Home >Travel >Satalick½ ulin­k aneb jak vznikly nzvy ulic

Satalick½ ulin­k aneb jak vznikly nzvy ulic

Date post:23-Dec-2014
Category:
View:760 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Description:
Satalický uličník aneb jak vznikly názvy ulic. Sestavil Libor Vrabec.
Transcript:
  • 1. Kdy dolo k prvnmu pojmenovn ulic v Satalicch nen pesn znmo. Prvn nzev, jako Nov osada pro dnen Hlovu ul. se objevil ji na potku stolet, ale s oznaovnm mohlo dojt a dky rychle rostoucmu stavebnmu ruchu od potku 30.let. K pojmenovn ulic v obci dolo pravdpodobn a po ukonen 2.sv. vlky a tyto nzvy vydrely bez podstatnch zmn a do r.1974, kdy byla obec pilenna k Praze. Vzhledem k tomu, e v Praze nesmly bt stejn nzvy ulic, dolo k pejmenovn vtiny ulic v obci, kter a na nkolik vyjmek vydrely dodnes. Naposledy dolo k pojmenovn novch ulic v souvislosti s vstavbou nov bytov tvrti v obci. A protoe se chystaj dal projekty, nejsou to urit posledn nzvy ulic v Satalicch.Libor Vrabec

2. Budovatelsk: nzev od r.1974 - v tovrnch pracovali budovatel, tak pro ne Tovrn: nzev od potku do r. 1974 podle tovren v ulici 3. Bonsk: nzev od r.1974 - ves u Nymburka Jirskova: nzev od potku do r.1974 - spisovatel Alois Jirsek (1850-1931) 4. Dany Medick: od r.2002 - esk hereka Dana Medick (1920-1983) 5. Drahelick : od r. 1974 ves u Nymburka Smetanova: od potku r.1974 - skladatel Bedich Smetana(1824-1884) 6. Devask: od potku - nzev podle toho, e domky patily devaskm zvodm 7. Filipovskho: od r.2002 po herci Fr. Filipovskm (1907 1993) 8. Hlova: od r.1990 - nzev podle stavitele Hly,kter tuto ulici z vt sti postavil K Baterkrn: od r. 1974 ulice stila k tovrn na baterky (dnes Pragis) U ndra: do r. 1974 pojmenovn podle blzkho ndra Nov Osada: nzev vznikl po vstavb prvnch dom v tto ulici 9. Hornkova : od r. 2004 - nzev po herci Mir. Hornkovi (1918-2004) 10. Hrontick: od r. 1974 nzev podle vsi u Nymburka ikova : do r. 1974 podle husitskho vojevdce J. iky (1360 1424) 11. Hrunskho: od r. 2004 nzev po eskm herci R. Hrunskm (1920-1994) 12. Jednotnho zemdlskho drustva: od r. 1974 nzev podle JZD, kter zde sdlilo U rybnka: do r. 1974 v ulici bvaly dva rybnky 13. K ciheln: od r. 1974 na konci tto ulice stvala cihelna Chvalsk: do r. 197 4 po silnici jste se dostali do Chval 14. K hlubok cest: od r. 1974 nzev podle toho,e ulice stila k bval poln cest do Kbel a ta vedla hlubokm zezem Boeny Nmcov: do r. 1974 podle spisovatelky B. Nmcov (1820 1862) 15. K Lind: od r. 1986 - pojmenovna podle druhotnho nzvu pro topol bl,kter stoj osamocen v poli mezi Vino, Satalicemi a obc Kbely 1986 16. K ndra: od r.1974 pojmenovna podle smru ulice k ndran budov 5.kvtna: do r.1974 pojmenovna na poest praskho povstn v r.1945 Ndran: nejstar nzev ulice 17. K Pyramidce: od r. 1974 - nzev podle tovrny Pyramid (kancelsk poteby) Wolkerova : do r. 1974 - podle eskho bsnka J. Wolkera (1900-1924) 18. K Radonicm: od r. 1974 - podle smru komunikace 9.kvtna: do r. 1974 podle dne osvobozen v r.1945 Radonick: nejstar nzev ulice 19. K rokli: od r. 1974 vedla k rokli v oboe Miurinova: do r. 1974 nzev podle ruskho ovocne I.V.Miurina (1855 1938) 20. Kemrova: od r. 2002 po herci J. Kemrovi (1922 1995) 21. Marvanova: od r. 1974 pojmenovna po herci J. Marvanovi (1901 -1974) S.K.Neumanna: do r. 1974 po eskm bsnkovi S.K. Neumannovi (1875-1947) Mal : nejstar nzev odvozen od toho, e v ulici stlo mlo dom 22. Menkova : do r. 1974 po herci Vl. Menkovi (1929-1988) 23. Netebick: od r. 1974 nzev podle obce u Podbrad Husova : do r. 1974 podle kazatele Jana Husa (1369 1415) 24. Nouzov : od r.1974 nzev odvozen od nouzovch staveb po 1.sv.vlce Za stodolami: do r. 1974 podle umstn ulice 25. Ostr: od r. 1974 - nzev podle obce u Lys nad Labem Nezvalova: do r. 1974 - podle bsnka Vtzslava Nezvala (1900-1958 26. Panelov: od r. 1974 - pojmenovna podle bvalho povrchu silnic 27. Pilask: od r. 1974 - nzev odvozen od sousedn pily Riegerova: do r. 1974 - podle eskho politika Frant.Riegera 28. Pod garemi: od r. 1974 - nzev odvozen od blzkch gar esk poty Hlkova: do r. 1974 podle bsnka Vtzslava Hlka(1835-1874) 29. Pod potou: od r. 1974 nzev podle blzk poty Alova: do r. 1974 po mali Mikoli Alovi (1852-1913) Pn: nejstar nzev podle umstn mezi ulicemi Vinosk a K Radonicm 30. Ped trat: od r.1974 pojmenovna podle jej polohy u eleznin trat 31. Raovick: od r.1974 pojmenovna podle obce na Kolnsku 32. Rov: od r. 2002 po herci Vlad. Rovi (1923 2000) 33. Rovn: od r.1986 - pojmenovna podle nvrhu obyvatel tto ulice Pt ptiletky: pojmenovna podle toho,e parcelace ulice byla provedena v obdob 5. ptiletky 34. Sovkova: od r. 2004 - nzev podle herce Jiho Sovka(1920-2000) 35. Stratovsk: od r. 1974 - nzev podle obce u Lys nad Labem Mnesova : do r. 1974 nzev podle male Josefa Mnesa (1820-1871) U pomnku: nejstar nzev, ulice stila k pomnku padlch v 1.sv.vlce 36. imkova: od r. 2006 - nzev po herci Mir. imkovi(1940-2004) 37. Trabantsk: od r.1974 - pojmenovna podle servisu Trabant,kter byl v ulici Rud armdy: do r.1974 pojmenovna podle osvoboditel za 2.sv.vlky Kbelsk: nejstar nzev podle smrovn ulice do Kbel 38. U Arborky: od r.1974 pojmenovna podle toho, e vedla k bval tovrn Arbor 39. U istiky: od r. 1974 nzev podle nedalek istiky Palackho: do r.1974 - nzev podle historika Frant. Palackho (1798-1846) 40. U obory: od r. 1974 ulice je soubn ze zd obory Fukova: do r. 1974 nzev po novini J. Fukovi (1903-1943) 41. U empa: od r. 1974 nzev odvozen od sklad empa v bval Dov tovrn Nad vozem: do r. 1974 kdysi tudy vedla formansk cesta do Nymburka 42. U starho hit: od r.1974 v tchto mstech bvalo fotbalov hit echova: od r.1974 nzev podle bsnka Svatopluka echa(1848-1908) 43. Vinosk: od r.1974 nzev odvozen od smru ulice do Vinoe 5.kvtna: do r. 1974 pojmenovna podle data vypuknut praskho povstn 44. Vlasty Buriana: od r. 2002 nzev podle herce Vlasty Buriana(1891-1962) 45. Voskova: od r. 2002 nzev po herci V. Voskovi(1918-1982) 46. Zahrdk: od r. 1974 na konci ulice je zahrada svazu zahrdk Zahradn: do r. 1974 nzev ze stejnho dvodu 47. Za kaplikou: od r.1974 podle smrovn cesty kolem obory ke kapli sv.Anny U hje: do r. 1974 podle cesty je mstn hj 48. Za Novkovou zahradou: od r. 1974 cesta vedla kolem zahrad rodiny Novk Do pol: do r. 1974 cesta vedla pes eleznin most do pol 49. Za stodolami: od r. 1974 nzev penesen z ulice Nouzov vabinskho: do r. 1974 po mali Maxu vabinskm (1873-1962) 50. Za kolkou: od r.1974 v ulici bvala matesk kolka(dnes zdrav.stedisko) Havlkova:do r. 1974 nzev po novini a spisovateli K.H.Borovskm (1921-1856) 51. Ulice bez nzvu 52. Silnice vedouc podl ndra od Budovatelsk ul. k ul. Za Novkovou zahradou 53. Ulika vedouc k domkm zamstnanc pily 54. Nmstko na konci tto uliky 55. Cesta vedouc k bval radiostanici (Radiovka) 56. Slep ulice vedouc z ul.K ciheln mezi rod.domky.Brzy ji bude oplocena a zruena. 57. Cesta vedouc z ul. K ciheln k devaskm domkm 58. Cesta vedouc kolem nov zstavby 59. Cesta vedouc kolem rod.domk k Vinosk ul. 60. Cesta vedouc podl navdc drhy pro letadla ze Satalic k letiti, nazvan tak jako ps dlnice 61. Zatm je to panelov cesta mezi poli, ale mon ji brzy zde bude zcela nov ulice i se svm pojmenovnm.

Embed Size (px)
Recommended