Home >Lifestyle >Tajemství úspěchu aromaterapie pro psy

Tajemství úspěchu aromaterapie pro psy

Date post:14-Dec-2014
Category:
View:1,453 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Description:
Aromaterapie pro psy není v Česku zrovna známé téma. A přitom je to velká škoda. Aromaterapie nabízí účinné přírodní řešení v případech, kdy často není nutné jít k veterináři a přitom je vhodné pejskovi pomoci. Tato přírodní léčebná a relaxační disciplína funguje na mnoha místech světa ruku v ruce s kvalitní veterinární péčí. Aromaterapie pro psy je velmi vhodným řešením před návštěvou veterináře nebo ve chvílích, kdy veterinář již svými postupy mnoho nezmůže. V USA, Kanadě nebo už i v Německu ale běžně potkáte veterináře, který vám předepíše aromaterapii. O tom si zatím u nás můžeme nechat zdát i když výjimky existují! Jednoznačně prokazatelné úspěchy především v psychoterapii a řešení psychických problémů psů a předávaní zkušenosti však otevírají cestu k aromaterapii i širší chovatelské veřejnosti.Pojďme si tedy nyní vysvětlit, jak vlastně aromaterapie pro psy funguje. Vlastně ani ne tak jenom pro psy, ale i pro lidi a pro ostatní zvířecí druhy. Řada příkladů v tomto materiálu je ukázána na lidském prostředí a na člověku, abychom si princip působení aromaterapie mohli lépe představit. Pokud máte zájem o konkrétní případové studie o účincích aromaterapie na psy, navštivte naši stránku na Facebooku www.facebook.com/aromaterapie nebo kanál na SlideShare www.slideshare.net/Mates.
Transcript:
  • 1. Tajemstv spchu aromaterapie pro psyAromaterapie pro psy nen v esku zrovna znm tma. A pitom je to velkkoda. Aromaterapie nabz inn prodn een v ppadech, kdy asto nennutn jt k veterini a pitom je vhodn pejskovi pomoci. Tato prodn lebna relaxan disciplna funguje na mnoha mstech svta ruku v ruce s kvalitnveterinrn p. Aromaterapie pro psy je velmi vhodnm eenm pednvtvou veterine nebo ve chvlch, kdy veterin ji svmi postupy mnohonezme. V USA, Kanad nebo u i v Nmecku ale bn potkte veterine, ktervm pedepe aromaterapii. O tom si zatm u ns meme nechat zdt i kdyvjimky existuj! Jednoznan prokazateln spchy pedevm v psychoterapiia een psychickch problm ps a pedvan zkuenosti vak otevraj cestuk aromaterapii i ir chovatelsk veejnosti.Pojme si tedy nyn vysvtlit, jak vlastn aromaterapie pro psy funguje. Vlastnani ne tak jenom pro psy, ale i pro lidi a pro ostatn zvec druhy. ada pklad
  • 2. v tomto materilu je ukzna na lidskm prosted a na lovku, abychom siprincip psoben aromaterapie mohli lpe pedstavit.Pokud mte zjem o konkrtn ppadov studie o incch aromaterapie na psy,navtivte nai strnku na Facebooku www.facebook.com/aromaterapie nebokanl na SlideShare www.slideshare.net/Mates.V em tedy spov tajemstv spchu aromaterapie?Abychom alespo nepatrn pronikli do taj fungovn aromaterapie,pedvedeme si nkolik typickch motivanch model, kter jsou pouitelnv irokm rozsahu kognitivn a aplikovan aromaterapie. Jako erven nit sevine vemi teoriemi obecn pedpoklad, e nervov obvody jsounejdleitjmi funknmi mechanismy a mohou bt napojeny na ji existujclinie za elem ovlivnn zpsobu chovn. V olfaktorickm (ichovm) systmuse dle pedpokldaj linie, kter psob na rzn neurofyziologick aktivitya potamo na chovn. Tato vy mozkov spojen pro ichov vjemy jsouzvisl na rznch nervovch propojen s jinmi stmi mozku, kde se vytvej(jako typick reakce) mechanismy pro kontrolu asociativnho chovn.V nervovm systmu existuje hierarchie, kter znemouje ichovmu vjemuovlivnit tato spojen a pslun asociativn chovn za elem zachovnschopnosti plnit kritick funkce pro peit a jin ve motivovan funkce.Napklad siln ichov impulsy, jako neptel, dravec, lovn zv, ohe, voda,zkaen voda nebo potrava, umoovaly naim pedkm vyut jejich intelektke sledovn uritho clovho chovn mnohem vce ne jin vjemy, zaloenna jemnm ichovm rozliovn. Druhm faktorem, ovlivujcm chovn,je pm propojen ichovho vstupu (vzruchu) s mozkem, zejmnahypothalamem a limbickmi oblastmi, s jejich dleitost pro motivan,emocionln, edukativn a pamov chovn. Tet faktor spov v tom, eichov buky jsou bipolrn a neustle se regeneruj, potencionln veprospch evolun adaptace.
  • 3. Prvn faktor, podncujc ich, odvozuje svoji uniktn pozici v hierarchii smysl ze svho evolunho primaritu; byl rozvinut dve ne zrak nebo sluch.Co se tk ichovho systmu, vme mnohem mn o centrlnchmechanismech ovlivujcch motivaci, ne o systmech regulanch s vraznjzptnou vazbou. Vezmeme-li jednoduch lidsk poadavek, nap. nkter z jehopoteb nebo problm , obvykle v jejich splnn nebo rozeen nachzmehierarchii mechanism, nkter na rovni zptnovazebn a jin na rovnchvych. Model lidskch psychologickch a fyziologickch poteb a problmje typick: automatick regulan mechanismus operuje v mezch svpsobnosti, ale v okamiku nadmrnho poruen rovnovhy, kdy korekce natto rovni ji nen mon, vstupuje do hry rove vy. A jsou to prv tytovy rovn, do kterch pronikme dky aromaterapeutick lb v ppadech,kdy pedpokldme negativn vliv mentlnch a emocionlnch problm nafyzick i psychick zdrav. Prostednictvm stupn automatick regulace se takaromaterapie zhodnocuje a jej pravideln aplikace podporuje zdravotn stavposlenm neurologickch aspekt.V individulnch aspektech motivanch systm meme pedpokldat, ejejich vzjemn interakce a obecn vyhodnocovac systm, v naem ppadichov zptnovazebn mechanismus, je to, co uruje, kterak motivace ovlivujevoln chovn, vedouc k dosaen pjemnjho stavu. Zvolen zpsobychovn pak tento stav posiluj nebo aktualizuj. Tento vyhodnocovac systm senkdy nazv hedonick systm , produkujc stavy libosti a bolesti (nebonelibosti ). M se zato, e pjemn i nepjemn vn vyvolvaj u lovka izvete prospn nebo neprospn efekty, respektive v zvislosti na jehoindividuln hedonick hodnot v nm vzbuzuj subjektivn pocity. Ostatnefekty jsou povaovny za korelativn.Skuten, reakce na aromata jsou vtinou zaloeny na individulnm vnmn(tj. jestli se lb nebo ne, kter obratem vyvolvaj bu pozitivn dobr nebonegativn patn neurochemick pochody). Reakce ichovho apartu zvisna tom, zda je vn znm nebo je ciz, jak na ni byla dvj reakce (emoce)
  • 4. a jak chovn vyvolala, jak podobenstv probudila a jak vytvo podmiujcinky. Navc citlivost vnmn zvete me bt mnohnsobn zvenajakmkoliv oekvnm, se kterm pistupujeme k aromaterapeutick ke (v comozek v, e se stane). Vechny tyto faktory pispvaj ke kadmu mentlnmua emocionlnmu vnmn a potamo zpsobu chovn, ve kterm se zrcadlreakce na danou vni.Hedonick systm byl zkladnou pro adu studi o aromatech a lze jejcharakterizovat bipolrn tendenc "libost nelibost", kde stimuly z vnjhoprosted ovlivuj emocionln reakce, potamo chovn. Teorie tohoto systmuje jednoduch: m pjemnj je okoln prosted, tm vstcnj je chovnuvnit nho. Pmm neurofyziologickm dkazem sprvnosti tto teorie jeskutenost, e psobenm libch stimul je podporovna tvorba novchmozkovch bunk, zatmco stresujc okol tuto tvorbu potlauje. Takovtorudimentrn systm, t nkdy nazvan stop go systm, zapad dozkladnho motivanho obrazce v ppad, e jej aplikujeme na zkuenostis ichovmi reakcemi.Na zjednoduen experimentln rovni se nejlpe dokazuj v komernmprosted, ve kterm se lid-zkaznci mnohem dle zdruj (a vce nakupuj)v pjemn provonnch prodejnch oddlench ve srovnn s neprovonnmi.Podobn projevy afinity (nebo averze) lze pozorovat i pi osobnm parfmovn,provonn svch bydli, pracovi, nejrznjch zazen a podobn. Jednou ze souasnch vzev pro vzkumnky a praktikujc aromaterapeuty je vystopovat komplikovan ichov pochody, ovlivujc neuroanatomii a zpsob, jakm aromata vyvolvaj prospn metabolick zmny, zlepujc zdrav, nladu nebo chovn.Signln mechanismy v ichovm systmu zasahuj pedevm tkn krymozkov, limbick lalok a spnkov laloky, tedy okrsky pmo ovlivovanfaktory podstatn zodpovdnmi za nai ostraitost a pozornost, pam a uen,
  • 5. nladu a pocity, a kter jsou dleit pro poznvac a motivan evokaci.ichov vlkna jsou vbky primrnch smyslovch bunk, uloench vesliznici ichov oblasti nosn dutiny, kter se spltaj a konstituuj ichov nervy.Tyto se zanouj do ichovho bulbu, vytvej klubka, z nich vedou neurity doichovho traktu a laterln ichov strie, pes povrch ichovho vlknav pednm hypothalamu, do kry sti spnkovho laloku (uncus).Hypothalamus je pitom vzdlen pouh dv synapse od perifernhoolfaktorickho vstupu. Abychom zskali pedstavu o tom, jak blzko to je, takkousek mozku o velikosti zrnka psku obsahuje asi sto tisc neuron, dvamiliony nervovch vlken a miliardu synaps. ichov receptor je tedy tmpmo propojen s hypothalamem. Zejm dleitost tohoto propojen odhalujepotenciln cestu, kterou by mohly ichov vstupy ovlivovat neurohormonlna funkn autonomii spojenou s hypothalamem, s pmm rozvtvenm naemocionln a motivan chovn. Studie naznauj interakce ichovhoreceptoru se strukturami limbickho systmu, zejmna s tmi, kterzprostedkuj motivan a emocionln chovn. Blzk anatomick spojenmohou vysvtlovat emoce, vzbuzovan ichovm smyslem. Souasnsofistikovan studie ukzaly mnoho oblast limbickho systmu, kter jsouaktivovny v prbhu olfaktorickho procesu. Pro aromaterapii je hypothalamus pravdpodobnnejvznamnj mozkovou tkn, kter sehrv nejdleitj lohu ve vyuvn inhalan aromaterapie s velkou klou jejich blahodrnch ink.Evoluc se mozek vyvjel smrem k exploataci zdroj emis pjemnch vn, au to bylo cokoliv a kdekoliv, protoe, jak je vnm vlastn, co dobe von,je dobr pro jednotliv zvec druhy i lovka. Pjemn prosted vyuvaly prosv dobro, posilovalo jejich aktivity a pozitivn ovlivovalo jejich chovn. Tatonejvy fylogenetick hierarchick hodnota, vztaen k ichovmu smyslu,se hluboko vrvala do mozk milion generac zvat i lid.
  • 6. Mal pklad z lidskho svta: Jsme-li obklopeni krsnmi vnmi, objev sesmysl tohoto prvotnho mechanismu - ctme se pirozen lpe, zlepuje se ncelkov zdravotn stav, vytv se prosted harmonie a dobr pohody. Zetelnpjemn vn je holistickou soust naeho vnmn vech ptomnchenvironmentlnch stimul a takto inkuje jako organizujc sla pro dansubjekt, ktermu poskytuje nejuitenj sluby. A naopak, je-li prostedzamoeno nepjemnm zpachem, nabv vrchu nad vemi ostatnmi okolnmipodnty, nebo vyvolv okamitou reakci odporu. Zpach zpsobuje nezdravprosted a neguje vechny stimuly, by samostatn pozitivn, nebo znemoujejejich harmonick vnmn (anuluje je). Od t doby, co byl do mozk lid a zvat zakdovn pjem vn, pinejcch pohodu a klasifikovanch jako pozitivn ivotn sla, transformuje tyto vjemy n smyslov apart v biologicky podprn mechanismy, kter posiluj zdrav, prodluuj ivot, redukuj stres a vnej poten do naeho byt. Tyto inky jsou podtreny poslenm imunitnho systmu psychoneuroimunologickm efektem.Bylo by pli jednoduch prohlsit, e nkter motivan systmy mohou btovlivnny vnjmi aromatickmi podnty. Stailo by pak komukoliv pedloitznmou a osvdenou vni a dostavila by se poadovan rea

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended