+ All Categories
Home > Documents > úplně nové informace - Unipetrol · 2013. 8. 4. · 1,1 miliardy zlotých (1 PLN = 6,56 Kč),...

úplně nové informace - Unipetrol · 2013. 8. 4. · 1,1 miliardy zlotých (1 PLN = 6,56 Kč),...

Date post: 19-Jan-2021
Category:
Author: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 12 /12
ČÍSLO 4 / DUBEN 2010 / ROČNÍK 4 NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL úplně nové informace ÚVODNÍK Společnost Počet pracovních úrazů I–III 2010 2009 2008 Unipetrol 0 0 0 Unipetrol RPA 1 5 0 Unipetrol Doprava 0 1 2 Unipetrol Services 0 0 0 Paramo 2 2 3 Benzina 0 0 0 Česká rafinérská 0 3 1 AKTUÁLNÍ KURZ AKCIÍ UNIPETROLU Index PX 1196,80 162,20 Kč 39,5 % 8,2 % 5,1 % 19,7 % Unipetrol kurz k 31. 3. 2010 změna od zač. roku změna za měsíc V přehledu se sledují pracovní úrazy s absencí delší než tři kalendářní dny a smrtelné pracovní úrazy u vybraných společností skupiny Unipetrol. V březnu 2010 byl v rámci skupiny zaznamenán jeden takto klasifikovaný úraz. BEZPEČNOST PRÁCE VE SKUPINĚ Unipetrol podepsal smlouvu o prodeji Celia Studenti o práci v chemii zájem mají Právní a finanční poradna Co prozrazuje oktanové číslo? str. 2 str. 3 str. 9 str. 5 Jan Martínek, vedoucí odboru vnitřní a vnější komunikace, Unipetrol Services ČÍSLO MĚSÍCE Tým Unipetrolu ve složení Konečný, Culek, Šrautová a Zbuzek vybojoval v Hervis ½Maratonu výborné 35. místo z 247 štafet, které proběhly cílem. Více na straně 11. 35 Ondřej Kareta, ředitel úseku IT Unipetrolu Services, upozornil při prezentaci zejména na stěžejní projekt roku 2010 – upgrade SAP R/3. Již byl zahájen a bude se na něm podílet kromě zaměstnanců útvaru IT a dodavatele – firmy Accenture – kolem 80 zaměstnanců dceřiných společností skupiny Unipetrol coby klíčových uživatelů systému. Soutěž o nejhezčí kraslici Velikonoce hned po Vánocích řadíme k našim nejoblíbenějším svátkům. K jaru pak patří mazanec i beránek, pletení pomlázek a samozřejmě zdo- bení vajec. A právě soutěž o nejhezčí kraslici uspořádaly UNI noviny. Ze za- slaných výtvorů porota vybrala a drob- né ceny dostanou – Ivana Týcová, Lud- mila Machová (Unipetrol RPA), Monika Ježková (Česká rafinérská), Daniela Hlinovská (Unipetrol), Jitka Pitínová, Jan Martínek a Miroslav Mertl (Unipet- rol Services). AKTUALITA AKTUALITA „Kulatý stůl“ bilancoval rok 2009 Unipetrol Services (rt) – Ke skládání účtů a informování o budoucích pro- jektech by se dal přirovnat „kulatý stůl“ Unipetrolu Services. Organizace, která byla založena v roce 2007, aby ostatním ve skupině Unipetrol posky- tovala transakční a expertní služby. OBDOBÍ ÚSPOR A NOVÝCH ŘEŠENÍ Jednou za čtvrt roku se proto setkávají za pomyslným kulatým stolem zástupci těch, kdo služby poskytují, i těch, kdo si je objednávají. Jednatel Unipetrolu Servi- ces Karel Surma zhodnotil na nedávném setkání 3. března uplynulý rok a jeho ko- legové pak přidali další detaily. Obě stra- ny si dobře uvědomovaly, že rok 2009 se nesl ve znamení úspor. Šetřilo se i na vý- dajích Unipetrolu Services, některé plá- nované akce se neuskutečnily, jiné jen v úsporném rozsahu, pro řadu externích služeb získal Unipetrol Services slevy a zajímavější nabídky, hodně se ušetřilo na režijních a osobních nákladech. Proto mohlo být vráceno z přebytku hospoda- ření Unipetrolu Services firmám ve skupi- ně, jež odebírají služby, celkem 102,5 mi- lionu korun. „Toto období nás ale záro- veň naučilo, jak zvýšit efektivitu práce, dělat věci levněji a s menším počtem lidí, jak úsporněji nakupovat služby, jak ko- munikovat se svým okolím, abychom zlepšovali své renomé,“ poznamenal na závěr Karel Surma. ROK 2010 VE ZNAMENÍ IT ZMĚN Rok 2009 zhodnotila ze své pozice fi- nanční ředitelka Unipetrolu Services Lud- mila Kameníčková a Ondřej Kareta, ředi- tel úseku informačních technologií, zase připomněl některé důležité loňské pro- jekty. Zaměřil se však hlavně na stěžejní úkoly letošního roku. K nim patří v první řadě přechod na vyšší verzi neboli upgra- de systému SAP R/3, který je v provozu v Unipetrolu s různými obměnami již od roku 1998. „Tato rozsáhlá akce letos za- městná desítky lidí ve všech firmách sku- piny a zajistí plynulý přechod do příštího roku bez ztráty přístupu k databázím, na které jsme zvyklí,“ dodal Ondřej Kareta z Unipetrolu Services. K dalším letošním projektům bude v rámci standardizace s PKN Orlen patřit změna e-mailového prostředí z Lotus Notes na Exchange jako plně centralizované řešení, umístě- né v Polsku, a realizace studie proveditel- nosti rozvoje telefonní ústředny v areálu Unipetrolu RPA v Záluží. KULATÝ STŮL JE ŽÁDANÝ „Kulatý stůl slouží většinou k získání vše- obecného přehledu o projektech, aktivi- tách a nákladech, detaily pak řeší mana- žeři jednotlivých útvarů se zástupci inter- ních klientů mezi sebou,“ zdůraznil Karel Surma. Přímému kontaktu a okamžitému Pokračování na straně 4 JARNÍ Všimli jste si? Je to tady! Ledové a mís- ty i mrazivé sevření zimy polevilo. Dlou- hé noci se zkracují, zazelenala se trá- va a s jarem jsme oslavili i letošní Veli- konoce. Co vaše kraslice, jak jste uspě- li? Že jste je neposlali? To přicházíte o hodně. Nejde ani tak o cenu, ta tu pl- nila jen symbolickou úlohu, ale že jste nepodpořili tuto myšlenku. Dobrá, do- stanete další příležitost. Co říkáte tře- ba nápadu zahrát si společně bowling nebo třeba pétan- que? I to bude možné a už mů- žete dávat do- hromady čtyř- členné týmy. Ale nako- nec přece jen k ob- sahu – nepřehlédněte upozornění na začátek prodeje společnosti Celio, která se zabývá odpadovým hospodář- stvím, nepřehlédněte akce Benziny ani informace o novém sapu, o Rackovi, o novém dodavateli pracovních oděvů. I tentokrát vám radí právník a finanč- ník. A možná se zase budou prodávat výrobky z aplikační haly v Záluží na pe- trochemii. Hezké čtení!
Transcript
 • Č Í S L O 4 / D U B E N 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4

  NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL

  úplně nové informace

  ÚVODNÍK

  Společnost Počet pracovních úrazů I–III 2010 2009 2008

  Unipetrol 0 0 0Unipetrol RPA 1 5 0Unipetrol Doprava 0 1 2Unipetrol Services 0 0 0Paramo 2 2 3Benzina 0 0 0Česká rafi nérská 0 3 1

  AKTUÁLNÍ KURZ AKCIÍ UNIPETROLU

  Index PX

  1196,80162,20 Kč

  39,5 %8,2 %

  5,1 %19,7 %

  Unipetrolkurz k 31. 3. 2010

  změnaod zač. roku

  změnaza měsíc

  V přehledu se sledují pracovní úrazy s absencí delší než tři kalendářní dny a smrtelné pracovní úrazy u vybraných společností skupiny Unipetrol. V březnu 2010 byl v rámci skupiny zaznamenán jeden takto klasifi kovaný úraz.

  BEZPEČNOST PRÁCE VE SKUPINĚ

  Unipetrol podepsal smlouvu o prodeji Celia

  Studenti o práci v chemii zájem mají

  Právní a fi nanční poradnaCo prozrazuje oktanové číslo?

  str. 2 str. 3 str. 9str. 5

  Jan Martínek,vedoucí odboru vnitřní a vnější komunikace,Unipetrol Services

  ČÍSLO MĚSÍCE

  Tým Unipetrolu ve složení Konečný, Culek, Šrautová a Zbuzek vybojoval v Hervis ½Maratonu výborné 35. místo z 247 štafet, které proběhly cílem. Více na straně 11.

  35

  Ondřej Kareta, ředitel úseku IT Unipetrolu Services, upozornil při prezentaci zejména na stěžejní projekt roku 2010 – upgrade SAP R/3. Již byl zahájen a bude se na něm podílet kromě zaměstnanců útvaru IT a dodavatele – fi rmy Accenture – kolem 80 zaměstnanců dceřiných společností skupiny Unipetrol coby klíčových uživatelů systému.

  Soutěž o nejhezčí krasliciVelikonoce hned po Vánocích řadíme k našim nejoblíbenějším svátkům. K jaru pak patří mazanec i beránek, pletení pomlázek a samozřejmě zdo-bení vajec. A právě soutěž o nejhezčí kraslici uspořádaly UNI noviny. Ze za-slaných výtvorů porota vybrala a drob-né ceny dostanou – Ivana Týcová, Lud-mila Machová (Unipetrol RPA), Monika Ježková (Česká rafinérská), Daniela Hlinovská (Unipetrol), Jitka Pitínová, Jan Martínek a Miroslav Mertl (Unipet-rol Services).

  AKTUALITA AKTUALITA

  „Kulatý stůl“ bilancoval rok 2009 Unipetrol Services (rt) – Ke skládání účtů a informování o budoucích pro-jektech by se dal přirovnat „kulatý stůl“ Unipetrolu Services. Organizace, která byla založena v roce 2007, aby ostatním ve skupině Unipetrol posky-tovala transakční a expertní služby.

  OBDOBÍ ÚSPOR A NOVÝCH ŘEŠENÍJednou za čtvrt roku se proto setkávají za pomyslným kulatým stolem zástupci těch, kdo služby poskytují, i těch, kdo si je objednávají. Jednatel Unipetrolu Servi-ces Karel Surma zhodnotil na nedávném setkání 3. března uplynulý rok a jeho ko-legové pak přidali další detaily. Obě stra-ny si dobře uvědomovaly, že rok 2009 se nesl ve znamení úspor. Šetřilo se i na vý-dajích Unipetrolu Services, některé plá-nované akce se neuskutečnily, jiné jen v úsporném rozsahu, pro řadu externích služeb získal Unipetrol Services slevy a zajímavější nabídky, hodně se ušetřilo

  na režijních a osobních nákladech. Proto mohlo být vráceno z přebytku hospoda-ření Unipetrolu Services firmám ve skupi-ně, jež odebírají služby, celkem 102,5 mi-lionu korun. „Toto období nás ale záro-veň naučilo, jak zvýšit efektivitu práce, dělat věci levněji a s menším počtem lidí, jak úsporněji nakupovat služby, jak ko-munikovat se svým okolím, abychom zlepšovali své renomé,“ poznamenal na závěr Karel Surma.

  ROK 2010 VE ZNAMENÍ IT ZMĚNRok 2009 zhodnotila ze své pozice fi-nanční ředitelka Unipetrolu Services Lud-mila Kameníčková a Ondřej Kareta, ředi-tel úseku informačních technologií, zase připomněl některé důležité loňské pro-jekty. Zaměřil se však hlavně na stěžejní úkoly letošního roku. K nim patří v první řadě přechod na vyšší verzi neboli upgra-de systému SAP R/3, který je v provozu v Unipetrolu s různými obměnami již od

  roku 1998. „Tato rozsáhlá akce letos za-městná desítky lidí ve všech firmách sku-piny a zajistí plynulý přechod do příštího roku bez ztráty přístupu k databázím, na které jsme zvyklí,“ dodal Ondřej Kareta z Unipetrolu Services. K dalším letošním projektům bude v rámci standardizace s PKN Orlen patřit změna e-mailového prostředí z Lotus Notes na Exchange jako plně centralizované řešení, umístě-né v Polsku, a realizace studie proveditel-nosti rozvoje telefonní ústředny v areálu Unipetrolu RPA v Záluží.

  KULATÝ STŮL JE ŽÁDANÝ„Kulatý stůl slouží většinou k získání vše-obecného přehledu o projektech, aktivi-tách a nákladech, detaily pak řeší mana-žeři jednotlivých útvarů se zástupci inter-ních klientů mezi sebou,“ zdůraznil Karel Surma. Přímému kontaktu a okamžitému

  Pokračování na straně 4

  JARNÍVšimli jste si? Je to tady! Ledové a mís-ty i mrazivé sevření zimy polevilo. Dlou-hé noci se zkracují, zazelenala se trá-va a s jarem jsme oslavili i letošní Veli-konoce. Co vaše kraslice, jak jste uspě-li? Že jste je neposlali? To přicházíte o hodně. Nejde ani tak o cenu, ta tu pl-nila jen symbolickou úlohu, ale že jste nepodpořili tuto myšlenku. Dobrá, do-stanete další příležitost. Co říkáte tře-ba nápadu zahrát si společně bowling nebo třeba pétan-que? I to bude možné a už mů-žete dávat do-hromady čtyř-členné týmy. Ale nako-nec přece jen k ob-

  sahu – nepřehlédněte upozornění na začátek prodeje společnosti Celio, která se zabývá odpadovým hospodář-stvím, nepřehlédněte akce Benziny ani informace o novém sapu, o Rackovi, o novém dodavateli pracovních oděvů. I tentokrát vám radí právník a finanč-ník. A možná se zase budou prodávat výrobky z aplikační haly v Záluží na pe-trochemii. Hezké čtení!

 • 2

  N O V I N Y Z A M Ě S T N A N C Ů S K U P I N Y U N I P E T R O L D U B E N 2 0 1 0

  PŘEDSTAVUJEME

  Tisková konference PKN Orlen se konala v prostorách Varšavské burzy cenných papírů.

  Jednání v takzvané velké zasedací místnosti Unipetrolu RPA řídil JUDr. Jiří Hošek, ředitel právního úseku Unipetrolu, ale úvod do nové koncepce segmentové organizace právní služby v rámci skupiny přednesl Piotr Chełmiński, předseda představenstva a generální ředitel Unipetrolu.

  Z PKN ORLEN

  Hospodářské výsledky PKN Orlen za rok 2009

  Vedení se bude scházet s odbory každé čtvrtletí

  Unipetrol Services má nového jednatele

  Unipetrol prodává podíl v Celiu

  PKN Orlen (nat) – Společnost PKN Orlen dosáhla vloni provozního zisku (EBIT) 1,1 miliardy zlotých (1 PLN = 6,56 Kč), což představuje nárůst o 45 procent ve srovnání s rokem 2008. Čistý zisk činil 1,3 miliardy PLN (v roce 2008 koncern vykázal ztrátu 0,61 miliardy PLN). Zvláště dobré výsledky vygeneroval maloob-chodní segment – výsledek EBIT byl vyšší o 37 procent než v předchozím roce a tržby na čerpacích stanicích vzrostly o šest procent.

  Společnost PKN Orlen naplnila strategic-ký cíl, kterým bylo uzavřít nové dlouho-dobé termíny na dodávky ropy. V důsled-ku uskutečněných jednání došlo k podpisu finančně výhodných smluv. Hodnota kon-traktů dosáhla přibližně 45 miliard zlo-tých, což je na polském trhu historický vý-sledek. Zcela novým a klíčovým prvkem ve srovnání s dřívějšími smlouvami jsou zá-ruky plné bezpečnosti dodávek.

  „Naše společnost ukončila těžký rok s vel-mi dobrými výsledky. Realizovali jsme všechny prioritní úkoly. Snížení zadlužení o 2,3 miliardy PLN ve srovnání s rokem 2008 je obrovský úspěch vzhledem k his-toricky nejobtížnějším makroekonomic-kým podmínkám. Díky tomu jsme splnili požadavky úvěrových smluv.

  Těchto výsledků jsme byli schopni dosáh-nout díky odhodlání a efektivní realizaci balíčku optimalizačních programů. V tom-to roce se soustředíme na další zlepšová-ní efektivity, na rozvojové investice a na tvorbu nových segmentů,“ řekl noviná-řům Jacek Krawiec, předseda představen-stva PKN Orlen.

  Právníci skupiny sjednocují pracovní postupyUnipetrol (pr) – Začátkem března se před jednáním pravidelného právního výboru sešli – tentokrát v Chemparku Záluží – právníci skupiny Unipetrol s předsedou představenstva a generál-ním ředitelem Unipetrolu Piotrem Cheł-mińským, dalšími členy vedení a jed-nateli Unipetrolu Services a Unipetro-lu RPA. Přestože se většina právníků již v rámci své pracovní činnosti s pří-tomnými členy vedení mnohokrát vidě-la a jednala s nimi, setkání právníků ze všech dceřiných společností s vedením v takové sestavě a s tak významným programem se uskutečnilo poprvé. Dří-ve se již právníci skupiny sešli, kromě obvyklé pražské destinace, i v Paramu.

  V úvodu ředitel právního oddělení Uni-petrolu Jiří Hošek připomněl hlavní téma březnového setkání – diskusi o nově za-mýšlené organizaci právní služby ve skupi-ně Unipetrol. Seznámil své kolegy s návr-hem organizačního schématu personální-ho obsazení právních oddělení. Informaci o nové koncepci segmentové organiza-ce právní služby prezentoval Piotr Cheł-miński. Hlavním účelem nové organiza-ce právní služby je její věcné a organizač-ní propojení na segmentové řízení v rámci

  celého Unipetrolu a sjednocení pracovních postupů a informačních toků při zabezpe-čování právních zájmů jednotlivých společ-ností ve skupině. Cílem je větší efektivita řízení právních služeb a v neposlední řadě i účinnější využití potenciálu znalostí práv-níků z jednotlivých podniků Unipetrolu.

  Dá se očekávat, že projednávaná témata vyvolají mezi právníky hlubší a věcnou

  diskusi teprve s konkrétními kroky nové organizace. „Po skončení setkání s vede-ním se právní výbor věnoval plánovanému programu, například jednotnému systému udělování plných mocí, workflow (oběh) smluv, přípravě výročních zpráv, možné re-vizi podpisových řádů a aktuálnímu stavu významných sporů,“ nastínil další téma-ta Michal Kurka, vedoucí právního odboru Unipetrolu RPA.

  Rok 2009 byl z hlediska makroekonomic-kých podmínek nejtěžším obdobím v dě-jinách koncernu. Jednou z největších vý-zev v tomto období byl bezpochyby znač-ný pokles rafinerské marže a diferenciálu. Díky okamžitému spuštění balíčku pro-gramů pro zlepšení efektivity se však po-dařilo negativní vliv krize značně omezit a PKN Orlen tak získal další peněžní pro-středky ve výši šesti miliard zlotých.

  ZAJÍMAVOST

  AKTUALITA

  ZAJÍMAVOST

  Unipetrol (pr) – Předseda představenstva a generální ředitel Unipetrolu Piotr Cheł-miński se začátkem března spolu s perso-nálním ředitelem Unipetrolu Krzysztofem Łozińským sešel v Unipetrol RPA s předse-dy odborových organizací podniků skupiny Unipetrol. Mezi nimi nechyběl ani předse-da odborového svazu ECHO Zdeněk Černý. Hovořilo se o personálních otázkách (s dal-ší restrukturalizací se počítá), o kolektivním vyjednávání, bezpečnosti práce, kterou Piotr Chełmiński řadí na první místo v pri-oritách řízení firmy. Odboráře zajímal i roz-

  voj skupiny Unipetrol, proto se ptali na při-pravované investice. Piotr Chełmiński od-pověděl, že současná finanční situace není snadná, proto se bude každá investice nut-ná pro rozvoj společnosti důkladně zvažo-vat. Předsedovi odborového svazu ECHO Zdeňku Černému se tato věcná diskuse za-mlouvala, poděkoval za tento dialog s od-bory, nabídl vedení Unipetrolu pomoc při zvládání nesnadné ekonomické situace a navrhl, aby se podobná jednání konala pravidelně ve čtvrtletních intervalech. Ge-nerální ředitel Unipetrolu souhlasil.

  Unipetrol (pr) – Novým jednatelem Unipetrolu Services se stal ředitel oddělení IT (CIO) z PKN Orlen Marek Frącki-ewicz.

  Představenstvo Unipet-rolu tuto změnu schválilo 24. března ve vedení dce-řiné společnosti. Unipetrol Services má po této změně čtyři jednatele. Kromě nově jmenovaného jimi zůstávají W. Ostrowski, K. Surma a R. Warpechowski.

  Diplom inženýra pozemního stavitelství získal M. Frąckiewicz na Vysokém učení

  technickém v Gdaňsku a v rámci programu Tem-pus pak ještě titul magist-ra ochrany životního prostředí na univerzitách v Berlíně a v Dánsku. Poté pracoval v nadnárodních firmách ve funkcích ředi-tele oddělení obchodní-ho poradenství (Deloitte/Deloitte Consulting), ředi-tele IT a organizace ve fir-mách Brau Union Polska a Vattenfall a ve firmě Vat-

  tenfall Business Services Poland vykonával i post člena dozorčí rady. V listopadu 2008 nastoupil do PKN Orlen do funkce ředitele oddělení informačních technologií.

  „Prodej Celia je v souladu s našimi stra-tegickými záměry. Unipetrol se chce ještě více zaměřit na klíčové obory svého pod-nikání. Odpadové hospodářství mezi ně nepatří,” vysvětlil důvod prodeje před-seda představenstva a generální ředitel Unipetrolu Piotr Chełmiński.

  Kupujícími jsou belgická společnost B.E. Fin a firma Ticatanor. Po ukončení trans-akce budou mít oba kupující stejný podíl.

  Unipetrol a Unipetrol RPA dosud vlast-ní dohromady 51,06 procenta akcií spo-lečnosti Celio, firma B.E. Fin zbytek. Pod-le smlouvy 24. března uzavřené získá B.E. Fin dalších 1,06 procenta, Ticatanor 50 procent. Transakce podléhá schvá-lení valnou hromadou Celia, která se koná v dubnu. Celio, které bylo založe-no v roce 1993, loni utržilo za své služby 97,3 milionu korun. Zaměstnává 34 pra-covníků.

  Marek Frąckiewicz

  Generální ředitel Unipetrolu Piotr Chełmiński podepisuje smlouvu o prodeji Celia..

  Unipetrol (pr) – Dvě společnosti skupiny schválily prodej akcií fi rmy Celio, která se zabývá odpadovým hospodářstvím. Převod se plánuje na duben.

 • 3

  N O V I N Y Z A M Ě S T N A N C Ů S K U P I N Y U N I P E T R O L D U B E N 2 0 1 0

  ŠANCE PRO VYSOKOŠKOLÁKY

  Unipetrol opět nabízí vysokoškolákům možnost získat praxi

  Unipetrol Services (ir) – V posledních letech se stalo pravidlem, že se pod-niky skupiny Unipetrol zúčastňují se-tkání zástupců fi rem z celé ČR s vyso-koškoláky. Cílem je umožnit součas-ným i budoucím absolventům získat odpovídající zaměstnání. V prosto-rách Univerzity Pardubice se Kontakt 2010 konal 10. března.

  Nalézt vhodné zaměstnání, které by spl-ňovalo představy o uplatnění právě dosa-ženého vzdělání na počátku profesní ka-riéry a o startu do nové etapy osobního života, nemusí být pro čerstvé absolven-ty vysoké školy vždy snadné. Podobně ani pro zaměstnavatele není získání vhodných adeptů na uvolněná či nově vytvářená pracovní místa vždy zcela jed-noduchou záležitostí. „Jednou z možnos-tí, jak hledání usnadnit, jsou organizova-

  né akce, na kterých mají obě strany pří-ležitost vzájemně se informovat o svých představách, záměrech i možnostech a navázat důležité kontakty,“ uvedla Ga-briela Perglová z Unipetrolu Services, kte-rá patřila do čtyřčlenného týmu zastupu-jícího naši skupinu.

  Návštěvníci Kontaktu 2010 se mohli na jednom místě setkat se zástupci firem z různých oblastí ekonomiky. „Společnos-ti skupiny Unipetrol jsme představili stu-dentům při individuálních setkáních v na-šem propagačním stánku. Nastínili jsme jim požadavky a upozornili je i na odliš-nosti těžké chemie a na zvyklosti v našich firmách. Zájemci se mohli prostřednictvím prezentace v přednáškové místnosti také dozvědět, co skupina Unipetrol absolven-tům nabízí. Shromažďovali jsme i kon-taktní údaje potenciálních zájemců o prá-

  ci a drobnými cenami odměňovali účastníky krátkého testu, jehož otáz-ky jsme zaměřili převážně na naši skupinu,“ doplnila Kateřina Šílová, perso-nální manažerka Unipetrolu Services.

  V porovnání s minulými lety bylo viditel-né, že recese dopadla i mezi vysokoško-láky. „Již nepřicházeli s přemrštěnými po-žadavky a představami o nabídce pra-covních příležitostí,“ dodala další členka skupiny Petra Pachmanová z Unipetrolu Services. Čím se letošní Kontakt od minu-lých odlišoval, byl zájem o nabízené pra-covní pozice u mladších studentů, nejen těch, co univerzitu pomalu dokončují. Zjišťovali situaci na trhu práce, aby se podle toho mohli rozhodnout při výběru svého studijního oboru. „Jedna ze stu-dentek se zajímala, zda by uspěla jako žena v pozici technologa,“ připojila pří-

  V prostorách Univerzity Pardubice se Kontakt 2010 konal 10. března, pohled na stánek Unipetrolu.

  klad Gabriela Perglová. Několik dotazů na uplatnění přišlo i od budoucích absol-ventů doktorandských oborů. Ti se kupo-divu setkávají s nezájmem některých fi-rem o jejich uplatnění. Důvodem je jejich údajná „překvalifikovanost“. „Ujistili jsme je, že Unipetrol k dané otázce takto nepřistupuje. My máme spíše obavu, jest-li jim budeme umět nabídnout dostateč-ně lákavou pracovní příležitost,“ uzavře-la Gabriela Perglová.

  Vzhledem k tomu, že se veletrh konal v Pardubicích, spousta dotazů, na kte-ré odpovídal personální manažer Para-ma Tomáš Krejčík, se týkala této společ-nosti. Paramo účastí na Kontaktu 2010 otevřeně deklaruje zájem o mladé talen-ty a schopné a nadějné vysokoškoláky. Zároveň na sebe upozorňuje jako na vý-znamného regionálního zaměstnavatele, který má zájem o to, dát příležitost mla-dým lidem bez větších pracovních zku-šeností, kteří stojí na prahu své profes-ní dráhy. „Vedle příležitosti uplatnit se v rámci Junior programu nabízí Pa-ramo studentům rovněž mož-nosti spolupráce na diplo-mových pracích, od-

  borných stážích a praxích. Každoroč-ně je zájem studen-tů – a mohu potvrdit, že náš stánek tradičně patří k těm nejnavště-vovanějším – o mož-nosti, které Paramo i celá skupina Unipe-trol nabízí, skutečně vysoký. To je jasným důkazem, že tato akce není zbytečná a má svůj smysl,“ do-plnil Tomáš Krejčík.

  Na účastníky Kontaktu 2010 v pro-storách Univerzity Pardubice čekala

  i přednáška na téma „Jak úspěšně zvlád-nout přijímací pohovor“. Pro studenty a ostatní návštěvníky akce byl rovněž při-praven katalog plný základních informa-cí o zúčastněných firmách, který studen-tům může pomoci při jejich rozhodování o volbě budoucího povolání.

  Obdobná akce, které se rovněž zúčastní zá-stupci skupiny Unipetrol, se koná 13. dub-na pro studenty VŠCHT Praha.

  AKTUALITA

  Organizace a řízení prodeje olejů se začínají měnit

  Natankujte energii na čerpacích stanicích Benzina a vyhrajte

  Paramo (ji) – Pardubická rafi nerie začíná psát novou kapitolu svých aktivit na trhu motorových olejů.

  Mozaiku dat a informací bude mít obchodní tým Parama již brzy složenou. Cílů, kterých chce dosáhnout, je hned několik. Jedná se především o prosazení Mogulu jako silné domácí značky v autorizovaných autoservi-sech, upevnění pozice na trhu s průmyslo-vými oleji a o připravenost firmy na očeká-vané změny českého trhu s oleji a mazivy. Strategický plán v neposlední řadě zahrnuje cílenou podporu sítě autorizovaných prodej-ců Parama, včetně partnerů na exportních trzích, z nichž nejdůležitější roli hraje dceři-ná společnost Mogul Slovakia.

  Pracovníci obchodu a marketingu se nezbyt-nými postupy a činnostmi, které bude třeba vykonat v relativně krátkých časových inter-valech, zabývali v průběhu pěti workshopů. „Bezodkladně jsme provedli první změny

  v organizaci a řízení prodeje olejů. Nejvý-znamnější z nich je vytvoření týmu specia-lizovaných obchodních zástupců orientova-ných výhradně na segment automobilových maziv. Máme také dva nové kolegy, zkuše-né obchodníky pro klíčové zákazníky v pré-miových segmentech. Připravujeme spous-tu novinek, naši současní i budoucí zákazní-ci se mají na co těšit. Mogul prostě je a zů-stane jedničkou na českém trhu!“ zdůraznil obchodní ředitel Jaromír Kouřil.

  Generální ředitel Milan Kuncíř připomíná: „Pokud bychom zůstali pouze u definice marketingové strategie pro finální oleje, jednalo by se o polovičaté řešení. Musíme využít synergie celého obchodního úseku, do něhož patří mimo jiné i asfalty, paliva a asfaltové výrobky určené pro maloob-chodní trh. Skutečně velký potenciál vidíme také v prohloubení spolupráce v rámci celé skupiny, především se společnostmi Benzina a Orlen Oil.“

  Benzina (nat) – Společnost Benzina připravila na letošní jaro kampaň na podporu prodejů a známosti prémiových paliv Verva 100 a Ver-va Diesel. Její součástí jsou i soutě-že a propagační akce. Ti, co tankují u Benziny, tak mohou kromě kvalit-ních paliv získat i něco navíc.

  Tentokrát Benzina pro své zákazníky připravila soutěž o prémiová paliva Ver-va v celkové hodnotě půl milionu korun. Stačí se zaregistrovat na webu Benziny, odpovědět na soutěžní otázku a vyhrát palivo za 1 000 korun nebo legendární kovový zapalovač s logem Verva. Otáz-ka i podmínky soutěže jsou uvedeny na www.benzinaplus.cz.

  Pro milovníky starých vozů je připrave-na další akce, kde si zákazník může na

  čerpacích stanicích pořídit za poplatek 49 korun a každých jednorázově natan-kovaných 30 litrů pohonných hmot ener-getické žvýkačky ve stylových krabič-kách. Na těchto retro krabičkách jsou vy-obrazené legendární typy vozidel a mo-torek. Každý si tak může vybrat podle vlastního gusta.

  Prémiová paliva

  210x85.indd 1 23.3.2010 16:25:47

  Letošní mediální kampaň Benziny na prémiová paliva Verva se nese ve zna-mení rychlosti, jejímž symbolem je ge-pard. Ten honí vozidlo Audi. V momen-tě, kdy ho dostihne, se bílá barva auta změní na „gepardí“. Kampaň je k vidě-ní od dubna 2010 na internetu a na vy-braných venkovních plochách.

  Současnou kampaň spojila Benzina s temperamentním gepardem.

  NOVÁ KAMPAŇ

 • 4

  N O V I N Y Z A M Ě S T N A N C Ů S K U P I N Y U N I P E T R O L D U B E N 2 0 1 0

  Bezpečný provoz vyžaduje pravidelnou údržbu

  Každá loď má svého kapitána

  Paramo (ji) – Komín pece atmosférické destilace ropy v pardubické rafi nerii září novotou. Oprava s pomocí třetí-ho největšího jeřábu v České republi-ce se uskutečnila bez komplikací.

  „Manipulační technika dorazila. Předpo-věď větru je na zítřek příznivá, už se mon-tují nástavce ramen – ,krakorce’. Práce spojené s opravou 60 metrů vysokého ko-mína pece H 01 proběhnou určitě zítra,“ nechal se slyšet 3. března vedoucí provo-zu údržby Parama Miroslav Horák. Sto-procentní jistotu začátku plánované opra-vy ale dodal všem zainteresovaným až následující den. Bezvětří! Montážní práce s pomocí tak mohutného mobilního jeřá-bu mohou hned ráno začít. Ve vzduchu se objevuje montážní koš s pracovníky, kteří vypalují úchyty pro transport starých částí komínu. Sehranému týmu jde práce pěk-ně od ruky. Zanedlouho po zahájení čin-ností se na zemi ocitá dostatečně pře-svědčivý důkaz o tom, že údržba nepro-bíhá zbytečně. Zkondenzované zplodiny zanechaly na dílech viditelné stopy v po-době trhlin a děr. Dopoledne dorážejí do rafinerie nové části komínu ošetřené spe-ciálním krycím nátěrem odolným právě proti zplodinám. „Základ tvoří Corsil a na něm je Bisil thermo. Jsem přesvědčen, že tento námi navržený speciální nátěr ochrání plechový komín na daleko více let než předcházející,“ říká Miroslav Horák. Třpyt nového komínu v odpoledním slunci nenechává nikoho na pochybách, že akce připravovaná dlouho dopředu je koruno-vána úspěchem.

  AKTUALITA Z VÝROBY

  Paramo provozuje atmosférickou destilaci ropy od roku 1973. Pec této jednotky, vy-tápěná mazutem a těžkým topným olejem, prošla rekonstrukcí po 19 letech činnosti. Komín se měnil v roce 2002. Tehdejší nátěry nebyly ovšem na takové úrovni, aby devas-tujícímu účinku zkondenzovaných zplodin čelily během delšího období.

  Na základě vypsaného výběrového řízení dodala nové díly komínu firma Kovomont. Do rafinerie jeřáb, bez kterého by manipu-lace s jednotlivými díly byla nemyslitelná, přivezlo pět kamionů se třemi doprovodný-mi vozidly. Jeřáb firmy APB Plzeň s nosností 300 tun je třetí největší „drobeček“ v České

  republice. Práce vyžadovaly vlastně dva jeřáby. Za skladovacími nádržemi při po-hledu od hlavní vjezdové vrátnice do are-álu rafinerie nástavce ramen jeřábů při-pomínaly brouka s velkými tykadly.

  Nebyla to však jediná zajímavá podívaná v době plánované provozní zarážky. K vi-dění byli lezci opravující nátěry zařízení, probíhalo čištění výměníků, hydrogenace se dočkala nového katalyzátoru. Zkrátka, nešlo o žádný oddychový čas. Pracovníci údržby Parama spolu se zaměstnanci řady externích firem vykonali spoustu činností nezbytných k zajištění dalšího bezpečné-ho provozu rafinerie.

  V čase plánované provozní zarážky byl v pardubické rafi nerii mimo jiné úspěšně opraven i komín atmosférické destilace ropy za použití třetího nejvyššího jeřábu v ČR.

  CHVÁLÍME

  Unipetrol (pr) – Vykonávali svoji práci, plnili úkoly jako vždy, když se něco mi-mořádného stane, a jako desítky jejich kolegů. „Za každým činem je ale třeba vidět konkrétního člověka, který se snaží odvést svoji práci co nejlépe. Kaž-dá loď má přece svého kapitána, berte proto tyto diplomy jako poděkování vám i vašim kolegům, kteří se s vámi

  Generální ředitel Unipetrolu Piotr Chełmiński pozval 3. března Václava Vondru, Zdeňka Kubíka a Petra Králerta na pracovní setkání, během kterého ještě jednou probrali okolnosti mimořádné situace na Bílém potoce a řece Bílině.

  Diplom od Artura Pazdziora převzali Petr Králert (na snímku) i Václav Vondra a Zdeněk Kubík.

  podíleli na likvidaci havárie na řece Bí-lině v prosinci a v lednu,“ řekl třem ve-doucím zaměstnancům generální ředi-tel Unipetrolu Piotr Chełmiński.

  S Václavem Vondrou (vedoucí odboru eko-logických zátěží z úseku HSE&Q Unipetrolu Services), Petrem Králertem (velitel HZS Unipetrolu RPA) a Zdeňkem Kubíkem (ve-

  doucí výrobny odpadní vody a odpady ze závodu Energetika Unipetrolu RPA) se Piotr Chełmiński sešel spolu se svými kolegy Ar-turem Pazdziorem, Krzysztofem Lozin ským a Karlem Surmou začátkem března. Na ho-dinovém pracovním setkání rozebrali si-tuaci, zmínili se o některých nedostatcích, kterých je třeba se do budoucna vyvaro-vat. K nim patřily například problémy s in-

  formovaností obyvatel, ale také vedení Uni-petrolu. „Nešťastné bylo, že k havárii do-šlo v předvečer Štědrého dne, kdy již všich-ni po náročném roce mysleli na odpočinek v kruhu svých blízkých. Jsem o to víc rád, že se situace zvládla tak rychle a nikdo se při tom nezranil,“ zdůraznil Piotr Chełmiński při děkování třem manažerům Unipetrolu RPA a Unipetrolu Services, kteří stáli v po-

  předí likvidace havárie, proces od začátku do konce v terénu koordinovali a předáva-li důležité informace řídícímu štábu. Za své kolegy Václav Vondra podotkl, že by bylo dobré, kdyby se opatření zmíněná ve zprá-vě vyšetřovací komise realizovala co nej-dříve. „Sníží se tím riziko a zvýší jistota, že k něčemu podobnému v budoucnosti nedo-jde,“ dodal.

  AKTUALITA

  řešení problému dávají přednost před účastí na kulatém stole i někteří zástup-ci „zákazníků“. „Považuji to za účinnější a efektivnější,“ řekl Jan Šiller, ředitel zá-vodu Energetika z Unipetrolu RPA. Dru-hou skupinu názorů reprezentuje Miro-slav Hájíček, ekonomicko-správní ředitel Unipetrolu Doprava: „Pravidelná setkání odpovědných manažerů Unipetrolu Servi-ces se svými holdingovými zákazníky po-važuji za potřebné a důležité.“ Se svými kolegy L. Hájkovou z Parama, O. Krejsou a J. Maříkovou z Unipetrolu RPA mohl získat od pracovníků střediska sdílených služeb na místě požadované odpovědi nebo doporučení, jak při řešení problému postupovat.

  NA PŘIPOMÍNKY OKAMŽITÁ ODPOVĚĎProces dotazů a odpovědí usnadňuje i důležitá součást „kulatého stolu“, kte-rou je možnost vyplnění listu hodnoce-ní služeb Unipetrolu Services. Většina zá-kazníků jí využívá. Tentokrát se například připomínky z Parama týkaly většinou fi-nanční oblasti, z Unipetrolu RPA se ma-nažeři zajímali o výhodnost nákupu urči-tého druhu zboží a o závodní stravování, konkrétně o tvorbu ceny obědů. Dotazy z Benziny řešily, jak oboustranně zlepšit organizaci a koordinaci termínů výběro-vých řízení a pokračovat v úspěšném pro-cesu omezování nákladů na sanační prá-ce. Pochválena byla spolupráce s útvarem

  SAP Unipetrolu Services. Zástupci Unipet-rolu Doprava využívají obou forem disku-se – za kulatým stolem i prostřednictvím dotazníku. Tentokrát se jim nelíbila rych-lost dodání a kvalita některých osobních ochranných pracovních prostředků, kdy například pracovní rukavice nevydrží ani šest směn, což je hodně málo. Chtěli proto odpovědi písemně. Chybí jim i in-formace o personálních změnách v Uni-petrolu Services, které byly při výrazném snížení počtu zaměstnanců v předchozích obdobích časté, o lidech, kteří pro ně za-jišťují služby. „Musíme si občas sami vy-hledávat kontakty na nové pracovníky, kteří převzali činnosti,“ namítla v dotaz-níku L. Trojanová. J. Flekal zase postrá-dá asistenci personalistů při nových ná-stupech pracovníků do firmy, při předá-vání výpovědí či při vyplňování formulá-řů s daňovým přiznáním. Všechny dotazy byly zodpovězeny a tazatelé dostali od-povědi včas a písemně.

  „To je i smyslem čtvrtletního bilancová-ní – dobrou komunikací najít schůdnější řešení, kompromis, poradit si navzájem, aby se řešení problémů pohnula rychleji kupředu. Získat od zástupců obsluhova-ných firem názory na zlepšení služeb, hle-dat společné cesty k výhodnějšímu řeše-ní. Když si všechno vyříkáme, většinou se podaří vyřešit mnohé problémy rychle-ji než posíláním mailů,“ shrnul význam „kulatého stolu“ jednatel Unipetrolu Servi ces Karel Surma.

  „Kulatý stůl“ bilancoval rok 2009 Dokončení ze strany 1

 • 5

  N O V I N Y Z A M Ě S T N A N C Ů S K U P I N Y U N I P E T R O L D U B E N 2 0 1 0

  PODROBNĚJI O NAŠICH VÝROBCÍCH

  Václav Loula: Co prozradí oktanové číslo

  K současné struktuře bezolovnatých benzinů nabízených společností Benzina patří Natural 95 a například Verva 100.

  Benzina (nat) – Pod pojmem oktanové číslo si mnozí z vás vybaví úroveň kva-lity automobilových benzinů. Věděli jste ale, že poprvé se toto označení objevilo již v roce 1927? V té době byl nejrozšířenější benzin s 60 oktany a k dostání byl též benzin se 70 okta-ny, který nabízely tehdejší Fantovy závody Pardubické rafi nerské společ-nosti.

  Oktanové číslo je pro automobilové benzi-ny totéž, co pro diamanty karáty – určuje jejich kvalitu. V návaznosti na složení uhlovodíků a kyslíkatých látek vyjadřuje odolnost proti klepání. Struktura prodáva-ných benzinů a jejich označení oktanovýmčíslem souvisí s vývojem vozového parku osobních automobilů, respektive jejich motorů. V posledním období stoupá na domácím trhu počet automobilů vyšší až luxusní třídy. Konkrétně se jedná o znač-ky Audi, BMW, Lamborghini, Lexus, Por-sche, Maserati, Alfa Romeo atd. s vyšším kompresním poměrem a homologované na benzin s oktanovou hladinou nejméně 98 jednotek.

  „Tato klientela vyžaduje špičkovou kvalitu nadstandardní užitné hodnoty a má ráda i sportovní charakter jízdy. Pro jejich vozy jsou tedy vhodné prémiové stook-tanové aditivované benziny. Kromě nich také vysokooktanové benziny vyhledávají i motorkáři se svými vysoce výkonnými stroji,“ vysvětluje Václav Loula, ředitel pro jakost společnosti Benzina, a dodá-vá: „příkladem vysokooktanového benzi-nu je prémiové palivo Verva 100, které má Benzina v nabídce od roku 2006. Kontro-lovaná jakost komerčních dodávek tohoto prémiového benzinu se v parametru okta-nového čísla pohybuje v rozptylu 99,5 až

  101,6 jednotky. Proto je stovka v obchod-ním názvu benzinu oprávněná.

  DALEKÁ CESTA KE 100Cesta k vysokooktanovým palivům byla dlouhá. V letech 1950 až 1975 došlo k rozvoji výkonnostních charakteristik

  auto mobilových benzinů a byla nastarto-vána intenzivní spolupráce výrobců paliv a výrobců automobilů, která postupně vedla ke změnám kompresních poměrů, spalovacích prostorů, vstřikovacích sys-témů a ke zvýšení oktanového čísla. V té době se také začaly budovat distribuční

  sítě na prodej paliv a služeb a pavučina silnic se úspěšně rozrůstala.

  Naopak léta 1980 až 2009 byla ve zna-mení ekologizace paliv a stále více se do popředí dostávala tzv. „čistá paliva“. Do-šlo k postupnému snižování olovnatých

  sloučenin (jako zvyšovače oktanového čísla) ve výrobě benzinů až po jejich úpl-ný zákaz, ke snižování obsahu aromátů, síry a naopak se prosazovalo širší použi-tí aditiv.

  V České republice se vývoj z pohledu ok-tanového čísla dostal od osmdesátiokta-nového a olovnatého Normalu (zrušen v roce 1980) přes Speciál 91 (ukončení vý-roby v roce 2010) a olovnatý Super 96 (zrušen v roce 2000) až k současné struk-tuře pouze bezolovnatých benzinů v ok-tanových hladinách 95 (např. Natural) a benzinů v oktanové hladině 98 a více (např. Super plus, ale i Verva 100).

  „Automobilový benzin Verva 100 je vy-lepšený celým souborem aditiv. Obsahuje speciální mazací přísady ke snížení třecích ztrát paliva, což zvyšuje výkon motoru,“ doplňuje informace Václav Loula. „Dále obsahuje čisticí přísady, které fungují na efektu ,keep clean’, tedy udržují v čistotě sací ventily, vstřikovače i spalovací prostor. Druhý efekt je ,clean up’, ten odstraňuje dříve vzniklé usazeniny. A v neposlední řadě protikorozní přísady chrání palivový systém před korozí,“ doplnil Loula.

  Oktanové číslo je jednou ze základních charakteristik paliv do spalovacích moto-rů, vyjadřuje jeho odolnost proti samozá-palu při kompresi ve válci spalovacího motoru. U automobilových benzinů je v rámci národních i evropských zvyklostí právě oktanové číslo nad 90 (měřeno vý-zkumnou metodou) vždy uvedeno za ná-zvem benzinového produktu. Pro jeho určení je platná norma pod označením ČSN EN 228. Tato technická norma pře-depisuje až 17 jakostních znaků (užitných vlastností) pro automobilové benziny.

  Samoregulace šetří náklady a usnadňuje údržbuČeská rafi nérská (as) – Stanovisko In-stitutu technické inspekce Praha (od roku 2010 TIČR – Technická inspekce České republiky) představuje pro Českou rafi nérskou dosažení význam-ného milníku v oblasti řízení provo-zuschopnosti (integrity) tlakových za-řízení. V praxi to znamená, že fi rma již není vázána intervaly revizí pevně stanovenými ze zákona, ale tyto in-tervaly se stanovují především s při-hlédnutím ke stavu, způsobu provo-zování, rizikovosti zařízení a poten-ciálu následků v případě ztráty jeho dostupnosti.

  Pracovníci inspekce České rafinérské vní-mali, že je nezbytné řešit „rozpor“ mezi povinnostmi provozovatele vyhrazených tlakových zařízení, které jsou uloženy zá-konem, a stávajícími i budoucími cíli spo-lečnosti. Především se jedná o prodlu-žování intervalů mezi zarážkami spolu s omezenou dobou jejich trvání na jed-né straně a požadavky zákona, jak často se musí určité druhy revizí provádět, na straně druhé.

  Cestou, jak tento rozpor řešit, je uplat-ňovat princip selfregulating company – to znamená samoregulující se společ-nosti. Což umožňuje přizpůsobení re-vizních a kontrolních činností tak, aby byly pro provozovatele zařízení optimál-ní a současně poskytovaly přidanou hod-

  AKTUALITA

  notu z pohledu prokázání a zajištění spo-lehlivosti tlakových zařízení. K zavedení tohoto principu je ale potřeba získat oprávnění.

  Pro myšlenku samoregulace rafinerská firma hledala podporu u různých státních i nestátních orgánů a institucí. Jejich čle-nové si návrhy zástupců inspekce České rafinérské sice vždy vyslechli, někteří vy-jádřili přesvědčení, že se jedná o zajíma-vý a perspektivní přístup, ale nezávisle na sobě se shodli, že změnit stávající pra-xi není v jejich pravomoci, protože záko-ny takovéto přístupy neumožňují. Spolu se zástupci společnosti ČEZ proto firma oslovila náměstka ministra práce a soci-álních věcí a poté člena hospodářského výboru Parlamentu České republiky. Vše ale bez jakéhokoliv výsledku.

  Teprve po několika letech přesvědčování, diskusí a jednání, v konečné fázi pak re-akcí na požadavky státního dozoru (TIČR) se podařilo souhlas se samoregulací zís-kat. Státní orgán, který povolení k samo-regulaci vydal, musel být ujištěn, že zvo-lené postupy revizí a kontrol zajistí poža-davky zákona jiným způsobem a neohro-zí zaměstnance obsluhy, obyvatele v okolí ani životní prostředí. Důležitým faktorem, který podpořil souhlas Technické inspek-ce České republiky, bylo i získání akredi-tace podle ČSN EN 17 020, takže oddě-lení inspekce České rafinérské je součas-

  ně i inspekčním orgánem s působností v rámci společnosti.

  Stanovisko TIČR i získání akreditace pro inspekci České rafinérské jsou onou po-věstnou špičkou „ledovce“, protože na-před bylo nutné vytvořit a uvést do praxe základní prvky řízení integrity tlakových zařízení.

  Dalším důležitým prvkem, který se vztahu-je ke spolehlivosti tlakových zařízení, bylo zavedení principů RBI (Inspekce na zákla-dě ocenění rizika). V rámci interního pro-gramu BIC II (Best in Class – „Nejlepší ve třídě“) byl v České rafinérské zaveden spe-ciální software pro podporu principů RBI.

  Získáním souhlasu státního dozoru se „samoregulací“ v oblasti integrity tlako-

  vých zařízení není návodem, „jak“ dostup-nost zajistit, ale možností aplikovat alter-nativní postupy k jejímu zajištění. Je potře-ba si také uvědomit, že se tím zásadně změnila míra odpovědnosti inspektora ve vztahu k tlakovému zařízení. Nyní již in-spektor není v „bezpečné náruči“ legisla-tivních nařízení, ale musí vyhodnocovat výsledky inspekcí, zvažovat a řídit rizika, a hlavně musí dělat správná rozhodnutí ve správný čas.

  Činnosti vedoucí k udělení výjimky, a tedy možnosti uplatnit principy „samoregula-ce“, nebyly až tak časově náročné, když uvážíme, že počátek tohoto snažení je da-tován do roku 2000. Časově náročné bylo ale neustálé zlepšování postupů inspekce, které se vztahují k řízení spolehlivosti zaří-zení a které pak pomohly přesvědčit TIČR, že alternativní postupy lze akceptovat.

  Cesta „samoregulace“, kterou Česká ra-finérská nastoupila, patří k výbavě všech špičkových firem v oblasti rafinerského a petrochemického průmyslu a je jejich konkurenční výhodou. „Samoregulace“ je efektivní všude tam, kde jsou komplexní výrobní celky v nepřetržitém provozu a je ekonomicky výhodné maximalizovat jejich provozní dostupnost.

  Pro názornost, v České rafinérské je v obou lokalitách (Záluží, Kralupy) v pro-vozu 1 888 tlakových zařízení, z nichž pro

  inspekci a opravy je asi 70 procent do-stupných jen při odstávce. Dále se pak jed-ná o 3 000 potrubních vedení (která spa-dají pod zákonnou regulaci) a 2 513 kusů pojistných ventilů. Z uvedeného množství je zřejmé, že náklady na přípravu a prove-dení revizí a zkoušek nejsou zanedbatelné. Další a daleko větší dopady ale vznikají v případě, kdy je zařízení mimo provoz jen proto, že musí být splněny legislativní po-žadavky (revize).

  Lze předpokládat, že legislativní proces bude kopírovat vývoj, který probíhá v ob-lasti technik využitelných v řízení integrity tlakových zařízení, a umožní zavedení prin-cipů samoregulace. Tuto možnost ale bu-dou moci využít jen společnosti, které bu-dou schopné prokázat, že mají potřebné technické zajištění, prostředky a v nepo-slední řadě kompetentní personál, který do-vede zvládat tyto alternativní postupy zajiš-tění provozuschopnosti tlakových zařízení.

  Vedení firmy si cení, že se podařilo získat souhlas státního dozoru a že se vyřešil rozpor, před nímž Česká rafinérská stála a který ovlivňoval dostupnost zařízení, ale omezoval i rozvoj stávajících a zavádění nových inspekčních procesů.

  Nastoupená cesta v oblasti inspekce tla-kových zařízení a potrubí je perspektivní a může být příkladem i pro další průmyslo-vé podniky.

  • software Visions a v něm uložená data a informace o zařízení, plány inspekcí zařízení atd.

  • korozní manuály analyzující provoz-ní soubory z pohledu působení de-gradačních mechanismů

  • monitoring stavu zařízení pomocí nedestruktivní defektoskopie

  • monitoring způsobu provozování z pohledu vlivu na integritu zařízení

  ZÁKLADNÍ PRVKY ŘÍZENÍ INTEGRITY TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 • 6

  N O V I N Y Z A M Ě S T N A N C Ů S K U P I N Y U N I P E T R O L D U B E N 2 0 1 0

  Produkt

  MAKROSTAB ® UV Lichtschutz-Masterbatche für Polyolefi ne, PS, ABS, SAN, PC, PA auf HALS-Basis, oder in Kombination mit UV-Absorber

  MAKROSTAB ® THERMO Masterbatche zur Thermostabilisierung für Polyolefi ne

  M-COLOR ® Farbkonzentrate aus organischen und anorganischen Pigmenten für verschiedene Polymere (PE, PP, ABS, SAN, PC, PA usw.)

  MAKROPLUS ®

  Masterbatche • A – Antistatika• L – Gleitmittel• N – Nukleierungsmittel• RA – Trennmittel• BIO – Bakteriostatika • ANTISLIP – Gleitschutzmittel

  MAKROFLAM ®Flammschutz-Masterbatche (halogenhaltig und halogenfrei)

  MAKROPORE ®Treibmittel zur Verschäumung von Polymeren

  MAKROCLEAN ®Reinigungsgranulat für Verarbeitungsmaschinen

  MAKROCORR ® Masterbatche zur Erhöhung des Korrosionsschutzes von Metallen und Legierungen in Kunststoffverpackungen (z. B. Eisen, Aluminium, Zink, Kupfer, Messing usw.)

  MAKROBRITEOptische Aufheller

  THERMOBREAK ® Extruderschutz während Stillständen (die Bildung von Degradationsprodukten wird bedeutend reduziert und so der Neustart erleichtert)

  POLYMER INSTITUTE BRNO bietet folgende Produkte an:

  uff HALSLS-

  füür verscsch

  duukten

  u

  f

  d

  Prüfung Testmethode

  Bestimmung der Versuchsparameter (Streckspannung, Streckdehnung, Bruchspannung, Bruchdehnung, Zugfestigkeit, E-Modul) durch ZugversuchISO 527-1,-2,-3,-4,-5; ISO 6259-1EN 12814-2,-4,-6

  Bestimmung der Versuchsparameter, inkl. E-Modul durch Biegeversuch ISO 178; EN 12814-1Bestimmung der Versuchsparameter durch Druckversuch ISO 604Bestimmung der Charpy-Kerbschlagzähigkeit bei verschiedenen Temperaturen, nichtinstrumentiertes oder instrumentiertes Verfahren, bei verschiedenen Temperaturen ISO 179-1,-2

  Bestimmung der Izod-Kerbschlagzähigkeit bei verschiedenen Temperaturen ISO 180Bestimmung des Durchstoßverhaltens; nichtinstrumentierter oder instrumentierter Schlagversuch ISO 6603-1,-2

  Bestimmung der Härte mit einem Durometer (Shore-Härte) ISO 868Bestimmung der Härte im KugeldruckversuchBestimmung der Rockwellhärte

  ISO 2039-1ISO 2039-2

  Bestimmung der Formbeständigkeitstemperatur (HDT) ISO 75-1,-2,-3Bestimmung der Vicat-Erweichungstemperatur (VST) ISO 306Bestimmung des thermischen Längenausdehnungskoeffi zienten ČSN 64 0528Bestimmung der Dichte von nicht verschäumten Kunststoffen im Eintauchverfahren (Imersionsverfahren) ISO 1183-1

  Bestimmung des Widerstandes gegen langsames Risswachstum (PENT) ISO/CD 16241Bestimmung des Widerstandes gegen langsames Risswachstum (FNCT – Full Notch Creep Test)

  ISO 16770; EN 12814-3;ASTM D 5397

  Bestimmung der Kristallisationsparameter von Kunststoffen im DSC-Verfahren (Differential Scanning Calorimetry) ISO 11357-1

  Bestimmung des Widerstandes gegenüber schneller Rissfortpfl anzung (RCP) – Laborprüfung (S4-Verfahren) ISO/FDIS 13477

  Makroskopische Prüfung von Schweissverbindungen aus Kunststoffen ČSN EN 12814-5Bestimmung der Asche (Gehalt von Glas und Mineralfüllung) – gravimetrisches Verfahren ISO 3451-1,-2,-3,-4; ISO 1172Bestimmung des Wassergehaltes (Feuchtigkeit) nach Karl Fischer ISO 15512; ISO 760Bestimmung organischer Emissionen aus Kunststoffprodukten PV 3341Bestimmung der Brennbarkeitsklasse DIN 4102-1 (B2)Bestimmung des Brennverhaltens von Werkstoffen für das Interieure von Fahrzeugen ČSN ISO 3795; DIN 75 200Bestimmung des Brennverhaltens von Kunstoffen UL-94Bestimmung der Schmelze-Volumenfl ießrate (MVR) und Schmelze-Massefl ießrate (MFR) von Kunststoffen ISO 1133

  Zeitstand–Innendruckversuch von Rohren bei konstanter Temperatur ČSN EN 921 + AC; ISO 1167Bestimmung der Viskosität von Kunststoffen in verdünnter Lösung durch ein Kapillarviskosimeter

  ISO 1628-1,-4,-5; ISO 307

  Bestimmung der Gesamtmigration in Wassersimulanten von Lebensmitteln, Olivenöl, Phthalsäureester – Gravimetrie, GC/FID

  EN 1186-1,-3, EN 1186-1,-2,-10EN 14 372 (6.3.2)

  PRÜFINSTITUT FÜR MECHANISCHE UND PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN DER KUNSTSTOFFEPRÜFLABOR NR. 1380 bietet folgende akkreditierte Prüfungen an:

  Prüfung Testmethodedee

  Bestimmung der Versuchsparameter (Streckspannung, Streckdehnung, Bruchspannung, Bruchdehnung, Zugfestigkeit, E-Modul) durch ZugversuchISO 527-1,-2,-3,-4,4,-5; ISO 625259-1EN 12814-2,-4,-6

  Bestimmung der Versuchsparameter, inkl. E-Modul durch Biegeversuch ISO 178; EN 128144-1Bestimmung der Versuchsparameter durch Druckversuch ISO 604Bestimmung der Charpy-Kerbschlagzähigkeit bei verschiedenen Temperaturen, nichtinstrumentiertes oder instrumentiertes Verfahren, bei verschiedenen Temperaturen ISO 179-1,-2

  Bestimmung der Izod-Kerbschlagzähigkeit bei verschiedenen Temperaturen ISO 180Bestimmung des Durchstoßverhaltens; nichtinstrumentierter oder instrumentierter Schlagversuch ISO 6603-1,-2

  Bestimmung der Härte mit einem Durometer (Shore-Härte) ISO 868Bestimmung der Härte im KugeldruckversuchBestimmung der Rockwellhärte

  ISO 2039-1ISO 2039-2

  Bestimmung der Formbeständigkeitstemperatur (HDT) ISO 75-1,-2,-3Bestimmung der Vicat-Erweichungstemperatur (VST) ISO 306Bestimmung des thermischen Längenausdehnungskoeffizienten fi ČSN 64 0528Bestimmung der Dichte von nicht verschäumten Kunststoffen im Eintauchverfahren (Imersionsverfahren) ISO 1183-1

  Bestimmung des Widerstandes gegen langsames Risswachstum (PENT) ISO/CD 16241Bestimmung des Widerstandes gegen langsames Risswachstum (FNCT – Full Notch Creep Test)

  ISO 16770; EN 12814-33;ASTM D 5397

  Bestimmung der Kristallisationsparameter von Kunststoffen im DSC-Verfahren (Differential Scanning Calorimetry) ISO 11357-1

  Bestimmung des Widerstandes gegenüber schneller Rissfortpflanzung (RCP) – flLaborprüfung (S4-Verfahren) ISO/FDIS 13477

  Makroskopische Prüfung von Schweissverbindungen aus Kunststoffen ČSN EN 12814-5Bestimmung der Asche (Gehalt von Glas und Mineralfüllung) – gravimetrisches Verfahren ISO 3451-1,-2,-3,-4; ISO 11772Bestimmung des Wassergehaltes (Feuchtigkeit) nach Karl Fischer ISO 15512; ISO 760Bestimmung organischer Emissionen aus Kunststoffprodukten PV 3341Bestimmung der Brennbarkeitsklasse DIN 4102-1 (B2)Bestimmung des Brennverhaltens von Werkstoffen für das Interieure von Fahrzeugen ČSN ISO 3795; DIN 75 2000Bestimmung des Brennverhaltens von Kunstoffen UL-94Bestimmung der Schmelze-Volumenfließrate (MVR) flund Schmelze-Massefl ießrate (MFR) von Kunststoffen fl ISO 1133

  Zeitstand–Innendruckversuch von Rohren bei konstanter Temperatur ČSN EN 921 + AC; ISO 1167Bestimmung der Viskosität von Kunststoffen in verdünnter Lösung durch ein Kapillarviskosimeter

  ISO 1628-1,-4,-5; ISO 307

  Bestimmung der Gesamtmigration in Wassersimulanten von Lebensmitteln, Olivenöl, Phthalsäureester – Gravimetrie, GC/FID

  EN 1186-1,-3, EN 1186-1,-1,-2,-100EN 14 372 (6EN 14 372 (6.3 2)3.2)

  PRÜFINSTITUT FÜR MECHANISCHE UND PHYSIKALISCHHE EEIGENSCHAFTEN DER KUNSTSTOFFEPRÜFLABOR NR. 1380 bietet folgende akkreditierte Prüfungen an:

  POLYMER INSTITUTE BRNO Produkte

  Akkreditierte Prüfungen

  Bez nové verze SAP bychom byli odstaveni na vedlejší kolej

  Primátor a poslanci navštívili Paramo

  NÁVŠTĚVA

  Primátora města Pardubice v rafi nerii přivítal generální ředitel Milan Kuncíř (vpravo).

  Paramo (ji) – Pardubický primátor Jaro-slav Deml spolu s poslanci Parlamentu České republiky zavítal 3. března od-poledne do Parama.

  O výrobním sortimentu, vlastnické struk-tuře a hospodářské situaci rafinerie infor-moval hosty generální ředitel Parama Mi-lan Kuncíř. Slovo dostali i vedoucí jednotli-vých odborů společnosti. Zájem primátora Jaroslava Demla se týkal investic Parama do vývoje i spolupráce se středními a vy-sokými školami. V průběhu besedy byla otevřena i další témata. Konkrétně zlep-šení podmínek podnikatelského prostředí, situace ve státní správě a ekologické zá-ležitosti.

  PROJEKT

  Důležitost tomuto projektu dodali v polovi-ně března při první schůzce uživatelů z růz-ných dceřiných společností skupiny s reali-zátory – zaměstnanci útvaru informačncíh technologií Unipetrol Services a zástupci firmy Accenture – generální ředitel Unipet-rolu Piotr Chelminski se svými kolegy z ve-dení Unipetrolu. „Situace je složitá a ne-můžeme si dovolit zůstat příští rok bez in-formací důležitých pro řízení naší firmy,” udělal důraz na plánovanou akci P. Chel-minski. Finanční ředitel Wojciech Ostrowski poznamenal, že je to sice především pro-jekt IT, ale bez spolupráce s uživateli by nebylo možné ho uskutečnit. „Vzhledem

  k tomu, že chceme mít vše do konce října hotovo, protože do produkčního provozu musí jít vše již velmi pečlivě otestované, čeká nás hodně práce,” řekl W. Ostrowski.

  PROČ ZMĚNA?Odpověď je jednoduchá, současný systém SAP R/3 byl uveden do provozu v roce 1998 a pak s několika obměnami vydržel dodnes. „Z hlediska překotného vývoje v oblasti in-formačních technologií je to už dědeček, a proto přestup do vyššího SAP komfortu u něj, stejně jako u zbývajících třech systé-mů, je určitě na místě,“ připomněl Luboš Havelka, který bude projekt koordinovat.

  NOVÁ VERZE – UŽIVATELÉ, BUĎTE BEZ OBAVSoučasná verze sapu bude nahrazena no-vou modifikací ECC 6, která rozšiřuje sou-časnou funkcionalitu systému SAP (zefek-tivnění práce) a zároveň nabízí uživateli do budoucna nové možnosti použití. Jed-ním příkladem za všechny je „Nová hlavní kniha“. Jakékoliv změny, zejména ty v in-formačních technologiích, vyvolávají vždy obavy, jestli se nebudu muset vše učit znova. Jak ale L. Havelka slíbil, dodavatel i pracovníci IT se budou snažit, aby pro běžného uživatele nebyl přechod na no-vou verzi příliš náročný. „Není se třeba ni-čeho bát. K dispozici bude dostatek školi-cích materiálů a poradenství od dodavate-le i našeho oddělení SAP IT,“ dodal.

  SAP ZÍSKAL PODPORU „SHORA“ Nyní je vše v přípravné (analytické) fázi projektu, která by měla skončit v dubnu. Po ní budou během roku následovat tech-nické upgrady a testování jednotlivých systémů. „Základní faktorem úspěchu to-hoto projektu je obecně podpora ze stra-ny všech dceřiných společností. Musíme si uvědomit, že do projektu bude zapojeno více než 80 uživatelů, a to bude klást vel-ké nároky na organizaci a koordinaci projektu,” dotkl se zranitelného místa v projektu L. Havelka. Zapojení uživatelů do projektu je důležité z několika důvo-dů. Na začátku a v průběhu projektu bu-dou pracovníci IT a dodavatele využívat jejich znalostí procesů ve stávajícím sys-tému SAP pro posouzení rozsahu změn, které nastanou při přechodu na novou verzi. „V konečné fázi projektu budou muset intenzivně spolupracovat při testo-vání nové verze SAPu a při její akceptaci před uvedením do produktivního provozu. Bez toho se neobejdeme.“ Přivítal proto, stejně jako určitě i jeho kolegové, zájem, který projevili členové vedení Unipetrolu o start projektu, jak ho podporují a sna-ží se vytvořit podmínky pro jeho úspěš-ný průběh.

  Úvodního školení pro budoucí uživatele SAP se vedle desítek zaměstnanců z fi rem skupiny zúčastnili i členové vedení v čele s generálním ředitelem Piot-rem Chelminským. Na nutnost spolupráce mezi všemi útvary upozornil i Wojciech Ostrowski, fi nanční ředitel a místopředseda představenstva Unipetrolu.

  Hned po úvodním školení o prvních podrobnostech debatovali zástupci dodavatele a uživatele.

  Pokud by se Unipetrol rozhodl ponechat systémy v současné verzi, vystavil by se po-měrně velkému nebezpečí. „Při jakékoliv větší změně, na kterou firma SAP nové ver-ze automaticky připraví, bychom byli nu-ceni platit konzultanční firmy, které by pak pouze pro nás tento problém řešily.“

  Pokračuje program posilující pozici Unipetrolu na německy hovořících trzích. Německá afilace Unipetrol Deutschland zahájila další vlnu akvizičních prací. Po úspěšném kole oslovování nových odběratelů plastů v Rakousku, kde se již podařilo navá-zat nové obchodní kontakty, pokračují pracovníci kanceláře v Langenu (u Frankfurtu nad Mohanem) na dalším oživování prodejů ve Švýcarsku a v Německu. Momentálně nabízejí zejména polypropylen (Mosten), ale představují i výrobky a služby Polymer Institute Brno, jako akreditované zkušebny plastů. „Posílení přítomnosti Unipetrolu na německy hovořících trzích patří do programu zvyšová-ní efektivity prodeje,“ řekl Tomáš Ohanka, prokurista Unipetrolu Deutschland.

  STALO SE...

  Prezentace výzkumníků pro NěmeckoUnipetrol RPA (ir) – Ve čtvrtek 4. února zamířila z Chemparku Záluží do Německa zásilka s novým přehledem výrobků a služeb dceřiné společnosti Polymer Institute Brno. Na podobě dokumentu připraveného v duchu nové korporátní identity se po-díleli pracovníci PR Unipetrolu s kolegy z obchodní jednotky BU III Polyolefiny, jme-novitě odbor zákaznického marketingu a produktový management polyetylenu Uni-petrolu RPA. Nový materiál má prezentovat zákazníkům PIB jako akreditovanou zkušebnu Unipetrolu i jeho speciální produkty. Záměrem je oboje nabídnout zákaz-

  níkům jako doplň-kové služby k po-lyetylenu Liten a polypropylenu Mosten, pro pod-poru značky zá-lužských polymerů a tím našeho prode-je. Katalog akredito-vaných zkoušek a vý-robků PIBu byl vy-dán v úzké spoluprá-ci s afilací Unipetrol Deutschland, která jej už v únoru využívala při oslovování nových zákazníků v německy hovořících zemích i při práci se zákazníky stá-vajícími.

  PŘEDSTAVUJEME

  SAP R/3 je softwarový produkt spo-lečnosti SAP, který slouží pro řízenípodniku (Enterprise resources plan-ning – ERP). Skládá se z mnoha modu-lů, z nichž nejznámější jsou například moduly pro FI – pro řízení finančního účetnictví, CO – controllingu, HR – lid-ských zdrojů, PM – údržby a mnoho dalších. Na základě více než 25 let vý-vojového úsilí a technologických zku-šeností vytvořili pracovníci SAP unikát-ní systém, vyznačující se řadou softwa-rových technologií, které udržují pro-dukt R/3 na špici ERP systémů.

  Unipetrol (pr) – „Stávající verze SAP systémů ve skupině Unipetrol je podporová-na jen do konce roku 2010. Tudíž jsme v podstatě nuceni přejít na novou verzi sys-tému SAP, která má zajištěnou podporu i do budoucnosti,” vysvětlil velmi stručně situaci Luboš Havelka, SAP manažer z útvaru IT, který v současné době zaměstná-vá desítky lidí ve skupině.

 • 7

  N O V I N Y Z A M Ě S T N A N C Ů S K U P I N Y U N I P E T R O L D U B E N 2 0 1 0

  RaCeK – rafi nerské centrum komunikace

  O fólie a trubky z aplikační haly mají zaměstnanci stále zájem

  ZAJÍMAVOST

  DOBRÝ NÁPAD

  Odboroví předsedové navštívili zálužský areál Unipetrolu RPA

  Unipetrol RPA (ir) – Regionální setkání dvou desítek předsedů základních or-ganizací Odborového svazu ECHO se-verních Čech se nedávno uskutečnilo v Chemparku Záluží.

  „Po celosvazovém sjezdu jsme se domluvi-li, že by bylo dobré setkání v regionech po-řádat ve významných firmách, jejichž za-městnanci se sdružují v Odborovém svazu ECHO,“ uvedl jeho předseda Zdeněk Černý. Co se severu Čech týče, tak na podzim se odboráři sešli v lovosické Lovochemii. „Ten-

  tokrát jsme zamířili do Unipetrolu RPA, nejvýznamnější chemické firmy v regionu i v celé České republice,“ doplnil Z. Černý.

  V rámci návštěvy Záluží se 23. února ved-le vnitrosvazových otázek jednalo i o ak-tuálních tématech souvisejících s dopady ekonomické krize. Zdeněk Černý přítomné informoval i o jednání Rady hospodářské a sociální dohody, kde bylo přijato 38 bodů považovaných za východiska z krize. „Ten-to dokument je o to významnější, že se na něm shodli tři účastníci rady – odbory, za-

  městnavatelé a vláda. Na základě dohody sociálních partnerů – odborů a zaměstna-vatelů – pak vláda opatření přijala za svoje usnesení.“ Hovořilo se i o interních záleži-tostech, jako je čerpání rozpočtu za uplynu-lý rok a plán na letošek, stejně jako o další agendě související s březnovou konferencí Odborového svazu ECHO. „Kromě jiného jsme diskutovali i o zákonném postupu v případě, že by se někdo nedohodl se za-městnavatelem při kolektivním vyjednává-ní,“ doplnil Vladimír Chaloupka, předseda ZOO Chemopetrol, a. s.

  Debata během setkání předsedů základních organizací Odborového svazu ECHO v Unipetrolu RPA. Předseda svazu Zdeněk Černý je druhý zleva.

  ZAJÍMAVOST

  Česká rafi nérská (pf) – Intranetový projekt rafi nerského centra komu-nikace, který se skrývá pod ozna-čením RaCeK, už vstupuje do třetí-ho roku a zaměstnan-cům v České rafi nér-ské byl představen v lednu 2008. Pr-votním důvo-dem jeho vzniku bylo vy-tvoření průřezu zajímavý-mi oblastmi dění ve společnosti a je-jich přiblížení zaměst-nancům. Úplně na začát-ku, při „klubání“ Racka na svět, stá-li u jeho „hnízda“ pracovníci sekcí lidských zdrojů, vztahů s veřejností, podpory podnikání a informačních technologií.

  V současné době, po více než dvou le-tech své činnosti, se původní soubor rozrostl na více než 60 témat rozděle-ných do 11 tematických okruhů. Mezi ně patří například informace z vedení spo-lečnosti (plnění cílů a závazných ukaza-telů, HSSEQ bodová karta aj.), ze sek-ce lidských zdrojů (organizační změny, volná pracovní místa, informace o od-chodech a příchodech nových spolu-pracovníků), nabídky aktuálních projek-tů (dobročinnost, zdraví, sport, bezpeč-

  né řízení), způsoby prezentace (vzorová prezentace v PowerPointu, loga, foto-grafie), publikované materiály (firemní zpravodaj Echo, Impuls, výroční zprávy,

  firemní pro-fil). Prostor je věnován pro-

  gramům z oblas-ti bezpečnosti prá-ce (počet hodin bez úrazu, bezpeč-nostní pozorová-ní, řešení mimořád-ných událostí, kilo-

  metry bez nehody apod.), soutěžím, an-

  ketám, charitativním ak-tivitám, informacím pro vol-

  ný čas a řadě dalších. Populární je rov-něž nástěnka, kam fotografové z řad zaměstnanců umisťují své práce na nej-různější témata, převažují však fotore-portáže z cest a zajímavých míst z do-mova i zahraničí.

  Na tvorbě a existenci Racka se podílejí zaměstnanci společnosti tím, že posílají náměty na rozšíření, případně informace k doplnění již existujících témat.

  Hlavním přínosem komunikační platfor-my Racek je snadnější přístup k mnoha dokumentům a informacím, které jsou umístěny v různých oblastech informač-ního systému, který Česká rafinérská provozuje.

  Unipetrol RPA (ir) – Součástí výstupní kontroly polyolefi nů závodu chemic-kých výrob Unipetrolu RPA je také aplikační hala. Je to místo, kde se tes-tuje použitelnost a kvalita zálužské-ho polyetylenu Liten a polypropylenu Mosten při výrobě konkrétních výrob-ků na zpracovatelských strojích. „Ně-které výrobky se dále testují v labo-ratořích, všechny pak končí v odpadu a recyklují se,“ vysvětluje Kave Bareš, vedoucí sekce podpory výroby a apli-kací. Jedná se především o trubky, různé fólie a vyfukované nádoby.

  Dříve se tyto výrobky prodávaly spolu s přebytečným nářadím a majetkem ve specializované prodejně na Severním sva-hu. „Její provoz však byl prodělečný, proto se v roce 2000 od prodeje upustilo,“ uve-dl rovněž Kave Bareš. „Protože zájem za-městnanců, zejména zahrádkářů, o různé druhy fólií, trubek či nádob stále trvá, za-čalo se nyní jednat o obnovení prodeje přebytků z aplikační haly,“ vysvětluje ve-doucí odboru zákaznického marketingu Petr Fišer, spoluautor připravované směrni-ce o prodeji plastových přebytků.

  Aplikační hala je určena pro kontrolu kva-lity produkce polyolefinů Unipetrolu RPA, testování vývojových typů, pomoc od-běratelům zálužských plastů při obtížích s jejich aplikací a pro pomoc při řešení re-klamací. „Navrhované obnovení prodeje nemá zatížit zaměstnance aplikační haly nad rámec jejich běžných povinností. O vyřizovaní dokladů spojených s prode-

  Pracovník aplikační haly Miloš Břenda seřizuje stroj Hosokawa-Alpine využívaný pro výrobu vyfuko-vané polyetylenové fólie.

  jem se postará sekretariát obchodní jed-notky Polyolefiny za pomoci petrochemic-kého informačního systému Reporting. S pracovníky účtárny, úseku daní a kolegy z nákupu se snažíme vše zorganizovat tak, aby obnovený prodej nebyl spojený se žádnými dodatečnými náklady,“ dopl-nil Petr Fišer.

  Pokud se vše povede zrealizovat, neměly by už v průběhu dubna plastové výrobky z aplikační haly zbytečně končit v odpa-du u recyklačních firem. „To by mělo při-nést výhodnou možnost nákupu přebyt-ků pro zaměstnance a také ekonomický přínos pro Unipetrol RPA,“ uzavřel Kave Bareš.

  Bojujeme s fámou. Zaměstnanci skupiny Unipetrol, kteří mají v rámci systému volitelných zaměstnaneckých výhod poukázky Flexi Pass a chtějí je uplatnit při ná-kupu v zálužské lékárně, nemají problém. Lékárna v sídle nestátního zdravotnické-ho zařízení Paracelsus stále přijímá poukázky Flexi Pass za volný prodej léků nebo jejich doplatek případně při zakoupení doplňkových přípravků stravy posilujících zdraví a imunitu. Informace, že se poukázky Flexi Pass v zálužské lékárně nedají použít, je mylná.

  V Chemparku Záluží se zavádějí úřední hodiny pro personalisty a mzdové účtárny. Od 1. dubna tohoto roku se v personálním oddělení a mzdo-vé účtárně v administrativní budově Unipetrolu RPA zavedla provozní doba. Zna-mená to, že pracovnice v uvedených kancelářích jsou zaměstnancům patřícím do skupiny Unipetrol k dispozici každý pracovní den od 6 do 9.30 a od 13 do 14 ho-din. Mimo provozní dobu je možné jednotlivé personalisty a mzdové účetní kon-taktovat telefonicky. U mzdové účtárny budou k dispozici schránky umístěné ved-le dveří, kam bude možné vhazovat nemocenské lístky a další doklady k zúčtování mezd. Na nástěnce umístěné mezi kancelářemi mzdové účtárny budou navíc poky-ny vztahující se ke správnému vyplnění některých dokladů, kupříkladu nutnost po-depsání nemocenského lístku před odevzdáním.

  Kolektivní vyjednávání v pardubické rafinerii skončilo. Zástupci vedení Parama a odborů dospěli po několika kolech jednání k dohodě a ve čtvrtek 11. března podepsali kolektivní smlouvu na rok 2010. Podmínky pro jednání nebyly jednoduché vzhledem k hospodářským výsledkům. Příznivou zprávou pro všechny zaměstnance Parama je, že i letos mohou čerpat benefity ve stejném rozsahu jako loni. Navíc oproti roku 2009 obdrží i prémii v podobě finančního příspěvku na dovolenou. Za vedení společnosti dokument podepsali výrobní ředitel Jindřich Bartoníček, generální ředitel Milan Kuncíř, za odbory Milan Skryp a Michaela Semrádová.

  Upozornění pro odboráře z Chemparku Záluží. Volební konference Základ-ní odborové organizace Chemopetrol, a.s., se uskuteční 27. dubna tohoto roku. V souladu s volebním řádem mohou jednotliví členové podávat návrhy kandidátů na předsedu a místopředsedu základní odborové organizace. Řádně vyplněné ná-vrhy je třeba doručit nejpozději do 6. dubna do sekretariátu Základní odborové or-ganizace, který sídlí v kanceláři 111, v 1. patře administrativní budovy Unipetrolu RPA. Současně předseda volební komise Jiří Kohout sděluje, že do 13. dubna 2010 je možné navrhovat členy do revizní komise. Formuláře pro kandidáty budou k dis-pozici u všech předsedů rad odborových důvěrníků.

  STALO SE...

 • 8

  N O V I N Y Z A M Ě S T N A N C Ů S K U P I N Y U N I P E T R O L D U B E N 2 0 1 0

  Bezpečnostní desatero Zaměstnanci, kteří se z pracovních důvodů pohybují v útvarech mimo svá stálá pracoviště, jsou povinni ohlá-sit každý svůj (i opakovaný) příchod i odchod vedoucímu zaměstnanci příslušného útvaru nebo jím pověřené-mu zaměstnanci. Zaměstnancům, kteří nemají povolení ke vstupu a pohybu udělené příslušným vedoucím za-městnancem útvaru, je zakázáno pohybovat se v jeho prostoru. Při povoleném vstupu se smí používat pouze určené cesty, vchody a východy.

  BEZPEČNOST PRÁCE

  AKTUALITA

  Přepadová kontrola proběhla bez problémů

  Při kontrole dokladů zaměstnaných cizinců policisté mimo jiné používali speciálně vybavené vozidlo „schengenský autobus“. V něm se na místě prověřuje pravost předložených dokladů a je možné rovněž vstoupit do databáze hledaných osob. Vozidlo je vybavené například elektrocentrálou, radio-stanicí, stožárem se světlomety a rovněž výpočetní technikou.

  Akci monitorující pohyb a činnost zahranič-ních osob zaměstnaných v průmyslovém areálu a jeho těsné blízkosti provedlo na dvě desítky policistů a celníků. Policisté při kontrole kladli důraz zejména na pravost a platnost dokumentů zahraničních zaměst-nanců externích firem. Zkontrolováno bylo pět firem a několik desítek jejich zaměst-

  AKTUALITA

  Unipetrol Services (ir) – Od začátku břez-na se změnil dodavatel osobních ochran-ných pracovních prostředků pro vybrané podniky skupiny Unipetrol. „Je jím Seve-ročeské obchodní sdružení, které má vlastní výrobu, prodejnu v Litvínově a v Kralupech nad Vltavou, skladové pro-story a disponuje i chráněnou dílnou,“ řekl David Marek z odboru bezpečnosti a ochrany zdraví Unipetrolu Services. Za-městnanci uvedené firmy mají i dlouho-dobé zkušenosti s výrobou a prodejem speciálních ochranných oděvů se sníže-nou hořlavostí a antistatickými vlastnost-mi. Zajistí i ochranné oděvy odolné pro-ti chladu, dešti a chemikáliím, popřípadě proti elektrickému oblouku, a také pra-covní oděvy a další pracovní ochranné pomůcky. „Severočeské obchodní sdruže-

  Máme nového dodavatele

  ní běžné pracovní oděvy doveze nebo vyro-bí na základě specifických požadavků klien-ta. Smluvně dále zajišťuje čištění a praní

  Týmový úspěch zaměstnanců Parama

  AKTUALITA

  Paramo (ji) – Milion hodin bez pracov-ního úrazu si na své konto připsali za-městnanci pardubické rafi nerie.

  V historii Parama se jedná o výjimečnou událost. „Odpracovat milion hodin bez pracovního úrazu se zaměstnancům rafi-nerie podařilo v polovině ledna letošního roku. Za dodržování bezpečnosti při práci, za opatrnost a za to, že při výkonu svých pracovních činností přemýšlejí, náleží všem zaměstnancům poděkování,“ podo-týká vedoucí odboru bezpečnosti a vnitřní správy Vladimír Černoch.

  K bezpečnějšímu chování, používání ochranných prostředků a snížení pracov-ní úrazovosti všechny zaměstnance mo-tivuje nejen celoroční soutěž za bezúra-zové období podle počtu odpracovaných hodin. Dále také soutěž pro vybrané ko-lektivy (provozy výroby, energetiky, údrž-by, laboratoře, HZSp, sklady, doprava), kte-ré si mohou své bodové skóre vylepšit na-hlášenými a posouzenými skoronehodami. „To znamená události, které nastaly a při nichž mohlo dojít k úrazu nebo poškoze-ní zařízení, ale pouze shodou okolností se tak nestalo,“ vysvětluje Vladimír Černoch.

  Komise pověřená vyhodnocením skoro-nehod za rok 2009 označila za nejzávaž-nější dvě události. Jednak protržení hadic na hydrogenaci odsíření středních destilá-tů nahlášenou Jiřím Kučerou a pak vnikání vody do elektroinstalace ve druhém pro-

  vozu kolínského střediska Parama, na něž upozornil Šimon Jurčík. „Zmínění zaměst-nanci pomohli svým soutěžícím kolekti-vům získat nejen kladné body za nahlá-šení skoronehody, ale navíc obdrží i upo-mínkové předměty,“ uzavřel Vladimír Čer-noch.

  ÚRAZOVOST V DALŠÍCH PODNICÍCH SKUPINY

  Unipetrol RPA – zaměstnanci do konce ledna odpracovali zhruba 2 700 000 hodin od posledního úrazu s absencí, který byl zaznamenán 16. dubna 2009.

  Unipetrol Doprava – do konce ledna odpracováno cca 450 000 ho-din od posledního úrazu s absencí, který se stal 13. července 2009.

  Unipetrol Services – během roku 2009 je odpracováno 420 000 hodin.

  Benzina – od začátku ledna do kon-ce prosince 2009 je odpracováno 150 000 hodin.

  Unipetrol – zaměstnanci pražské centrály na konci roku 2009 měli za uplynulých 12 měsíců odpracovaných 50 000 hodin bez úrazu s absencí.

  nanců. „Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky, to však neznamená, že by se obdobné akce v budoucnosti neměly opa-kovat,“ řek Jiří Novotný, specialista ochrany areálu Unipetrolu RPA. Poděkování zasluhují vedoucí zaměstnanci prověřovaných exter-ních firem i členové bezpečnostní agentury Dora Security asistující při zákroku.

  oděvů a zabývá se rovněž zhotovením strojních výšivek a potisků,“ uzavřel Da-vid Marek.

  Unipetrol RPA (ir) – Chempark Záluží 19. března navštívila Cizinecká policie a Celní správa Ústeckého kraje.

  Zimní opatření v Chemparku Záluží skončila. Odbor operativního řízení výroby závodu Chemických výrob 23. března ukončil zimní opatření v Chemparku Záluží, který spravuje Unipetrol RPA. Přesto je třeba, aby zaměstnanci pohybující se areálem i nadále dbali zvýšené pozornosti při pohybu uvnitř a pod technologickým zařízením. Vždyť za rok 2008 bylo v podnicích skupiny Unipetrol zaznamenáno celkem šest úrazů s absencí delší než tři dny, loni to již bylo 11 případů a za leden až březen letošního roku jsou již evidované tři úrazy.

  STALO SE...

  První pomoc a zdravý životní styl s pardubickou rafinerií. Paramo je letos poprvé partnerem projektu zaměřeného na vý-uku první pomoci a zdravý životní styl mládeže. Organizátorem akce je Oblastní spolek Českého červeného kříže Pardubice, který se na mladou generaci zaměřuje cíleně. Právě mládež je podle ředitele úřadu Oblastního spolku Českého červeného kříže Pardubice Františ-ka Hanáka nejvíce přístupná novým poznatkům a nebojí se základy první pomoci i prakticky vyzkoušet.

 • 9

  N O V I N Y Z A M Ě S T N A N C Ů S K U P I N Y U N I P E T R O L D U B E N 2 0 1 0

  Podvodů s benzinem je vícHospodářské noviny, 19. března 2010

  Prodej nezdaněných pohon-ných hmot způsobuje státu vážnější škody, než úřady od-hadovaly. Dle prvních přes-

  nějších propočtů, které zpra-covala společnost Benzina, může jít ročně o 8 miliard korun. Generální ředitel Ben-ziny M. Durčák uvedl, že jen při policií loni odhalených černých dovozech z Lince

  přišel stát za sedm měsíců o sumu až 3,5 mld. Kč. Sta-tistiky potvrzují, že nezdaně-ný benzin se vozí také z Ně-mecka a Polska. Na trhu se pohybuje kolem 300 milionů litrů nezdaněných paliv.

  Absolventi mají zájem o práci v UnipetroluMladá fronta DNES, 11. března 2010

  Na pardubické univerzitě proběhl již devátý ročník veletrhu pracovních příle-

  žitostí s názvem Kontakt 2010. Budoucí absolventi se zde setkali s personalisty z 27 firem, mezi kterými byl například i Unipetrol. Jak uvedla personalistka

  Gabriela Pelgrová z Unipe-trolu Services, studenty lá-kalo především to, že má tato petrochemická společ-nost zájem i o absolventy bez praxe.

  Za růstem akcií Unipetrolu stojí zvyšování maržíČT 24, 1. dubna 2010

  Za současným téměř pětipro-centním růstem kurzu akcií

  Unipetrolu stojí podle ana-lytika České spořitelny Radi-ma Kramuleho výrazný vze-stup rafinerských marží. A dá

  se očekávat, že hospodářské výsledky holdingu v prvním a druhém čtvrtletí letošního roku budou poměrně slušné.

  Česká média monitorovaná agenturou Newtonmedia se v průběhu měsíce zmí-nila o Unipetrolu celkem 426krát, což je téměř o pětinu méně než obvykle. Ve většině příspěvků však byl – stejně jako jindy – název společnosti uváděn v sou-vislosti se zprávami z pražské burzy. Pro investory a ty, kteří se věnují obchodo-vání s akciemi, byly mimochodem tyto zprávy v posledních týdnech docela za-jímavé. Akcie Unipetrolu výrazně posilo-valy a jejich cena se jen v průběhu břez-na zvýšila téměř o dvacet procent.

  Média minulý měsíc věnovala pozornost některým tématům, jež jsou z pohledu naší společnosti velmi důležitá. Nově

  otevřela například diskusi o zvyšování po-dílu biosložek v palivech nebo téma pod-vodů s prodejem nezdaněných pohonných hmot. Hospodářské noviny i MF DNES po-drobně popsaly, jak tato nekalá konkuren-ce pracuje, jak se podvodníci vyhýbají pla-cení daní a kolik nás stojí daňové úniky.

  O studii, která totálně zpochybnila dosavad-ní proklamace o ekologickém přínosu bio-paliv, informoval jako první zahraniční tisk (Financial Times). Bylo to až koncem měsíce, tedy jen pár dní poté, co čeští poslanci od-hlasovali zvýšení podílu biosložek v ČR.

  Blanka Růžičková,tisková mluvčí skupiny Unipetrol

  NAPSALI O NÁS

  Ovlivní rozvod pěstounskou péči?

  Milena Segečová z právního odboru Unipet-rolu RPA.

  PRÁVNICKÉ OKÉNKO

  Skupina Unipetrol (ir) – Rady právníka jsou většinou velmi cenné. Kdo se běžně nepohybuje mezi paragrafy, zpravidla ani netuší, co mu může hro-zit zanedbáním nějaké povinnosti nebo do čeho se může při neobrat-ném řešení nejrůznějších životních situací dostat. Obecně totiž platí, že neznalost zákona neomlouvá. Proto se na stránkách UNI novin snažíme prostřednictvím rad našich fi remních právníků odpovědět na vaše dotazy a nasměrovat vás ke schůdnějšímu ře-šení vašich problémů. Dotazy do naší poradny můžete posílat elektronickou poštou na adresu redakce UNI novin (kontakt na poslední straně v tiráži) nebo přímo na e-mail: [email protected].

  V dubnových novinách UNI Milena Sege-čová z právního odboru Unipetrolu RPA odpovídá na dotaz zaměstnankyně, který se týká pěstounské péče. „Máme chlapce v pěstounské péči. Nyní zvažuji rozvod se svým manželem, ale bojím se, že nám mo-hou hocha odebrat. Může se to stát?“

  Pěstounská péče je soukromoprávním in-stitutem náhradní rodinné péče u nás, který upravuje zákon o rodině ve svém ustanovení § 45a a následných úpravách. My se zaměříme na svěření dítěte do pěs-tounské péče fyzické osobě a do společ-né pěstounské péče manželů, na její vznik a zánik.

  Účelem pěstounské péče je zajištění osob-ní péče o nezletilé dítě osobou odlišnou od jeho vlastních rodičů po dobu, po kte-rou budou rodičům bránit v osobní péči o jejich dítě zásadní důvody. Před rozhod-nutím o svěření dítěte do pěstounské péče je soud povinen vyžádat si vyjádření orgá-nu sociálněprávní ochrany dětí o tom, zda je ten, kdo se má stát pěstounem, vhod-nou osobou pro výkon pěstounské péče (podle § 45b zákona o rodině).

  Soud může svěřit dítě do pěstounské péče fyzické osobě (dále jen „pěstoun“), jestli-

  že to vyžaduje zájem dítěte a jestliže oso-ba pěstouna poskytuje záruku jeho řádné výchovy. Dítě může být svěřeno také do společné pěstounské péče manželů. Spo-lečnými pěstouny tedy mohou být pouze manželé, nikoli osoby žijící v obdobném

  poměru, ať už stejného nebo rozdílného pohlaví. Bude-li soud rozhodovat o svěře-ní dítěte manželům, musí se zabývat také otázkou délky jejich manželství, stabilitou a úrovní manželského soužití. Dále by se soud měl podle ustálené judikatury zabý-vat skutečností, zda manželé žijí v prvém či dalším manželství, popřípadě příčinami vedoucími k rozvratu předchozích man-želství. Pokud mají manželé vlastní děti, měl by soud vzít v úvahu, jak tyto děti vy-chovávají, a dále by se měl zabývat i jejich motivací k zamýšlenému svěření do pěs-tounské péče.

  Společná pěstounská péče zaniká úmrtím jednoho z pěstounů. Pozůstalý manžel se stává výlučným pěstounem. Je-li však manželství zrušeno rozvodem pěstounů, soud rozhodne o individuální pěstounské péči jedním z bývalých manželů z důvodů

  žádoucí kontinuity výchovného prostředí. Do rozhodnutí soudu trvá společná výchova.

  ZRUŠENÍ PĚSTOUNSKÉ PÉČE ROZHODNUTÍM SOUDUSoud může pěstounskou péči zrušit jen z důležitých důvodů. Zejména tehdy, když odpadla příčina, pro kterou bylo dítě svě-řeno do pěstounské péče. Pěstounská péče by měla být zrušena, pokud neplnila svůj účel, dítě si na nové prostředí nezvyk-lo, opětovně utíká z domova apod. Zákon výslovně stanoví, že jestliže o to pěstoun požádá, je soud povinen pěstounskou péči zrušit vždy. Je tomu tak proto, že základ-ním smyslem pěstounské péče je zajistit dítěti výchovu jako v přirozené rodině. Jestliže však pěstoun z nejrůznějších dů-vodů nehodlá dítě dále vychovávat, ne-může k tomu být nucen. Zrušení pěstoun-ské péče může být v tomto případě i v zá-jmu zabezpečení řádné výchovy dítěte.

  ZÁNIK PĚSTOUNSKÉ PÉČEKromě zrušení pěstounské péče rozhodnu-tím soudu přichází v úvahu zánik pěstoun-ské péče ze tří důvodů:

  a) Dosažení zletilosti dítěte. Tento způsob je typický pro všechny formy náhradní ro-dinné péče (s výjimkou osvojení) a je to zároveň i ideální způsob zániku náhradní rodinné péče.

  b) Úmrtí dítěte nebo pěstouna.

  c) Společná pěstounská péče zaniká též úmrtím jednoho z pěstounů, kdy pozůsta-lý manžel zůstává výlučným pěstounem. Je-li však manželství zrušeno rozvodem pěstounů, trvá společná pěstounská péče do doby, než ji soud zruší.

  Soud může následně rozhodnout o indivi-duální pěstounské péči jedním z bývalých manželů z důvodů žádoucí kontinuity vý-chovného prostředí. Soud může rozhod-nout i o jiné formě náhradní rodinné vý-chovy, pokud není možné navrácení dítěte do jeho přirozené rodiny.

  Jak bezpečně investovat do fondů v době krize?FINANČNÍ PORADNA

  Unipetrol (nat) – Investovat lze do spousty věcí: do nemovitostí, zlata nebo třeba do umění. Ovšem ne kaž-dý z nás si může dovolit koupi novo-stavby nebo Kupkova originálu jako investici. Proto se v této poradně bu-deme zabývat spíše těmi formami in-vestice, které si může dovolit každý z nás, tedy investičními fondy. Na otázky spojené s investováním od-povídal Miloš Filip, člen představen-stva společnosti ING Investment Ma-nagement.

  Co jsou to podílové fondy?Fondy shromažďující peníze od investorů, za které pak profesionální správce naku-puje ve větších objemech různé cenné pa-píry na kapitálovém nebo peněžním trhu.

  Co je třeba vzít v úvahu, než se roz-hodnu investovat do podílových fondů?Odpovězte si na tři základní otázky: Kolik chci (mohu) investovat peněz? Jak dlou-ho mohu investovanou částku postrádat? Jak velké riziko jsem ochoten podstoupit?

  Od vašich odpovědí se pak bude odvíjet typ a výše investice.

  Jak začít investovat do fondů?Především je zapotřebí sjednat smlouvu o nákupu akcií nebo podílových listů s dis-tributorem fondu, kterým je obvykle ban-ka nebo investiční společnost. V případě za-hraničních fondů se obvykle stáváte maji-telem příslušného počtu akcií fondu – ať se jedná o fond peněžní, dluhopisový nebo ak-ciový. Investování se dnes natolik zjednodu-šilo, že se investorem můžete stát již po pár kliknutích na webu. Například každý maji-tel spořicího účtu ING Konto se může stát investorem prostřednictvím bezpečnějšího korunového fondu ING Multifond Aktiv V5 během několika málo kliknutí v rámci své-ho internetového bankovnictví. Smluvně je vše správně ošetřeno, a pokud klient chce, může si dokumenty v papírové podobě vy-tisknout. Časová úspora pro nového inves-tora je v tom, že nemusí chodit do banky, čekat na přepážce a uzavírat smlouvu tam.

  Pokud je ale člověk úplný začátečník, sám obvykle nemá odvahu pouštět

  se do takovýchto finančních opera-cí, které mohou být bez dostatečných znalostí velmi rizikové...V tomto případě bych rozhodně doporu-čoval obrátit se na zkušeného investič-ního poradce, který by vám měl přiměře-ně vašim požadavkům sestavit investiční strategii. Vyhnete se tak chybám, kterých se začínající investoři dopouštějí, ať je to nedostatečná diverzifikace portfolia, tedy rozložení prostředků do více investičních nástrojů, nebo nedostupnost peněžních prostředků na dlouhou dobu.

  Jak můžu investovat, když nemám do-statek peněz pro větší jednorázovou investici?Pokud nemáme k dispozici potřebnou jednorázovou sumu pro investici do podí-lových fondů, cílem může být si majetek ve fondech, to je vlastní úspory, postup-ně vybudovat. Je to možné pomocí tak-zvaného pravidelného investování. Zákla-dem je investovat pevnou částku nejlépe dlouhodobě a v pravidelných intervalech – ať trhy právě rostou nebo klesají. Pře-kvapivě právě v době klesajících trhů fun-

  guje efekt „zlevňování cen“ – za stejné peníze koupíte více akcií ve svém fondu. Tento typ investice je vhodný zejména pro ty, kteří mohou investovat pravidelně po menších částkách (u ING je to minimálně 500 Kč měsíčně). Noví klienti si tak mo-hou vytvářet finanční rezervu nebo budo-vat úspory na nákupy nebo třeba investici do vlastního bydlení v budoucnosti. Pravi-delné investování dnes umožňují všechny velké české banky a investiční společnosti – od ING, České spořitelny, Komerční ban-ky, ČSOB přes Conseq, Pioneer a další.

  Jak se dá ošetřit investiční riziko? Rozložte své peníze do více druhů inves-tic. Zvažte, jak „kolísavé“ fondy si vybí-ráte – například kolik budete investovat na rizikovějších rozvíjejících se trzích. Pla-tí známá úměra, že možné kolísání ma-jetku ve fondech se zvyšuje od peněžních přes dluhopisové po akciové fondy. Při in-vesticích do statisíců korun dejte před-nost stále ještě raději podílovým fondům než přímým nákupům akcií. A hlavně ber-te na sebe jen přiměřené, dobře promyš-lené riziko.

  Miloš Filip, člen představenstva společnosti ING Investment Management.

 • 1 0

  N O V I N Y Z A M Ě S T N A N C Ů S K U P I N Y U N I P E T R O L D U B E N 2 0 1 0

  Josef Pobežal, Benzina

  Můj biorytmus je poměrně flexibilní, takže na mě změ-na času působí v podstatě nijak.

  Daleko větší vliv má na mě počasí. Už se těším na jaro, na slunečné a teplé dny, kdy budu moci vyrážet – ať už pěšky, nebo na kole – do barevné jarní přírody.

  Petr Dudek, Uni-petrol Services

  Změna letního a zimního času mi nikdy nevadila, protože jsem zatím neměl problémy se

  spánkem. Myslím si však, že je to v sou-časné době již zbytečné, ničím nepodlo-žené opatření.

  Oldřich Pelikán, Česká rafinérská

  Přechod na letní čas mi nevadí. Znamená to totiž, že za chvilku začí-ná jaro, a to je po

  zimních měsících velice příjemná záleži-tost. Vnímám tedy přechod na letní čas pozitivně.

  Program Flota slaví deset let

  Dvacet minut může zachránit lidský život

  Orlen Ekspres – Již deset let mikroprocesorové karty PKN Orlen účinně pomáha-jí tisícům fi rem v celém Polsku řídit vozové parky.

  né ceny paliva, dlouhé lhůty splatnosti, plná kontrola dopravních výdajů a jedno-duché vyúčtování na základě souhrnných


Recommended