 KÓD KKOV: 79 – 41 – K / 81 OBOR: gymnázium UČEBNÍ PLÁN: Generalizovaný učební plán pro gymnázia Školní vzdělávací program Otevřená škola (prima, sekunda, kvinta, sexta) DALŠÍ ORGÁNY ŠKOLY: Správní rada školy Rada rodičů Dozorčí rada Školská rada

Údaje o přijímacím řízení • Přijímací řízení do primy (osmileté studium)

Datum konání: 1. kolo 21. dubna 2008 2. kolo 29. dubna 2008 3. kolo 5. května 2008

Počet přihlášených: 17 Počet přijatých: 15

• Přijímací řízení do kvinty

Datum konání: 1. kolo 21. dubna 2008 2. kolo 29. dubna 2008

Počet přihlášených: 24 Počet přijatých: 15

Page 29: LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O P S · Phil Bosmans Ohlédnutí za benefičním večerem k 15. výročí založení školy V pátek 28. 3. 2008 se v prostorách kostela Českobratrské

Údaje o maturitních zkouškách • 1. termín

Datum konání: 26. – 29. května 2008 Celkem přihlášených: 19 Prospělo s vyznamenáním: 6 Nepřipuštěn: 0 Prospělo: 11

Neprospělo: 2

Podrobnosti o maturitní zkoušce viz Příloha (Závěrečná zkouška)

Výsledky kontrol a inspekcí Ve školním roce 2007 – 2008 neproběhla ve škole kontrola ČŠI. V tomto roce byl proveden nezávislý audit. Výrok – bez výhrad.

Page 30: LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O P S · Phil Bosmans Ohlédnutí za benefičním večerem k 15. výročí založení školy V pátek 28. 3. 2008 se v prostorách kostela Českobratrské

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

Třída Prospěli s vyzn.

Prospěli 1. p o l o l e t í

Nepros- pěli

Neklasi- fikováni

Prospěli s vyzn.

Prospěli Nepros- pěli

Neklasi- fikováni

2. p o l o l e t í

Přehled prospěchu ve školním roce 2007/08

42.10 1 57.89 0.00 0.00 52.63 47.36 0.00 0.00 % % % % % % % % Celkem v ročníku

57.89 42.10 0.00 0.00 52.63 47.36 0.00 0.00 % % % % % % % %

82.60 2 17.39 0.00 0.00 8.69 91.30 0.00 0.00 % % % % % % % % Celkem v ročníku

17.39 82.60 0.00 0.00 8.69 91.30 0.00 0.00 % % % % % % % %

94.44 3 5.55 0.00 0.00 11.11 83.33 5.55 0.00 % % % % % % % % Celkem v ročníku

5.55 94.44 0.00 0.00 11.11 83.33 5.55 0.00 % % % % % % % %

94.11 4 0.00 5.88 0.00 0.00 100.0 0.00 0.00 % % % % % % % % Celkem v ročníku

0.00 94.11 5.88 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 % % % % % % % %

100.0 5 0.00 0.00 0.00 4.00 96.00 0.00 0.00 % % % % % % % % Celkem v ročníku

0.00 100.00 0.00 0.00 4.00 96.00 0.00 0.00 % % % % % % % %

96.29 6 0.00 3.70 0.00 7.40 92.59 0.00 0.00 % % % % % % % % Celkem v ročníku

0.00 96.29 3.70 0.00 7.40 92.59 0.00 0.00 % % % % % % % %

69.23 7 30.76 0.00 0.00 34.61 65.38 0.00 0.00 % % % % % % % % Celkem v roèníku

30.76 69.23 0.00 0.00 34.61 65.38 0.00 0.00 % % % % % % % %

84.21 8 10.52 5.26 0.00 10.52 89.47 0.00 0.00 % % % % % % % % Celkem v ročníku

10.52 84.21 5.26 0.00 10.52 89.47 0.00 0.00 % % % % % % % %

Page 31: LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O P S · Phil Bosmans Ohlédnutí za benefičním večerem k 15. výročí založení školy V pátek 28. 3. 2008 se v prostorách kostela Českobratrské

V P 5 N absence na žáka celkem neomluv. třídní učitel z toho hodnocení snížená

známka Ch prospěch průměrný

žáků

Souhrnná statistika tříd

třída

zpracováno dne: 24. 3. 2009 2. pololetí školního roku 2007/08

49.05 1.410 - 10 9 - - Mgr. Formánková Dana 19 - 1 74.26 1.807 - 9 17 - - Bc. Bendl Pavel 26 - 7 50.78 1.943 - 2 17 - - Mgr. Krejčová Monika 19 - 8 53.86 1.989 - 2 21 - - Mgr. Machačný Marek 23 - 2 77.22 2.101 - 2 25 - - Mgr. Šemberová Vávrová 27 - 6 47.11 2.269 - 2 15 1 - Mgr. Kestřánková Lenka 18 - 3 84.23 2.348 1.06 0 17 - - Mgr. Šepsová Zuzana 17 2 (2+0) 4 75.36 2.400 0.68 1 24 - - Mgr. Mlynářová Martina 25 - 5

V - prospěl s vyznamenáním Legenda P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen

Třídy zahrnuté do přehledu: oktáva

Přehled prospěchu školy

Předmět Průměr Počet klasif. žáků

závěrečná zkouška zpracováno dne: 24. 3. 2009

Cj 2.789 Český jazyk a literatura 19 D 1.500 Dějepis 2 Z 2.200 Zeměpis 10 M 1.333 Matematika 6 Fy 2.000 Fyzika 2 Ch 1.000 Chemie 1 Bi 3.500 Biologie 2 Vv 1.000 Výtvarná výchova 1 ZSV 2.273 Základy společenských věd 11 IVT 1.000 Informatika a výpočetní technika 3 A 2.000 Angličtina 19 Celkový průměrný prospěch 2.17105 Stupeň hodnocení prospěchu

6 11

2

prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl

0 nehodnocen

Page 32: LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O P S · Phil Bosmans Ohlédnutí za benefičním večerem k 15. výročí založení školy V pátek 28. 3. 2008 se v prostorách kostela Českobratrské
Page 33: LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O P S · Phil Bosmans Ohlédnutí za benefičním večerem k 15. výročí založení školy V pátek 28. 3. 2008 se v prostorách kostela Českobratrské

Recommended