Home >Data & Analytics >New Media, Big Data, IoT aneb jak to je?!

New Media, Big Data, IoT aneb jak to je?!

Date post:15-Feb-2017
Category:
View:881 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • New Media, Big Data, IoT aneb jak to je?!27. 11. 2015 Josef lerka Socialbakers & Studia novch mdi FF UK

 • Co nas ek?

  1) Nov mdia

  2) Data, Informace a DIKW

  3) Big Data vs small data

  4) Demokratizace technologi (hw, sw a dal hav)

  5) Inforgov, kyborgov a jin hav

  6) Shrnut a zvr

 • 1. Nov mdiaAkademick zatek pro zatek

 • Manovich1. Princip seln reprezentace - Co znamen, e kad Novomediln dlo me bt vymezeno formln, matematicky. Napklad obraz nebo tvar lze popsat matematickou funkc, a z eho vyplv, e Novomediln dlo je pedmtem algoritmick manipulace. Uplatnnm vhodnho algoritmu meme napklad automaticky odstranit zrnitost z fotografie, vylepit jej kontrast, rozpoznat tvary nebo zmnit proporce. eeno ve zkratce, mdia se stvaj programovatelnmi.

 • Manovich

  2. Princip modularity, kterou Manovich popisuje takto: "Jednotliv prvky mdi, obrazy, zvuky, tvary i jednn jsou reprezentovny jako soubory diskrtnch vzork, a ji jde o pixely, mnohohelnky, voxely, znaky, skripty. Na vy rovni jsou tyto jednotky skldny do objekt, ale ponechvaj si svoj oddlenou identitu."

 • Manovich

  3. Princip automatizace jako dal z atribut novomedilnho dla vychz z selnho kdovn a modulrn struktury, kter umouj automatizovat adu operac pi vytven, manipulaci a pstupu k novm mdim. Lidsk intencionalita proto me bt z tvrho procesu alespo sten odstranna. Nejvce viditelnm je pro bnho ustnka medilnho svta efekt prohledvatelnosti obsahu, kter nejlpe reprezentuje vyhledva Google.

 • Manovich

  4. Princip variability novomedilnch artefakt vychz z pedchozch bod. Star mdia zahrnovala lidskho tvrce, kter osobn sestavoval prvky text, obraz nebo zvuk do urit kompozice, nebo sekvence. Tm, e byly uloeny do materilu, je jejich souslednost pevn dan. Me bt vytvoeno mnoho kopi pvodnho originlu, kter budou v souladu s logikou industriln spolenosti zcela identick. Nov mdia jsou naopak charakteristick svou variabilitou.

 • Manovich5. Princip pekdovn kdy Logika pota se vepisuje hluboko do kulturn rovn mdi ji z toho dvodu, e nov mdia jsou vytvena, roziovna, ukldna i archivovna dky potai. Zpsoby, ktermi potae formuj n svt, reprezentuj a zpstupuj data, klov operace ovldajc potaov programy () zkrtka ve, co meme oznait za ontologii, epistemologii a pragmatiku potae, to ve ovlivuje kulturn rove novch mdi, jejich organizaci, nov nry, ale tak obsah.

 • 2. Data a informaceA jet k tom pyramida.

 • Data a informace

  "Informace je njak odlinost, kter vytv rozdl." (MacKay, 1969)

  "Informace je (...) rozdl, kter dl rozdl." (Bateson, 1973)

 • Data (smioticky)

  A sign, or representamen, is something which stands to somebody for something in some respect or capacity. (Peirce)

 • Peirceovsk typologie

  znak (sign), jeho Objekt a jeho interpretant

  smiosis je innost, kter spojuje Z-O-I

  smiosis je potencionln nekonen

  komplexn systm znak

  nejznmj ikon, index, symbol

 • Ikon a index

  Ikon je znak, kter se vztahuje k Objektu a denotuje ho jen dky svm vlastnm rysm, kter m bez ohledu na to, zda njak Objekt skuten existuje anebo ne.

  Index je znak, kter se vztahuje na Objekt a denotuje ho tm, e je jm skuten ovlivnn. Pkladem indexu je klepn na dvee.

  Ikony ani indexy vak nic netvrd, nbr ukazuj.

 • Symbol

  Symbol je znak, kter se vztahuje k Objektu a denotuje ho dky zkonu, vtinou asociaci veobecn ideje a tento zkon zpsobuje interpretaci. Jinmi slovy znak tu nem vztah ani podobnosti a ani faktick souvislosti, ale jaksi znaky pravidla, kter nm umouje spojen mezi jinak nespojitmi vcmi.

 • Co jsou dataData jsou symbolick (konvenn) vyjden index skutenosti, u obsahuj urit pohled. Ale nic nekaj.

  Symbolinost je to, co umouje jejich uloen.

  Mra konvennosti pak to, co umouje jejich komunikaci.

  Rozdl je v tomto ppad psoben.

  Jde jen o doplnn Floridiho.

 • 3. Big data/small dataA popojedeme.

 • Big Data

  pojem pochz z oblasti zpracovn digitlnch dat

  Pvodn: Termn "Big Data" se vztahuje na soubory dat, jejich velikost je za schopnost typickch softwarovch nstroj je zachytit, ukldat, spravovat a analyzovat. (McKinsey, 2011)

 • Big Data - 3V a 1VDnes spe draz na jejich komplexnost:

  volume (objem) dat narst exponenciln.

  velocity (rychlost) Objevuj se lohy vyadujc okamit zpracovn velkho objemu prbn vznikajcch dat. (kamery, sociln st)

  variety (rznorodost, variabilnost) krom obvyklch strukturovanch dat jde o lohy pro zpracovn nestrukturovanch text, ale i rznch typ multimedilnch dat.

 • Big Data - 3V a 1V

  veracity (vrohodnost) nejist vrohodnost dat v dsledku jejich nekonzistence, neplnosti, nejasnosti a podobn. Vhodnm pkladem mohou bt daje erpan z komunikace na socilnch stch.

 • Zmna clesmall data - obvykle byly designovny pro odpov na njak konkrtn otzky, udrovaly se v agregacch

  Big Data - obvykle existuje jen rmcov pedstava o monostech vyuit, draz je proto kladen na skladovn co nejni granularity data

  (Berman, Jules J.: Principles of big data : preparing, sharing, and analyzing complex information. 2013)

 • Zmna cle

  dnes u nem smysl mluvit o big datech ve smyslu velikosti pojme spe mluvit o tom, e mme data vechny

  exploran analza je levn, stejn jako loit

  nikdy nev k emu se to bude hodit

  zsadn dsledky pro klasickou statistiku

 • 4. Demokratizace technologidnej obd nen zadarmo, ale..

 • 5. Inforgov, kyborgov a jin Nkolik ppadovch studi. A taky trochu o penzch.

 • sbrme wiika

 • A pklady z obchodu

 • Tracking

  trackovn balk pomoc men prosted v nm se pepravuj

  intergrovan ji v roce 2004 pes WAP

  bezdrtov pstupy k zazen pro kurry

  neustl vyhodnocovn dat

 • Zavazadla

  130 000 000 odbavench zavazadel ron v systmu

  umouje cestujcm pm sledovn toho, kde zavazadla jsou

  mobiln aplikace pro sledovn m ji 11.000.000 staen

 • UPS

  4 miliardy zsilek s 100.000 automobil

  Dky GPS trackerm v autech a analze dat optimalizuj trasy dopravy

  Do letonho roku uetili 39 milion gallon pohonu

 • Zdravotnictv

  Quantified Self

  Dartmouth-Hitchcock revolutionizes the U.S. healthcare system

  https://www.youtube.com/embed/-wVeHZNn8aU

  https://www.youtube.com/embed/-wVeHZNn8aU

 • Chicago

  instalace mk ve mst pro men zneiten ovzdu, intenzity osvtlen, sly zvuku, intenzity mobiln komunikace a nsledn lep plnovan investic

 • 6. ZvrTohle byl realismus, mon piel as na surrealismus.

 • Vechnu moc imaginaci!

 • Dkuji za pozornost!@josefslerka

Embed Size (px)
Recommended